Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet"

Transkript

1 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen af webstatistikløsningen Idet der henvises til kravspecifikationens ID M5 og M6, er spørgsmålet, hvad DDB ønsker, at der skal afgives pris på i forhold til dimensioneringen af webstatistikløsningen. Er det korrekt forstået, at det er dimensionerne i ID M5, som skal lægges til grund herfor? Statistikløsningen skal opfylde minimumskravet ID M5, hvorefter tilbudsgivers løsning skal dimensioneres til 105 hjemmesider, og i henhold til den af DDB meddelte rettelse af minimumskravet til 25 mio. sidevisninger om måneden. Dette krav om dimensionering er sammen med de øvrige krav i kravspecifikationen grundlaget for tilbudsgivers tilbud om en service vedrørende webstatistik, som skal prissættes i udbudsmaterialets bilag 4 (om prissætning). ID M6 forstår vi sådan, at det skal besvares, om løsningen kan dimensioneres til at omfatte 200 hjemmesider og dertil hørende 15 mio. sidevisninger, og ikke hvad prisen vil være herfor. Er det korrekt forstået? Det bemærkes, at DDB har meddelt den rettelse til minimumskrav ID M6, at løsningen kan skaleres til 50 mio. sidevisninger månedligt. DDB er lidt i tvivl om, hvad spørgsmål nærmere sigter til. Hvis løsningen i overensstemmelse med minimumskravet kan skaleres, sådan at antallet af omfattede hjemmesider kan stige til 200 med dertil hørende 50 mio. sidevisninger månedlig, er minimumskravet opfyldt. Denne mulighed for at løsningen kan skaleres, vil indgå i tilbuddet, og er som sådan en del af den samlede prissætning af tilbuddet. Det bemærkes dog, at en tilbudsgiver ikke eksplicit behøver at besvare et minimumskrav eller krav i sin løsningsbeskrivelse eller i bilaget, fx ved at anføre, at kravet er accepteret e.l. Hvis tilbudsgiver ikke tager forbehold for kravet, anses det for accepteret og opfyldt af tilbudsgiver. Det 1

2 er korrekt forstået, at muligheden for at skalere løsningen til at omfatte 200 hjemmesider med 50 mio. sidevisninger månedligt mere angår optionen om udvidelse af brugerkredsen med andre biblioteker og institutioner enten successivt eller samlet i større grupper, jf. minimumskrav ID M8. Denne option skal prissættes særskilt som pris pr. nyt bibliotek eller ny institution, jf. bilag 4 om prissætningen. Men ID M6 er ingen option og skal ikke prissættes særskilt. Skal minimumskrav ID M8 forstås sådan, at der ønskes en option på udvidelse fra dimensionerne i M5 fra 105 hjemmesider og dertil hørende 5 mio. sidevisninger om måneden til dimensionerne i M6 til 200 hjemmesider og dertil hørende 15 mio. månedlige sidevisninger? I M8 fremgår der ikke noget om sidevisninger. DDB skal gøre opmærksom på, at DDB har meddelt en rettelse af dimensionering af statistikløsningen vedrørende sidevisninger månedligt for både minimumskrav ID M5 og ID M6. Minimumskravet i ID M8 skal ses i forbindelse med optionen om udvidelse af statistikløsningen med nye biblioteker og institutioner efterfølgende, der skal prissættes særskilt i bilag 4 (om prissætning) som en stykpris pr. nyt bibliotek eller ny institution, der efter kontraktindgåelsen bliver omfattet af statistikløsningen, hvis DDB vælger at udnytte optionen. DDB ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange biblioteker og institutioner der vil være interesseret i at anvende statistikløsningen og dermed hvor mange hjemmesider der eventuelt vil blive omfattet. DDB har dog af hensyn til tilbudsgiverne indført den begrænsning, at løsningen maksimalt kan blive udvidet med 200 hjemmesider, og at en udvidelse af brugerkredsen på én gang i et omfang svarende til 25 pct. af de samlede omfattede hjemmesider kun kan ske efter et af DDB afgivet varsel på 3 mdr. Der ønskes således ikke med minimumskrav ID M8 en option på udvidelse af løsningen fra nogen dimensioner til andre dimensioner, men en option på udvidelse af statistikløsningen med andre biblioteker og institutioner efter kontraktindgåelsen med den tilbudsgiver, som får tildelt opgaven. På det afholdte informations- og spørgemødet blev baggrunden for sidevisningernes niveau drøftet, og af resuméet fremgår, at der (spørgsmål 13 om kravspecifikationens ID M5) skulle være blevet spurgt om, hvorfor sidevisningernes antal er sat til et højere niveau end det nuværende, og at DDB svarede, at det var sket ud fra en forventning om væsentlig mere trafik som følge af den nye fælles infrastruktur. Der blev imidlertid spurgt om, hvorfor sidevisningernes antal er fastsat så lavt ud fra den antagelse, at det vel må være de samme biblioteker, der skal måles på efter DDB s valg af leverandør. Hvad er baggrunden for det lavere niveau for sidevisningernes antal? Foranlediget af spørgsmålet er DDB blevet opmærksom på, at der er begået en skrivefejl i kravspecifikationens minimumskrav ID M5 og ID M6 samt kontraktudkastets pkt Det er fejlagtigt anført i ordregivers beskrivelse til M4, at løsningen skal dimensioneres til 5 mio. sidevisninger om 2

3 måneden, hvor der i stedet skulle have stået 25 mio. sidevisninger om måneden. Det er endvidere i beskrivelsen til M4 anført, at løsningen skal kunne skaleres til 15 mio. månedlige sidevisninger, hvor der skulle have stået 50 mio. månedlige sidevisninger. Kontraktudkastets pkt er behæftet med samme fejl. DDB skal beklage fejlen, og har nu meddelt rettelserne på hjemmesiden i et særskilt dokument samt i et dokument med diverse præciseringer og supplerende information til udbuddet. 2. Vedrørende udbudsmaterialets udsagn om afgivelse af alternative tilbud I udbudsbetingelsernes pkt. 7.1 står der, at Der er ikke adgang til at afgive alternative tilbud. Betyder det, at en tilbudsgiver ikke må vedlægge optioner til løsningsbeskrivelsen ud over de optioner, som skal påføres i bilag 4 (priser)? Ja, der må ikke tilbydes andre optioner, end de to optioner der ønskes pris på, og som der skal anføres pris på i bilag 4, ej heller vedlagt løsningsbeskrivelsen. 3. Vedrørende krav om overholdelse af ISO I ordregivers beskrivelse i kravspecifikationens K12 står der, at Systemet i driftskonfiguration skal overholde ISO Hvad menes der med, at driftskonfigurationen skal overholde ISO 27001? Driftsfigurationen består af tre overordnede elementer: 1. Måling af trafik på bibliotekers m.fl. websites 2. Applikationer/hjemmesider, hvor statistiske oplysninger bliver fremvist 3. Hosting af løsning det server-setup som løsningen afvikles fra Er det alle tre elementer, som skal overholde ISO 27001? Hvor det med DS 484 er forudbestemt, at en organisation, virksomhed mv. skal leve op til en række basale krav, uanset virksomheden og uanset om kravene er relevante eller ej, er ISO mere pragmatisk som sikkerhedsstandard betragtet. Det er med ISO på grundlag af risikovurderingen, at kravene opstilles. Det er i udgangspunktet tilbudsgiver, der må foretage en nærmere vurdering af, i hvilket omfang ISO finder anvendelse. DDB kan dog vejledende pege på, at det primært er de overordnede elementer anført i nr. 2 og 3., på hvilke ISO kan finde anvendelse. 3

4 Kan udbyder specificere, hvilke elementer i ISO man fokuserer særligt på? Standarden ISO er så omfattende, at skal man overholde det hele, er det de facto det samme som at sige, at man skal være certificeret i ISO 27001, hvorfor en specifikation vil være betimelig. Det bemærkes yderligere, at applikationsdelen (hjemmesiden, hvor de statistiske resultater fremvises) jo ikke kan være certificeret i ISO fra start, da denne jo skal udvikles. En eventuel certificering af applikationsdelen efterfølgende, vil være en særdeles tung og bekostelig opgave. DDB har ikke stillet krav om ISO certificering. ISO er åben for fortolkning med hensyn til dens nærmere anvendelse, og DDB finder ikke anledning til helt generelt at lægge sig fast på en bestemt fortolkning heraf i forhold til mulige webstatistikløsninger. 4. Vedrørende kravspecifikations begreber global og lokal statistik I kravspecifikationen nævnes i flæng global og lokal statistik. Hvad menes der med henholdsvis global og lokal statistik? Med begrebsanvendelsen sigtes til, at statistikvisninger for et bibliotek betragtes som lokale, også hvis der er tale om sammenligning med et globalt gennemsnit. Statistikvisninger, hvortil der anvendes data fra alle hjemmesider betragtes som global. 5. Vedrørende kravspecifikationens ID K11 om opgaver med implementering af statistikløsningen efter særskilt aftale I ordregivers beskrivelse i kravspecifikationen til ID K anføres følgende: Tilbudsgiver skal være indstillet på efter særskilt aftale med kunden at tilbyde at udføre opgaver vedrørende implementering af statistikløsningen i forhold til andre af kunden benyttede systemer, fx implementering og eksekvering af migreringsveje, der dækker det samlede datagrundlag for webstatistikken i den nationale bibliotekssektor, til tredjepartsløsninger og andre leverandører. Er det muligt at eksemplificere, hvad en sådan opgave kunne indebære? 4

5 DDB s beskrivelse indeholder allerede et eksempel, nemlig implementering og eksekvering af migreringsveje, der dækker det samlede datagrundlag for webstatistikken i den nationale bibliotekssektor, til tredjepartsløsninger og andre leverandører. DDB finder ikke, at der på nuværende tidspunkt kan gives nogen yderligere eksemplificering af, hvilke opgaver der kunne blive tale om. 6. Vedrørende kontraktudkastets vilkår om ændringer i tidsplanen I kontraktudkastets pkt. 5.3, 2. afsnit er der fastsat følgende vilkår: Med et skriftligt varsel på 5 arbejdsdage har kunden ret til efter drøftelse med leverandøren at udskyde enhver i tidsplanen fastsat frist, dog således at kundens samlede udskydelse af tidsplanen højst kan udgøre 45 arbejdsdage. Vil leverandøren i et sådant tilfælde kunne fakturere kunden for eventuelle timer, som leverandøren allerede har afsat til udvikling, men ikke kan afvikle pga. kundens udskydelse af tidsfristen? Nej, det er DDB s opfattelse, at bestemmelsen, der er et typisk vilkår i flere standardkontrakter, skal fortolkes sådan, at kunden har ret til uden at ifalde ansvar over for leverandøren frit at udskyde enhver i tidsplanen fastsat frist. Bestemmelsen ville ikke give kunden denne udskydelsesret, hvis der som konsekvens af udskydelsen kunne faktureres for afsat, men ikke forbrugt arbejdstid. Man skal dog være varsom med fortolkning af bestemmelsen helt generelt. Det kan næppe, uanset at en udskydelse af en tidsfrist kræver skriftligt varsel, helt udelukkes, at der kan forekomme tilfælde, hvor leverandøren efter de nærmere konkrete omstændigheder vil være berettiget til i et vist omfang at fakturere kunden, fx hvis leverandøren efter aftale med kunden har afsat eller bestilt personaleressourcer, og kunden alligevel udskyder en tidsfrist. 5

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads.

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Journal: 2012-011038 Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Forord. Nedenstående er svar på de skriftlige spørgsmål som Nationalmuseet

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere