Borgerinddragelsesplan for Naturpark Lillebælt. Bilag 5. Destination Lillebælt, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerinddragelsesplan for Naturpark Lillebælt. Bilag 5. Destination Lillebælt, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune."

Transkript

1 Borgerinddragelsesplan for Naturpark Bilag 5 Destination, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune. September 2013

2 1 Borgerinddragelsesplan for Naturpark Indhold 1. Forord Borgerinddragelse på flere niveauer Naturpark s interessenter Målsætninger for Naturpark Oversigt over borgerinddragelsesproces... 7 Borgerinddragelse før 1. oktober Inddragelse fra oktober Frivillighed Borgerinddragelse i aktiviteter og projekter Generel dialog med interessenter og information... 11

3 2 Borgerinddragelsesplan for Naturpark 1. Forord I findes en helt unik og meget værdifuld natur på grund af nogle særlige geologiske og marine forhold, som skaber helt enestående betingelser for et særligt dyre- og planteliv også på internationalt niveau. Her findes flere sjældne arter og verdens tætteste bestand af marsvin. Naturpark favner naturressourcerne, hvor de beskyttes og styrkes, samtidig med at naturressourcerne danner et essentielt grundlag for et væld af naturoplevelser på vand og på land for borgere, gæster og turister i Naturpark. Naturpark søger om at blive optaget i Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker, som er et kvalitetsstempel til danske naturparker, der lever op til en række kriterier fastsat af Friluftsrådet. Et af kriterierne i mærkningsordningen er, at naturparkerne skal forankres lokalt gennem borgerinddragelsesprocesser i etablerings- og driftsfasen. Med borgerinddragelse forstås, at Naturpark skal inddrage og være i dialog med naturparkens mange interessenter som blandt andet er lodsejere, borgere og besøgende, erhverv, organisationer, foreninger, institutioner og frivillige generelt. Som et væsentligt led i at skabe medejerskab til naturparken, ønsker Naturpark også, at interessenterne aktivt bidrager til at forme og udvikle naturparken og dermed bidrage til Naturpark s forankring blandt lokalsamfundet. Interessenternes samarbejde og dialog med Naturpark kan give interessenterne en større forståelse for naturressourcerne i naturparken og dermed lede til større værdsættelse af naturen. Ligeledes kan der skabes forståelse for vigtigheden af en bæredygtig udnyttelse af naturen, som Naturpark arbejder for at fremme. Det kan yderligere medføre en interesse for frivilligt arbejde i Naturpark og give nye ambassadører for Naturpark, der kan være med til at forankre naturparken til andre borgere, lodsejere og erhverv. Ud over at skabe ejerskab og forankre Naturpark, vil der også kunne træffes beslutninger på et bedre oplyst grundlag, når der foreligger en større og mere aktuel viden om interessenternes holdninger, ønsker og hidtidige brug af naturen mv., som de selv har været med til at formulere gennem en åben dialog. Ligeledes vil der også kunne opnås en mere specifik viden om f.eks. lokale naturforhold, som forvaltere i Naturpark ikke i samme grad har adgang til som lokale, der ofte besøger lokalområdet og/eller har en særlig interesse i f.eks. fugleobservationer eller andet. i Helt generelt kan inddragelsen også være med til at sikre bedre forståelse og indsigt hos interessenterne, hvilket kan reducere konflikter i naturparkregi. Borgerinddragelsen kan hurtig blive en tidskrævende og ressourcetung proces, så for at sikre en optimal borgerinddragelse for de ressourcer, der er til rådighed, er det vigtigt at være skarp

4 3 Borgerinddragelsesplan for Naturpark på, hvem der inddrages, hvornår, og efter hvilke inddragelsesmetoder dialogen eller samarbejdet skal forløbe. Borgerinddragelsesplanen er netop et redskab til at løfte denne opgave ved at skabe rammerne for borgerinddragelsen i Naturpark. Hensigten er, at borgerinddragelsesplanen skal være et dynamisk arbejdsværktøj, der løbende vil blive opdateret og justeret, da Naturpark og omgivelserne er i konstant forandring. Derfor er inddragelsen i hvert projekt og aktivitet ikke defineret endnu, men det planlægges sammen med planlægningen af aktivitetens udførelse for at sikre den mest aktuelle tilpassede inddragelse. Derfor er de planlagte borgerinddragelsesaktiviteter fastsat frem til januar Der er dog nogle generelle rammer i borgerinddragelsesplanen, som forklarer, hvordan Naturpark vil arbejde med borgerinddragelse gennem hele pilotparkperioden. Vi vil løbende afprøve (nye) forskellige borgerinddragelsesprocesser og metoder, hvor vi vil gøre os erfaringer omkring, hvad der virker mest hensigtsmæssigt i hvilke sammenhænge. Erfaringerne vil vi inddrage i planen under fremtidige revideringer. Vi vil også udfordre og opmuntre borgere, erhverv, organisationer og andre interessenter til at komme på banen og bidrage til vores alles Naturpark. Naturpark s sekretariat September 2013

5 4 Borgerinddragelsesplan for Naturpark 2. Borgerinddragelse på flere niveauer Behovet for borgerinddragelse varierer alt efter projektets eller aktivitetens type. Når inddragelsesprocessen i Naturpark skal planlægges, er det vigtigt at være bevidst om de forskellige niveauer borgerinddragelsen kan foregå på, og hvilken rolle det giver de inddragede, således der opnås en veltilrettelagt og succesfuld inddragelsesproces. Der er stor forskel på, om der blot skal gives information, eller om der ønskes input til en proces mv., alt efter hvad målet for inddragelsen er. Information Dialog Medbestemmen de Selvbestemmen de Niveauer af borgerinddragelse (Agger og Hoffmann 2008). I Naturpark er der et bredt udsnit af interessenter. Der er derfor behov for at få overblik over de forskellige interessenter og få tilpasset graden af inddragelse efter hver enkelt interessentgruppes og Naturpark s behov i forhold til den forestående aktivitet. Initiativerne i Naturpark vil samlet set blive funderet bredt, når der ses på graden af inddragelse i projekterne, og alle niveauer af borgerinddragelse bliver aktuelt, men i forskelligt omfang. Borgerinddragelsen vil også ske på forskellige tidspunkter, da der kan være behov for borgerinddragelse i flere faser af et projekt eller aktivitet. I planlægningsforløb, kan det være en fordel at inddrage interessenter tidligt i forløbet, mens det under gennemførelsen og implementeringen kan være en fordel at interessenter kan komme med justeringer og inputs. I afslutningsforløb kan det ligeledes være en fordel at inddrage interessenter i, hvordan projekterne skal overleveres til driftsforløb. Uanset hvornår og hvordan borgerinddragelsen skal ske, er det vigtigt, at det er gjort klart, hvad formålet med inddragelsen er, og hvilken rolle og indflydelse interessenten har - både overfor sig selv og, i mange tilfælde, overfor interessenten.

6 5 Borgerinddragelsesplan for Naturpark 3. Naturpark s interessenter Naturpark er konstant under løbende udvikling og forandring både for at indfri naturparkens mål, men også da naturen og menneskenes adfærd ændrer sig. Under udviklingen vil nogle af interessentgrupperne i Naturpark dermed også løbende ændre sig. Interessenterne varierer også efter, om der er tale om strategiske opgaver i Naturpark, eller om det er konkrete projekter i naturparkregi. Derfor kan der ikke gives et endegyldigt overblik over interessenterne i Naturpark. Der kan dog tegnes et billede over de forskellige overordnede interessentgrupper, som forventes at ville have længerevarende samspil med Naturpark. Organisat ioner Kommun er Lodsejere Marine myndigheder Institutioner Naturstyrelsen Naturpark Borgere Erhverv Gæster og turister Naturpark vil, i det omfang det er relevant og ressourcemæssigt muligt, inddrage de relevante interessentgrupper i beslutningsprocesserne, indgå i dialog med relevante interessenter og informere omkring naturparkens løbende arbejde. For at sikre en optimaludnyttelse af ressourcerne vil der være en konstant prioritering af, både hvad der er realistisk, og hvor der stadig sikres en god borgerinddragelse med f.eks. klare rammer, en gennemskuelig beslutningsproces og udlevering af nødvendig information, så interessenterne er klædt på til at deltage i f.eks. debatter, samarbejder og beslutningsprocesser.

7 6 Borgerinddragelsesplan for Naturpark Når borgerinddragelsen skal planlægges, er der derfor fire vigtige spørgsmål at stille, som led i at afklare omfanget af ressourcebehov og borgerinddragelsesbehov: 1. Hvad er formålet med inddragelsen? 2. Hvilke interessenter skal inddrages? 3. Hvordan skal dialogen foregå? 4. Hvilken beslutningskompetence har deltagerne? 4. Målsætninger for Naturpark Under fastsættelsen af formålet med Naturpark blev der defineret et sæt målsætninger for borgerinddragelsen. Vi ser dog hele borgerinddragelsesprocessen som et middel til at nå målene i Naturpark frem for at borgerinddragelsen egentlig er et mål i sig selv. Dermed sagt, at borgerinddragelsen og den lokale opbakning er helt essentiel, hvis Naturpark skal være en succesfuld realitet. Årsagen til at der alligevel er defineret målsætninger for borgerinddragelsen, er, at de skal bidrage til at sikre, at der er løbende opmærksomhed på inddragelsesprocesserne, og at Naturpark også udadtil viser, at borgerinddragelse, frivillighed og samarbejde er en grundlæggende præmis i Naturpark s arbejde. Langsigtet målsætning for borgerinddragelse Naturpark vil inddrage borgere, lodsejere, erhverv, interesseorganisationer, foreninger og andre interessenter som et led i at skabe engagement og forankring til Naturpark og sikre ejerskab blandt det lokale samfund, hvilket er nødvendigt for Naturpark s eksistens. Kortsigtede målsætninger for borgerinddragelse Under dannelsen af Naturpark inddrages lodsejere, borgere, erhverv, foreninger, organisationer og andre interessenter gennem bl.a. dialogmøder, borgermøder, løbende dialog på sociale medier mv. med mulighed for at præge Naturpark s planlægning og udvikling. Aktiviteterne i Naturpark gennemføres i samarbejde med foreninger, erhverv, lodsejere, borgere, organisationer og frivillige generelt gennem grønne partnerskaber, udviklingssamarbejder, frivillighedsinitiativer, dialogmøder, løbende dialog på sociale medier som Facebook o. lign. som et led i at sikre størst mulig forankring til aktiviteterne og Naturpark.

8 7 Borgerinddragelsesplan for Naturpark Borgerinddragelsen skal ses som en naturlig proces til at opnå succeser i Naturpark s arbejde og skabe ejerskab til forskellige aktiviteter og projekter. Inddragelsen fremgår desuden under flere af målsætningerne under emnerne natur, kultur, friluftsliv, formidling, turisme og erhverv. 5. Oversigt over borgerinddragelsesproces Borgerinddragelsesplanen omhandler i første omgang med inddragelse på det overordnede niveau i forhold til opstart og udvikling af Naturpark og med henblik på at opbygge relationer og et netværk til Naturpark s interessentgrupper. Her er borgerinddragelsesprocessen opdelt i flere faser. I etableringsfasen er der en indledende dialog med flere af interessenterne, som kan lede til et potentielt samarbejde eller en fortsat løbende dialog omkring Naturpark. Sideløbende planlægges et konkret udviklingsprojekt i Naturpark, der skal være med til at synliggøre og stadfæste naturparkens komme og det styrkede tværkommunale samarbejde. I Naturparkens opstartsfase og efterfølgende driftsfase vil der løbende blive planlagt og gennemført nye konkrete projekter, hvor inddragelsesprocessen har forskelligt omfang. I første omgang planlægges inddragelsen for opstartsfasen, og senere vil de andre faser blive inddraget i planen. Borgerinddragelsen for driftsfasen og de konkrete projekter vil dog blive overordnede retningslinjer, som indarbejdes i projekterne, da projekterne i mange tilfælde er forankret hos kommunerne og forskellige samarbejdspartnere i Naturpark. Det har allerede været gennemført de helt indledende borgerinddragelsesprocesser, da der gennem flere år og fra flere sider været et ønske at etablere en naturpark i -området. For at skabe interesse og opbakning blandt borgerne og for at få ideer til naturparkens fremtidige opgaver, blev der i juni 2011 afholdt 3 workshops i henholdsvis Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune. Her diskuterede organisationer og erhverv muligheden for en naturpark og bidrog med ideer og ønsker til, hvad en naturpark i -området kunne indeholde. Ideerne fra deltagerne blev samlet i et fælles idekatalog for de tre kommuner, som løbende inddrages i Naturpark s udviklingsproces og projektplanlægning.

9 8 Borgerinddragelsesplan for Naturpark Dato Sted Aktivitet 17. juni juni juni 2011 Middelfart Kommune Kolding Kommune Fredericia Kommune Workshop, Naturpark : på mødet kunne deltagere komme med ideer og ønsker til aktiviteter, der kunne udvikles i en kommende naturpark Workshop, Naturpark : på mødet kunne deltagere komme med ideer og ønsker til aktiviteter, der kunne udvikles i en kommende naturpark Workshop, Naturpark : på mødet kunne deltagere komme med ideer og ønsker til aktiviteter, der kunne udvikles i en kommende naturpark Den efterfølgende borgerinddragelsesproces blev for alvor genoptaget i 2013, hvor Destination blev udviklet, som nu varetager opgaven med etableringen af Naturpark i samarbejde med Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune. Her har der været afholdt møder med flere af Destination s partnere, hvor der har været en dialog om Naturpark. Destination har desuden i april 2013 til deres Kick-off arrangement igangsat et samarbejde i særlige temapartnerskaber, inden for cykling, naturformidling, fiskeri og havkajak, hvor erhvervet, kommuner og andre har mulighed for at samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af naturoplevelser, friluftsaktiviteter, formidlingstilbud mv. Destination arbejder for at aktiviteterne, der igangsættes, også inddrager, tilgodeser og synliggør oplevelser og formidling i Naturpark som et led i at opfylde naturparkens formål og målsætninger. Desuden har der været udsendt flere pressemeddelelser til lokal og national presse og været flere artikler i lokale og nationale aviser, som et led i løbende at oplyse om Naturpark s udvikling. Borgerinddragelsen kan opdeles i to faser i Naturpark etableringsfase. Den første inddragelsesfase løber frem til 1. oktober 2013, hvor ansøgningen til Friluftsrådet om optagelse i mærkningsordningen Danske Naturparker skal være færdiggjort og afsendt. Den anden fase forløber efter 1. oktober og gennem den resterende etableringsfase. I nedenstående skemaer er den planlagte borgerinddragelse anført, men der gøres opmærksom på to forhold:

10 9 Borgerinddragelsesplan for Naturpark 1: borgerinddragelsesprocessen er dynamisk, og der kan derfor opstå ændringer og løbende vil der komme nyopståede inddragelser, som ikke er anført i skemaerne. 2: Netop da Naturpark er i en udviklingsfase, kan det være vanskeligt at forudse inddragelsesaktiviteterne på længere sigt, og derfor er der kun medtaget større aktiviteter frem til januar Borgerinddragelse før 1. oktober 2013 Dato Aktivitet Ansvarlig for aktivitet Juni-september 2013 Pressemeddelelser om Naturpark og artikler i aviser informerer lokale om Naturpark og ansøgningen til Danske Naturparker Destination 8. september 2013 September 2013 Faktaark med information omkring Naturpark uddeles af kommuner til gæster og borgere på Naturens Dag Destination informerer om Naturpark på hjemmesiden og på Destination s profil på Facebook. Destination, Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner Destination 16. september 2013 Møde med arbejdsgiverforeninger Destination September 2013 September 2013 Møde med Kolding Herreds Landbrugsorganisation Etablering af Naturparkråd Tabel 1: Oversigt over borgerinddragelsen frem til 1. oktober 2013 Kolding Kommune og Destination Destination, Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner

11 10 Borgerinddragelsesplan for Naturpark Inddragelse fra oktober 2013 Dato Aktivitet Ansvarlig for aktivitet Ultimo 2013 Møde i Naturparkråd Destination Ultimo primo 2014 Gå-hjem-møde for turismeerhverv og partnere i Destination mv. om Naturpark. Oplæg om s unikke natur og kommercielle naturparker i udlandet med vinderhistorier. Destination Ultimo primo 2014 Møde med naturvejledere Destination Ultimo 2013 Møde med landbrugsorganisationer Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner og Destination Ultimo primo 2014 Møde med dambrug og skovbrug Destination Ultimo primo 2014 Møde med fiskerierhverv Destination Ultimo primo 2014 Møde med interesseorganisationer Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner og Destination Ultimo primo 2014 Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner og Destination Lodsejermøder Møde med organisationer og foreninger Ultimo for fysisk og psykisk hæmmede mennesker primo 2014 Destination Middelfart, Fredericia og Kolding Møde med museer/kulturhistoriske kommuner og Destination primo 2014 institutioner og forvaltninger Middelfart, Fredericia og Kolding Møde med skolebestyrelser/- kommuner og Destination Primo 2014 forvaltninger Synliggørelse af tilskudspulje for borgere, Middelfart, Fredericia og Kol- der ønsker at lave naturforbedrending kommuner og Destination primo 2014 de- og friluftsaktiviteter Tabel 2: Oversigt over borgerinddragelse ultimo 2013 og primo 2014

12 11 Borgerinddragelsesplan for Naturpark 6. Frivillighed Inddragelse og samarbejde med frivillige i Naturpark er essentielt for udviklingen og forankringen af Naturpark. Der vil derfor være fokus på at udarbejde koncepter for inddragelse af frivillige på flere niveauer og stadier i Naturpark. Som et led i at inddrage frivillige og skabe interesse for frivillige projekter blandt lokale borgere og foreninger synliggøres og formidles det, at der er gennem pilotparkperioden er mulighed for at søge om støtte til naturforbedrende projekter, friluftsprojekter, kulturhistoriske projekter, formidlingsprojekter mv. gennem Middelfart, Kolding og Fredericia kommuner. Der gives støtte til udvalgte frivillige initiativer og projekter, der understøtter Naturpark s formål. I 2014 er der mulighed for at uddele op til kr. fordelt på forskellige projekter, men puljens størrelse fra 2015 er endnu ikke fastsat. 7. Borgerinddragelse i aktiviteter og projekter Kommunerne har hver især ansvaret for borgerinddragelsen i aktiviteterne og projekterne, som de er projektejere på. Her følger kommunerne både deres egne retningslinjer for borgerinddragelse og Naturpark s retningslinjer. I de tværkommunale projekter arbejder de inddragede kommuner tæt sammen om borgerinddragelsesopgaven, hvor interessenterne inddrages så tidligt i forløbet som muligt og igennem løbende dialog under hele projektforløbet. Det vil selvfølgelig variere i hvilken grad inddragelsen skal ske, da det vil være forskelligt fra projekt til projekt. Kommunerne vil have fokus på at opfylde målsætningerne for borgerinddragelsen i Naturpark for at opnå det største udbytte i projekterne og få at sikre tilliden og forankringen blandt interessenterne. I Naturpark s aktivitetsskema fremgår det, hvilke interessenter der allerede er med i bestemte projekter og aktiviteter som samarbejdspartnere. Der er meget fokus på at sikre, at der er samarbejdspartnere med i så mange af projekterne som muligt, netop for at få så stort et udbytte i projekterne. Dette kan interessenterne sikre med inspiration, viden, lokalkendskab og inputs til projekterne. 8. Generel dialog med interessenter og information Som et led i at synliggøre Naturpark vil der løbende ske informering og markedsføring af Naturpark, så lokalbefolkningen kender til naturparkens arbejde og tilbud. Destination vil i samarbejde med Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner fortsat informere om Naturpark s etablering og fortsatte udvikling, hvilket vil ske gennem flere medier for at nå ud til så mange interessenter som muligt. Der vil fortsat blive udsendt pressemeddelelser til både den lokale og nationale presse, og Destination vil løbende

13 12 Borgerinddragelsesplan for Naturpark informere om Naturpark på hjemmesiden indtil Naturpark får oprettet egen hjemmeside. Der vil løbende blive arrangeret aktiviteter og arrangementer i Naturpark for borgere, erhverv, frivillige, foreninger mv. med forskellige formål. Hvert arrangement vil dog have fokus på at skabe engagement og forankring til Naturpark. Gennem flere arrangementer vil der være fokus på at synliggøre og skabe forståelse for værdierne i Naturpark og dermed skabe interesse for at beskytte disse. Arrangementerne afholdes både af Destination, Middelfart Kommune, Kolding Kommune og Fredericia Kommune, men det tilstræbes også, at foreninger, frivillige mv. afholder arrangementer, ture mv., til glæde for beboere og gæster i Naturpark. For at sikre en genkendelighed blandt Naturpark s interessenter udarbejdes der et entydigt grafisk udtryk til de forskellige kommunikationsplatforme, der anvendes. Her benyttes Destination s logo og grafiske linje i første omgang. Bliver Naturpark certificeret naturpark gennem mærkningsordningen Danske Naturparker anvendes logoet herfra også, som er et genkendeligt kvalitetsstempel på nationalt niveau, hvilket vil give øget synlighed af Naturpark. i Agger og Hoffmann (2008): Borgerne på banen. Velfærdsministeriet, København

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer THE DANISH OUTDOOR COUNCIL

Friluftsrådet. Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer FRILUFTSRÅDET 2007 Indhold Indhold Forord........................................3

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance Projekttitel Kort beskrivelse af projektet Resumé Navn på partnerskabet Projektbeskrivelse Naturpark Lillebælt Naturpark Lillebælt er en marin naturpark. Det er et samarbejdsprojekt mellem Kolding, Fredericia

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

DNs fredningsstrategi har nu virket i 6 år. Der har ved planlægningen af nye sager været taget udgangspunkt i strategien.

DNs fredningsstrategi har nu virket i 6 år. Der har ved planlægningen af nye sager været taget udgangspunkt i strategien. BILAG 5-2 Dato: 24. maj 2016 Til: HB på møde den 3. juni 2016 (elektronisk til NFU og PFU 13-23. maj-2016) Sagsbehandler: Birgitte Bang Ingrisch, 61 69 18 22, bbi@dn.dk Evaluering af DNs fredningsstrategi

Læs mere

FURESØMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

FURESØMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE FURESØMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Furesø en kommune vi udvikler sammen Indenfor de seneste år er flere forskellige former for borgerinddragelse i den politiske proces dukket op og har sat sit aftryk på

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark Viborg Naturpark Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark PROGRAM Velkomst v/ Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget Oplæg om frivillighed og samskabelse v/ Lars Stentoft, kulturdirektør

Læs mere

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Følgende opsamling er dannet på baggrund af kommentarer fra de fem dialogmøder der har været om borgerinddragelse i april/maj 2017. Opsamlingen skal læses

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Partnerundersøgelse. 13. september Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen.

Partnerundersøgelse. 13. september Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen. Partnerundersøgelse 13. september 2016 Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen Forord Én af Nationalpark Vadehavets 12 målsætninger lyder på, at

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark.

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark. Forslag til naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017-2021 Høringssvar med forvaltningens bemærkninger Forslag til naturparkplanen har været i høring i otte uger i perioden 16. juni 12. august 2016. Kommunen

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Anebjergspillet Kort beskrivelse (emne, formål og projektaktiviteter) Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Skanderborg kommune

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER En drejebog for praktikere Milepæle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forarbejdsfasen Udviklingsfasen Etableringsfasen INDLEDNING Almene Boligorganisationer

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord Naturpark Randers Fjord Opsamling på Visionsdag den 5. november 2016 Offentlighedens Notat ideer til Naturpark Randers Fjord 1. INDLEDNING Naturpark Randers Fjord er godkendt som pilotpark under Danske

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud Mål Forandringerne Spørgeskema til personale på 1. BEVIDSTHED OM BEHOV 1.1 Beboerne synes ofte, der er ting, der kunne være anderledes her på stedet 1.2 Beboerne henvender sig til personale eller ledelse,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase

naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Naturparker Definition, formål, forvaltning, proces og pilotfase Indledning Baggrunden for igangsættelsen af projektet omkring naturparker er dels et ønske om at give blandt andet de områder, der ikke

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Viborg Naturpark projektet hvordan går det? v/brugerrådet for Viborg Naturpark og Viborg Kommune

Viborg Naturpark projektet hvordan går det? v/brugerrådet for Viborg Naturpark og Viborg Kommune Velkommen v/ Frede Lundgaard Madsen, formand for LandboForeningen Midtjylland og Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget samt formand for brugerrådet Viborg Naturpark projektet hvordan går

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere