!"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*"

Transkript

1 !"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*!"#$%&'%()*"+,"-$.()'.."/+.'",0%"1+2(3+4,0)&'" 5+)&(&+3+,6+)&4()*" 7+)&89'%/8:(%" ;).3(3$3",0%":()+).('%()*" E'F4'&'%B" G1.3'%)"H'130%" 7+%.3')"5I6)+$#" J&+%-'F&'3"+,B"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" K60D+."=/6''4"L%40,," "

2

3 ! "#$%&'()$*+&,,-./* On 1st February 2006 a group of five PE-funds, Nordic Telephony Company, bought 87,9 % of the Danish telecommunication company TDC A/S. The main objective for this dissertation was to assess whether the business case seems to be successful for the PE-funds. By performing a valuation of TDC A/S at 1st October 2008 the internal rate of return of the initial investment was calculated and held up against an expected rate of return of 25%. As a starting point the CEO was replaced and a whole new management team was set in place. They set a new strategy focusing on core business area, rationalizations and investment in technology. Major threats arise to the underlying earnings of TDC, as they are impacted heavily by a technology change where customers substitute fixed net with mobile communications. This causes a major threat to the earnings as TDC is not capable of capturing the same market share within mobile communication. At the same time the Danish electricity companies have started to deploy their own fiber network, thus creating direct competition to the TDC fixed network. The primary valuation was based on a discounted cash flow model along with a multiple valuation based on EV/EBITDA. Sensitivity analyses were carried out for CAPEX, WACC, change in EBITDA and use of method for estimating the continuing value. An equity value span of DKK 30b to DKK 35b was estimated given the different scenarios. In order to calculate the internal rate of return for the initial investment an equity value of DKK 33,1 was used. Calculations resulted in a net loss for the PE-funds of DKK 2.8b equivalent to an internal rate of return of -8,8%, so far resulting in an unsuccessful business case for the PE-funds. i

4 '$71$5+$ 0* Executive summary...i* 0.1* Ordliste...iv* 1* Indledning...1* 2* Problemformulering...3* 2.1* Opgavestruktur...5* 2.2* Model- og metodevalg...6* 2.3* Valg af kilder og kildekritik...9* 2.4* Afgrænsning...10* 3* Præsentation af empiri...11* 3.1* Historie...11* 3.2* Ejerforhold...12* 3.3* Ledelse...13* 3.4* Identifikation af optimerings- og værdiskabende områder...15* 3.5* Strategi...16* 3.6* Organisationsstruktur...23* 3.7* Produkter...24* 3.8* Økonomi...31* 4* Strategisk analyse...33* 4.1* PEST-analyse...33* 4.2* Brancheanalyse...41* 4.3* Intern analyse...51* 4.4* Delkonklusion og SWOT...56* 5* Regnskabsanalyse...57* 5.1* Regnskabspraksis...57* 5.2* Reformulering af regnskabet...58* 5.3* Rentabilitetsanalyse...60* 5.4* Risikoanalyse...66* 5.5* Delkonklusion...68* ii

5 6* Budgettering...69* 6.1* Budgettering af omsætning og omkostninger...69* 6.2* Budgettering af andre poster på resultatopgørelsen...75* 6.3* Budgettering af anlægsinvesteringer og arbejdskapital...75* 6.4* Delkonklusion...76* 7* Værdiansættelse...77* 7.1* DCF-model...77* 7.2* Værdiansættelse ved brug af multipler...83* 7.3* Delkonklusion...87* 8* Vurdering af business case...89* 8.1* Salg af forretningsområder...90* 8.2* EXIT-strategi...91* 9* Konklusion...92* 9.1* Strategiske forhold...93* 9.2* Regnskabsmæssige forhold...95* 9.3* Værdiansættelse...95* 9.4* Vurdering af business case...96* 10* Litteraturliste...98* Afhandlingen har et omfang på under tegn, hvormed de formelle krav til det maksimale omfang er overholdt. iii

6 !89 :.25(+'$*!"#$%&'()*+, -..*/)*+,!"#$%&%'()*+&#(,#-+.*/&%)#0%'#-1/*$$2'#3)+'#0()(4(5(6*)%)#57#&%)89'4%):#!%)89'4#3+-#,2'%'#,'(#)%/%,+&6%&)'(/%'#0*'%4)%#)*/#41&0%&:#;'1&0%)#0%&#<2=%#10.'%0%/3%#(,# -012, A8%'($%#-('$*&#5%'#13%':# -)3(%4+,56, B03%&0%/3%#(,#)'(0*)*+&%/)#)8C3*$&(/%'# -712, A8%'($%#'%8%&1%#5%'#13%':# 8-"7, D1-1/()%0#(8%'($%#$'+E)<#'()%:# 89:, F6<E%*G*34%#H'(&6# 8;-<#)*+, I"5%#(,#&%)89'4#0%'#/*$$%'#)*/#$'1&0#,+'#4(.%/#)8:# ='4'+3(+,56, H9//%3.%)%$&%/3%#,+'#0*$*)(/%#)8C3*$&(/%'#103%&0)#8*(#)8C3%&0%-(3)%'>#,'(#3()%/*)#%//%'#$%&&%-# 4(.%/#)8:#J5)($%'#*44%#0%&#3(--%#4(5(6*)%)#*#&%))%)# =>>, K(&34%#L'+&%'# ABC5, ABC5=-, 9D=1-, C1,56, E;1F-5, 1G%H..*/, 7%3$')4, +3I/+*G, 5G3)/J%G+)*+, 6%C1, K=DF, M+0)($%/3%#(,#0()(# N('&*&$3#.%,+'%#*&)%'%3)#(&0#)(O:# N('&*&$3#.%,+'%#*&)%'%3)>#)(O()*+&>#0%5'*6*()*+&#(&0#(-+')*G()*+&# P*0%'%108*4/*&$#(,#Q;#)%4&+/+$*%&>#3+-#-%0,2'%'#%&0&1#3)2''%#4(5(6*)%)#57#&%)89'4%):# I8C3*$&(/%'#+8%',2')#$%&&%-#%&#/144%)#*&)%'&%)#5'+)+4+/:#!%)#+5%'()*&$#5'+,*)#/%33#(=13)%0#)(O:# I%/%,+&*#(.+&&%-%&)#3+-#./*8%'#.%)(/)#%,)%'#,+'.'1$3)*0351&4)# I%/%,+&*#(.+&&%-%&)#3+-#./*8%'#.%)(/)#*&0%&#,+'.'1$3)*0351&4):#J,)#/(85'*3#)%/%,+&*:# IKDR3#,*.%'#/23&*&$#)*/#%'<8%'8341&0%':# S+(-*&$#%'#%'#%&#(,)(/%#-%//%-#T#)%/%3%/34(.%'>#37/%0%3#%&#-+.*/)%/%,+&#3+-#<('#(.+&&%-%&)# <+3#0%)#%&%#3%/34(.>#4(&#.'1$%#-+.*/&%))%)#<+3#0%)#(&0%)#3%/34(.:# H*.%'&%)89'4#3+-#,+'.*&0%'#0%#,+'34%//*$%#6%&)'(/%'>#<('#-%$%)#<2=#4(5(6*)%)# A,3%&0%/3%#(,#0()(# I=%&%3)%#<8+'#.'1$%'%&#4(&#3%#)8C103%&0%/3%'U,*/-#&7'#<(&U<1&#2&34%'#0%):# P+*6%#+8%'#V&)%'&%)#W'+)+6+/:#X%)%$&%/3%#,+'#)%4&+/+$*#)*/#()#)'(&35+')%'%#)%/%,+&*#8*(#%)#0()(&%)#.(3%'%)#57#VW:# I%4&+/+$*#0%'#-1/*$$2'#<2=%'%#+8%',2'3%/3#<(3)*$<%0%'#57#4+..%'&%))%):# iv

7 9 0125$21(17* Den 1. februar 2006 blev aktiemajoriteten i TDC overtaget af Nordic Telephony Company (NTC), hvori ejerkredsen omfatter nogle af de største kapitalfonde på verdensplan. Fondenes overtagelse af aktiemajoriteten i TDC har været den største handel gennemført af kapitalfonde i Danmark, samtidig med at det er en enestående case, idet det kun lykkedes kapitalfondene at få opkøbt 87,9% af aktierne, hvilket ikke gjorde NTC i stand til at afnotere selskabet fra fondsbørsen. Dette har medført at TDC stadig besidder en oplysningsforpligtelse over for fondsbørsen, samtidig med at der fra medierne er langt mere fokus på det daglige arbejde, end hvis de havde været ejet fuldt ud af kapitalfondene. Der er således stadig meget stor fokus på TDC, og hvordan det præsterer i markedet. En del af forventningerne hænger sikkert også sammen med kapitalfondenes hidtidige succeshistorier og store afkastkrav. Udmeldinger om et fastnet der er i værre stand end forventet, forsinkelser med ny ITimplementering, samt sjældne udtalelser fra en af de involverede fonde, der erkender fejl i købsprocessen 1, giver anledning til at stille spørgsmålet om fondene har forregnet sig? Værdien præges af en række store udfordringer som TDC står over for, det være sig internt i virksomheden som eksternt i markedet, hvilke omfatter: Teknologisk skift væk fra traditionelt fastnettelefoni Salg af strategiske aktieposter Infrastrukturens kvalitet Markedsudviklingen inden for telefoni går væk fra fastnet og over mod mobiltelefoni, hvilket udgør en stor risiko for indtjeningen, idet TDC stadig sidder med en utrolig stor kostbase i hele deres infrastruktur. Hvis tendensen fortsætter bliver TDC nødt til at tilbyde nye produkter og ydelser gennem fastnettet for at opretholde indtjeningen. 1 Borsen.dk d. 6/3-2008: Kapitalfond erkender fejl i TDC-handel 1

8 Med TDC som gammelt statsmonopol har NTC sandsynligvis identificeret potentielle effektiviseringer, der kan bidrage væsentligt til en værdiforøgelse af virksomheden. Spørgsmålet er bare om der kan effektiviseres lige så hurtigt som forventet? Ledelsen af TDC har samtidig gjort det klart at Sunrise, TDC s datterselskab i Schweiz, er til salg. Det blev i 2001 købt lige inden IT-boblen sprang til en værdi af DKK 32 mia., men anses fra analytikeres side for at have en meget lavere værdi nu 2. En stor del af værdien af TDC ligger derved også i udviklingen på det Schweiziske marked. I 2004 opkøbte man Song Networks for 4,6 mia. DKK. Song Networks var en strategisk brik for at kunne dække det Nordiske marked, herunder specielt pan-nordiske kunder med ønske om én teleudbyder i hele Norden. Song Networks havde udviklet et fiber- og DSL-baseret netværk på tværs af Norden, som primært rettede sig mod erhvervskunder. 2 Børsen 19 februar 2008: Schweiziske værdier for milliarder smuldrer for TDC 2

9 ; <.4=5$,64.,&5$.(17* Formålet med denne afhandling kan formuleres som nedenstående: Med udgangspunkt i en værdiansættelse af TDC A/S ønskes det vurderet hvorvidt investeringen i TDC ligner en succesfuld business case for de involverede kapitalfonde. For at kunne vurdere værdien af TDC er det nødvendigt at foretage en analyse af de historiske regnskabsdata, samt opstille estimater der vil forudsige aktiviteten i fremtiden. Disse estimater vil overordnet være vurderet ud fra en strategisk analyse, der vil danne et fundament til en senere værdiansættelse. I den strategiske analyse søges følgende spørgsmål at blive besvaret: Hvilke eksterne faktorer påvirker markedet hvori TDC opererer? Hvor konkurrencepræget er markedet som TDC operer i? Hvilke muligheder og trusler findes der for TDC? Hvordan er udviklingen på de forskellige markeder TDC opererer i? Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en historisk regnskabsanalyse. Der kan forekomme visse problemstillinger ved at benytte de offentligt tilgængelige tal i et analytisk perspektiv, hvorfor der i regnskabsanalysen søges svar på følgende spørgsmål: Er de rapporterede data sammenlignelige over perioden, og hvilke forhold skal der evt. korrigeres for? Med udgangspunkt i en reformuleret resultatopgørelse og balance til analysebrug ønskes den aktuelle økonomiske udvikling for TDC klarlagt. På hvilket niveau ligger TDC indtjenings-, vækst- og soliditetsmæssigt? I hvilken grad påvirker den ændrede kapitalstruktur TDC? Analysearbejdet har til formål at bruge de indsamlede informationer til at værdiansætte TDC-aktien. Hertil kan der benyttes flere modeller, som hver giver deres bud på en værdi for selskabet, hvor hver model har dets fordele og ulemper. Herunder søges følgende spørgsmål besvaret: 3

10 Hvilke værdiansættelsesmodeller er de mest hensigtsmæssige til bestemmelse af værdien i TDC? I hvilket værdispænd ligger værdien for TDC? Hvilke faktorer påvirker værdien i særlig grad? Ud fra den estimerede pris vurderes det, hvorvidt de involverede kapitalfonde ser ud til at have en succesfuld business case, herunder: Hvad er de forventelige afkastkrav for kapitalfondene, og kan TDC-casen imødekomme disse krav? Hvilke muligheder har kapitalfondene for yderligere at øge værdien af selskabet? 4

11 ;89 :>7-)$+'.&?'&.* I Figur 1 vises opgavens strauktur, hvortil model og metodevalg vil blive nøjere beskrevet efterfølgende i afsnit 2.2. :'4LG,MN,;J43O*/+GLI+LG, Kilde: Egen tilvirkning 5

12 ;8;89 B$1*+'.-'$7(+?$*-1-5/+$* Til brug i den strategiske analyse benyttes 4 forskellige teoretiske modeller til at afdække virksomhedens fremtidsmuligheder, samt beskrive den generelle strategiske position i markedet. Analysen er udarbejdet således at den starter med at identificere de eksterne faktorer som TDC ikke har nogen direkte indflydelse på. Disse analyseres ved brug af PEST analysen, som analyserer på de politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske faktorer. Konkurrenceintensiteteten i branchen bliver beskrevet ud fra Porter s Five Forces ved at analysere på graden af substituerende produkter, adgangsbarrierer for branchen, samt køber- og leverandørforhold. Samtidig med at modellen beskriver konkurrenceintensiteten i branchen, udstiller den også hvilke styrker og svagheder der gør sig gældende for TDC. Modellen vil blive benyttet på tre af de for TDC største markeder: Bredbånd, Mobil og Fastnet, samt for TDC s datterselskab Sunrise. Slutteligt analyseres på de interne faktorer der knytter sig til virksomheden, hvortil Porters værdikæde bliver benyttet. Således vil en gennemgang af værdikæden fokusere på virksomhedens interne ressourcer og kompetencer, for derved at identificere hvilke udfordringer TDC har på det interne plan. SWOT-modellen benyttes i konklusionen til at opsummere de forskellige faktorer beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen og ved anvendelsen af de forskellige teoretiske modeller. På denne måde vil de faktorer der i største grad påvirker TDC blive fremhævet i virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. 6

13 ;8;8; C$71+?-=+-1-5/+$1* I regnskabsanalysen undersøges regnskabspraksis og regnskabskvaliteten, hvorefter der redegøres for nødvendige korrektioner til brug for det analytiske perspektiv brugt i opgaven. Herefter analyseres de væsentligste regnskabsposter som i sammenhold med strategiske overvejelser skal være med til at skabe fundamentet for budgetteringen af driften. Fokus vil her være på omsætning, EBITDA, arbejdskapital og nettoinvesteringer, da dette er de primære value drivers i budgettet og dermed hele værdiansættelsen. I regnskabsanalysen vil der også blive foretaget en risikoanalyse, der vil blive opdelt i en analyse af den driftsmæssige og den finansielle risiko. Den driftsmæssige vil bidrage til at danne et grundlag for den senere udregning af WACC en, mens den finansielle vil analysere den kort- og langsigtede likviditetsrisiko. ;8;8D E&27$''$.(17* Budgetterne er fundamentet for at kunne opstille en kapitalværdibaseret værdiansættelse, og en stor del af budgetteringen er produktet af såvel den strategiske samt den regnskabsmæssige analyse. Budgetteringen til brug for værdiansættelsen vil bestå af resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse, som er genereret ud fra estimerede value-drivers. Grundlaget for hver estimation bliver her nøje vurderet og afrundet med en diskussion af usikkerheden for estimaterne. ;8;8F GH.2(-1+H''$5+$* Når det kommer til valget mellem modeller til at beregne værdiansættelsen, findes der flere modeller at vælge imellem. Hver model har deres fordele og ulemper. Denne opgave vil primært tage udgangspunkt i en kapitalværdibaseret model, mens resultatet vil blive holdt op imod en værdiansættelse baseret på multipler. Den kapitalværdibaserede model forekommer som den teoretisk mest korrekte, omend den er mere kompliceret og derved også sværere at forstå. 7

14 Modsat er en multipel værdiansættelse let forståelig, men mindre teoretisk korrekt, idet den ikke inkluderer det samme detaljerede fremtidsmæssige perspektiv. Svagheden til trods giver en værdiansættelse ved brug af multipler en hurtig estimering af i hvilket spænd værdien vil ligge i, samtidig med at brug af multipler i praksis ofte er benyttet. For at afspejle den usikkerhed der ligger i budgetteringens estimater, foretages der en følsomhedsanalyse på de mest afgørende value drivers, så som vækst, EBITDA % og WACC. Resultaterne af de forskellige analyser bliver derefter sammenholdt, og der fastlægges en prissætning på virksomheden. 8

15 ;8D G-57*-6*?(52$.*47*?(52$?.('(?* ;8D89 I.+.->>4.'$1* Afhandlingen bygger på offentlig tilgængelig information, hvor hovedkilden til information er de offentliggjorte kvartals- samt års-rapporter for TDC i perioden fra 2004 til 2. kvartal Disse kilder skulle gerne give et retvisende billede af virksomhedens drift, dog skal der tages visse forholdsregler, idet ændringer i regnskabspraksis kan variere over tid, samt at årsregnskabet kan have en ringe kvalitet. For at forholde sig kritisk til kvaliteten af regnskabet, bliver dette nøjere analyseret i regnsabsanalysen. Udover at gennemgå TDC s årsrapporter er der ligeledes benyttet information i årsrapporterne fra sammenlignelige selskaber. ;8D8; 01'$.)($J+* En stor del af informationsmaterialet er fremskaffet gennem interview af personer med relation til TDC og telebranchen generelt. Ved de foretagne interviews har det været hensigten at opnå en større indsigt indenfor branche- og virksomhedsrelaterede emner. Den øgede indsigt har primært bidraget med en bedre strategisk forståelse for selskabets interne såvel som eksterne faktorer. 53&*(,MN,:%G*+34)*,')+*GO'*?/, E3O), F*-+&#Y2%$3.'+# F)'()%$"#M(&($%'>#IKD#;'+15#F)'()%$"# S(3-13#X1'6<('0)# H*&(&6%#D+&)'+//%'>#F1&'*3%#A;# S+&&"#F(1%'# W1'6<(3%#W/(&&%'>#I%/*(#K(&-('4# L*/0%Z#N$%&#)*/8*'4&*&$# # Interviews har været semi-strukturerede med en til anledning forberedt interviewguide, der har fokuseret på åbne spørgsmål, således at nye indgangsvinkler, der ikke forud var blevet overvejet, kunne inddrages. Samtidig har der været opmærksomhed på at undgå ledende spørgsmål, idet dette vil hæmme validiteten i de indsamlede informationer. 9

16 !"#"# $%&'()*+,&(') Af andre kilder er der gjort brug af avisartikler, analyser omkring telemarkedet, samt mindre tilgængelig information indhentet gennem databaser, såsom udtræk af finansielle oplysninger fra FactSet, OneSource og Reuters!"- $./'0%1%+%/) Baseret på det tidsmæssige aspekt, såvel som de opstillede formkrav til opgaven, oplistes hermed de afgræsninger der er foretaget ved udarbejdelsen:! Der afgrænses fra at udarbejde individuelle værdiansættelser for de forskellige forretningsområder af TDC. I stedet udarbejdes detaljerede estimater for omsætnings og omkostningsudviklingen på de forskellige forretningsområder.! Ikke-driftsrelaterede aktiver, i form af det associerede selskab Polkomtel værdiansættes ud fra et kvalificeret gæt af aktieværdien, bliver og derved indregnet i værdiansættelsen.! Regnskabsanalysen tager udgangspunkt af de i årsrapporten foreliggende resultater og afgrænser sig fra at tage udgangspunkt i en pro forma sammenligning over den analyserede periode.! Data- og materialeindsamling er afsluttet d. 1. oktober Således vil nye data og nyere begivenheder ikke blive lagt til grund for værdiansættelsen. I vurderingen af business casen vil information frem til afleveringstidspunktet for så vidt muligt blive afspejlet.! HTCC vil i opgaven ikke blive nærmere behandlet, idet selskabet kun udgør en så lille andel af TDC, at det ud fra en cost-benefit betragtning er mere værdifuldt at fokusere analysen på TDC s nordiske forretning, samt Sunrise.! Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en kontrollerende andel af selskabet og med udgangspunkt i NTC som ejer. Synergieffekter for industrielle købere er således ikke afspejlet i værdiansættelsen.! Der afgrænses fra de af Folketinget vedtagne skatteregler rettet mod kapitalfonde. 10

17 D <.H+$1'-'(41*-6*$,>(.(* D89 K(+'4.($* TDC har sine rødder helt tilbage til 1882, hvor dannelsen af Kjøbenhavns Telefon-Aktieselskab fandt sted. Senere hen kom flere regionale telefonselskaber til, som hver især dækkede deres geografiske område uden overlap. Ved udgangen af 1986 var den danske fastnettelefoni delt op i fire forskellige selskaber, der hver varetog driften i deres område - KTAS, Jydsk Telefon, Fyns kommunale Telefonselskab og Tele Sønderjylland. Herudover var oprettet et selskab der varetog de internationale opkald, Telecom. 3 I 1990 blev disse selskaber slået sammen under én enhed med Tele Danmark som moderselskab, en konstruktion der var mere passende til et frit og konkurrencepræget marked. I 1994 gik Tele Danmark på børsen ved en aktieemission der indbragte 19,3 mia. DKK spredt over investorer. Det følgende år blev de regionale datterselskaber fusioneret med Tele Danmark i et stort teleselskab, hvilket skabte en ny organisationsstruktur. I 1996 blev det danske telemarked liberaliseret, hvor andre teleselskaber fik ret til at kunne leje sig ind på TDC s net. For at stå stærkere på det internationale marked indgik TeleDanmark et strategisk partnerskab med det amerikanske teleselskab Ameritech, hvilket betød at Ameritech ejede ca. 42% af Tele Danmarks aktier. Ameritech blev senere overtaget af det endnu større teleselskab SBC. 4 I januar 1998 solgte staten resten af sine aktier i Tele Danmark i markedet, og selskabet blev derved fuldstændig privatiseret. I 2000 blev strategien omlagt og Tele Danmark skiftede navn til TDC. Der blev dannet en ny struktur med nye selvstændige datterselskaber, der havde til formål at øge kundefokus og sikre en fremtid med vækst

18 Den øgede fokus på vækst førte til udenlandske opkøb i Sunrise, HTTC, Bite, Talkline, mv. for at kunne skabe en stærkere international profil. Blandt disse var opkøbet af Sunrise den største investering for TDC med en opkøbspris på omkring DKK 35 mia. Sunrise blev overtaget på et tidspunkt hvor IT-boblen var på sit højeste. 5!"# $%&'()'*)+,- Den nuværende ejerstruktur har sit udspring i fem kapitalfondes overtagelse af aktiemajoriteten i 2005 gennem selskabet Nordic Telephony Company (NTC). NTC består af Apax Partners, Kohlberg Kravis Roberts and Co., Blackstone, Permira og Providence. Den 2. december afgav NTC bud på TDC-aktien for en kurs på 382 DKK pr aktie. 6 Buddet var bindende såfremt det lykkedes NTC at købe minimum 90% af aktierne i TDC, hvorefter NTC, såfremt de 90% af aktierne blev overdraget, kunne tvangsindløse de resterende aktionærer og derved afnotere selskabet fra fondsbørsen. Den 12. januar 2006 udløb budfristen som NTC var kommet med og det viste sig at ATP som den største aktionær i selskabet ikke valgte at takke ja til buddet. Det havde den virkning at NTC kun opnåede tilsagn om køb af 88,2% af aktierne i TDC, men fra NTC s side godtog man dog overtagelsen af aktiemajoriteten. Senere hen forsøgte TDC og NTC at tvangsindløse de resterende aktier i selskabet, hvilket dog blev afvist af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som lagde sag an ved Østre Landsret. Samtidig lagde ATP også sag an mod TDC og NTC, idet ATP mente at vedtægtsbestemmelsen vedrørende tvangsindløsningen var ulovlig. Udfaldet af retssagerne blev, at Østre Landsret gav ATP og Erhvers- og Selskabsstyrelsen medhold i deres anklager, hvilket gjorde tvangsindløsningen af aktierne ugyldig. Både TDC og NTC valgte ikke at appellere til Højesteret, hvorfor dommen blev den endelige afgørelse og markerede et stilskifte i NTC s åbenhed og tilgang over for Fondsbørsen. 5 Børsen d. 19/2-2008: Schweiziske værdier for milliarder smuldrer i TDC 6 TDC årsrapport

19 :'4LG,PN,AQ*G/+GLI+LG,R%G,5=8,-SD, Kilde: TDC Årsrapport 2007 D8D L$2$5+$* Efter NTC har overtaget majoriteten i selskabet, er der sket betydelige ændringer i ledelsen, som fra at have haft en mere politisk baggrund nu besidder en mere industriel og branchemæssig erfaring. Jens Alder har overtaget direktørposten for TDC efter at have siddet som direktør for det schweiziske selskab Swisscom i årene Af uddannelsesmæssig baggrund har han en Master of Electrical Engineering fra Federal Institute of Technology i Zürich, samt en MBA fra INSEAD i Udover at have været i Swisscom har han også udgjort en del af ledelsen i Motor- Columbus, Alcatel STR Ltd. og Alcatel Switzerland Ltd. 7 Det er derved en meget erfaren direktør med både en teknisk og erhvervsmæssig erfaring, der har erstattet den tidligere direktør og politiker Henning Dyremose. Jens Alder er således den første på direktørposten i TDC, der besidder brancheerfaring. Henning Dyremose efterfulgte således Hans Würtzen, som var tidligere departementschef i Finansministeriet. Henning Dyremose overtog herefter formandsposten som han bistod indtil generalforsamlingen i 2008, hvorefter næstformanden, Vagn Sørensen tog over. Den 16. maj blev Pierre Danon indsat som næstformand i bestyrelsen. 7 TDC.dk 13

20 Efter overtagelsen er der ligeledes blevet skiftet ud på væsentlige poster i direktionen. Blandt nogle af de mere markante nye ansigter er Eva Berneke, der med en fortid som partner i McKinsey er blevet strategiansvarlig, samt Jesper Ovesen, som er blevet udnævnt til ny CFO med seneste baggrund som adm. Direktør for Kirkbi A/S. Bestyrelsen og direktionen består af følgende medlemmer: :'4LG,!N,B*/+TG*(/*U,5=8,-SD, D+'((')4, E3O), H+'-(&0# P($&#J8%#F2'%&3%&# D(&0:-%'6>#DNJ#A13)'*(&#A*'/*&%3>#P*6%#W'%3*0%&)#FAF>#H+'-(&0#,+'#%&#/(&$#'944%#.%3)"'%/3%'#!93),+'-(&0# W*%''%#K(&+&# F%&*+''70$*8%'#*#[WM+'$(&#-%0#5'*-9')#,+413#,+'#)%/%3%4)+'%&>#X%3)"'%/3%3,+'-(&0#*#N*'6+-# M%0/%-# L1')#X=\'4/1&0# M:F6:#*#24+&+-*>#MXA#V&3%(0>#5(')&%'#*#W%'-*'(#A08*3%'3#LX>#.%3)"'%/3%3,+'-(&0#!ID#A5F# M%0/%-# ](E'%&6%#Y:#;1,,%"# XA>#F%&*+'#-(&($*&$#5(')&%'#*#I<%#X/(63)+&%#;'+15>#.%3)"'%/3%3-%0/%-#*#!ID#A5F>#K%1)36<%#I%/%4+-# M%0/%-# J/*8%'#Y(('-(&&# XA>#MXA>#M(&($*&$#K*'%6)+'#L+</.%'$#L'(8*3#S+.%')3#^#D+>#.%3)"'%/3%3-%0/%-#!ID#A5F# M%0/%-# ;13)(8+#F6<E%0# XA>#MXA>#M(&($*&$#K*'%6)+'#*#W'+8*0%&6%#N_1*)">#-%0/%-#(,#.%3)"'%/3%&#*#!ID#A5F# M%0/%-# S*6<('0#`*/3+&# MXA>#V&3%(0>#5(')&%'#*#A5(O#W(')&%'3#`+'/0E*0%#]]W>#-%0/%-#(,#.%3)"'%/3%&#*#!ID#A5F# M%0/%-# ]%*,#Y(')-(&&# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)>#F"3)%-)%4&*4%'#*#IKD#AUF# M%0/%-# F)%%&#[(6+.3%&# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)>#F5%6*(/)%4&*4%'#*#IKD#AUF# M%0/%-# [(&#X('0*&+# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)>#D(&0:F6*%&)#*#0()(/+$*>#3"3)%-108*4/%'#IKD#AUF# M%0/%-# X+#M($&133%&# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)#>#H1/0-9$)*$#*#IKD#+$#,+'-(&0#,+'#]%0%',+'%&*&$%&## L*/0%Z#IKD:04# # :'4LG,VN,='G*I+'%)U,5=8,-SD, D+'((')4, E3O), DNJ# [%&3#A/0%'# M(3)%'#+,#%/%6)'*6(/#%&$*&%%'*&$>#MXA>#V&3%(0:#DNJ#FE*336+-#])0# DHJ# [%35%'#J8%3%&# M(3)%'#*#H*&(&6%>#F)()3(1)+'*3%'%)#'%8*3+':#a4+&+-*0*'%4)2'#K(&34%#X(&4>#!+8+#!+'0*34>#]%$+>#A0-:#0*'%4)2'#L*'4.*#AUF# YS#0*'%6)+'# [%35%'#I<%*//#N'*43%&# D(&0:[1'>#V&3%(0>#(08+4()#;+'*33%&#H%0%'35*%/#L*%'4%$(('0>#<%'%,)%'#4(''*%'%#*#IKD# L+&6%'&3)'()%$*6<%,# N8(#X%'&%4%# M(34*&*&$%&*2'>#MXA>#W(')&%'#M6L*&3%"#^#D+# K*'%4)2'>#M+.*/#!+'0%&# M(03#M()<*(3#M*00%/.+%# D(&0:M%'6#*#(,39)&*&$324+&+-*>#(0-*&*3)'%'%&0%#0*'%4)2'#+$#%1'+59*34#8*6%0*'%4)2'# *#FDA#Y"$*%&%#W'+016)3#AUF# K*'%4)2'>#N'<8%'8#!+'0%&# L/(13#W%0%'3%&# D(&0:M%'6:H*'>#NO%61)*8%#M(&($%-%&)#W'+$'(-#V&3%(0>#4(''*%'%#*&0%&,+'#IKD# K*'%4)2'>#H(3)&%)#!+'0%&# D('3)%&#K*//*&$# YA>#YK>#0*'%4)2'#,+'#5%'3+&(/#3"3)%-3#$'+15#VXM#!+'0*6#+$#-%0/%-#(,#0*'%4)*+&%&># (0-*&*3)'%'%&0%#0*'%4)2'#N-%&)+'#K(&-('4# L*/0%Z#N$%&#)*/8*'4&*&$# # Ud fra de enkelte medlemmers meritter og omtale i pressen 89 vurderes det, at der er fundet en ledelse med erfaring, teknologisk indsigt og ikke mindst enighed om den valgte strategi for TDC på både bestyrelses-, samt direktionsplan. Sammensætningen virker som en solid ledelsesmæssig platform, der skal kunne implementere den nyvalgte strategi og dermed øge værdien af TDC. 8 Børsen, : Jens Alder fjerner Dyremoses kronprins 9 Børsen, : Finansdirektør forlader TDC 14

21 D8F 02$1'(6(?-'(41*-6*4>'(,$.(17+A*47*)H.2(+?-=$12$*4,.M2$.* For at vurdere hvorvidt der er tale om en succesfuld business case, er det vigtigt at klarlægge hvilke områder, hvorpå man kan optimere TDC for at opnå det bedste resultat ved et kommende exit. Ved overtagelsen af aktiemajoriteten betalte NTC samlet DKK 27,8 mia. for selskabet efter dividendeudbetaling og udstedelse af obligationslån i NTC. Den langsigtede business case ligger i at få optimeret TDC, således at værdien af egenkapitalen ved exit er forøget mest muligt. Det er således afkastet fra egenkapitalforøgelsen der afgør succeskriteriet for kapitalfondene. Følgende områder er identificeret for at kunne skabe værdi til ejerne: 1. Nedbringelse af arbejdskapital og netto rentebærende gæld a. Frasalg af ikke strategiske forretningsområder b. Sale and lease back; leasing frem for CAPEX c. Betalingsfrister 2. Indtjeningsforbedring a. Omsætning b. Driftsmæssige omkostninger c. Finansielle omkostninger L*/0%Z#N$%&#)*/8*'4&*&$# Ledelsens fremlagte strategiplan adresserer ovenstående områder, hvorfor de nærmere beskrives i nedenstående afsnit vedrørende TDC s strategi. 15

22 D8N O'.-'$7(* Den nye ledelse er kommet ud med en ny strategi der kan opsummeres på følgende punkter: Satsning på det Nordiske marked Minimering af omkostninger Investering i teknologi Mere af alting D8N89 O-'+1(17*>M*2$'*P4.2(+?$*,-.?$2* TDC har udmeldt at de udelukkende vil satse på det Nordiske marked, hvorfor forretningsområder der ligger uden for dette område ses som finansielle investeringer til salg for den rette pris. 10 Den nye strategiplan stræber efter, at TDC skal være markedsledende og en klar nummer ét indenfor alle betydende områder i Danmark. For resten af det nordiske marked skal TDC satse på erhvervssegmentet, hvor TDC skal være førsteudfordreren, vel vidende at Telia og Telenor dominerer på henholdsvis det svenske og norske marked. Således har TDC efter ejerskiftet frasolgt datterselskaberne Bité og Talkline, samt deres 15% ejerandel i det østrigske mobilselskab One. Salgene har indbragt en gevinst efter skat på 5,3 mia. DKK, som ejerne har kunnet nedbringe den rentebærende gæld med. I Tabel 1 og 2 ses en oversigt over henholdsvis frasolgte forretningsområder og selskaber uden for TDC s business case, som ledelsen ønsker afhændet. =3+%, D*(/I3&, 5G3)/3I+'%)//L$, >%G+,')R%, bc:#=(&1('#tdde# X*)f# ghd#-*+:#nbs# X(/)*34#3%/34(.:#bddi#%=%'(&0%/:#;%8*&3)#%,)%'#34()#57#b:bjh#-*+:#KLL# Qb:#=1/*#Tdde# I(/4/*&%# hjd#-*+:#nbs# I"34#-+.*/+5%'()2':#bddi#%=%'(&0%/:#;%8*&3)#%,)%'#34()#57#Q:Thb#-*+:#KLL# T:#+4)+.%'#Tdde# J&%# TbQ#-*+:#NBS# a3)'*$34#-+.*/3%/34(.:#bhi#%=%'(&0%/:#;%8*&3)#%,)%'#34()#57#khc#-*+:#kll# L*/0%Z#IKD#l'3'(55+')%'#Tdde## D*(/I3&, >%G+,')R%, F1&'*3%# bdd>di# F%/34(.%)#<('#5'93)%'%)#%&#,/(0#+-39)&*&$#0%#3%&%'%#7'## W+/4+-)%/# bc>ji# F(/$#(,#(4)*%5+3)#,+'#kjd#-*+:#NBS#(,8%&)%'#,+'<(&0/*&$%'#-%0#P+0(5<+&%>#%,)%'#*&03*$%/3%#+$#+53)(')%)#8+/0$*,)33($:## YIID## jq>qi# V&8%3)%'*&$3.(&4#1&0%'32$%'#3)'()%$*34%#-1/*$<%0%':## L*/0%Z#IKD#l'3'(55+')%'#Tddj>#Tdde# 10 om tdc profil strategi 16

23 Det mest betydningsfulde selskab der ligger uden for det nordiske område er Sunrise i Schweiz, som bidrager med 22,5% af omsætningen for hele TDC. Således ligger en stor del af værdien af TDC i Sunrise, hvorfor et kommende salg vil have stor effekt på ejernes business case. En række af initiativer er ved at blive gennemført, således at selskabet er forberedt på en forestående salgsprocess. Jens Alder har udtalt at TDC beholder Sunrise indtil det er salgsklart, hvilket kan vare op til flere år. 11 Derudover har TDC andele i HTTC i Ungarn og Polkomtel i Polen, som begge må forventes frasolgt indenfor en kort tidsramme. TDC har udmeldt at man for HTTC undersøger selskabets strategiske muligheder 12, hvilket er sket efter at man har foretaget 2 strategiske opkøb af Invitel og Memorex for at styrke selskabet ved en kommende salgsproces. Strategien om at frasælge de ikke strategiske områder resulterer i større fokus på kerneområdet, det Nordiske marked, hvor TDC vil være den dominerende faktor. Disse klare målsætninger skal effektueres ved at gennemføre de operationelle tiltag af strategiplanen, som bliver beskrevet i de følgende afsnit. Strategiplanen satser på at TDC skal være den mest omkostningseffektive teleoperatør i Norden. Det seneste årti har TDC blandt andet oplevet at Telia og Telenor er trådt ind som store konkurrenter på det danske telemarked og derved har givet TDC en særdeles hård konkurrence. Sammenligner man EBITDA-marginen med Telia og Telenor ses det, at der i 2007 kun var 0,6%- point i forskel i EBITDA marginen 53&*(,VN,ABC5=-#/3$$*)('4)')4,$*((*$,5=8U,5*('3,%4,5*(*)%G, ABC5=-#$3G4'),',JG%.*)+, PZZV, PZZW, PZZ[, PZZ\, ")/], IKD# QQ>T# QT>T# QT>h# Qb>k# QT>g# I%/*(# Qj>c# QQ>j# Qh>g# QT>T# Qg>h# I%/%&+'# Qh>h# Qg>j# Qh>c# Qb>j# Qg>g# L*/0%Z#IKD>#I%/%&+'>#I%/*(3#7'3'(55+')%'#TddgCTdde# # 11 Børsen d. 17/2-2008: Schweiziske værdier for millliarder smuldrer for TDC 12 Fondsbørsmeddelelse pr. 30/6-2008: TDC s datterselskab HTTC undersøger selskabets strategiske muligheder 17

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz Til fondsbørserne i 13. november 2000 København og New York Meddelelse 230 Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz KØBENHAVN - Tele Danmark har i dag indgået aftale om at øge sin ejerandel

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC Hovedopgave HD (FR) Maj 2011 Thomas Munch Vestergård Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School 1 Indholdsfortegnelse 0 Summary... 4 1.1 Indledning...

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef DFF Virksomhedsdag 26. maj, 2005 Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef Dagsorden TDC's vision: Europas bedste! TDC og TDC's strategi - vækstmuligheder TDC's vækstudfordringer og forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC 2013 Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC Michael Chen Institut for finansiering (CBS) Vejleder: Jimmy Lundby Maj. 2013 1 Indholdsfortegnelse Executive summary 1. Problemfelt 1.1 Indledning... 5 1.2

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015 1 TDC Group På vej mod et Digitalt DNA September 2015 Content-fokus 2 Vores historie har ændret sig radikalt 2014 Det førende Skandinaviske kommunikations- og home entertainment selskab - 2005 Rygraden

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj. revisorevent september 11:15-12:00

Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj. revisorevent september 11:15-12:00 Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj revisorevent 2017 21.september 11:15-12:00 Anni Haraszuk Statsaut. revisor, E-MBA Christian V. Petersen Professor emeritus, MBA, Ph.d. Regnskabsanalyse som rådgivningsværktøj

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR?

Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR? Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR? AGENDA Hvad er fondsbørsens rolle Hvad skaber eller sikrer en succesfuld notering eller

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere