AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12)"

Transkript

1 AU Arts FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12) Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) VAKANT, ACA (FAMU) Jacob Christensen, DPU (FAMU-FSU) Rikke Bjørn Jensen, IKS (FAMU) VAKANT, IKK (FAMU) Mette Bader, Dekansekretariatet (FAMU) FTR Camilla Skovbjerg, IKK (FSU) FTR Ida Juul, DPU (FSU) FTR Stacey Cozart, CUDIM (FSU) ACTAP Repræsentant Else Thousig, DPU Anne Møldrup Overballe, IKK (FSU) Observatør Ivy Kirkelund, ACA (FSU). Stacey Marie Cozart, (CUDIM). Institutleder Bjarke Paarup, IKS (FAM- FSU) Institutleder Per Stounbjerg, IKK (FAMU og FSU) Institutleder Claus Holm, DPU (FAMU-FSU) Ole Jensen, ACA (FAMU-FSU) Centerleder Arne Kjær, CUDIM (FAMU-FSU) Øvrige deltagere Referent: Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson Martin Keis Kristensen, AU-HR. HR-Partner Karina Krogsdal-Wogensen (FSU-Sekretær). Steen Weisner. Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, Dekanatet Afbud

2 Mødeindhold Punkt Side Punkt 1: Velkommen til de nye udvalg (FAMU og FSU) 1 Punkt 2: Godkendelse af dagsorden 2 Punkt 3: Godkendelse af forretningsordener 3 Punkt 4: Orientering fra Dekanen 5 Punkt 5: Årlig arbejdsmiljødrøftelse 6 Punkt 6: APV Status Marts Punkt 7: Arbejdsmiljøstatistik Punkt 8: MUS-opsamling og anvendelse af kompetenceudviklingsmidler 12 Punkt 9: Oversigt over ansættelser Punkt 10: Gensidig orientering 16

3 Punkt 1: Velkommen til de nye udvalg (FAMU og FSU) Til orientering Velkomst til nyvalgte arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter ved Dekanen samt konstituering af udvalgene. Kort orientering om valgets forløb samt om uddannelse af nyvalgte og nyudpegede medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Orientering om arbejdsmiljørepræsentanternes valg af en repræsentant til HAMU i blandt sig. Indstilling Formanden indstiller til udvalgene - at tage orienteringen til efterretning 1

4 Punkt 2: Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Orientering om anvendelse af det elektroniske dagsordenssystem "First Agenda" 2

5 Punkt 3: Godkendelse af forretningsordener Til orientering og drøftelse Der er udarbejdet forslag til ny forretningsorden for FAMU, således at den er justeret i forhold til organisationen på ARTS og i forhold til udvalgenets opgaver. Der har ikke været anledning til at justere forretningsordenen for FSU. Indstilling Formanden indstiller til udvalgene - at drøfte forslag til forretningsordner med henblik på godkendelse. 3

6 Bilag til Punkt 3: Godkendelse af forretningsordener UDKAST til Forretningsorden FAMU ARTS 2018.docx Forretningsorden_FSU_underskrevet.pdf 4

7 Punkt 3, Bilag 1: UDKAST til Forretningsorden FAMU ARTS 2018.docx Behandles af FAMU på ARTS 15. marts 2018 (konstituerende møde) Forretningsorden for Fakultetsarbejdsmiljøudvalget på ARTS 1. Afgrænsning af FAMU s opgaver FAMU varetager den overordnede koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og sundhed på ARTS. Dato: 15. Marts 2018 Ref: MKK Side 1/2 2. Antal medlemmer og principper for sammensætning Udvalget består foruden formanden af én arbejdsmiljørepræsentant fra hvert LAMU på ARTS én lederrepræsentant fra hvert LAMU på ARTS én arbejdsmiljørepræsentant fra ACA én lederrepræsentant fra ACA Lederrepræsentanterne udpeges, efter forhandling med de relevante ledere, af formanden, under hensyntagen til en bred faglig dækning i udvalget. Udvalgets formand er Dekanen, mens medarbejderrepræsentanterne vælger en næstformand iblandt sig. Studenterrepræsentanter tilbydes én plads som observatører. 3. Møder FAMU afholder 4 ordinære møder om året Der indkaldes endvidere til møde, hvis mindst to medlemmer i forening fremsætter begrundet anmodning herom. Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Ordinære møder indkaldes med dagsorden samt relevante bilag, der som hovedregel udsendes mindst 10 dage før mødets afholdelse. Næstformanden og formanden udarbejder udkast til dagsorden med assistance fra AU HR, Udvikling og arbejdsmiljø. 4. Dagsordenens indhold Dagsordenen udarbejdes af formandskabet med assistance fra den arbejdsmiljøfaglige kontaktperson fra AU HR, Udvikling og arbejdsmiljø. Dagsordenen for ordinære møder skal indeholde følgende faste punkter: 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Status på APV 3. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering 4. Eventuelt Desuden skal dagsordenen sikre, at FAMU bliver informeret om forhold af betydning for ansatte på følgende områder: Væsentlige generelle arbejdsmiljømæssige ændringer Organisatoriske beslutninger med betydning for arbejdsmiljøet Aarhus Universitet

8 Punkt 3, Bilag 1: UDKAST til Forretningsorden FAMU ARTS 2018.docx 5. Referat og information Den arbejdsmiljøfaglige kontaktperson fra AU HR, udvikling og arbejdsmiljø sekretariatsbetjener udvalget og deltager på møderne som særlig sagkyndig. Kontaktpersonen udarbejder mødereferat som forhåndsgodkendes af formanden. Referatet udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter mødets afholdelse med en frist for indsigelse på én uge. Evt. indsigelser meddeles den drbejdsmiljøfaglige kontaktperson. Når fristen er udløbet, og der ikke er indkommet nogen bemærkninger er referatet godkendt. Eventuelle indsigelser drøftes med formanden, hvorpå det ændrede referat udsendes efter samme procedure. Såfremt det reviderede referat ikke godkendes af alle medlemmer, behandles spørgsmålet på det førstkommende møde i FAMU. Godkendte mødereferater lægges på Fakultetets hjemmeside af den arbejdsmiljøfaglige kontaktperson. Tiltrådt af ARTS FAMU den DATO

9 Punkt 3, Bilag 2: Forretningsorden_FSU_underskrevet.pdf

10 Punkt 3, Bilag 2: Forretningsorden_FSU_underskrevet.pdf

11 Punkt 3, Bilag 2: Forretningsorden_FSU_underskrevet.pdf

12 Punkt 3, Bilag 2: Forretningsorden_FSU_underskrevet.pdf

13 Punkt 3, Bilag 2: Forretningsorden_FSU_underskrevet.pdf

14 Punkt 3, Bilag 2: Forretningsorden_FSU_underskrevet.pdf

15 Punkt 4: Orientering fra Dekanen Til orientering Dekanen giver kort orientering om aktueller sager. - nyt fra HAMU-HSU - Status på drift af Vipomatic Indstilling Formanden indstiller til udvalgene - at tage orienteringen til efterretning. 5

16 Punkt 5: Årlig arbejdsmiljødrøftelse Til orientering og beslutning. FAMU og FSU behandlede udkast til den årlige arbejdsmiljødrøftelse på fællesmødet den 11. december Udvalget besluttede af afvente de seneste bidrag fra de lokale arbejdsmiljøudvalg, til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. De lokale udvalg har afsluttet de årlige drøftelser medio december Der var to gennemgående i institutternes drøftelser; Evakuering og beredskab Trafiksikkerhed omkring Nobelparken Begge temaer er behandlet på fællesmødet den 11. december 2017: Evekueringsøvelserne foreståes også fremover af ARTS-bygningsservice. Erfaringer med trafiksikkerheden bliver taget op igen, når Letbanen er i drift. Det videre arbejde med trafikssikkerhed er et anliggende for hele Aarhus Universitet Indstilling Formanden indstiller til udvalgene - at drøfte det fremlagte udkast til årlig arbejdsmiljødrøftelse med henblik på godkendelse 6

17 Bilag til Punkt 5: Årlig arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse ARTS 2017 (2018).docx 7

18 Punkt 5, Bilag 1: Årlig arbejdsmiljødrøftelse ARTS 2017 (2018).docx AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 15. marts 2018 Aarhus Universitet Udvalgsmedlemmer FAMU-FSU ARTS Formand: Dekan Johnny Laursen Næstformænd: TR Marie Vejrup Nielsen AMR Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde 2017 Opfølgning på fysisk og psykisk APV: APV-følgegruppen har afgivet statusrapport 2 gange i Efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen: Alle arbejdsmiljøgrupper er blevet tilbud efteruddannelse og opfordret til at benytte sig af tilbuddene God omgangstone og Trivsel (HAMU-indsatsområde): Nedsættelse af arbejdsgruppe og drøftelse af temaer for indsats, samt konkretisering af indsats Beredskabsøvelser optimeres: ACA har orienteret om øvelserne i maj. Status på evakueringsøvelser (bygning og dato) Resume fra evakueringsøvelser i 2017 (Se også sagsfremstilling fra Arts bygningsservice ved Lars Friis og Lars Mitens) Generelt er alle øvelser gået fint og alle er kommet tilfredsstillende ud. Tre hovedobservationer: - Flere steder udtrykte medarbejderne, at de ikke kendte til AUs evakueringskoncept. - Et par steder blev medarbejderne overraskede/forvirrede over at skulle reagere på en kollega i stedet for på en sirene. (Øvelserne er tilrettelagt så de ruster folk til at reagere hensigtsmæssigt på så bredt et spektre af hændelser som muligt.) - Detaljeret information forud for varslede øvelser kan have modsat effekt. I forbindelse med planlægning af øvelserne med arbejdsmiljørepræsentanterne har Arts Bygningsservice tilbudt at hjælpe med at formidle konceptet til medarbejderne ved, f.eks. at deltage i et afdelingsmøde forud for øvelsen. Dette tilbud er ikke benyttet i Observationer i forbindelse med øvelserne i 2017 B.7211: Kun Biblioteksfolk havde adgang til biblioteksgangen. D.7220: Nogle udtrykte at de ikke kendte til konceptet 1447: Overraskede over at de skulle reagere på en kollega og ikke klokker. 1586: God intern kommunikation / fordeling af opgaver 1584: Gode til at tale sammen og fordele opgaverne. Primært studerende. 5335: Fuld talevarsling. Alle reagerede, men kun arbejdsmiljørepræsentanten tog vest på : Brandtryk, flere veste i brug. Flere kender ikke til konceptet : Flere kender ikke til konceptet : Flere kender ikke til konceptet & 1485: Varslet øvelse. Flere udtrykte modvilje/forvirring over at øvelsen ikke var som enhedens drejebog. De ventede på klokker og kunne/ville ikke reagere på at kolleger informerede

19 Punkt 5, Bilag 1: Årlig arbejdsmiljødrøftelse ARTS 2017 (2018).docx Medarbejderne sad klar med jakker på fra kl. 9. Meget få tog aktiv del i at hjælpe kolleger. 1483: Virkelig god uddelegering og kommandoforplantning. Rigtig mange tog initiativ og ansvar på fornuftig vis : Udskudt pga. bygningsarbejde/renovering (gennemføres i 2018) Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver For at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen i 2017 fokuserer FAMU og FSU på følgende aktiviteter: God omgangstone og kommunikation (fortsættelse fra 2017) Fællesmøder imellem FAMU og FSU som metode til en mere effektiv arbejdsmiljøindsats. Efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal i endnu højere grad inddrage elementer fra LAMU ernes årlige drøftelser. Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) God omgangstone og kommunikation (fortsættelse fra 2017) - Fakultetsledelsen udarbejder forslag til næste skridt i indsatsen for god omgangstone - Arbejdsgruppen fortsætter og er omdrejningspunktet for implementering af fakultetsledelsens forslag Fællesmøder imellem FAMU og FSU som metode til en mere effektiv arbejdsmiljøindsats. - Udvalgenes møder afholdes jf. det godkendte årshjul. Efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen - Arbejdsmiljøgrupperne tilmelder sig udbudte uddannelsestilbud Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal i endnu højere grad inddrage elementer fra LAMU ernes årlige drøftelser. - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse afholdes på første møde i 2019 og fremover i første kvartal. På den måde kan elementer fra LAMU ernes årlige drøftelser bedre indgå i den årlige drøftelse på fakultetsniveau. Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) FAMU og FSU afholder alle møder som fællesmøder i 2018 jf. årshjul. Plan for kompetenceudvikling (behov for uddannelse/kurser/anden kompetenceudvikling) Nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO-valg 2018) tilmeldes automatisk den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i foråret Alle medlemmer af AMO opfordres til at deltage i udbudte temadage, undervisningsdage og workshops i 2018 De lokale udvalg undersøger behov for uddannelse og indgår evt. i dialog med AU HR om samarbejde om særlige uddannelsesbehov Økonomi og andre ressourcebehov til at opfylde strategiens mål Der skal allokeres midler til evt. centralt besluttede efteruddannelsesaktiviteter. Dato: Dato: Næstformand FAMU Næstformand FSU Marie Vejrup Nielsen Dekan Johnny Laursen Arbejdsgiverrepræsentant (Formand) Medarbejderrepræsentant (Næstformænd)

20 Punkt 6: APV Status Marts 2018 Til orientering og drøftelse APV-følgegruppen fremlægger status på aktuelle indsatsområder - se vedlagte APV-følgegruppen skal regrupperes, idet flere af gruppens medlemmer er udtrådt som følge af ophør af deres tillidshverv. Følgegruppen er sammensat af medlemmer af FAMU og FSU. Gruppen ledes af en institutleder Bjarke Paarup, Institutleder IKS.. Medlem af FAMU og FSU. Formand for følgegruppen. Ole Jensen, Administrationschef Administrationscenter ARTS. Medlem af FAMU og FSU. Hans Peter Degn, Studielektor IKK. Næstformand i FAMU UDTRÆDER - IKKE LÆNGERE VALGT Marie Vejrup Nielsen, Lektor IKS. Næstformand i FSU Else Thousig, Projektkoordinator DPU. Medlem af FSU Ane Kathrine Lolholm Gammelby, Phd. Studerende. UDTRÆDER - IKKE LÆNGERE VALGT APV 2019 FAMU-FSU indbydes til at være testpersoner på den APV-løsning (Rambøll APV) der er valgt til APV Rollen som testperson indebærer at man får et link til Rambøll APV og skal udfylde et tesskema. Efter udfyldelsen af skemaet vil man blive bedt om at komme med kommentarer til spørgeskemaet. Testen af system vil tage minutter. Testperioden vil være i midten af maj Indstilling Formanden indstiller til udvalgene - at tage orienteringen om APV til efterretning. - at udpege to nye medlemmer til APV-følgegruppen - at udvalgene deltager som testpersoner for APV

21 Bilag til Punkt 6: APV Status Marts 2018 APV Handlingsplan Status F2018.docx 9

22 Punkt 6, Bilag 1: APV Handlingsplan Status F2018.docx AARHUS UNIVERSITET STATUSNOTAT FOR PSYKISK APV ARTS. 28. februar 2018 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS Godkendt at FAMU og FSU 9. december 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU INDSATSOMRÅDE: Forebyggelse af stress MÅL: Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. PRIO TILTAG (Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 2 Karrierevejledning Karrierevejledning skal systematisk tilbydes til alle tidsgrænset ansatte VIP og TAP (eksklusiv eksterne lektorer og ansatte med mindre end 12 måneders samlet ansættelse) i form af individuel og evt. kollektiv vejledning. Evt. kollektiv vejledning kan forestås af interne eller eksterne partnere. 1 Sammenhængende arbejdstid for VIP og TAP Sikring af bedre muligheder for sammenhængende arbejdstid, herunder større grad af langtidsplanlægning (fx tidlig planlægning over flere semestre af undervisning, projektansøgninger, udvalgsarbejde, bedømmelsesarbejde mv.) samt fleksibilitet, og dialog ved planlægning af møder, undervisning, eksaminer mv. 3 Karriereveje og trivsel for Ph.d.er På fakultært niveau ydes en særlig indsats for Ph.d.er, jf. AU s generelle Ph.d. karrierevejledning. ANSVARLIG FOR TILTAG (Evt. hjælper) Dekan (Institutledelser ne og Ph.d. skoleder, Ph.d. udvalget og Administrations chefen) Dekan (Prodekan for uddannelse ACA og Institutledelsern e) Ph.d.-skoleder og Ph.d.- udvalget FRIST (Dato) Iværksat senest ultimo november 2017 Iværksat senest 1. juli 2017 STATUS EVALUERING Status Feb 2018 Videre handling (forslag) Tiltag beskrevet og påtænkt igangsat Tiltag beskrevet og påtænkt igangsat Tiltag næsten gennemfør t FAMU-FSU samler op på erfaringer og best- practice i 2018 FAMU-FSU evaluerer i Efterår 2018 Årlig drøftelse 2017 (Q4) Ikke behandlet i følgegruppen eller på FAMU-FSU Indsatsen har primært været rettet mod Ph.d ere. Se mere under Karriereveje og trivsel for Ph.d ere. Opgaven ligger primært på afdelings og institutniveau. Ikke behandlet i følgegruppen eller på FAMU-FSU Er behandlet i følgegruppen og på FAMU-FSU Ph.d. skoleleder har orienteret udvalgene. Dels på møde d. 11/10, dels i form af en statusnotat til udvalgene i foråret Udvalgene har taget orienteringen til efterretning. Følgegruppens bemærkninger til orienteringen: Der fortsat arbejdes intenst med karrierevejledning, set i lyset af, at størstedelen af Ph.d erene ikke fortsætter en akademisk karriere på AU og ofte søger en videre karriere uden for universitetsverdenen. Fokus på trivsel for øges, så det balancerer den gode indsats med karrierevejledningen. Der udvikles en større anerkendelse af diversiteten i Ph.d.- programmerne; Ph.d ere på særlige programmer eller med en løs tilknytning til et institut er fortsat mest udsat i forhold til manglende trivsel og samtidig er svære at støtte, idet de ofte har flere ledelsesophæng. Ph.d.-skolen og de lokale miljøer skal i endnu højere grad samarbejde om at støtte op om Ph. d erene, herunder at Ph.d ere bliver tidligere inddraget i karriereplanlægning. APV-følgruppen foreslår: Afdelingsleder, projektleder og forskningsprogramleder orienterer om eventuelle jobmuligheder i nationale og internationale fagligt netværk, herunder Junior Researchers at Aarhus University APV-følgruppen foreslår: at evalueringen udskydes og at der lægges op til en grundigere proces så man i en dialog i LSU/LAMU er kan opnå fælles forståelse af begrebet sammenhængende arbejdstid. Forslaget motiveres med, at drøftelserne om udvidede undervisningsperioder har givet anledning til en drøftelser om forståelsen af udvidede undervisningsperioder blandt de ansatte. at udviklings- og forskningskonsulenterne på institutterne udarbejder idékatalog med afsæt i lokale eksempler på anvendelsen af den udvidede undervisningsperioder til videre anvendelse på fakultetet. APV-følgruppen foreslår: at Ph.d. skolelederen afgiver en midtvejsstatus til FAMU-FSU den 12. juni at karrierecentret inddrages i endnu højere grad i vejledningen af Ph.D ere. Bemærkninger fra udvalgene 11. okt. 2017: Særligt fokus på forankring af Ph.d ere på institut især erhvervs Ph, dere og andre, som ikke har deres primære ansættelse på AU. Side 1 af 5

23 Punkt 6, Bilag 1: APV Handlingsplan Status F2018.docx AARHUS UNIVERSITET INDSATSOMRÅDE: Arbejdsbelastning MÅL: PRIO TILTAG (Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 1 Forskningstilsyn og forpligtelse Justering af notat om forskningstilsyn så forpligtelsens karakter og tilsynets udmøntning tydeliggøres (f.eks. hvad der tæller som en publikation, og hvad der kan erstatte en publikation). ANSVARLIG FOR TILTAG (Evt. hjælper) Dekanatet FRIST (Dato) 1.juli 2017 STATUS EVALUERING Status Feb 2018 Videre handling (forslag) Tiltag gennemført 1.november 2019 (efter forskningstilsyn) Uddrag fra orientering til FAMU-FSU juni 2017: FAMU-FSU drøftede indsatsområdet 14/ Under henvisning til rammerne for Forskningstilsyn på Arts tilkendegav Dekanen, at reglerne på området er klare, men at der bør være styrket kommunikation om reglerne og om praksis. Udvalgene ønskede større tydelighed omkring sagsgangen i forhold til hvordan man kan rette op på forskningsindsatsen inden for en nærmere defineret periode, samt hvordan proceduren er, hvis aftaler om genopretning ikke overholdes. Institutlederne orienterede om de enkelte skridt i forskningstilsynet, og gav eksempler på den skriftlige kommunikation, og hvordan den sikrede at alle relevante oplysninger blev inddraget. På denne baggrund gav udvalgene tilslutning til at kommunikationen var fyldestgørende. Se også Referat fra FAMU FSU 14. marts Punktet et afsluttet jf. konklusionen fra FAMU-FSU s møde 14. marts Koordinatorers arbejdsforhold Afklaring af mandat, opgaver og ansvarsfordeling ved koordinering af uddannelse og andre særlige funktioner. Dekanen Institutledere 1.februar 2017 Tiltag næsten gennemført Årlig drøftelse 2017 (Q4) Anbefalinger fra følgegruppen 28/ Der gøres status på koordinatorfunktionen i sommerhalvåret 2018, da det er for tidligt at gøre status i Q Der samtidig foretages en opfølgning på hvordan koordinatorfunktionen udvikler sig, herunder om de aktuelle udfordringer løses. Opfølgningen kan evt. tage afsæt i de temaer som blev meldt ind i nærværende statusrapportering. APV-følgruppen foreslår: at der indhentes status fra IKK, IKS og DPU til FAMU- FSU den 20 september at FAMU-FSU drøfter om der er behov for en fælles definition af begrebet koordinatorer? Der henvises til aftalen indeholdende funktionsbeskrivelser for Afdelingsledere Arbejdstid og timehonorering Den daglige ledelse har ansvaret for i samarbejde med medarbejderne at sikre overensstemmelse mellem VIP/TAP-opgaver og timehonorering jf. gældende/revideret arbejdstidsaftale, idet ledelsen samtidig klart markerer, at ingen medarbejder forventes at lægge mere arbejde i en opgave, end den honoreres for. Dekan og institutledere 1.juli 2017 Tiltag næsten gennemført 1. november 2018 Anbefalinger fra følgegruppen 28/ Afdelingsledere i endnu højere grad understøttes i at kunne forebygge, at der opstår timepukler samt at de støttes i, at få timepukler afviklet. Afdelingsledere får konkrete hjælpeværktøjer til at håndtere timepukler. Værktøjerne udvikles i ledelsesgruppen. APV-følgruppen foreslår: at følgegruppen går i dialog med IKK, IKS og DPU om midtvejsstatus mhp. orientering til FAMU-FSU den 12. juni at begrebet timepukler præciseres som supplement til arbejdstidsaftalen Side 2 af 5

24 Punkt 6, Bilag 1: APV Handlingsplan Status F2018.docx AARHUS UNIVERSITET INDSATSOMRÅDE: God ledelse i dagligdagen MÅL: PRIO TILTAG (Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 4 MUS Sikring af at MUS gennemføres i henh. til AU-HR koncept: eudvikling/mus/for-ledere/ MUS følges systematisk op af GRUS og/eller opsamling på afdelingsmøde. 1 Forebyggelse af stress Afdelingslederens personaleansvar i forbindelse med Ph.d.ers arbejdsbelastning, stress mv., herunder Ph.d.- vejlederens eventuelle rolle, skal tydeligt kommunikeres. ANSVARL IG FOR TILTAG (Evt. hjælper) Dekan (Institutled erne) Dekan (Institutled erne) FRIS T (Dato) Næst e MUSrunde (E17) 01/ STATUS EVALUERING Status Feb 2018 Videre handling (forslag) Tiltag næsten gennemf ørt Tiltag påbegyn dt men væsentli ge udeståen der FAMU-FSU evaluerer Ikke behandlet i følgegruppen eller på FAMU-FSU 2018, om MUS gennemføres iht. konceptet, og hvordan opsamlingen i form af GRUS/afdelingsmøde fungerer. FAMU møde Q2 Anbefalinger fra følgegruppen 28/ Der fortsat skal være opmærksomhed på de mange ledelsesophæng for Ph.d ere Afdelingsledere skal have øget kompetencen til at håndtere/samle op på stresssygemeldinger /stresstilfælde. Samarbejdet om stressforebyggelse og stresshåndtering med Ph.d. skolen styrkes FAMU-FSU modtager orientering om status på MUS på fællesmødet den 15. marts (særskilt punkt) APV-følgruppen foreslår: at processtyring og struktur på Ph. D. forløb forbedres at der kommunikeres tydeligere om tilbud om stresshåndtering så man som leder kan inddrage de rette faglige kompetencer. at FAMU-FSU overvejer om der skal etableres tilbud om stresshåndtering målrettet ansatte atfølgegruppen går i dialog med IKK, IKS, DPU og ACA om midtvejsstatus mhp. orientering til FAMU-FSU den 12. juni Timeubalancer, MUS og forventningsafstemning Ved alle MUS gennemføres en forventningsafstemning om opgaveomfang og evt. ubalancer i medarbejderens timeregnskab. Efter hver afsluttet MUS-runde samler afdelings- og institutlederne op på status, og medio 2017 og 2018 redegører Dekanen for status på registrerede timeubalancer (jf. VIP-omatic) på (anonymiserede cases) afdelings- og institutniveau samt hvordan mulighederne for at udligne evt. ubalancer har været i den forgangne periode og vil være fremover. I redegørelsen vil der være opmærksomhed på større individuelle udsving. 3 Medarbejderinklusion ved drøftelse af organisation, strategi mv. Fakultetsledelsen undersøger evt. udfordringer vedrørende inddragelse af forskellige medarbejdergrupper ved f.eks. forberedelse af bemandingsplan og dermed sammenhængende drøftelser af stillingsbehov, eller ved drøftelser af fagmiljøets strategiske og organisatoriske forhold mv., så der sikres ensartet gennemførelse af AU-ledelsens beslutninger af 22/ vedr. inddragelse af medarbejdere: Notat om medarbejderinddragelse v ansættelser Dekan (Institutled erne) Dekanen (Fakultetsl edelse) Juni /04 /2017 Tiltag beskreve t og påtænkt igangsat Tiltag næsten gennemf ørt FAMU - møde Q Ikke behandlet i følgegruppen eller på FAMU-FSU 2017 APV-følgruppen foreslår: at der udarbejdes et notat om hvornår en timeubalance skal give anledning til en afdelingsleders reaktion, særligt i forhold til udsatte medarbejdere. følgegruppen går i dialog med IKK, IKS, DPU og ACA om midtvejsstatus mhp. orientering til FAMU-FSU den 12. juni FAMU møde Q Anbefalinger fra følgegruppen 28/ Det gøres tydeligere, hvem der indgår i de beskrevne fora (f.eks. Lærerkollegiet / Fastlærer) Der lokalt fortsat skal arbejdes med at implementere og praktisere de formelle rammer og regler/retningslinjer. FAMU-FSU drøftede temaet 11/ juni Der var tilslutning til Dekanens forslag om, at man i de enkelte samarbejdsudvalg drøftede om der var lokale problemer i forhold til inddragelse i forhold til de fælles principper i notatet og meldte tilbage herom. Se også Referat fra FAMU FSU 14. marts Der henvises i øvrigt til punktet om timepukler APV-følgruppen foreslår: at institutlederne deler erfaringerne om efterlevelse af de eksisterende og kendte regler på FAMU-FSU mødet den 12. juni Side 3 af 5

25 Punkt 6, Bilag 1: APV Handlingsplan Status F2018.docx AARHUS UNIVERSITET INDSATSOMRÅDE: Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen MÅL: PRIO TILTAG (Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 3 Styrket anerkendelseskultur I forbindelse med årlig arbejdsmiljødrøftelse drøfter alle institutter/centre anerkendelse, samarbejde og sammenhængskraft mellem forskellige medarbejdergrupper. Ved fremsendelse af redegørelse for årlig arbejdsmiljødrøftelse til FAMU-FSU gives forslag til best-practice vedr. anerkendelseskultur og andre sammenhængsskabende tiltag. Herefter udarbejdes samlet katalog i FAMU-FSU. 2 Styrkelse af samarbejde og kollegialt fællesskab gennem fysisk organisering Hvert LAMU-LSU udarbejder politik for fysisk organisering af medarbejdere med henblik på, at medarbejderplacering og kontorforhold bidrager positivt til det faglige miljø ved at stimulere samarbejde, vidensudveksling, kollegialt fællesskab og inklusion på tværs af stillingskategorier, samt at tildelingen af kontorarbejdsplads er gennemskuelig og retfærdig. ANSVARLI G FOR TILTAG (Evt. hjælper) FAMU-FSU (LAMU-LSU) Dekanen (institutlede rne) FRIST (Dato) Ifbm. de årlige arbejdsmilj ødrøftelser i marts 2017 STATUS EVALUERING Status Feb 2018 Videre handling (forslag) Tiltag påbegyndt men væsentlige udeståender Årlig drøftelse 2017 (Q4) Tiltag gennemført Årlig drøftelse 2017 (Q4) Ikke behandlet i følgegruppen eller på FAMU-FSU Anbefalinger fra følgegruppen 28/ Følgegruppen har drøftet temaet, men havde ingen kommentarer til temaet. APV-følgruppen foreslår: At LSU er og LAMU er i fællesskab drøfter temaet og giver en tilbagemelding om status til FAMU-FSU 12/6. Sekretariatet for FAMU-FSU adviserer institutter og centre om ønsket om status til FAMU-FSU APV-følgruppen foreslår: At LSU er og LAMU er i fællesskab drøfter temaet og giver en tilbagemelding om status til FAMU-FSU 12/6. Sekretariatet for FAMU-FSU adviserer institutter og centre om ønsket om status til FAMU-FSU 1 Sprogpolitik Fakultetsledelsen indsamler eksempler på bestpractice fra institutter og afdelinger, vedrørende sprogpraksis i forhold til møder, mailkorrespondance mm. Indsamlingen sker i perioden 1. december 2016 til 1.april FAMU- FSU gør status på de indkomne praksiseksempler og med afsæt i status, beslutter FAMU-FSU, hvilke indsatser der skal sættes i værk med henblik på bedre inklusion og integration af medarbejdere med dansk som fremmedsprog, herunder retningslinjer for sprogvalg ved møder, referater/vigtige dokumenter mv. Dekanen (institutlede re) FAMUmøde Q Tiltag beskrevet og påtænkt igangsat Årlig drøftelse 2017 (Q4) Anbefalinger fra følgegruppen 28/ Der sker en tydelig ledelsesmelding om det officielle sprog på afdelinger/institutter og at der er mulighed for opgradering af ansatte som ikke mestrer det officielle sprog. Dekanen kommer med en udmelding om det officielle sprog i ledelsesfora. Man på møder, er sproglig fleksibel afhængig af emnerne på møderne. APV-følgruppen foreslår: At LSU er og LAMU er i fællesskab drøfter temaet og giver en tilbagemelding om status til FAMU-FSU 12/6. Sekretariatet for FAMU-FSU adviserer institutter og centre om ønsket om status til FAMU-FSU Side 4 af 5

26 Punkt 6, Bilag 1: APV Handlingsplan Status F2018.docx AARHUS UNIVERSITET INDSATSOMRÅDE: God omgangstone MÅL: PRIO TILTAG (Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 1 Omgangstone og adfærd FAMU/FSU ARTS og HR-AU Udvikling og Arbejdsmiljø mødes for at inspirere og afklare muligheder for forebyggende initiativer på Fakultets og institutniveau. Dette kan være i form af workshops eller temamøde/dage for AMO I den forbindelse faciliterer FAMU/FSU videndeling om tiltag og om enheder, der har god omgangstone hvad bidrager til den gode omgangstone? Indsatsområdet udvikles løbende jf. evt. centrale (AU) indsatser på området ANSVARLIG FOR TILTAG (Evt. hjælper) Dekanen (Institutledere) FRIST (Dato) STATUS EVALUERING Status Feb 2018 Videre handling (forslag) 31. marts Tiltag påbegyndt men væsentlige udeståender Årlig drøftelse 2017 (Q4) Arbejdsgruppen vedr. God omgangstone har fremlagt en indstilling til FAMU-FSU. indstillingen er behandlet på udvalgenes fællesmøde. Sidenhen har fakultetsledelsen besluttet sig for følgende: Lederkredsen på ARTS deltager i fælles temadag i maj ARTS /Dekanen indleder dialog med AU/Rektor om en fælled Code og Conduct. ARTS udarbejder egen Code og Conduct, hvis AU ikke formulere en fælles Code og Conduct for AU. Temaet behandles særskilt i arbejdsgruppen vedrørende god omgangstone og i de lokale udvalg. Forklaringer: Tiltag: For hvert indsatsområde og mål aftales konkrete tiltag. For at opnå den største effekt og sikre en forbedring af arbejdsmiljøet er det en fordel at udfylde et tiltag for hvert af organisationens niveauer (gruppe, afdeling, institut, AU). I sikrer dermed også at få beskrevet tiltag, som det pågældende niveau reelt kan gøre noget ved, og at alle niveauer trækker i samme retning. Ansvarlig for tiltag: Personen i enheden med ansvar for at tiltaget iværksættes. Den ansvarlige person kan have en eller flere hjælpere. Dette kan være en person eller afdeling uden for enheden, hvis hjælp vurderes nødvendig for at iværksætte tiltaget. Hjælperens navn påføres først, hvis og når denne har accepteret opgaven. Frist: Den ønskede tidsfrist for iværksættelse af tiltag. Status: Status opdateres løbende i handleplanen. Vælg status og tilføj derefter farve: - Tiltag identificeret (rød) - Tiltag beskrevet og påtænkt igangsat (orange) - Tiltag påbegyndt men væsentlige udeståender (gul) - Tiltag næsten gennemført (lysegrøn) Tiltag gennemført (grøn) Evaluering: Dato for hvornår den/de ansvarlige skal vurdere om den ønskede effekt med tiltaget er opnået. Side 5 af 5

27 Punkt 7: Arbejdsmiljøstatistik 2017 Arbejdsmiljøstatistikker 2017 Til orientering Udvalgene orienteres om arbejdsmiljødata for hele 2017 Sagsfremstilling Sygefravær Fra 2016 til 2017 er der sket en stigning i de samlede fravær på ARTS. Fra 6,8 dage pr. ansat til 7,3 dage pr. ansat om året. Antallet af sygedage uden langtidsfravær er faldet med 0,1, fra 3,3 i 2016 til 3,2 i Arbejdsulykker Der er anmeldt én (1) arbejdsulykke på ARTS (IKK). Det er to færre end i Ulykken skyldes et fald og det forventedes af ulykken ville give mellem 14 og 20 dages fravær. Psykologisk rådgivning Der er sket en stigning i brugen af psykologisk rådgvning pr. 100 medarbejder fra 2016 til Fra 3,00 i 2016 til 3,6 i Tallene dækker over påbegyndte rådgivningsforløb i begge år. De tre vigtigste årsager til at anvende den psykologiske rådgivning er Stress, funktionsproblemer og voldsomme hændelser. I arbejdsmiljøstatistikken for 2017 anvendes forskelle betegnelser i forbindelse med psykologisk rådgivning. Rådgivningsforløb: Tallene viser antal rådgivningsforløb der er påbegyndt i det aktuelle år. Rådgivningsområder: Her er anført de årsager der er til, at medarbejdere søger psykologisk rådgivning. 10

28 Bilag til Punkt 7: Arbejdsmiljøstatistik 2017 Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx 11

29 Punkt 7, Bilag 1: Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARTS AARHUS UNIVERSITET 21. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

30 Punkt 7, Bilag 1: Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden Fraværet er uændret fra 2016 til Lidt under halvdelen af fraværet på AU er langtidsfravær. Arbejdsulykker Antallet af arbejdsulykker er steget i perioden Antallet af ulykker er uændret fra 2016 til De hyppigste årsager til arbejdsulykker er også i 2017 fald og løft. Psykologisk rådgivning Der er sket en stigning i antallet af henvendelser om psykologisk rådgivning i perioden 2015 til 2017 De hyppigste årsager er: - Stress - Samarbejdsproblemer - Funktionsproblemer AARHUS UNIVERSITET 21. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

31 Punkt 7, Bilag 1: Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx 1. SYGEFRAVÆR Antal sygedage pr ansat Fordelt på hovedområder i Antal sygedage pr ansat eksklusiv langtidsfravær ARTS 6,4 6,8 7,2 0,4 3,0 3,3 3,2-0,1 BSS 6,6 4,2 4,7 0,5 1,9 2 2,1 0,1 HE 3,4 3,6 3-0,6 1,5 1,7 1,5-0,2 ST 4,1 4,7 4,9 0,2 2,4 2,9 2,9 0 Øvrige 2,2 1,3 5,9 4,6 2,2 1,3 3,2 1,9 ENH 10,3 11,1 10,8-0,3 6,0 6,6 6,3-0,3 AU 5,5 5,9 5,9 0 2,9 3,3 3,2-0,1 Opgørelse af sygefravær på AU Antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Her kan man lokalt trække mere detaljerede statistikker. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige på de fire fakulteter og i Enhedsadministrationen. Sygefraværet præsenteres på samlet fravær og påfravær fraregnet langtidsfravær. Langtidsfravær er fravær med en varighed af mere end 21 sammenhængende arbejdsdage. Fraværet på institutniveau kan ses i bilaget med sygefraværsstatistikken. Ved sammenligninger skal der tages højde for Forskelle i registreringspraksis mellem forskellige medarbejdergrupper Forskelle i arbejdsfunktioner Antal ansatte (Headcount) Dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte herunder månedslønnede ph.d. er. Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. år er udregnet som gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom Graviditetsbetinget sygdom Arbejdsskade Delvis syg; nedsat tid eller opgavefritagelse Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. AARHUS UNIVERSITET 21. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

32 Punkt 7, Bilag 1: Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx 2. ARBEJDSULYKKER Ulykker fordelt på årsager 2017 (de tre hyppigste forekomster) Årsager Uden fravær Med fravær Total Fald Andet Løft Øvrige Ulykker total Anmeldte arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total Arbejdsulykker Anmeldte Registrerede Total Anmeldte arbejdsulykker ARTS BSS HE ST ENH AU Anmeldte arbejdsulykker pr. 100 ansatte (indikerer arbejdsmiljøbelastningen ) ARTS 0,21 0,21 0,10-0,11 BSS 0,08 0,00 0,09 0,09 HE 0,87 1,28 0,97-0,31 ST 0,85 0,78 0,80 0,03 ENH 0,68 0,83 0,77-0,06 AU 0,54 0,57 0,54-0,02 Arbejdsulykkesstatistik for ansatte ved Aarhus Universitet 2017 En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som sker efter en hændelse eller påvirkning i forbindelse med arbejdets udførelse. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller højst vare 5 dage. Arbejdsulykkesstatistikken for Aarhus Universitet viser data om arbejdsulykker, der er anmeldt til Arbejdstilsynet og arbejdsulykker, der er registreret internt på Aarhus Universitet af AU HR. Med data fra både anmeldte og registrerede arbejdsulykker præsenteres det samlede antal arbejdsulykker og giver et billede af omfanget af arbejdsulykker, der fører til personskade. (* forventet fravær er det fravær, der opgives ved anmeldelsen af ulykken) AARHUS UNIVERSITET 21. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

33 Punkt 7, Bilag 1: Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx 3. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Forbrug af Psykologisk rådgivning - antal igangsatte rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere ARTS 4,77 3,00 3,61 0,62 BSS 3,25 2,14 2,89 0,75 HE 1,30 0,97 1,30 0,33 ST 2,03 2,21 2,39 0,18 ENH 2,77 2,82 3,00 0,18 Øvrige 0,00 2,17 2,13-0,05 AU 2,39 2,08 2,42 0,35 Afsluttede forløb fordelt på stilling 2017 VIP TAP PH.D Tidsbegræn Ikke Total set oplyst Arts Aarhus BSS HE ST ENH Øvrige AU Afsluttede forløb fordelt på Rådgivningsområder* Funktionsproblemer 10% 17% 15% -2% Karriere og jobusikkerhed n/a n/a 1% n/a Afskedigelse 2% 5% 3% -2% Samarbejdsproblemer 9% 13% 13% 0% Voldsomme hændelser 10% 5% 9% 4% Stress/udbrændthed 65% 52% 47% -5% Angst/Depression 1% 5% 2% -3% Misbrug 0% 1% 0% -1% Relationsproblemer 1% 3% 1% -3% Helbredsproblemer 0% 2% 1% -1% Andet n/a n/a 7% n/a AU Total 100 % 100% 100% 100% *tabellen viser afsluttede rådgivningsforløb, da fordelingen af forløb på områder først kan ske endeligt ved forløbenes afslutning. Psykologisk Rådgivning ordning for ansatte på Aarhus Universitet Aarhus Universitet tilbyder ansatte psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer. Ordningen indeholder mulighed for enten visiteret eller anonym rådgivning og gælder for alle Aarhus Universitets ansatte. Med ordningen får de ansatte adgang til ekstern psykologisk rådgivning ved situationer, som måtte have indflydelse på arbejdsindsatsen. Betydning af data Et lavt forbrug af psykologisk rådgivning vil næsten pr. definition være et succeskriterie, da brugen af ordningen er et udtryk for, at der er arbejdsrelaterede forhold, der har krævet psykologisk rådgivning. En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær, end hvis problemerne ikke håndteres og eskalerer, eller hvis problemerne først håndteres på et senere tidspunkt. AARHUS UNIVERSITET 21. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

34 Punkt 7, Bilag 1: Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx AARHUS UNIVERSITET

35 Punkt 7, Bilag 2: BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR

36 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU- FSU Punkt 7, Bilag 2: BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx 1. Sygefravær Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed DPU 5,3 7,5 6,9-0,6 3,3 3,7 3,8 0,1 IKK 6,2 8,7 8,8 0,1 3,5 2,8 3,2 0,4 IKS 7,5 4,9 5,9 1 2,5 3,4 2,8-0,6 CUDIM 5,8 4,9 9,7 4,8 3,2 2,5 3,9 1,4 Øvrige 2,1 4,9 3,9-1 1,9 4,9 3,9-1 Total 5,4 6,8 7,2 0,4 3 3,3 3,2-0,1 Enhedsadministrationen Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Administrationscenter Arts 9,8 13,1 13,7 0,6 8,7 6,9 6,9 0 Administrationscenter BSS 10,2 11,6 11,4-0,2 5,5 6,1 6,1 0 Administrationscenter Health ,8 0,8 6,4 4,9 4,9 0 Administrationscenter ST 13,1 14,5 11,8-2,7 7,7 7,2 7,2 0 AU Forskning og Eks. Rel. 12,1 8,6 8,7 0,1 5,5 6,4 6,4 0 AU HR 5 8,2 6,5-1,7 4,8 4,7 4,7 0 AU IT 6,9 8 7,6-0,4 6 5,2 5,2 0 AU Uddannelse 7,1 7,4 8,6 1,2 5,8 6,4 6,6 0,2 AU Økonomi og Bygninger 9,4 9,6 12,1 2,5 7, Universitetsledelsens Stab n/a 9,7 8,2-1,5 4,6 5,8 6 0,2 Øvrige 6,7 0,6 0-0,6 0, Totaler 10,2 11,1 10,8-0,3 6,6 6,3 6,4 0,1 2

37 Punkt 7, Bilag 2: BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx 2. Arbejdsulykker 2017 Årsager ARTS Årsager og fraværsperioder 2017 Forventede fraværsdage* Årsag Total Fald 1 1 Ulykker total 1 1 (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU- FSU Enhedsadministrationen Årsager og fraværsperioder 2017 Forventede fraværsdage* < Total Andet Brud på materialer 0 Dyr 0 Elektrisk strøm 1 1 Fald Faldende genstand 1 1 Flydende stoffer 1 1 Gas/damp 0 Gribning 1 1 Håndværktøj 0 Løfte/bære Maskine 0 Skarp/spids/grov/ru genstand 0 Skub/træk 0 Stødt på 0 Sætte fra sig/bøje sig 1 1 Transportmiddel 0 Træde forkert/forvride/glide 0 Udslip af stoffer 0 Ukoordineret/utilsigtet bevægelse 1 1 Vridning/drejning 0 Ulykker total

38 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU- FSU Punkt 7, Bilag 2: BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx 2. Arbejdsulykker 2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Uden Med Total fravær fravær DPU IKK IKS CUDIM Øvrige Total Enhedsadministrationen Uden fravær Med fravær Total AC Arts AC BSS AC Health AC ST AU Forskning og Eks. Relationer AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Universitetsledelsens Stab Øvrige Total

39 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU- FSU 2. Arbejdsulykker Institut-/Enhedsniveau Punkt 7, Bilag 2: BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx ARTS Arbejdsulykker Anmeldte Registrerede Total Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed DPU IKK IKS CUDIM Øvrige Total Anmeldte arbejdsulykker pr. ARTS 100 ansatte (indikerer arbejdsmiljøbelastningen) Institut / Enhed DPU 0,41 0,83 0,00-0,83 IKK 0,36 0,00 0,29 0,29 IKS 0,00 0,28 0,00-0,28 CUDIM 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,22 0,32 0,10-0,22 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og ARTS tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperiode Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total

40 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU- FSU 2. Arbejdsulykker Institut-/Enhedsniveau Punkt 7, Bilag 2: BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx Enhedsadministrationen Arbejdsulykker Anmeldte Registrerede Total Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Enhed Administrationscenter Arts Administrationscenter BSS Administrationscenter Health Administrationscenter ST AU Forskning og Eks. Rel AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Universitetsledelsens Stab Øvrige Total Anmeldte arbejdsulykker pr. 100 ansatte (indikerer arbejds- Enhedsadministrationenmiljøbelastningen) Enhed Administrationscenter Arts 1,94 2,93 1,44-1,48 Administrationscenter BSS 0,00 1,79 2,16 0,37 Administrationscenter Health 2,21 2,96 1,45-1,51 Administrationscenter ST 2,09 1,04 1,56 0,52 AU Forskning og Eks. Rel. 0,00 0,00 0,00 0,00 AU HR 0,00 0,00 1,72 1,72 AU IT 1,46 2,99 2,27-0,71 AU Uddannelse 1,30 1,93 1,15-0,78 AU Økonomi og Bygninger 0,00 2,08 0,00-2,08 Universitetsledelsens Stab 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaler 1,30 1,82 1,37-0,45 Enhedsadministrationen Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperioder Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total

41 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU- FSU 3. Psykologisk Rådgivning Institut- /Enhedsniveau Punkt 7, Bilag 2: BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx ARTS Rådgivningsforløb Institut / Enhed DPU IKK IKS CUDIM Øvrige Total ARTS Rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere Institut / Enhed DPU 4,12 3,72 6,56 2,84 IKK 2,49 2,37 2,61 0,24 IKS 4,25 2,55 1,90-0,65 CUDIM 25,00 6,06 13,79 7,73 Øvrige 30,77 9,09 0,00-9,09 Total 4,77 3,00 3,61 0,62 ARTS Afsluttede rådgivningsforløb fordelt på rådgivningsområder Rådgivningsområder Karriere- og jobusikkerhed n/a n/a 0 0 Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) n/a Afskedigelse n/a Samarbejdsproblemer n/a Voldsomme hændelser n/a Stress/udbrændthed n/a Angst/Depression n/a Misbrug n/a Relationsproblemer n/a Helbredsproblemer n/a Andet n/a Total n/a

42 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU- 3. FSU Psykologisk Rådgivning Institut- /Enhedsniveau Punkt 7, Bilag 2: BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx Health Rådgivningsforløb Institut / Enhed Biomedicin Folkesundhed Klinisk Medicin IOOS PKL Retsmedicin Øvrige Total Health Rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere Institut / Enhed Biomedicin 2,02 1,28 2,08 0,80 Folkesundhed 1,03 1,07 0,00-1,07 Klinisk Medicin 0,62 0,85 1,19 0,34 IOOS 2,37 0,89 1,51 0,62 PKL n/a n/a 0,00 0,00 Retsmedicin 1,69 1,61 0,00-1,61 Øvrige 7,69 3,03 4,17 1,14 Total 1,30 0,97 1,30 0,33 Health Afsluttede rådgivningsforløb fordelt på rådgivningsområder Rådgivningsområder Karriere- og jobusikkerhed n/a n/a 3 3 Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) n/a Afskedigelse n/a Samarbejdsproblemer n/a Voldsomme hændelser n/a Stress/udbrændthed n/a Angst/Depression n/a Misbrug n/a Relationsproblemer n/a Helbredsproblemer n/a Andet n/a Total n/a

43 BILAG TIL ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 FAMU- 3. FSU Psykologisk Rådgivning Institut- /Enhedsniveau Punkt 7, Bilag 2: BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx Enhedsadministrationen Rådgivningsforløb Institut / Enhed Administrationscenter Arts Administrationscenter BSS Administrationscenter Health Administrationscenter ST AU Forskning og Eks. Rel AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Universitetsledelsens Stab Total Enhedsadministrationen Afsluttede rådgivningsforløb fordelt på rådgivningsområder Rådgivningsområder Karriere- og jobusikkerhed n/a n/a 0 0 Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) n/a Afskedigelse n/a Samarbejdsproblemer n/a Voldsomme hændelser n/a Stress/udbrændthed n/a Angst/Depression n/a Misbrug n/a Relationsproblemer n/a Helbredsproblemer n/a Andet n/a Total n/a Enhedsadministrationen Rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere Institut / Enhed Administrationscenter Arts 0,49 2,93 2,87-0,06 Administrationscenter BSS 2,97 3,23 1,79-1,43 Administrationscenter Health 1,10 0,49 2,42 1,92 Administrationscenter ST 2,36 2,34 3,11 0,77 AU Forskning og Eks. Rel. 3,26 4,95 1,90-3,05 AU HR 5,66 0,00 3,45 3,45 AU IT 4,38 3,73 5,30 1,57 AU Uddannelse 5,65 3,86 2,58-1,28 AU Økonomi og Bygninger 1,41 2,08 5,48 3,40 Universitetsledelsens Stab 0,00 7,89 2,70-5,19 Total 2,77 2,82 3,00 0,18 9

44 Punkt 7, Bilag 2: BILAG Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU ARTS.pptx AARHUS UNIVERSITET

45 Punkt 8: MUS-opsamling og anvendelse af kompetenceudviklingsmidler Institutterne, centeret og dekanatet har udarbejdet en rapportering, som kan suppleres mundligt ved behov. Dekanen rapporterer på baggrund heraf til HSU. 12

46 Bilag til Punkt 8: MUS-opsamling og anvendelse af kompetenceudviklingsmidler Rapportering fra dekanat, center og institutter.pdf 13

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU Forebyggelse af stress Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. PRIORITERING 2 Karrierevejledning

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Bilag 1 Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Q1 Torsdag den 15. marts kl. 13.00-15.00 Konstituerende møde Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering

Læs mere

Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016

Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016 Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016 Dato: 9. december 2016 Aarhus Universitet - HR Ref: MKK Side 1/9 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand

Læs mere

REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) :00

AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) :00 AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) 12-06-2018 09:00 1431-15 Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) AMR Lars Friis, ACA (FAMU)

Læs mere

3. Orientering fra Dekanen Der er møde om arbejdstidsnormen den 11. december 2017 og det forventes, at der indgås aftale.

3. Orientering fra Dekanen Der er møde om arbejdstidsnormen den 11. december 2017 og det forventes, at der indgås aftale. FAMU-FSU 11. december 2017 Fællesmøde FAMU FSU. Møde mandag den 11. december 2017, kl. 12.00-13.45 REFERAT Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU)

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) 20-09-2018 13:00) 20-09-2018 13:00 1431-021 Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand

Læs mere

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

LSU og LAMU har besluttet at udarbejde en særskilt instituthandleplan på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-programlederne.

LSU og LAMU har besluttet at udarbejde en særskilt instituthandleplan på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-programlederne. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Kultur og Samfund Udkast udarbejdet 9. august 2016 Opdateret [dato] Ved Institut for Kultur og Samfund vil handleplanens fem indsatsområder indgå i den årlige

Læs mere

AU Arts. FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) :

AU Arts. FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) : AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) 11-12-2018 13:00 1431-21 Information : Deltagere: Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) AMR Jacob Christensen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV 2015-2016 FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den INDSATSOMRÅDE: FOREBYGGELSE AF STRESS MÅL: At reducere antallet af medarbejdere der føler

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 17. januar 2018 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. august 2015 kl. 13.00-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Møde i arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen Harrit

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU. Udarbejdet Opdateret

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU. Udarbejdet Opdateret HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR DPU Udarbejdet 0.9.06 Opdateret Følgegruppen, der har arbejdet med instituttets APV og dens omsætning til en handleplan, har gennem en længere møderække nærlæst, analyseret,

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj Referat

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj Referat Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00. Mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023 Side 1/8 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1 Udarbejdet [28/09 2016] Opdateret [1/11 2016] Forebyggelse af stress MÅL: At hjælpe medarbejdere og ledere til at

Læs mere

REFERAT AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS. Side 1/ NUMPAGES

REFERAT AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS. Side 1/ NUMPAGES AARHUS UNIVERSITET REFERAT Martin Keis Kristensen Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS Onsdag den onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 13.00-15.00. Mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023 Dato:11. oktober 2017

Læs mere

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 04. september 2017 Varighed: 13.00-15.30 Gæst: Martin Keis Kristensen (AU HR) Tilstedeværende: Bjarke Paarup

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi

Læs mere

APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat

APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 29. juni 2016 Varighed: 09.00-11.00 (11.00-12.00 kun for LSU) Tilstedeværende: Anja Elley Anne-Mette B.

Læs mere

FRIST (Dato) 1 Vi afdækker/bliver bevidste om, hvad der skaber utryghed Leder + medarbejdere Ultimo

FRIST (Dato) 1 Vi afdækker/bliver bevidste om, hvad der skaber utryghed Leder + medarbejdere Ultimo HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR AU Library - ST Udarbejdet -06-28 Opdateret [dato] - Skabe tryghed om fremtiden 1 Vi afdækker/bliver bevidste om, hvad der skaber utryghed Leder + medarbejdere Ultimo

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH Odense... 1 Forord...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling,

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 6. april 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved Jørn

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU

HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget rådgiver ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. HAMU er en vigtig aktør,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. december 2016, kl. 13 15. Mødelokale: Bygning 1611, lokale 121B Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Ole Steen Nielsen, Steen Harrit Jakobsen, Thomas G.

Læs mere

Herunder præsenteres en opsummering af tilbagemeldingerne på de 4 indsatser og de 7 underindsatser i den psykiske APV.

Herunder præsenteres en opsummering af tilbagemeldingerne på de 4 indsatser og de 7 underindsatser i den psykiske APV. Bilag 1 Notat Martin Keis Kristensen Dato: 28. september 2017 Side 1/5 Notat om status på ARTS APV 3. kvartal 2017 Nærværende notat er en status på de APV-indsatser som FAMU-FSU har defineret i APV-handlingsplanen

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser Bilag 6.3 tillæg LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS. Udarbejdet 15. september 2016 Opdateret 19.

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS. Udarbejdet 15. september 2016 Opdateret 19. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS Udarbejdet 15. septemb Opdateret 19. septemb - Forebyggelse af stress - Forebygge stress via videndeling og anerkendelse - At reducere eventuelle

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, OUH, Svendborg...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Modtager(e): Arbejdsmiljøorganisationen på Arts NOTAT Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet er der en række forhold relateret til arbejdsmiljøarbejdet,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst Dekanen indledte med et mindeord for afdøde TR Charlotte Palludan. Udvalget holdt et minuts stilhed.

1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst Dekanen indledte med et mindeord for afdøde TR Charlotte Palludan. Udvalget holdt et minuts stilhed. Møde: Mandag den 27. februar 2017 kl. 10.45-12.45 Sted: Aarhus, 1431 021 /Emdrup: D347 Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts REFERAT Medlemmer: Johnny Laursen (formand), Claus Holm, Arne Kjær,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN

PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN PLANLÆGNING AF PSYKISK APV-PROCESSEN Indhold Planlægning af lokale psykiske APV-processer... 2 Formål med psykisk APV... 2 Ansvarsfordeling... 2 Aftale om procesplan og nedsættelse af APV-følgegruppe...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes.

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ANIS Udarbejdet 160830 Opdateret [dato] INDSATSOMRÅDE: - - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Indsatsområde Tiltag Ansvarlig Status sep O: Reformpause med tid til konsolidering af ny struktur AU Er i proces Er i proces

Indsatsområde Tiltag Ansvarlig Status sep O: Reformpause med tid til konsolidering af ny struktur AU Er i proces Er i proces Psykisk handleplan for IKS Udarbejdet Maj 2013 Ajourført Sept. 2013 Ajourført april 2014 Rød: Instituttets opgave Blå: Over instituttet Grøn: Er løst eller igang Indsatsområde Tiltag Ansvarlig Status sep.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 6. december 2017 D Godkendt Referat

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 6. december 2017 D Godkendt Referat Møde i LSAU den 6. december 2017 D120 + 1483-323 Godkendt Referat Medlemmer af A-siden: Claus Holm, Eva Viala, Ulf Dalvad Berthelsen (afbud), Pia Bramming, Ida Wentzel Winther, Christine Wernberg Dalhoff.

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 26. juni 2018, kl. 14.30 16.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 2. september, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen Janni Mosgaard Jensen Annette Bachmann Eva Therkildsen Niels Trolle Lene Maria

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. januar 2018 kl. 11.30-12.30 Mødelokale: 1445-025 Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for

Læs mere