Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg"

Transkript

1 Priser & forretningsbetingelser 2015

2 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks Esbjerg Telefon: Telefax: Maritim Afdeling Alle priser og beløb er angivet ekskl. moms samt øvrige offentlige afgifter og kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl. SIDE 2

3 INDHOLD 1. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER SKIBSAFGIFT Skibsafgift Godkendte ruter Rigge Passagerafgift Fritagelse for skibsafgift VAREAFGIFT Vareafgifter Fisk og skaldyr Containere, trailere og andre enheder Personbiler Fritagelser for vareafgift INFRASTRUKTURAFGIFT Sporbenyttelsesafgift Infrastrukturafgift jernbanevogne Infrastrukturafgift mobilkraner AREALLEJE Kontraktleje Løs pladsleje Lejepriser Generelle regler for oplægning af gods m.v Ansvar for gods (herunder containere og materiel) UDLEJNING AF KRANER Lejepriser Dobbeltløft Leje af kranfører Minimumspriser Flytning af kraner Bestilling Gebyrer Ansvar ANDRE SERVICEYDELSER Levering af el Priser for levering af el Ansvar i forbindelse med levering af el Modtageordning for driftsaffald fra skibe Anmeldelse af affald Afgifter for affald Takster for affaldshåndtering og affald Ansvar i forbindelse med affald BETALINGSBETINGELSER Generelt Betalingsfrister Areallejekontrakter Bygningslejekontrakter Alle øvrige afgifter og ydelser ANSVARSBEGRÆNSNING SIDE 3

4 1. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER Umiddelbart efter skibets afgang skal skibsføreren eller skibets agent fremsende manifest til Esbjerg Havn, som danner grundlag for beregning af skibs- og vareafgifter. Desuden skal der gives oplysninger om skibet, passagerer og ladning, herunder trailere, containere og lignende. Oplysningerne sendes til Esbjerg Havn ved hjælp af de formularer, der findes på Havnens hjemmeside. 2. SKIBSAFGIFT Alle skibe, fartøjer og andre flydende enheder skal betale skibsafgift for at benytte Esbjerg Havn og de uddybede løb. Skibsafgiften påhviler skibet og beregnes på baggrund af fartøjets BT, som fremgår af fartøjets målebrev. Hvis fartøjet ikke har en BT, estimerer Esbjerg Havn en BT for fartøjet. 2.1 Skibsafgift Rederiet kan selv vælge, om skibsafgiften skal betales per anløb eller som en månedlig afgift for frit anløb. a. Enkeltanløb, for hver påbegyndt periode af 7 kalenderdages varighed. - Der faktureres for minimum 500 BT b. Frit anløb, månedsafgift efter forudgående skriftlig aftale. - Månedsafgift forudbetales - Der faktureres for minimum 500 BT 3,17 kr./bt pr. anløb 7,92 kr./bt pr. mdr. 2.2 Godkendte ruter For godkendte skibsruter refunderer Esbjerg Havn en andel af den betalte skibsafgift. Refunderingen sker årligt bagud og med følgende andele: 6 12 anløb 45 % anløb 55 % anløb 65 % 49 anløb 75 % RO/RO-ruter 90 % Begæring om refundering af skibsafgift skal sendes til Esbjerg Havn for et kalenderår ad gangen, senest den 1. februar i det efterfølgende år. 2.3 Rigge Skibsafgiften for rigge er: Riganløb, pr. påbegyndt dag 1,79 kr./bt pr. dag SIDE 4

5 Der gælder særlige betingelser for riganløb, der kun kan ske efter forudgående skriftelig aftale med Esbjerg Havn. Kontakt Havnens Maritime Afdeling for yderligere information. 2.4 Passagerafgift Der betales en passagerafgift for alle passagerer, der ankommer til eller afsejler fra Havnens område. Afgift pr. passager 1,33 kr. pr. person 2.5 Fritagelse for skibsafgift En række fartøjer er fritaget for skibsafgift. Det gælder følgende: a. Skibe indregistreret til fiskeri, der anløber Esbjerg Havn for at losse fersk fisk. Fritagelsen gælder for en sammenhængende periode på 7 kalenderdage. Herefter betales skibsafgift jf. pkt b. Orlogsskibe og skoleskibe, som ikke medfører gods eller passagerer. c. Skibe, der alene har anløbet Esbjerg Havn for at søge lægehjælp, for ilandsætning af syge, skibbrudne eller lig. d. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til Havnens eget brug, samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for Havnens regning. e. Lystfartøjer i lystbådehavnen. 3. VAREAFGIFT Der skal betales vareafgift af alle varer, som losses, indlades eller på anden måde sø- eller landsættes på Havnen eller i de uddybede løb. Vareafgiften påhviler varemodtageren, vareafsenderen eller transportøren. 3.1 Vareafgifter Andre varearter end nedenstående Sand/sten/grus og skærver Barytes, borerør, coatede rør Korn, kartofler, fiskemel Metalskrot, cement, jernsulfat Træflis, biomasse, affald og lignende til forbrænding Kul Frosne fisk mv. min ,00 kr. Olie, gas- og olieprodukter (mineralske) 14,13 kr./ton 4,40 kr./ton 6,07 kr./ton 8,48 kr./ton 8,48 kr./ton 8,48 kr./ton 12,09 kr./ton 14,13 kr./ton 15,21 kr./ton SIDE 5

6 3.2 Fisk og skaldyr Fisk og skaldyr, der losses fra fiskefartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand 1,92 % af værdien ved salg i første hånd Vareafgift betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der skriftligt skal angive beregningsgrundlaget til Havnen. Aftageren har pligt til på Havnens forlangende at specificere indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer har pligt til på Havnens forlangende skriftligt at give oplysninger om lastens værdi og vægt samt om, til hvem den er solgt. 3.3 Containere, trailere og andre enheder a1. Containere med længde _< ,00 kr. pr. enhed a2. Containere med længde > ,00 kr. pr. enhed b1. Løstrailere, skibstrailere, trækkere med trailer, lastbiler med anhænger, vare-/lastbiler og entreprenør- og landbrugsmaskiner med længde _< 18,75 m. b2. Løstrailere, skibstrailere, trækkere med trailer, lastbiler med anhænger og entreprenør- og landbrugsmaskiner med længde > 18,75 m. 159,00 kr. pr. enhed 318,00 kr. pr. enhed c. Ikke-indregistrerede køretøjer herunder biler, caravans og autotrailere 25,00 kr. pr. enhed d. Tomme containere og andre transportenheder uden gods, der ikke forsendes som handelsvarer 10,55 kr. pr. enhed 3.4 Personbiler Indregistrerede personbiler, der ud- eller indskibes fra Havnens område 6,87 kr. pr. bil 3.5 Fritagelser for vareafgift Følgende varer er fritaget for vareafgift: a. Varer til skibets eget brug b. Varer og materiel til Havnens eget brug 4. INFRASTRUKTURAFGIFT 4.1 Sporbenyttelsesafgift Operatører skal betale en afgift for at benytte sporanlæg på Esbjerg Havn. Sporbenyttelsesafgift 259,00 kr. pr. jernbanevogn SIDE 6

7 Operatører skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned oplyse Havnen om foretagne transporter. På baggrund heraf afregnes sporbenyttelsesafgiften. 4.2 Infrastrukturafgift jernbanevogne Jernbanevogne, der befordrer varer til eller fra Esbjerg Havn, afregnes med følgende: Infrastrukturafgift - jernbanevogne 272,00 kr. pr. jernbanevogn Infrastrukturafgiften opkræves ikke af jernbanevogne med enheder, som ankommer/afgår Havnen med skib, idet disse i stedet afregnes med en enhedsafgift. Enhedsafgift for containere, trailere og veksellad etc. 159,00 kr. pr. enhed Enhedsafgiften beregnes per enhed på togvognen, men dog med en maksimumbetaling på 518,00 kr., hvis en togvogn er lastet med flere end 2 enheder. Virksomheder, der håndterer ovennævnte jernbanevogne og/eller enheder (ved håndtering forstås af- eller pålæsning af gods på Esbjerg Havn), skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned oplyse Havnen om foretagne transporter. Havnen opkræver afgiften hos disse virksomheder, men afgiften påhviler modtager/afsender. 4.3 Infrastrukturafgift mobilkraner Mobilkraner, som bruges til lastning og losning af skibe på Esbjerg Havn, afregnes med følgende: Mobilkraner pr. påbegyndt arbejdsdag 1.320,00 kr. pr. kran Kranfirmaet skal senest 5 hverdage efter afsluttet laste-/losseoperation sende en opgørelse over antal arbejdsdage til Esbjerg Havn. 5. AREALLEJE 5.1 Kontraktleje Lejebetingelser fastsættes i en individuel aftale mellem Esbjerg Havn og lejer. 5.2 Løs pladsleje Henvendelse om anvisning af arealer til løs pladsleje rettes til Esbjerg Havns Maritime Afdeling Lejepriser Følgende lejesatser er gældende: Oplægning af gods pr. påbegyndt uge 11,54 kr. pr. m² Korttidsleje af arealer pr. påbegyndt måned 15,84 kr. pr. m² Lejen opkræves hos den, der har fået anvist arealet. Samme er ansvarlig for lejens betaling. SIDE 7

8 Vederlagsfri oplægning af gods kan kun ske efter forudgående aftale med Esbjerg Havns Maritime Afdeling Generelle regler for oplægning af gods m.v. Reglerne for oplægning af gods, opstilling af midlertidige bygninger på Havnens arealer samt omladning af gods er fastsat i kapitel IV i bekendtgørelse nr af 25. november 2004 om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Ansvar for gods (herunder containere og materiel) Esbjerg Havn påtager sig intet ansvar for gods (herunder såvel fyldte som tomme containere og materiel), der oplægges eller henstilles på Havnens arealer i øvrigt. Esbjerg Havn påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods/containere/materiel måtte påføre tredjemand. 6. UDLEJNING AF KRANER Esbjerg Havn råder over en række kraner, som kan lejes. Oplysninger om kranerne findes på Esbjerg Havns hjemmeside: 6.1 Lejepriser Esbjerg Havns kraner udlejes til følgende priser: Havnemobilkran Liebherr 32 tons, 1081 LHM Havnemobilkran Liebherr 90 tons, 280 LHM Havnemobilkran Liebherr 110 tons og 150 tons, 400 og 500 LHM Bulk Generel cargo Maks. løft _< 10 tons Maks. løft >10 tons og _< 32 tons Bulk Containerarbejde skib/kaj Generel cargo Maks. løft _< 10 tons Maks. løft >10 tons og _< 40 tons Maks. løft >40 tons og _< 80 tons Bulk Containerarbejde skib/kaj Generel cargo Maks. løft _< 10 tons Maks. løft >10 tons og _< 40 tons Maks. løft >40 tons og _< 80 tons Maks. løft >80 tons og _< 110 tons Maks. løft >110 tons og _< 150 tons (kun LHM 500) 781 kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time Arbejde i pauser under overtid faktureres med et tillæg svarende til en kranførertime plus den aktuelle overtidstimesats. SIDE 8

9 6.1.1 Dobbeltløft Efter aftale kan der i visse havneområder udføres dobbeltløft med Esbjerg Havns kraner. Alle dobbeltløft betragtes som projektløft, der sker efter aftale med Esbjerg Havn. De nedenstående kapaciteter er derfor udelukkende vejledende. For dobbeltløft gælder følgende priser: Anstilling af to kraner samt forberedende arbejde kr. pr. gang Liebherr 90 tons og LIebherr 110 tons Maks. løft 160 tons kr./time Liebherr 90 tons og LIebherr 150 tons Maks. løft 160 tons kr./time Liebherr 110 tons og LIebherr 150 tons Maks. løft 217 tons kr./time Leje af kranfører For leje af kranfører gælder følgende priser: Normal arbejdstid, hverdage kl Overtidstillæg 50% Overtidstillæg 100% Kranfører, normal arbejdstid Inkluderet i kranleje 326 kr./time 474 kr./time 420 kr./time 6.2 Minimumspriser For mobilkranerne afregnes per påbegyndt ½ time med følgende minimumssatser: Liebherr 32 tons Liebherr 90 tons Liebherr 110 tons Liebherr 150 tons Minimum kr. Minimum kr. Minimum kr. Minimum kr Flytning af kraner Hvis mobilkranen skal flyttes fra et havneafsnit til et andet, fx fra Sønderhavn til Trafikhavn eller fra Sønderhavn til Tauruskaj, afregnes minimum kr. for Liebherr 32 tons og Liebherr 90 tons og minimum kr. for Liebherr 110 tons og Liebherr 150 tons. Liebherr 150 tons flyttes dog ikke mellem Trafikhavn og Sønderhavn. Når flytning er varslet, vil eventuel ventetid på grund af gods, køretøjer og lignende på kranernes kørevej kunne faktureres til den ansvarlige for forsinkelsen med minimumsprisen for kranen. 6.3 Bestilling Kraner bestilles og afbestilles hos Esbjerg Havns Kranafdeling på tlf.: SIDE 9

10 Tidsfrister for bestilling: Bestilling af kran, når kranen skal flyttes fra ét havneafsnit til et andet senest kl hverdagen før Bestilling af kran inden for ét havneafsnit senest kl hverdagen før Bestilling af overarbejde samme dag senest kl Bestilling af overarbejde på lørdage og søn- og helligdage senest kl hverdagen før Gebyrer Følgende gebyrer er knyttet til bestilling af kraner: Tilkald til arbejde med opstart uden for normal arbejdstid kr./mand Opstartsgebyr (gælder ikke rutefart, offshore supply-både eller mindre opgaver) Sen bestilling (ved kranflytning mellem havneafsnit mellem kl og kl hverdagen før) kr./mand 570 kr. Flytning af kran inden for ét havneafsnit Mellem kl og kl hverdagen før Senere end kl hverdagen før 570 kr kr. Ændring af starttidspunkt Mere end 24 timer før planlagt start Mellem 2 og 24 timer før planlagt start Mindre end 2 timer før planlagt start 0 kr. 459 kr./time/mand Laveste timetakst for kranen Afbestilling Afbestilling senest hverdagen før mellem kl. 11 og 15 Senere afbestilling kr./gang kr./gang 6.4 Ansvar Ved udlejning af kraner er Esbjerg Havn udelukkende ansvarlig for at stille kran og kranfører til rådighed. Det betyder, at kranlejeren er ansvarlig for enhver skade, der måtte ske i udlejningstidsrummet. Det gælder både skade på personer og på materiel, herunder på kranen. Der henvises i øvrigt til pkt. 9 i dette priskatalog om Esbjerg Havns ansvarsbegrænsning. Esbjerg Havn yder ikke erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andre indirekte tab. SIDE 10

11 7. ANDRE SERVICEYDELSER 7.1 Levering af el Esbjerg Havn tilbyder tilslutning til elnettet ved kajen. Kontakt Esbjerg Havns Maritime Afdeling for mere information om levering af el. De almindelige betingelser for bestilling og brug af Havnens kajstik fremgår af Regulativ for levering af elektricitet fra kajstik på Esbjerg Havns ledningsnet, som udleveres ved henvendelse til Havnens Maritime Afdeling Priser for levering af el Følgende priser gælder for levering af el: Tilslutningsafgift Elforbrug (ekskl. diverse afgifter) Tilslutning med uafbrudt løbetid i mindst 3 måneder (kun efter aftale med Esbjerg Havn) 180 kr. pr. påbegyndt uge 1,44 kr./kwh kr. pr. kvartal Ansvar i forbindelse med levering af el Esbjerg Havn leverer kun eltilslutninger ved kajen. Havnen påtager sig intet ansvar for eventuelt strømsvigt eller for eventuelt påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge Stærkstrømsreglementet. Strømmen til kajstikkene afbrydes ved varsel om stormflod. Esbjerg Havn leverer ikke forsyningskabel fra kajstikkontakten til brugeren og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på Havnens materiel forårsaget af brugeren. 7.2 Modtageordning for driftsaffald fra skibe Esbjerg Havn har etableret en modtageordning for driftsaffald fra skibe i Havn. Affaldsplanen kan læses på Esbjerg Havns hjemmeside: Aflevering af affald skal ske inden for Serviceafdelingens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er mandag til fredag fra kl til kl Anmeldelse af affald Skibe, der ønsker at aflevere affald, skal oplyse dette til Esbjerg Havn senest 24 timer før anløb. Det sker ved at udfylde en anmeldelsesformular og faxe den til eller sende den per til Formularen til aflevering af affald fås hos Havnens Maritime Afdeling og findes desuden på Havnens hjemmeside: I lystbådeområdet står Esbjerg Søsport for affaldshåndteringen. Esbjerg Søsport kan kontaktes på Fiskerihavnsgade 2a, 6700 Esbjerg, tlf.: , eller via hjemmesiden: SIDE 11

12 7.2.3 Afgifter for affald Som udgangspunkt er det afgiftsfrit at aflevere driftsaffald til Esbjerg Havn. Dog opkræver Esbjerg Havn særskilt betaling, hvis: Mængden af driftsaffald er større end den mængde affald, som skibet ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb Skibet ønsker at aflevere affald uden for normal arbejdstid Skibet ikke betaler normale skibs- og vareafgifter Skibet ikke senest 24 timer før anløb har indsendt anmeldelse af affald, der ønskes afleveret Affald bliver lagt i de opstillede containere i strid med mærkningen eller lægges på kajen uden at være anmeldt Olieaffald har en olieprocent under 65 eller indeholder andre materialer end olie og vand. Har Esbjerg Havn uforudsete omkostninger i forbindelse med affaldsmodtagelse, vil disse omkostninger blive faktureret til det pågældende skib, jf. pkt Det gælder fx ved forsinkelser (uanset årsag), forgæves fremmøde eller levering af fx spildevand med lavere pumpehastighed end forudsat Takster for affaldshåndtering og affald I de tilfælde, hvor modtagelse af skibsaffald ikke er fritaget for afgift, vil skib/agent blive faktureret efter følgende takster: Lille ladvogn, traktor m. kran/ladvogn, tankvogn, fejemaskine, lastbil til containerløft Servicefartøj Servicemedarbejder Slopolie Kloakspildevand 806 kr./time kr./time 420 kr./time 628 kr./ton. 13,70 kr/m³ Takster for materiel: Lukket container, 18 m³ Opstilling af lukket container, 18 m³ Tømning af lukket container, 18 m³ Let container på hjul, 800 liter Opstilling af let container på hjul Tømning af let container på hjul, inkl. afgifter Minimumspris for fjernelse af uanmeldt affald 13,70 kr./dag Timepris for lastbil 633 kr./gang 85 kr./måned 116 kr./gang 169 kr./gang kr./gang SIDE 12

13 Overtid og tilkald Uden for normal arbejdstid (hverdage kl kl ) betales et overtidstillæg på 326 kr./time i timer med 50% tillæg og 474 kr./time i timer med 100% tillæg. Bestilling af arbejde med opstart uden for normal arbejdstid (tilkald) koster kr./mand. Afgifter (losseplads/modtagestation) Esbjerg Havn henviser til Esbjerg Kommunens gældende takster for den aktuelle affaldstype. Eksterne leverandører/entreprenører/affaldsmodtagere Hvis skibet/agenten ikke afregner direkte med affaldsmodtageren, vil Esbjerg Havn fakturere skibet/ agenten for udgifterne med tillæg af et administrationsgebyr på 10% Ansvar i forbindelse med affald Skib og reder er selv ansvarlige for følgerne af forkerte, vildledende eller mangelfulde oplysninger om affaldets art, sammensætning og mængde samt for eventuel lækage forårsaget af defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel ved levering. For yderligere oplysninger henvises til Esbjerg Havns affaldsplan, der kan ses på Havnens hjemmeside. Affaldsplanen kan desuden rekvireres hos Esbjerg Havns Maritime Afdeling. 8. BETALINGSBETINGELSER 8.1 Generelt Inden et skib afsejler, skal alle relevante afgifter være betalt til eller på anden måde være sikret Esbjerg Havn. Hvis det kan dokumenteres, at et skib har betalt for meget som følge af fejlagtig angivelse, kan Esbjerg Havn foretage regulering i form af tilbagebetaling. Ved regulering som følge af fejlagtige angivelser opkræver Esbjerg Havn et ekspeditionsgebyr på 200,00 kr. Tilbagebetaling kan ikke finde sted senere end 3 måneder fra fakturadato. 8.2 Betalingsfrister Areallejekontrakter Betaling for arealleje skal ske inden den frist, der fremgår af lejekontrakten, som lejeren har indgået med Esbjerg Havn. Overskrides betalingsfristen, beregnes morarenter fra forfaldsdag (1,5% pr. påbegyndt måned). Hertil kommer et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. gang Bygningslejekontrakter Betaling for bygningsleje skal ske inden den frist, der fremgår af lejekontrakten, som lejeren har indgået med Esbjerg Havn. SIDE 13

14 Overskrides betalingsfrister, beregnes morarenter fra forfaldsdag (diskonto + 7 procentpoint). Hertil kommer et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. gang Alle øvrige afgifter og ydelser Alle øvrige afgifter og regninger fra Esbjerg Havn skal betales senest 20 dage efter fakturadato. Herefter beregnes morarenter (diskonto + 7%-point). Rykkergebyret er 100,00 kr. pr. gang. 9. ANSVARSBEGRÆNSNING Såfremt Esbjerg Havn findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar, begrænses ansvaret som følger: Erstatning fastsættes efter værdien af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen. Hvis der ikke findes en markedspris, fastsættes værdien efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Erstatning kan ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget, afhængigt af, hvad der giver det største beløb. For containere og andre lignende transportenheder med indhold kan erstatning ikke overstige SDR. Der ydes ikke erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andre indirekte tab. SDR er fastsat i Sølovens 152. SDR omregnes til kroner efter kursen på dagen, hvor skaden konstateres. SIDE 14

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere