Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser."

Transkript

1 Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af køber, medmindre andet fremgår af den af glashærderiet a/s fremsendte ordrebekræftelse. 2. Indgåelse Glashærderiet a/s bliver tidligst forpligtet af de af parterne afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når glashærderiet a/s har afsendt sin ordrebekræftelse. glashærderiet a/s er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til købers kundskab, at tilbagekalde de af glashærderiet a/s fremsendte erklæringer. Uoverensstemmelser mellem den afgivne ordre og den modtagne ordrebekræftelse skal meddeles glashærderiet a/s straks efter modtagelsen af ordrebekræftelsen og senest kl. 12:00 andendagen efter ordrebekræftelsens datering. Fejl i den afgivne ordre skal ligeledes meddeles glashærderiet a/s senest kl. 12:00 andendagen efter ordrebekræftelsens datering. Er der tale om en HASTEORDRE kan denne ikke ændres. Alle varer produceres efter glashærderiet a/s generelle normer / tolerancer. Normblad kan rekvireres. 3. Priser Alle priser, herunder priser i henhold til de af glashærderiet a/s udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter, told, miljøtillæg og forsendelsesemballage. Glashærderiet a/s forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister og katalogmateriale. Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 5 % i produktions- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, herunder stigning i valutakurser, er glashærderiet a/s berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger. 4. Leveringsbetingelser Levering sker på aftalt leveringssted, og risikoen for varen overgår fra glashærderiet a/s til køber ved varens aflæsning på leveringsstedet. Køber betaler fragtomkostninger efter aftale. Anmeldelse af brækage og lignende må for at blive taget til følge ske skriftligt til chaufføren inden frakørsel. Køberen/modtageren af varen skal altid være behjælpelig med aflæsning og stille fornøden assistance til rådighed herfor. Køber er ansvarlig for fejl forårsaget af eget og modtagers personale. Efter forudgående aftale, kan der foretages afhentning med køberens egen bil. Dette medfører ikke fragtgodtgørelse.

2 I tilfælde af væsentlig forsinket levering er glashærderiet a/s forpligtet til at advisere køber herom. Køber er med 14 dages skriftlig varsel til glashærderiet a/s berettiget til kræve erstatning, såfremt forsinkelsen er væsentlig. Køber kan ikke ophæve aftalen. Væsentlig forsinkelse kan ikke foreligge før tidligst 30 dage efter aftalt leveringstid. Køber kan dog ikke gøre den nævnte beføjelser gældende, såfremt forsinkelsen skyldes købers eller en af glashærderiet a/s underleverandørers forhold. Køber kan under ingen omstændigheder kræve erstatning for indirekte tab, herunder afsavnstab, driftstab eller gøre yderligere beføjelser gældende, og erstatning kan maksimalt beløbe sig til 15% af varens nettopris. I tilfælde af at køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er glashærderiet a/s berettiget til enten at fakturere varen og debitere lagerleje med 3% pr. påbegyndt måned, ligesom glashærderiet a/s kan fakturere omkostninger ved eventuel ekstra udkørsel, eller glashærderiet a/s er berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. I sidstnævnte tilfælde er glashærderiet a/s berettiget til at bortsælge eller oplagre varerne for købers regning. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko. Paller, kasser eller anden emballage som ikke er engangsemballage er glashærderiet a/s s ejendom med de kvanta, som fremgår af glashærderiet a/s s emballageregnskab, og som udsendes til køber månedligt. Paller, kasser eller anden emballage som debiteres særskilt vil ikke blive krediteret, med mindre køber indgår særskilt skriftlig aftale med glashærderiet a/s om returnering. I givet fald vil returnering altid ske for købers regning og risiko. 5. Betalingsbetingelser og købers misligholdelse Hvor ikke andet er anført og bekræftet på ordre/faktura, skal betaling ske kontant ved varens modtagelse. Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker. Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom købers reklamation efter pkt. 8 ikke berettiger køber til at tilbageholde købesummen. Varer er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter glashærderiet a/s er berettiget til at tage den solgte vare tilbage, såfremt køber - helt eller delvist - misligholder sin betalingsforpligtelse. Misligholder køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter pkt. 5, er glashærderiet a/s berettiget til at hæve aftalen, sælge varen for købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Glashærderiet a/s kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab. Indbetalinger fragår forlods på tilskrevne renter og dernæst ældste saldo.

3 6. Garanti/ansvar Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af glashærderiet a/s. Garantien gælder kun, såfremt varerne er forsvarligt opbevaret, og af køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug. For float glas, lamineret glas, hærdet glas etc. findes der særlige specifikationer, hvoraf blandt andet fremgår oplysninger om det enkelte produkts egenskaber og anvendelsesmuligheder. Disse specifikationer kan rekvireres hos glashærderiet a/s. Glashærderiet a/s er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændring af produktet foretaget uden glashærderiet a/s skriftlige samtykke og/eller reparationer af produktet, som køber har udført eller ladet udføre af tredjemand på mangelfuld måde. Er varen behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er glashærderiet a/s forpligtet og berettiget til - efter eget valg - at afhjælpe manglen, eller at foretage omlevering. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af køber. Udbedres manglerne ikke, og/eller sker der ikke omlevering, jævnfør ovenfor, kan køber alene gøre erstatningskrav gældende over for glashærderiet a/s, idet der ikke kan ske ophævelse af aftalen. Glashærderiet a/s kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, så som afsavnstab, tabt arbejdsfortjeneste og driftstab, og ethvert erstatningskrav er maksimeret til 15% af varens nettopris. glashærderiet a/s hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af kunden eller, at materialer foreskrevet af kunden, er uegnede til formålet. Såfremt glashærderiet a/s på egne produkter efter skriftlig aftale har ydet bistand med hensyn til teknisk rådgivning m.v. over for køber, påtager glashærderiet a/s sig alene ansvar for fejl og mangler i det omfang, køber skriftligt har stillet samtlige relevante oplysninger og forudsætninger for opgaven til rådighed for glashærderiet a/s. I det omfang der er givet forkerte og/eller mangelfulde oplysninger fra købers eller dennes rådgivers side, har glashærderiet a/s intet ansvar for eventuelle fejl og mangler. Glashærderiet a/s kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, så som afsavnstab, tabt arbejdsfortjeneste eller driftstab, og ethvert erstatningskrav er maksimeret til 15% af varens nettopris. Garantiperioden for de produkter glashærderiet a/s leverer, er 2 år regnet fra leveringstidspunktet. For så vidt angår leverancer til købere underlagt byggeleveranceklausulen, er ansvarsperioden 5 år fra det pågældende byggeris aflevering, dog maksimalt i en periode på 6 år regnet fra det tidspunkt, hvor glashærderiet a/s har leveret varen til køber. Belagte glas, som ikke indgår i termoruder, herunder blandt andet spejle m.v. er dog altid underlagt en 2-årig ansvarsperiode.

4 7. Force majeure Glashærderiet a/s er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt glashærderiet a/s kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for vores kontrol, så som strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder eller force majeure i øvrigt. I så fald er glashærderiet a/s berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Ophæves aftalen som følge af en force majeure situation som nævnt, berettiger dette ikke køber til at kræve erstatning. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre glashærderiet a/s forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen. 8. Reklamations- og undersøgelsespligt Køber er pligtig til at undersøge varen straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver synlig mangel. Opstår en mangel i garantiperioden, er køber forpligtet til at reklamere herover straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde være konstateret. Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende. 9. Produktansvar For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan glashærderiet a/s ikke pålægges yderligere ansvar. Glashærderiet a/s kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af de ufravigelige retsregler. Endvidere er glashærderiet a/s ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens varen er i købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på varer, som er fremstillet af køber, og hvori de af glashærderiet a/s leverede varer indgår. Glashærderiet a/s ansvar for skade på ting, kan dog aldrig overstige DKK 1,0 mio. pr. skade. I tilfælde af, at glashærderiet a/s bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er køberen pligtig til at holde glashærderiet a/s skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod køber. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om glashærderiet a/s produktansvar.

5 10. Beskyttelse af rettigheder Køber opnår ingen ret til glashærderiet a/s industrielle rettigheder ved nærværende aftale, og køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktionen og/eller varen, så køber herved krænker glashærderiet a/s rettigheder. 11. Lovvalg og voldgift Eventuelle tvister, som opstår i henhold til denne aftale, skal afgøres efter danske retsregler. Alle tvistigheder, der opstår i forbindelse med nærværende aftale, skal endelig afgøres af domstolene ved glashærderiet a/s hjemting, med mindre leverancen er omfattet af byggeleveranceklausulen.

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

DSB s almindelige indkøbsbetingelser

DSB s almindelige indkøbsbetingelser DSB s almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet skriftligt er aftalt mellem DSB og Leverandøren gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til DSB. 1.2 Leverandørens

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere