ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S"

Transkript

1 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX ). Enhver køber af produkter og/eller ydelser (produkter og/eller ydelser herefter samlet ydelsen ) fra COMPAREX er i disse Salgsog Leveringsbetingelser kaldet Kunden. Uanset hvad der måtte være anført andet sted, herunder i dokumenter udarbejdet af Kunden, Kundens standardbetingelser eller Kundens ordrer, skal disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser have forrang medmindre parterne udtrykkeligt og skriftligt har aftalt andet. 2. YDELSER 2.1 COMPAREX skal levere den specificerede ydelse, jf. særskilt aftalt herom (herefter aftalen ). COMPAREX skal være berettiget til at antage underleverandører til at udføre COMPAREX ydelse under aftalen. 2.2 Såfremt en løsning foreslået af COMPAREX inkluderer software eller andre produkter eller ydelser, som COMPAREX ikke har rettigheder til, skal der indgås separat aftale, eventuelt med COMPAREX bistand, mellem Kunden og tredjepart. 3. KUNDENS BIDRAG 3.1 Kunden skal stille alle informationer og alle andre materiale som måtte være hensigtsmæssige for udførelsen af ydelserne til rådighed for COMPAREX. Såfremt information og materiale ikke stilles til rådighed af Kunden på det aftalte tidspunkt, skal Kunden betale for ethvert ekstra tidsforbrug og / eller andre omkostninger som COMPAREX måtte blive påført som følge af forsinkelsen, ligesom COMPAREX i denne situation er berettiget til at udskyde sin ydelse. 3.2 Kunden skal udpege en navngiven ansat, der er ansvarlig for kontakten til COMPAREX og som COMPAREX kan kontakte i forbindelse med ethvert spørgsmål i relation til aftalen. Den pågældende ansatte skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på Kundens vegne. 4. LEVERING OG ACCEPT AF YDELSER 4.1 COMPAREX ydelse i form af konsulent- eller anden arbejdsbistand skal betragtes som leveret af COMPAREX samtidig med at COMPAREX anvender tid på ydelsen. Software, der ikke er udviklet særligt til Kunden og hardware leveres Ex Works (Incoterms 2010) fra COMPAREX eller COMPAREX leverandørs adresse (som nærmere angivet af COMPAREX), idet COMPAREX endvidere kan opfylde sin forpligtelse til levering af enhver form for software ved at give Kunden adgang til at downloade softwaren eller ved på anden måde at fremsende denne elektronisk og levering anses i denne situation for sket når Kunden har fået de fornødne oplysninger til at kunne downloade softwaren eller på anden måde komme i besiddelse af denne. 4.2 Ethvert leveringstidspunkt angivet af COMPAREX er et cirka tidspunkt og derfor ikke bindende for COMPAREX medmindre et fast leveringstidspunkt for ydelsen eller en del heraf er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. 4.3 Såfremt det er aftalt at Kunden skal acceptere ydelsen efter en test, er Kunden forpligtet til at fremsende skriftlig bekræftelse af accept til COMPAREX snarest muligt. Kunden skal anses for at have accepteret ydelsen på det tidligste af følgende tidspunkter: (a) Kundens skriftlige accept; (b) udløbet af en eventuel testperiode uden at specificerede væsentlige mangler mangler at blive afhjulpet; eller (c) Kundens første operationelle brug af ydelsen eller nogen del deraf. 5. VEDERLAG OG UDLÆG 5.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal opgørelsen af COMPAREX vederlag være baseret på medgået tid (inklusive enhver rejsetid) og materialer og COMPAREX til enhver tid gældende timesatser / prislister. Ethvert besøg hos kunden i forbindelse med udførelse af en ydelse faktureres med minimum 4 arbejdstimer pr. konsulent. Ved telefonisk assistance faktureres minimum 1 time. Ved ordrer under DKK vil COMPAREX fakturere et behandlingsbeløb på DKK 500 medmindre andet er aftalt. Ved fysiske forsendelser til Kunden vil COMPAREX desuden fakturere et forsendelsesgebyr på DKK 70 ved almindelig forsendelse og DKK 85 ved forsendelse med postopkrævning. COMPAREX kan opkræve yderligere forsendelsesgebyrer ved forsendelser udenfor Danmark, og ved forsendelser til Grønland og Færøerne. Alle priser er eksklusive moms og andre afgifter, installation, ekspeditionsgebyrer og fragt, medmindre andet udtrykkeligt er anført. COMPAREX normale arbejdstid er mandag til torsdag 8.30 til og fredag 8.30 til 16.00, bortset fra helligdage, grundlovsdag, nytårsaftensdag samt juleaftensdag. For arbejde udenfor nævnte normale arbejdstid er COMPAREX udover normalt vederlag berettiget til at kræve 100% overtidsbetaling, således at der samlet betales 200% af normalt vederlag. 5.2 I tillæg til ovenstående vederlag skal COMPAREX være berettiget til at få betaling for alle omkostninger i forbindelse med levering af ydelserne herunder omkostninger i forbindelse med transport, indkvartering og bespisning. Der tages forbehold for valutaændringer og COMPAREX er således berettiget til at forhøje prisen overfor

2 Kunden med den samme procentuelle stigning som den procentuelle stigning i den valuta som COMPAREX har indkøbt ydelsen i fra tidspunktet for COMPAREX tilbud eller Kundens ordre (efter COMPAREX valg) og til fakturering af Kunden. Tilsvarende er COMPAREX berettiget til at fakturere Kunden for enhver afgiftsforhøjelse fra tidspunktet for COMPAREX tilbud eller Kundens ordre (efter COMPAREX valg) og til fakturering af Kunden. 5.3 Ved aftaler om faste priser og / eller faste timepriser er COMPAREX efter forudgående henvendelse til Kunden berettiget til at forhøje sine priser med den procentvise udvikling i det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks for den private sektor (1. kvartal 2005=100 TOT Erhverv i alt) fra tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvis Danmarks Statistik ophører med at offentliggøre det nævnte indeks er COMPAREX berettiget til forhøje sine priser på baggrund af de procentvise stigninger i et tilsvarende indeks. 5.4 COMPAREX er efter eget valg berettiget til at kræve forudbetaling eller at fakturere ved levering. Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling påløber der morarenter med 2% pr. påbegyndt måned indtil betalingen er modtaget af COMPAREX. Kunden er forpligtet til at foretage effektiv betaling og kan således ikke modregne med noget krav mod COMPAREX, der ikke er anerkendt af COMPAREX. 6. REKLAMATIONER 6.1 Kunden skal uden ugrundet ophold og senest en uge efter levering gennemgå det leverede for enhver mangel. 6.2 Såfremt Kunden er af den opfattelse, at det leverede er mangelfuldt, skal Kunden give skriftlig meddelelse til COMPAREX herom uden ugrundet ophold. Denne meddelelse skal indeholde en specifikation af de påståede mangler og konsekvenserne for Kunden af de påståede mangler. Hvis reklamationen ikke er rettidig mister Kunden enhver ret til at gøre mangelindsigelser gældende overfor det leverede. COMPAREX kan henvise Kunden til at kontakte COMPAREX leverandør for den praktiske håndtering af reklamationen. 6.3 Enhver reklamation over mangler af enhver art skal gives senest 3 måneder efter levering. Hvis denne tidsfrist ikke overholdes, mister Kunden ligeledes enhver ret til at gøre mangelindsigelser gældende overfor det leverede. 6.4 COMPAREX ansvar for fejl og mangler skal i enhver situation være begrænset til efter COMPAREX valg omlevering, afhjælpning, eller forholdsmæssigt afslag. Kunden skal ikke have nogen anden misligholdelsesbeføjelse. 6.5 COMPAREX skal ikke være ansvarlig for opnåelsen af Kundens forventede resultater, medmindre COMPAREX skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig risikoen for, at sådanne forventede resultater kan opnås. 6.6 COMPAREX yder ingen garanti på ydelser eller produkter, medmindre andet er skriftligt aftalt. 7. TEKNISKE OPLYSNINGER, VEJLEDNING M.V. 7.1 Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen, belastningsevne, ydeevne, oppetid, svartid og lignende i brochurer, powerpoint præsentationer, på COMPAREX hjemmeside m.v. er kun vejledende. COMPAREX oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at Kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet samt at ydelsen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø. Der tages forbehold for trykfejl af enhver art. 8. SÆRLIGE BETINGELSER FOR SOFTWARE 8.1 Særlige licensbetingelser Gælder der for den leverede software særlige licensvilkår/-betingelser, gælder disse forud for nærværende pkt. 8. Det gælder, uanset om licensvilkårene stammer fra tredjemand eller er udarbejdet af COMPAREX. 8.2 Brugsret Kunder erhverver en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret for det aftalte antal brugere og/eller det aftalte antal licenser til det leverede software med eventuelt tilhørende moduler og skriftligt dokumentationsmateriale. Det leverede software har Kunden ret til at installere på det maskinel, der er ydet licens til. 8.3 Kopiering af software Kunden er uberettiget til at kopiere softwaren eller dele heraf bortset fra den ved installationen heraf nødvendige kopiering. Kunden er dog berettiget til at fremstille sikkerhedseksemplarer af det leverede software til backup eller til arkiveringsformål, såfremt dette er nødvendigt for benyttelsen af det leverede. Eksemplarer fremstillet til backup eller arkiveringsformål er ligeledes underlagt nærværende licensvilkår. 8.4 Ændringer Kunden er uberettiget til at foretage ændringer i softwaren, herunder uberettiget til at forestå eller lade forestå reverse engineering eller dekompilering af softwaren, ud over hvad der måtte være tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning, som finder anvendelse på nærværende retsforhold. I tilfælde af at Kunden eller tredjemand foretager indgreb eller ændringer i softwaren, bortfalder COMPAREX forpligtelser i henhold til disse betingelser uden varsel og COMPAREX fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenser af sådanne indgreb eller ændringer. COMPAREX misligholdelsesbeføjelser består uændret. 8.5 Overdragelse

3 Kunden er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller overgive brugsretten til softwaren til tredjemand. Softwaren må ikke uden særskilt aftale med COMPAREX herom anvendes i forbindelse med facility management, outsourcing, hosting eller lignende. 8.6 Immaterielle rettigheder COMPAREX har ophavsret og enhver anden rettighed til det leverede software eller er berettiget til at sublicensere dette på vegne af tredjemand. Kunden skal respektere COMPAREX/tredjemands rettigheder og Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder herunder uberettiget videregivelse af softwaren til tredjemand. I intet tilfælde erhverver Kunden ret til værktøjer, metoder og andet, der er anvendt til levering af ydelsen eller indgår i denne, idet rettighederne hertil forbliver hos COMPAREX/tredjemand. Kunden er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom Kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i softwaren eller på de medier, hvorpå softwaren leveres vedrørende rettighedsforhold, varemærker m.v. Kunden er forpligtet til at sikre, at softwaren opbevares utilgængeligt for tredjemand og at softwaren ikke kommer i tredjemands besiddelse. 8.7 Afhjælpning af oprindelige fejl og mangler ved softwaren Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve softwaren umiddelbart efter leveringen. Indtil 30 dage efter levering af softwaren er COMPAREX forpligtet til at levere en ny kopi af softwaren, såfremt et medium (f.eks. en cd-rom) ikke er læsbar. Softwaren kan som anden software indeholde uhensigtsmæssigheder eller mindre fejl. Sådanne mindre fejl og uhensigtsmæssigheder berettiger ikke Kunden til afhjælpning eller andre misligeholdelsesbeføjelser. COMPAREX vil tilstræbe, at fejl og uhensigtsmæssigheder rettes i efterfølgende versioner af softwaren. Dokumenterer Kunden skriftligt, at der foreligger en oprindelig fejl i softwaren, der har indvirkning på softwarens funktionalitet som helhed eller er til hinder for softwarens afvikling, er COMPAREX i indtil 3 måneder efter levering af softwaren forpligtet til efter eget valg, enten vederlagsfrit at levere en ny version af softwaren uden fejlen, vederlagsfrit et rette fejlen, eller ophæve aftalen helt eller delvist og tilbagebetale det modtagne vederlag for softwaren helt eller delvist mod tilbagelevering af samtlige Kundens versioner og kopier af softwaren, manualer, tilhørende dokumentation m.v. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder ( work arounds ), hvorefter fejlen ikke har en væsentlig indvirkning på Kundens anvendelse af softwaren. Kunden er afskåret fra at gøre yderligere krav eller mangelsbeføjelser gældende mod COMPAREX. Softwaren gives i licens som det er og forefindes og uden andre tilsikringer, afhjælpningsforpligtelser eller misligeholdelsesforpligtelser end de ovenstående. COMPAREX yder således ingen garanti for, at drift og afvikling af softwaren vil være uden afbrydelser eller fejlfri eller for at softwaren kan eller vil blive rettet. I det omfang det i pkt. 6 om reklamationer anførte ikke er udtrykkeligt fraveget ved ovennævnte, er det i pkt. 6 anførte også gældende for mangler ved den licenserede software. 8.8 Krænkelse af tredjemands ret COMPAREX er overfor Kunden ansvarlig for, at programmet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der rejses sag mod Kunden, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er Kunden forpligtet til straks at give COMPAREX underretning herom. COMPAREX eller den tredjemand fra hvem COMPAREX har softwaren i licens, overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger og COMPAREX har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssag eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser. Såfremt der måtte blive givet dom i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er COMPAREX berettiget til efter eget valg enten at skaffe Kunden ret til fortsat at benytte softwaren eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte softwaren med et andet program, der i det væsentlige har samme funktionalitet som softwaren eller ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning mod at tilbagebetale det af Kunden erlagte vederlag. Kunden kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod COMPAREX. 9. FORTROLIGHED 9.1 COMPAREX skal hemmeligholde enhver fortrolig information modtaget af COMPAREX om Kundens virksomhed. 9.2 Kunden skal hemmeligholde enhver fortrolig information modtaget af Kunden om COMPAREX virksomhed. 9.3 Parternes fortrolighedsforpligtelser skal forblive i kraft også efter ophøret af den pågældende aftale. 10. BACK-UP 10.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt er Kunden ansvarlig for og forpligtet til af egen drift at foretage daglig back-up af samtlige systemer, som ydelser fra COMPAREX berører, forud for enhver ydelse fra COMPAREX side, ligesom Kunden er forpligtet til at foretage yderligere back-up på anmodning fra COMPAREX. COMPAREX er uden ansvar for enhver skade, som Kunden måtte lide som følge af manglende back-up.

4 11. SOFTWARELICENSER 11.1 Kunden er ansvarlig for, at Kunden har de fornødne licenser til den software, som COMPAREX servicerer, samt at Kunden er berettiget til at lade COMPAREX foretage denne servicering. 12. ÆNDRINGER I KUNDENS IT-SYSTEM 12.1 Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer i Kundes IT-system, der på nogen måde kan påvirke COMPAREX ydelse, meddeler Kunden COMPAREX dette med en beskrivelse af ændringerne samt et varsel på mindst 30 dage inden ændringen ønskes iværksat. COMPAREX meddeler herefter Kunden hvilken effekt ændringen får på COMPAREX vederlag. Såfremt Kunden foretager en sådan ændring uden COMPAREX skriftlige samtykke, er COMPAREX berettiget til at forhøje det opkrævede vederlag uden varsel og foretage andre ændringer i ydelserne. 13. PERSONDATALOVEN 13.1 Kunden skal sikre, at bestemmelserne i den danske persondatalov, inklusive bestemmelserne om sikkerhed overholdes og Kunden kan ikke gøre COMPAREX ansvarlig herfor. 14. OPHÆVELSE 14.1 Kunden er alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt COMPAREX er i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser under aftalen. Misligholdelser, inklusive forsinkelser og mangler kan kun anses for væsentlige hvis (i tilfælde af forsinkelse) forsinkelsen resulterer i en væsentlig forsinkelse af den samlede aftale med mere end 20 (tyve) arbejdsdage og såfremt de forsinkede ydelser ikke er blevet udført indenfor 40 (fyrre) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af mangler) en væsentlig mangel ikke er udbedret eller afhjulpet indenfor 60 (seksti) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af andre misligholdelser) misligholdelsen vedrører et væsentligt forhold og misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest 60 (seksti) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev Et skriftligt påkrav fremsendt i henhold til foregående afsnit skal alene kunne danne grundlag for en efterfølgende ophævelse af aftalen, såfremt det indeholder en detaljeret beskrivelse af misligholdelsen og angiver at manglende overholdelse af påkravet kan resultere i en ophævelse af aftalen. En sådan ophævelse skal ikke berettige til ophævelse af allerede leverede ydelser og / eller andre aftaler mellem parterne. 15. BEGRÆNSET ANSVAR 15.1 Under ingen omstændigheder kan COMPAREX samlede akkumulerede erstatningsansvar overstige det laveste af følgende beløb: 1) den samlede betaling foretaget af Kunden til COMPAREX under aftalen/aftalerne eller 2) DKK Dette beløb udgør det samlede akkumulerede erstatningsansvar, som COMPAREX kan ifalde overfor Kunden (inklusive virksomheder, der er koncernforbundne eller associerede med Kunden) under alle aftalerne, uanset baggrunden for kravet og graden af COMPAREX uagtsomhed. Under ingen omstændigheder er COMPAREX ansvarlig for noget indirekte tab eller nogen indirekte skade eller tab af data herunder driftstab eller tabt avance, uanset baggrunden for kravet og graden af COMPAREX uagtsomhed. 16. PRODUKTANSVAR 16.1 COMPAREX er alene ansvarlig for produktansvar efter de præceptive bestemmelser i den danske produktansvarslov. COMPAREX fraskriver sig ethvert andet produktansvar af enhver art Kunden skal uden ugrundet ophold give COMPAREX skriftlig meddelelse om enhver skade på genstand(e) eller person(er) forårsaget af mangelfulde produkter, ethvert krav fremsat fra tredjepart baseret på sådanne skader og/eller enhver risiko for at sådanne skader måtte opstå I det omfang COMPAREX måtte ifalde ansvar over tredjepart skal Kunden friholde COMPAREX i samme omfang, som COMPAREX ansvar er begrænset i henhold til dette punkt IMMATERIELLE RETTIGHEDER 17.1 Kunden erhverver alene en ikke-eksklusiv ikkeoverdragelig brugsret til resultaterne af ydelsen. COMPAREX har alle andre rettigheder til resultaterne af ydelsen. I intet tilfælde erhverver Kunden ret til værktøjer, metoder og andet, der er anvendt til levering af ydelsen eller indgår i denne, idet rettighederne hertil forbliver hos COMPAREX/tredjemand. 18. EJENDOMSFORBEHOLD 18.1 COMPAREX har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt. 19. MARKETING 19.1 COMPAREX er berettiget til at anvende Kunden og ydelsen som reference, herunder med en kort beskrivelse af ydelsen. 20. FORCE MAJEURE 20.1 Såfremt en af parterne helt eller delvist bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser under aftalen som følge af forhold, der ligger udenfor partens kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, myndigheders handlinger, undladelser eller reguleringer, retsafgørelser, brand, storm, ulykker, krig,

5 borgerlige uroligheder, strejker og lockouts, sygdom, død, opsigelse af eller fra ansatte, systemnedbrud, hackerangreb eller manglende muligheder for transport, skal den pågældende part, i det omfang parten er påvirket af en sådan årsag, være fritaget for at opfylde forpligtelsen så længe den pågældende årsag består. 21. IKRAFTTRÆDEN, OPSIGELSE OG OVERDRAGELSE 21.1 Er intet andet skriftligt aftalt, træder en aftale i kraft ved parternes accept og løber, indtil den opsiges med 2 måneders varsel til en måneds udgang. En ordre er først accepteret af COMPAREX, når der foreligger bindende skriftlig accept fra COMPAREX side. Der tages forbehold for udsolgte varer og mellemsalg. Aftale om levering af hardware eller software, der ikke er udviklet særligt til Kunden kan ikke opsiges af Kunden. COMPAREX er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til et selskab, der er helt eller delvist ejet af COMPAREX eller på anden måde koncernforbundet med COMPAREX. 22. LOVVALG OG VÆRNETING 22.1 Enhver tvist mellem COMPAREX og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister skal afgøres med Københavns Byret som aftalt værneting.

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere