MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING HALS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING HALS KOMMUNE"

Transkript

1 MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING 2003 HALS KOMMUNE 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Virksomhedsdel...4 Indledning Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde i 2003 og i planlægningen for Meddelelser af godkendelser til listevirksomheder Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning Kortlægning og planlægning Reaktioner Tilsynstema Sammenfattende bemærkninger...9 Landbrugsdel...10 Indledning Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde i 2003 og i planlægningen for Meddelelser af godkendelser til landbrug efter 33 i MBL a Godkendelser af landbrug efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen (lokaliseringsgodkendelser) Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning x Den del, som er svinebrug med fra 6 til 9 mdr. opbevaringskrav Kortlægning og planlægning Reaktioner Emner der behandles i håndhævelserne og afgørelserne Tilsynstema Evt. afsluttende/ sammenfattende bemærkninger...17 Årets Tilsynstema :...18 Tilsyn med affald hos virksomheder (ekskl. landbrug, dambrug og pelsdyrfarme)...18 Årets Tilsynstema :...22 Status over miljøgodkendelsespligtige landbrug

3 Forord Tilsynsberetningen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 21. november 1986, hvori det står at Byrådet årligt skal udarbejde en beretning om kommunens miljøindsats og indsende den til Miljøstyrelsen og Skov & Naturstyrelsen, samt offentliggøre den inden 1. april det følgende år. Beretningen er opdelt i en virksomhedsdel og en landbrugsdel. Årsagen er at virksomhedsdelen skal indberettes til Miljøstyrelsen og landbrugsdelen skal indberettes til Skov- og Naturstyrelsen. I virksomhedsdelen samt landbrugsdelen findes, i de aktuelle afsnit, de skemaer der indberettes til Styrelserne. Skemaerne er udfærdiget af Miljøstyrelsen og i disse skemaer er den samlede miljøindsats opgjort som administration og tilsyn efter følgende lovgivning: Miljøbeskyttelsesloven Lov om forurenet jord Vandforsyningsloven Vandløbsloven Lov om kemiske stoffer og produkter Tilsynsarbejdet tilrettelægges så vi som minimum opfylder de vejledende tilsynsfrekvenser fra en indgået aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen. Ved årets start laver vi en oversigt over samtlige virksomheder og landbrug i kommunen og bestemmer hvilke, der skal have gennemført et totaltilsyn i løbet af året. Derudover føres der tilsyn i form af opfølgende tilsyn, tilsyn efter klager eller andre henvendelser. Ved et totaltilsyn gennemgås hele virksomheden og alle de forskellige miljøforhold som er relevante for den pågældende virksomhed. I de fleste tilfælde er det tale om anmeldte tilsyn, så vi er sikre på at virksomhederne har afsat den fornødne tid til tilsynet. Hals Kommune er med i Miljøcenter Nordjylland I/S. Kommunen har ikke en fast aftale om udførsel af opgaver med centeret, men bruger det hovedsagelig som sparringspartner, erfa-udveksling, til kurser m.v. I 2003 har centeret dog udført hygiejnetilsyn ved to campingpladser i kommunen. Tilsynsberetningen er godkendt på byrådsmødet den På vegne af Byrådet Bent Sørensen Borgmester / Erik Schmidt Kommunaldirektør 3

4 Virksomhedsdel 4

5 Indledning Følgende er den årlige indberetning af Hals Kommunes tilsyn og arbejde med virksomheder, affald, jordforurening, badevand, olietanke og vandforsyning. Beretningen følger den af Miljøstyrelsen udsendte disposition. 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde i 2003 og i planlægningen for Meddelelser af godkendelser til listevirksomheder Listevirksomhederne er opdelt i i-mærkede og øvrige listevirksomheder. Forskellen er, at der ved etablering og udvidelse af de i-mærkede virksomheder skal offentligheden have mulighed for at udtale sig inden der gives godkendelse samt godkendelsen skal tages op til revurdering mindst hver 10. år. a) i-mærkede listevirksomheder, ressourcer Der er ikke meddelt godkendelse til i-mærkede listevirksomheder i b) Øvrige listevirksomheder, ressourcer Der er meddelt godkendelse til én listevirksomheder i Godkendelsen er af et fjernvarmeanlæg. Arbejdet svarer til 0,03 årsværk. (AD. 1.1) GODKENDELSER AF LISTEVIRKSOMHEDER Udgift til Årsværk i egen kommunalt forvaltning (2 miljøsamarbejde, decimaler) kr. i-mærkede listevirksomhe der, ekskl. landbrug Øvrige listevirksomhe der, ekskl. Landbrug Udgift til andre fremmede tjenesteydelser, kr. Antal godkendelser i 2002 Antal godkendte virksomheder i alt , Skema ad1.1 Opgørelse af ressourceforbrug for godkendelse af listevirksomhed. 1.2 Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning a.1) i-mærkede listevirksomheder I Hals Kommune er der 1 i-mærket listevirksomhed (et teglværk) hvor der i 2003 var et totaltilsyn. Der er hentet ekstern bistand i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen for virksomheden. Bistanden beløber sig på kr. Arbejdet i kommunens forvaltning svarer til 0,03 årsværk. 5

6 a.2) øvrige listevirksomheder I Hals Kommune er der 11 øvrige listevirksomheder. Der har i 2003 været 5 tilsyn på 5 af disse virksomheder. Der er tale om totaltilsyn på 1 udendørs skydebane, 2 varmeværker, 1 jern- og metalvirksomhed samt 1 imprægneringsvirksomhed. Arbejdet svarer til 0,04 årsværk. b) Anmeldevirksomheder I Hals Kommune er der 40 virksomheder som er omfattet af anmeldepligten. Der har i 2003 været 16 tilsyn på 15 af disse virksomheder. Der er tale om 10 totaltilsyn fordelt på 4 maskinværksteder, 4 garageanlæg/vognmænd, 1 virksomhed der forarbejder korn samt 1 virksomhed der forarbejder skaldyr. Derudover er der været 1 tilsyn med affald, 1 tilsyn vedrørende placering af olietank samt 4 kontroltilsyn af støj. Arbejdet svarer til 0,06 årsværk. c) Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen I Hals Kommune er der 14 autoværksteder som er omfattet af bekendtgørelsen. Der har i 2003 været 5 tilsyn på 5 autoværksteder. Der er tale om totaltilsyn på 4 værksteder samt et kontroltilsyn af støj. Arbejdet svarer til 0,03 årsværk. d) Andre virksomheder ( 42-virksomheder ) I Hals Kommune er der registreret 358 virksomheder som reguleres efter 42 i Miljøbeskyttelsesloven. Denne type virksomheder er ikke omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn. Der har i 2003 været 29 tilsyn ved 18 af disse virksomheder. Tilsynene er fordelt på 9 totaltilsyn på private almene vandværker, 2 tilsyn ved virksomheder som opbevarer skrotbiler, 4 tilsyn med opbevaring og afbrænding af affald, 12 tilsyn pga. klager over støj ved 3 virksomheder samt 2 andre tilsyn. Derudover har Miljøcenter Nordjylland udført hygiejnetilsyn ved kommunens to campingplader. Dette arbejde beløber sig til kr. Arbejdet i kommunens forvaltning svarer til 0,23 årsværk. e) Andet Spildevand i det åbne land Der er i 2003 gennemført 22 tilsyn i forbindelse med spildevand i det åbne land. Skrotbiler Der har i 2003 været 10 kontroltilsyn samt 20 uanmeldte tilsyn på ejendomme med skrotbiler. Tilsynene har været ved opbevaring af udtjente biler. Der er blevet gennemført en kampagne for korrekt bortskaffelse af disse biler. Badevand og svømmebade Ekstern bistand har i 2003 gennemført 30 tilsyn i forbindelse med udtagning af badevandsanalyser ved de 3 blå-flag stationer i kommunen. Desuden er gennemført 8 tilsyn ved 2 å-udløb tæt ved blå-flag stationerne. Ekstern bistand beløber sig til kr. 6

7 Hygiejnen og badevandskvaliteten ved kommunens svømmebad er blevet undersøgt ved eksteren bistand. I 2003 er der udført 12 tilsyn. Ekstern bistand beløber sig til kr. Vandforsyning Ud over de 9 totaltilsyn ved vandværker som er nævnt under "andre virksomheder" føres der kontrol med vandkvaliteten fra de private vandværker ved gennemgang af de indsendte analyseresultater. Desuden er der ved ekstern bistand gennemført tilsyn og analyse af drikkevandet fra 4 ejendomme med egen vandforsyning. Arbejdet har ingen udgifter for Hals Kommune. Andet Derudover har der været 3 tilsyn i forbindelse med naboklager, 4 tilsyn i sager om placering af renovationsstativ samt 2 tilsyn efter jordforurening. Samlet har der på tilsyn med andet været brugt 0,29 årsærk. Sammenfatning vedrørende tilsyn I alt er alle tilsyn udført indefor virksomhedsdelens område anført i nedenstående skema. Dette skema indberettes til Miljøstyrelsen. (AD. 1.2.) TILSYN OG OPFØLGENDE ARBEJDE, HERUNDER VEJLEDNING Årsværk Udgift til Udgift til i egen kommunalt andre Antal Antal forvaltning (2 miljøsam fremm. virksomhedebesøg tilsyns- tjenesteyd decimaler) arbejde, elser, kr. kr. a.1) i-mrk. listevirksomheder, ekskl. Landbrug a.2) Øvrige listevirksomheder b) Anmeldevirksomheder c) Autoværksteder omfattet af branchebek.g d) Andre virksomheder og anlæg (" 42- virksomheder") Antal besøgte virksomheder Opkrævet bruger betaling, kr. 0, , , , , e) Andet 0, Skema ad. 1.2 opgørelse af virksomhedsdelens tilsynsarbejde 7

8 1.3 Kortlægning og planlægning Spildevandsplan I Hals Kommunes spildevandsplan for er udpeget vandløbsoplande hvori de beliggende ejendomme skal forbedre deres spildevandsanlæg, hvis de udleder til vandløbet. I planen er der en tidsplan som siger at 61 ejendomme skal undersøges i I 2003 er de 61 ejendomme besøgt og deres spildevandsforhold er kortlagt. Kortlægningen resulterede i 45 påbud om bedre rensning af husspildevandet. Affaldsplan I Hals Kommunes affaldsplan for er indsatserne på affaldsområdet fastlagt. I 2003 er der udarbejdet en informationsfolder som er husstandsomdelt incl. i sommerhusområdet og der opstartet et arbejde med at få overblik over erhvervsaffaldet som afleveret på kommunens genbrugspladser med henblik på en eventuel ændring af taksterne på området. Andet Andet arbejde indenfor kortlægning og planlægning omfatter desuden samarbejde med Amtet omkring forurenende grunde, kortlægning på grundvandsområdet, arbejde med miljøhandlingsplan, tilsynsberetning, vedligeholdelse af databaser o.lign. Arbejdet med kortlægning og planlægning omfatter i alt 0,62 årsværk Hals Kommunes betaling til Miljøcenter Nordjylland beløber sig til kr. 2. Reaktioner a) Håndhævelse Tilsynene med listevirksomhederne har givet anledning til 1 henstilling om tiltag mod røggener og nedfald fra et fyr, samt 1 indskærpelse for opsætning af filter for svejserøg. Tilsynene med anmeldevirksomhederne har givet anledning til 1 henstilling for ukorrekt opbevaring af kemikalier. Tilsynene med autoværkstederne har givet anledning til 1 henstilling og 1 indskærpelse vedrørende opbevaring af skrotbiler. Tilsynene med andre virksomheder har givet anledning til 1 henstilling vedrørende opsamlingskar ved et klordoseringsanlæg samt 2 indskærpelser for opbevaring af skrotbiler. Tilsynene med andet har givet anledning til 4 henstillinger samt 12 indskærpelser alle vedrørende opbevaring af skrotbiler. b) Afgørelser Ved "andre virksomheder" er der givet 2 påbud om nedbringelse af støjniveauet til omgivelserne. 8

9 Ved "andet" er der givet 19 påbud om forbedret rensning af spildevandet. Håndhævelser og afgørelser indberettes til Miljøstyrelsen, dette gøres med nedenstående skema. 2. REAKTIONER I 2003 HÅNDHÆVELSE AFGØRELSER Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud efter MBL. 41 b Øvrige påbud Forbud Listevirksomheder Anmeldevirksomheder Autoværksteder Andre virksomheder Andet Skema 2. Opgørelse over reaktioner indenfor virksomhedsdelen. 3. Tilsynstema Et af de udmeldte tilsynstemaert fra Miljøstyrelsen er tilsynet med affald hos virksomheder (ekskl. Landbrug, dambrug og pelsdyrfarme). Skemaet fra Miljøstyrelsen er udfyldt og det kan ses i bilaget til denne beretning. Affald hos virksomhederne gennemgås i forbindelse med de regelmæssige virksomhedstilsyn. 4. Sammenfattende bemærkninger Samlet set overholder antallet af tilsyn den aftale som er indgået med Kommunernes Landsforening omkring minimumsfrekvens for tilsyn. Der er samlet anvendt 1,33 årsværk 9

10 Landbrugsdel 10

11 Indledning Følgende er den årlige indberetning af Hals Kommunes tilsyn og arbejde med landbrug, vandløb og det åbne land. Beretningen følger den af Miljøstyrelsen valgte disposition. 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde i 2003 og i planlægningen for Meddelelser af godkendelser til landbrug efter 33 i MBL. Der er i 2003 blevet givet 1 miljøgodkendelse efter 33 i Miljøbeskyttelsesloven til et kvægbrug. Der er brugt mange ressourcer på denne godkendelse samt på godkendelsessager, som er påbegyndt i Der er pr. 31.december miljøgodkendte landbrug i kommunen. Arbejdet svarer til 0,29 årsværk. (ad. 1.1) Godkendelser af landbrug efter 33 i MBL. Årsværk i Udgift til kommunalt egen miljøsamarbejde, forvaltning. kr. (2 decimaler) Godkendelsespligtige landbrug efter 33 i MBL. Udgift til andre fremmede tjenesteydelser, kr. Antal godkendelser i 2003 Antal godkendte virksomheder i alt pr , Skema ad. 1.1 Opgørelse over godkendelse af landbrug godkendt efter 33 i MBL. 1.2a Godkendelser af landbrug efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen (lokaliseringsgodkendelser) Hals Kommune har i 2003 ikke givet godkendelser efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der er dog brugt nogle ressourcer til at lave et udkast til en lokaliseringsgodkendelse som dog endte med ikke at blive politisk godkendt. Der er i alt 5 landbrug med en godkendelse efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Arbejdet svarer til 0,02 årsværk. 11

12 (ad. 1.2a) Godkendelser af landbrug efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen (lokaliseringsgodkendelser). Årsværk i Udgift til kommunalt Udgift til andre Antal egen Antal godkendte virksomheder i miljøsamarbejde, fremmede godkendelser i forvaltning. alt pr kr. tjenesteydelser, kr (2 decimaler) Lokaliseringsgod kendelser af 0, landbrug efter 4 i HGB. Skema ad.1.2a Opgørelse over landbrug med lokaliseringsgodkendelse. 1.2 Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning Miljøgodkendte landbrug Af kommunens 5 miljøgodkendte i-mærkede landbrug har der været totaltilsyn på 3 af ejendommene. Arbejdet svarer til 0,02 årsværk. Erhvervsmæssigt dyrehold med lokaliseringsgodkendelse Ud af 124 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold har 5 en lokaliseringsgodkendelse. Her har været 4 tilsyn ved 3 ejendomme. Tilsynene har ikke været totaltilsyn, men tilsyn i forbindelse med spildevand i det åbne land. Arbejdet svarer til 0,01 årsværk. Erhvervsmæssigt dyrehold I Hals Kommune er der 124 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold (5 med lokaliseringsgodkendelse). Der er ført totaltilsyn på 21 ejendomme. Ved totaltilsyn gennemgås alle ejendommens miljøforhold. Derudover er der lavet tilsyn i forbindelse med spildevand i det åbne land, opbevaring af skrotbiler samt opfølgende tilsyn. Arbejdet svarer til 0,46 årsværk. Landbrug uden dyrehold Der er 385 ejendomme, der er registreret som landbrug uden husdyrhold. På denne type ejendomme har der været 22 i forbindelse med spildevand i det åbne land og 22 tilsyn ved ejendomme som opbevarede skrotbiler. Arbejdet svarer til 0,15 årsværk. Pelsdyrfarme I Hals kommune er der 14 farme med pelsdyr, disse virksomheder hører under branchebekendtgørelsen. Der er her ført totaltilsyn med på 4 farme. Derudover er der ved to farme ført 8 tilsyn efter klager over fluegener og 3 tilsyn ved en farm på grund af opbevaring af en del skrotbiler. I alt er der udført 15 tilsyn på pelsdyrfarmene. Arbejdet svarer til 0,03 årsværk. Andet Ressourcerne her vedrører hovedsageligt tilsynsopgaver indenfor vandløb. Arbejdet svarer til 0,17 årsværk. 12

13 (ad. 1.2) Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning Årsværk Udgift til Udgift til andre i egen kommunalt fremmede forvaltning. miljøsamarbejde, kr. ser, kr. Tjenesteydel- (2 dec.) a.1) Godkendelsespligtige landbrug efter 33 i MBL a.2) landbrug med lokaliseringsgodkendelser efter 4 i HGB a.3) øvrige landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold excl. Pelsdyrf. a.4) øvrige landbrug uden erhvervsmæ ssigt dyrehold excl. Pelsdyrf. b.1) Virksomhed er, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrf. Antal Antal virksomheder tilsynsbesøg. 31/ Antal besøgte virksomheder Opkrævet brugerbetaling, kr. 0, , , , , c) Andet 0, Skema ad.1.2 opgørelse over ressourceforbrug for tilsyn og opfølgende arbejde 13

14 1.2x Den del, som er svinebrug med fra 6 til 9 mdr. opbevaringskrav. I Hals Kommune er der 3 svinebrug, hvor kravet til opbevaring af gødning er mellem 6-9 mdr. Der har i 2003 været 1 tilsyn på denne type svinebrug. Arbejdet svarer til 0,01årsværk. (supplerende ad 1.2x) specificeret delmængde af tilsyn og opfølgende arbejde. Årsværk Udgift til i egen Udgift til andre Antal kommunalt forvaltning. tjenesteydelser, kr. 31/ fremmede virksomheder. miljøsamarbejde, kr. (2 dec.) d) Den del af a.1), a.2) og a.3), som er svinebrug med fra 6 til 9 mdr.s gødningsopbevarings -kapacitet på egen ejendom Antal tilsynsbesøg Antal besøgte virksomheder med nedsat opbevaring 0, Skema ad 1.2x opgørelse af ressourcer for tilsyn med svinebrug med nedsat opbevaringskrav 1.3 Kortlægning og planlægning I 2003 er der blevet igangsat en revision af regulativerne for 2 vandløbssystemer. Dette arbejde er udlagt til ekstern rådgiver. Derudover er udgifter til et projekt vedr. et vandløb, hvor der har været problemer med for stor vandmængder da det er beliggende i et fladt landbrugsområde og modtager vand fra et højere beliggende boligområde. Denne kombination har således betydet, at der har været situationer hvor en del af oplandet er blevet oversvømmet. Projektet skal undersøge muligheden for at lave et dobbeltprofil i vandløbet, og udføres med ekstern bistand. Herudover er arbejdet med tilsynsberetning, udvalgsbehandling osv. medtaget under dette punkt. Arbejdet i forvaltningen svarer til 0,08 årsværk. Ekstern bistand beløber sig til kroner 2.Reaktioner a)håndhævelse Tilsynet med de miljøgodkendte landbrug har ikke givet anledning til håndhævelser. Tilsynet med landbrug med lokaliseringsgodkendelse har givet anledning til 1 indskærpelse. Tilsynet med landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold har givet anledning til 3 henstillinger og 13 indskærpelser. Tilsynet med landbrugsejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold har givet anledning til 3 henstillinger og 9 indskærpelser. Tilsynene med pelsdyrfarmene har givet anledning til 1 henstilling og 1 indskærpelse. Tilsynene med svinebrug med opbevaringskapacitet mellem 6-9 mdr. har ikke givet anledning til håndhævelser. 14

15 b) Afgørelse Landbrug med lokaliseringsgodkendelse har fået 3 påbud. Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold har fået 9 påbud. Landbrug uden erhvervsmæssigt dyrehold har fået 16 påbud. Håndhævelser og afgørelser er opgjort i følgende skema. 2. Reaktioner i 2003 Håndhævelse Afgørelser Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud efter MBL. 41 b * Øvrige påbud Forbud Landbrug med kapitel 5 godkendelse efter MBL Landbrug med lokaliseringsgodkendel se efter 4 i HGB Øvrige landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold excl pelsdyrfarme Øvrige landbrug uden erhvervsmæssigt dyrehold excl pelsdyrfarme Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme Andet Skema 2 Opgørelse overhåndhævelser og afgørelser 2.1 Emner der behandles i håndhævelserne og afgørelserne Udover den lovgivning, som der bliver ført tilsyn med på landbrugene, har der i år 2003 været ført tilsyn med ejendomme, hvor der er skrotbiler og spildevandsforholdene ved ejendomme beliggende indenfor det i spildevandsplanen udpegede vandløbsopland. Disse emner er således tilbagevendende i håndhævelserne både for landbrug med erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Der har ikke været reaktioner for ejendomme med godkendelse efter kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven. For ejendomme med lokaliseringsgodkendelse er der givet 2 påbud om forbedring af rensningen af husspildevandet, 1 påbud om opsamling af spildt olie samt 1 indskærpelse vedrørende manglende flydelag. For ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold der givet 8 påbud om forbedring af rensningen af husspildevandet, 1 påbud om reduktion af lugtbidraget til omgivelserne, 10 håndhævelser vedrørende opbevaring af gylle/gødning, 1 indskærpelser vedr. fjernelse af skrotbiler, 1 henstilling vedr. opbevaring af farligt affald og 4 andre håndhævelser. For pelsdyrfarme der er givet 2 håndhævelser vedrørende opbevaring af skrotbiler. 15

16 2.1 Antal ejendomme, hvor der har været reaktion på følgende emner i 2003: Emner i håndhævelserne og afgørelserne er opgjort i følgende skema. Emner der behandles i håndhævelserne og afgørelserne Landbrug med kapitel 5 godkendelse efter MBL Øvrige landbrug med Landbrug med erhvervsmæssige lokaliseringsgodkendelse dyrehold ekskl. pelsfarme Landbrug omfattet af pelsdyrbekendtgørelsen i øvrigt Spildevand Affald (opbevaring, bortskaffelse) Antal dyr på bedriften Møddingspladsen (incl. afløb) Gødningsbeholdere (incl. flydelag) Ensilageopbevaring Oplag af "kompost" i marken Reduktion af lugt fra staldanlæg Reduktion af støj Fluer Anvendelse af husdyrgødning Afbrænding Affald til jordbrugsformål Andet Skema 2.1 Opgørelse over emner der er håndhævet. 3. Tilsynstema Et af de udmeldte tilsynstemaer er en status over miljøgodkendte landbrug i kommunen. Det udmeldte skema fra Skov- og Naturstyrelsen er udfyldt og skemaet er at finde bagerst i denne beretning. 16

17 4. Evt. afsluttende/ sammenfattende bemærkninger Antallet af udførte tilsyn overholder de, mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen, aftalte tilsynsfrekvenser. Håndhævelserne bærer præg af at der er taget hul på arbejdet med gennemførsel af spildevandsplanen mht. spildevand i det åbne land og at der er ført en særskilt kampagne imod opbevaring af skrotbiler på ejendomme. Der er samlet anvendt 1,23 årsværk. 17

18 Miljøstyrelsen Årets Tilsynstema : Tilsyn med affald hos virksomheder (ekskl. landbrug, dambrug og pelsdyrfarme) Sendes udfyldt via til som vedlagt fil. Angiv venligst kommunenavn som "emne" i en. Hals Kommune Generelt Det praktiske tilsyn med affaldslovgivningen (virksomhedsbesøg, korrespondance med virksomheder om affald samt forberedelse og udarbejdelse af afgørelser) hos virksomhederne i kommunen udføres af: (Sæt X) udelukkende medarbejdere fra kommunen (herunder medarbejdere fra miljøcenter/miljøsamarbejde) x dels kommunale medarbejdere, dels ved hjælp fra fælleskommunalt affaldsselskab. udelukkende ved et fælleskommunalt affaldsselskab. andre. Registrering af affald Hvorledes sikrer kommunen, at alle virksomheder omfattet af affaldsbekendtgørelsens 18, jf. bkg. nr. 619 af fører register over deres affaldsproduktion: (Sæt X gerne flere) x Som en del af kontrollen under det regelmæssige virksomhedstilsyn Ved stikprøvetilsyn Ved fremsendelse af skema til virksomhederne - til udfyldelse og returnering til kommunen. x Ved fremsendelse af informationsmateriale til virksomhederne til påmindelse om registreringspligten Gennem anden form for kontrol. Angiv metoden: 18

19 Bygge- og anlægsaffald Det påhviler alle bygherrer at indgive en skriftlig anmeldelse til kommunen om affald fra en bygge og anlægsaktivitet så som nedrivning af en bygning. Anmeldelsen skal ske forud for aktiviteten og kun i tilfælde af, at aktiviteten medfører, at der frembringes mere end 1 tons affald. Antal anmeldelser i 2003 til kommunen vedr. affald fra bygge- og anlægsarbejder: (Angiv antal) _2 Antal affaldsproducerende bygge- og anlægsaktiviteter tilset i 2003: (Angiv antal) _0 Transportemballage Har kommunen fastsat regulativbestemmelser om genanvendelse af pap og papir samt transportemballage af plast, jf. affaldsbekendtgørelsen 36, stk. 1 og 2: (Sæt kryds) Ja (x ), Nej ( ) Hvis Ja, hvordan har kommunen så sikret at disse bestemmelser overholdes: (Sæt X gerne flere) Ved fremsendelse af informationsmateriale til virksomhederne. x Som led i det regelmæssige virksomhedstilsyn. x Ved identificering af de brancher, der producerer de største mængder transportemballage og målrettet kontrol af disse. Gennem anden form for kontrol. Angiv metoden: Farligt affald Antallet virksomheder i hver kategori som har anmeldt til kommunen at de producerer farligt affald: (Angiv antal) 0 listevirksomheder 0 anmeldepligtige virksomheder 0 autoværksteder 0 andre virksomheder Hvor mange virksomheder har kommunen kontrolleret for, om virksomheden har klassificeret sit farlige affald korrekt: (Antal) 0 Hvor mange virksomheder har kommunen i 2003 bistået med at klassificere affald korrekt: (Antal) 0 Deltager andre end kommunens medarbejdere i arbejdet med at kontrollere/bistå med korrekt klassificering af affald: (Sæt X) Ja ( ), Nej (x ). Hvis Ja, er der så tale om: (Sæt X gerne flere) Det fælleskommunale affaldsselskab 19

20 Transportørvirksomhed Andre Hvem træffer afgørelse om at fritage en virksomhed fra en kommunal indsamlingsordning for farligt affald: (Sæt X) Kommunen _x_ Et fællesskommunalt affaldsselskab Elektronikaffald Har kommunen etableret en indsamlingsordning for elektronikaffald jf. bkg af om håndtering af affald af elektriske og elektroniske produkter: (Sæt X) Ja ( x ), Nej ( ). Grænseoverskridende transport af affald Antal virksomheder i kommunen, som importerer eller eksporterer affald: (Antal) _1 Antal virksomhedstilsyn i 2003 i forbindelse med sager om kontrol af eksport af affald: (Antal tilsyn) 0 Årstal for sidste tilsyn: (Årstal) _? Disse tilsyn gennemført af: (Sæt X) Kommunen Det fælleskommunale affaldsselskab Andre (Angiv hvem): Hvad omfatter kontrollen af affald til eksport: (Sæt X) At det er den anførte affaldsproducent, der har produceret affaldet. At affaldet er klassificeret korrekt, dvs. at de anvendte affaldskoder (EAK- og OECDkoder) er anført korrekt. Er kommunen i løbet af 2003 af Miljøstyrelsen blevet bedt om at kontrollere, at et udenlandsk affaldsbehandlingsanlæg er godkendt til at behandle den type affald, som ønskes eksporteret: (Sæt kryds) Ja (x ), Nej ( ). Hvis Ja, hvordan er denne kontrol så gennemført: (Sæt X) x Dokumentation for godkendelse og kvalitet af behandlingen er fremskaffet af den virksomhed som har anmeldt eksporten. Kommunen har selv fremskaffet dokumentation gennem kontakt til udenlandske myndigheder. Andet (Angiv hvad): Er kommunen i løbet af 2003 af Miljøstyrelsen blevet bedt om at kontrollere, at affaldsbehandlingen lever op til danske krav herfor: Sæt kryds) Ja ( ), Nej (x ). 20

21 Hvis Ja, hvordan er denne kontrol så gennemført: (Sæt X) Dokumentation for godkendelse og kvalitet af behandlingen er fremskaffet af den virksomhed som har anmeldt eksporten. Kommunen har selv fremskaffet dokumentation gennem kontakt til udenlandske myndigheder. Andet (Angiv hvad): Hvor mange meddelelser om eksport af grønt affald har kommunen i 2003 modtaget i overensstemmelse med 9 i bkg. 971 af om import og eksport af affald: (Antal) _0 Eventuelle spørgsmål vedr. skemaet bedes rettet til Lisbet Ølgaard på tlf eller pr. mail på adressen 21

22 Skov- og Naturstyrelsen Årets Tilsynstema : Status over miljøgodkendelsespligtige landbrug Sendes udfyldt via til som vedlagt fil. Angiv venligst kommunenavn som "emne" i en. Hals Kommune Ifølge godkendelsesbekendtgørelsen 27 skal alle godkendelsespligtige landbrug, der endnu ikke er miljøgodkendte efter miljøbeskyttelseslovens 33, miljøgodkendes (IPPC-godkendelse). Den, der er ansvarlig for landbruget skulle have ansøgt om godkendelse senest den 1. januar Alle godkendelsespligtige landbrug skal være miljøgodkendte senest d. 29. oktober I modsat fald skal kommunen nedlægge forbud mod fortsat drift, således at driften ophører senest d. 29. oktober 2007, jfr. 28 i godkendelsesbekendtgørelsen. Det er derfor vigtigt, at kommunerne får overblik over, om alle godkendelsespligtige landbrug, der endnu ikke har en miljøgodkendelse, har ansøgt. Sohold over 270 DE** Slagtesvin over 210 DE*** Kvægbrug med over 250 DE kvæg Fjerkræbrug med over 100 DE slagtekyllinger Fjerkræbrug med over 230 DE æglæggend e høns Blandede brug i øvrigt med over 250 DE incl. blandede svinebrug 1) Antal godkendte landbrug 1/1 2003* 2) Antal godkendelser i ) Antal godkendte brug, som er ophørt i 2003* 4) Antal godkendte landbrug 1/ (1+2-3) 5) Antal ikke-afgjorte ansøgning per 1/ ) Antal godkendelsespligtige 1/ *Antal godkendte landbrug, der ikke mere er godkendelsespligtige, angives ikke i tabellen. ** Med sohold menes af mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise op til 30 kg. *** Med slagtesvin menes slagtesvin over 30 kg. Antal DE beregnes i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen af 15. juli

23 Hvor mange af de godkendte landbrug per 1/ har en godkendelse, der er over 8 år gammel? 0 Hvor mange af disse godkendelser har kommunen påbegyndt en revurdering af før 2003? 0 Hvor mange af disse revurderinger er afsluttet før 2003? 0 Hvor mange af disse revurderinger er afsluttet i 2003? 0 Eventuelle spørgsmål vedr. skemaet bedes rettes til Hans Kjær, tlf eller 23

Sagsid MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING HALS KOMMUNE

Sagsid MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING HALS KOMMUNE Sagsid. 23583 MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING 2004 HALS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Virksomhedsdel...4 Indledning...5 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Indledning (evt.) Kommunerne skal hvert år indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvordan arbejdet med tilsyn sagsbehandling indenfor miljøområdet

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (evt.) Rudersdal Kommune overholder med god margen minimumsfrekvenserne for tilsyn. Der har ikke været

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 -Kommunen skal hvert år senest den 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tilsynsberetning 2005

Tilsynsberetning 2005 Tilsynsberetning 2005 Landbrug Struer Kommune, Byg og Miljø Miljøkontoret Indholdsfortegnelse Indledning.... 2 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde m.m... 4 1.1.a Godkendelse af

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Bilag 3. Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vallensbæk Indledning (max 1500 I 2011 har der været fokus på at nå alle planlagte tilsyn samt føre tilsyn med nye, så

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2010. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Side 1 af 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn STRUER Indledning (max 1500 Struer Kommune beretter herved om kommunens miljøindsats af og tilsyn med overholdelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Indledning (max 1500 Der er i 2011 meddelt 8 miljøgodkendelser. Det forventes, at der i 2012 vil blive meddelt

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning (max 1500 Faaborg-Midtfyn Kommune har til hensigt at overholde aftalen om minimumstilsyn

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekenserne på de enkelte brug er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2010 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (max 1500 Syddjurs Kommune varetager miljøtilsyn med knap 200, som er omfattet af regler om minimumsfrekvenser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Roskilde Indledning (max 1500 Roskilde Kommune har frem til den 22. maj 2013

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med virksomheden er overholdt i 2012. Der

Læs mere

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Indledning (max 1500 Tilsyn foretaget frem til 23.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning (max 1500 Ved begyndelsen af 2012 var der 379 i vores tilsynsregister,som er omfattet af tilsynsaftalen

Læs mere

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Virksomheder...3 2.1 Miljøtilsyn på virksomheder...3 2.2 Miljøgodkendelser...3 2.3 Håndhævelse på virksomheder...4

Læs mere

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune har fra 2007 overtaget miljøtilsynet med mere end 200 virksomheder fra Århus Amt og 4 mindre kommuner. 3 af de disse kommuner

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsynsberetning 2004

Tilsynsberetning 2004 Tilsynsberetning 2004 Struer Kommune, Byg og Miljø Landbrug Miljøkontoret Indholdsfortegnelse Indledning.... 2 Nye miljøregler fra 2005. 2 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde m.m...

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Miljøtilsyn 2002. Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 2002

Miljøtilsyn 2002. Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 2002 Miljøtilsyn 22 Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 22 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 12 24 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 KOMMUNERNES

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Beretnin om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Indledning Fokus for har været en yderlie opprioritering af tilsynsarbejdet og

Læs mere

Vejledning til GE 7.2.4

Vejledning til GE 7.2.4 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Kommune Indledning (evt.) Miljøministeriet offentliggjorde en ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5 Halsnæs Kommunenavn Indledning (max 1500 Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (max 1500 Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen af myndighedsopgaver

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (evt.) Kultur, Miljø & Erhverv har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikshavn Indledning (max 1500 Det fremgår af nedenstående opgørelse, at minimumsfrekvenserne for tilsyn med er overholdt

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i alt udført 29 tilsyn med husdyrbrug mv. i 2010. Miljøstyrelsens minimumsfrekvens for

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Næstved Kommunens bemærkninger

Læs mere

Miljøtilsyn 2001. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2003

Miljøtilsyn 2001. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2003 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 8 23 Miljøtilsyn 21 Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 21 Indhold INDHOLD 3 1 INDLEDNING 5 1.1

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lemvig Kommunens

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om miljøtilsynet til Miljøstyrelsen. Følgende

Læs mere

Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2011.

Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2011. Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2011. Indledning Denne beretning indeholder en redegørelse for Furesø Kommunes miljøindsats i 2011. Kommunens miljøindsats omfatter administration og tilsyn efter

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr. dkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Thisted Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med g i 2013, for perioden 23. maj 2013 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Skive Kommunens bemærkninger til

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning Ved begyndelsen af 2013 var der 381, som var omfattet af tilsynsaftalen mellem KL og Miljøministeriet. Det er kommunens

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug Miljøtilsynsberetning Beretning Varde Kmunes miljøindsats 1. januar - 31. december 2015 Industri og landbrug Kmunens bemærkninger til de indberettede oplysninger I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Assens Kommunens

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten i forbindelse med miljøtilsyn på tilsynspligtige virksomheder har i 2012

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Egedal Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kmunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsbetning handl Syddjurs Kmunes indsats i 2012 indenfor landbrugstilsyn og miljøtilladels/

Læs mere

Tilsynsberetning 2013

Tilsynsberetning 2013 Tilsynsberetning 2013 Virksomheder, dambrug, landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2014 1 INDLEDNING I maj 2013 gennemførte Miljøstyrelsen en gennemgribende ændring af den måde,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune

Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune varetager miljøtilsynet med mere end 200 virksomheder. Tilsynsarbejdet udføres af Team Virksomheder, som foruden 5 kernemedarbejdere

Læs mere

http://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner/showprint.aspx?file=komindustri

http://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner/showprint.aspx?file=komindustri Side 1 af 6 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (max 1500 Rudersdal Kommune overholder minimumsfrekvenserne med rigtig god margen for

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (evt.) Hermed indsendes tilsynsberetning for Herning Kommune for 2011. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen omfatter ressourcer

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Halsnæs Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Viborg Indledning (evt.) Med henvisning til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Kalundborg Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen for Kalundborg Kommune i 2011. Kalundborg Kommune overholder minimumsfrekvenserne

Læs mere

KOMMUNERNES MILJØINDSATS

KOMMUNERNES MILJØINDSATS Indhold INDHOLD 3 1 INDLEDNING 5 1.1 KOMMUNERNES MILJØTILSYN 5 1.1.1. Udviklingen på landsplan 5 1.1.2. Minimumsaftalen 6 1.1.3. Vurdering af miljøtilsynet i forhold til minimumskravene. 8 1.1.4. Håndhævelse

Læs mere

Miljøtilsyn

Miljøtilsyn Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 158 Offentligt Miljøtilsyn 23-24 Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 23 og 24 Orientering

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Hedensted Kommunens

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling Del 1/3. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virkheder og husdyrbrug i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (max 1500 Lemvig Kommune indberetter

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Indledning (max 1500 Hermed foreligger Kerteminde kommunes bidrag til den årlige indberetning om miljøindsatsen i 2008. I 2008

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faxe Indledning (max 1500 Minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i 2012. (ad. 1.1) Godkendelser af liste i-mærkede liste,

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kmunenavn Hillerød Kmunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 Kommunen skal hvert år senest den

Læs mere