Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg"

Transkript

1 Priser & forretningsbetingelser 2015

2 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks Esbjerg Telefon: Telefax: Maritim Afdeling Alle priser og beløb er angivet ekskl. moms samt øvrige offentlige afgifter og kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl. SIDE 2

3 INDHOLD 1. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER SKIBSAFGIFT Skibsafgift Godkendte ruter Rigge Passagerafgift Fritagelse for skibsafgift VAREAFGIFT Vareafgifter Fisk og skaldyr Containere, trailere og andre enheder Personbiler Fritagelser for vareafgift INFRASTRUKTURAFGIFT Sporbenyttelsesafgift Infrastrukturafgift jernbanevogne Infrastrukturafgift mobilkraner AREALLEJE Kontraktleje Løs pladsleje Lejepriser Generelle regler for oplægning af gods m.v Ansvar for gods (herunder containere og materiel) UDLEJNING AF KRANER Lejepriser Dobbeltløft Leje af kranfører Minimumspriser Flytning af kraner Bestilling Gebyrer Ansvar ANDRE SERVICEYDELSER Levering af el Priser for levering af el Ansvar i forbindelse med levering af el Modtageordning for driftsaffald fra skibe Anmeldelse af affald Afgifter for affald Takster for affaldshåndtering og affald Ansvar i forbindelse med affald BETALINGSBETINGELSER Generelt Betalingsfrister Areallejekontrakter Bygningslejekontrakter Alle øvrige afgifter og ydelser ANSVARSBEGRÆNSNING SIDE 3

4 1. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER Umiddelbart efter skibets afgang skal skibsføreren eller skibets agent fremsende manifest til Esbjerg Havn, som danner grundlag for beregning af skibs- og vareafgifter. Desuden skal der gives oplysninger om skibet, passagerer og ladning, herunder trailere, containere og lignende. Oplysningerne sendes til Esbjerg Havn ved hjælp af de formularer, der findes på Havnens hjemmeside. 2. SKIBSAFGIFT Alle skibe, fartøjer og andre flydende enheder skal betale skibsafgift for at benytte Esbjerg Havn og de uddybede løb. Skibsafgiften påhviler skibet og beregnes på baggrund af fartøjets BT, som fremgår af fartøjets målebrev. Hvis fartøjet ikke har en BT, estimerer Esbjerg Havn en BT for fartøjet. 2.1 Skibsafgift Rederiet kan selv vælge, om skibsafgiften skal betales per anløb eller som en månedlig afgift for frit anløb. a. Enkeltanløb, for hver påbegyndt periode af 7 kalenderdages varighed. - Der faktureres for minimum 500 BT b. Frit anløb, månedsafgift efter forudgående skriftlig aftale. - Månedsafgift forudbetales - Der faktureres for minimum 500 BT 3,17 kr./bt pr. anløb 7,92 kr./bt pr. mdr. 2.2 Godkendte ruter For godkendte skibsruter refunderer Esbjerg Havn en andel af den betalte skibsafgift. Refunderingen sker årligt bagud og med følgende andele: 6 12 anløb 45 % anløb 55 % anløb 65 % 49 anløb 75 % RO/RO-ruter 90 % Begæring om refundering af skibsafgift skal sendes til Esbjerg Havn for et kalenderår ad gangen, senest den 1. februar i det efterfølgende år. 2.3 Rigge Skibsafgiften for rigge er: Riganløb, pr. påbegyndt dag 1,79 kr./bt pr. dag SIDE 4

5 Der gælder særlige betingelser for riganløb, der kun kan ske efter forudgående skriftelig aftale med Esbjerg Havn. Kontakt Havnens Maritime Afdeling for yderligere information. 2.4 Passagerafgift Der betales en passagerafgift for alle passagerer, der ankommer til eller afsejler fra Havnens område. Afgift pr. passager 1,33 kr. pr. person 2.5 Fritagelse for skibsafgift En række fartøjer er fritaget for skibsafgift. Det gælder følgende: a. Skibe indregistreret til fiskeri, der anløber Esbjerg Havn for at losse fersk fisk. Fritagelsen gælder for en sammenhængende periode på 7 kalenderdage. Herefter betales skibsafgift jf. pkt b. Orlogsskibe og skoleskibe, som ikke medfører gods eller passagerer. c. Skibe, der alene har anløbet Esbjerg Havn for at søge lægehjælp, for ilandsætning af syge, skibbrudne eller lig. d. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til Havnens eget brug, samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for Havnens regning. e. Lystfartøjer i lystbådehavnen. 3. VAREAFGIFT Der skal betales vareafgift af alle varer, som losses, indlades eller på anden måde sø- eller landsættes på Havnen eller i de uddybede løb. Vareafgiften påhviler varemodtageren, vareafsenderen eller transportøren. 3.1 Vareafgifter Andre varearter end nedenstående Sand/sten/grus og skærver Barytes, borerør, coatede rør Korn, kartofler, fiskemel Metalskrot, cement, jernsulfat Træflis, biomasse, affald og lignende til forbrænding Kul Frosne fisk mv. min ,00 kr. Olie, gas- og olieprodukter (mineralske) 14,13 kr./ton 4,40 kr./ton 6,07 kr./ton 8,48 kr./ton 8,48 kr./ton 8,48 kr./ton 12,09 kr./ton 14,13 kr./ton 15,21 kr./ton SIDE 5

6 3.2 Fisk og skaldyr Fisk og skaldyr, der losses fra fiskefartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand 1,92 % af værdien ved salg i første hånd Vareafgift betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der skriftligt skal angive beregningsgrundlaget til Havnen. Aftageren har pligt til på Havnens forlangende at specificere indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer har pligt til på Havnens forlangende skriftligt at give oplysninger om lastens værdi og vægt samt om, til hvem den er solgt. 3.3 Containere, trailere og andre enheder a1. Containere med længde _< ,00 kr. pr. enhed a2. Containere med længde > ,00 kr. pr. enhed b1. Løstrailere, skibstrailere, trækkere med trailer, lastbiler med anhænger, vare-/lastbiler og entreprenør- og landbrugsmaskiner med længde _< 18,75 m. b2. Løstrailere, skibstrailere, trækkere med trailer, lastbiler med anhænger og entreprenør- og landbrugsmaskiner med længde > 18,75 m. 159,00 kr. pr. enhed 318,00 kr. pr. enhed c. Ikke-indregistrerede køretøjer herunder biler, caravans og autotrailere 25,00 kr. pr. enhed d. Tomme containere og andre transportenheder uden gods, der ikke forsendes som handelsvarer 10,55 kr. pr. enhed 3.4 Personbiler Indregistrerede personbiler, der ud- eller indskibes fra Havnens område 6,87 kr. pr. bil 3.5 Fritagelser for vareafgift Følgende varer er fritaget for vareafgift: a. Varer til skibets eget brug b. Varer og materiel til Havnens eget brug 4. INFRASTRUKTURAFGIFT 4.1 Sporbenyttelsesafgift Operatører skal betale en afgift for at benytte sporanlæg på Esbjerg Havn. Sporbenyttelsesafgift 259,00 kr. pr. jernbanevogn SIDE 6

7 Operatører skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned oplyse Havnen om foretagne transporter. På baggrund heraf afregnes sporbenyttelsesafgiften. 4.2 Infrastrukturafgift jernbanevogne Jernbanevogne, der befordrer varer til eller fra Esbjerg Havn, afregnes med følgende: Infrastrukturafgift - jernbanevogne 272,00 kr. pr. jernbanevogn Infrastrukturafgiften opkræves ikke af jernbanevogne med enheder, som ankommer/afgår Havnen med skib, idet disse i stedet afregnes med en enhedsafgift. Enhedsafgift for containere, trailere og veksellad etc. 159,00 kr. pr. enhed Enhedsafgiften beregnes per enhed på togvognen, men dog med en maksimumbetaling på 518,00 kr., hvis en togvogn er lastet med flere end 2 enheder. Virksomheder, der håndterer ovennævnte jernbanevogne og/eller enheder (ved håndtering forstås af- eller pålæsning af gods på Esbjerg Havn), skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned oplyse Havnen om foretagne transporter. Havnen opkræver afgiften hos disse virksomheder, men afgiften påhviler modtager/afsender. 4.3 Infrastrukturafgift mobilkraner Mobilkraner, som bruges til lastning og losning af skibe på Esbjerg Havn, afregnes med følgende: Mobilkraner pr. påbegyndt arbejdsdag 1.320,00 kr. pr. kran Kranfirmaet skal senest 5 hverdage efter afsluttet laste-/losseoperation sende en opgørelse over antal arbejdsdage til Esbjerg Havn. 5. AREALLEJE 5.1 Kontraktleje Lejebetingelser fastsættes i en individuel aftale mellem Esbjerg Havn og lejer. 5.2 Løs pladsleje Henvendelse om anvisning af arealer til løs pladsleje rettes til Esbjerg Havns Maritime Afdeling Lejepriser Følgende lejesatser er gældende: Oplægning af gods pr. påbegyndt uge 11,54 kr. pr. m² Korttidsleje af arealer pr. påbegyndt måned 15,84 kr. pr. m² Lejen opkræves hos den, der har fået anvist arealet. Samme er ansvarlig for lejens betaling. SIDE 7

8 Vederlagsfri oplægning af gods kan kun ske efter forudgående aftale med Esbjerg Havns Maritime Afdeling Generelle regler for oplægning af gods m.v. Reglerne for oplægning af gods, opstilling af midlertidige bygninger på Havnens arealer samt omladning af gods er fastsat i kapitel IV i bekendtgørelse nr af 25. november 2004 om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Ansvar for gods (herunder containere og materiel) Esbjerg Havn påtager sig intet ansvar for gods (herunder såvel fyldte som tomme containere og materiel), der oplægges eller henstilles på Havnens arealer i øvrigt. Esbjerg Havn påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods/containere/materiel måtte påføre tredjemand. 6. UDLEJNING AF KRANER Esbjerg Havn råder over en række kraner, som kan lejes. Oplysninger om kranerne findes på Esbjerg Havns hjemmeside: 6.1 Lejepriser Esbjerg Havns kraner udlejes til følgende priser: Havnemobilkran Liebherr 32 tons, 1081 LHM Havnemobilkran Liebherr 90 tons, 280 LHM Havnemobilkran Liebherr 110 tons og 150 tons, 400 og 500 LHM Bulk Generel cargo Maks. løft _< 10 tons Maks. løft >10 tons og _< 32 tons Bulk Containerarbejde skib/kaj Generel cargo Maks. løft _< 10 tons Maks. løft >10 tons og _< 40 tons Maks. løft >40 tons og _< 80 tons Bulk Containerarbejde skib/kaj Generel cargo Maks. løft _< 10 tons Maks. løft >10 tons og _< 40 tons Maks. løft >40 tons og _< 80 tons Maks. løft >80 tons og _< 110 tons Maks. løft >110 tons og _< 150 tons (kun LHM 500) 781 kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time Arbejde i pauser under overtid faktureres med et tillæg svarende til en kranførertime plus den aktuelle overtidstimesats. SIDE 8

9 6.1.1 Dobbeltløft Efter aftale kan der i visse havneområder udføres dobbeltløft med Esbjerg Havns kraner. Alle dobbeltløft betragtes som projektløft, der sker efter aftale med Esbjerg Havn. De nedenstående kapaciteter er derfor udelukkende vejledende. For dobbeltløft gælder følgende priser: Anstilling af to kraner samt forberedende arbejde kr. pr. gang Liebherr 90 tons og LIebherr 110 tons Maks. løft 160 tons kr./time Liebherr 90 tons og LIebherr 150 tons Maks. løft 160 tons kr./time Liebherr 110 tons og LIebherr 150 tons Maks. løft 217 tons kr./time Leje af kranfører For leje af kranfører gælder følgende priser: Normal arbejdstid, hverdage kl Overtidstillæg 50% Overtidstillæg 100% Kranfører, normal arbejdstid Inkluderet i kranleje 326 kr./time 474 kr./time 420 kr./time 6.2 Minimumspriser For mobilkranerne afregnes per påbegyndt ½ time med følgende minimumssatser: Liebherr 32 tons Liebherr 90 tons Liebherr 110 tons Liebherr 150 tons Minimum kr. Minimum kr. Minimum kr. Minimum kr Flytning af kraner Hvis mobilkranen skal flyttes fra et havneafsnit til et andet, fx fra Sønderhavn til Trafikhavn eller fra Sønderhavn til Tauruskaj, afregnes minimum kr. for Liebherr 32 tons og Liebherr 90 tons og minimum kr. for Liebherr 110 tons og Liebherr 150 tons. Liebherr 150 tons flyttes dog ikke mellem Trafikhavn og Sønderhavn. Når flytning er varslet, vil eventuel ventetid på grund af gods, køretøjer og lignende på kranernes kørevej kunne faktureres til den ansvarlige for forsinkelsen med minimumsprisen for kranen. 6.3 Bestilling Kraner bestilles og afbestilles hos Esbjerg Havns Kranafdeling på tlf.: SIDE 9

10 Tidsfrister for bestilling: Bestilling af kran, når kranen skal flyttes fra ét havneafsnit til et andet senest kl hverdagen før Bestilling af kran inden for ét havneafsnit senest kl hverdagen før Bestilling af overarbejde samme dag senest kl Bestilling af overarbejde på lørdage og søn- og helligdage senest kl hverdagen før Gebyrer Følgende gebyrer er knyttet til bestilling af kraner: Tilkald til arbejde med opstart uden for normal arbejdstid kr./mand Opstartsgebyr (gælder ikke rutefart, offshore supply-både eller mindre opgaver) Sen bestilling (ved kranflytning mellem havneafsnit mellem kl og kl hverdagen før) kr./mand 570 kr. Flytning af kran inden for ét havneafsnit Mellem kl og kl hverdagen før Senere end kl hverdagen før 570 kr kr. Ændring af starttidspunkt Mere end 24 timer før planlagt start Mellem 2 og 24 timer før planlagt start Mindre end 2 timer før planlagt start 0 kr. 459 kr./time/mand Laveste timetakst for kranen Afbestilling Afbestilling senest hverdagen før mellem kl. 11 og 15 Senere afbestilling kr./gang kr./gang 6.4 Ansvar Ved udlejning af kraner er Esbjerg Havn udelukkende ansvarlig for at stille kran og kranfører til rådighed. Det betyder, at kranlejeren er ansvarlig for enhver skade, der måtte ske i udlejningstidsrummet. Det gælder både skade på personer og på materiel, herunder på kranen. Der henvises i øvrigt til pkt. 9 i dette priskatalog om Esbjerg Havns ansvarsbegrænsning. Esbjerg Havn yder ikke erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andre indirekte tab. SIDE 10

11 7. ANDRE SERVICEYDELSER 7.1 Levering af el Esbjerg Havn tilbyder tilslutning til elnettet ved kajen. Kontakt Esbjerg Havns Maritime Afdeling for mere information om levering af el. De almindelige betingelser for bestilling og brug af Havnens kajstik fremgår af Regulativ for levering af elektricitet fra kajstik på Esbjerg Havns ledningsnet, som udleveres ved henvendelse til Havnens Maritime Afdeling Priser for levering af el Følgende priser gælder for levering af el: Tilslutningsafgift Elforbrug (ekskl. diverse afgifter) Tilslutning med uafbrudt løbetid i mindst 3 måneder (kun efter aftale med Esbjerg Havn) 180 kr. pr. påbegyndt uge 1,44 kr./kwh kr. pr. kvartal Ansvar i forbindelse med levering af el Esbjerg Havn leverer kun eltilslutninger ved kajen. Havnen påtager sig intet ansvar for eventuelt strømsvigt eller for eventuelt påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge Stærkstrømsreglementet. Strømmen til kajstikkene afbrydes ved varsel om stormflod. Esbjerg Havn leverer ikke forsyningskabel fra kajstikkontakten til brugeren og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på Havnens materiel forårsaget af brugeren. 7.2 Modtageordning for driftsaffald fra skibe Esbjerg Havn har etableret en modtageordning for driftsaffald fra skibe i Havn. Affaldsplanen kan læses på Esbjerg Havns hjemmeside: Aflevering af affald skal ske inden for Serviceafdelingens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er mandag til fredag fra kl til kl Anmeldelse af affald Skibe, der ønsker at aflevere affald, skal oplyse dette til Esbjerg Havn senest 24 timer før anløb. Det sker ved at udfylde en anmeldelsesformular og faxe den til eller sende den per til Formularen til aflevering af affald fås hos Havnens Maritime Afdeling og findes desuden på Havnens hjemmeside: I lystbådeområdet står Esbjerg Søsport for affaldshåndteringen. Esbjerg Søsport kan kontaktes på Fiskerihavnsgade 2a, 6700 Esbjerg, tlf.: , eller via hjemmesiden: SIDE 11

12 7.2.3 Afgifter for affald Som udgangspunkt er det afgiftsfrit at aflevere driftsaffald til Esbjerg Havn. Dog opkræver Esbjerg Havn særskilt betaling, hvis: Mængden af driftsaffald er større end den mængde affald, som skibet ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb Skibet ønsker at aflevere affald uden for normal arbejdstid Skibet ikke betaler normale skibs- og vareafgifter Skibet ikke senest 24 timer før anløb har indsendt anmeldelse af affald, der ønskes afleveret Affald bliver lagt i de opstillede containere i strid med mærkningen eller lægges på kajen uden at være anmeldt Olieaffald har en olieprocent under 65 eller indeholder andre materialer end olie og vand. Har Esbjerg Havn uforudsete omkostninger i forbindelse med affaldsmodtagelse, vil disse omkostninger blive faktureret til det pågældende skib, jf. pkt Det gælder fx ved forsinkelser (uanset årsag), forgæves fremmøde eller levering af fx spildevand med lavere pumpehastighed end forudsat Takster for affaldshåndtering og affald I de tilfælde, hvor modtagelse af skibsaffald ikke er fritaget for afgift, vil skib/agent blive faktureret efter følgende takster: Lille ladvogn, traktor m. kran/ladvogn, tankvogn, fejemaskine, lastbil til containerløft Servicefartøj Servicemedarbejder Slopolie Kloakspildevand 806 kr./time kr./time 420 kr./time 628 kr./ton. 13,70 kr/m³ Takster for materiel: Lukket container, 18 m³ Opstilling af lukket container, 18 m³ Tømning af lukket container, 18 m³ Let container på hjul, 800 liter Opstilling af let container på hjul Tømning af let container på hjul, inkl. afgifter Minimumspris for fjernelse af uanmeldt affald 13,70 kr./dag Timepris for lastbil 633 kr./gang 85 kr./måned 116 kr./gang 169 kr./gang kr./gang SIDE 12

13 Overtid og tilkald Uden for normal arbejdstid (hverdage kl kl ) betales et overtidstillæg på 326 kr./time i timer med 50% tillæg og 474 kr./time i timer med 100% tillæg. Bestilling af arbejde med opstart uden for normal arbejdstid (tilkald) koster kr./mand. Afgifter (losseplads/modtagestation) Esbjerg Havn henviser til Esbjerg Kommunens gældende takster for den aktuelle affaldstype. Eksterne leverandører/entreprenører/affaldsmodtagere Hvis skibet/agenten ikke afregner direkte med affaldsmodtageren, vil Esbjerg Havn fakturere skibet/ agenten for udgifterne med tillæg af et administrationsgebyr på 10% Ansvar i forbindelse med affald Skib og reder er selv ansvarlige for følgerne af forkerte, vildledende eller mangelfulde oplysninger om affaldets art, sammensætning og mængde samt for eventuel lækage forårsaget af defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel ved levering. For yderligere oplysninger henvises til Esbjerg Havns affaldsplan, der kan ses på Havnens hjemmeside. Affaldsplanen kan desuden rekvireres hos Esbjerg Havns Maritime Afdeling. 8. BETALINGSBETINGELSER 8.1 Generelt Inden et skib afsejler, skal alle relevante afgifter være betalt til eller på anden måde være sikret Esbjerg Havn. Hvis det kan dokumenteres, at et skib har betalt for meget som følge af fejlagtig angivelse, kan Esbjerg Havn foretage regulering i form af tilbagebetaling. Ved regulering som følge af fejlagtige angivelser opkræver Esbjerg Havn et ekspeditionsgebyr på 200,00 kr. Tilbagebetaling kan ikke finde sted senere end 3 måneder fra fakturadato. 8.2 Betalingsfrister Areallejekontrakter Betaling for arealleje skal ske inden den frist, der fremgår af lejekontrakten, som lejeren har indgået med Esbjerg Havn. Overskrides betalingsfristen, beregnes morarenter fra forfaldsdag (1,5% pr. påbegyndt måned). Hertil kommer et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. gang Bygningslejekontrakter Betaling for bygningsleje skal ske inden den frist, der fremgår af lejekontrakten, som lejeren har indgået med Esbjerg Havn. SIDE 13

14 Overskrides betalingsfrister, beregnes morarenter fra forfaldsdag (diskonto + 7 procentpoint). Hertil kommer et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. gang Alle øvrige afgifter og ydelser Alle øvrige afgifter og regninger fra Esbjerg Havn skal betales senest 20 dage efter fakturadato. Herefter beregnes morarenter (diskonto + 7%-point). Rykkergebyret er 100,00 kr. pr. gang. 9. ANSVARSBEGRÆNSNING Såfremt Esbjerg Havn findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar, begrænses ansvaret som følger: Erstatning fastsættes efter værdien af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen. Hvis der ikke findes en markedspris, fastsættes værdien efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Erstatning kan ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget, afhængigt af, hvad der giver det største beløb. For containere og andre lignende transportenheder med indhold kan erstatning ikke overstige SDR. Der ydes ikke erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andre indirekte tab. SDR er fastsat i Sølovens 152. SDR omregnes til kroner efter kursen på dagen, hvor skaden konstateres. SIDE 14

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Drevet af TX Logistik A/S

Drevet af TX Logistik A/S Drevet af TX Logistik A/S Terminal Conditions & Takstblad 2015 01.01.2015 www.txlogistik.eu Adresse TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 7 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 1. marts 2015 Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Vognmandskørsel & Maskinudlejning

Vognmandskørsel & Maskinudlejning Vognmandskørsel & Maskinudlejning Prisliste gældende fra den 15.3.2012. Alsidige transportmuligheder & maskiner til enhver opgave Prisliste for tip- og kranbiler Pr. time 3 akslet solo-bil 660,00 kr. 4

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer Område Målgruppe Enhed 2014 2015 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.344 2.344 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.456

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Ground Handling Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Januar 2015 Indhold Afsnit Handlingspriser... 3 Specifikation af ydelser. 4 Trafikhandling... 4 Rampehandling... 5 Separate ydelser... 6 Catering...

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Skal vi leje sammen..

Skal vi leje sammen.. Skal vi leje sammen.. Ring til os vi løser alle opgaver med eller uden fører.. www.jl-maskinudlejning.dk 70 20 55 84 MINIGRAVER 8-14 tons Vi er leveringsdygtige i minigraver fra 8-14 tons med eller uden

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år.

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år. Copenhagen Sound System Betingelser Udlejning Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra Copenhagen Sound System. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 30. april 2013 Page 1 of 16 Indhold Takstgrupper og generelle retningslinier... 3 Kraner... 4 1000 t Portalkran... 4 100 t havnekran ( MAN-kran )... 6 100 t havnekran

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Øvrige takster Reglement for gadearealer i Svendborg 25,00 #REF!

Øvrige takster Reglement for gadearealer i Svendborg 25,00 #REF! UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED 2010 2011 2010-2011 LOV Stadepladser: Mindre stade ca. 9 m² pr. stade / kvartal 233,00 0 #REF! Mellemstort stade ca. 18

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015

Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015 T R A D I N G T E R M S A L L M Ä N N A V I L L K O R Y L E I S E T E H D O T T E R M I N I G E N E R A L I ALLGEMEINEGESCHÄFTSBEDINGUNGEN CONDITIONSGÉNÉRALES

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER www.barslund.as GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER DUMPERE TRAXCAVATOR GRADERE GUMMIGEDER DOZERE TROMLER TILBEHØR Gældende fra 1. april 2015 - revideres årligt SKOVLKAPACITET VÆGT PR. TIME PR. DAG HYDRAULISKE

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere