!"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*"

Transkript

1 !"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*!"#$%&'%()*"+,"-$.()'.."/+.'",0%"1+2(3+4,0)&'" 5+)&(&+3+,6+)&4()*" 7+)&89'%/8:(%" ;).3(3$3",0%":()+).('%()*" E'F4'&'%B" G1.3'%)"H'130%" 7+%.3')"5I6)+$#" J&+%-'F&'3"+,B"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" K60D+."=/6''4"L%40,," "

2

3 ! "#$%&'()$*+&,,-./* On 1st February 2006 a group of five PE-funds, Nordic Telephony Company, bought 87,9 % of the Danish telecommunication company TDC A/S. The main objective for this dissertation was to assess whether the business case seems to be successful for the PE-funds. By performing a valuation of TDC A/S at 1st October 2008 the internal rate of return of the initial investment was calculated and held up against an expected rate of return of 25%. As a starting point the CEO was replaced and a whole new management team was set in place. They set a new strategy focusing on core business area, rationalizations and investment in technology. Major threats arise to the underlying earnings of TDC, as they are impacted heavily by a technology change where customers substitute fixed net with mobile communications. This causes a major threat to the earnings as TDC is not capable of capturing the same market share within mobile communication. At the same time the Danish electricity companies have started to deploy their own fiber network, thus creating direct competition to the TDC fixed network. The primary valuation was based on a discounted cash flow model along with a multiple valuation based on EV/EBITDA. Sensitivity analyses were carried out for CAPEX, WACC, change in EBITDA and use of method for estimating the continuing value. An equity value span of DKK 30b to DKK 35b was estimated given the different scenarios. In order to calculate the internal rate of return for the initial investment an equity value of DKK 33,1 was used. Calculations resulted in a net loss for the PE-funds of DKK 2.8b equivalent to an internal rate of return of -8,8%, so far resulting in an unsuccessful business case for the PE-funds. i

4 '$71$5+$ 0* Executive summary...i* 0.1* Ordliste...iv* 1* Indledning...1* 2* Problemformulering...3* 2.1* Opgavestruktur...5* 2.2* Model- og metodevalg...6* 2.3* Valg af kilder og kildekritik...9* 2.4* Afgrænsning...10* 3* Præsentation af empiri...11* 3.1* Historie...11* 3.2* Ejerforhold...12* 3.3* Ledelse...13* 3.4* Identifikation af optimerings- og værdiskabende områder...15* 3.5* Strategi...16* 3.6* Organisationsstruktur...23* 3.7* Produkter...24* 3.8* Økonomi...31* 4* Strategisk analyse...33* 4.1* PEST-analyse...33* 4.2* Brancheanalyse...41* 4.3* Intern analyse...51* 4.4* Delkonklusion og SWOT...56* 5* Regnskabsanalyse...57* 5.1* Regnskabspraksis...57* 5.2* Reformulering af regnskabet...58* 5.3* Rentabilitetsanalyse...60* 5.4* Risikoanalyse...66* 5.5* Delkonklusion...68* ii

5 6* Budgettering...69* 6.1* Budgettering af omsætning og omkostninger...69* 6.2* Budgettering af andre poster på resultatopgørelsen...75* 6.3* Budgettering af anlægsinvesteringer og arbejdskapital...75* 6.4* Delkonklusion...76* 7* Værdiansættelse...77* 7.1* DCF-model...77* 7.2* Værdiansættelse ved brug af multipler...83* 7.3* Delkonklusion...87* 8* Vurdering af business case...89* 8.1* Salg af forretningsområder...90* 8.2* EXIT-strategi...91* 9* Konklusion...92* 9.1* Strategiske forhold...93* 9.2* Regnskabsmæssige forhold...95* 9.3* Værdiansættelse...95* 9.4* Vurdering af business case...96* 10* Litteraturliste...98* Afhandlingen har et omfang på under tegn, hvormed de formelle krav til det maksimale omfang er overholdt. iii

6 !89 :.25(+'$*!"#$%&'()*+, -..*/)*+,!"#$%&%'()*+&#(,#-+.*/&%)#0%'#-1/*$$2'#3)+'#0()(4(5(6*)%)#57#&%)89'4%):#!%)89'4#3+-#,2'%'#,'(#)%/%,+&6%&)'(/%'#0*'%4)%#)*/#41&0%&:#;'1&0%)#0%&#<2=%#10.'%0%/3%#(,# -012, A8%'($%#-('$*&#5%'#13%':# -)3(%4+,56, B03%&0%/3%#(,#)'(0*)*+&%/)#)8C3*$&(/%'# -712, A8%'($%#'%8%&1%#5%'#13%':# 8-"7, D1-1/()%0#(8%'($%#$'+E)<#'()%:# 89:, F6<E%*G*34%#H'(&6# 8;-<#)*+, I"5%#(,#&%)89'4#0%'#/*$$%'#)*/#$'1&0#,+'#4(.%/#)8:# ='4'+3(+,56, H9//%3.%)%$&%/3%#,+'#0*$*)(/%#)8C3*$&(/%'#103%&0)#8*(#)8C3%&0%-(3)%'>#,'(#3()%/*)#%//%'#$%&&%-# 4(.%/#)8:#J5)($%'#*44%#0%&#3(--%#4(5(6*)%)#*#&%))%)# =>>, K(&34%#L'+&%'# ABC5, ABC5=-, 9D=1-, C1,56, E;1F-5, 1G%H..*/, 7%3$')4, +3I/+*G, 5G3)/J%G+)*+, 6%C1, K=DF, M+0)($%/3%#(,#0()(# N('&*&$3#.%,+'%#*&)%'%3)#(&0#)(O:# N('&*&$3#.%,+'%#*&)%'%3)>#)(O()*+&>#0%5'*6*()*+&#(&0#(-+')*G()*+&# P*0%'%108*4/*&$#(,#Q;#)%4&+/+$*%&>#3+-#-%0,2'%'#%&0&1#3)2''%#4(5(6*)%)#57#&%)89'4%):# I8C3*$&(/%'#+8%',2')#$%&&%-#%&#/144%)#*&)%'&%)#5'+)+4+/:#!%)#+5%'()*&$#5'+,*)#/%33#(=13)%0#)(O:# I%/%,+&*#(.+&&%-%&)#3+-#./*8%'#.%)(/)#%,)%'#,+'.'1$3)*0351&4)# I%/%,+&*#(.+&&%-%&)#3+-#./*8%'#.%)(/)#*&0%&#,+'.'1$3)*0351&4):#J,)#/(85'*3#)%/%,+&*:# IKDR3#,*.%'#/23&*&$#)*/#%'<8%'8341&0%':# S+(-*&$#%'#%'#%&#(,)(/%#-%//%-#T#)%/%3%/34(.%'>#37/%0%3#%&#-+.*/)%/%,+&#3+-#<('#(.+&&%-%&)# <+3#0%)#%&%#3%/34(.>#4(&#.'1$%#-+.*/&%))%)#<+3#0%)#(&0%)#3%/34(.:# H*.%'&%)89'4#3+-#,+'.*&0%'#0%#,+'34%//*$%#6%&)'(/%'>#<('#-%$%)#<2=#4(5(6*)%)# A,3%&0%/3%#(,#0()(# I=%&%3)%#<8+'#.'1$%'%&#4(&#3%#)8C103%&0%/3%'U,*/-#&7'#<(&U<1&#2&34%'#0%):# P+*6%#+8%'#V&)%'&%)#W'+)+6+/:#X%)%$&%/3%#,+'#)%4&+/+$*#)*/#()#)'(&35+')%'%#)%/%,+&*#8*(#%)#0()(&%)#.(3%'%)#57#VW:# I%4&+/+$*#0%'#-1/*$$2'#<2=%'%#+8%',2'3%/3#<(3)*$<%0%'#57#4+..%'&%))%):# iv

7 9 0125$21(17* Den 1. februar 2006 blev aktiemajoriteten i TDC overtaget af Nordic Telephony Company (NTC), hvori ejerkredsen omfatter nogle af de største kapitalfonde på verdensplan. Fondenes overtagelse af aktiemajoriteten i TDC har været den største handel gennemført af kapitalfonde i Danmark, samtidig med at det er en enestående case, idet det kun lykkedes kapitalfondene at få opkøbt 87,9% af aktierne, hvilket ikke gjorde NTC i stand til at afnotere selskabet fra fondsbørsen. Dette har medført at TDC stadig besidder en oplysningsforpligtelse over for fondsbørsen, samtidig med at der fra medierne er langt mere fokus på det daglige arbejde, end hvis de havde været ejet fuldt ud af kapitalfondene. Der er således stadig meget stor fokus på TDC, og hvordan det præsterer i markedet. En del af forventningerne hænger sikkert også sammen med kapitalfondenes hidtidige succeshistorier og store afkastkrav. Udmeldinger om et fastnet der er i værre stand end forventet, forsinkelser med ny ITimplementering, samt sjældne udtalelser fra en af de involverede fonde, der erkender fejl i købsprocessen 1, giver anledning til at stille spørgsmålet om fondene har forregnet sig? Værdien præges af en række store udfordringer som TDC står over for, det være sig internt i virksomheden som eksternt i markedet, hvilke omfatter: Teknologisk skift væk fra traditionelt fastnettelefoni Salg af strategiske aktieposter Infrastrukturens kvalitet Markedsudviklingen inden for telefoni går væk fra fastnet og over mod mobiltelefoni, hvilket udgør en stor risiko for indtjeningen, idet TDC stadig sidder med en utrolig stor kostbase i hele deres infrastruktur. Hvis tendensen fortsætter bliver TDC nødt til at tilbyde nye produkter og ydelser gennem fastnettet for at opretholde indtjeningen. 1 Borsen.dk d. 6/3-2008: Kapitalfond erkender fejl i TDC-handel 1

8 Med TDC som gammelt statsmonopol har NTC sandsynligvis identificeret potentielle effektiviseringer, der kan bidrage væsentligt til en værdiforøgelse af virksomheden. Spørgsmålet er bare om der kan effektiviseres lige så hurtigt som forventet? Ledelsen af TDC har samtidig gjort det klart at Sunrise, TDC s datterselskab i Schweiz, er til salg. Det blev i 2001 købt lige inden IT-boblen sprang til en værdi af DKK 32 mia., men anses fra analytikeres side for at have en meget lavere værdi nu 2. En stor del af værdien af TDC ligger derved også i udviklingen på det Schweiziske marked. I 2004 opkøbte man Song Networks for 4,6 mia. DKK. Song Networks var en strategisk brik for at kunne dække det Nordiske marked, herunder specielt pan-nordiske kunder med ønske om én teleudbyder i hele Norden. Song Networks havde udviklet et fiber- og DSL-baseret netværk på tværs af Norden, som primært rettede sig mod erhvervskunder. 2 Børsen 19 februar 2008: Schweiziske værdier for milliarder smuldrer for TDC 2

9 ; <.4=5$,64.,&5$.(17* Formålet med denne afhandling kan formuleres som nedenstående: Med udgangspunkt i en værdiansættelse af TDC A/S ønskes det vurderet hvorvidt investeringen i TDC ligner en succesfuld business case for de involverede kapitalfonde. For at kunne vurdere værdien af TDC er det nødvendigt at foretage en analyse af de historiske regnskabsdata, samt opstille estimater der vil forudsige aktiviteten i fremtiden. Disse estimater vil overordnet være vurderet ud fra en strategisk analyse, der vil danne et fundament til en senere værdiansættelse. I den strategiske analyse søges følgende spørgsmål at blive besvaret: Hvilke eksterne faktorer påvirker markedet hvori TDC opererer? Hvor konkurrencepræget er markedet som TDC operer i? Hvilke muligheder og trusler findes der for TDC? Hvordan er udviklingen på de forskellige markeder TDC opererer i? Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en historisk regnskabsanalyse. Der kan forekomme visse problemstillinger ved at benytte de offentligt tilgængelige tal i et analytisk perspektiv, hvorfor der i regnskabsanalysen søges svar på følgende spørgsmål: Er de rapporterede data sammenlignelige over perioden, og hvilke forhold skal der evt. korrigeres for? Med udgangspunkt i en reformuleret resultatopgørelse og balance til analysebrug ønskes den aktuelle økonomiske udvikling for TDC klarlagt. På hvilket niveau ligger TDC indtjenings-, vækst- og soliditetsmæssigt? I hvilken grad påvirker den ændrede kapitalstruktur TDC? Analysearbejdet har til formål at bruge de indsamlede informationer til at værdiansætte TDC-aktien. Hertil kan der benyttes flere modeller, som hver giver deres bud på en værdi for selskabet, hvor hver model har dets fordele og ulemper. Herunder søges følgende spørgsmål besvaret: 3

10 Hvilke værdiansættelsesmodeller er de mest hensigtsmæssige til bestemmelse af værdien i TDC? I hvilket værdispænd ligger værdien for TDC? Hvilke faktorer påvirker værdien i særlig grad? Ud fra den estimerede pris vurderes det, hvorvidt de involverede kapitalfonde ser ud til at have en succesfuld business case, herunder: Hvad er de forventelige afkastkrav for kapitalfondene, og kan TDC-casen imødekomme disse krav? Hvilke muligheder har kapitalfondene for yderligere at øge værdien af selskabet? 4

11 ;89 :>7-)$+'.&?'&.* I Figur 1 vises opgavens strauktur, hvortil model og metodevalg vil blive nøjere beskrevet efterfølgende i afsnit 2.2. :'4LG,MN,;J43O*/+GLI+LG, Kilde: Egen tilvirkning 5

12 ;8;89 B$1*+'.-'$7(+?$*-1-5/+$* Til brug i den strategiske analyse benyttes 4 forskellige teoretiske modeller til at afdække virksomhedens fremtidsmuligheder, samt beskrive den generelle strategiske position i markedet. Analysen er udarbejdet således at den starter med at identificere de eksterne faktorer som TDC ikke har nogen direkte indflydelse på. Disse analyseres ved brug af PEST analysen, som analyserer på de politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske faktorer. Konkurrenceintensiteteten i branchen bliver beskrevet ud fra Porter s Five Forces ved at analysere på graden af substituerende produkter, adgangsbarrierer for branchen, samt køber- og leverandørforhold. Samtidig med at modellen beskriver konkurrenceintensiteten i branchen, udstiller den også hvilke styrker og svagheder der gør sig gældende for TDC. Modellen vil blive benyttet på tre af de for TDC største markeder: Bredbånd, Mobil og Fastnet, samt for TDC s datterselskab Sunrise. Slutteligt analyseres på de interne faktorer der knytter sig til virksomheden, hvortil Porters værdikæde bliver benyttet. Således vil en gennemgang af værdikæden fokusere på virksomhedens interne ressourcer og kompetencer, for derved at identificere hvilke udfordringer TDC har på det interne plan. SWOT-modellen benyttes i konklusionen til at opsummere de forskellige faktorer beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen og ved anvendelsen af de forskellige teoretiske modeller. På denne måde vil de faktorer der i største grad påvirker TDC blive fremhævet i virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. 6

13 ;8;8; C$71+?-=+-1-5/+$1* I regnskabsanalysen undersøges regnskabspraksis og regnskabskvaliteten, hvorefter der redegøres for nødvendige korrektioner til brug for det analytiske perspektiv brugt i opgaven. Herefter analyseres de væsentligste regnskabsposter som i sammenhold med strategiske overvejelser skal være med til at skabe fundamentet for budgetteringen af driften. Fokus vil her være på omsætning, EBITDA, arbejdskapital og nettoinvesteringer, da dette er de primære value drivers i budgettet og dermed hele værdiansættelsen. I regnskabsanalysen vil der også blive foretaget en risikoanalyse, der vil blive opdelt i en analyse af den driftsmæssige og den finansielle risiko. Den driftsmæssige vil bidrage til at danne et grundlag for den senere udregning af WACC en, mens den finansielle vil analysere den kort- og langsigtede likviditetsrisiko. ;8;8D E&27$''$.(17* Budgetterne er fundamentet for at kunne opstille en kapitalværdibaseret værdiansættelse, og en stor del af budgetteringen er produktet af såvel den strategiske samt den regnskabsmæssige analyse. Budgetteringen til brug for værdiansættelsen vil bestå af resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse, som er genereret ud fra estimerede value-drivers. Grundlaget for hver estimation bliver her nøje vurderet og afrundet med en diskussion af usikkerheden for estimaterne. ;8;8F GH.2(-1+H''$5+$* Når det kommer til valget mellem modeller til at beregne værdiansættelsen, findes der flere modeller at vælge imellem. Hver model har deres fordele og ulemper. Denne opgave vil primært tage udgangspunkt i en kapitalværdibaseret model, mens resultatet vil blive holdt op imod en værdiansættelse baseret på multipler. Den kapitalværdibaserede model forekommer som den teoretisk mest korrekte, omend den er mere kompliceret og derved også sværere at forstå. 7

14 Modsat er en multipel værdiansættelse let forståelig, men mindre teoretisk korrekt, idet den ikke inkluderer det samme detaljerede fremtidsmæssige perspektiv. Svagheden til trods giver en værdiansættelse ved brug af multipler en hurtig estimering af i hvilket spænd værdien vil ligge i, samtidig med at brug af multipler i praksis ofte er benyttet. For at afspejle den usikkerhed der ligger i budgetteringens estimater, foretages der en følsomhedsanalyse på de mest afgørende value drivers, så som vækst, EBITDA % og WACC. Resultaterne af de forskellige analyser bliver derefter sammenholdt, og der fastlægges en prissætning på virksomheden. 8

15 ;8D G-57*-6*?(52$.*47*?(52$?.('(?* ;8D89 I.+.->>4.'$1* Afhandlingen bygger på offentlig tilgængelig information, hvor hovedkilden til information er de offentliggjorte kvartals- samt års-rapporter for TDC i perioden fra 2004 til 2. kvartal Disse kilder skulle gerne give et retvisende billede af virksomhedens drift, dog skal der tages visse forholdsregler, idet ændringer i regnskabspraksis kan variere over tid, samt at årsregnskabet kan have en ringe kvalitet. For at forholde sig kritisk til kvaliteten af regnskabet, bliver dette nøjere analyseret i regnsabsanalysen. Udover at gennemgå TDC s årsrapporter er der ligeledes benyttet information i årsrapporterne fra sammenlignelige selskaber. ;8D8; 01'$.)($J+* En stor del af informationsmaterialet er fremskaffet gennem interview af personer med relation til TDC og telebranchen generelt. Ved de foretagne interviews har det været hensigten at opnå en større indsigt indenfor branche- og virksomhedsrelaterede emner. Den øgede indsigt har primært bidraget med en bedre strategisk forståelse for selskabets interne såvel som eksterne faktorer. 53&*(,MN,:%G*+34)*,')+*GO'*?/, E3O), F*-+&#Y2%$3.'+# F)'()%$"#M(&($%'>#IKD#;'+15#F)'()%$"# S(3-13#X1'6<('0)# H*&(&6%#D+&)'+//%'>#F1&'*3%#A;# S+&&"#F(1%'# W1'6<(3%#W/(&&%'>#I%/*(#K(&-('4# L*/0%Z#N$%&#)*/8*'4&*&$# # Interviews har været semi-strukturerede med en til anledning forberedt interviewguide, der har fokuseret på åbne spørgsmål, således at nye indgangsvinkler, der ikke forud var blevet overvejet, kunne inddrages. Samtidig har der været opmærksomhed på at undgå ledende spørgsmål, idet dette vil hæmme validiteten i de indsamlede informationer. 9

16 !"#"# $%&'()*+,&(') Af andre kilder er der gjort brug af avisartikler, analyser omkring telemarkedet, samt mindre tilgængelig information indhentet gennem databaser, såsom udtræk af finansielle oplysninger fra FactSet, OneSource og Reuters!"- $./'0%1%+%/) Baseret på det tidsmæssige aspekt, såvel som de opstillede formkrav til opgaven, oplistes hermed de afgræsninger der er foretaget ved udarbejdelsen:! Der afgrænses fra at udarbejde individuelle værdiansættelser for de forskellige forretningsområder af TDC. I stedet udarbejdes detaljerede estimater for omsætnings og omkostningsudviklingen på de forskellige forretningsområder.! Ikke-driftsrelaterede aktiver, i form af det associerede selskab Polkomtel værdiansættes ud fra et kvalificeret gæt af aktieværdien, bliver og derved indregnet i værdiansættelsen.! Regnskabsanalysen tager udgangspunkt af de i årsrapporten foreliggende resultater og afgrænser sig fra at tage udgangspunkt i en pro forma sammenligning over den analyserede periode.! Data- og materialeindsamling er afsluttet d. 1. oktober Således vil nye data og nyere begivenheder ikke blive lagt til grund for værdiansættelsen. I vurderingen af business casen vil information frem til afleveringstidspunktet for så vidt muligt blive afspejlet.! HTCC vil i opgaven ikke blive nærmere behandlet, idet selskabet kun udgør en så lille andel af TDC, at det ud fra en cost-benefit betragtning er mere værdifuldt at fokusere analysen på TDC s nordiske forretning, samt Sunrise.! Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en kontrollerende andel af selskabet og med udgangspunkt i NTC som ejer. Synergieffekter for industrielle købere er således ikke afspejlet i værdiansættelsen.! Der afgrænses fra de af Folketinget vedtagne skatteregler rettet mod kapitalfonde. 10

17 D <.H+$1'-'(41*-6*$,>(.(* D89 K(+'4.($* TDC har sine rødder helt tilbage til 1882, hvor dannelsen af Kjøbenhavns Telefon-Aktieselskab fandt sted. Senere hen kom flere regionale telefonselskaber til, som hver især dækkede deres geografiske område uden overlap. Ved udgangen af 1986 var den danske fastnettelefoni delt op i fire forskellige selskaber, der hver varetog driften i deres område - KTAS, Jydsk Telefon, Fyns kommunale Telefonselskab og Tele Sønderjylland. Herudover var oprettet et selskab der varetog de internationale opkald, Telecom. 3 I 1990 blev disse selskaber slået sammen under én enhed med Tele Danmark som moderselskab, en konstruktion der var mere passende til et frit og konkurrencepræget marked. I 1994 gik Tele Danmark på børsen ved en aktieemission der indbragte 19,3 mia. DKK spredt over investorer. Det følgende år blev de regionale datterselskaber fusioneret med Tele Danmark i et stort teleselskab, hvilket skabte en ny organisationsstruktur. I 1996 blev det danske telemarked liberaliseret, hvor andre teleselskaber fik ret til at kunne leje sig ind på TDC s net. For at stå stærkere på det internationale marked indgik TeleDanmark et strategisk partnerskab med det amerikanske teleselskab Ameritech, hvilket betød at Ameritech ejede ca. 42% af Tele Danmarks aktier. Ameritech blev senere overtaget af det endnu større teleselskab SBC. 4 I januar 1998 solgte staten resten af sine aktier i Tele Danmark i markedet, og selskabet blev derved fuldstændig privatiseret. I 2000 blev strategien omlagt og Tele Danmark skiftede navn til TDC. Der blev dannet en ny struktur med nye selvstændige datterselskaber, der havde til formål at øge kundefokus og sikre en fremtid med vækst

18 Den øgede fokus på vækst førte til udenlandske opkøb i Sunrise, HTTC, Bite, Talkline, mv. for at kunne skabe en stærkere international profil. Blandt disse var opkøbet af Sunrise den største investering for TDC med en opkøbspris på omkring DKK 35 mia. Sunrise blev overtaget på et tidspunkt hvor IT-boblen var på sit højeste. 5!"# $%&'()'*)+,- Den nuværende ejerstruktur har sit udspring i fem kapitalfondes overtagelse af aktiemajoriteten i 2005 gennem selskabet Nordic Telephony Company (NTC). NTC består af Apax Partners, Kohlberg Kravis Roberts and Co., Blackstone, Permira og Providence. Den 2. december afgav NTC bud på TDC-aktien for en kurs på 382 DKK pr aktie. 6 Buddet var bindende såfremt det lykkedes NTC at købe minimum 90% af aktierne i TDC, hvorefter NTC, såfremt de 90% af aktierne blev overdraget, kunne tvangsindløse de resterende aktionærer og derved afnotere selskabet fra fondsbørsen. Den 12. januar 2006 udløb budfristen som NTC var kommet med og det viste sig at ATP som den største aktionær i selskabet ikke valgte at takke ja til buddet. Det havde den virkning at NTC kun opnåede tilsagn om køb af 88,2% af aktierne i TDC, men fra NTC s side godtog man dog overtagelsen af aktiemajoriteten. Senere hen forsøgte TDC og NTC at tvangsindløse de resterende aktier i selskabet, hvilket dog blev afvist af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som lagde sag an ved Østre Landsret. Samtidig lagde ATP også sag an mod TDC og NTC, idet ATP mente at vedtægtsbestemmelsen vedrørende tvangsindløsningen var ulovlig. Udfaldet af retssagerne blev, at Østre Landsret gav ATP og Erhvers- og Selskabsstyrelsen medhold i deres anklager, hvilket gjorde tvangsindløsningen af aktierne ugyldig. Både TDC og NTC valgte ikke at appellere til Højesteret, hvorfor dommen blev den endelige afgørelse og markerede et stilskifte i NTC s åbenhed og tilgang over for Fondsbørsen. 5 Børsen d. 19/2-2008: Schweiziske værdier for milliarder smuldrer i TDC 6 TDC årsrapport

19 :'4LG,PN,AQ*G/+GLI+LG,R%G,5=8,-SD, Kilde: TDC Årsrapport 2007 D8D L$2$5+$* Efter NTC har overtaget majoriteten i selskabet, er der sket betydelige ændringer i ledelsen, som fra at have haft en mere politisk baggrund nu besidder en mere industriel og branchemæssig erfaring. Jens Alder har overtaget direktørposten for TDC efter at have siddet som direktør for det schweiziske selskab Swisscom i årene Af uddannelsesmæssig baggrund har han en Master of Electrical Engineering fra Federal Institute of Technology i Zürich, samt en MBA fra INSEAD i Udover at have været i Swisscom har han også udgjort en del af ledelsen i Motor- Columbus, Alcatel STR Ltd. og Alcatel Switzerland Ltd. 7 Det er derved en meget erfaren direktør med både en teknisk og erhvervsmæssig erfaring, der har erstattet den tidligere direktør og politiker Henning Dyremose. Jens Alder er således den første på direktørposten i TDC, der besidder brancheerfaring. Henning Dyremose efterfulgte således Hans Würtzen, som var tidligere departementschef i Finansministeriet. Henning Dyremose overtog herefter formandsposten som han bistod indtil generalforsamlingen i 2008, hvorefter næstformanden, Vagn Sørensen tog over. Den 16. maj blev Pierre Danon indsat som næstformand i bestyrelsen. 7 TDC.dk 13

20 Efter overtagelsen er der ligeledes blevet skiftet ud på væsentlige poster i direktionen. Blandt nogle af de mere markante nye ansigter er Eva Berneke, der med en fortid som partner i McKinsey er blevet strategiansvarlig, samt Jesper Ovesen, som er blevet udnævnt til ny CFO med seneste baggrund som adm. Direktør for Kirkbi A/S. Bestyrelsen og direktionen består af følgende medlemmer: :'4LG,!N,B*/+TG*(/*U,5=8,-SD, D+'((')4, E3O), H+'-(&0# P($&#J8%#F2'%&3%&# D(&0:-%'6>#DNJ#A13)'*(&#A*'/*&%3>#P*6%#W'%3*0%&)#FAF>#H+'-(&0#,+'#%&#/(&$#'944%#.%3)"'%/3%'#!93),+'-(&0# W*%''%#K(&+&# F%&*+''70$*8%'#*#[WM+'$(&#-%0#5'*-9')#,+413#,+'#)%/%3%4)+'%&>#X%3)"'%/3%3,+'-(&0#*#N*'6+-# M%0/%-# L1')#X=\'4/1&0# M:F6:#*#24+&+-*>#MXA#V&3%(0>#5(')&%'#*#W%'-*'(#A08*3%'3#LX>#.%3)"'%/3%3,+'-(&0#!ID#A5F# M%0/%-# ](E'%&6%#Y:#;1,,%"# XA>#F%&*+'#-(&($*&$#5(')&%'#*#I<%#X/(63)+&%#;'+15>#.%3)"'%/3%3-%0/%-#*#!ID#A5F>#K%1)36<%#I%/%4+-# M%0/%-# J/*8%'#Y(('-(&&# XA>#MXA>#M(&($*&$#K*'%6)+'#L+</.%'$#L'(8*3#S+.%')3#^#D+>#.%3)"'%/3%3-%0/%-#!ID#A5F# M%0/%-# ;13)(8+#F6<E%0# XA>#MXA>#M(&($*&$#K*'%6)+'#*#W'+8*0%&6%#N_1*)">#-%0/%-#(,#.%3)"'%/3%&#*#!ID#A5F# M%0/%-# S*6<('0#`*/3+&# MXA>#V&3%(0>#5(')&%'#*#A5(O#W(')&%'3#`+'/0E*0%#]]W>#-%0/%-#(,#.%3)"'%/3%&#*#!ID#A5F# M%0/%-# ]%*,#Y(')-(&&# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)>#F"3)%-)%4&*4%'#*#IKD#AUF# M%0/%-# F)%%&#[(6+.3%&# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)>#F5%6*(/)%4&*4%'#*#IKD#AUF# M%0/%-# [(&#X('0*&+# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)>#D(&0:F6*%&)#*#0()(/+$*>#3"3)%-108*4/%'#IKD#AUF# M%0/%-# X+#M($&133%&# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)#>#H1/0-9$)*$#*#IKD#+$#,+'-(&0#,+'#]%0%',+'%&*&$%&## L*/0%Z#IKD:04# # :'4LG,VN,='G*I+'%)U,5=8,-SD, D+'((')4, E3O), DNJ# [%&3#A/0%'# M(3)%'#+,#%/%6)'*6(/#%&$*&%%'*&$>#MXA>#V&3%(0:#DNJ#FE*336+-#])0# DHJ# [%35%'#J8%3%&# M(3)%'#*#H*&(&6%>#F)()3(1)+'*3%'%)#'%8*3+':#a4+&+-*0*'%4)2'#K(&34%#X(&4>#!+8+#!+'0*34>#]%$+>#A0-:#0*'%4)2'#L*'4.*#AUF# YS#0*'%6)+'# [%35%'#I<%*//#N'*43%&# D(&0:[1'>#V&3%(0>#(08+4()#;+'*33%&#H%0%'35*%/#L*%'4%$(('0>#<%'%,)%'#4(''*%'%#*#IKD# L+&6%'&3)'()%$*6<%,# N8(#X%'&%4%# M(34*&*&$%&*2'>#MXA>#W(')&%'#M6L*&3%"#^#D+# K*'%4)2'>#M+.*/#!+'0%&# M(03#M()<*(3#M*00%/.+%# D(&0:M%'6#*#(,39)&*&$324+&+-*>#(0-*&*3)'%'%&0%#0*'%4)2'#+$#%1'+59*34#8*6%0*'%4)2'# *#FDA#Y"$*%&%#W'+016)3#AUF# K*'%4)2'>#N'<8%'8#!+'0%&# L/(13#W%0%'3%&# D(&0:M%'6:H*'>#NO%61)*8%#M(&($%-%&)#W'+$'(-#V&3%(0>#4(''*%'%#*&0%&,+'#IKD# K*'%4)2'>#H(3)&%)#!+'0%&# D('3)%&#K*//*&$# YA>#YK>#0*'%4)2'#,+'#5%'3+&(/#3"3)%-3#$'+15#VXM#!+'0*6#+$#-%0/%-#(,#0*'%4)*+&%&># (0-*&*3)'%'%&0%#0*'%4)2'#N-%&)+'#K(&-('4# L*/0%Z#N$%&#)*/8*'4&*&$# # Ud fra de enkelte medlemmers meritter og omtale i pressen 89 vurderes det, at der er fundet en ledelse med erfaring, teknologisk indsigt og ikke mindst enighed om den valgte strategi for TDC på både bestyrelses-, samt direktionsplan. Sammensætningen virker som en solid ledelsesmæssig platform, der skal kunne implementere den nyvalgte strategi og dermed øge værdien af TDC. 8 Børsen, : Jens Alder fjerner Dyremoses kronprins 9 Børsen, : Finansdirektør forlader TDC 14

21 D8F 02$1'(6(?-'(41*-6*4>'(,$.(17+A*47*)H.2(+?-=$12$*4,.M2$.* For at vurdere hvorvidt der er tale om en succesfuld business case, er det vigtigt at klarlægge hvilke områder, hvorpå man kan optimere TDC for at opnå det bedste resultat ved et kommende exit. Ved overtagelsen af aktiemajoriteten betalte NTC samlet DKK 27,8 mia. for selskabet efter dividendeudbetaling og udstedelse af obligationslån i NTC. Den langsigtede business case ligger i at få optimeret TDC, således at værdien af egenkapitalen ved exit er forøget mest muligt. Det er således afkastet fra egenkapitalforøgelsen der afgør succeskriteriet for kapitalfondene. Følgende områder er identificeret for at kunne skabe værdi til ejerne: 1. Nedbringelse af arbejdskapital og netto rentebærende gæld a. Frasalg af ikke strategiske forretningsområder b. Sale and lease back; leasing frem for CAPEX c. Betalingsfrister 2. Indtjeningsforbedring a. Omsætning b. Driftsmæssige omkostninger c. Finansielle omkostninger L*/0%Z#N$%&#)*/8*'4&*&$# Ledelsens fremlagte strategiplan adresserer ovenstående områder, hvorfor de nærmere beskrives i nedenstående afsnit vedrørende TDC s strategi. 15

22 D8N O'.-'$7(* Den nye ledelse er kommet ud med en ny strategi der kan opsummeres på følgende punkter: Satsning på det Nordiske marked Minimering af omkostninger Investering i teknologi Mere af alting D8N89 O-'+1(17*>M*2$'*P4.2(+?$*,-.?$2* TDC har udmeldt at de udelukkende vil satse på det Nordiske marked, hvorfor forretningsområder der ligger uden for dette område ses som finansielle investeringer til salg for den rette pris. 10 Den nye strategiplan stræber efter, at TDC skal være markedsledende og en klar nummer ét indenfor alle betydende områder i Danmark. For resten af det nordiske marked skal TDC satse på erhvervssegmentet, hvor TDC skal være førsteudfordreren, vel vidende at Telia og Telenor dominerer på henholdsvis det svenske og norske marked. Således har TDC efter ejerskiftet frasolgt datterselskaberne Bité og Talkline, samt deres 15% ejerandel i det østrigske mobilselskab One. Salgene har indbragt en gevinst efter skat på 5,3 mia. DKK, som ejerne har kunnet nedbringe den rentebærende gæld med. I Tabel 1 og 2 ses en oversigt over henholdsvis frasolgte forretningsområder og selskaber uden for TDC s business case, som ledelsen ønsker afhændet. =3+%, D*(/I3&, 5G3)/3I+'%)//L$, >%G+,')R%, bc:#=(&1('#tdde# X*)f# ghd#-*+:#nbs# X(/)*34#3%/34(.:#bddi#%=%'(&0%/:#;%8*&3)#%,)%'#34()#57#b:bjh#-*+:#KLL# Qb:#=1/*#Tdde# I(/4/*&%# hjd#-*+:#nbs# I"34#-+.*/+5%'()2':#bddi#%=%'(&0%/:#;%8*&3)#%,)%'#34()#57#Q:Thb#-*+:#KLL# T:#+4)+.%'#Tdde# J&%# TbQ#-*+:#NBS# a3)'*$34#-+.*/3%/34(.:#bhi#%=%'(&0%/:#;%8*&3)#%,)%'#34()#57#khc#-*+:#kll# L*/0%Z#IKD#l'3'(55+')%'#Tdde## D*(/I3&, >%G+,')R%, F1&'*3%# bdd>di# F%/34(.%)#<('#5'93)%'%)#%&#,/(0#+-39)&*&$#0%#3%&%'%#7'## W+/4+-)%/# bc>ji# F(/$#(,#(4)*%5+3)#,+'#kjd#-*+:#NBS#(,8%&)%'#,+'<(&0/*&$%'#-%0#P+0(5<+&%>#%,)%'#*&03*$%/3%#+$#+53)(')%)#8+/0$*,)33($:## YIID## jq>qi# V&8%3)%'*&$3.(&4#1&0%'32$%'#3)'()%$*34%#-1/*$<%0%':## L*/0%Z#IKD#l'3'(55+')%'#Tddj>#Tdde# 10 om tdc profil strategi 16

23 Det mest betydningsfulde selskab der ligger uden for det nordiske område er Sunrise i Schweiz, som bidrager med 22,5% af omsætningen for hele TDC. Således ligger en stor del af værdien af TDC i Sunrise, hvorfor et kommende salg vil have stor effekt på ejernes business case. En række af initiativer er ved at blive gennemført, således at selskabet er forberedt på en forestående salgsprocess. Jens Alder har udtalt at TDC beholder Sunrise indtil det er salgsklart, hvilket kan vare op til flere år. 11 Derudover har TDC andele i HTTC i Ungarn og Polkomtel i Polen, som begge må forventes frasolgt indenfor en kort tidsramme. TDC har udmeldt at man for HTTC undersøger selskabets strategiske muligheder 12, hvilket er sket efter at man har foretaget 2 strategiske opkøb af Invitel og Memorex for at styrke selskabet ved en kommende salgsproces. Strategien om at frasælge de ikke strategiske områder resulterer i større fokus på kerneområdet, det Nordiske marked, hvor TDC vil være den dominerende faktor. Disse klare målsætninger skal effektueres ved at gennemføre de operationelle tiltag af strategiplanen, som bliver beskrevet i de følgende afsnit. Strategiplanen satser på at TDC skal være den mest omkostningseffektive teleoperatør i Norden. Det seneste årti har TDC blandt andet oplevet at Telia og Telenor er trådt ind som store konkurrenter på det danske telemarked og derved har givet TDC en særdeles hård konkurrence. Sammenligner man EBITDA-marginen med Telia og Telenor ses det, at der i 2007 kun var 0,6%- point i forskel i EBITDA marginen 53&*(,VN,ABC5=-#/3$$*)('4)')4,$*((*$,5=8U,5*('3,%4,5*(*)%G, ABC5=-#$3G4'),',JG%.*)+, PZZV, PZZW, PZZ[, PZZ\, ")/], IKD# QQ>T# QT>T# QT>h# Qb>k# QT>g# I%/*(# Qj>c# QQ>j# Qh>g# QT>T# Qg>h# I%/%&+'# Qh>h# Qg>j# Qh>c# Qb>j# Qg>g# L*/0%Z#IKD>#I%/%&+'>#I%/*(3#7'3'(55+')%'#TddgCTdde# # 11 Børsen d. 17/2-2008: Schweiziske værdier for millliarder smuldrer for TDC 12 Fondsbørsmeddelelse pr. 30/6-2008: TDC s datterselskab HTTC undersøger selskabets strategiske muligheder 17

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC 2013 Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC Michael Chen Institut for finansiering (CBS) Vejleder: Jimmy Lundby Maj. 2013 1 Indholdsfortegnelse Executive summary 1. Problemfelt 1.1 Indledning... 5 1.2

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked Studie: Cand. merc. aud Vejleder: Jens O. Elling Kandidatafhandling Afleveret: 30. maj 2014 Institut for Revision & Regnskab Antal sider: 110,02

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

en strategisk og regnskabsmæssig analyse

en strategisk og regnskabsmæssig analyse Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering og Regnskab Cand.merc. Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af SAS AB en strategisk og regnskabsmæssig analyse Ekstern lektor:

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Kilde: http://www.commnexus.org/events/teliasonera-marketlink/ Intern analyse af selvvalgt virksomhed. Klasse: ser-1a. Team 2

Kilde: http://www.commnexus.org/events/teliasonera-marketlink/ Intern analyse af selvvalgt virksomhed. Klasse: ser-1a. Team 2 19.12.14 Modul 4+5 Kilde: http://www.commnexus.org/events/teliasonera-marketlink/ Intern analyse af selvvalgt virksomhed Klasse: ser-1a Team 2 Teammedlemmer: Anne Kristine Juul Pedersen Mathias Hagelund

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S (Strategic analysis and valuation of Royal Unibrew A/S) Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc. Finansiering og Regnskab 30.

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Forfatter: Mikkel Baunegaard Antonsen Vejleder: Henning Skov Jensen Copenhagen Business

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 1. INDLEDNING 5 1.1 EXECUTIVE SUMMARY 5 1.2 FORORD 5 1.3 INDLEDNING 5 1.4 PROBLEMFORMULERING 7 1.5 AFGRÆNSNING 8 1.6 METODE 9 1.7 KILDEKRITIK 11 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 12 2.1 HISTORIE 12 3. STRATEGISK

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere