EU's holdning og engagement forud for FN s møde på højt plan om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU's holdning og engagement forud for FN s møde på højt plan om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme"

Transkript

1 P7_TA-PROV(2011)0390 EU's holdning og engagement forud for FN s møde på højt plan om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2011 om Den Europæiske Unions holdning og engagement forud for FN s møde på højt plan om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme Europa-Parlamentet, - der henviser til Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) handlingsplan for en global strategi til forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme , - der henviser til WHO's resolution af 11. september 2006 om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme i WHO's europæiske region 2, - der henviser til FN's resolution 64/265 om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme fra oktober , - der henviser til Moskva-erklæringen om sund livsførelse og kontrol med ikke-overførbare sygdomme 4, - der henviser til Verdenssundhedsforsamlingens resolution om ikke-overførbare sygdomme fra maj , - der henviser til FN's generalsekretærs rapport om forebyggelse af og kontrol med ikkeoverførbare sygdomme 6, - der henviser til WHO's rapport fra 2008 om global overvågning, forebyggelse af og kontrol med kroniske luftvejslidelser 7, - der henviser til Parmaerklæringen og "Commitment to Act" vedtaget af medlemsstaterne i WHO's europæiske region fra marts , - der henviser til WHO's Asturias-erklæring fra , - der henviser til det europæiske charter mod fedme, som vedtoges i november , data/assets/pdf_file/0004/77575/rc56_eres02.pdf data/assets/pdf_file/0011/78608/e93618.pdf data/assets/pdf_file/0009/87462/e89567.pdf

2 - der henviser til artikel 168 og 179 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, - der henviser til artikel 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, - der henviser til sin beslutning af 1. februar 2007 om fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet en europæisk dimension i forebyggelsen af overvægt, fedme og kroniske sygdomme 1 og af 25. september 2008 om hvidbogen om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme 2, - der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om foranstaltninger til bekæmpelse af hjerte-kar-sygdomme 3 og af 10. april 2008 om bekæmpelse af kræft i den udvidede Europæiske Union 4 samt til sin erklæring af 27. april 2006 om diabetes 5, - der henviser til sin beslutning af 4. september 2008 om midtvejsevaluering af den europæiske handlingsplan for sundhed og miljø , - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram 7, - der henviser til sin beslutning af 11. november 2010 om den demokratiske udfordring og solidaritet mellem generationerne 8 og af 8. marts 2011 om begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU 9, - der henviser til sin betænkning af 6. maj 2010 om Kommissionens meddelelse "Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft" 10 og om Kommissionens hvidbog "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag" 11, - der henviser til Rådets afgørelse 2004/513/EF af 2. juni 2004 om indgåelse af WHOrammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning 12, - der henviser til Rådets konklusioner fra 2004 om hjertesundhed 13, - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1350/2007/EF af 23. oktober 2007 om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed ( ) 14, 1 EUT C 250 E af , s EUT C 8 E af , s EUT C 175 E af , s EUT C 247 E af , s EUT C 296 E af , s EUT C 295 E af , s EFT L 242 af , s Vedtagne tekster, P7_TA(2010) Vedtagne tekster, P7_TA(2011) EUT C 81 E af , s EUT C 81 E af , s

3 - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.1982/2006/ef af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) 1, - der henviser til Rådets konklusioner af 7. december 2010 om innovative tilgange til kroniske sygdomme inden for folkesundheden og sundhedssystemerne 2, - der henviser til Rådets konklusioner af 22. juni 2006 om "fælles værdier og principper i Den Europæiske Unions sundhedssystemer" og af 6. juni 2011 om "Mod moderne, lydhøre og bæredygtige sundhedssystemer" 3, - der henviser til Rådets konklusioner af 10. maj 2010 om EU's rolle inden for global sundhed 4, - der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4, A. der henviser til, at 86 % af alle dødsfald i Europa ifølge WHO skyldes ikke-overførbare sygdomme; B. der henviser til, at de fire mest almindelige ikke-overførbare sygdomme er hjerte-karsygdomme, luftvejslidelser, kræft og diabetes; der henviser til, at andre vigtige ikkeoverførbare sygdomme ikke bør ignoreres; C. der henviser til, at hjerte-kar-sygdomme er den hyppigste dødsårsag, og at den dræber flere end to millioner mennesker om året; der henviser til, at de mest almindelige hjertekar-sygdomme er blodpropper i hjertekranspulsåren og slagtilfælde, som tegner sig for henholdsvis mere end en tredjedel (dvs ) og lidt over en fjerdedel (dvs ) af alle dødsfald, som skyldes hjerte-kar-sygdomme; D. der henviser til, at kræft er den næststørste dødsårsag med en prævalens i befolkningen på 3-4 %, hvilket øges til % blandt ældre; der henviser til, at det anslås, at 2,45 millioner mennesker i EU hvert år diagnosticeres med kræft, og at der registreres 1,23 millioner dødsfald som følge af sygdommen; der henviser til, at prævalens af børnekræft stiger med en hastighed på mere end 1 % om året i Europa; E. der henviser til, at forebyggelige kroniske ikke-overførbare sygdomme, såsom astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), rammer millioner af mennesker i Europa; F. der henviser til, at der ikke findes nogen EU-dækkende strategier eller omfattende initiativer rettet mod diabetes (type 1 og type 2), som skønnes at berøre mere end 32 millioner EU-borgere, og at et tilsvarende antal lider af nedsat glukosetolerans og derfor står over for en meget stor risiko for at udvikle klinisk manifesteret diabetes; der henviser til, at disse tal forventes at stige med 16 % frem til 2030 som en konsekvens af fedmeepidemien og befolkningsaldringen i Europa samt andre endnu ikke fastsatte faktorer, som kræver yderligere forskning;

4 G. der henviser til, at fire risikofaktorer tilsammen tegner sig for et flertal af de kroniske ikke-overførbare sygdomme: tobaksforbrug, ubalanceret kost, alkohol og mangel på fysisk aktivitet; der henviser til, at eksponeringen for miljøforurenende stoffer udgør den femte vigtigste faktor, som skal tages i betragtning; H. der henviser til, at brugen af tobak er den hyppigste årsag til forebyggelige dødsfald og dræber hen imod hver anden mangeårige tobaksbruger; I. der henviser til, at alkoholforbrug, ubalanceret kost, miljømæssig forurening og mangel på fysisk aktivitet kan bidrage betydeligt til risikoen for at udvikle visse typer af hjertekar-sygdomme, kræft og diabetes; J. der henviser til, at fysisk aktivitet i stigende grad anerkendes som en vigtig faktor for forebyggelsen af ikke-overførbare sygdomme; K. der henviser til, at syv risikofaktorer tegner sig for for tidlig død (højt blodtryk, højt kolesteroltal, overvægt, lav indtagelse af frugt og grøntsager, fysisk inaktivitet, overforbrug af alkohol samt rygning) er knyttet til kost- og motionsvaner; L. der henviser til, at hovedparten af kroniske ikke-overførbare sygdomme kan forebygges, nærmere betegnet ved at reducere eller undgå risikofaktorer som rygning, ubalanceret kost, fysisk inaktivitet, alkoholforbrug og eksponering for visse kemiske stoffer; der henviser til, at en effektiv miljøpolitik, herunder håndhævelsen af eksisterende lovgivning og standarder, rummer store muligheder for forebyggelse; M. der henviser til, at andre faktorer, såsom alder, køn, genetisk baggrund eller fysiologiske tilstande, herunder fedme, ligeledes bør tages i betragtning i forbindelse med udviklingen af strategier for forebyggelse og tidlig identifikation; N. der henviser til, at symptomerne, såsom kroniske smerter og psykiske problemer, er de samme for hovedparten af ikke-overførbare sygdomme og påvirker de ramte og deres livskvalitet direkte, hvorfor sygdommene bør behandles ved hjælp af en fælles horisontal tilgang med henblik på at gøre det muligt for sundhedssystemerne at håndtere disse sygdomme mere omkostningseffektivt; O. der henviser til, at mulighederne for forebyggelse af sygdomme stadig er underudviklet, selv om det er blevet vist, at strategier for forebyggelse af ikke-overførbare sygdomme blandt befolkningen gennemgående er udgiftsbesparende; P. der henviser til, at 97 % af sundhedsudgifterne for øjeblikket anvendes til behandling, men at kun 3 % investeres i forebyggelse, og at udgifterne til behandling og håndtering af ikke-overførbare sygdomme stiger dramatisk som følge af en øget adgang til diagnoser og behandlinger; Q. der henviser til, at WHO anser stigningen i ikke-overførbare sygdomme for en epidemi, og at det anslås, at denne epidemi forventes at kræve 52 mio. dødsofre i 2030; R. der henviser til, at Det Verdensøkonomiske Forum og Harvard School of Public Health har offentliggjort oplysninger, hvori det anslås, at ikke-overførbare sygdomme vil

5 forårsage et tab på 25 billioner EUR for produktionen i verdensøkonomien i perioden ; S. der henviser til, at ikke-overførbare sygdomme kunne indvirke negativt på Europa strategien og krænke menneskers ret til at leve et sundt og produktivt liv; T. der henviser til, at EU spiller en central rolle for at fremme fremskridt inden for globale sundhedsudfordringer, herunder de sundhedsrelaterede MDG-mål og ikke-overførbare sygdomme, som det fremgår af Rådets konklusioner om EU's rolle inden for global sundhed; U. der henviser til, at visse faktorer for så vidt angår ikke-overførbare sygdomme uden tvivl hænger sammen med globale problemer, såsom miljøforurening, og derfor bør håndteres på globalt plan; der henviser til, at andre aspekter kan håndteres på nationalt eller regionalt plan i overensstemmelse med nærhedsprincippet; V. der henviser til, at forhold før fødslen, herunder eksponering for miljøforurening, har livslang indvirkning på mange aspekter i forbindelse med sundhed og velvære, navnlig risikoen for at udvikle luftvejslidelser, og kan øge sandsynligheden for, at personer får kræft og diabetes; W. der henviser til, at selv om folk i gennemsnit lever længere og sundere end tidligere generationer, er EU i forbindelse med en aldrende befolkning og stigningen i fænomenet "de allerældste" stillet over for en epidemi af kroniske sygdomme og kombinerede sygdomme og med en deraf følgende trussel for eller et stigende pres på de nationale sundhedssystemers bæredygtighed; X. der henviser til, at socioøkonomiske faktorer også er vigtige sundhedsdeterminanter, og at der eksisterer uligheder på sundhedsområdet mellem og i medlemsstaterne; Y. der henviser til, at det anslås, at den forventede mangel på sundhedspersonale i Europa, som omfatter læger, sygeplejersker, tandlæger, farmaceuter og fysioterapeuter, vil være på omkring 1 million mennesker i 2020; Z. der henviser til, at sociale og miljømæssige faktorer bør identificeres som umiddelbare sundhedsdeterminanter, idet f.eks. indendørs forurening forårsager 1,6 millioner dødsfald hvert år, hvilket gør det til en alvorlig miljømæssig sundhedstrussel i Europa og medfører en betydelig mindskelse af den forventede levealder og produktivitet; AA. der henviser til, at EU-borgerne er bekymrede over de eventuelle indvirkninger, som miljøet kan have på deres sundhed, hvor den største bekymring er de potentielle virkninger af farlige kemikalier; der henviser til, at f.eks. partikelforureningen hvert år har forbindelse til mere end dødsfald i EU's 27 medlemsstater som følge af hjerte- og luftvejssygdomme; 1. kræver et stærkt politisk engagement fra Kommissionen og EU's medlemsstater, der afspejler betydningen og alvoren af den globale epidemi med ikke-overførbare sygdomme; 2. opfordrer indtrængende EU til at være fortaler for et ambitiøst mål om at reducere den

6 forebyggelige dødelighed som følge af ikke-overførbare sygdomme, såsom WHO's mål om at reducere dødeligheden på nationalt plan med 25 % inden 2025 i forhold til dødeligheden i 2010; 3. opfordrer EU og medlemsstaterne til at godkende følgende fem centrale forpligtelser og medtage dem i den politiske erklæring, der skal udarbejdes på FN's møde på højt plan om ikke-overførbare sygdomme i september 2011: - nedsættelse af dødeligheden for forebyggelige, ikke-overførbare sygdomme med 25 % som foreslået af WHO - gennemførelse af omkostningseffektive og udgiftsbesparende tiltag, herunder en hurtigere gennemførelse af WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning, bedre adgang til og fremme af sunde kostvaner, herunder indsats til begrænsning af forbruget af salt, sukker, mættet fedt og transfedtsyrer, effektive foranstaltninger til bekæmpelse af skadeligt alkoholmisbrug og adgang til og fremme af fysisk aktivitet, såvel som en reduktion af den brede befolknings eksponering for miljøforurening, herunder hormonforstyrrende stoffer og andre forurenende stoffer i miljøet - overvågning af udviklingen i dødeligheden i forbindelse med ikke-overførbare sygdomme og de fælles risikofaktorer - udvikling af globale og nationale kontrolmekanismer for alle involverede centrale interessenter - oprettelse af et partnerskab på højt niveau i 2012 med henblik på at fremme gennemførelsen af henstillingerne samt tilrettelæggelse af et møde på højt plan i 2014 med henblik på at gennemgå, i hvilket omfang forpligtelserne er blevet indfriet; 4. opfordrer EU og medlemsstaterne til aktivt at gennemføre den politiske erklæring, der skal fremsættes efter FN's møde på højt plan, som omfatter alle relevante EU-agenturer og institutioner og tager sigte på at løse de udfordringer, som er forbundet med ikkeoverførbare sygdomme; 5. opfordrer EU og medlemsstaterne til at optrappe primær forebyggelse af, forskning i og tidlig diagnosticering og behandling af de fire mest almindelige ikke-overførbare sygdomme, dvs. hjerte-kar-sygdomme, luftvejslidelser, kræft og diabetes, uden at ignorere andre vigtige ikke-overførbare sygdomme som f.eks. mentale og neurologiske forstyrrelser, herunder Alzheimers sygdom; understreger betydningen af tidlig identifikation af mennesker, som har en høj risiko for at pådrage sig eller dø af disse sygdomme, eller som lider af forudgående eksisterende disponeringer, kroniske og alvorlige sygdomme og risikofaktorer, som kan forværre ikke-overførbare sygdomme; 6. fremhæver behovet for en integreret og helhedsorienteret, patientcentreret tilgang til de langsigtede betingelser for forebyggelse af sygdomme og sundhedsfremme, tidlig diagnosticering, overvågning og uddannelse, såvel som offentlige informationskampagner om risikofaktorer, forudgående forhold og usund livsstil (tobaksforbrug, dårlig kost, mangel på fysisk aktivitet og alkoholforbrug) og koordinering af hospitalsbehandling og

7 lokal behandling; 7. kræver, at der fra en tidlig alder gennemføres forebyggende strategier for ikkeoverførbare sygdomme; understreger behovet for en øget undervisning i sunde kost- og motionsvaner i skolerne; bemærker, at de nødvendige midler for et sådan pædagogisk arbejde bør stilles til rådighed på globalt plan; 8. bemærker, at politikker, som vedrører adfærdsmæssige, sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer, der er forbundet med ikke-overførbare sygdomme, hurtigt og fuldt ud bør gennemføres for at sikre de mest effektive og mulige svar på disse sygdomme, samtidig med at livskvaliteten og ligheden på sundhedsområdet øges; 9. erkender, at fokusset på kroniske plejemodeller for så vidt angår fremskredne kroniske tilstande i stedet bør rettes mod behandling af mennesker, som befinder sig i de tidlige stadier af ikke-overførbare sygdomme med det ultimative mål ikke blot at håndtere sygdommene, men også forbedre prognosen for patienter med kroniske lidelser; fremhæver samtidig betydningen af palliativ behandling; 10. glæder sig over den betydning, som tidligere EU-formandskaber har tillagt forebyggelse af og kontrol med kroniske ikke-overførbare sygdomme, herunder det spanske formandskabs fokus på hjerte-kar-sygdomme og det polske formandskabs konferencer om kroniske luftvejssygdomme hos børn og Sundhed og Solidaritet en mindskelse af sundhedsforskellene blandt EU's medlemsstater; 11. opfordrer til udarbejdelse af klare protokoller og evidensbaserede retningslinjer for de mest almindelige ikke-overførbare sygdomme for at sikre en behørig behandling af patienter og behandling af alle former for sundhedspersonale, herunder specialister, læger inden for primær sundhed og specialsygeplejersker; 12. understreger behovet for forskning og uddannelse i kroniske sygdomme på alle niveauer, navnlig i de fire mest almindelige ikke-overførbare sygdomme uden at ignorere andre vigtige ikke-overførbare sygdomme såvel som reduktion af risikofaktorer, indsats for folkesundheden generelt og vekselvirkningen mellem forureningskilder og sundhedsvirkninger med tværfagligt samarbejde om ikke-overførbare sygdomme som en forskningsprioritet i de regioner og lande, hvor der er tilstrækkelige ressourcer; 13. opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at overholde EU's luftkvalitetsnormer og gennemføre WHO's anbefalede retningslinjer for indendørs og udendørs luftkvalitet og Parmaerklæringen og "Commitment to Act" fra 2010, som nævner behovet for at behandle sundhedsvirkningerne af klimaændringer; 14. understreger behovet for en omgående og effektiv revision af tobaksvaredirektivet; 15. understreger betydningen af, at EU og medlemsstaterne for at nå de mål, der er relateret til ikke-overførbare sygdomme, og klare udfordringerne i forbindelse med folkesundhed, sociale og økonomiske forhold, yderligere integrerer forebyggelse og reduktion af risikofaktorer i alle relevante lovgivnings- og politikområder, og navnlig i deres miljø-, fødevare- og forbrugerpolitikker; 16. erkender, at foranstaltninger i forbindelse med sundhedspleje i henhold til artikel 168 i

8 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde primært er medlemsstaternes ansvarsområde, men understreger betydningen af at udarbejde en EU-strategi for kroniske ikke-overførbare sygdomme efterfulgt af en henstilling fra Rådet med særlige afsnit om de fire mest almindelige ikke-overførbare sygdomme og også tage hensyn til kønsaspektet i samarbejde med de relevante interessenter, herunder patienter og sundhedspersonalet; 17. opfordrer til, at medlemsstaterne senest i 2013 udarbejder nationale planer for ikkeoverførbare sygdomme, navnlig for de fire mest almindelige ikke-overførbare sygdomme, som omfatter ressourcer svarende til betydningen af den byrde, som ikke-overførbare sygdomme udgør, samt opretter en global koordineringsmekanisme på højt niveau med henblik på at iværksætte foranstaltninger inden for dette område; 18. bemærker, at gennemførelsen af de nationale planer for ikke-overførbare sygdomme, som er forbundet med mere effektiv forebyggelse, diagnosticering og behandling af ikkeoverførbare sygdomme og risikofaktorer som f.eks. forudgående forhold samt kroniske og alvorlige sygdomme kunne bidrage væsentligt til at reducere den samlede byrde af ikkeoverførbare sygdomme og dermed bidrage positivt til at opretholde nationale sundhedssystemers bæredygtighed; 19. opfordrer Kommissionen til fortsat at overvåge og rapportere om fremskridt i hele EU med hensyn til medlemsstaternes gennemførelse af deres nationale planer for ikkeoverførbare sygdomme for de fire mest almindelige ikke-overførbare sygdomme med fokus på de fremskridt, der er gjort med hensyn til forebyggelse, tidlig påvisning, sygdomsbehandling og -forskning; 20. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at øge antallet af uddannet og reelt ansat sundhedspersonale i sundhedssystemerne for mere effektivt at håndtere byrden med ikke-overførbare sygdomme; 21. understreger behovet for sammenhæng og en sammenkædet tilgang, der omfatter FN's politiske erklæring og Rådets og Kommissionens igangværende foranstaltninger, dvs. den krævede refleksionsproces om kroniske sygdomme; 22. opfordrer Kommissionen til at overveje og vurdere muligheden for at udvide mandatet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) ved at tilføje ikke-overførbare sygdomme til dets ansvarsområde og bruge det som et center for dataindsamling og udarbejdelse af henstillinger om ikke-overførbare sygdomme og dermed give politikere, videnskabsfolk samt læger detaljerede oplysninger om bedste praksis og øget viden om ikke-overførbare sygdomme; 23. fremhæver behovet for at fastsætte prioriteter for så vidt angår central indsamling af data med henblik på at få adgang til sammenlignelige data, som vil muliggøre bedre planlægning og fremsættelse af henstillinger i hele EU; 24. kræver, at der i 2014 foretages en omfattende revision af gennemførelsen af FN's politiske erklæring; 25. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at en højtstående delegation deltager og forelægger en ambitiøs og samordnet EU-holdning på FN's møde den september 2011;

9 26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's FN-ambassadør, FN's generalsekretær og WHO's generaldirektør.

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2012 om tackling af diabetesepidemien i EU (2011/2911(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2012 om tackling af diabetesepidemien i EU (2011/2911(RSP)) P7_TA(0)008 Bekæmpelse af diabetesepidemien i EU Europa-Parlamentets beslutning af. marts 0 om tackling af diabetesepidemien i EU (0/9(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 68 i traktaten

Læs mere

1. Folkesundhedsgruppen drøftede og nåede til enighed om udkastet til Rådets konklusioner i bilaget.

1. Folkesundhedsgruppen drøftede og nåede til enighed om udkastet til Rådets konklusioner i bilaget. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. november 2011 (21.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ORIENTERENDE NOTE fra: generalsekretariatet til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 9181/05 SAN 67 Vedr.: Udkast til

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 15.01.2015 B8-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8 0000/2014 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om

Læs mere

15055/15 bh 1 DGB 3B

15055/15 bh 1 DGB 3B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2015 (OR. en) 15055/15 SAN 429 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2015 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 28.6.2012 2012/2129(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder (2012/2129(INI)) Udvalget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2115(INI) 27.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Siiri Oviir (PE407.727v01-00) Hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder

Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder P7_TA-PROV(2012)0482 Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2012 om forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder (2012/2129(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 29.5.2015 2015/2107(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (2015/2107(INI))

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 26. maj 2008 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

10381/17 ef 1 DGB 2C

10381/17 ef 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 16. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning London-Malaga-erklæring om investering i astmaforskning Introduktion Astma er en tilstand, som påvirker dagligdagen for 30 millioner europæere og 300 millioner mennesker på verdensplan med en global udbredelse,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2009/2205(INI) 1.6.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvindernes rolle i et aldrende samfund (2009/2205(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Grundnotat. Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt

Grundnotat. Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt Grundnotat om Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af det 2. EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013),

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/0142(COD) 19.12.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Miljø,

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0360/29. Ændringsforslag. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato for EFDD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0360/29. Ændringsforslag. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato for EFDD-Gruppen 27.4.2015 B8-0360/29 29 Betragtning B B. der henviser til, at emnet for verdensudstillingen i Milano i 2015 udgør en lejlighed til at overveje og drøfte de forskellige forsøg på at finde løsninger på modsætningsforholdene

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 30.9.2010 2010/2084(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2015/2103(INL) 14.7.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Retsudvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

11. Fremtidsperspektiver

11. Fremtidsperspektiver 11. Fremtidsperspektiver Fremtidens sygdomsmønster Der er mange faktorer, der kan påvirke befolkningens sygdomsmønster i fremtiden, ikke mindst politiske prioriteringer på uddannelses- og socialområdet,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle SAMMENDRAG De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige resultater på folkesundhedsområdet. Den forventede levetid ved fødslen i EU-landene er steget med mere end seks år siden 1980 og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

10721/16 bh 1 DGB 2B

10721/16 bh 1 DGB 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. juni 2016 (OR. en) 10721/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 28. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10320/1/16

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 527 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan

Læs mere

Folkesundhed. en introduktion til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Britta Hørdam Dorthe Overgaard Ulla Ischiel Træden Ane Friis Bendix

Folkesundhed. en introduktion til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Britta Hørdam Dorthe Overgaard Ulla Ischiel Træden Ane Friis Bendix Folkesundhed Folkesundhed en introduktion til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Britta Hørdam Dorthe Overgaard Ulla Ischiel Træden Ane Friis Bendix Samfundslitteratur Britta Hørdam, Dorthe Overgaard,

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2000 KOM(2000) 737 endelig om ketamin i henhold til den fælles aktion vedrørende nye former

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/2089(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 Sylvie Guillaume (PE448.914v01-00) Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tiltag på sundhedsområdet, der skal forbedre folkesundheden

Forslag til folketingsbeslutning om tiltag på sundhedsområdet, der skal forbedre folkesundheden 2008/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), Jesper Petersen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0488/2016 20.4.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0361/2016 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om angreb

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere