StofaTv AFTALEVILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StofaTv AFTALEVILKÅR"

Transkript

1 StofaTv AFTALEVILKÅR 1

2 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens, andres eller Stofas net Tilslutningen til StofaTv er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke, med mindre andet fremgår af aftalebekræftelsen, overdrages til tredjemand, ligesom abonnenten ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen Ejendomsretten til tilslutningen til og med første antennestikdåse eller fordelingspunkt tilhører med mindre andet fremgår af aftalebekræftelsen, abonnenten Såfremt tilslutningen ejes af andre end abonnenten er abonnenten erstatning spligtig for eventuel forvoldt skade på tilslutningen Aftaleindgåelse forudsætter, at abonnenten er myndig Afvigelser fra disse aftalevilkår skal aftales skriftligt mellem Stofa og abon nenten for at være gyldige Stofa kan overdrage aftalen, med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser, til tredjemand Abonnenten opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, anlægget, det af Stofa leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår Abonnenten opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, anlægget, det af Stofa leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår Abonnentens henvendelser vedrørende ændringer i aftalen kan foretages telefonisk, skriftligt eller elektronisk via . Eventuelle ændringer i aftalen bekræftes altid skriftligt af Stofa og det er kun den skriftlige bekræftelse som er gældende. 2. DEFINITIONER 2.1. Abonnenten betyder den i aftalebekræftelsen anførte fakturabetaler og dennes husstand Tilslutningen betyder installationen på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse. Stofa Tv AFTALEVILKÅR 2

3 2.3. Aftale betyder den mellem abonnenten og Stofa indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af Stofas aftalebekræftelse, de i denne nævnte bilag, og de til enhver tid gældende aftalevilkår Aftalevilkår, betyder nærværende version af aftalevilkår for Stofa Tv eller sådanne senere versioner. De til enhver tid gældende aftalevilkår kan rekvireres hos Stofa Stofa Tv betyder analogt og digitalt transmitterede radio- og tv-signaler via et Tv anlæg til abonnentens installationsadresse Abonnementet giver abonnenten ret til at modtage de med Stofa aftalte kodede digitale kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen. Stofa kort og/eller Stofa bokse må ikke tilsluttes tv-modtager, videobåndoptager m.v. uden for den af abonnementsaftalen omfattede adresse. Offentlig fremførelse eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede kanaler, Stofa boks samt Stofa kort er ikke tilladt Abonnenten hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/ opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/installationsadresse, som er forskellig fra abonnenten/abonnentens adresse. Abonnenten hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 3. ABONNEMENT 3.1. Abonnementet tegnes ved henvendelse til Stofa og oprettes skriftligt med abonnenten. De oplysninger, abonnenten afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau Abonnenten skal ved aftaleindgåelsen give Stofa oplysning om abonnentens navn og adresse (folkeregisteradresse) samt adresse, hvortil Stofa har retten til at sende meddelelser, som har samme juridiske retsvirkning mht. bla. betalings-, accept-, og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Stofa kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af abonnentens oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale Stofa. Virksomheder skal desuden oplyse CVR-nummer. Abonnenten er forpligtet til snarest muligt at meddele Stofa enhver senere ændring af abonnentens navn, adresse og lignende De til enhver tid gældende priser kan fås ved henvendelse til Stofa. Ændringer i priser kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler eller lokale aviser Stofa forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af abonnenten, herunder at indhente kreditoplysninger. 3

4 4. ABONNEMENTSAFGIFT/LEJEAFGIFT 4.1. Der opkræves en abonnementsafgift for hvert tilslutningssted i henhold til gældende prisliste som fremgår af Stofa.dk. Beløbet opkræves kvartalsvis forud. Det forudbetalte abonnement refunderes forholdsmæssigt ved et evt. ophør af abonnementsaftalen i en periode. Abonnementsafgift indbefatter vederlag for administration, drift, service og vedligeholdelse af antenneanlægget samt kundeservice for den enkelte tv-kunde I nogle antenneanlæg kan tilbydes at tilslutningen lejes som alternativ til køb. Dette betyder oftest en billigere købs- eller oprettelsespris men til gengæld betales en forhøjet abonnementsafgift eller en separat lejeafgift. Såfremt abonnementet er inkl. lejeafgift fremgår det af prislisten. 5. FORSYNINGSAFGIFT 5.1. I nogle antenneanlæg opkræves en forsyningsafgift. Forsyningsafgiften er en løbende betaling som tillægges leje- og abonnementsafgiften. En eventuel forsyningsafgift fremgår af prislisten. 6. PROGRAMAFGIFTER 6.1. Programafgifter udgør betaling til de enkelte programleverandører for modtagelse af de respektive tv-programmer. 7. COPY-DAN OG KODA 7.1. Udgør bidrag til bl.a. rettighedshavere, kunstnere, radio- og tv-stationer, producenterne af film, plader og tv-programmer m.fl. 8. KONTINGENT 8.1. De aftaler som måtte være indgået imellem en evt. anlægsejer, antenneforening, brugerudvalg o. lign. er også gældende for nærværende aftalevilkår Som tv kunde er man typisk forpligtet til at være medlem af en eventuel antenneforening, tilknyttet et brugerudvalg el. lign. som Stofa samarbejder med. Dette vil i givet fald fremgå af aftalebekræftelsen. Eventuelle vedtægter er vedlagt og eventuelle priser for medlemskab fremgår af den vedlagte prisliste. Stofa Tv AFTALEVILKÅR 4

5 9. INSTALLATION 9.1. Det kan fremgå af aftalebekræftelsen at der skal udføres installation af stikledning for at kunne levere Stofa Tv. Dette vil være indeholdt i den anførte købs- eller oprettelsespris Købs- eller oprettelsesprisen forudsætter at der er tilslutningsmulighed på adressen. Tilslutning til Stofa Tv må ikke påføre Stofa uforholdsmæssigt økonomisk store omkostninger og endelig vurdering af om der er mulighed for tilslutning kan først foretages ved installationstidspunktet Tidspunktet for installation forudsætter at Stofa får tildelt de fornødne tilladelser, herunder gravetilladelse. Tidspunktet for installation er med forbehold for forsinkelser der ligger uden for Stofas kontrol Installation af stikledning inkluderer, på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse, montage af stikledning (max. 30 meter) i allerede opsat fordelingsstander eller fordelerskab, levering af stikledningskabel og dækbånd, indboring af stikledning i bolig (fortrinsvis opholdsstue beliggende nærmest ved offentlig vej), montage af én antennestikdåse eller ét fordelingspunkt. Placeringen af antennestikdåse eller fordelingspunkt afgøres altid af Stofa ud fra bedst tekniske og økonomiske betragtning. Eventuelle efterreparationer som malerarbejde etc. er ikke inkluderet i købseller oprettelsesprisen og betales af abonnenten Nedgravning af stikledning er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og foretages af tv-abonnenten. Nedgravning skal typisk først foretages efter installation af stikledningen. Stikledning skal nedgraves i min. 45 cm. dybde og ovenpå påfyldes ca. 20 m. stenfri jord eller sand. Her ovenpå lægges dækbånd. Sluttelig fyldes kabelrenden med jord og denne stampes tilpas fast for at undgå sætninger. 10. PAKKESAMMENSÆTNING Programpakkernes sammensætning og antallet af programmer kan, under hen syn tagen til aftaler med eventuel anlægsejer, antenneforening, brugerudvalg o. lign., til enhver tid ændres. Dette sker normalt med 1 måneds varsel. Såfremt der er forhold som ligger udenfor Stofas indflydelse kan Stofa dog straks foretage en sådan ændring. 11. OFFENTLIG VISNING Offentlig forevisning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede radio- og tv-programmer er ikke tilladt. 5

6 12. FEJLAFHJÆLPNING Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Stofa oplyste serviceadresse. Grænsesnittet for Stofas fejlretning er til første antennestik dåse eller fordelingspunkt (ekskl. stikledning) Stofa vil hurtigst muligt påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl på stikledninger eller mangler i abonnentens eget udstyr eller til abonnentens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til Stofa i henhold til gældende takster Før fejlafhjælpning rekvireres bør følgende være undersøgt: at der ikke er brud eller manglende forbindelse på kablet fra radio/ tv til antenne stikdåsen. Prøv evt. at skifte kablet hvis der er mulighed for det. om muligt, undersøg da om apparatet er defekt. I tilfælde af at der er mere end ét apparat, undersøg da om det er alle apparater der har fejl eller driftsforstyrrelser. undersøg, hvis muligt, om en eventuelt nabo har samme fejl eller driftsforstyrrelser. 13. AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN Stofa har ret til omgående at afbryde abonnentens tilslutning, såfremt: (A). Abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb. (B). Abonnenten på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder misligholdelse af punkterne 1.2. (C). Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved distribution eller lign. Stofa er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste. 14. ÆNDRING AF PRISER, AFTALEVILKÅR OG PAKKESAMMENSÆTNING Nærværende aftalevilkår kan ændres med et varsel på én måned. Ved væsentlige ændringer vil abonnenten blive underrettet ved en skriftlig med delelse til kunden, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på Stofa Tv AFTALEVILKÅR 6

7 betalingsoversigten fra kundens bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer kan endvidere varsles pr. til kunden, hvis kunden har indgået aftale om e-kommunikation. Ændringer i tv-pakkernes sammensætning, som medfører, at en kanal udgår af tv-pakken, anses som udgangspunkt for at være en væsentlig ændring Mindre ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler, lokale aviser eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til kunden. Prisændringer der er til fordel for abonnenten annonceres normalt ikke og kan ske uden varsel Følgende prisændringer gennemføres dog altid uden varsel: Leje- og abonnementsafgifter reguleres hvert år pr. 1. januar med stigningen i nettoprisindekset fra oktober til oktober forudgående år. Moms, COPY-DAN, KODA, og andre afgifter afregnes af Stofa. Disse afgifter reguleres uden Stofas indflydelse og eventuelle ændringer medfører tilsvarende ændringer af priserne. Programafgifter følger gældende prissætning fastsat af de enkelte programleverandører. Stigninger eller fald i disse afgifter medfører tilsvarende ændringer af priserne jf. bl.a. pkt. 7. Gebyrer reguleres løbende af Stofa se Ved Stofas varsling af ændring af tv-pakker kan kunden senest 14 dage før ændringens ikrafttrædelse opsige aftalen med virkning fra ændringens ikrafttrædelse, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for kunden, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse Hvis Stofa som følge af forhold uden for Stofas kontrol foretager ændring af tvpakker uden varsel, er kunden berettiget til i en periode på 14 dage regnet fra ændringens gennemførelse at opsige aftalen med tilbagevirkende kraft fra ændringens gennemførelse. 15. OPSIGELSE AF ABONNEMENT Abonnementsperioden løber medmindre andet fremgår af særlig aftale mellem abonnenten og Stofa i mindst én måned. Vilkår i en særlig aftale har forrang frem for vilkårene i nærværende aftalevilkår. Eventuelle økonomiske mellemværender imellem Stofa og abonnenten på tidspunktet for aftalens udløb vil blive refunderet eller opkrævet af Stofa Medmindre andet er aftalt jf. pkt og med respekt for pkt i øvrigt, kan aftalen opsiges med én måneds skriftlig varsel på løbende måned + en måned. 16. FLYTNING AF ABONNEMENT 7

8 16.1. Abonnenten er pligtig til at meddele Stofa flytning til ny adresse Fraflytning fra installationsadressen betegnes som opsigelse af aftalen og der skal indgås en ny aftale for den nye adresse. 17. PAKKESKIFT Såfremt der i antenneanlægget tilbydes mulighed for forskellige tv-pakker kan abonnenten skifte pakke ved henvendelse til Stofa Pris for pakkeskift fremgår af gældende prisliste Medmindre andet er aftalt kan pakkeskiftet foretages ved henvendelse til Stofa, med varsling på løbende måned + en måned. Stofa bekræfter skriftligt pakkeskiftet til abonnenten. Af bekræftelsen fremgår hvornår pakkeskiftet træder i kraft. 18. BETALINGER Betaling for Stofa Tv starter fra aftalens ikrafttrædelse i henhold til aftale bekræftelsen Stofa Tv betales kvartalsvis forud jf. aftalebekræftelsen og gældende prisliste Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Ved betaling skal kunde- og fakturanummer angives Der opkræves et betalingsservicegebyr ved tilmelding til Betalingsservice. Stofa kan opkræve et andet gebyr, hvis betaling ikke sker via tilmeldt betalingsservice. Gebyrer fremgår af gældende prisliste på Stofa.dk Ved forsinket betaling har Stofa krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven. 19. ANSVAR Stofa er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Stofa eller Stofas medarbejderes uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser Stofa er kun ansvarlig for abonnentens direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos abonnenten. Stofa Tv AFTALEVILKÅR 8

9 19.3. Stofa er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til planlagt vedligeholdelse, transmissionsfejl, udstyr mv., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure Stofas forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Stofas kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, vejrlig, myndighedspåbud eller lignende, som Stofa ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet Abonnenten skal holde Stofa skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Stofa som følge af abonnentens brug af tilslutningen. 20. TVISTER Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan parterne indbringe sagen for byretten på det sted, hvor anlægget er beliggende. 21. BEHANDLING AF PERSONDATA Stofa behandler personoplysninger om abonnenten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stofa behandler oplysninger om abonnenten med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af denne samt til andre interne, administrative formål, hvorfor abonnentens personoplysninger vil blive anvendt indenfor Stofa koncernen, hvilket abonnenten hermed giver samtykke til Personoplysningerne vil derudover kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, eller såfremt abonnenten har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen Abonnenten kan ved udtrykkelig accept heraf på ordreblanketten eller andet dokument give samtykke til, at Stofa må anvende de af abonnenten oplyste adresser, herunder adresse til markedsføring, herunder elektronisk markedsføring, af Stofa og Stofa s underleverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Stofa s markedsføring af tredje mands produkter og ydelser med videre, kræver endvidere abonnentens udtrykkelige samtykke. 9

10 22. KLAGEADGANG Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan abonnenten klage til Stofa, Uraniavej 6, 8700 Horsens. Klagen indgives skriftligt, og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse. Stofas afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, tlf eller via forbrug.dk. 23. FORTRYDELSE Abonnenten er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Stofas Kundeservice tlf Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis kunden har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil kunden blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for kundens regning med almindelig post. Stofa Tv AFTALEVILKÅR 10

11 Særlige tillægsvilkår for fibertilslutninger 1. LEVERING Disse tillægsvilkår er et tillæg til Stofas tjenestespecifikke vilkår for TV og SmartTv. Ved modstrid mellem vilkårene gælder at tillægsvilkår går forud for de tjenestespecifikke vilkår, men kun i de tilfælde, at du er tilsluttet til fibernet via Stofa, og du får leveret tjenester via Stofa. Du omtales efterfølgende som abonnenten. Tilslutning til fibernettet foregår ved, at Stofa efter aftale med abonnenten nedgraver fiberrør, hvis denne ikke er udført, på den af abonnenten valgte installationsadresse, og ved at Stofa samtidig opsætter en CPE-boks der kan modtage fibersignalet fra Stofa. Efter abonnenten har modtaget ordrebekræftelse med specificering af abonnementsvilkårene og de tjenester abonnenten her bestilt, herunder internet, telefoni og tv-tjeneste, vil abonnenten blive opkrævet den aftalte abonnementsbetaling og forbrugsbetaling, eksempelvis betaling af telefoni, tv og filmleje m.v. Gebyrer ved ændringer i abonnentens abonnement m.v. opkræves ligeledes via abonnementet. Har abonnenten spørgsmål vedrørende indhold, priser eller tekniske forhold kan disse rettes til Stofa Efter abonnentens bestilling af fibernettilslutning og tilvalgte tjenester meddeler Stofa så vidt muligt i ordrebekræftelsen og ellers så hurtigt som muligt derefter hvornår abonnenten kan forvente at have adgang til de valgte og bestilte tjenester. Da abonnentens adgang til de bestilte tjenester kan være afhænge af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører, vil de faktiske leveringstidspunkter kunne afvige fra de i ordrebekræftelsen eller senere meddelte leveringstidspunkter. Abonnenten kan ikke gøre krav gældende mod Stofa i den anledning Skal fiberforbindelsen nedlægges via privatejet vej erklærer abonnenten som ejer af den private vej eller som medlem af den grundejerforening der ejer den private vej, at Stofa må foretage gravning og nedlægning af fiber uden at der skal betales kompensation herfor i nogen henseende til Abonnenten. I de tilfælde hvor en grundejerforening som ejer af den private vej ikke har givet samtykke til at Stofa må foretage gravning og nedlægning af fiber, kan Stofa vælge at annullere den indgåede aftale med Abonnenten, uden at dette berettiger abonnenten til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller nogen anden form for godtgørelse. 11

12 2. FEJLRETNING 2.1. Stofa er forpligtet til, som en del af abonnementsaftalen, at afhjælpe væsentlige fejl eller mangler ved fibertilslutningen jf. pkt Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til Stofa Såfremt det efter Stofa afhjælpning viser sig, at fejlen ikke skyldes Stofa s forhold, men derimod abonnentens egne forhold eller eget udstyr, kan Stofa kræve, at abonnenten dækker Stofa`s udgifter til fejlsøgning. 3. UDSTYR 3.1. CPE, fiberrør, fiberkabler og andet tilvalgt udstyr tilhører Stofa, hvorimod kabling og andre installationer internt i abonnentens bolig er abonnentens eget ansvar og risiko og er Stofa uvedkommende. Har Stofa udført installationerne, garanterer Stofa for at installationen fungerer når montøren fra Stofa forlader abonnentens bolig Abonnenten er ikke berettiget til at foretage ændringer af nogen art i de af Stofa foretagne fiberinstallationer eller det af Stofa udlejede udstyr uden skriftligt samtykke fra Stofa Abonnenten skal sikre, at udstyr, som abonnenten tilslutter fibernettet og CPEboksen, opfylder gældende regler herom. Abonnenten skal samtidig sikre sig, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes fibernettet og CPE-boksen, og at udstyret anvendes i overensstemmelse med sit formål Hvis udstyr eller interne netværk, der tilsluttes fibernettet, giver anledning til forstyrrelser af tjenester og/eller fibernettet, er abonnenten forpligtet til straks efter påkrav herom fra Stofa at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk, der giver anledning til sådanne forstyrrelser samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger Ved anvendelse af trådløst udstyr i form af CPE med trådløs router eller trådløs tv boks skal abonnenten være opmærksom på den interferens bygningsdel kan give i sendekvaliteten, hvorfor Stofa ikke kan garantere en given internethastighed eller kvalitet ved tv-signal på abonnentens installationsadresse. Stofa anbefaler at abonnenten lader Stofa s trådløse udstyr afprøve inden installation Undlader abonnenten at efterkomme eventuelle påkrav fra Stofa, anses dette for væsentlig misligholdelse, der berettiger Stofa til at lukke for den eller de tjenester leveret til abonnenten, som forårsager af forstyrrelsen, jf. punkt 4. Genåbning er forbundet med et gebyr. 4. ABONNENTENS MISLIGHOLDELSE 4.1. Såfremt abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser efter denne abonnementsaftale, er Stofa berettiget til straks at ophæve abonnements- Stofa Tv AFTALEVILKÅR 12

13 aftalen og/eller afbryde adgang til tjenesterne helt eller delvist. Afbrydelse af abonnentens adgang til tjenesterne grundet abonnentens misligholdelse fritager ikke abonnenten for betaling til Stofa Stofa underretter abonnenten om årsagen til afbrydelsen. Afbrydelse af abonnentens adgang til tjenesterne berettiger ikke abonnenten til erstatning eller afslag i betaling overfor Stofa. Stofa er berettiget til at opkræve et gebyr for reetablering af adgangen til de afbrudte tjenester Abonnenten er heller ikke berettiget til erstatning eller afslag i nogen betaling i forhold til Stofa, hvis Stofa helt eller delvist afbryder abonnentens adgang til fibernettet såfremt abonnenten uden samtykke fra Stofa har foretaget ændringer i den af Stofa foretagne fiberinstallation, jf. pkt Såfremt Stofa helt eller delvist afbryder abonnentens adgang til fibernettet i uvæsenligt omfang, eller såfremt afbrydelsen er begrundet i abonnentens misligholdelse fritager det ikke abonnenten for betaling til Stofa Abonnentens væsentlig misligholdelse kan bl.a. omfatte, men er ikke begrænset til: Manglende eller forsinket betaling trods Stofa s fremsendelse af første rykkerbrev Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse ved oprettelse samt ved flytning Overdragelse af abonnementet til tredjemand uden Stofa s samtykke Netværksdeling med andre husstande uden Stofa s udtrykkelige samtykke Væsentlig overtrædelse af forpligtelserne jævnfør i denne abonnementsaftale vedrørende internet, telefoni og offentlig IP-adresse og tv Abonnenten standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis ikke er i stand til at overholde sine betalinger Abonnenten foretager ændringer i de af Stofa foretagne fiberinstallationer eller udlejede udstyr uden skriftligt samtykke fra Stofa Abonnenten tilslutter udstyr til fibernettet, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser af fibernettet Tilslutningen til fibernettet anvendes uden forudgående aftale med Stofa til kommerciel virksomhed eller formidling af trafik for andre, eller benyttes af flere i forening som ikke tilhører abonnentens husstand Hvis Stofa afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning/foretagelse af ændringer. 13

14 Abonnenten undlader efter krav fra Stofa herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller netvær ket, virker forstyrrende på tjenester og/eller fibernettet Abonnenten portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IPadresser eller headend information Abonnenten forsøger at ændre konfigurationen på det af Stofa udleverede tilslutningsudstyr og tv bokse. 5. OPSIGELSE 5.1. Såfremt abonnenten opsiger sit abonnement, skal abonnenten, for egen regning, returnere det udstyr som Stofa har stillet til rådighed for abonnenten som led i denne abonnementsaftale, blandt andet TV bokse, lejede routere etc. Den vægmonterede fiberboks / CPE-boks skal forblive på adressen. Returneringen skal ske til Stofa s adresse, emballeret og i ubeskadiget stand. Returneringen skal ske senest 5 arbejdsdage efter abonnementets ophør. Stofa er berettiget til at opkræve erstatning samt et gebyr af abonnenten, såfremt udstyret ikke modtages eller er beskadiget ved modtagelsen. 14

15 Bilag 1: Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) - Til Stofa a/s Uraniavej Horsens adresse: CVR nummer: Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) - Bestilt den (*)/modtaget den (*): - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne): - Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse): - Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir): - Dato: (*) Det ikke relevante udstreges 15

16 KONTAKTOPLYSNINGER Stofa A/S Uraniavej 6 DK-8700 Horsens Kundeservice Telefon: Gå ind på under kontakt os Stofas kundeservice kan hjælpe med spørgsmål om Stofa produkter. Spørgsmål af teknisk karakter angående dine Stofa produkter stilles til Teknisk Support se afsnit om support herunder. Stofa Teknisk Support Telefon: Support er udelukkende til tekniske spørgsmål. Du bedes have din ordrebekræftelse eller abonnementsaftale med oplysninger om dit abonnement klar ved opkald til Teknisk Support. Supports åbningstider: Mandag-søndag: kl Dog ikke juleaften og nytårsaften 16

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere