Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen"

Transkript

1 Lægedækningsundersøgelse for 2019 Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen

2 Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen jf. Overenskomst om almen praksis 3, foretage en høring af alle almen praksis i regionen. I høringen skal de enkelte praksis bl.a. kunne tilkendegive ønsker til antal patienter. Regionen har gennemført denne høring som en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er sendt til alle almen praksis i regionen med mulighed for at afgive et samlet svar pr. ydernummer. Undersøgelsen fandt sted i perioden 25. september til 18. oktober 2018 og opnåede en svarprocent på 78 pct. Det er som det fremgår af tabel 1 højere end de foregående år, hvor den har ligget omkring 70 pct. Tabel 1: Svardeltagelse på høringer , fordelt på planområde Planområde Besvarelse af høringen 2015 Besvarelse af høringen 2016 Besvarelse af høringen 2017 Besvarelse af høringen 2018 ydernumre pr. 1. okt Bornholm 67% 75% 67% 91% 11 Byen 69% 71% 70% 77% 176 Midt 70% 70% 70% 76% 168 Nord 65% 64% 73% 76% 98 Syd 72% 69% 68% 82% 181 Hovedtotal 70% 69% 70% 78% 634 Note: ydernumre er ekskl. praksisklinikken på hhv. Bornholm og Amager I undersøgelsen spørges alle praksis om, hvor mange patienter de højst ønsker tilmeldt praksis. Hver praksis får et spørgeskema, som er individuelt tilpasset, således at besvarelsen er i overensstemmelse med overenskomstens regler. I undersøgelsen indgår herudover en række spørgsmål formuleret af Praksisplanudvalget. Disse spørgsmål omhandler bl.a. ønsker om udvidelse, flytning og om kommunalt samarbejde, jf. bilag 1 (tabel 1-12). I rapporten sammenstilles resultater fra høringen med blandt andet data for befolkningsudviklingen i form af antal sikrede patienter tilmeldt almen praksis i regionen. Lægernes aldersfordeling Af tabel 2 fremgår, at gennemsnitsalderen for almen praktiserende læger i regionen er 53 og medianen 51. Det er sket fald på 2 år i medianalderen i forhold til sidste år.

3 Tabel 2. Aldersfordeling efter planområde, opgjort pr. 1. oktober 2018 Planområde læger 2018* Alder (median) Alder (gennemsnit) Alder (min.) Alder (max.) Bornholm Byen Midt Nord Syd Hovedtotal Note: Ekskl. læger på praksisklinikken på hhv. Bornholm og Amager. *Her indgår det aktuelle antal læger i almen praksis, som er større end antallet af. Stigning i antal tilmeldte sikrede let af tilmeldte sikrede i regionen er fra 2017 til 2018 steget med , svarende til 0,9 pct. Der er i 2018 sket en stigning i alle planområder. Den største stigning er i planområde Midt på sikrede, svarende til 1,5 pct., efterfulgt af planområde Syd, hvor der har været en stigning på sikrede, svarende til 1,3 pct., jf. tabel 3. Tabel 3. tilmeldte sikrede fordelt på planområde Planområde sikrede 2015 sikrede 2016 sikrede 2017 sikrede 2018 Diff (antal) Diff (pct.) Bornholm ,1% Byen ,2% Midt ,5% Nord ,4% Syd ,3% Hovedtotal ,9% Note: Opgjort inkl. praksisklinikken på Bornholm og Amager pr. 1. oktober. Udvikling i antal Som følge af lægedækningsundersøgelserne for 2017 og 2018 er kapaciteten blevet udvidet med 20 siden Derudover blev det i august 2018 besluttet at etablere 10 yderligere, såkaldte buffer, som et led i indsatsen for at komme på forkant med behovet for kapacitet i almen praksis i regionen. Bufferne er pr. 1. oktober 2018 ikke geografisk fordelt. Der er pr. 1. oktober aktive i almen praksis i Region Hovedstaden, hvilket er én aktiv kapacitet mindre end i 2017, jf. tabel 4. De aktive, er, som har tilmeldt patienter..

4 Tabel 4. aktiveret fordelt på planområde Planområde ** Diff () Diff (Pct.) Ikke aktive 2018*** Bornholm ,7% 0 Byen ,1% 13 Midt ,5% 7 Nord ,0% 4 Syd ,4% 17 *Bufferkapacitet 10 I alt ,1% 51 Note: Opgjort pr. 1. oktober *Bufferne er pr. 1. oktober 2018 ikke geografisk placeret. ** Inkl. praksisklinikkerne på Bornholm (2 ) og i Syd (Amager, 2 ). ***Indebærer som er er i opslag eller tildelt, men ikke aktiveret. Indeholdt i de aktive, er 22 ubesatte. Ubesatte er, som er tildelt en eksisterende praksis, hvor praksis modtager patienter i relation til kapaciteten, men hvor praksis endnu ikke har en navngiven læge til varetagelse af kapaciteten. Pr. 1. oktober 2018 er der, udover de aktive, 51, som ikke er aktiveret og dermed ikke har tilmeldt patienter. I disse 51 indgår fra læger, som er ophørt uden salg af praksis og derfor har leveret kapaciteten tilbage til regionen samt nye fra tidligere udvidelser af kapaciteten i hhv og 2018 inkl. de 10 buffer. Pr. 1. oktober 2018 var 24 af de 51 ikke-aktiveret i opslag eller i proces omkring opslag, mens 27 er tildelt læger, som endnu ikke har åbnet for patienter. Den samlede besluttede kapacitet i regionen er således opgjort som de aktive og de 51, som er i opslag eller er tildelt, men ikke aktiveret, jf. tabel 5. Da den samlede kapacitet i regionen gennem de seneste år er blevet udvidet - samtidig med, at der har været et tiltagende antal ophør af lægepraksis, hvor kapaciteten er gået tilbage til regionen - og da det kan tage op til 1-1½ år at aktivere en kapacitet efter den er tildelt en læge, vil der aldrig være overensstemmelse mellem antallet af aktive og det samlede antal i regionen.

5 Tabel 5. og sikrede, 1. oktober 2018 Planområde sikrede 2018 aktiveret 2018** Ikkeaktiveret 2018*** samlede 2018 Bornholm Byen Midt Nord Syd *Buffer sikrede pr. kapacitet 2018, hvis den besluttede kapacitet var aktiveret I alt * Bufferne er pr. 1. oktober 2018 ikke geografisk placeret. Praksisklinikkerne på Bornholm (2 ) og i Syd (Amager, 2 ) indgår i de 1.047, da de var åbne for patienter pr. 1.oktober. Praksisklinikken på Frederiksberg (Byen) indgår i de ikke-aktiverede, da den åbnede efter opgørelsestidspunktet. Ønsker til maximalt antal patienter De praksis som har svaret på spørgsmålet om ønske til maximalt antal tilmeldte patienter, ønsker i gennemsnit maksimalt tilmeldte sikrede pr. kapacitet. Det er lidt færre patienter pr. kapacitet end tilkendegivet ved høringen året før, hvor lægerne i gennemsnit ønskede maksimalt tilmeldte sikrede. Da ikke alle praksis har besvaret spørgsmålet om maximalt antal patienter, indsættes for de ikke besvarende praksis åbnegrænse som alternativ (dvs eller det antal, som praksis har fået tilladelse til at lukke ved). Denne opgørelse betegnes Høringssvar inkl. åbnings- grænse fremadrettet. Hvor opgørelsen alene baseres på de besvarende praksis, betegnes opgørelsen Høringssvar ekskl. åbningsgrænse, jf. tabel 6. Undersøgelsen viser, jf. tabel 6, at praksis i gennemsnit ønsker maximalt sikrede tilmeldte patienter pr. kapacitet, svarende til i alt sikrede.

6 Tabel 6. Ønskede tilmeldte pr. kapacitet inkl. åbnesgrænse fordelt på planområde, Hørings- Hørings- Hørings- Høringssvar svar svar svar Høringssvar Faktisk 2018 Plan- (inkl. (inkl. (inkl. (inkl. tilmeldte Diff. høringssvar (78%) om- åbne- åbne- åbne- åbne- pr. kapa- og faktisk tilråde grænse) grænse) grænse) grænse) citet 2018 meldte 2018 Nord Midt Byen Syd Bornholm Hovedtotal Note: Opgjort pr. 1. oktober. Ekskl. læger og praksisklinikken på hhv. Bornholm og Amager. Hvis alle var aktiveret og tog patienter svarende til sikrede pr. kapacitet, ville det være muligt at betjene borgere. På baggrund af erfaringerne fra tidligere år, forventes der løbende at være en andel af ne, som er i proces (inaktive) og dermed ikke betjener borgere. I 2019 estimeres dette til at være ca. 25 af de i alt Derfor forventes at kunne tage patienter i Hvis det lægges til grund, at ne som aktiveres i 2019 hver tager patienter (normtallet) og de eksisterende beholder det nuværende gennemsnitlige antal (1.733) vil det være muligt at betjene borgere i 2019, jf. tabel 7. let af sikrede i regionen var pr. 1. oktober , jf. tabel 5. let af borgere i regionen forventes at stige med svarende til et samlet antal sikrede i regionen på frem til udgangen af Dermed forventes det, at den besluttede kapacitet lige netop vil være tilstrækkeligt til at dække behovet i Tabel 7. Samlet kapacitet Høringssvar inkl. åbningsgrænse Aktive Hvis alle besluttede er aktive Samlet antal ekskl. i proces

7 Tabel 8. ubesatte opgjort pr. 1. oktober, planlægningsområde Ubesatte 2015 ubesatte 2016 ubesatte 2017 ubesatte 2018 Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Brønshøj-Husum 1 2 Frederiksberg Kommune 1 1 Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune 1 Egedal Kommune Furesø Kommune 1 Gentofte Kommune 1 1 Gladsaxe Kommune 1 Herlev Kommune 1 Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Rudersdal Kommune 2 Rødovre Kommune Nord Fredensborg Kommune 1 Gribskov Kommune 1 Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune 1 Syd Albertslund Kommune 1 1 Amager Brøndby Kommune 1 Dragør Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune 1 1 Tårnby Kommune 1 1 Valby Vesterbro Hovedtotal

8 Udvalgte resultater fra undersøgelsen På spørgsmålet Har praksis ønske eller planer om at åbne for tilgang af patienter? svarer 78 praksis svarende til 19 pct. af de besvarende læger ja. (jf. Bilag 1 tabel 12). Dette spørgsmål har ikke været med tidligere år. På spørgsmålet 'Har du ønske inden for det kommende år om at udvide med en ekstra kapacitet?' svarer 8 pct. af de besvarende læger 'ja' (jf. Bilag 1 (tabel 1)). Dette er status quo sammenlignet med sidste år. På spørgsmålet 'Ønsker du et lavere antal gruppe 1-sikrede patienter, end du havde mulighed for at meddele (tidligere i spørgeskemaet)? svarer 15 pct. 'ja' (jf. Bilag 1 (tabel 2)). Dette er 1 procentpoint flere ift. sidste år. Der er i år 8 praksis (2%), som ikke har svaret på spørgsmålet mod 6 praksis (1%) sidste år. Lægerne er også blevet spurgt om deres anvendelse af SOFT-portalen pct. angiver, at de benytter SOFT-portalen ugentligt. 7 pct. benytter den aldrig (jf. Bilag 1 (tabel 10)). Sidste år angav 34 pct., at de benyttede SOFT-portalen ugentligt, mens 16 pct. aldrig benyttede den. Udbredelse af kendskabet til SOFT-portalen er et fokusområde i Praksisplanen for almen praksis

9 BILAG 1 Tabel 1. Ønske om at udvide praksis med en ekstra kapacitet indenfor det kommende år? Har praksis inden for det kommende år ønske om at udvide praksis med en ekstra lægekapacitet? Planlægningsområde Ja Måske Nej Ikke svaret Hovedtotal Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune 6 6 Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune 7 7 Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune 7 7 Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune 2 2 Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune Vesterbro Hovedtotal I procent 8% 14% 77% 2% 100%

10 Tabel 2. Ønske om et lavere antal gruppe 1-sikrede patienter? Ønsker praksis et lavere antal gruppe 1-sikrede patienter, end praksis havde mulighed for at meddele under ovenstående spørgsmål? Planlægningsområde Ja Nej Ikke svaret Hovedtotal Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune 8 8 Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune 7 7 Halsnæs Kommune 7 7 Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune 2 2 Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune Vesterbro Hovedtotal I procent 15% 84% 2% 100%

11 Tabel 3. Ønske om at flytte indenfor det kommende år? Har praksis indenfor det kommende år ønske om at flytte? Planlægningsområde Ja Måske Nej Ikke svaret Hovedtotal Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune 6 6 Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune 7 7 Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune 7 7 Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune Vesterbro Hovedtotal I procent 8% 14% 77% 2% 100%

12 Indenfor kommunen / bydelen Til anden kommune / bydel Til lokaler, hvor der er kommunale eller regionale sundhedstilbud Sammen med andre læger Sammen med andre behandlere / sundhedsfællesskaber Bedre egnede praksislokaler Andet Tabel 4. Hvad ønsker praksis at flytte til? Hvad ønsker praksis at flytte til? Planlægningsområde Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune Vesterbro Hovedtotal I procent 85% 0% 29% 47% 32% 69% 9%

13 Tabel 5. Ønske om at ophøre indenfor de tre kommende år? Har praksis planer om ophør af praksis inden for de tre kommende år? Ja, inden for Planlægningsområde de næste totre år Ja, inden for det næste år Nej Ikke svaret Hovedtotal Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune 6 6 Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune 8 8 Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune 7 7 Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune 2 2 Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune Vesterbro Hovedtotal I procent 10% 8% 79% 2% 100%

14 Pension Sygdom Ansættelse i (anden) praksis Anden lægelig beskæftigelse Arbejdsbelastning Andet Tabel 6. Hvad er årsagen til at praksis planlægger at ophøre? Hvad er årsagen til at praksis planlægger at ophøre? Planlægningsområde Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg 2 Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By 1 1 Nørrebro Vanløse 1 2 Østerbro 6 4 Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune 2 Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Nord Allerød Kommune 1 1 Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune 2 1 Gribskov Kommune 1 1 Halsnæs Kommune Helsingør Kommune 1 Hillerød Kommune 2 Hørsholm Kommune Syd Albertslund Kommune 1 Amager Brøndby Kommune 6 1 Dragør Kommune 1 1 Glostrup Kommune 1 Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune 2 1 Ishøj Kommune 1 1 Tårnby Kommune 1 Valby Vallensbæk Kommune 1 Vesterbro 2 Hovedtotal I procent 74% 7% 2% 5% 36% 14%

15 Tabel 7. Er der ansat sundhedsfagligt praksispersonale i din/jeres klinik? Er der ansat sundhedsfagligt personale i praksis? Planlægningsområde Ja Nej Ikke svaret Hovedtotal Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune 6 6 Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune 7 7 Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune 8 8 Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune 9 9 Frederikssund Kommune 9 9 Gribskov Kommune 7 7 Halsnæs Kommune 7 7 Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune 8 8 Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune 3 3 Glostrup Kommune 7 7 Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune 2 2 Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune 6 6 Vesterbro Hovedtotal I procent 93% 5% 2% 100%

16 Tabel 8. Indgår praksis i et mere eller mindre formaliseret samarbejde med andre almen praksis? Indgår praksis i et mere eller mindre formaliseret samarbejde med andre almen praksis? Planlægningsområde Ja Nej Ikke svaret Hovedtotal Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune 3 3 Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune 2 2 Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune Vesterbro Hovedtotal I procent 65% 33% 2% 100%

17 Tabel 9. Hvilken form for samarbejde indgår praksis i? Hvilken form for samarbejde indgår praksis i? Planlægningsområde Netværkspraksis Samarbejdspraksis Andet Ikke svaret Hovedtotal Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune 3 3 Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune 4 4 Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune 2 2 Gribskov Kommune 1 1 Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune 4 4 Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune Vesterbro Hovedtotal I procent 11% 44% 44% 0% 100%

18 Tabel 10. Hvor ofte anvender praksis SOFT-portalen på sundhed.dk? Hvor ofte anvender praksis SOFT-portalen (sundheds- og forebyggelsestilbud)? En gang Planlægningsområde Dagligt imellem (ugentlig) Sjældent (månedligt) Aldrig Ikke svaret Hovedtotal Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune 2 2 Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune Vesterbro Hovedtotal I procent 10% 44% 37% 7% 2% 100%

19 Tabel 11. Hvor ofte henviser praksis til et kommunalt forebyggelsestilbud? Hvor ofte henviser praksis til et kommunalt forbyggelsestilbud? En gang Planlægningsområde Aldrig Dagligt imellem (ugentlig) Sjældent (månedligt) Ikke svaret Hovedtotal Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune 3 3 Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune 2 2 Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune Vesterbro Hovedtotal I procent 0,2% 12% 62% 23% 3% 100%

20 Tabel 12. Har praksis ønske eller planer om at åbne for tilgang af patienter? Har praksis ønske eller planer om at åbne for tilgang af patienter? Planlægningsområde Ja Nej Ikke svaret Hovedtotal Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune 2 2 Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune 6 6 Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune 1 1 Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune 4 4 Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune 1 1 Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune Vesterbro Hovedtotal I procent 19% 80% 1% 100%

21 BILAG 2 Tabel 13. opdelt på planområde og planlægningsområde Planlægningsområde pr. 1. okt 2017 pr. 1. okt 2018 Diff. Bornholm Bornholms Regionskommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Kommune Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Midt Ballerup Kommune Egedal Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Syd Albertslund Kommune Amager Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Tårnby Kommune Valby Vallensbæk Kommune Vesterbro Hovedtotal

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2018 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen efter 4. Kvartal 2016 Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen efter 4. Kvartal 2016 Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen efter 4. Kvartal 2016 Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte

Læs mere

Eksempel på optageområder for obstetrik og pædiatri

Eksempel på optageområder for obstetrik og pædiatri Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning BILAG 1 Direkte 38666080 Journal-nr.: 17013661 Ref.: CLUN Eksempel på optageområder for obstetrik og pædiatri Dato: 21. august 2018 Hvis der etableres

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Webtabel SR 7.1 Borgere på 35 år eller derover, som nogensinde har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer

Webtabel SR 7.1 Borgere på 35 år eller derover, som nogensinde har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer Webtabel SR.1 Borgere på 3 år eller derover, som nogensinde har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer Hash Andre stoffer 201 20 201 20 Region Hovedstaden 3 34. 1.00 Køn Mand Kvinde 2 20..000 3

Læs mere

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Serviceudgifter til 85 (botilbudslignende), 107 og 108 Udgifterne er i løbende priser, hvorfor en svag stigning svarer

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler REGION HOVEDSTADEN CENTER FOR SUNDHED ENHED FOR TVÆRSEKTORIELT UDVIKLING Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: Færdigbehandlede dage Periode januar til juni 2018 Særudgave af data omkring

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse Lægedækningsundersøgelse for 2016 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2016 Lægedækningsundersøgelse for 2016 Regionen foretager hvert år en fastsættelse af

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 09-02-2016 16:15 MØDESTED Mødelokale H7/H8 på regionsgården MEDLEMMER Hanne Andersen

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget :15. Hvidovre kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre, mødelokale: Sollentuna 1-3

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget :15. Hvidovre kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre, mødelokale: Sollentuna 1-3 DAGSORDEN Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 19-12-2018 11:15 MØDESTED Hvidovre kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre, mødelokale: Sollentuna 1-3 MEDLEMMER Flemming Pless

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 2. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-2.

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 3. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-3.

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Webtabel SR 6.1 Lav fysisk aktivitet i fritiden

Webtabel SR 6.1 Lav fysisk aktivitet i fritiden Webtabel SR 6.1 Lav fysisk aktivitet i fritiden 10 Region Hovedstaden 9.500 Køn Mand Kvinde 0.800 8.600 Alder år 34 år 3544 år 54 år 5564 år 6579 år 80+ år 44.600 44.600 44.300 40.300. 42.500.300 49 Uddannelse

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København 216 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 216 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 28-216. Tabel 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Udviklingen i København i 217 Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 217 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 217 Figur 1. Befolkningstillvækst i København, 199-217.

Læs mere

KOMMUNAL MEDFINANSIERING

KOMMUNAL MEDFINANSIERING KOMMUNAL MEDFINANSIERING KKR Hovedstaden den 10. september 2018, Morten Mandøe, KL Adgang til data afgørende Deling af data på tværs af den offentlige sektor har stor betydning for indsatsen med at styrke

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 13. november 2012 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 I løbet af 3. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.900 til 557.920. I løbet af 3. kvartal 2012 blev der født 2.425

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2018 Indhold: Datagrundlag Udviklingen i København i 1. kvartal 2018 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-1.

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2018 Indhold: Datagrundlag Udviklingen i København i 2. kvartal 2018 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-2.

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011

Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011 Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011 En offensiv strategi for det nære sundhedsvæsen Få specialiserede sygehuse og hurtig udskrivning Demografi og kronikere

Læs mere

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år Hovedbudskaber Antallet af praktiserende læger er faldet med næsten 300 læger siden 2007 Èn ud af fire læger er

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Notat om rapporten UDVIKLING I KOMMUNAL MEDFINANSIERING I REGION HO- VEDSTADEN OG KOMMUNER FRA 2013 TIL 2015 Baggrund og

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Hjerte-kar KOL Type-2- diabetes Kræft Muskelskeletlidelser (fx lænderyg, artrose, osteoporose)

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2008

Befolkning og bevægelser i København i 2008 20. marts 2009 Befolkning og bevægelser i København i I løbet af steg folketallet i København med 9.241 personer til 518.574. Der blev i født 8.554 børn og der døde 4.712 personer, fødselsoverskuddet blev

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2014

Befolkning og bevægelser i København i 2014 April 215 Befolkning og bevægelser i København i 214 I løbet af 214 steg folketallet i København fra 569.557 til 58.148. Der blev i 214 født 9.187 børn og der døde 3.796 personer, fødselsoverskuddet blev

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser Genindlæggelser Færdigbehandlede dage Periode

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2013

Befolkning og bevægelser i København i 2013 19. februar 214 Befolkning og bevægelser i København i 213 I løbet af 213 steg folketallet i København fra 559.44 til 569.557. Der blev i 213 født 8.915 børn og der døde 4.121 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere for alle kontant- og starthjælpsmodtagere (kontant- og starthjælpsmodtagere) Jobsamtaler november 2009 Hovedstaden og Sjælland Kontant- og starthjælpsmodtagere Første aktiveringstilbud Gentagende tilbud

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Helene Rasmussen, Gentofte Kommune

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Helene Rasmussen, Gentofte Kommune Velkommen til politisk dialogmøde Ved Helene Rasmussen, Gentofte Kommune Program 17.00-17.10 Velkomst 17.10-17.15 Sundhedsaftalen som politisk dokument 17.15-17.25 Samarbejdet i planområdet/klyngen 17.25-17.40

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune Velkommen til politisk dialogmøde Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune Program 16.00-16.05 Velkomst 16.05-16.10 Sundhedsaftalen som politisk dokument 16.10-16.20

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

LILLE HJÆLPER TILLÆG Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten betyder for dig som lærling eller elev, som er ansat i staten, regionalt eller

LILLE HJÆLPER TILLÆG Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten betyder for dig som lærling eller elev, som er ansat i staten, regionalt eller LILLE HJÆLPER TILLÆG Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten betyder for dig som lærling eller elev, som er ansat i staten, regionalt eller kommunalt. 2 DANSK METAL LILLE HJÆLPER TILLÆG FÅ ET HURTIGT OVERBLIK

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn Nr. 23. 14. november 2001 Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen,

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat

PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat Hovedbudskaber Antallet af patienter pr. læge er steget siden 2012 og ligger i 2018 på det

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet BEK nr 1488 af 11/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., j.nr. 2018-9359 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landsplandirektiv

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Antallet af ældre patienter hos de praktiserende læger stiger markant

Antallet af ældre patienter hos de praktiserende læger stiger markant PLO ANALYSE Antallet af ældre patienter hos de praktiserende læger stiger markant September 2019 Hovedbudskaber Antallet af patienter pr. læge er steget fra 2010 til 2018 og har nu stabiliseret sig med

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. BELÆGNING

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. BELÆGNING Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Edda Heinskou

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Sundhedsprofil. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Sundhedsprofil. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil 17 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 17 Sundhedsadfærd og risikofaktorer (sammenfatning)

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Nøgletal fra 2018 på genoptræningsområdet

Nøgletal fra 2018 på genoptræningsområdet Nøgletal fra 218 på genoptræningsområdet KL publicerer for ottende gang en oversigt, der beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven 14 dvs. borgere der udskrives fra sygehus med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere