WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4"

Transkript

1 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

2 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring Reference Definitioner Hostingplatform Nedetid Oppetid Åbningstid Tilgængelighed Pålidelighed Reetableringstid Hostingbetingelser Serverdrift Drift Backup af kundedata Ejendomsret til data Misligholdelse Særlige forhold Kompensation Force majeure Beskrivelse af hosting miljø Nødstrøm Rackskabe Køling Fysisk sikring Brandslukning Serverkapacitet Serverhardware Serverdokumentation... 8 Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 Side 1

3 5.9 Serveropgradering Overvågning Dataforbindelse og netværk Linjekapacitet Routere, switche og kabling Sikkerhed Firewall Antivirus samt antispam DoS angreb, angreb eller misbrug af dataadgang (hacking) Patch management procedure Driftsnedbrud og fejl Fejl observeret af kunde Fejl observeret af WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 Side 2

4 2 Hensigtserklæring WWI A/S har til hensigt at sikre den højest mulige driftsstabilitet og sikkerhed i forbindelse med hele kundens IT-infrastruktur både på kort og lang sigt. WWI A/S fokuserer dermed på en proaktiv og reaktiv styring af IT-miljøet til gavn for de ansatte, kundens kunder og øvrige samarbejdspartnere, således at kunden kan koncentrere sig om kerneforretningen. I forbindelse med aftalens indgåelse viser kunden, at deres hensigt omkring driftsstabiliteten og sikkerheden i kundens IT-miljø er i overensstemmelse med WWI A/S hensigt. Dokumentet beskriver det driftsmiljø som WWI A/S tilbyder i forbindelse med levering af hosting-ydelser. Udstyr hos kunden er ikke omfattet af nærværende dokument, med mindre andet skriftligt er aftalt i hosting-aftalen. 2.1 Reference Dokumentet henvender sig til personer hos kunden med IT teknisk indsigt og baggrund, i forbindelse med overvejelser ved anvendelse af WWI A/S Hosting-ydelser. 3 Definitioner 3.1 Hostingplatform Hostingplatformen defineres som den infrastruktur der benyttes i forbindelse med levering af WWI A/S hostingservices, herunder også de fysiske rammer for WWI A/S datacenter inkl. strøm, køling, WAN/LAN, infrastruktur og udstyr. Oppetidsgaranti leveres for hele systemet inkl. virtuelle maskiner op til og med OSlaget, eksklusiv applikationer med mindre der er indgået speciel aftale om dette. Ligeledes er kunders egne OS ikke omfattet af oppetidsgarantien kun den underliggende virtuelle platform, netværk og infrastruktur. 3.2 Nedetid Nedetid defineres som det tidsrum en service er utilgængelig inden for den aftalte åbningstid. 3.3 Oppetid Oppetid defineres som det procentuelle forhold mellem realiseret nedetid i forhold til teoretisk maksimal oppetid (alle døgnets timer, alle ugens dage fraregnet tid til servicevinduer og eventuel nedetid på grund af backupafvikling): 3.4 Åbningstid Defineres som det tidsrum systemet/servicen skal være tilgængelig. Se også afsnit 4.2. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 Side 3

5 3.5 Tilgængelighed Defineres som det procentuelle forhold mellem realiseret nedetid i forhold til aftalt åbningstid: 3.6 Pålidelighed Definitionen på hvor længe en service kan udføre den aftalte funktionalitet uden afbrydelse. Angives ofte som MTBF (Mean time between failures), dvs. den gennemsnitlige periode mellem fejl også benævnt Gennemsnitlige Tid Mellem Driftshindringer (GTMD). WWI A/S har en GTMD på 360 dage. 3.7 Reetableringstid Reetableringstid defineres som den tid en enhed eller service kan være ude af drift i tilfælde af nedbrud eller katastrofe. WWI A/S benytter primært redundante systemer, og opbevarer så vidt muligt almindelige reservedele her til. Centralt udstyr er etableret med serviceaftaler, således dette kan reetableres inden for maksimalt 3 døgn. 4 Hostingbetingelser Nedenfor beskrives under hvilke vilkår, aftalen om Hosting hos WWI A/S er indgået. 4.1 Serverdrift WWI A/S tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. WWI A/S er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Følgende kræves af kunder, med selvstændig drift af hostede servere: At der er det retmæssige antal licenser til det benyttede software og operativsystemer Er installeret antivirus på systemerne At servere ikke fungerer som open-relay mailservere 4.2 Drift Drift af serveren varetages af WWI A/S. Aftalen dækker følgende: Drift, hvorved der forstås hosting i et driftsmiljø Serverne vil være tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Serverne leveres med en garanteret oppetid på ikke mindre end 99.5% målt kvartalsvist, dog medregnes planlagt vedligeholdelse ikke i oppe-tids beregningerne. Teknisk support dækker overvågning af server, backup og support for hardware samt styresystem m.v. Inden for normal arbejdstid rettes alle henvendelser direkte til WWI A/S på telefon Normal arbejdstid defineres som Mandag til Fredag i tidsrummet mellem 08:00 og 16:00. Udenfor for normal arbejdstid kan WWI A/S driftsvagt kontaktes på telefon mod merbetaling. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 Side 4

6 I forbindelse med ændringer, opdateringer og vedligeholdelse på udstyr og systemer har WWI A/S mulighed for at stoppe driften i tidsrummet fra kl. 23:00 til kl. 06:00 på hverdage, og i weekender kl til mod at informere om driftsstoppet med minimum 2 dages varsel. Ved kritiske fejl eller drifts forstyrrelser kan driften dog stoppes øjeblikkeligt. 4.3 Backup af kundedata Kunder med egne fysiske servere opsætter og driver selv backupløsning for disse inkl. eventuelle virtuelle servere her på, med mindre andet er aftalt i kundens kontrakt. WWI A/S foretager daglig fuld serverbackup med 14 dages gendannelse på servere og systemer der driver shared services, med mindre andet er aftalt og angivet i kundens kontrakt. På hostede kundesystemer tages der backup i henhold til den indgåede aftale med kunden angivet i den pågældende kontrakt - herunder også hvis der ønskes speciel applikations-backup. Ved gendannelse af slettede data som er forårsaget at bruger/kunden, faktureres dette efter medgået tid til gældende timepris. 4.4 Ejendomsret til data Kunden har til hver en tid ejendomsretten til sine data i den senest lagrede form. Uanset hvilken tvist der måtte opstå mellem parterne har leverandøren ikke ret til at tilbageholde kundens data, men skal til enhver tid for kundens regning, på kundens anmodning og uden unødig forsinkelse, stille kundens samlede data til rådighed på et transporterbart medie i uredigeret form. Såfremt kunden har lejet software af leverandøren, udleveres udelukkende kundedata, og ikke hele servere inkl. operativsystem. I det omfang, at kunden bevisligt selv har leveret software, udleveres hele servere som de forefindes i datacenteret såfremt dette er tilladt i den givne licensform. I tilfælde af ophør af hosting-aftalen skal leverandøren slette og tilintetgøre de kopier af kundens data, som leverandøren måtte have i hænde efter at kunden har fået sine samlede data udleveret. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 Side 5

7 4.5 Misligholdelse Leverandøren har ret til uden forudgående varsel at afbryde kundens services og hæve aftalen såfremt: 1. Kunden ikke betaler forfalden abonnements- og forbrugsafgift eller andet vederlag efter at have modtaget rykkerbrev med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved fortsat manglende betaling. 2. Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser. 3. Ydelsen i øvrigt anvendes på en måde, der krænker lovgivning, leverandørens eller tredjemands ret eller forstyrrer øvrig drift. I de under 3) anførte tilfælde vil ophævelse kun ske efter at kunden er givet et varsel til at afhjælpe situationen, og dette har været uden resultat. 4.6 Særlige forhold WWI A/S forbeholder sig ret til at fakturere kunden, for alt medgået tid, kørsel og eventuelt materiel i forbindelse med kundens fejlmelding, hvor årsagen viser sig at skyldes kunden, dennes installation/udstyr eller øvrige underleverandør(er). Derudover forbeholder WWI A/S sig yderlige ret til at fakturere kunden, hvis kunden har givet ukorrekte informationer i forbindelse med installation eller reparation. Kunden skal på WWI A/S forlangende assistere under fejlretningen uden omkostninger for WWI A/S. Unødig ventetid i forbindelse med kundeassistance, herunder ventetid på kundens ankomst, ventetid på adgang til en adresse, informationer vedrørende fejlen m.v., er ikke medregnet i reaktions- og nedetiden. Der kan ikke kræves kompensation ved fejl, som direkte eller indirekte kan tilskrives kunden, dennes udstyr og system eller underleverandør(er). 4.7 Kompensation Kunden har ret til at kræve kompensation, hvis den garanterede oppetid ikke overholdes. Følgende forhold er ikke inkluderet i oppetidsberegningen og kompenseres derfor ikke: Planlagte, annoncerede servicevinduer på grund af vedligeholdelse af systemerne Fejl, som opstår på grund af Force Majeure hændelser Handlinger/undladelser forårsaget af kunden eller tredje part hos kunden Alle klager over fejl eller nedetid skal være WWI A/S i hænde senest 30 dage efter fejlen eller nedetiden er konstateret. Får kunden medhold, krediteres kundens konto hos WWI A/S kvartalsvis. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 Side 6

8 Kompensationens størrelse er forholdsmæssig i forhold til nedetiden samt 10% i bod af dette. 4.8 Force majeure WWI A/S er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyning, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. 5 Beskrivelse af hosting miljø 5.1 Nødstrøm WWI A/S datacenter er dækket ind med eget nødstrømsanlæg, bestående af nødstrømsakkumulator (UPS) samt diesel nødstrømsgenerator. 5.2 Rackskabe Alle rackskabe er forsynet med separat fremførte kabelforsyninger, forsyning sker fra hver sin adskilte gruppe. 5.3 Køling WWI A/S kølingsanlæg består af et fuldt ud redundant system, hvor de enkelte køle-enheder overvåges centralt. Hosting centeret er udstyret med en N+1 løsning, hvilket betyder en ekstra køleenhed mere end nødvendigt. Der er fuldautomatiseret klimaanlæg. Rummet affugtes løbende ligesom temperaturen monitoreres til konstant temperatur. 5.4 Fysisk sikring For at sikre mod tyveri er WWI datacenter sikret med alarm samt adgangssluse. Bygningen videoovervåges. Der er hundepatrulje tilknyttet datacentret 24 timer i døgnet. Sikkerhedsvagten tilkaldes med straks kørsel i tilfælde af alarm. 5.5 Brandslukning WWI datacenter er forsynet med energen brandslukningsanlæg, med automatisk røgdetektering via aspiration samt alarmering til døgnbemandet kontrolcentral. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 Side 7

9 5.6 Serverkapacitet WWI A/S tilstræber at have serverkapacitet efter følgende princip for delte miljøer: At udstyret er kraftigt nok til at afvikle den aftalte drift for kunden. Brugen af systemerne må ikke virke hæmmende under hensyntagen til den tid en proces skal tage i det produkt, der benyttes. Opslag på f.eks. en Internetside er udenfor WWI A/S forpligtelse og kontrol. 5.7 Serverhardware Der anvendes serverhardware fra HP C-class blade infrastructure samt Dell enterprise hardware som primære systemer. Til storage system anvendes HP enterprise class EVA storage, IBM DS-class storage på Fibre Channel infrastruktur samt Dell Compellent Enterprise storage. 5.8 Serverdokumentation Alle produktionsservere dokumenteres løbende til et centralt dokumentationssystem. 5.9 Serveropgradering Såfremt en serveropgradering eller opgradering af netværk kan medføre nedetid for systemer, kan dette foretages af WWI A/S uden for normal arbejdstid og efter varsel Overvågning WWI A/S overvåger løbende linier, switche, routere og driftsanlægget generelt. WWI A/S overvåger egne servere i datacenteret. Kundens egne servere overvåges ikke, medmindre der er tegnet overvågningsaftale herom mellem kunden og WWI A/S. 6 Dataforbindelse og netværk 6.1 Linjekapacitet WWI A/S datacenter er bestykket med 2 stk. redundant fremførte forbindelser. Linjerne fungerer i et redundant setup med cluster-funktionalitet via BGP. Ved fejl på kabel eller transmission på en linje, fejler systemet automatisk al trafik over på den fungerende linje. 6.2 Routere, switche og kabling Der anvendes udelukkende HP Procurve samt Cisco Nexus switche til produktionsmiljøet. WWI A/S routere og switche er forberedt på IPv6. WWI A/S driftsnetværk er kablet med CAT5/CAT6 kabler til understøttelse af gigabit netværk. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 Side 8

10 7 Sikkerhed 7.1 Firewall WWI A/S benytter firewalls fra Cisco for afgrænsning mod Internettet i redundant setup. 7.2 Antivirus samt antispam Såfremt data er virusbehæftet, forbeholder WWI A/S sig retten til at forsøge rensning af disse data. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, forbeholder WWI A/S sig retten til at slette de inficerede data. 7.3 DoS angreb, angreb eller misbrug af dataadgang (hacking) Med DoS forstås ethvert eksternt forsøg på at bringe oppetiden ned. WWI A/S forholder sig retten til i tilfælde af DoS angreb straks at lukke for forbindelsen. Kunden vil i disse tilfælde modtage varsling direkte og via og telefon. Såfremt datakompromittering, eller misbrug af adgang forekommer, vil WWI A/S konsultere kunden direkte og fastsætte en handlingsplan. WWI A/S samt dennes leverandør af forbindelse har forskellige værktøjer til rådighed for bekæmpelse af DoS/DDoS angreb. Afhængig af type og omfang af angreb vurderes det hvilket værktøj der findes bedst egnet. Der vil så vidt muligt blive taget hensyn til kundens drift og oppetid såfremt dette er muligt. 7.4 Patch management procedure På systemer inden for WWI A/S driftsansvar kontrollerer WWI A/S løbende status for sikkerhedsopdateringer. Opdateringer udrulles via centralt styret opdateringsservice således at systemer i så vid udstrækning som muligt er fuldt opdateret med service packs og opdateringer. Kritiske opdateringer installeres senest 2 måneder efter generel tilgængelighed. 8 Driftsnedbrud og fejl Ved indrapportering af fejl og driftsnedbrud iværksættes fejlretning, efter gældende kontraktmæssige aftaler, fra fejlen er indrapporteret eller registreret. Der arbejdes kontinuerligt på fejlen/nedbruddet, indtil fejlen/nedbruddet er rettet. 8.1 Fejl observeret af kunde Indrapportering af fejl observeret af kunde kan foretages på følgende 3 måder: Telefonisk henvendelse til WWI A/S på (se pkt. 4.2) Oprettelse af sag via WWI A/S ticketsystem: Mail til Ved kontakt via support system eller skal fejlmeddelelsen indeholde følgende: En beskrivelse af det pågældende problem Kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og ) Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 Side 9

11 8.2 Fejl observeret af WWI A/S Hvis WWI A/S konstaterer fejl på produkter eller tillægsydelser, så bliver der reageret og handlet i følgende prioriterede rækkefølge: De implicerede kunder identificeres Fejlsøgning og fejlretning iværksættes Der kommunikeres som udgangspunkt via telefon gennem en sags forløb, men også via og supportsystem efter behov. En fejl der medfører væsentlige forstyrrelser i driften af et system prioriteres højere end mindre alvorlige fejl. Når fejlen er rettet, lukkes og arkiveres sagen, ligesom der afsendes en besked til kunden om dette. Fejlen betragtes herefter som udbedret, med mindre kunden gør indsigelse. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 Side 10

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere