Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg"

Transkript

1 Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter som disse salgs- og leveringsbetingelser udtrykkeligt henviser til, udgør det samlede og eneste aftalegrundlag mellem Aquatic Marine ( Aquatic Marine ) og en køber ( Køber ) vedrørende køb og salg af varer fra Aquatic Marine. Enhver ændring og/eller fravigelse af disse salgs- og leveringsbetingelser er således kun gyldig ved udtrykkelig, skriftlig aftale mellem Aquatic Marine og Køber. Køb Aquatic Marines varer må videresælges til forbrug, og Køber er ikke berettiget til engros-videresalg eller distribution af varerne medmindre dette er udtrykkeligt aftalt med Aquatic Marine. Varerne skal af Køber opbevares, transporteres og sælges i overensstemmelse gældende lovgivning og andre relevante regler, og i henhold til de instrukser som måtte følge varerne fra producenten og/eller Aquatic Marine. Demonstrationer, tilbud og markedsføringstilskud indgår ikke i prisen uden særlig aftale. Priser Priser og leveringsbetingelser opgives med forbehold for ændringer indtil leveringen, medmindre andet er skriftligt bekræftet af Aquatic Marine som faktureres. Alle priser angives eksklusiv moms og ab lager. Transportomkostninger tillægges prisen. Uanset aftalte priser er Aquatic Marine berettiget til uden yderligere varsel at øge priserne med tillæg af forhøjede valutakurser, import- eller offentlige afgifter fra og med det tidspunkt sådanne afgifter træder i kraft. Priser, der er baseret på kursforhold mellem danske kroner og anden valuta, er beregnet ud fra kursen på dato for ordrebekræftelse, medmindre andet er angivet. Levering Ordrer afgivet af Køber er at anse som tilbud om at købe varer fra Aquatic Marine, og bliver først bindende for Aquatic Marine ved udstedelse af ordrebekræftelse. Bindende ordrer kan ikke opsiges eller annulleres af Køber uden forudgående udtrykkelig aftale med Aquatic Marine. Leveringtider angivet eller accepteret i ordrebekræftelser er omtrentlige. Alle leverancer er ab lager, medmindre Aquatic Marine og Køber udtrykkeligt aftaler andet.

2 Håndterings og ekspeditionsgebyr kr. 85,00 ved køb under kr. 800,00. Såfremt Aquatic Marine ikke er oplyst en faktura adresse eller ved manglende EANnr. ved evt. elektronisk faktura, opkræves et faktureringsgebyr på DKK 35,00. I tilfælde af misligholdelse (faktisk eller anticiperet) af Køber, Force Majeure (se nedenfor)eller leverandørforhold uden for Aquatic Marine s kontrol, er Aquatic Marine berettiget til at udskyde og/eller eventuelt at annullere levering, uden ansvar overfor Køber. Logo og salgsmateriale fra Aquatic Marine Enhver brug fra køber af Aquatic Marine og producent agentures logo/salgsmateriale hvori Aquatic Marine s navn og/eller logo indgår, skal aftales udtrykkeligt i forvejen. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne kontant forud, hvis ikke andre betalingsbetingelser er aftalt Ved overskreden forfaldsdato beregnes renter fra forfaldsdato. Morarenten er den til hver en tid højest lovlige morarentesats i Danmark. Betalinger skal ske i henhold til fakturaen/proforma faktura udstedt af Aquatic Marine. Betaling skal ske ved brug af FI indikation eller ved fakturanummer angives i kommentarfeltet på bankoverførselen. For ordrer på fremstilling eller hjemtagelse af specialvarer, samt for ordrer til levering uden for Danmark (herunder Grønland og Færøerne), må Aquatic Marine almindeligvis anmode om forudbetaling eller åbning af uigenkaldelig, bekræftet remburs. Ejendomsforhold Det leverede forbliver Aquatic Marine ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Returnering Leverede varer modtages kun retur efter forudgående aftale og inden for 8 dage. Såfremt en vare skal krediteres, er Aquatic Marine berettiget til at beregne et krediteringsgebyr på op til 20% af fakturaværdien. Varer med begrænset holdbarhed kan ikke returneres og ej heller krediteres. Returnering sker for købers regning. Reklamationer Fejl og mangler ved en vare skal straks oplyses til Aquatic Marine. Køber er forpligtet til at informere Aquatic Marine om manglende eller beskadigede varer eller emballage inden 48 timer fra levering til Køber. Såfremt Køber ikke reklamerer i overensstemmelse med ovenstående, anses varerne at have levet op til ordren afgivet af Køber. Aquatic Marine har altid ret til, uden ugrundet ophold efter modtagelse af reklamation, at tage en mangelfuld vare tilbage og/eller foretage genlevering af varen til fuld og endelig udbedring af en eventuel mangel.

3 Reklamationsretten bortfalder, uanset hvad, sammen med varens deklarerede holdbarhed, og Aquatic Marine har intet ansvar for udløbne varer som i øvrigt er leveret med den aftalte holdbarhed. Aquatic Marine har intet ansvar for mangler der skyldes forhold indtrådt efter levering. Produkt garantireklamation Såfremt Aquatic Marine har afgivet en garanti for det leverede produkt/udstyr. forpligter Aquatic Marine sig til vederlagsfrit af afhjælpe eventuelle fejl og mangler, som måtte opstå inden for reklamationsperioden, regnet fra fakturadato. Det defekte udstyr eller dele deraf må efter Aquatic Marine skøn enten tilsendes os for købers regning og risiko eller repareres på købers bopæl. Garantien omfatter kun fejl og mangler, som opstår under sædvanlige funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse. I særdeleshed omfatter garantien ikke fejl og mangler, som skyldes forhold eller ændringer og indgreb i udstyret, foretaget uden Aquatic Marine medvirken. Udbedring af fejl og mangler ved varer leveret til Grønland, Færøerne eller udlandet forudsætter, at varerne tilsendes Aquatic Marine og at forsendelsesomkostning er betales af køber. Ved indsendelse af produkter for reklamations behandling skal vores reklamationsformular medfølge i fuldt udfyldt form med nøjagtig fejlbeskrivelse medsendes. Formularen er tilgængelig på Reparationer/service Fremsendelse af instrumenter og andre produkter til reparation/service sker for købers regning og risiko. Reparation sker efter regning eller i henhold til tilbud, såfremt køber fremsætter ønske herom. Ved indsendelse af produkter til reparation/service skal vores reparations ordre formular medfølge i fuldt udfyldt form med nøjagtig beskrivelse medsendes. Formularen er tilgængelig på Udlån I forbindelse med udlån vil Aquatic Marine ved eventuel returnering af udstyr fra køber, inspicere og efterse dette. I tilfælde af eventuelle mangler eller defekter, vil udbedring og reparation blive faktureret billigst efter regning Udstyr skal returneres i originalemballage. Såfremt denne er beskadiget eller mangler ved returnering, vil Aquatic Marine ligeledes fakturere billigst efter regning. Ved udlån beder Aquatic Marine køber venligst sørge for at udstyr er forsikret, både når det befinder sig på købers adresse samt under transport. Fortrolighed I det omfang Køber bliver bekendt med forretningshemmeligheder, opskrifter, data, tal, fortrolig information om Aquatic Marine eller dennes kunder og/eller forretningsforbindelser, skal Køber holde disse

4 informationer strengt fortroligt og ikke misbruge disse i personlig eller forretningsmæssig henseende. Sådan fortrolig information må ikke kopieres eller udleveres til tredjemand uden Aquatic Marines udtrykkelige, forudgående samtykke. Produktansvar I tilfælde af skjulte mangler, eller såfremt det leverede forvolder skade hos Køber eller tredjemand, er Aquatic Marine ikke ansvarlig medmindre det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse som kan tilskrives Aquatic Marine. Produktansvarskrav fra Køber skal således fremsættes direkte mod producenten, Aquatic Marine kan være behjælpelig her med. Force majeure Aquatic Marine kan ikke holdes ansvarlig for dets manglende opfyldelse af forpligtelser herunder for det tilfælde, at Aquatic Marine er forhindret i at gøre dette enten som følge af begivenheder uden for dets rimelige kontrol, f.eks. brand, oversvømmelse, krig, embargo, strejke, uforudset mangel på varer og materialer, forsinkelse eller afbrydelse af transport, statslig handling, eller handling eller forsømmelse fra Køber ( Force Majeure ), under forudsætning af at Aquatic Marine straks giver Køber meddelelse herom og benytter alle rimelige midler for at afhjælpe Force Majeure-begivenheden med det samme. Erstatning Uanset ansvarsgrundlag, er Køber indforstået med at Aquatic Marine sig ikke under nogen omstændigheder påtager ansvar for forsinkelse, driftstab, udebleven fortjeneste, eller noget andet indirekte tab eller følgetab i forbindelse med Købers eller dennes direkte eller indirekte kunders køb, brug og/eller videresalg af varer fra Aquatic Marine. Medmindre det endeligt fastslås ved en kompetent domstol at Aquatic Marine er erstatningsansvarlig for et krav grundet grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd er enhver erstatning for tab herunder begrænset til værdien af de varer solgt af Aquatic Marine som kravet vedrører. Generelle betingelser Juridiske meddelelser i mellem Aquatic Marine og Køber kan sendes pr. eller anbefalet brev og anses for at have virkning, når der foreligger henholdsvis et ikke-automatisk genereret svar eller en kvittering for modtagelse. Aquatic Marines undladelse af at håndhæve eller gøre brug af nogen bestemmelse eller rettighed, der opstår som følge af disse salgs- og leveringsbetingelser, skal ikke anses som en opgivelse af en sådan bestemmelse eller rettighed, og har på ingen måde betydning for Aquatic Marines ret til at håndhæve eller gøre brug heraf på et senere tidspunkt. Køber er indforstået med at dette dokument erstatter alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler, forståelser og forpligtelser med Aquatic Marine vedrørende salg og levering af varer fra Aquatic Marine. Hvis nogen bestemmelse i disse salgs- og leveringsbetingelser viser sig at være ugyldig eller umulig at håndhæve, begrænses eller bortfalder den pågældende bestemmelse, så disse salgs- og leveringsbetingelser på alle andre områder fortsat har fuld gyldighed.

5 Tvister Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med salg og levering af varer fra Aquatic Marine henvises til endelig afgørelse ved de almindelige domstole i København, Danmark, med anvendelse af dansk ret. Aquatic Marine CVR.nr

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed.

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere