OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ"

Transkript

1 OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 4 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) September 2013 Dokument nr Revision nr. 00 Udgivelsesdato Udarbejdet:BDC

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Afregning Mængder Tilbudslistens poster 7 2 Administrative ydelser, der afregnes særskilt 8 3 Udførelsesopgaver Pleje af grønne områder Vandløbsvedligehold Renhold Ren - og vedligehold af afvandingselementer Reparation og vedligehold af belægninger (ekskl. asfaltbelægninger) Variabel ydelse, vedligehold af asfaltbelægninger, efter rekvisition Vedligehold af vej- og parkinventar Vintertjeneste Fejning af kørebaner og kantsten Kørebaneafmærkning Variable ydelser, regningsarbejder 32 2

3 1 Generelt Dette bilag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) beskriver grundlaget for afgivelse af tilbud på den samlede opgave. De enkelte delposter fremgår af tilbudslisten. Forårsaget af ombygninger på vejnettet og omlægninger af grønne områder kan der forekomme mængdereguleringer. Mængdeændringer (jf. ABS Service 9 med justeringer jf. bilag 1) bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Størrelsen af mængderne ses af mængdeopgørelsen i tilbudslisten, Bilag 5, og svarer til det forventede arbejde for 1 års drift. Ved ændringer i de anførte mængder afregnes disse forholdsmæssigt. 1.1 Afregning De enkelte afregningsformer er: 1) Faste ydelser-tilstandskrav, der udføres på baggrund af tilstandskrav. Afregnes som fast ydelse, baseret på kendte mængder. 2) Faste ydelser-interval, der udføres på baggrund af udførelseskrav (intervalopgaver). Afregnes som fast ydelse, baseret på kendte mængder. 3) Variable ydelser-mængdeenhed, der igangsættes på baggrund af rekvisition fra bestillerfunktionen, baseret på forventet mængde. Afregnes efter faktisk udførte mængde og enhedspris. 4) Variable ydelser-timepriser, der igangsættes på baggrund af rekvisition fra bestillerfunktionen, som afregnes på baggrund af timepriser, pris på materiel og materialer. Rekvisitionen udarbejdes på baggrund af: Leverandørens forslag til ydelser, baseret på viden om tilstand og behov for udbedring, så de overordnede tilstandskrav overholdes. Fælles drøftelse mellem ordregivers bestillerfunktion og leverandør. 3

4 Ved en del af elementerne er beskrevet supplerende pleje for at overholde det konkret beskrevne kvalitetsniveau. Disse ydelser udføres også efter leverandørens anmodning og efter rekvisition fra ordregivers bestillerfunktion og afregnes efter de konkrete enhedspriser. Priserne under de enkelte poster for hhv. underposter fsva. 1)-3) skal omfatte samtlige ydelser til de pågældende arbejder, herunder: 1. Håndtering af henvendelser fra borgere og andre 2. Planlægning, ledelse og styring 3. Ruteplanlægning 4. Information til offentligheden, herunder via hjemmeside. 5. Kvalitetsstyringsaktiviteter og tilsyn 6. Dokumentation 7. Øvrige administrative ydelser som fremgår af det samlede udbudsmateriale og som ikke afregnes særskilt jf. afsnit Udførelse 9. Opmåling, bestilling af materialer 10. Alle materialeudgifter, herunder levering og håndtering 11. Lagerstyring 12. Transport af mandskab, materialer og materiel fra lager til arbejdssted. 13. Oprydning og færdigmelding 14. Alle andre nødvendige biydelser for at udføre og afslutte ydelserne 15. Anvendelse og drift af materiel og indkøb 16. Mandskabsvogne, skure inkl. velfærdsfaciliteter og udstyr som kræves jf. offentlige myndigheder, herunder arbejdstilsynet. For så vidt angår poster, der afregnes efter timepris (4), se nedenfor i afsnit Administrative ydelser i forbindelse med drift af virksomheden, afregnes ikke særskilt. Herunder afregnes løbende udarbejdelse af overslag og tilbud på følgeydelser og nye ydelser ikke. Der kan dog afregnes enkelte timer i forbindelse med særlige vurderinger i forbindelse med Greve Kommunes budgetproces. Tilbudslistens enhedspriser, timepriser og tilbudssum skal angives hvor der er angivet en mængde for det pågældende element. Elementer, der er beskrevet med tilstandskrav 1) afregnes efter fastlagte intervaller, jf. bilag 1. Elementer beskrevet med udførelseskrav (2-4) afregnes jf. bilag 1, når arbejdet er udført. 4

5 For så vidt angår ydelser, der er beskrevet som et udførelseskrav, har leverandøren krav på betaling for præcis den mængde der er udført, dvs. hvis der er anført at en ydelse skal udføres 6 gange årligt, så er leverandøren alene berettiget til betaling for 4 gange på et år, hvis ydelsen alene er udført 4 gange. Hvis leverandøren derimod har udført ydelsen 8 gange betales der for 8 gange. For så vidt angår administrative ydelser, som er nævnt specifikt i tilbudslisten, kan der afregnes som en fast pris eller efter det faktiske timeforbrug. Andre administrative ydelser afregnes ikke Faste ydelser-tilstandskrav Elementer/ydelser der er beskrevet med tilstandskrav, skal til hver en tid i kontrolperioden opfylde de beskrevne kravspecifikationer. Priserne skal derfor omfatte alle udgifter til arbejder og materialer, der skal til for at opfylde de beskrevne kravspecifikationer jf. ovenfor. I tilbudslisten er mængder summeret for de enkelte elementer inden for de enkelte hovedområder. Regulering kan finde sted på delposter, hvis der sker ændringer i mængderne, jf. bilag Faste opgave, der udføres på baggrund af Udførelseskrav Elementer der er beskrevet som faste ydelser, udførelseskrav, skal gennemføres jf. den beskrevne plejeindsats og med de anførte frekvenser. Priserne skal derfor omfatte ydelser, som er nødvendige for at udføre de beskrevne plejeindsatser jf. ovenfor, inkl. materiel og materialer, hvor intet andet er anført. Regulering kan finde sted på delposter, hvis der sker ændringer i mængderne, jf. bilag Variable ydelser-mængdeenhed, der udføres på baggrund af rekvisition Arbejdet igangsættes efter skriftlig rekvisition fra ordregivers bestillerfunktion. På rekvisition skal også aftalt mængde fremgå. Ydelserne afregnes efter den faktisk udførte mængde til enhedspriser jf. tilbudslisten. I de tilfælde, hvor der ikke er anført enhedspriser i tilbudslisten for dele af opgaven eller den hele, afregnes den del af opgaven, der ikke er enhedspris på efter timepris, materielpris og materialepris. 5

6 1.1.4 Variable ydelser timepriser, der udføres på baggrund af rekvisition- regningsarbejder Ydelserne afregnes efter den faktisk udførte mængde til timepriser og priser for materiel jf. tilbudslisten. Timeprisen skal indeholde alle administrative og planlægningsmæssige ydelser: 1. Håndtering af henvendelser fra borgere og andre 2. Planlægning, ledelse og styring. 3. Ruteplanlægning 4. Information til offentligheden, herunder via hjemmeside. 5. Kvalitetsstyringsaktiviteter og tilsyn 6. Dokumentation 7. Øvrige administrative ydelser som fremgår af det samlede udbudsmateriale og som ikke afregnes særskilt jf. afsnit 2. Følgende ydelser kan afregnes efter den pågældende timepris: 8. Udførelse 9. Opmåling, bestilling af materialer 10. Alle materialeudgifter, herunder levering og håndtering 11. Lagerstyring 12. Transport af mandskab og materiel og materialer fra lager til arbejdssted. 13. Oprydning og færdigmelding 14. Alle andre nødvendige biydelser for at udføre og afslutte ydelserne Følgende ydelser skal være indeholdt i priserne for materiel, med mindre andet er anført i tilbudslisten: 15. Anvendelse og drift af materiel og indkøb og drift af værksted. Følgende afregnes efter konkret aftale: 16. Mandskabsvogne, skure inkl. velfærdsfaciliteter og udstyr som kræves jf. offentlige myndigheder, herunder arbejdstilsynet. Priser for materialer kan for regningsarbejder afregnes særskilt og skal indeholde udgifter i forbindelse med håndtering samt lagerstyring, jf. pkt. 10 og 11 ovenfor. Materialer indkøbes bedst muligt og afregnes efter det faktiske forbrug. 6

7 1.2 Mængder Mængderne angivet på tilbudslisterne fsva. Ydelser afregnet efter tilstandskrav er dannet ud fra et områderegister for hvert enkelt område (område 1-78). Registreringen af arbejdssteder er udført på grundlag af GIS-grundkort suppleret med opmålinger i marken. For så vidt angår data vedr. vejarealer og parkeringspladser er tal oprindelige opmålinger fra 2001, suppleret med arealer, som Kommunen fik overdraget fra det daværende amt og suppleret med opmålinger på luftfotos i De angivne mængder for variable ydelser, der afregnes efter en enhedspris er skønnede mængder, baseret på erfaringer fra den mængde, der er udført af den pågældende aktivitet i Det timetal, der er anført i tilbudslisten er skønnet antal timer og vil variere hen over årene. Der kan derfor være væsentlige forskelle i de konkrete enhedsmængder og det konkrete timetal, der skal anvendes på de enkelte poster, i det der hvert år foretages en supplerende prioritering af midlerne, således at det over en årrække bliver muligt at opretholde det samlede kvalitetsniveau. I tilbudslisten er anført en forventet mængde på de enkelte delposter. Disse mængder kan afvige med +/- 100 % på delposten. Fsva. Timepriser er der ingen begrænsning i afvigelsen. 1.3 Tilbudslistens poster Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postbetegnelser. 7

8 2 Administrative ydelser, der afregnes særskilt Følgende administrative ydelser afregnes særskilt som: 1. Opstart af samarbejdet, afregnes som en fast sum år Akutberedskab afregnes som en fast sum hvert år. Opgaven indeholder alle administrative ydelser for at opretholde et akut beredskab 1. april til 31. oktober. De opgaver, som indmeldes til beredskabet afregnes ikke under denne post. 3. Bidrag til ideoplæg og budgetoverslag til politisk behandling i forbindelse med den årlige budgetlægning, afregnes efter timeforbrug. 4. Legepladseftersyn afregnes efter timetal. Pkt. 3 og 4 kræver rekvisition fra ordregiver og afregnes som regningsarbejde, pkt jf. forrige afsnit. 8

9 3 Udførelsesopgaver 3.1 Pleje af grønne områder Grønne områder, haver og parker (område 1-78) Faste ydelser på grønne områder, der udføres på baggrund af tilstandskrav Post 1: Brugsplæne Arbejderne omfatter bl.a. græsklipning med cylinderklipper eller andet skærende værktøj, klipning af kanter og omkring forhindringer, spredning eller fjernelse af generende græsafklip og løv, opretholdelse af jævnhed i målfelter og mindre huller og lunker under 5 m2, eftersåning af samme og af bare pletter. Post 2: Græsflader Arbejderne omfatter bl.a. græsklipning med cylinderklipper eller andet skærende værktøj, klipning af kanter og omkring forhindringer, spredning eller fjernelse af generende græsafklip og løv, opretholdelse af jævnhed og eftersåning af bare pletter. Post 3: Hegn Arbejdet omfatter beskæring/klipning af hegn for at opfylde tilstandskravet. m2 i tilbudslisten er set fra oven Faste ydelser på grønne områder, der udføres på baggrund af udførelseskrav Post 1: Fælledgræs Ydelsen omfatter græsslåning 2 gange årligt. Post 2: Naturgræs Omfatter fjernelse af vedopvækst en gang årligt. Post 3: Høslet Arbejdet omfatter græsslåning med opsamling af afslået materiale 1 gang årligt. Post 4: Sommerblomster Arbejdet afregnes som m2 pris og udføres en gang årligt. Post 5: Rosen og staudebed Arbejdet omfatter beskæring og klipning af roser og stauder, ukrudtsbekæmpelse og jordkultivering, gødskning og opbinding og afpudsning. 9

10 Post 6: Prydbuske Arbejdet omfatter beskæring, ukrudtsbekæmpelse og jordkultivering. Post 7: Bunddækkende buske og busket Arbejdet omfatter beskæring og ukrudtsbekæmpelse. De forskellige delydelser har forskellig frekvens (antal gange) i et drifts-år, hvilket skal være medregnet i enhedsprisen. Post 8: Krat Udtynding af hensyn til helheden og rydning af uønsket træ opvækst foretages ca. hvert 3. år. Beskæring udføres for at opretholde tilstandskravet. Post 9: Klippet pur Mængderne angivet på områdeskemaer og tilbudslisterne er opmålt som m2 klippeflade. Arbejdet omfatter klipning 1 gang årligt og ukrudtsbekæmpelse 2 gange årligt. Post 10: Hæk Mængderne angivet på områdeskemaer og tilbudslisterne er fladeareal ( hæk set fra oven ). Arbejdet omfatter klipning 1 gang årligt og ukrudtsbekæmpelse 2 gange årligt. Post 11: Sø gadekær og vandhuller Arbejdet omfatter fjernelse af store grene og friholdelse af vandflade for træopvækst Variable ydelser, der igangsættes på baggrund af rekvisition Post 1: Fritvoksende træer Arbejdet omfatter fritrumsbeskæring mv. ca. hvert 5 år. Afregnes efter stk. Antallet i tilbudslisten omfatter 1/5 af antallet af fritvoksende træer inden for områderne 1-78). Post 2: Skov og lund Tyndingshugst af skov foretages cirka hvert 10. år. Arbejdet afregnes pr. time. Post 3: Rørsump Opgaven afregnes efter timeforbrug. Post 4: Lokale standarder Diverse serviceydelser jf. bilag 3.1, afsnit 2.20 afregnes efter timeforbrug. Der udarbejdes rekvisition før arbejdet igangsættes. 10

11 3.1.2 Kommunale p-pladser ekskl. område Faste ydelser på grønne områder, der udføres på baggrund af tilstandskrav Post 1: Græsflader Arbejderne omfatter bl.a. græsklipning med cylinderklipper eller andet skærende værktøj, klipning af kanter og omkring forhindringer, spredning eller fjernelse af generende græsafklip og løv, opretholdelse af jævnhed og eftersåning af bare pletter Faste ydelser på grønne områder, der udføres på baggrund af udførelseskrav Post 1: Bunddækkende buske og busket Arbejdet omfatter beskæring og ukrudtsbekæmpelse. De forskellige delydelser Beskæring og ukrudtsbekæmpelse) har forskellig frekvens (antal gange) i et drifts-år, hvilket skal være medregnet i enhedsprisen. Post 2: Hæk Mængderne angivet på områdeskemaer og tilbudslisterne er fladeareal ( hæk set fra oven ). Arbejdet omfatter klipning 1 gang årligt og ukrudtsbekæmpelse 2 gange årligt Variable ydelser, der igangsættes på baggrund af rekvisition Post 1: Fritvoksende træer Arbejdet omfatter fritrumsbeskæring mv. ca. hvert 5 år. Afregnes efter stk. Tallet i tilbudslisten omfatter 1/5 af alle fritvoksende træer på de anførte p- pladser Veje i Greve Faste ydelser på grønne områder, der udføres på baggrund af tilstandskrav Post 1: Brugsplæne Arbejderne omfatter bl.a. græsklipning med cylinderklipper eller andet skærende værktøj, klipning af kanter og omkring forhindringer, spredning eller fjernelse af generende græsafklip og løv, opretholdelse af jævnhed i målfelter og mindre huller og lunker under 5 m2, eftersåning af samme og af bare pletter. 11

12 Brugsplæne er beliggende i forbindelse med Greve Centervej inkl. rundkørsler ved motorvej. Post 2: Græsflader Arbejderne omfatter bl.a. græsklipning med cylinderklipper eller andet skærende værktøj, klipning af kanter og omkring forhindringer, spredning eller fjernelse af generende græsafklip og løv, opretholdelse af jævnhed og eftersåning af bare pletter. Græsflader er beliggende inden for Byzonerne i tilknytning til veje. Herunder afregnes rabatter inden for byzonen efter denne post. Der er i alt 195 km vej inden for byzonen Faste ydelser på grønne områder, der udføres på baggrund af udførelseskrav Post 1: Rabatgræs, flade Ydelsen omfatter græsslåning 1 gang årligt. Der slås i 1 meters bredde, set fra vejen i begge sider. Desuden slås tilhørende arealer ved vejkryds mv.. Rabatgræs er uden for byzonerne. Der er ca. 50 km vej uden for byzonen. Post 2: Rabatgræs, skråning Ydelsen omfatter græsslåning 1 gang årligt. Rabatgræs er uden for byzonerne. Post 3: Naturgræs/rabatgræs/grøfter Arbejdet omfatter slåning af natur/rabatgræs/grøfter en gang årligt i oktober/november. Der foretages slåning til skel. Post 4: Bunddækkende buske og busket Arbejdet omfatter beskæring og ukrudtsbekæmpelse. De forskellige delydelser har forskellig frekvens (antal gange) i et drifts-år, hvilket skal være medregnet i enhedsprisen. Post 5: Krat Udtynding af hensyn til helheden og rydning af uønsket træ opvækst foretages ca. hvert 3. år. Beskæring udføres for at opretholde tilstandskravet. Post 6: Klippet pur Mængderne angivet på områdeskemaer og tilbudslisterne er opmålt som m2 klippeflade. Arbejdet omfatter klipning 1 gang årligt og ukrudtsbekæmpelse 2 gange årligt. 12

13 Post 7: Hæk Mængderne angivet på områdeskemaer og tilbudslisterne er fladeareal ( hæk set fra oven ). Arbejdet omfatter klipning 1 gang årligt og ukrudtsbekæmpelse 2 gange årligt Variable ydelser, der igangsættes på baggrund af rekvisition Post 1: Rabatgræs, ekstra klipning Posten omfatter ekstra klipning af hensyn til trafiksikkerheden. Post 2: Fritvoksende træer Arbejdet omfatter fritrumsbeskæring mv. ca. hvert 5 år. Afregnes efter stk. Mængden i tilbudslisten omfatter 1/5 af antallet af fritvoksende træer Stier, ekskl.område Faste ydelser på grønne områder, der udføres på baggrund af tilstandskrav Post 1: Græsflader Arbejderne omfatter bl.a. græsklipning med cylinderklipper eller andet skærende værktøj, klipning af kanter og omkring forhindringer, spredning eller fjernelse af generende græsafklip og løv, opretholdelse af jævnhed og eftersåning af bare pletter Faste ydelser på grønne områder, der udføres på baggrund af udførelseskrav Post 1: Rabatgræs, flade Ydelsen omfatter græsslåning 1 gange årligt. Post 2: Rabatgræs, skråninger Ydelsen omfatter græsslåning 1 gang årligt. Post 3: Bunddækkende buske og busket Arbejdet omfatter beskæring og ukrudtsbekæmpelse. De forskellige delydelser har forskellig frekvens (antal gange) i et drifts-år, hvilket skal være medregnet i enhedsprisen. Post 4: Krat Udtynding af hensyn til helheden og rydning af uønsket træ opvækst foretages ca. hvert 3. år. Beskæring udføres for at opretholde tilstandskravet. Post 5: Klippet pur Mængderne angivet på områdeskemaer og tilbudslisterne er opmålt som m2 klippeflade. Arbejdet omfatter klipning 1 gang årligt og ukrudtsbekæmpelse 2 gange årligt. 13

14 Variable ydelser, der igangsættes på baggrund af rekvisition Post 1: Fritvoksende træer Arbejdet omfatter fritrumsbeskæring mv. ca. hvert 5 år. Afregnes efter stk. Antallet i tilbudslisten omfatter 1/5 af antallet af fritvoksende træer. 3.2 Vandløbsvedligehold Faste ydelser på grønne områder, der udføres på baggrund af udførelseskrav Posterne skal indeholde alle de nødvendige arbejder for at opretholde det i kvalitets- og arbejdsbeskrivelsen bilag 3.2 beskrevne kvalitetsniveau. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med udførelse af vandløbsvedligeholdelsen, herunder dokumentation Vandløbstilsyn Arbejdet omfatter dels registrering af problemer i og ved vandløbene, dels fjernelse af spærringer og af nedhængende grene. Arbejdet afregnes efter timepris. Optagning og bortkørsel af grøde afregnes pr. ton Grødeskæring forår Arbejdet omfatter Grødeskæring af 1/3 bundbredde på ca. 50 % af vandløbets grøftebredde, inkl. nødvendig optagning af grøde. Arbejdet afregnes efter løbende meter Grødeskæring efterår Grødeskæring af 2/3 bundbredde i hele af vandløbets grøftelængde, inkl. nødvendig optagning af grøde. Arbejdet afregnes efter løbende meter. 3.3 Renhold Udgifter til bortskaffelse af affald, herunder kørsel samt stats- og deponeringsafgifter skal være indeholdt i de enkelte enhedspriser. Posterne skal indeholde alle udgifter til at opretholde det i kvalitets- og opgavebeskrivelse, bilag 3.3 beskrevne kvalitetsniveau på de nævnte arealer Grønne områder, haver og parker (område 1-78), tilstandskrav Faste ydelser, renhold af befæstede arealer efter tilstandskrav Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til renhold og fejning det nødvendige antal gange indenfor 1 år på stier og fortove i parker, haver, på grønne områder og strandområder samt ved udendørs trappearealer mv. 14

15 Renhold på ubefæstede arealer efter tilstandskrav Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til renhold det nødvendige antal gange inden for 1 år på ubefæstede arealer på stier, pladser, i parker og øvrige grønne områder, i naturen, på stranden mv Renhold og tømning af affaldsspande efter tilstandskrav Prisen skal omfatte alle udgifter til renovation og renhold det nødvendige antal gange indenfor 1 år. Enhedspriserne omfatter alle udgifter til opstilling, renovation og renhold af de affaldskurve i haver, parker, grønne områder, stranden mv. (område 1-78) Faste ydelser, renhold veje og stier efter tilstandskrav Renhold af befæstede arealer ekskl. fejning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til renhold det nødvendige antal gange indenfor 1 år på kørebaner og kantstensarealer, samt spærreflader på kørebaner, på p-pladser og befæstede heller og rundkørsler. Post 1 omfatter kørebaner Post 2 omfatter p-pladser Post 3 omfatter fjernelse af skrotbiler. Arbejdet skal omfatte alle ydelser fra identifikation til aflevering af skrotbiler til skrot inkl. Alle afgifter. Betaling reguleres efter antal Renhold inkl. fejning på stiarealer, fortove mv. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til renhold inkl. fejning det nødvendige antal gange inden for 1 år på ubefæstede arealer på stier og fortove, helleanlæg og trappearealer Renhold på ubefæstede arealer langs veje, stier mv. ekskl. fejning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til renhold det nødvendige antal gange inden for 1 år på ubefæstede arealer langs veje og stier og på p- pladsers faste belægninger Renholdelse og tømning af affaldskurve v. veje og vej buslæskærme/busstop Prisen skal omfatte alle udgifter til renovation og renhold det nødvendige antal gange indenfor 1 år Enhedspriserne omfatter alle udgifter til opstilling, renovation og renhold af de affaldskurve ved veje og stier og ved busstoppesteder. 15

16 3.3.3 Renhold af borde, bænke og andet udstyr Faste ydelser til tilstandskrav Et stk. udstyr kan bestå af flere elementer f.eks. en gruppe borde/bænke på samme lokalitet. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til renhold m.v. det nødvendige antal gange indenfor 1 år af et stk. udstyr uanset type Variabel ydelse, der udføres på baggrund af rekvisition Renhold af vejskilte og springvand udføres på baggrund af rekvisition og afregnes pr. time Faste ydelser, renhold af offentlige toiletter, tilstandskrav Alle mængder er opgjort som det faktiske antal toiletter (inkl. dame/herre/handicap for det enkelte offentlige toilet), der skal renholdes. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til renhold af en toiletbygning / et toilet pr. år. Levering af forbrugsmaterialer som skraldeposer mv. skal være indeholdt i de enkelte enhedspriser Udførelseskrav, fjernelse af graffiti efter rekvisition Arbejdet udføres i henhold til rekvisition fra ordregivers bestillerfunktion. Der afregnes i timer Variabel ydelse, bekæmpelse af uønsket vegetation, efter rekvisition Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til bekæmpelse af uønsket vegetation ved de nedenfor anførte metoder Termisk fjernelse af uønsket vegetation Ydelsen omfatter brænding på faste belægninger, grus belægninger samt belægningskanter og kantsten. Der brændes i hele belægningens bredde + 10 cm. Håndbrænding eller lugning omkring aptering som f.eks. lysstandere, skilte o.l. skal være indeholdt i ydelsen. Evt. fjernelse af brændbart materiale f.eks. papir og blade før brænding skal være indeholdt. Ved brænding langs belægningskanter og kantsten omfatter ydelsen brænding i et min. 60 cm bredt spor, og der afregnes pr. lam. Brændt spor. 16

17 Ved brænding af stier afregnes pr. lbm. sti i hele stiens bredde + 10 cm. Belægninger i øvrigt afregnes i henhold til opmålt areal Mekanisk fjernelse af uønsket vegetation. Ydelsen omfatter mekanisk fjernelse af uønsket vegetation ved børstning på faste belægninger samt belægningskanter og kantsten. Børstning skal føres helt ud til arealets belægningskant. Ved børstning mod befæstet areal skal opsamling af det afbørstede materiale være indeholdt i ydelsen. Ydelsen omfatter børstning af opmålt areal. Ydelsen for mekanisk bekæmpelse på stier med stenmel omfatter harvning i 1-2 cm s dybde med combimiljørive. Der afregnes pr. lbm. sti. Kemisk fjernelse af uønsket vegetation. Ydelsen omfatter fjernelse af uønsket vegetation ved sprøjtning. Der afregnes i henhold til opmålt areal Manuel lugning af uønsket vegetation. Ydelsen omfatter manuel fjernelse af uønsket vegetation på belægninger. Der afregnes i henhold til opmålt areal. Bjørneklo bekæmpes efter nærmere aftale med ordregivers bestillerfunktion. Arbejdet afregnes efter timepris. 3.4 Ren - og vedligehold af afvandingselementer Alle arbejder udføres efter udførelseskrav Variabel ydelse, vedligehold af rabatter og vejgrøfter, efter rekvisition Alle mængder under dette arbejde er skønnede. Udførte mængder opmåles på stedet Rabatafhøvling i bredde <=1,2 m Ydelsen omfatter afhøvling af rabatter indtil en bredde af 1,2 m i mm tykkelse. Afhøvlet materiale oplægges langs vejkant klar til afhentning eller udplanering, og belægninger og arealer rengøres. Ydelsen omfatter også midlertidig og endelig reetablering af kantpæle. Posten afregnes i lbm. afhøvlet rabat. Post 1 er for længde mindre end 100 meter. Post 2 er for længde større end 100 meter. 17

18 Rabatafhøvling i bredde 1,2 m - 2,4 m Ydelsen omfatter afhøvling af rabatter i en bredde mellem 1,2 m og 2,4 m i mm tykkelse. Afhøvlet materiale oplægges langs vejkant klar til afhentning eller udplanering, og belægninger og arealer rengøres. Ydelsen omfatter også midlertidig og endelig reetablering af kantpæle. Posten afregnes i lbm. afhøvlet rabat. Post 1 er for længde mindre end 100 meter. Post 2 er for længde større end 100 meter Tillæg for afhøvling under og bag autoværn Ydelsen omfatter alle tillægsarbejder i forbindelse med afhøvling under eller bag autoværn o.l. Posten afregnes i lbm. afhøvlet rabat op til 1 meter bag autoværn Rabatafhøvling, heller, rundkørsler o.l. Ydelsen omfatter afhøvling af ubefæstede arealer i heller, rundkørsler o.l. i mm tykkelse. Afhøvlet materiale oplægges langs vejkant klar til afhentning, og belægninger og arealer rengøres. Ydelsen omfatter også midlertidig og endelig reetablering af kantpæle. Posten afregnes i m2 afhøvlet areal Tilfyldning med grus langs kørebanekant i bredde <=0,7 m Ydelsen omfatter levering og tilfyldning med grus i rabatarealer langs kørebanekanter i en bredde op til 0,7 m i mm tykkelse (til ca. 20 mm under kørebanebelægning). Efter tilfyldning komprimeres tilfyldning, f.eks. ved overkørsel med lastbil, og kørebaner rengøres for spild. Posten afregnes i lbm. reprofileret rabat. Post 1 er for længde mindre end 100 meter. Post 2 er for længde større end 100 meter Tilfyldning med teglstabil langs kørebanekant i bredde <= 0,7 m Ydelsen omfatter tilfyldning med teglstabil m. 20 % muld i rabatarealer langs kørebanekanter i en bredde op til 0,7 m i mm tykkelse (til ca. 20 mm under kørebanebelægning). Efter tilfyldning komprimeres tilfyldning, f.eks. ved overkørsel med lastbil, og kørebaner rengøres for spild. Posten afregnes i lbm. reprofileret rabat Tilfyldning med teglstabil i heller, rundkørsler o.l Ydelsen omfatter levering og tilfyldning med teglstabil m. 20 % muld i ubefæstede arealer i heller, rundkørsler o.l, i mm tykkelse. Efter tilfyldning komprimeres tilfyldning og kørebaner rengøres for spild. 18

19 Posten afregnes i m2 reprofileret areal Tillæg for ekstra tilfyldning langs kørebanekanter, heller o.l. med teglstabil Ydelsen omfatter tilfyldning med teglstabil m. 20 % muld. til større lagtykkelser end anført i post og Posten afregnes i m3 ekstra tilfyldning (indbygget volumen) Udbedring af skyllerender o.l., dybde < 0,3 m Ydelsen afregnes som stk. tilfyldninger. Post 1 omfatter tilfyldning af skyllerender med en samlet længde mindre end 5 m målt over en 25 m strækning Post 2 omfatter tilfyldning af skyllerender med en samlet længde større end 5 m målt over en 25 m strækning Post 3 omfatter tilfyldning af kørespor og tilsvarende jordskader i rabatarealer. Posten afregnes som m2 tilfyldt areal Etablering af render til bortledning af overfladevand Ydelsen omfatter etablering af op til 0,15 m dybe render gennem rabatter for afledning af overfladevand til grøfter, afløb o.l. Rendebredden er ca. 0,2 m. Rabatbredden er mindre end 2,0 m Posten afregnes som lbm rende. Alle mængder under dette arbejde er skønnede. Udførte mængder opmåles på stedet Reprofilering og oprensning af grøfter og trug, dybde<= 0,5 m Ydelsen omfatter opgravning og reprofilering af grøfter og trug med en dybde indtil 0,5 m målt fra overkant for skråning til bund af reprofileret grøft/trug. Opgravning og reprofilering udføres til en dybde på op til 0,2 m fra eksisterende overflade. Afgravet materiale udplaneres langs vejskel bag grøft Post 1 omfatter ydelsen, hvor længden er under 100 meter. Post 2 omfatter ydelsen, hvor længden er over 100 meter. Posterne afregnes i lbm. reprofileret grøft/trug Reprofilering og oprensning af grøfter, dybde 0,5 m 1,5 m Ydelsen omfatter opgravning og reprofilering af grøfter med en dybde mellem 0,5 m og 1,5 m målt fra overkant forskråning til bund af reprofileret grøft. Opgravning og reprofilering forudsættes udført til dybder som anført på tilbudslisten. Afgravet materiale udplaneres langs vejskel bag grøft Post 1 omfatter ydelsen, hvor længden er under 100 meter. Post 2 omfatter ydelsen, hvor længden er over 100 meter. 19

20 Post 3 omfatter merudgifter til reprofilering og oprensning af grøfter bag autoværn Posterne afregnes i lbm. reprofileret grøft. Underpost.3 afregnes som lbm reprofileret grøft bag autoværn Nivellement af grøfteprofil Ydelsen omfatter nivellement af grøfteprofil (3 punkter) per ca. 20 m inkl. afrapportering i kotelister. Posten afregnes i lbm. nivelleret grøft Variabel ydelse, oprensning og vedligehold af regnvandsledninger, efter rekvisition Ydelserne omfatter alle arbejder i forbindelse med oprensning og rodskæring af ledninger, herunder bortskaffelse af oprenset materiale til midlertidig eller endelig deponering. Alle mængder under dette arbejde er skønnede. Udførte mængder opmåles på stedet Rensning og spuling af stikledninger fra nedløbsbrønd til hovedledning Ydelserne omfatter alle arbejder i forbindelse med rensning og spuling, herunder bortskaffelse af oprenset materiale til midlertidig depot. Posten afregnes som lbm oprenset ledning Rensning og spuling af drænledninger Ydelserne omfatter alle arbejder i forbindelse med rensning og spuling, herunder bortskaffelse af oprenset materiale til midlertidig depot. Posten afregnes som lbm. oprenset ledning Rodskæring af dræn- og regnvandsledninger Timeprisen omfatter nødvendigt udstyr og materiel inkl. fører og medhjælpere til rodskæring. Spuling og opsamling afregnes under post Arbejdet igangsættes på baggrund af rekvisition fra ordregivers bestillerfunktion. 20

21 Posten afregnes efter medgået dokumenteret tid til rodskæring (ekskl. transporttid) Variabel ydelse, oprensning og tømning af regnvandsbrønde, efter rekvisition Ydelserne omfatter alle arbejder i forbindelse med oprensning af brønde, herunder bortskaffelse af oprenset materiale til midlertidig depot. Mængderne i tilbudslisten omfatter 1/3 af alle regnvandsbrønde, i det hver brønd renses hvert tredje år Oprensning af regnvandsbrønde Posterne afregnes som en enhedspris pr brønd. Post 1 omfatter regnvandsbrønde med 35 l sandfang. Post 2 omfatter regnvandsbrønde med 70 l sandfang. Post 3 omfatter regnvandsbrønde fra gl. amtsveje. Post 4 omfatter akut udkald til oprensning af tilstoppet brønd Bortkørsel fra midlertidig depot til endelig deponering Ydelsen omfatter opsamling, bortkørsel og deponering på godkendt affaldsdeponi. Deponeringsudgifter skal være indeholdt i enhedsprisen. Posten afregnes med en enhedspris pr tons deponeret materiale Variabel ydelse, vedligehold af regnvandsbrønde, efter rekvisition Rendestensbrønde opgravningsdybde under 200 mm Ved tilbudsudregningen kan følgende beregningsmæssigt anvendes med mindre andet er anført under de enkelte poster: Rendestensbrønde leveres med ø400 mm opføringsrør og 35 l sandfang. Indløbsdimension er 110 mm med lige gennemløb. Plastbrønde leveres i PVC, PE eller PP materialer. Riste omfatter såvel cirkulære som firkantede elementer. Det forudsættes at karme på plastbrønde er udlagt på betonkegle. Afvigelser fra de beskrevne dimensioner afregnes med den dokumenterede forskel i materialepriser med et tillæg på 5 %. Post 1 omfatter udskiftning af rendestensbrønd Post 2 omfatter højdejustering af riste Post 3 omfatter udskiftning til rund rist. 21

22 Post 4 omfatter montering af ekstra betonforhøjelsesringe Uudskiftning af defekte riste og dæksler (ekskl. karme) på rendestensbrønde, omfatter alle nødvendige arbejder, herunder udskiftning af løse opbygninger (f.eks. murværk) til en dybde af ca. 0,2 m under overkant dæksel. Løse opbygninger erstattes af ny brønd topring. Posterne afregnes pr stk. udskiftet rist Rendestensbrønde, højdejustering af riste og dæksler Ydelsen omfatter alle udgifter til hævning/sænkning af dæksler/riste inkl. karme, herunder nødvendig opbrydning af belægninger, opgravning, tilfyldning, komprimering samt retablering af belægning. Løse opbygninger (f.eks. murværk) til en dybde af ca. 0,5 m under overkant dæksel erstattes af nye brøndringe Udskiftning af rendestensbrønd med plastbrønd Ydelsen omfatter alle udgifter til levering og udskiftning af rendestensbrønde med plast rendestensbrønd med 35 l sandfang inkl. ny karm, rist (40 tons) og betonkegle. Arbejdet omfatter bl.a. opgravning og optagning af eksisterende brønd samt bortkørsel af brønd, eventuel tørholdelse med 3" pumpe, midlertidig afpropning af ledninger, levering og sætning af ny brønd, tilslutning af ledninger til ny brønd, omkring fyldning, komprimering, retablering af befæstelser samt endelig tilpasning af rist. Posten afregnes som en enhedspris pr stk. højdejusteret rist. 3.5 Reparation og vedligehold af belægninger (ekskl. asfaltbelægninger) Alle mængder under dette arbejde er skønnede. Udførte mængder opmåles på stedet. Alle enhedspriser skal inkludere bortskaffelse af overskudsmaterialer, hvor der anvendes nye materialer og hvor andet ikke er anført. Alle arbejder udføres efter udførelseskrav Variabel ydelse, opretning og vedligehold af kantsten, svingsten og andre kantbegrænsningssten, efter rekvisition Flisebelægninger anført i dette afsnit er fortovs- og kørebanefliser, belægningssten samt kombinationer heraf med mindre andet er anført. 22

23 Optagning af eksisterende kantsten Ydelsen omfatter optagning af eksisterende kantsten placeret mellem de på tilbudslisten anførte belægninger og/eller befæstelser. Kantsten, belægning, befæstelser til ca. 100 mm under kantsten samt betonrester optages og placeres langs udgravning eller i nærliggende depot klar til afhentning eller genanvendelse. Udgravning skal udføres til en bredde der tillader for - og bagstøbning af kantsten. Posterne afregnes i lbm. optaget kantsten Bortskaffelse af overskudsmaterialer til affaldsdeponi Ydelsen omfatter samtlige udgifter til deponering af de anførte materialer på godkendt affaldsdepot. Posterne afregnes i tons deponeret materiale af hver kategori Sætning af kantsten i jordfugtig beton inkl. retablering af befæstelser, længde < 10 m Post 1-4: Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med sætning af kantsten i jordfugtig beton, for og bagstøbning med beton samt retablering af belægninger og befæstelser, herunder bl.a. tilfyldning og komprimering af bundsikring, grusbærelag m.v. Post 5 omfatter sætning af sømkantsten og omfatter alle leverancer og ydelser i forbindelse med sætning af sømkantsten. Posterne afregnes i lbm Kantbegrænsningsten (chaussésten eller brosten) Post 1: omfatter opretning af kantbegrænsningsten i såvel befæstede som ubefæstede arealer, herunder optagning og afrensning af kantbegrænsningssten, opretning af underlag samt genudlægning og fugefyldning.. Posten afregnes i lbm. kantbegrænsningssten. Post 2: Levering og lægning af ny kantbegrænsningssten mod ubefæstet areal omfatter opgravning for ny kantbegrænsningssten, levering og lægning af kantbegrænsningssten samt fugefyldning. Posten afregnes i lbm. Kantbegrænsningssten. Post 3:Tillæg for lægning af kantbegrænsningssten i mm jordfugtig beton. Ydelsen omfatter lægning af kantbegrænsningssten i mm jordfugtig beton i en bredde af 50 mm på hver side af kantbegrænsningssten. Posten afregnes i lbm. 23

24 Post 4 omfatter bortkørsel af kantbegrænsningssten til depot Ydelsen omfatter læsning, bortkørsel af kantbegrænsningssten til depot samt aflæsning på paller i depot. Posten afregnes i lbm. kantbegrænsningssten Variabel ydelse, opretning og vedligehold af flisebelægninger, efter rekvisition Optagning af eksisterende belægning. Ydelsen omfatter optagning af eksisterende belægning klar til afhentning eller genanvendelse. Posterne afregnes i m2. optaget belægning Sortering, opsamling og bortkørsel af overskuds-materialer indtil 10 km. Ydelsen omfatter sortering, læsning og bortkørsel af de på tilbudslisten anførte fraktioner og materialer. Sortering skal være gennemført ved aflæsning på depot. Posterne afregnes i m2 bortkørt belægning, dog afregnes sand og grus materialer i m3 bortkørt materiale Bortskaffelse af overskudsmaterialer til affaldsdeponi Ydelsen omfatter samtlige udgifter til deponering af de anførte materialer på godkendt affaldsdepot. Posten afregnes i tons deponeret materiale af hver kategori Lægning af fliser inkl. fugefyldning, mængde < 10 m2 Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med lægning af flisebelægning, herunder endelig afretning samt afslutning langs kanter eller tilstødende belægning. Brostensbånd forudsættes etableret i bånd af 1 eller 2 rækker sten. Det skal forudsættes at belægningstykkelsen mellem betonfliser og brosten varierer. Post.1-3 afregnes i m² udført belægning Post.4 omfatter tilslutning omkring riste og dæksler og afregnes i stk. riste eller dæksler Lægning af belægning inkl. fugefyldning, mængde < 10 m2 Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med lægning af de anførte belægningstyper, herunder endelig afretning samt afslutning langs kanter eller tilstødende belægning. 24

25 Posterne afregnes i m² udført belægning, dog omfatter post.9 tilslutning omkring riste og dæksler og afregnes i stk. riste eller dæksler i ny belægning Opretning og vedligehold af grus belægning For alle arbejder gælder, at fjernelse af eventuelle overskudsmaterialer skal være indeholdt i enhedsprisen, med mindre andet er anført. Post.1 omfatter opretning af grusveje, stier og grusparkeringer. Post 2 og 3 omfatter opretning/reprofilering af stier og afregnes i lbm. Reprofileret sti. Nye materialer til afretning og opfyldning afregnes via post.4. Post.4 omfatter levering af nye materialer anvendt ved opretning/reprofilering jf. post.1, 2 og 3 og afregnes i m3 indbygget materiale. 3.6 Variabel ydelse, vedligehold af asfaltbelægninger, efter rekvisition Alle mængder under dette arbejde er skønnede. Udførte mængder opmåles på stedet. Alle enhedspriser skal inkludere for bortskaffelse af overskudsmaterialer, hvor der anvendes nye materialer og hvor andet ikke er anført. Alle arbejder udføres som variabel ydelse, efter udførelseskrav. Arbejdet afregnes efter enhedspris. Levering af materiale, ekskl. brøndgods, er indeholdt i enhedsprisen. Enhedspriserne skal være gældende for området uanset om opretningen skal ske på sammenhængende eller spredte arealer Variabel ydelse, håndlapning med varmblandet asfalt, efter rekvisition Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til anstilling, leverance og udførelse af håndlapning med varmblandet asfalt. Arbejder, hvor der er sikkerhedsmæssig risiko jf. Kvalitets- og arbejdsbeskrivelsen, udføres uden rekvisition, men rapporteres efterfølgende. En rekvisition kan indeholde arbejder på flere lokaliteter i kommunen. Der foretages afregning pr rekvisition, og afhængig af den samlede mængde udlagt asfalt afregnes der efter de enkelte poster i TBL, bilag 5. 25

26 3.6.2 Variabel ydelse, revneforsegling, efter rekvisition Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til anstilling, leverance og udførelse af revneforsegling. En rekvisition kan indeholde arbejder på flere lokaliteter i kommunen. Der foretages afregning pr rekvisition, og afhængig af den samlede mængde revneforsegling afregnes der efter de enkelte poster i TBL, bilag Variabel ydelse, bortfræsning og udskiftning af asfaltbelægning, efter rekvisition Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til anstilling, leverance og udførelse af håndlapning med varmblandet asfalt. En rekvisition kan indeholde arbejder på flere lokaliteter i kommunen. Der foretages afregning pr rekvisition, og afhængig af den samlede mængde udlagt asfalt afregnes der efter de enkelte poster i TBL Variabel ydelse, reparation af slaghuller med vinterasfalt, efter rekvisition Enhedsprisen omfatter leverance og udlægning af vinterasfalt og afregnes i ton. Arbejdet omfatter alene den midlertidige vinterreparation. Den blivende reparation udføres jf. afsnit eller Vedligehold af vej- og parkinventar Variabel ydelse, tavler, kant- og baggrundsafmærkning, efter rekvisition Alle mængder under dette arbejde er skønnede. Alle enhedspriser skal inkludere bortskaffelse af overskudsmaterialer, hvor der anvendes nye materialer og hvor andet ikke er anført. Alle arbejder udføres efter udførelseskrav Levering af skilte, tavler og afmærkningsudstyr Ydelsen omfatter rekvisition og levering af skilte, tavler og afmærkningsudstyr inkl. nødvendige beslag, bolte og underlag for udskiftning. I forbindelse med tilbudsafgivelsen kan montering på lige stander forudsættes. Ved levering af andre typer skilte end de specificerede, supplerende tavler og tekst samt andre typer beslag afregnes mer - og mindreprisen med et tillæg på 5 % af listeprisen fra samme leverandør. Posten afregnes i stk. leverede og opsatte skilte. 26

27 Levering af standere og galger, materialer Ydelsen omfatter rekvirering og levering af standere og galger i forbindelse med udskiftning. Ved levering af andre typer end de specificerede afregnes mer - og mindreprisen med et tillæg på 5 % af listeprisen fra samme leverandør. Posten afregnes i stk. leverede og opsatte stolper og galger Udskiftning af skilte og tavler, udførelse Ydelsen omfatter nedtagning og bortskaffelse af eksisterende skilt, tavle eller afmærkningsudstyr samt opsætning af nyt tilsvarende udstyr. Posten afregnes i stk. udskiftede skilte, tavler eller afmærkningsudstyr Udskiftning af lyskilder i armaturer, materiale og udførelse Ydelsen omfatter en årlig levering og udskiftning af lyskilder ved bla. broer og underføringer, skærme afvaskes i forbindelse med udskiftningen. Posten afregnes i stk. leverede og opsatte lyskilder Variabel ydelse, vedligehold af Hegn, efter rekvisition Alle priser skal inkludere nødvendig opbrydning af belægninger og eventuel reetablering Vedligehold af træ/bræddehegn Post.1 og.2 omfatter udskiftning af stolper i bræddehegn inkl. nødvendig deog genmontering for arbejdets udførelse, og afregnes i stk. udskiftede stolper Vedligehold af trådhegn Post.1 og.2 omfatter reparation af huller ved indsyning af tilsvarende materiale med bindetråd, og afregnes i henholdsvis stk. og m2 isyet trådhegn. Post.3 omfatter udskiftning af stolper i trådhegn inkl. nødvendig de- og genmontering af trådhegn, strammetråde o.l. for arbejdets gennemførelse, og afregnes i stk. udskiftede stolper Vedligehold af plantestensmure Ydelsen omfatter udover opretning af mure nødvendig opgravning og tilfyldning bag mure for arbejdets udførelse. Der skal indregnes ca. 20 % udskiftning af materialer i enhedprisen. Posten afregnes i m2 synlig overflade der oprettes Variabel ydelse, vedligehold af borde og bænke og affaldsspande, efter rekvisition Vedligehold af borde og bænke Post omfatter afrensning af træ - og ståloverflader på synlige overflader, forud for f.eks. overfladebehandling. 27

28 Post omfatter overfladebehandling af synlige træoverflader. Post.10 omfatter afrensning af borde og bænke, opsamling, bortkørsel og henstilling i depot. Post. 11 omfatter afhentning i depot, udkørsel, opstilling samt afvaskning af borde og bænke. Posterne afregnes i stk. behandlede borde, bænke eller bænkesæt Udskiftning af affaldsspande Ydelsen omfatter opsætning af ny affaldsspande som eksisterende. Der kan afregnes særskilt for timer, materialer og produkter Variabel ydelse, vedligehold og udskiftning af andet inventar, efter rekvisition Hvis ydelsen ikke fremgår af nedenstående, afregnes efter timepris og materialepris på baggrund af overslag fra leverandøren Vedligehold af inventar Post.1 omfatter afrensning af træ - og ståloverflader på synlige overflader, forud for f.eks. overfladebehandling. Posten afregnes pr. stk. afrenset legepladsinventar Post.2 og 3 omfatter overfladebehandling af synlige træoverflader på legepladsudstyr, og afregnes pr. stk. overfladebehandlet legepladsinventar Post. 4 og.5 omfatter overfladebehandling af træ inkl. nødvendig afrensning af overflader forud for behandling, og afregnes pr. m2 overfladebehandlet areal Post.6 omfatter overfladebehandling af beton inkl. højtryksspuling eller tilsvarende afrensning, og afregnes pr. m2 overfladebehandlet betonareal Post.7 omfatter højtryksafrensning med hedvandsrenser af alle typer af overflader, og afregnes pr. m2 afrenset overflade. Post.8 omfatter opstilling og nedtagning af badebroer, Prisen omfatter opstilling og nedtagning af broerne herunder vinteroplægning på Larsens plads. Posten afregnes pr. badebro. Post.9 omfatter opstilling og nedtagning af glasfiberflagstænger monteret til nedrammede jernholdere. Prisen skal indeholde udgiften til montering af flag. Posten afregnes pr. stk. opstillet flagstang. 28

29 Levering og udskiftning af inventar og underlag Post 1 omfatter udskiftning af steler. Post 2 omfatter udskiftning af faldunderlag i vasket perlesten Post 3 omfatter udskiftning af faldunderlag i træflis Post 4 omfatter udskiftning af sandkassesand. Faldunderlag og sandkasse sand afregnes i m3 tilført materiale. Øvrige arbejder vedr. levering og udskiftning af inventar afregnes som regningsarbejde for udskiftede elementer. Disse øvrige poster omfatter samtlige arbejder og leverancer i forbindelse med udskiftning af det anførte inventar, herunder nedtagning og bortkørsel af eksisterende inventar, indkøb, levering og opstilling, herunder nødvendig opgravning og tilfyldning, beslag, bolte, søm, skruer o.l. Hvor andet ikke er anført skal priser baseres på kvalitet som fra Veksø eller dermed ligestillet kvalitet. 3.8 Vintertjeneste De anførte timepriser skal omfatte alle leverandørens udgifter i f. m. gennemførelse af de pågældende aktiviteter. Timepriser afregnes efter tidspunkt for varetagelse af opgaven. Der afregnes pr. påbegyndt halve time. Der fratrækkes den medgåede tid til pauser, herunder spisepauser samt køre-/hviletidsbestemte pauser. Ligeledes fratrækkes for den tid, hvor leverandørens materiel under indsats evt. er nedbrudt Fast ydelse, beredskabshonorar Der udbetales et samlet beredskabshonorar pr. vinter for vintertjeneste omfattet af denne opgave. Honoraret betales efter en vintersæson pr 30. april efter anmodning fra leverandøren. Beredskabshonoraret skal indeholde alle leverandørens omkostninger ved at være til rådighed for vintertjenesten, herunder evt. telefon- og rådigheds godtgørelse til medarbejdere, tidsforbrug til forberedelse og forsikringer samt til møder og instruktion. Honoraret skal endvidere indeholde samtlige leverandørens omkostninger i forbindelse med adgang til vintervejr og systemet Vinterman. Og alle omkostninger i relation til dialog med ordregiver. 29

30 3.8.2 Glatførebekæmpelse Glatførebekæmpelse på veje i bymæssig bebyggelse og fortove Arbejdet afregnes pr. time og skal omfatte nødvendigt udstyr og materiel. Hvor hensigtsmæssigt udføres glatførebekæmpelse i umiddelbar forlængelse af snerydning Glatførebekæmpelse på mindre veje, stier og fortove Arbejdet afregnes pr. time og skal omfatte nødvendigt udstyr og materiel Snerydning Snerydning på veje, stier og fortove. Arbejdet afregnes pr. time og skal omfatte nødvendigt udstyr og materiel Glatførebekæmpelse og snerydning i f. m. trapper, fodgængerovergange etc.. Arbejdet afregnes pr. time. Enhedsprisen omfatter alle udgifter, herunder personale og bil, udgifter til håndværktøj i form af skovle, sneskrabere, o. lign. Post 1 omfatter snerydning og glatførebekæmpelse fim. trapper og fodgængerovergange. Post 2 omfatter snerydning og glatførebekæmpelse af busholdepladser. Post 2 omfatter alle udgifter til snerydning med en lille gummiged eller en rendegraver inkl. fører Bortkørsel af sne Arbejdet afregnes pr. time. Post 1 og 2 omfatter mandskab inkl. materiel. Post 3 omfatter alene mandskab pr. time. Enhedsprisen omfatter alle udgifter for en effektiv mandtime indenfor normal arbejdstid, inkl. håndværktøj Levering og påfyldning af salt Enhedsprisen omfatter alle udgifter i f. m. levering og påfyldning af salt og grus Opstilling og nedtagning af kant afmærkningspæle Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og opstilling af kant afmærkningspæle, gule sne pæle, ved heller, telefon skabe, som grøfteafmærkning mv. Enhedsprisen skal omfatte både opstilling og nedtagning 30

31 3.9 Fejning af kørebaner og kantsten. Udgifter til bortskaffelse af affald, herunder kørsel samt stats- og deponeringsafgifter skal være indeholdt i de enkelte enhedspriser. Levering af forbrugsmaterialer som skraldeposer o.l. skal være indeholdt i de enkelte enhedspriser. Alle mængder er opgjort som faktiske mængder, der skal fejes. Der er kantsten på 250 km vej, der forventeligt skal fejes 2 gange årligt. Derfor er mængden anført med 500 km. Denne ydelse omfatter fejning af begge sider og mod eventuelle midterrabatter. Der er m2 p-plads-areal, som forventeligt skal fejes 2 gange årligt. Derfor er mængden anført til m2. Enhedspriserne skal således omfatte alle udgifter til anstilling og fejning af de pågældende arealer/områder 1 gang 3.10 Kørebaneafmærkning. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til anstilling, leverance og udførelse af de angivne kørebaneafmærkninger. En rekvisition kan indeholde arbejder på flere lokaliteter i kommunen. Der foretages afregning pr rekvisition. Enhedspriserne skal være gældende uanset belægningstype. Alle udgifter i forbindelse med kontrolmålinger ved leveringen og ved mangel ansvarsperiodens udløb skal være indeholdt i enhedspriserne. Efter normal sædvane betales 30 % i tillæg i vintersæsonen (1. oktober 1. april) til dækning af alle ekstra udgifter, som entreprenøren måtte have til udførelse af arbejderne i vinterperioden Variabel ydelse, kørebaneafmærkning, maskinarbejde lang holdbarhed, efter rekvisition Posterne skal indeholde alle udgifter til udlægning af beskrevne kørebaneafmærkning med termoplast af det anførte antal enheder pr. år Variabel ydelse, kørebaneafmærkning, håndarbejde, lang holdbarhed, efter rekvisition Postene skal indeholde alle udgifter til udlægning af den beskrevne kørebaneafmærkning med termoplast af de anførte antal enheder pr. år Variabel ydelse, kørebaneafmærkning udført med kort holdbarhed, efter rekvisition Postene skal indeholde alle udgifter til udlægning af den beskrevne kørebaneafmærkning med maling af de anførte antal enheder pr. år. 31

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3 Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 24. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 3 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 4.4 72 Spørgsmål: Følgende vilkår er gældende for entreprenøren.

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for servicemedarbejder, vejmandstilsyn og pedel Indberetning af skadevoldersager Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise:

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise: Forside Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Særlige Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: 1. Fællesydelser kr. 2. Standardpleje (overført) kr. 3. Bestillingsarbejde

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-4 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-4 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark sjælland Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

VIBORG KOMMUNE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV.

VIBORG KOMMUNE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV. VIORG KOMMUNE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELE AF GRØNNE OMRÅDER, VEJE MV. Tilbudsliste - samleside REV. 2, 24. april 2013 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte arbejde, som anført i udbudsmateriale,

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver Indlæg ved: Thomas Klint Martinsen, Odsherred Kommune Helge

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010 FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Servicearbejde på strækninger og sideanlæg FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt...

Læs mere

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter:

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: STRATEGI - renhold Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: Vejkategori (Motorvej, motortrafikvej og Hovedlandevej) Årsdøgntrafik ( A, B, C og D) Lokalitet (By/Land/Ramper) er (, R02 osv...)

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 22.12.2009 Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 1 Indholdsfortegnelse 1. Græs 4 2. Udstyr. 5 Saltværn... 5 3. Renholdelse.. 6 Almindelig renholdelse... 6 Glatførebekæmpelse.8

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer...

Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer... Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 13 Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr.... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer... Dato for gennemgang... Udbedringsfrist = senest (dato) NR ELEMENT % IKKE OVER-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Tilbud. Bilag 1. Tilbudsliste. Tilbudsgiver er ansvarlig for alle formler i excel-regneark

Tilbud. Bilag 1. Tilbudsliste. Tilbudsgiver er ansvarlig for alle formler i excel-regneark Tilbud Bilag 1 Tilbudsliste Tilbudsgiver er ansvarlig for alle formler i excel-regneark Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Februar 2013 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELE AF GRØNNE

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise:

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise: Forside Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Særlige Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: 1. Fællesydelser kr. 2. Standardpleje (overført) kr. 3. Bestillingsarbejde

Læs mere

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune Delentreprise 1 Planlagte opgaver Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...2

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

Arbejderne udføres i henhold til de udleverede betingelser og er afgivet med faste priser og til fast tid.

Arbejderne udføres i henhold til de udleverede betingelser og er afgivet med faste priser og til fast tid. Side 1 rev.01 Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre spuling, Tv-inspektion, stik-tv, brøndrapporter, indmåling af brønde og stik, rodskæring, fræsning af faste aflejringer og indragende stik,

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Senest ajourført: 13. april 2015 Nedenstående oversigt indeholder de spørgsmål, Nordfyns

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering...

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08. 05 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG 7.2 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG LØBENDE VEJDRIFT OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere