RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem"

Transkript

1 RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr Gaabensevej Nykøbing F (herefter betegnet "Ordregiver") og [Indsættes ved kontraktindgåelse] (herefter betegnet "Leverandøren") 1

2 Mellem parterne Guldborgsund Vand A/S CVR. nr Gaabensevej Nykøbing F (herefter betegnet "Ordregiver") og [Indsættes ved kontraktindgåelse] (herefter betegnet "Leverandøren") - begge tilsammen benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part" - er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE FOR NOISELOGGERE MV. (herefter betegnet "Rammeaftalen") 1. DEFINITIONER 1.1 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, anvendes i nærværende Rammeaftale følgende definitioner: "Arbejdsdag(e)" "Bestilling" "Ikrafttrædelsesdatoen" "Levering" "Leverance(n)" "Netværkskomponenter" "Noiseloggere" Mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ordregivers bestilling i overensstemmelse med Rammeaftalens afsnit august 2013 [NB: Kan ændres, såfremt tidsplanen for udbuddets gennemførelse forrykkes.] Ved "Levering" forstås, at der er sket fysisk levering af Ydelserne i overensstemmelse med Rammeaftalen, dennes bilag, samt Ordregivers Bestilling. Det er herunder en betingelse for "Levering", at Leverandøren har overdraget den nødvendige dokumentation til Ordregiver. De Ydelser, som er omfattet af en given Bestilling. Komponenter, som skal sikre dataoverførsel fra Noiselogger til Ordregivers server, jf. bilag 4 (Kravspecifikation). Komponenter til brug for lækageovervågning, jf. bilag 4 (Kravspecifikation). "Option 1" Forlængelse af Rammeaftalens løbetid med op til 12 måneder. "Option 2" Tilkøb af teknisk rådgivning fra en ingeniør/tekniker, jf. afsnit 2.6 i bilag 4 2

3 (Kravspecifikation). "Option 3" Tilkøb af montørydelser, jf. afsnit 2.6 i bilag 4 (Kravspecifikation). "Optioner(ne)" Fællesbetegnelse for Optionerne 1 til 3. "Rammeaftalen" Nærværende aftaledokument. "Tilbudspriser(ne)" De af Leverandøren tilbudte priser, jf. bilag 5 (Leverandørens tilbud). "Ydelser(ne)" Samlet betegnelse for de arbejdsydelser, varer og immaterielle rettigheder, som Leverandøren skal erlægge i medfør af Rammeaftalen og dennes bilag. 2. BAGGRUND OG FORMÅL 2.1 Ordregiver har i 2011 og 2012 etableret et lækageovervågningssystem i byerne Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing. Etableringen er sket i samarbejde med virksomheden Elma Instruments A/S. Erfaringerne fra disse byer viser, at noiseloggere er et effektivt værktøj til at identificere og prioritere brud på Ordregivers ledningsnet. På den baggrund har Ordregiver besluttet at gennemføre et indkøb af noiseloggere (lækagestøjloggere) til brug for systematisk overvågning af lækager i distributionsnettet i Nykøbing F. 2.2 Rammeaftalen fastlægger alle vilkår, som skal gælde for Parternes samarbejde i Rammeaftalens løbetid. 2.3 Rammeaftalen giver Ordregiver en ret, men ikke pligt til at indkøbe de af Rammeaftalen omfattede Ydelser hos Leverandøren. Leverandøren er således ikke garanteret en mindsteomsætning på Rammeaftalen. 3. PARTERNES AFTALEGRUNDLAG 3.1 Parternes aftalegrundlag udgøres af følgende dokumenter: 1. Rammeaftalen 2. Eventuelle rettelser udsendt til tilbudsgiverne (bilag 1) 3. Eventuelle "Spørgsmål og svar" udsendt til tilbudsgiverne (bilag 2) 4. Udbudsbetingelserne (bilag 3) 5. Kravspecifikation (bilag 4) 6. Leverandørens tilbud af [indsættes ved kontraktindgåelse] (bilag 5) 3.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovenstående dokumenter, gælder dokumenterne forud for hinanden i den nævnte prioritet, dog således at Leverandøren altid skal levere største ydelse, medmindre Ordregiver ønsker andet. I tilfælde af uoverensstemmelser i det samme dokument, skal Leverandøren levere største ydelse, medmindre Ordregiver ønsker andet. 3

4 4. LEVERANDØRENS YDELSER 4.1 Leverandøren er i Rammeaftalens løbetid forpligtet til at levere Ydelserne på de vilkår, som er beskrevet i Rammeaftalen, samt bilagene 1 til 4 og med de midler, som Leverandøren har beskrevet i sit tilbud (bilag 5) ("Ydelserne"). 4.2 Leverandøren er forpligtet til at levere Ydelserne i de mængder og på de tidspunkter, som Ordregiver konstaterer behov for i overensstemmelse med den aftalte leveringsfrist, jf. afsnit Leverandøren er i Rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde sædvanlig erhvervsog produktansvarsforsikring omfattende Ydelserne. 4.4 Leverandøren skal på Ordregivers anmodning til enhver tid kunne dokumentere, at pkt. 4.3 er opfyldt. 4.5 Konstaterer Leverandøren uhensigtsmæssigheder for Ordregiver ved de aftalte krav eller procedurer hos Ordregiver, som kan have betydning for Ordregivers udbytte af Ydelserne, skal Leverandøren gøre Ordregiver opmærksom på dette og komme med forslag til relevante tilpasninger. 4.6 Leverandøren skal behørigt vejlede Ordregiver om tekniske krav i relation til Ydelserne, samt besvare alle rimelige spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med Ordregivers udnyttelse af Ydelserne. 4.7 De ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, der deltager i Rammeaftales opfyldelse, skal have fyldestgørende uddannelse, erfaring og supplerende viden, set i forhold til udfyldelse af deres rolle ved Rammeaftalens opfyldelse. 5. LEVERANDØRENS GARANTIER 5.1 Leverandøren garanterer, (i) at Ydelserne opfylder de aftalte krav, jf. Rammeaftalen og bilagene 1 til 4, (ii) at Ydelserne overholder alle relevante og til enhver tid gældende lovkrav, og (iii) at de rettigheder (herunder immaterielle rettigheder), som i medfør af Rammeaftalen overdrages til Ordregiver, sætter Ordregiver i stand til under Rammeaftalen og efter dennes ophør at anvende og udnytte Ydelserne, uden at Leverandørens medvirken dertil er nødvendig. 5.2 Leverandøren har givet særskilte levetidsgarantier på de leverede Noiseloggere, disses batterier, samt Netværkskomponenterne, jf. bilag 4 (Kravspecifikation) og bilag 5 (Leverandørens tilbud). 5.3 Garantien som beskrevet i afsnit 5.2 indebærer, at Leverandøren i garantiperioden vederlagsfrit skal udskifte Noiseloggere, disses batterier, og/eller Netværkskomponenter i det omfang, disse lider af en mangel. Dette gælder også i tilfælde, hvor manglen ikke er væsentlig. 5.4 Garantiperioden regnes fra tidspunktet for Levering. Såfremt Leverandøren i medfør af bestemmelserne i pkt. 5.2 og 5.3 udskifter Noiselogger, batteri eller Netværkskomponent, bliver levetidsgarantien at regne fra tidspunktet for de udskiftede komponenters Levering. 5.5 Pkt udelukker ikke Ordregivers påberåbelse af andre misligholdelsesbeføjelser i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom. 4

5 6. ORDREGIVERS BESTILLING OG LEVERANDØRENS LEVERINGSFRIST 6.1 Ordregivers bestilling skal sendes til [indsættes ved kontraktindgåelse] eller til en sådan anden adresse, som Leverandøren fra tid til anden måtte meddele Ordregiver. Ordregiver er ikke berettiget til at afgive telefoniske bestillinger, ligesom Leverandøren ikke er berettiget til at acceptere sådanne. 6.2 Leverandøren skal elektronisk bekræfte Ordregivers bestilling senest en (1) Arbejdsdag efter modtagelsen af Ordregivers bestilling. 6.3 Levering af en given Leverance skal ske senest [4 uger/alternativt kortere frist, hvis tilbudt] efter Ordregivers fremsendelse af Bestilling. Såfremt Leverandøren ikke kan overholde denne leveringsfrist, skal Leverandøren straks give Ordregiver besked herom. 6.4 Leverandøren er bekendt med, at Ordregiver tillægger det afgørende betydning, at Leverandøren kan overholde sin leveringsforpligtelse til aftalte leveringstidspunkter. 6.5 Overholder Leverandøren ikke den aftalte leveringsfrist, ifalder Leverandøren bod, jf. afsnit Er hele eller dele af en Leverance fejlleveret, beskadiget, eller i øvrigt behæftet med fejl eller mangler, skal Leverandøren erstatte Leverancen inden 10 Arbejdsdage, idet Leverandøren afholder samtlige udgifter forbundet med den ny Leverance og afhentning af den beskadigede/fejlbehæftede Leverance. Denne bestemmelse berører ikke Ordregivers ret til bod i medfør af afsnit ORDREGIVERS YDELSER 7.1 Ordregiver betaler Leverandøren vederlag for udførte Ydelser som specificeret i afsnit Ordregiver skal, i det omfang det er rimeligt og relevant for Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen, på anfordring give Leverandøren fyldestgørende oplysninger om Ordregivers forhold. 7.3 Ordregiver skal på begæring give Leverandørens personale adgang til Ordregivers lokaler, udstyr og systemer i det omfang, det er rimeligt og relevant for Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen. Ved adgangen skal Leverandøren overholde Ordregivers sikkerhedsprocedurer. 8. VEDERLAG OG PRISREGULERING 8.1 Leverandøren er berettiget til betaling for leverede Ydelser i overensstemmelse med sit tilbud (bilag 5). 8.2 Tilbudspriserne er faste i 2013 og Der sker således ingen prisregulering i denne periode. 8.3 Pr. den 1. januar 2015 og de efterfølgende år pr. den 1. januar sker der regulering af Tilbudspriserne i henhold til Danmarks Statistiks Nettoprisindeks. 5

6 9. FAKTURERING OG BETALING 9.1 Leverandøren er berettiget til at fremsende en faktura til Ordregiver, når en Ydelse er Leveret. 9.2 Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk til Ordregiver. Ordregiver oplyser senest ved Rammeaftalens indgåelse, hvilke oplysninger, der skal fremgå af fakturaen. 9.1 Betalingsbetingelserne er 30 kalenderdage regnet fra tidspunktet for Leverandørens fremsendelse af anmodning om betaling, jf. rentelovens 3b. 9.2 Ordregiver kan helt eller delvis honorere udstedte fakturaer ved en erklæring om modregning med forfaldne bodsbeløb. 10. RISIKOENS OVERGANG 10.1 Leverandøren bærer risikoen for og ejerskabet til Ydelserne frem til Levering er sket. Herefter overgår ejendomsretten til og risikoen for Ydelserne til Ordregiver. 11. MISLIGHOLDELSE 11.1 Der foreligger en mangel, hvis Ydelserne ikke opfylder garantierne, jf. pkt. 5, eller hvis Ydelserne i øvrigt ikke svarer til det, som Ordregiver med rimelighed kan forvente Medmindre Ordregiver ønsker andet, skal Leverandøren straks og uden vederlag tage skridt til at udbedre mangler. Medfører udbedring af en mangel indgreb i dele af Ydelserne, som ikke er behæftet med mangler, skal Leverandøren afholde alle udgifter forbundet med at retablere også de mangelfri dele af Ydelserne Fejl i leveret standardprogrammel skal straks af Leverandøren rapporteres til producenten af det pågældende programmel, og Leverandøren skal søge at reducere problemets omfang, indtil producenten har leveret en fejlrettelse eller anvist en relevant procedure for håndtering af fejlen Hver Part kan helt eller delvist ophæve Rammeaftalen, hvis den anden Part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. følgende: De leverede Ydelser er af en sådan kvalitet, at Ordregiver har grund til at antage, at Leverandøren ikke er i stand til at fuldføre Rammeaftalen uden væsentlige mangler. Der foreligger væsentlig forsinkelse ved Ydelserne, hvilken forsinkelse medfører betydelig ulempe for Ordregiver. Leverandøren efterkommer ikke påbud eller lignende fra offentlig myndighed i Danmark eller udlandet, eller Leverandøren konstateres gentagne gange ikke at have overholdt lovgivningen eller offentlige tilladelser ved levering af Ydelser under Rammeaftalen. Leverandøren erklæres konkurs, eller der indgives konkursbegæring, eller begæring om rekonstruktion mod Leverandøren, der sker åbning af tvangsakkord, Leverandøren træder i likvidation, eller bliver taget under tvangsopløsning. 6

7 Leverandøren undlader at udbedre mangler senest 5 Arbejdsdage efter, at Ordregiver har stillet krav herom. 12. BOD 12.1 Er data fra nattens målinger ikke behandlet og tilgængelige for Ordregiver senest kl. 7.00, jf. bilag 4 (Kravspecifikation), ifalder Leverandøren en bod. Boden udgør kr. pr. tilfælde af manglende dataoverførsel/-tilgængelighed Såfremt Leverandøren ikke overholder den aftalte leveringsfrist for en given Leverance, jf. afsnit 6, ifalder Leverandøren en bod. Boden udgør 5 % af Leverancens værdi pr. Arbejdsdag, som forsinkelsen varer Leverandørens ansvar for bod i medfør af dette afsnit 12 begrænses til kr Bod forfalder til betaling syv (7) kalenderdage efter, at skriftligt påkrav fra Ordregiver er fremsendt. Manglende fremsendelse af påkrav medfører ikke bortfald af pligt til betaling af bod. Ved senere betaling, betales rente fra forfaldsdag med en årlig rente svarende til Nationalbankens til enhver tid gældende diskontosats med tillæg af 2 % Ordregivers opkrævning af bod berører ikke Ordregivers ret til at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder berøres Leverandørens pligt til at udbedre mangler ikke som følge af Ordregivers opkrævning af bod. 13. FORCE MAJEURE 13.1 Hver Part er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af Rammeaftalen, som skyldes force majeure. Med "force majeure" menes krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, lockout, strejke, eksport-og/importforbud eller nogen anden lignende årsag, som ligger uden for Parternes kontrol, som ikke burde være forudset af den pågældende Part og som forsinker eller hindrer opfyldelse af Rammeaftalen Såfremt en Leverance hindres midlertidigt ved en eller flere af de i pkt nævnte omstændigheder, udskydes Leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 4 uger, skal såvel Leverandøren som Ordregiver være berettiget til at annullere den konkrete Bestilling på baggrund af Rammeaftalen, uden at dette anses for misligholdelse. 14. EJENDOMS- OG BRUGSRET 14.1 Ordregiver erhverver alene en brugsret til standardprogrammel og -dokumentation, som leveres under Rammeaftalen. Brugsretten er tidsubegrænset og medfører en ret for Ordregiver til at videreudvikle og ændre i det omfang, dette er nødvendigt for Ordregivers udnyttelse af Ydelserne. 7

8 14.2 Ordregiver får med Rammeaftalen tilsvarende brugsret til enhver ændring, herunder opdateringer, af standardprogrammel og dokumentation, som leveres under Rammeaftalen Ordregiver erhverver med Rammeaftalen en brugsret til det kundespecifikke programmel, herunder til konfigurerede brugerprogrammer og grænsefladespecifikationer, og -dokumentation, som leveres under Rammeaftalen. Brugsretten er tidsubegrænset og medfører en ret for Ordregiver til at videreudvikle og ændre i det omfang, dette er nødvendigt for Ordregivers udnyttelse af Ydelserne. Leverandøren opnår ingen rettigheder til de ændringer, der foretages af Ordregiver i det Kundespecifikke programmel Ordregiver er ikke berettiget til at kopiere programmel og dokumentation, jf. pkt og 14.3, i videre omfang end nødvendigt for at opretholde driften af Ydelserne Ordregiver kan overlade driften af Ydelserne eller dele heraf til tredjemand Leverandøren må frit anvende den generelle viden, der opnås i forbindelse med Rammeaftalens opfyldelse. Den generelle viden omfatter ikke kendskab til Ordregivers forretningshemmeligheder Ordregiver bevarer ejerskab til alle data, som indsamles fra eller vedrører Ydelserne. 15. TREDJEMANDS RETTIGHEDER 15.1 Parterne garanterer, at deres respektive ydelser under Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter og ophavsrettigheder Krænker Leverandøren tredjemands ret, skal Leverandøren afhjælpe manglen ved at ændre eller erstatte sine Ydelser, således at Rammeaftalen kan opfyldes lovligt Rejser tredjemand krav mod Ordregiver med påstand om krænkelse af tredjemands ret i forbindelse med Leverandørens Ydelser under Rammeaftalen, skal Ordregiver skriftligt meddele Leverandøren dette. Leverandøren skal herefter forestå det videre forløb i forhold til tredjemand Leverandøren skal holde Ordregiver skadesløs for ethvert tab, som Ordregiver måtte pådrage sig som følge af krav fra tredjemand i anledning af Leverandørens Ydelser under Rammeaftalen Leverandørens forpligtelser til at holde Ordregiver skadesløb omfatter bl.a. advokatudgifter samt omkostninger, erstatning og andet, som tredjemand måtte blive tilkendt, ligesom Leverandørens forpligtelser omfatter Ordregivers egne advokatudgifter samt omkostninger, erstatning og andet, som Ordregiver måtte pådrage sig som følge af krav fra tredjemand. 16. ANSVAR 16.1 Hvor andet ikke fremgår af Rammeaftalen, er Parterne ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog således at Leverandøren er ansvarlig for ethvert direkte og 8

9 indirekte tab, som Ordregiver lider som følge af, at (i) data fra nattens målinger ikke er behandlet og tilgængeligt for Ordregiver senest kl. 7. eller (ii) Ordregiver i strid med det aftalte ikke kan tilgå de enkelte Noiseloggere for at hente supplerende data Leverandøren hæfter uden begrænsning for produktansvar i henhold til dansk rets almindelige regler herom. 17. FORTROLIGHED 17.1 Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af Rammeaftalen Tavshedspligten i pkt omfatter ikke (i) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (ii) videregivelse der kræves af en offentlig myndighed (herunder ved lovgivning), (iii) relevant videregivelse til brug for løsning af en konflikt mellem Parterne og (iv) videregivelse til en Parts advokat(er) og/eller revisor(er) Bestemmelserne i dette afsnit 17 skal forblive gældende uanset Rammeaftalens ophør i øvrigt, hvad enten Rammeaftalens ophør skyldes opsigelse, ophævelse eller andet. 18. UNDERLEVERANDØRER 18.1 Anvendelse af andre underleverandører end sådanne som er anført i bilag 5 (Leverandørens tilbud), kan kun ske med Ordregivers samtykke Leverandøren er uanset brugen af (godkendt) underleverandør i enhver henseende fuldt ud ansvarlig for Ydelserne, herunder at udførelsen sker i overensstemmelse med Rammeaftalens vilkår. 19. OVERDRAGELSE 19.1 Leverandøren kan ikke uden Ordregivers forudgående samtykke overdrage eller på anden måde overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen til tredjemand Uden Leverandørens samtykke kan Ordregiver overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen til et med Ordregiver koncernforbundet selskab. 20. OPTIONERNE 20.1 Med undtagelse af Option 1 kan Ordregiver udnytte Optionerne helt eller delvist på et hvilket som helst tidspunkt i Rammeaftalens løbetid Ordregiver meddeler senest 18 måneder efter Ikrafttrædelsesdatoen, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang - Ordregiver ønsker at forlænge Rammeaftalens varighed i henhold til Option 1. 9

10 20.3 I det omfang Ordregiver vælger at udnytte Optionerne, gælder Rammeaftalen og dennes bilag tilsvarende for Leverandørens Ydelser i relation til Optionerne. 21. IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR 21.1 Rammeaftalen træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen og løber i 24 måneder derefter Ordregiver kan vælge at forlænge Rammeaftalens varighed med op til 12 måneder ("Option 1") Såfremt Ordregiver vælger at udnytte Option 1 helt eller delvist, løber Rammeaftalen frem til udløbet af Option Rammeaftalen kan i sin løbetid ikke opsiges af Leverandøren Såfremt Klagenævnet for Udbud eller en domstol annullerer Ordregivers beslutning om at tildele Rammeaftalen til Leverandøren, eller pålægger Ordregiver at bringe Rammeaftalen til ophør, er Ordregiver berettiget til at opsige Rammeaftalen med en (1) måneds varsel I tilfælde af, at Ordregiver opsiger Rammeaftalen som beskrevet i punkt 21.5, betaler Ordregiver for de Ydelser, der efter aftale mellem Parterne udføres af Leverandøren, frem til det tidspunkt hvor Rammeaftalen i henhold til opsigelsen udløber Bortset fra de i pkt anførte betalinger kan Leverandøren ikke rejse krav, herunder krav om erstatning, mod Ordregiver i anledning af en opsigelse som beskrevet i punkt ÆNDRINGER OG MEDDELSER 22.1 Enhver ændring af Rammeaftalen skal ske skriftligt og optages som bilag til Rammeaftalen. Ændringer, som ikke opfylder dette pkt er ikke gyldige mellem Parterne Alle meddelelser i medfør af Rammeaftalen skal være skriftlige og anses for at være nået frem: på tidspunktet for personlig aflevering, dagen efter fremsendelse via eller telefax, 3 kalenderdage efter fremsendelse med A-post Meddelelser skal fremsendes til følgende kontaktadresser eller til en anden adresse, som Parterne fra tid til anden skriftligt måtte meddele den anden Part: 23. LOVVALG OG TVISTER 23.1 Rammeaftalen er undergivet dansk ret., eksklusive dansk rets internationalprivatretlige regler Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om Rammeaftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling. 10

11 23.3 Løses konflikten ikke senest 14 kalenderdage efter, at en begæring om forhandling er skriftligt fremsat med henvisning til punkt 23.2, kan tvisten indbringes for Ordregivers hjemting, som er eksklusivt værneting i 1. instans. 24. UNDERSKRIFTER 24.1 Rammeaftalen er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Rammeaftale. Den: Sted: Den: Sted: For Ordregiver For Leverandøren 11

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem Guldborgsund Spildevand A/S CVR. nr. 32 55 98 24 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. (herefter betegnet "Ordregiver") og

Læs mere

KONTRAKT DELKONTRAKT 2

KONTRAKT DELKONTRAKT 2 KONTRAKT DELKONTRAKT 2 mellem SK Service A/S CVR nr. 26 86 39 02 Lilleøvej 3 4220 Korsør og [] 1 MELLEM PARTERNE SK Service A/S CVR nr. 26 86 39 02 Lilleøvej 3 4220 Korsør (herefter betegnet "SK Service

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune Rammeaftale Levering af nødkaldssystemer til Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne 3 2. Definitioner 3 3. Kontraktgrundlag 4 3.1 Kontrakt og bilag 4 3.2 Ændringer 4 3.3 Underleverandører 4 4.

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere