Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen"

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl Malervangen 1, Glostrup. 15. dec Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan Nielsen, Biba Schwoon, Per Mogensen Ulla Rønnov Rønnebech (medarbejderrepræsentant) Kim Corlin (observatør) Fra administrationen Ulrik Brock Hoffmeyer Jette Stenholt Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Budgetkontrol pr. 31. oktober Budgetkontrol for Status på Økonomiafdelingen Vildtbanegaard Årsberetning Evalueringen af budgetprocessen i foråret 2014 i forbindelse med budget Status på gældsteamets arbejde siden august om opkrævning af manglende vaskeriregnskabsadministrationsgebyr i 2011, 2012 og Vaskeriregnskabsadministrationsgebyr: Forslag om ændring til fast honorar SMS-afregning: Forslag om at ændre fra forbrugsafregning til en fast årlig afregning Evaluering af Boligpolitisk Forum den 4. november Europæisk samarbejde om boliger og det at bo Temamøde om drift Direktionens beretning Skriftlige henvendelser til bestyrelsen... 17

2 17. Punkter til næste møde Næste møde og kommende møder Eventuelt Til drøftelse og beslutning Vinie Hansen indledte med at byde velkommen til den nye medarbejderrepræsentant Ulla Rønnov Rønnebech. 1. Godkendelse af dagsorden Behandling af punkterne 7, 9, 10 og 11 om evaluering af budgetproces samt vaskeri- og sms-gebyrer blev flyttet op på dagsordenen, så de to økonomimedarbejdere kunne deltage i behandlingen i forlængelse af budgetkontrollerne. Bestyrelsen godkendte dagsordenen med denne ændring at bestyrelsen godkender dagsordenen, som den foreligger. 2. Budgetkontrol pr. 31. oktober 2014 Bestyrelsen ønskede, at kommentarerne fremover opdateres for hele budgetkontrolperioden og ikke kun opdatering siden sidste budgetkontrol. Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning Beskrivelse Budgetkontrollen udviser et estimeret underskud på ca. 1,2 mio. kr. Der henvises til de vedlagte kommentarer. Bilag 2.1 Budgetkontrol pr Kommentarer til Budgetkontrol pr

3 3. Budgetkontrol for 2015 Bestyrelsen anmodede om, at administrationen bestræber sig på, at få rettet op på det forventede underskud på ca kr. i Bestyrelsen tog herefter budgetkontrollen til efterretning at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning Beskrivelse Budgetkontrollen udviser et underskud på ca kr. Der henvises til de vedlagte kommentarer. Bilag 3.1 Budgetkontrol for Kommentarer til Budgetkontrol Status på Økonomiafdelingen Lukket punkt Administrationen indstiller, - at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Ulrik Brock Hoffmeyer giver en status på mødet. 5. Vildtbanegaard Bestyrelsen godkendte indstillingen Administrationen indstiller, - at bestyrelsen godkender, at BO-VEST byder på administration af Vildtbanegaard, og at selskabet også tilbydes at blive andelshaver. Beskrivelse: Bestyrelsen for Vildtbanegaard har gennem BL den 28. november indbudt BO-VEST til at afgive tilbud på den fremtidige administration. 3

4 Deadline for indsendelse af skriftligt tilbud på administrationsopgaven er den 19. december 2014, og den 6. januar 2015 kl. 15 er der præsentation og drøftelse af tilbuddet for Vildtbanegaards bestyrelse på Malervangen 1. Foruden BO-VEST er Boligkontoret Danmark, Domea og DAB indbudt til at byde på opgaven. Ulrik Brock Hoffmeyer vil uddybe tilbuddet på mødet. Relevans for startegien Hvis BO-VEST får mulighed for at administrere flere boliger, vil vi på sigt udnytte vores ressourcer bedre. Desuden vil det være med til at udvikle BO-VEST. Økonomi og ressourcer Præsenteres at Ulrik Brock Hoffmeyer på mødet. Tidsplan: Aflevering af tilbud: 19. december 2014 Præsentation: 6. januar 2015 Evt. overtagelse af administrationen: 1. marts 6. Årsberetning 2014 Bestyrelsen besluttede, at der i 2014 udarbejdes en fælles årsberetning, der er kr. billigere end i 2013 for på den måde at leve op til spare/indtægtskataloget at bestyrelsen beslutter, at der i 2014 udarbejdes en fælles årsberetning, der er kr. billigere end i 2013 for på den måde at leve op til spare/indtægtskataloget. Beskrivelse Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde i oktober 2014 at bede organisationerne drøfte årsberetningen for 2014 med en opfordring til, at der blev taget stilling til, om der fortsat skal udarbejdes en 58-siders BO-VEST-beretning og to beboermagasiner, eller om der er behov for ændringer. Beretningen koster ca kr. at producere(udover medarbejder timer i BO-VEST). Heraf betales af BO-VEST. Dette beløb indgår i BO-VESTs sparekatalog som en besparelse i Organisationsbestyrelserne blev på bestyrelsesmøder i uge 49 præsenteret for tre modeller for udgivelser. Den nuværende, et alternativ med en fælles beretning, der er kr. billigere end 2013-beret-ningen, samt et alternativ, hvor der udgives et tredje beboermagasin, som indeholder årsberetningsoplysninger. 4

5 Alle tre organisationer har valgt modellen med en fælles årsberetning, der er kr. billigere end 2013-beretningen. Tidsplan Arbejdet med årsberetning 2014 starter hurtigst muligt inden årets udgang og forløber frem til udgivelsen i april. 7. Evalueringen af budgetprocessen i foråret 2014 i forbindelse med budget 2015 Bestyrelsen tog resultatet af spørgeskemaundersøgelsen til efterretning samt godkendte, at evalueringen forenkles fremover for eksempel, at afdelingerne kun skal svare, hvis de er utilfredse med noget i budget- eller regnskabsprocessen. Det står i evalueringen, at Maglelund ikke har svaret på evalueringsskemaet, men Dorthe Larsen oplyste, at de har svaret. Administrationen undersøger, hvor fejlen er. - at bestyrelsen tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen til efterretning samt godkender, at evalueringen forenkles fremover. Beskrivelse: Som et led i en strategi om at højne kvaliteten af forløbet og samarbejdet om boligafdelingernes budgetter har administrationen gennem flere år spurgt afdelingsbestyrelserne om deres mening om processen. Også i 2014 er der gennemført en sådan spørgeskemaundersøgelse om budgetprocessens forløb. Spørgeskemaet blev mailet ud til afdelingens kontaktperson med en opfordring til, at skemaet blev behandlet på et møde i afdelingsbestyrelsen. Ud af 36 mulige afdelinger har 25 afdelinger svaret på spørgsmålene om budgetprocessen i efteråret 2014 vedrørende budget Det er 6 besvarelser færre end sidste år, hvor 31 afdelinger besvarede spørgeskemaet. Det er administrationens vurdering, at både regnskabs- og budgetprocessen går væsentligt bedre, end da vi for tre år siden startede med at udsende evalueringsskemaer. Dog kan vi i forhold til sidste budgetevaluering se, at flere afdelinger i år har haft udfordringer, der enten er taget - eller skal tages - hånd om. Noget af kritikken kan skyldes, at der ikke har været ansat en ejendomsleder / mester, samt at der samtidig har været nye medarbejdere i Driftsafdelingen i administrationen, der har skullet lære afdelingerne at kende. I evalueringen er der ikke indkommet svar fra Læhegnet, Banehegnet, 4 Nord, 4 Syd Gadekæret, Maglelund, Silergården, Rigelvænget og Oldbuen. Disse afdelinger er ble- 5

6 vet rykket pr. mail. Økonomiafdelingen vil tage kontakt til de afdelingsbestyrelser, der ikke har besvaret spørgeskemaet. Tranehaven og Troldnøddegården har været uden afdelingsbestyrelse under budgetprocessen og har derfor ikke kunnet besvare evalueringsskemaet. De afdelinger, som har kritik til processen, vil blive kontaktet af Økonomiafdelingen, så Økonomiafdelingen kan få uddybet kritikken/besvarelsen og dermed få mulighed for at forbedre de kommende processer for regnskab og budget. Evalueringer af budget- og regnskabsproces fremover Den nuværende evaluering er blevet kørt over en årrække nu, og det er vanskeligt at få afdelingerne til at svare på spørgeskemaet. Derfor foreslår administrationen, at spørgeskemaet forenkles, og at det eventuelt kun er afdelinger, der ikke er tilfredse, der skal aflevere skemaet. Et forslag et nyt spørgeskema fremlægges for bestyrelsen til foråret. Bilag: 7.1 Resultatet af evaluering af budgetprocessen for afdelingsbudget Evaluering af afdelingernes budgetproces for budget Kommentarer til resultatet 8. Status på gældsteamets arbejde siden august 2014 Bestyrelsen tog status på gældsteamets arbejde til efterretning og roste indsatsen. Bestyrelsen foreslog, at det stiles efter færre end 20 økonomiske udsættelser i Administrationen indstiller, - at bestyrelsen tager status til efterretning Beskrivelse: I 2014 blev det vedtaget, at indsatsen for at forebygge udsættelser skal forankres i hele BO-VEST. Derfor blev Lars S. Christensen ansat pr , for sammen med Stine Hartmann at tilbyde gældsrådgivning til beboere i alle afdelinger. Med den nye indsats har det været muligt at være mere opsøgende i forhold til at kontakte beboere med huslejerestance, og det har vist sig at bære frugt. Antallet af udsættelser i 2014 har været faldende set i forhold til det forgående år: I 2013 var der 46 udsættelser, mens der i 2014 har været 22 udsættelser indtil videre - der kan stadig nå at forekomme udsættelser i december For detaljer henvises til det vedlagte statusnotat fra gældsrådgiver-teamet. 6

7 Relevans for strategien: Teamet til reduktion af udsættelser er i overensstemmelse med vores strategi-spor om ASA Alment SamfundsAnsvar. Desuden medvirker det til at reducere afdelingernes omkostninger, hvilket er en del af sikker og ordentlig drift. Økonomi og ressourcer Omkostningerne til gældsteamet er1,2 mio. kr. om året. Gældsteamet er fuldt finansieret af de tre organisationers dispositionsfonde frem til sommeren På det tidspunkt ønsker Tranemosegård at evaluere projektet. Bilag: 8 Status på Gældsrådgivningen i 2014, 1. dec om opkrævning af manglende vaskeriregnskabsadministrationsgebyr i 2011, 2012 og 2013 Administrationen undersøger, om vaskeriregnskabsadministrationsgebyret opkræves hos den enkelte beboer - og hvis ikke - hvornår og under hvilke omstændigheder vaskeriregnskabsadministrationsgebyret er blevet ændret fra at blive opkrævet hos den enkelte beboer til at blive opkrævet hos afdelingerne. Der udarbejdes et notat om emnet. Endelig behandling af punktet udsættes til næste møde. - at bestyrelsen beslutter, at afdelingerne slipper for at betale den del af vaskerigebyret, der fejlagtigt ikke er blevet opkrævet i 2011, 2012 og Beskrivelse: Administrationen opkræver et vaskeriregnskabsadministrations-gebyr hos afdelingerne for at administrere vaskekortene. Gebyret, der fremgår af prisbladet, er i kr. inkl. moms pr. måned, hvor vaskekortet anvendes. Når en beboer vasker i afdelingens fællesvaskeri, registreres antallet af vaske på kortet. Dette kommunikeres automatisk til beboerens mappe i Unik-systemet og opkræves månedligt sammen med huslejeopkrævningen. Samtidig sendes en melding til Økonomiafdelingen om, at vaskekortet i denne måned er blevet anvendt, så afdelingen skal faktureres 20 kr. for administration af kortet. Selvom beboeren vasker 40 gange, opkræves ikke mere end de 20 kr. i vaskerregnskabsadministrationsgebyr (men beboeren opkræves naturligvis for alle vaske). De 20 kr. i vaskerkortadministrationsgebyr opkræves ikke i måneder, hvor beboeren ikke vasker. 7

8 På bestyrelsesmøde i oktober informerede Ulrik Brock Hoffmeyer om, at der fra 2011 har været en fejl i faktureringen af vaskerigebyr, som betyder, at der i 2011, 2012 og 2013 er blevet opkrævet for lidt. Årsagen er en fejlprogrammering af det program, der styrer faktureringen af vaskeriregnskabsadministrations-gebyret. Forklaringen er, at den første dato i måneden, som er den dag, hvor mange af gebyrerne normalt bogføres, er blevet udeladt som en dato, hvor der skulle udskrives fakturaer fra. For årene 2011, 2012 og 2013 mangler BO-VEST i alt indtægter på ca kr. Men eftersom det er en fejl begået af administrationen, anbefaler administrationen, at beløbet ikke opkræves i hos afdelingerne, men af BO-VEST bærer tabet. For 2014 er fejlen er rettet, således at der i 2014 opkræves korrekte gebyrer, hvilket afdelingerne er informeret om den 30. september De korrekte gebyrer indgår således i budgetkontrollerne fra september 2014 og ligeledes i Med hensyn til opkrævning fremover henvises til punkt 10, hvor er forslag til ændret praksis beskrives. Økonomi og ressourcer Oversigt over manglende opkrævning af vaskerigebyrer ca.kr VA Tranemosegård AB BO-VEST samlet Vurdering Da det er en fejl fra administrationens side anbefaler administrationen, at afdelingerne ikke faktureres for de manglende gebyrer i 2011, 2012 og Vaskeriregnskabsadministrationsgebyr: Forslag om ændring til fast honorar Punktet udsættes til næste møde. - at bestyrelsen tager stilling til, om vaskerigebyret ændres fra at være forbrugsafregnet til et fast årligt honorar beregnet på baggrund tidligere års forbrug eller lejemålsenheder. 8

9 Beskrivelse: Som det er i dag så faktureres vaskerigebyret efter prisbladet, og det opgøres hver anden måned efter forbrug på de enkelte vaskerier i afdelingerne. Administrationen har gennemgået forbruget siden 2011, og kan se at det er meget ens måned for måned, hvor meget der vaskes på de enkelte vaskerier. Det er en tidskrævende proces at opgøre og fakturere disse vaskerigebyrer, og administrationen foreslår derfor, at vaskerigebyret fremadrettet bliver fastsat som et årligt honorar, baseret på enten forbruget i afdelingen siden 2011 eller antal lejemål. Af vedhæftede bilag fremgår estimatet over omkostningerne i 2015 for de berørte afdelinger, ud fra den antagelse, at der ikke sker en væsentlig ændring i antallet vaske i forhold til tidligere år. Desuden fremgår administrationens forslag til to forskellige nye afregningsmodeller. Model A) Ændring til et fast honorar baseret på tidligere års forbrug. For alle afdelinger gælder, at der vil være en minimumsbesparelse på ca.10%. Denne besparelse er mulig, fordi der spares tid ved kun at fakturere én gang årligt i stedet for at udarbejde opgørelser hver anden måned og fakturere dem efterfølgende. Med denne model vil honoraret fremover blive fastsat på baggrund af en årsopgørelse af antal anvendte vaskekort i afdelingerne. Hvis årsopgørelsen viser, at der i en afdeling er anvendt færre vaskekort, end honoraret er baseret på, vil afdelingen blive kompenseret det følgende år. Hvis der er anvendt flere kort, bærer BO-VEST meromkostningen. Model B) Ændring til et fast honorar baseret på antal lejemål. Samlet set vil afdelingerne her spare kr. om året. Dog vil nogle afdelinger komme til at betale mere, mens andre sparer penge. Det skyldes, at afdelingerne efter denne model også kommer til at betale for lejemål, hvor der er egen vaskemaskine. Prisen bliver 84 kr. pr. lejemål for at dække administrationsomkostningerne. Denne metode anvendes af de fleste andre selskaber. Relevans for strategien: Det at forenkle administrationen og dermed levere en besparelse for afdelingerne, lever op til det strategiske hovedspor om sikker og ordentlig drift samt værdien ressourcebevidsthed. Økonomi og ressourcer Vaskerigebyr som fast honorar vil i 2015 give afdelingerne en besparelse på 10% i forhold til det estimerede gebyr for året. Lovgrundlag: Der er ingen regler om metoder til opkrævning af vaskeri-gebyrer. 9

10 Tidsplan Hvis bestyrelsen godkender den foreslåede opkrævningsmodel, vil den blive effektueret fra januar Bilag: 9.1 Oversigt over beløb i 2014, samt estimater på gebyrer ved 2 forskellige modeller i SMS-afregning: Forslag om at ændre fra forbrugsafregning til en fast årlig afregning Bestyrelsen besluttede, at SMS-gebyret ændres fra at være forbrugsafregnet til at blive afregnet med et fast årligt beløb. - at bestyrelsen beslutter, at SMS-gebyret ændres fra at være forbrugsafregnet til at blive afregnet med et fast årligt honorar Beskrivelse: Siden sms er blev introduceret som kommunikation mellem ejendomskontoret og beboere, har afdelingerne betalt efter forbrug, som er blevet opgjort hver anden måned. Proceduren for opkrævningen er, at selskabet bag sms-løsningen, der hedder Blue idea, lægger det månedlige sms-forbruget pr. afdeling på deres hjemmeside i er særligt BO-VEST-område. En medarbejder fra BO-VESTs IT-afdeling aflæser forbrugstallene og sender dem til økonomiafdelingen, som derefter fakturerer afdelingerne for deres forbrug. Administrationen har gennemgået forbruget i 2014, og det viser sig, at der af og til er blevet faktureret så lave beløb som 50 øre. Det er administrativt ufornuftigt, da små beløb jo tager lige så lang tid at behandle som større. Alt i alt er det en meget tidskrævende proces for BO-VEST at opgøre og fakturere sms-forbruget, hvorfor vi foreslår, at det fremover faktureres som et årligt beløb baseret på de faktiske udgifter i det foregående år og de faste licensomkostninger for det aktuelle år. Af vedlagte fremgår det estimerede beløb for de berørte afdelinger i Forbruget er baseret på 2014-frobruget med en lille stigning. Hvis der er et merforbrug i nogle afdelinger, vil BO-VEST dække disse omkostninger. Hvis der er et lavere forbrug, vil dette blive reguleret det følgende år. Økonomi og ressourcer Som nævnt ovenfor, vil det give en besparelse i arbejdstid i BO-VEST, og derved kan ressourcerne bruges på andre opgaver i huset. BO-VEST har indtil videre ikke opkræver ikke særligt gebyr for at administrere smsordeningen. 10

11 Relevans for strategien: Det at forenkle administrationen og dermed levere en besparelse for afdelingerne, lever op til det strategiske hovedspor om sikker og ordentlig drift samt værdien ressourcebevidsthed. Lovgrundlag: Der er ingen regler om metoder til opkrævning af sms-gebyrer. Tidsplan Hvis bestyrelsen godkender den foreslåede opkrævningsmodel, vil den blive effektueret fra januar Bilag: 11.1 Oversigt over fast SMS-honorar for 2015, fordelt på afdelingerne. 12. Evaluering af Boligpolitisk Forum den 4. november Bestyrelsen fandt, at Boligpolitisk Forum havde været et godt arrangement. Flere bestyrelsesmedlemmer havde fået positive tilkendegivelser fra deltagerne. På næste bestyrelsesmøde fastsættes en dato for forårets Boligpolitiske Forum. Administrationen indstiller, - at bestyrelsen evaluerer Boligpolitisk Forum Beskrivelse: Den 4. november blev der holdt Boligpolitisk Forum om den nye boligaftale og effektiv drift med Bent Madsen, adm. direktør i BL, som oplægsholder. Der var 43 beboere og beboerdemokrater til mødet. Lokale aviser blev orienteret om arrangementet både forud og efter mødet. Artikel fra Albertslundposten er vedlagt. Bilag 12. BO-VEST holder Boligpolitisk Forum, Albertslundposten, 18. nov Europæisk samarbejde om boliger og det at bo Administrationen trak forslaget, da ressourcerne ikke er til stede på nuværende tidspunkt, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. 11

12 - at bestyrelsen godkender, at BO-VEST ansøger om medlemskab i sammenslutningen European Federation for Living i første omgang for et år, hvorefter det evalueres. Beskrivelse: European Federation for Living er et europæisk forum for samarbejde og udvikling for virksomheder og institutioner med tilknytning til det at bo. P.t. er der i alt 30 medlemmer fra Belgien, Frankrig, Tyskland, Holland, Schweiz, Finland og Storbritannien. Medlemmerne er boligselskaber, universiteter, virksomheder, EU-støtterådgivere og virksomheder i byggebranchen (bl.a. ingeniører, arkitekter, leverandører). Formålet med organisationen er at udvikle billigt og bæredygtigt boligbyggeri og skaffe støtte til disse fra EU s mange støtte- og tilskudsordninger. Desuden danner den rammen om videndeling om forbedringer i boligsektoren. Den bærende idé er, at der ved fælles indsats på tværs af landegrænser skabes bedre boliger, og de fleste EU støtte- og tilskudsordninger stiller krav om samarbejde på tværs af mindst 3 medlemslande. De emner, der arbejdes med i medlemskredsen, er erfaringsudveksling om gode eksempler på byggeri til lave omkostninger, byudvikling, lavenergibyggeri, Alment Samfunds Ansvar (CSR) og nye finansieringsmodeller mm. Der holdes 2 årlige generelle medlemsmøder på skift i de forskellige medlemslande. Herudover holdes en lang række emnerelaterede arbejdsmøder, hvor der gennemføres en meget målrette erfaringsudveksling, projekter planlægges og ansøgninger til EU udarbejdes. Ulrik Brock Hoffmeyer har deltaget i et emnemøde i London i september i den gruppe, der beskæftiger sig med finansiering. Et emne der for deltagerne fra de øvrige lande er meget relevant, da de ikke har vores unikke almene system, som deltagerne til gengæld blev præsenteret for. Til gengæld var der et oplæg på mødet af repræsentanter fra Moody s, der vurderer virksomheders kreditværdighed, hvilket kan gå hen og blive relevant i Danmark også, alt afhængig af udviklingen omkring realkreditsystemet, som er under pres fra EU. Herudover har Ulrik Brock Hoffmeyer været til den årlige generalforsamling i Paris i november og fik her mulighed for at se organisationen i arbejde og fik yderligere information om de mange projekter, som har modtaget støtte og kommende samme. Ulrik Brock Hoffmeyer vil uddybe punktet på bestyrelsesmødet. Økonomi og ressourcer BO-VEST er blevet opfordret/inviteret til at søge medlemskab. Et medlemskab koster det første år 5250, svarende til ca kr. Dertil kommer 1-2 rejser om årligt til en europæisk by. 12

13 På generalforsamlingen i Paris og pr. mail efterfølgende har 2 mulige samarbejdsparter inviteret til samarbejde om projekter med mulighed for ganske betragtelig EU-støtte og med klar relevans for boligorganisationerne i BO-VEST-samarbejdet. Tidsplan Indmeldelse kan ske fra 1. januar Vurdering Det kan stilles spørgsmål ved, om det i en situation, hvor er presset økonomisk er det rette tidspunkt for BO-VEST at indlede samarbejde på europæisk plan. Administrationens vurdering er, at det konstant er vigtigt og følge med og orientere sig i nye retninger, fordi det kan være indgangen til nye indbringende samarbejder og projekter. Med en vision om at blive førende er det nødvendigt for BO-VEST hele tiden at afsøge nye måder at gøre tingene på. Ovennævnte forening kan ligeledes blive et væsentligt element i at gøre BO-VEST til en interessant arbejdsplads og på den måde tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Der er p.t. ikke andre almene danske boligorganisationer/boligadministrationer, der er medlem af EFL, men BO-VEST er blevet opfordret til at invitere kolleger i branchen og andre danske partnere med ind i samarbejdet. Mht. årskontingentet det første år svarer det til medlemsskabet i et ledelsesnetværket Board Institute, som netop er opsagt. Så et medlemskab af European Federation for Living vil ikke betyde en øget udgift. Med disse argumenter anbefaler den administrerende direktør, at BO-VEST melder sig ind for et år, og herefter evaluerer udbyttet. 14. Temamøde om drift Bestyrelsen godkendte administrationens forslag til programfor temamødet, som blev omdelt på bestyrelsesmødet. - at bestyrelsen godkender administrationens oplæg til temamødet. Beskrivelse: På bestyrelsesmødet i oktober besluttede bestyrelsen, at der holdes til temamøde om drift for de tre organisationsbestyrelser. Emnerne, der foreslås er: - Den centrale drifts rolle i effektiviseringsprocessen. - Projektet med at fastsætte et serviceniveau for den enkelte afdeling - Forventninger til afdelingens ledelse, samdrift, udbud og arbejdet med at udvikle kompetencerne. 13

14 På mødet præsenteres et udkast til program. Økonomi og ressourcer: Ca kr. Arbejdstimer til forberedelse: ca. 40. Tidsplan: Hvis det besluttes at holde møde i januar, oplyses om datoen pr. mail til organisationsbestyrelserne snarest. Invitation med program for mødet udsendes inden jul. Relevans for strategien: Temamødet skal ses om led i at leve op til strategisporet om sikker og ordentlig drift. 15. Direktionens beretning Ulrik Brock Hoffmeyer tilføjede følgende til den skriftlige beretning: SKAT Bestyrelsen blev orienteret om seneste nyt angående BO-VESTs henvendelse til SKAT. Bilagssagen BO-VEST har modtaget svar på vores klage fra Statsadvokaturen. Statsadvokaten ønsker ikke ønsker at tage sagen op. De berørte boligafdelinger orienteres snarest. Administrationen udsender anbefaling om håndtering af sagen i starten af det nye år. Frikøb af Hjemfald Ulrik Brock Hoffmeyer informerede om, at BO-VEST den 12. december 2014 har modtaget et påbud fra Albertslund kommune om at indgå en aftale om frikøb for hjemfald efter nærmere angivne retningslinjer. Ulrik Brock Hoffmeyer redegør for sagen for AB s og VA s organisationsbestyrelser på møde den 7. januar Bestyrelsens kommentarer: Boligaftalen Bestyrelsen ønskede, at aftalen sendes ud til alle afdelinger. Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning. - at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. 14

15 Information om frikøb for kommunale tilbagekøbsdeklarationer Boligselskabernes Landsforening har på vegne af 38 boligorganisationer i de københavnske omegnskommuner indgået aftaler med de berørte kommuner om frikøb af såkaldte hjemfaldsklausuler. Der er dog endnu ikke faldet en endelig aftale på plads med Albertslund kommune. Boligorganisationerne har længe ønsket at få frikøbt for hjemfaldet, fordi det for flere og flere afdelinger er med til at spænde ben for mange renoveringer, når der er færre år til hjemfald end løbetiden på de lån, der skal optages. Samtidig er det sådan, at prisen for frikøb stiger jo nærmere man kommer hjemfaldstidspunktet. Og endelig har det været muligt at opnå en afgørende reduktion i betalingen ved at indgå en samlet aftale. Aftalen skal godkendes i hver af de berørte kommunalbestyrelser og boligorganisationer. Kommunalbestyrelsen i Albertslund har emnet på dagsordenen den 9. december Ulrik Brock Hoffmeyer vil på bestyrelsesmødet informere om, hvad der besluttes. Boligaftale 2014 Den 28. november blev der indgået en boligaftale mellem regeringen, Enhedslisten, SF, De Konservative og Dansk Folkeparti. Aftalen indebærer følgende: Tryghed: Aftalen sætter midler af til en boligsocial indsats, til ændringer af infrastrukturen i boligområder, til nedrivning og til nybyggeriet. Dermed vil der komme et samlet løft ikke bare af boligerne, men af hele områder. Renovering: Rammerne i 2015 og 2016 øges, så de udgør mio. kr. årligt. Herudover afsættes mio. kr. i 2017, mio. kr. i 2018 og mio. kr. årligt i 2019 og Boligsociale midler: Der afsættes en boligsocial ramme 465 mio. kr. årligt i perioden , hvoraf op til halvdelen kan anvendes til huslejenedsættelser. Hertil kommer, at indsatser, der øger trygheden og bryder den negative sociale arv skal prioriteres Infrastrukturændringer: Infrastrukturrammen videreføres med 160 mio. kr. årligt fra 2017 til Nedrivning: Nedrivningsrammen fastsættes til 600 mio. kr. samlet i perioden Bidrag til nybyggeri: Landsbyggefonden skal i årene bidrage til finansiering af det almene nybyggeri med 25 pct. af den statslige ydelsesstøtte. Bilag 15.1 Boligaftalen 2014 Medlemskab af Foreningen Byggeriets Samfundsansvar BO-VESTs bestyrelse drøftede på bestyrelsesmøde d. 29. oktober en sag om, hvorvidt vi kunne være medstiftere af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. en var, at BO-VEST ikke kunne meldes ind, førend kontingentets størrelse var kendt. 15

16 På generalforsamlingen den 7. november 2014 blev foreningen etableret af 42 stiftende medlemmer og med Palle Adamsen, adm. direktør i Lejerbo, som formand. Kontingentet fastsat til kr. pr. år for medlemmer med 10 eller flere funktionærer, der beskæftiger sig med byggeri. Tranemosegårds bestyrelse har den 2. december på bestyrelsesmøde besluttet at støtte et medlemskab af foreningen. Formændene for AB og VA har givet tilsagn om støtte til medlemsskabet pr. mail. Bilag 15.2 Foreningen Byggeriets Samfundsansvar, medstiftere og bestyrelse Valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen Den tidligere medarbejderrepræsentant i BO-VEST-bestyrelsen, Thomas Green Andersen, har forladt BO-VEST. Derfor skal der vælges en ny repræsentant, som skal sidde valgperioden ud, dvs. indtil sommeren Valget afholdes den 12. december blandt medarbejderne på Malervangen og på de boligsociale projekter. Hvis alt går efter planen, kan den nye medarbejderrepræsentant deltage på bestyrelsesmødet den 15. december. På bestyrelsesmødet i oktober bad bestyrelsen om, at det undersøges, hvorfor ejendomsfunktionærernes medarbejderrepræsentant i bestyrelsen har observatørstatus og ikke er fuldgyldigt medlem. Administrationen vender tilbage med svar i starten af Mundtlig orientering Ulrik Brock Hoffmeyer vil på mødet give en status på bilagssagen og henvendelsen til SKAT og Malervangen 1. Nyt om navne Tiltrædelser Afdelingerne: Lene Liljedahl Leit, driftssekretær, Damgårdsarealet, 27. okt. Rodrigo Bout Concillado, ejendomsfunktionær, Silergården, 10. nov. Tine Aabald, ejendomsmester, i Kanalens Kvarterm 1. dec, Jesper Byhøi Grandjean, ejendomsleder, Hyldespjældet, 1. dec. Boligsociale: Henrik Hansen, ledende medarbejder til børne- og ungearbejde i Brøndby Strand.1. nov. Administrationen: Andreas Hilton starter den 1. november som IT-supporter i Kommunikation og Udvikling. Mads Westberg Steiness starter den 1. november som juniorcontroller i Økonomi. Lise Klagenberg starter den 10. november som administrativ sagsbehandler i Bolig. 16

17 Fratrædelser Administrationen: Kenn Erik Hansen, økonomichef, Økonomiafdelingen, 4. nov. Gert Stradel, driftskonsulent, Driftsafdelingen, 30. nov. Thomas Green-Andersen, jurist, Kommunikation og Udvikling, 30. nov. Afdelingerne: Morten Bührmann, ejendomsfunktionær, Gadekæret, 3. nov. Tommy Juhl Bukholt, ejendomsfunktionær i Hyldespjældet, 30. nov. Jimmi Eibye, ejendomsleder, AB Vest, 14. januar Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der var ingen henvendelser. 17. Punkter til næste møde Blandt andet: - Årsberetning Budget Fastsættelse af dato for Boligpolitisk Forum - Vaskerigebyr - at bestyrelsen drøfter punkter til næste møde. 18. Næste møde og kommende møder Tirsdag den 3. februar kl Bestyrelsesmøder i resten af perioden Onsdag den 18. marts Tirsdag den 21. april Mandag den 27. april - i tilfælde af, at regnskabet ikke godkendes den 23. april Onsdag den 13. maj - i tilfælde af forslag til repræsentantskabet Onsdag den 17. juni Onsdag d. 2. september Onsdag d. 28. oktober Onsdag d. 9. december 17

18 Repræsentantskabsmøde 2015 Tirsdag den 26. maj Temamøde om drift Mandag den 23. februar, kl Eventuelt IPad-brug i bestyrelsen Evt. kursus i starten af de nye år - evt. sammen med VA s bestyrelse. Karl Neumann og Kim Corlin ønsker ikke at modtage dagsordenen på papir fremover. Glostrup, den 15. december 2014 Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Biba Schwoon Allan Nielsen Per Mogensen Jørgen Fahlgren Hugo Thuge Ulla Rønnov Torp 18

Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen,

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech Referat af Bestyrelsesmøde nr. 85 i BO-VEST Tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 21. april 2015 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde nr. 80 i BO-VEST Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af. Bestyrelsesmøde nr. 80 i BO-VEST Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af Bestyrelsesmøde nr. 80 i BO-VEST Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 29. okt. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

REFERAT af 4. februar 2014 23.

REFERAT af 4. februar 2014 23. REFERAT af 4. februar 2014 23. Bestyrelsesmøde nr. 72 i BO-VEST Onsdag den 4. februar 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl. 17.30 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Allan Christiansen, Bent Bencke, Beth Hørsted,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Rev. Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Onsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 24-06-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 14.00 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden: 1 Nørre-Aaby Ældreboligselskab... 2 1.1 Orientering fra

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november 2016 kl. 17.00 Deltagere Afbud Ikke mødt

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge.

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge. Organisationsbestyrelsesmøde 6. september 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl. 17.00 i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge. Til stede var bestyrelsesmedlemmerne: Johnny

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Mandag den 22. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Deltagere: Peter Hansen, Jan Callesen, Erik Lauritzen, Ole Stisen,

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Boligsamarbejdet

Referat fra møde i Boligsamarbejdet Referat fra møde i Boligsamarbejdet Onsdag den 31. oktober 2012 fra 16.30-18.30 i Festsalen hos FAB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense. Dagsorden 8. november 2012 Jacob Michaelsen jm@bf-odense.dk Tlf:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere