!"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*"

Transkript

1 !"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*!"#$%&'%()*"+,"-$.()'.."/+.'",0%"1+2(3+4,0)&'" 5+)&(&+3+,6+)&4()*" 7+)&89'%/8:(%" ;).3(3$3",0%":()+).('%()*" E'F4'&'%B" G1.3'%)"H'130%" 7+%.3')"5I6)+$#" J&+%-'F&'3"+,B"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" K60D+."=/6''4"L%40,," "

2

3 ! "#$%&'()$*+&,,-./* On 1st February 2006 a group of five PE-funds, Nordic Telephony Company, bought 87,9 % of the Danish telecommunication company TDC A/S. The main objective for this dissertation was to assess whether the business case seems to be successful for the PE-funds. By performing a valuation of TDC A/S at 1st October 2008 the internal rate of return of the initial investment was calculated and held up against an expected rate of return of 25%. As a starting point the CEO was replaced and a whole new management team was set in place. They set a new strategy focusing on core business area, rationalizations and investment in technology. Major threats arise to the underlying earnings of TDC, as they are impacted heavily by a technology change where customers substitute fixed net with mobile communications. This causes a major threat to the earnings as TDC is not capable of capturing the same market share within mobile communication. At the same time the Danish electricity companies have started to deploy their own fiber network, thus creating direct competition to the TDC fixed network. The primary valuation was based on a discounted cash flow model along with a multiple valuation based on EV/EBITDA. Sensitivity analyses were carried out for CAPEX, WACC, change in EBITDA and use of method for estimating the continuing value. An equity value span of DKK 30b to DKK 35b was estimated given the different scenarios. In order to calculate the internal rate of return for the initial investment an equity value of DKK 33,1 was used. Calculations resulted in a net loss for the PE-funds of DKK 2.8b equivalent to an internal rate of return of -8,8%, so far resulting in an unsuccessful business case for the PE-funds. i

4 '$71$5+$ 0* Executive summary...i* 0.1* Ordliste...iv* 1* Indledning...1* 2* Problemformulering...3* 2.1* Opgavestruktur...5* 2.2* Model- og metodevalg...6* 2.3* Valg af kilder og kildekritik...9* 2.4* Afgrænsning...10* 3* Præsentation af empiri...11* 3.1* Historie...11* 3.2* Ejerforhold...12* 3.3* Ledelse...13* 3.4* Identifikation af optimerings- og værdiskabende områder...15* 3.5* Strategi...16* 3.6* Organisationsstruktur...23* 3.7* Produkter...24* 3.8* Økonomi...31* 4* Strategisk analyse...33* 4.1* PEST-analyse...33* 4.2* Brancheanalyse...41* 4.3* Intern analyse...51* 4.4* Delkonklusion og SWOT...56* 5* Regnskabsanalyse...57* 5.1* Regnskabspraksis...57* 5.2* Reformulering af regnskabet...58* 5.3* Rentabilitetsanalyse...60* 5.4* Risikoanalyse...66* 5.5* Delkonklusion...68* ii

5 6* Budgettering...69* 6.1* Budgettering af omsætning og omkostninger...69* 6.2* Budgettering af andre poster på resultatopgørelsen...75* 6.3* Budgettering af anlægsinvesteringer og arbejdskapital...75* 6.4* Delkonklusion...76* 7* Værdiansættelse...77* 7.1* DCF-model...77* 7.2* Værdiansættelse ved brug af multipler...83* 7.3* Delkonklusion...87* 8* Vurdering af business case...89* 8.1* Salg af forretningsområder...90* 8.2* EXIT-strategi...91* 9* Konklusion...92* 9.1* Strategiske forhold...93* 9.2* Regnskabsmæssige forhold...95* 9.3* Værdiansættelse...95* 9.4* Vurdering af business case...96* 10* Litteraturliste...98* Afhandlingen har et omfang på under tegn, hvormed de formelle krav til det maksimale omfang er overholdt. iii

6 !89 :.25(+'$*!"#$%&'()*+, -..*/)*+,!"#$%&%'()*+&#(,#-+.*/&%)#0%'#-1/*$$2'#3)+'#0()(4(5(6*)%)#57#&%)89'4%):#!%)89'4#3+-#,2'%'#,'(#)%/%,+&6%&)'(/%'#0*'%4)%#)*/#41&0%&:#;'1&0%)#0%&#<2=%#10.'%0%/3%#(,# -012, A8%'($%#-('$*&#5%'#13%':# -)3(%4+,56, B03%&0%/3%#(,#)'(0*)*+&%/)#)8C3*$&(/%'# -712, A8%'($%#'%8%&1%#5%'#13%':# 8-"7, D1-1/()%0#(8%'($%#$'+E)<#'()%:# 89:, F6<E%*G*34%#H'(&6# 8;-<#)*+, I"5%#(,#&%)89'4#0%'#/*$$%'#)*/#$'1&0#,+'#4(.%/#)8:# ='4'+3(+,56, H9//%3.%)%$&%/3%#,+'#0*$*)(/%#)8C3*$&(/%'#103%&0)#8*(#)8C3%&0%-(3)%'>#,'(#3()%/*)#%//%'#$%&&%-# 4(.%/#)8:#J5)($%'#*44%#0%&#3(--%#4(5(6*)%)#*#&%))%)# =>>, K(&34%#L'+&%'# ABC5, ABC5=-, 9D=1-, C1,56, E;1F-5, 1G%H..*/, 7%3$')4, +3I/+*G, 5G3)/J%G+)*+, 6%C1, K=DF, M+0)($%/3%#(,#0()(# N('&*&$3#.%,+'%#*&)%'%3)#(&0#)(O:# N('&*&$3#.%,+'%#*&)%'%3)>#)(O()*+&>#0%5'*6*()*+&#(&0#(-+')*G()*+&# P*0%'%108*4/*&$#(,#Q;#)%4&+/+$*%&>#3+-#-%0,2'%'#%&0&1#3)2''%#4(5(6*)%)#57#&%)89'4%):# I8C3*$&(/%'#+8%',2')#$%&&%-#%&#/144%)#*&)%'&%)#5'+)+4+/:#!%)#+5%'()*&$#5'+,*)#/%33#(=13)%0#)(O:# I%/%,+&*#(.+&&%-%&)#3+-#./*8%'#.%)(/)#%,)%'#,+'.'1$3)*0351&4)# I%/%,+&*#(.+&&%-%&)#3+-#./*8%'#.%)(/)#*&0%&#,+'.'1$3)*0351&4):#J,)#/(85'*3#)%/%,+&*:# IKDR3#,*.%'#/23&*&$#)*/#%'<8%'8341&0%':# S+(-*&$#%'#%'#%&#(,)(/%#-%//%-#T#)%/%3%/34(.%'>#37/%0%3#%&#-+.*/)%/%,+&#3+-#<('#(.+&&%-%&)# <+3#0%)#%&%#3%/34(.>#4(&#.'1$%#-+.*/&%))%)#<+3#0%)#(&0%)#3%/34(.:# H*.%'&%)89'4#3+-#,+'.*&0%'#0%#,+'34%//*$%#6%&)'(/%'>#<('#-%$%)#<2=#4(5(6*)%)# A,3%&0%/3%#(,#0()(# I=%&%3)%#<8+'#.'1$%'%&#4(&#3%#)8C103%&0%/3%'U,*/-#&7'#<(&U<1&#2&34%'#0%):# P+*6%#+8%'#V&)%'&%)#W'+)+6+/:#X%)%$&%/3%#,+'#)%4&+/+$*#)*/#()#)'(&35+')%'%#)%/%,+&*#8*(#%)#0()(&%)#.(3%'%)#57#VW:# I%4&+/+$*#0%'#-1/*$$2'#<2=%'%#+8%',2'3%/3#<(3)*$<%0%'#57#4+..%'&%))%):# iv

7 9 0125$21(17* Den 1. februar 2006 blev aktiemajoriteten i TDC overtaget af Nordic Telephony Company (NTC), hvori ejerkredsen omfatter nogle af de største kapitalfonde på verdensplan. Fondenes overtagelse af aktiemajoriteten i TDC har været den største handel gennemført af kapitalfonde i Danmark, samtidig med at det er en enestående case, idet det kun lykkedes kapitalfondene at få opkøbt 87,9% af aktierne, hvilket ikke gjorde NTC i stand til at afnotere selskabet fra fondsbørsen. Dette har medført at TDC stadig besidder en oplysningsforpligtelse over for fondsbørsen, samtidig med at der fra medierne er langt mere fokus på det daglige arbejde, end hvis de havde været ejet fuldt ud af kapitalfondene. Der er således stadig meget stor fokus på TDC, og hvordan det præsterer i markedet. En del af forventningerne hænger sikkert også sammen med kapitalfondenes hidtidige succeshistorier og store afkastkrav. Udmeldinger om et fastnet der er i værre stand end forventet, forsinkelser med ny ITimplementering, samt sjældne udtalelser fra en af de involverede fonde, der erkender fejl i købsprocessen 1, giver anledning til at stille spørgsmålet om fondene har forregnet sig? Værdien præges af en række store udfordringer som TDC står over for, det være sig internt i virksomheden som eksternt i markedet, hvilke omfatter: Teknologisk skift væk fra traditionelt fastnettelefoni Salg af strategiske aktieposter Infrastrukturens kvalitet Markedsudviklingen inden for telefoni går væk fra fastnet og over mod mobiltelefoni, hvilket udgør en stor risiko for indtjeningen, idet TDC stadig sidder med en utrolig stor kostbase i hele deres infrastruktur. Hvis tendensen fortsætter bliver TDC nødt til at tilbyde nye produkter og ydelser gennem fastnettet for at opretholde indtjeningen. 1 Borsen.dk d. 6/3-2008: Kapitalfond erkender fejl i TDC-handel 1

8 Med TDC som gammelt statsmonopol har NTC sandsynligvis identificeret potentielle effektiviseringer, der kan bidrage væsentligt til en værdiforøgelse af virksomheden. Spørgsmålet er bare om der kan effektiviseres lige så hurtigt som forventet? Ledelsen af TDC har samtidig gjort det klart at Sunrise, TDC s datterselskab i Schweiz, er til salg. Det blev i 2001 købt lige inden IT-boblen sprang til en værdi af DKK 32 mia., men anses fra analytikeres side for at have en meget lavere værdi nu 2. En stor del af værdien af TDC ligger derved også i udviklingen på det Schweiziske marked. I 2004 opkøbte man Song Networks for 4,6 mia. DKK. Song Networks var en strategisk brik for at kunne dække det Nordiske marked, herunder specielt pan-nordiske kunder med ønske om én teleudbyder i hele Norden. Song Networks havde udviklet et fiber- og DSL-baseret netværk på tværs af Norden, som primært rettede sig mod erhvervskunder. 2 Børsen 19 februar 2008: Schweiziske værdier for milliarder smuldrer for TDC 2

9 ; <.4=5$,64.,&5$.(17* Formålet med denne afhandling kan formuleres som nedenstående: Med udgangspunkt i en værdiansættelse af TDC A/S ønskes det vurderet hvorvidt investeringen i TDC ligner en succesfuld business case for de involverede kapitalfonde. For at kunne vurdere værdien af TDC er det nødvendigt at foretage en analyse af de historiske regnskabsdata, samt opstille estimater der vil forudsige aktiviteten i fremtiden. Disse estimater vil overordnet være vurderet ud fra en strategisk analyse, der vil danne et fundament til en senere værdiansættelse. I den strategiske analyse søges følgende spørgsmål at blive besvaret: Hvilke eksterne faktorer påvirker markedet hvori TDC opererer? Hvor konkurrencepræget er markedet som TDC operer i? Hvilke muligheder og trusler findes der for TDC? Hvordan er udviklingen på de forskellige markeder TDC opererer i? Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en historisk regnskabsanalyse. Der kan forekomme visse problemstillinger ved at benytte de offentligt tilgængelige tal i et analytisk perspektiv, hvorfor der i regnskabsanalysen søges svar på følgende spørgsmål: Er de rapporterede data sammenlignelige over perioden, og hvilke forhold skal der evt. korrigeres for? Med udgangspunkt i en reformuleret resultatopgørelse og balance til analysebrug ønskes den aktuelle økonomiske udvikling for TDC klarlagt. På hvilket niveau ligger TDC indtjenings-, vækst- og soliditetsmæssigt? I hvilken grad påvirker den ændrede kapitalstruktur TDC? Analysearbejdet har til formål at bruge de indsamlede informationer til at værdiansætte TDC-aktien. Hertil kan der benyttes flere modeller, som hver giver deres bud på en værdi for selskabet, hvor hver model har dets fordele og ulemper. Herunder søges følgende spørgsmål besvaret: 3

10 Hvilke værdiansættelsesmodeller er de mest hensigtsmæssige til bestemmelse af værdien i TDC? I hvilket værdispænd ligger værdien for TDC? Hvilke faktorer påvirker værdien i særlig grad? Ud fra den estimerede pris vurderes det, hvorvidt de involverede kapitalfonde ser ud til at have en succesfuld business case, herunder: Hvad er de forventelige afkastkrav for kapitalfondene, og kan TDC-casen imødekomme disse krav? Hvilke muligheder har kapitalfondene for yderligere at øge værdien af selskabet? 4

11 ;89 :>7-)$+'.&?'&.* I Figur 1 vises opgavens strauktur, hvortil model og metodevalg vil blive nøjere beskrevet efterfølgende i afsnit 2.2. :'4LG,MN,;J43O*/+GLI+LG, Kilde: Egen tilvirkning 5

12 ;8;89 B$1*+'.-'$7(+?$*-1-5/+$* Til brug i den strategiske analyse benyttes 4 forskellige teoretiske modeller til at afdække virksomhedens fremtidsmuligheder, samt beskrive den generelle strategiske position i markedet. Analysen er udarbejdet således at den starter med at identificere de eksterne faktorer som TDC ikke har nogen direkte indflydelse på. Disse analyseres ved brug af PEST analysen, som analyserer på de politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske faktorer. Konkurrenceintensiteteten i branchen bliver beskrevet ud fra Porter s Five Forces ved at analysere på graden af substituerende produkter, adgangsbarrierer for branchen, samt køber- og leverandørforhold. Samtidig med at modellen beskriver konkurrenceintensiteten i branchen, udstiller den også hvilke styrker og svagheder der gør sig gældende for TDC. Modellen vil blive benyttet på tre af de for TDC største markeder: Bredbånd, Mobil og Fastnet, samt for TDC s datterselskab Sunrise. Slutteligt analyseres på de interne faktorer der knytter sig til virksomheden, hvortil Porters værdikæde bliver benyttet. Således vil en gennemgang af værdikæden fokusere på virksomhedens interne ressourcer og kompetencer, for derved at identificere hvilke udfordringer TDC har på det interne plan. SWOT-modellen benyttes i konklusionen til at opsummere de forskellige faktorer beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen og ved anvendelsen af de forskellige teoretiske modeller. På denne måde vil de faktorer der i største grad påvirker TDC blive fremhævet i virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. 6

13 ;8;8; C$71+?-=+-1-5/+$1* I regnskabsanalysen undersøges regnskabspraksis og regnskabskvaliteten, hvorefter der redegøres for nødvendige korrektioner til brug for det analytiske perspektiv brugt i opgaven. Herefter analyseres de væsentligste regnskabsposter som i sammenhold med strategiske overvejelser skal være med til at skabe fundamentet for budgetteringen af driften. Fokus vil her være på omsætning, EBITDA, arbejdskapital og nettoinvesteringer, da dette er de primære value drivers i budgettet og dermed hele værdiansættelsen. I regnskabsanalysen vil der også blive foretaget en risikoanalyse, der vil blive opdelt i en analyse af den driftsmæssige og den finansielle risiko. Den driftsmæssige vil bidrage til at danne et grundlag for den senere udregning af WACC en, mens den finansielle vil analysere den kort- og langsigtede likviditetsrisiko. ;8;8D E&27$''$.(17* Budgetterne er fundamentet for at kunne opstille en kapitalværdibaseret værdiansættelse, og en stor del af budgetteringen er produktet af såvel den strategiske samt den regnskabsmæssige analyse. Budgetteringen til brug for værdiansættelsen vil bestå af resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse, som er genereret ud fra estimerede value-drivers. Grundlaget for hver estimation bliver her nøje vurderet og afrundet med en diskussion af usikkerheden for estimaterne. ;8;8F GH.2(-1+H''$5+$* Når det kommer til valget mellem modeller til at beregne værdiansættelsen, findes der flere modeller at vælge imellem. Hver model har deres fordele og ulemper. Denne opgave vil primært tage udgangspunkt i en kapitalværdibaseret model, mens resultatet vil blive holdt op imod en værdiansættelse baseret på multipler. Den kapitalværdibaserede model forekommer som den teoretisk mest korrekte, omend den er mere kompliceret og derved også sværere at forstå. 7

14 Modsat er en multipel værdiansættelse let forståelig, men mindre teoretisk korrekt, idet den ikke inkluderer det samme detaljerede fremtidsmæssige perspektiv. Svagheden til trods giver en værdiansættelse ved brug af multipler en hurtig estimering af i hvilket spænd værdien vil ligge i, samtidig med at brug af multipler i praksis ofte er benyttet. For at afspejle den usikkerhed der ligger i budgetteringens estimater, foretages der en følsomhedsanalyse på de mest afgørende value drivers, så som vækst, EBITDA % og WACC. Resultaterne af de forskellige analyser bliver derefter sammenholdt, og der fastlægges en prissætning på virksomheden. 8

15 ;8D G-57*-6*?(52$.*47*?(52$?.('(?* ;8D89 I.+.->>4.'$1* Afhandlingen bygger på offentlig tilgængelig information, hvor hovedkilden til information er de offentliggjorte kvartals- samt års-rapporter for TDC i perioden fra 2004 til 2. kvartal Disse kilder skulle gerne give et retvisende billede af virksomhedens drift, dog skal der tages visse forholdsregler, idet ændringer i regnskabspraksis kan variere over tid, samt at årsregnskabet kan have en ringe kvalitet. For at forholde sig kritisk til kvaliteten af regnskabet, bliver dette nøjere analyseret i regnsabsanalysen. Udover at gennemgå TDC s årsrapporter er der ligeledes benyttet information i årsrapporterne fra sammenlignelige selskaber. ;8D8; 01'$.)($J+* En stor del af informationsmaterialet er fremskaffet gennem interview af personer med relation til TDC og telebranchen generelt. Ved de foretagne interviews har det været hensigten at opnå en større indsigt indenfor branche- og virksomhedsrelaterede emner. Den øgede indsigt har primært bidraget med en bedre strategisk forståelse for selskabets interne såvel som eksterne faktorer. 53&*(,MN,:%G*+34)*,')+*GO'*?/, E3O), F*-+&#Y2%$3.'+# F)'()%$"#M(&($%'>#IKD#;'+15#F)'()%$"# S(3-13#X1'6<('0)# H*&(&6%#D+&)'+//%'>#F1&'*3%#A;# S+&&"#F(1%'# W1'6<(3%#W/(&&%'>#I%/*(#K(&-('4# L*/0%Z#N$%&#)*/8*'4&*&$# # Interviews har været semi-strukturerede med en til anledning forberedt interviewguide, der har fokuseret på åbne spørgsmål, således at nye indgangsvinkler, der ikke forud var blevet overvejet, kunne inddrages. Samtidig har der været opmærksomhed på at undgå ledende spørgsmål, idet dette vil hæmme validiteten i de indsamlede informationer. 9

16 !"#"# $%&'()*+,&(') Af andre kilder er der gjort brug af avisartikler, analyser omkring telemarkedet, samt mindre tilgængelig information indhentet gennem databaser, såsom udtræk af finansielle oplysninger fra FactSet, OneSource og Reuters!"- $./'0%1%+%/) Baseret på det tidsmæssige aspekt, såvel som de opstillede formkrav til opgaven, oplistes hermed de afgræsninger der er foretaget ved udarbejdelsen:! Der afgrænses fra at udarbejde individuelle værdiansættelser for de forskellige forretningsområder af TDC. I stedet udarbejdes detaljerede estimater for omsætnings og omkostningsudviklingen på de forskellige forretningsområder.! Ikke-driftsrelaterede aktiver, i form af det associerede selskab Polkomtel værdiansættes ud fra et kvalificeret gæt af aktieværdien, bliver og derved indregnet i værdiansættelsen.! Regnskabsanalysen tager udgangspunkt af de i årsrapporten foreliggende resultater og afgrænser sig fra at tage udgangspunkt i en pro forma sammenligning over den analyserede periode.! Data- og materialeindsamling er afsluttet d. 1. oktober Således vil nye data og nyere begivenheder ikke blive lagt til grund for værdiansættelsen. I vurderingen af business casen vil information frem til afleveringstidspunktet for så vidt muligt blive afspejlet.! HTCC vil i opgaven ikke blive nærmere behandlet, idet selskabet kun udgør en så lille andel af TDC, at det ud fra en cost-benefit betragtning er mere værdifuldt at fokusere analysen på TDC s nordiske forretning, samt Sunrise.! Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en kontrollerende andel af selskabet og med udgangspunkt i NTC som ejer. Synergieffekter for industrielle købere er således ikke afspejlet i værdiansættelsen.! Der afgrænses fra de af Folketinget vedtagne skatteregler rettet mod kapitalfonde. 10

17 D <.H+$1'-'(41*-6*$,>(.(* D89 K(+'4.($* TDC har sine rødder helt tilbage til 1882, hvor dannelsen af Kjøbenhavns Telefon-Aktieselskab fandt sted. Senere hen kom flere regionale telefonselskaber til, som hver især dækkede deres geografiske område uden overlap. Ved udgangen af 1986 var den danske fastnettelefoni delt op i fire forskellige selskaber, der hver varetog driften i deres område - KTAS, Jydsk Telefon, Fyns kommunale Telefonselskab og Tele Sønderjylland. Herudover var oprettet et selskab der varetog de internationale opkald, Telecom. 3 I 1990 blev disse selskaber slået sammen under én enhed med Tele Danmark som moderselskab, en konstruktion der var mere passende til et frit og konkurrencepræget marked. I 1994 gik Tele Danmark på børsen ved en aktieemission der indbragte 19,3 mia. DKK spredt over investorer. Det følgende år blev de regionale datterselskaber fusioneret med Tele Danmark i et stort teleselskab, hvilket skabte en ny organisationsstruktur. I 1996 blev det danske telemarked liberaliseret, hvor andre teleselskaber fik ret til at kunne leje sig ind på TDC s net. For at stå stærkere på det internationale marked indgik TeleDanmark et strategisk partnerskab med det amerikanske teleselskab Ameritech, hvilket betød at Ameritech ejede ca. 42% af Tele Danmarks aktier. Ameritech blev senere overtaget af det endnu større teleselskab SBC. 4 I januar 1998 solgte staten resten af sine aktier i Tele Danmark i markedet, og selskabet blev derved fuldstændig privatiseret. I 2000 blev strategien omlagt og Tele Danmark skiftede navn til TDC. Der blev dannet en ny struktur med nye selvstændige datterselskaber, der havde til formål at øge kundefokus og sikre en fremtid med vækst

18 Den øgede fokus på vækst førte til udenlandske opkøb i Sunrise, HTTC, Bite, Talkline, mv. for at kunne skabe en stærkere international profil. Blandt disse var opkøbet af Sunrise den største investering for TDC med en opkøbspris på omkring DKK 35 mia. Sunrise blev overtaget på et tidspunkt hvor IT-boblen var på sit højeste. 5!"# $%&'()'*)+,- Den nuværende ejerstruktur har sit udspring i fem kapitalfondes overtagelse af aktiemajoriteten i 2005 gennem selskabet Nordic Telephony Company (NTC). NTC består af Apax Partners, Kohlberg Kravis Roberts and Co., Blackstone, Permira og Providence. Den 2. december afgav NTC bud på TDC-aktien for en kurs på 382 DKK pr aktie. 6 Buddet var bindende såfremt det lykkedes NTC at købe minimum 90% af aktierne i TDC, hvorefter NTC, såfremt de 90% af aktierne blev overdraget, kunne tvangsindløse de resterende aktionærer og derved afnotere selskabet fra fondsbørsen. Den 12. januar 2006 udløb budfristen som NTC var kommet med og det viste sig at ATP som den største aktionær i selskabet ikke valgte at takke ja til buddet. Det havde den virkning at NTC kun opnåede tilsagn om køb af 88,2% af aktierne i TDC, men fra NTC s side godtog man dog overtagelsen af aktiemajoriteten. Senere hen forsøgte TDC og NTC at tvangsindløse de resterende aktier i selskabet, hvilket dog blev afvist af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som lagde sag an ved Østre Landsret. Samtidig lagde ATP også sag an mod TDC og NTC, idet ATP mente at vedtægtsbestemmelsen vedrørende tvangsindløsningen var ulovlig. Udfaldet af retssagerne blev, at Østre Landsret gav ATP og Erhvers- og Selskabsstyrelsen medhold i deres anklager, hvilket gjorde tvangsindløsningen af aktierne ugyldig. Både TDC og NTC valgte ikke at appellere til Højesteret, hvorfor dommen blev den endelige afgørelse og markerede et stilskifte i NTC s åbenhed og tilgang over for Fondsbørsen. 5 Børsen d. 19/2-2008: Schweiziske værdier for milliarder smuldrer i TDC 6 TDC årsrapport

19 :'4LG,PN,AQ*G/+GLI+LG,R%G,5=8,-SD, Kilde: TDC Årsrapport 2007 D8D L$2$5+$* Efter NTC har overtaget majoriteten i selskabet, er der sket betydelige ændringer i ledelsen, som fra at have haft en mere politisk baggrund nu besidder en mere industriel og branchemæssig erfaring. Jens Alder har overtaget direktørposten for TDC efter at have siddet som direktør for det schweiziske selskab Swisscom i årene Af uddannelsesmæssig baggrund har han en Master of Electrical Engineering fra Federal Institute of Technology i Zürich, samt en MBA fra INSEAD i Udover at have været i Swisscom har han også udgjort en del af ledelsen i Motor- Columbus, Alcatel STR Ltd. og Alcatel Switzerland Ltd. 7 Det er derved en meget erfaren direktør med både en teknisk og erhvervsmæssig erfaring, der har erstattet den tidligere direktør og politiker Henning Dyremose. Jens Alder er således den første på direktørposten i TDC, der besidder brancheerfaring. Henning Dyremose efterfulgte således Hans Würtzen, som var tidligere departementschef i Finansministeriet. Henning Dyremose overtog herefter formandsposten som han bistod indtil generalforsamlingen i 2008, hvorefter næstformanden, Vagn Sørensen tog over. Den 16. maj blev Pierre Danon indsat som næstformand i bestyrelsen. 7 TDC.dk 13

20 Efter overtagelsen er der ligeledes blevet skiftet ud på væsentlige poster i direktionen. Blandt nogle af de mere markante nye ansigter er Eva Berneke, der med en fortid som partner i McKinsey er blevet strategiansvarlig, samt Jesper Ovesen, som er blevet udnævnt til ny CFO med seneste baggrund som adm. Direktør for Kirkbi A/S. Bestyrelsen og direktionen består af følgende medlemmer: :'4LG,!N,B*/+TG*(/*U,5=8,-SD, D+'((')4, E3O), H+'-(&0# P($&#J8%#F2'%&3%&# D(&0:-%'6>#DNJ#A13)'*(&#A*'/*&%3>#P*6%#W'%3*0%&)#FAF>#H+'-(&0#,+'#%&#/(&$#'944%#.%3)"'%/3%'#!93),+'-(&0# W*%''%#K(&+&# F%&*+''70$*8%'#*#[WM+'$(&#-%0#5'*-9')#,+413#,+'#)%/%3%4)+'%&>#X%3)"'%/3%3,+'-(&0#*#N*'6+-# M%0/%-# L1')#X=\'4/1&0# M:F6:#*#24+&+-*>#MXA#V&3%(0>#5(')&%'#*#W%'-*'(#A08*3%'3#LX>#.%3)"'%/3%3,+'-(&0#!ID#A5F# M%0/%-# ](E'%&6%#Y:#;1,,%"# XA>#F%&*+'#-(&($*&$#5(')&%'#*#I<%#X/(63)+&%#;'+15>#.%3)"'%/3%3-%0/%-#*#!ID#A5F>#K%1)36<%#I%/%4+-# M%0/%-# J/*8%'#Y(('-(&&# XA>#MXA>#M(&($*&$#K*'%6)+'#L+</.%'$#L'(8*3#S+.%')3#^#D+>#.%3)"'%/3%3-%0/%-#!ID#A5F# M%0/%-# ;13)(8+#F6<E%0# XA>#MXA>#M(&($*&$#K*'%6)+'#*#W'+8*0%&6%#N_1*)">#-%0/%-#(,#.%3)"'%/3%&#*#!ID#A5F# M%0/%-# S*6<('0#`*/3+&# MXA>#V&3%(0>#5(')&%'#*#A5(O#W(')&%'3#`+'/0E*0%#]]W>#-%0/%-#(,#.%3)"'%/3%&#*#!ID#A5F# M%0/%-# ]%*,#Y(')-(&&# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)>#F"3)%-)%4&*4%'#*#IKD#AUF# M%0/%-# F)%%&#[(6+.3%&# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)>#F5%6*(/)%4&*4%'#*#IKD#AUF# M%0/%-# [(&#X('0*&+# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)>#D(&0:F6*%&)#*#0()(/+$*>#3"3)%-108*4/%'#IKD#AUF# M%0/%-# X+#M($&133%&# M%0('.%=0%''%5'93%&)(&)#>#H1/0-9$)*$#*#IKD#+$#,+'-(&0#,+'#]%0%',+'%&*&$%&## L*/0%Z#IKD:04# # :'4LG,VN,='G*I+'%)U,5=8,-SD, D+'((')4, E3O), DNJ# [%&3#A/0%'# M(3)%'#+,#%/%6)'*6(/#%&$*&%%'*&$>#MXA>#V&3%(0:#DNJ#FE*336+-#])0# DHJ# [%35%'#J8%3%&# M(3)%'#*#H*&(&6%>#F)()3(1)+'*3%'%)#'%8*3+':#a4+&+-*0*'%4)2'#K(&34%#X(&4>#!+8+#!+'0*34>#]%$+>#A0-:#0*'%4)2'#L*'4.*#AUF# YS#0*'%6)+'# [%35%'#I<%*//#N'*43%&# D(&0:[1'>#V&3%(0>#(08+4()#;+'*33%&#H%0%'35*%/#L*%'4%$(('0>#<%'%,)%'#4(''*%'%#*#IKD# L+&6%'&3)'()%$*6<%,# N8(#X%'&%4%# M(34*&*&$%&*2'>#MXA>#W(')&%'#M6L*&3%"#^#D+# K*'%4)2'>#M+.*/#!+'0%&# M(03#M()<*(3#M*00%/.+%# D(&0:M%'6#*#(,39)&*&$324+&+-*>#(0-*&*3)'%'%&0%#0*'%4)2'#+$#%1'+59*34#8*6%0*'%4)2'# *#FDA#Y"$*%&%#W'+016)3#AUF# K*'%4)2'>#N'<8%'8#!+'0%&# L/(13#W%0%'3%&# D(&0:M%'6:H*'>#NO%61)*8%#M(&($%-%&)#W'+$'(-#V&3%(0>#4(''*%'%#*&0%&,+'#IKD# K*'%4)2'>#H(3)&%)#!+'0%&# D('3)%&#K*//*&$# YA>#YK>#0*'%4)2'#,+'#5%'3+&(/#3"3)%-3#$'+15#VXM#!+'0*6#+$#-%0/%-#(,#0*'%4)*+&%&># (0-*&*3)'%'%&0%#0*'%4)2'#N-%&)+'#K(&-('4# L*/0%Z#N$%&#)*/8*'4&*&$# # Ud fra de enkelte medlemmers meritter og omtale i pressen 89 vurderes det, at der er fundet en ledelse med erfaring, teknologisk indsigt og ikke mindst enighed om den valgte strategi for TDC på både bestyrelses-, samt direktionsplan. Sammensætningen virker som en solid ledelsesmæssig platform, der skal kunne implementere den nyvalgte strategi og dermed øge værdien af TDC. 8 Børsen, : Jens Alder fjerner Dyremoses kronprins 9 Børsen, : Finansdirektør forlader TDC 14

21 D8F 02$1'(6(?-'(41*-6*4>'(,$.(17+A*47*)H.2(+?-=$12$*4,.M2$.* For at vurdere hvorvidt der er tale om en succesfuld business case, er det vigtigt at klarlægge hvilke områder, hvorpå man kan optimere TDC for at opnå det bedste resultat ved et kommende exit. Ved overtagelsen af aktiemajoriteten betalte NTC samlet DKK 27,8 mia. for selskabet efter dividendeudbetaling og udstedelse af obligationslån i NTC. Den langsigtede business case ligger i at få optimeret TDC, således at værdien af egenkapitalen ved exit er forøget mest muligt. Det er således afkastet fra egenkapitalforøgelsen der afgør succeskriteriet for kapitalfondene. Følgende områder er identificeret for at kunne skabe værdi til ejerne: 1. Nedbringelse af arbejdskapital og netto rentebærende gæld a. Frasalg af ikke strategiske forretningsområder b. Sale and lease back; leasing frem for CAPEX c. Betalingsfrister 2. Indtjeningsforbedring a. Omsætning b. Driftsmæssige omkostninger c. Finansielle omkostninger L*/0%Z#N$%&#)*/8*'4&*&$# Ledelsens fremlagte strategiplan adresserer ovenstående områder, hvorfor de nærmere beskrives i nedenstående afsnit vedrørende TDC s strategi. 15

22 D8N O'.-'$7(* Den nye ledelse er kommet ud med en ny strategi der kan opsummeres på følgende punkter: Satsning på det Nordiske marked Minimering af omkostninger Investering i teknologi Mere af alting D8N89 O-'+1(17*>M*2$'*P4.2(+?$*,-.?$2* TDC har udmeldt at de udelukkende vil satse på det Nordiske marked, hvorfor forretningsområder der ligger uden for dette område ses som finansielle investeringer til salg for den rette pris. 10 Den nye strategiplan stræber efter, at TDC skal være markedsledende og en klar nummer ét indenfor alle betydende områder i Danmark. For resten af det nordiske marked skal TDC satse på erhvervssegmentet, hvor TDC skal være førsteudfordreren, vel vidende at Telia og Telenor dominerer på henholdsvis det svenske og norske marked. Således har TDC efter ejerskiftet frasolgt datterselskaberne Bité og Talkline, samt deres 15% ejerandel i det østrigske mobilselskab One. Salgene har indbragt en gevinst efter skat på 5,3 mia. DKK, som ejerne har kunnet nedbringe den rentebærende gæld med. I Tabel 1 og 2 ses en oversigt over henholdsvis frasolgte forretningsområder og selskaber uden for TDC s business case, som ledelsen ønsker afhændet. =3+%, D*(/I3&, 5G3)/3I+'%)//L$, >%G+,')R%, bc:#=(&1('#tdde# X*)f# ghd#-*+:#nbs# X(/)*34#3%/34(.:#bddi#%=%'(&0%/:#;%8*&3)#%,)%'#34()#57#b:bjh#-*+:#KLL# Qb:#=1/*#Tdde# I(/4/*&%# hjd#-*+:#nbs# I"34#-+.*/+5%'()2':#bddi#%=%'(&0%/:#;%8*&3)#%,)%'#34()#57#Q:Thb#-*+:#KLL# T:#+4)+.%'#Tdde# J&%# TbQ#-*+:#NBS# a3)'*$34#-+.*/3%/34(.:#bhi#%=%'(&0%/:#;%8*&3)#%,)%'#34()#57#khc#-*+:#kll# L*/0%Z#IKD#l'3'(55+')%'#Tdde## D*(/I3&, >%G+,')R%, F1&'*3%# bdd>di# F%/34(.%)#<('#5'93)%'%)#%&#,/(0#+-39)&*&$#0%#3%&%'%#7'## W+/4+-)%/# bc>ji# F(/$#(,#(4)*%5+3)#,+'#kjd#-*+:#NBS#(,8%&)%'#,+'<(&0/*&$%'#-%0#P+0(5<+&%>#%,)%'#*&03*$%/3%#+$#+53)(')%)#8+/0$*,)33($:## YIID## jq>qi# V&8%3)%'*&$3.(&4#1&0%'32$%'#3)'()%$*34%#-1/*$<%0%':## L*/0%Z#IKD#l'3'(55+')%'#Tddj>#Tdde# 10 om tdc profil strategi 16

23 Det mest betydningsfulde selskab der ligger uden for det nordiske område er Sunrise i Schweiz, som bidrager med 22,5% af omsætningen for hele TDC. Således ligger en stor del af værdien af TDC i Sunrise, hvorfor et kommende salg vil have stor effekt på ejernes business case. En række af initiativer er ved at blive gennemført, således at selskabet er forberedt på en forestående salgsprocess. Jens Alder har udtalt at TDC beholder Sunrise indtil det er salgsklart, hvilket kan vare op til flere år. 11 Derudover har TDC andele i HTTC i Ungarn og Polkomtel i Polen, som begge må forventes frasolgt indenfor en kort tidsramme. TDC har udmeldt at man for HTTC undersøger selskabets strategiske muligheder 12, hvilket er sket efter at man har foretaget 2 strategiske opkøb af Invitel og Memorex for at styrke selskabet ved en kommende salgsproces. Strategien om at frasælge de ikke strategiske områder resulterer i større fokus på kerneområdet, det Nordiske marked, hvor TDC vil være den dominerende faktor. Disse klare målsætninger skal effektueres ved at gennemføre de operationelle tiltag af strategiplanen, som bliver beskrevet i de følgende afsnit. Strategiplanen satser på at TDC skal være den mest omkostningseffektive teleoperatør i Norden. Det seneste årti har TDC blandt andet oplevet at Telia og Telenor er trådt ind som store konkurrenter på det danske telemarked og derved har givet TDC en særdeles hård konkurrence. Sammenligner man EBITDA-marginen med Telia og Telenor ses det, at der i 2007 kun var 0,6%- point i forskel i EBITDA marginen 53&*(,VN,ABC5=-#/3$$*)('4)')4,$*((*$,5=8U,5*('3,%4,5*(*)%G, ABC5=-#$3G4'),',JG%.*)+, PZZV, PZZW, PZZ[, PZZ\, ")/], IKD# QQ>T# QT>T# QT>h# Qb>k# QT>g# I%/*(# Qj>c# QQ>j# Qh>g# QT>T# Qg>h# I%/%&+'# Qh>h# Qg>j# Qh>c# Qb>j# Qg>g# L*/0%Z#IKD>#I%/%&+'>#I%/*(3#7'3'(55+')%'#TddgCTdde# # 11 Børsen d. 17/2-2008: Schweiziske værdier for millliarder smuldrer for TDC 12 Fondsbørsmeddelelse pr. 30/6-2008: TDC s datterselskab HTTC undersøger selskabets strategiske muligheder 17

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC 2013 Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC Michael Chen Institut for finansiering (CBS) Vejleder: Jimmy Lundby Maj. 2013 1 Indholdsfortegnelse Executive summary 1. Problemfelt 1.1 Indledning... 5 1.2

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015 1 TDC Group På vej mod et Digitalt DNA September 2015 Content-fokus 2 Vores historie har ændret sig radikalt 2014 Det førende Skandinaviske kommunikations- og home entertainment selskab - 2005 Rygraden

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012 Telestatistik - andet halvår 2012 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 2. halvår 2012 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Værdiansættelse af TDC

Værdiansættelse af TDC Værdiansættelse af TDC - med redegørelse for brug af begrebsrammen HDR afgangsprojekt Skrevet af Martin Holm Vejleder: Jens O. Elling Afleveret d. 11-05-2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PROBLEMFORMULERING:...

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere