Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud eller en licitation, så gælder udbuds- og licitationsbetingelserne forud for disse salgs- og leveringsbetingelser. Side 1/8

2 1.0 Anvendelse og gyldighed 1.1 Enhver leverance fra ST Skoleinventar A/S sker i henhold til dette sæt salgsog leveringsbetingelser (herefter Forretningsbetingelserne ), medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale med ST Skoleinventar A/S. 1.2 Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordreafgivelse, købsbetingelser m.v. anses ikke som fravigelse af Forretningsbetingelserne, medmindre ST Skoleinventar A/S udtrykkeligt skriftligt har accepteret sådanne fravigelser. 1.3 Skal ST Skoleinventar A/S, som et led i aftalen, levere og monterer ST Skoleinventar A/S produkter, er AB92 kun gældende, såfremt dette er udtrykkeligt aftalt med ST Skoleinventar A/S. Ved uoverensstemmelse mellem AB92 og Forretningsbetingelserne, gælder Forretnings-betingelserne forud for AB Tilbud og priser 2.1 Bindende aftale mellem køber og ST Skoleinventar A/S anses først for indgået, når ST Skoleinventar A/S har fremsendt ordrebekræftelse eller anden skriftlig bekræftelse til køber. 2.2 Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, eller mod aftalegrundlaget i øvrigt, skal fremsættes skriftligt, og være modtaget af ST Skoleinventar A/S senest 5 kalenderdage efter købers modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis fristen ikke overholdes, taber køber sin indsigelse over for ST Skoleinventar A/S i enhver henseende. 2.3 Et af ST Skoleinventar A/S afgivet tilbud er bindende for ST Skoleinventar A/S i 60 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af tilbuddet. 2.4 Tilbudsprisen omfatter alene de inventarelementer og komponenter samt services, der er specificeret i tilbuddet, uanset, hvad der i øvrigt må være indeholdt, foreslået og diskuteret med kunden i forbindelse med det konkrete ST Skoleinventar A/S projekt. 2.5 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse eller anden aftale, er transport og montage ikke inkluderet i den tilbudte pris, men faktureres særskilt af ST Skoleinventar A/S udover den i tilbuddet fastsatte pris. Såfremt montering er indeholdt i tilbuddet, omfatter dette, hvor intet andet er angivet, alene de indretningselementer og -komponenter, der leveres fra ST Skoleinventar A/S. Montering omfatter ikke andre elementer og komponenter fra køber eller 3. mand med mindre andet er skriftligt aftalt. 2.6 Såfremt der efter tilbuddets afgivelse, men inden projektets gennemførelse sker ændringer af moms, VAT, told- eller eksportafgifter, eller der som følge af reguleringsforanstaltninger eller lovgivning i Danmark eller i udlandet kommer uforudsete tiltag og/eller omkostninger, har ST Skoleinventar A/S ret til særskilt at opkræve sådanne uforudsete omkostninger hos køber, som et tillæg til den aftalte pris. 3.0 Priser 3.1 ST Skoleinventar A/S pris er eksklusiv den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og emballage. Prisen er, medmindre andet er angivet, altid Ex Works jvf. INCOTERMS ST Skoleinventar A/S forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der under Side 2/8

3 fremstillingen indtræffer uforudsete stigninger i valutakurser, afgifter til det offentlige, ekstraordinære stigninger i råvare priser eller andre forhold uden for ST Skoleinventar A/S kontrol. 3.3 ST Skoleinventar A/S prislister er vejledende, og der tages således forbehold for eventuelle fejl i prislisterne. ST Skoleinventar A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre sine prislister (produktsortiment og pris). 4.0 Fakturering, betaling og ejendomsforbehold 4.1 Betalingsfristen er 21 dage netto, med mindre andet er aftalt. 4.2 ST Skoleinventar A/S er berettiget til efter påkrav at fordre fuld sikkerhed for købers evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Denne sikkerhed skal stilles i form af en bankgaranti på anfordringsvilkår. Bankgarantien skal udstedes af et anerkendt dansk, eller for udenlandske kunder internationalt anerkendt, pengeinstitut og skal stilles inden 10 dage fra, at ST Skoleinventar A/S anmodning om foranledning af bankgaranti er fremsat over for køber. Stilles sådan sikkerhed ikke inden for den angivne frist forbeholder ST Skoleinventar A/S sig retten til at annullere tilbuddet/aftalen uden yderligere begrundelse, uanset køber i den mellemliggende periode har afgivet accept af tilbuddet. Hvis ST Skoleinventar A/S anmoder om sikkerhedsstillelse, kan produktionen først igangsættes ved modtagelse af bankgarantien. Købers forsinkelse med sikkerhedsstillelsen berettiger ST Skoleinventar A/S til frit at fastsætte en ny leveringsdato. 4.3 Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist alternativt fristen i 4.1, forbeholder ST Skoleinventar A/S sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil fuldstændig (effektiv) betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan ST Skoleinventar A/S uden varsel ændre betalingsvilkår for fremtidige leverancer. Konstatering af mangler eller reklamation berettiger ikke køber til at holde nogen del af betalingen tilbage. 4.4 Ved leverancer mindre end DKK er ST Skoleinventar A/S, uanset om dette er anført i tilbuddet, ordrebekræftelsen eller i anden aftale, berettiget til at foretage aconto fakturering for hver delleverance og for færdigproducerede (men ikke leverede) varer. 4.5 Ved leverancer større end DKK er ST Skoleinventar A/S, uanset om dette er anført i ordrebekræftelsen, berettiget til at foretage fakturering efter følgende princip: 50 % af den aftalte pris ved ordreafgivelse, 40 % ved levering og 10 % ved afsluttet montering. Hvis ST Skoleinventar A/S ikke skal forestå montering faktureres de sidste 10 % efter udløbet af den 8 dages undersøgelsespligt i punkt Betaling skal, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, ske pr. bank-overførsel til ST Skoleinventar A/S konto. Overførslen sker for købers regning. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber renter med Nationalbankens til enhver gældende udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er ST Skoleinventar A/S i hænde. Der tilskrives renter hver måned. 4.7 ST Skoleinventar A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen, med tillæg af eventuelle renter, er betalt. Side 3/8

4 4.8 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod ST Skoleinventar A/S, med mindre sådanne modkrav er skriftligt anerkendt af ST Skoleinventar A/S, ligesom køber ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav og/eller indsigelser af nogen art ST Skoleinventar A/S er berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på 190 kr. DKK for hver udstedt faktura. Beløbet dækker bl.a. miljø-, olie og emballageafgifter. 5.0 Levering 5.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt er leveringsbetingelsen Ex Works (EXW) fra ST Skoleinventar A/S fabrikker og i forbindelse med eventuelle direkte leverancer af handelsvarer fra underleverandørers produktionssteder eller lagrer. Leveringsbetingelserne er baseret på definitionerne iht. INCOTERMS Den aftalte leveringstid er anført i ST Skoleinventar A/S tilbud, ordrebekræftelse eller anden aftale. For det tilfælde, at køber skal sende eller meddele ST Skoleinventar A/S oplysninger, specifikationer, opmåling, tegninger m.v., der er nødvendige for leverancens gennemførelse, skal disse være ST Skoleinventar A/S i hænde senest samtidigt med udstedelse af endelig ordrebekræftelse. Hvis køber ikke overholder denne frist er ST Skoleinventar A/S ikke bundet af den afgivne leveringsfrist. ST Skoleinventar A/S fastsætter selv en ny leveringsfrist når de nødvendige oplysninger mv. er modtaget. Den nye leveringsfrist behøver ikke at være forlænget proportionelt med den periode som køber var forsinket med de nødvendige oplysninger. ST Skoleinventar A/S fastsætter ny leveringsfrist på baggrund af en grundig vurdering af produktkompleksitet, produktionskapacitet samt købers forventninger. 5.3 Uanset ovenstående er ST Skoleinventar A/S berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 30 dage regnet fra udløbet af den fastsatte leveringsdato, forudsat ST Skoleinventar A/S inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. Forsinkelse som følge af en udsat levering giver ikke køber ret til at aflyse ordren. 5.4 Kan levering, som følge af købers forhold, ikke gennemføres, forbeholder ST Skoleinventar A/S sig retten til fuldt og helt at fakturere samtlige producerede og indkøbte varerne. Der vil også bliver faktureret for aftalte services der ikke kan aflyses. Varerne kan for købers regning og risiko opmagasineres på enten ST Skoleinventar A/S lager eller på andet fjernlager. ST Skoleinventar A/S er berettiget til at opkræve lagerleje såfremt opmagasineringen af varerne skal ske på ST Skoleinventar A/S foranledning. Al aftale om lagerleje ift. priser, periode og specifikke forhold for opmagasineringen skal aftales skriftligt og enhver opmagasinering sker udelukkende for købers regning og risiko. I fald køber ikke har afhentet de leverede produkter senest 6 måneder efter den aftalte leveringsdato, er ST Skoleinventar A/S berettiget til at sælge produkterne til anden side til bedst opnåelige pris, eller at destruere produkterne for købers regning. Differencen mellem pris og destruktionsomkostninger kan ST Skoleinventar A/S også kræve betalt af køber. 6.0 Tegninger beskrivelser, godkendelser og rådgivning 6.1 De af ST Skoleinventar A/S opgivne mål og andre tekniske data i overslag, bro- Side 4/8

5 churer, tegninger, beskrivelser eller brugsanvisninger er af vejledende karakter, og ST Skoleinventar A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. ST Skoleinventar A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser. 6.2 Udleverede prøver betragtes som typeprøver. ST Skoleinventar A/S påtager sig, medmindre dette er skriftligt aftalt, intet ansvar for, at leverede varer er i overensstemmelse hermed. Produktspecifikationer, kvalitet og mængder leveres ene og alene iht. fremsendte ordrebekræftelser. Som supplement til ordrebekræftelse kan der efter aftale med kunden vedlægges godkendt tegningsdokumentation. 6.3 Ved eventuel uoverensstemmelse mellem tegningsmateriale og specifikation i tilbud, ordrebekræftelse eller anden aftale er det altid ordrebekræftelsen der er gældende. 6.4 Alle typeprøver, tegninger og tekniske dokumenter af enhver art vedrørende ST Skoleinventar A/S produkter og fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver ST Skoleinventar A/S ejendom. Hvis disse typeprøver, tegninger eller tekniske dokumenter bliver anvendt af køber til fremstilling af produkter hos andre end ST Skoleinventar A/S, forbeholder ST Skoleinventar A/S sig ret til, uden varsel, at fremsætte erstatningskrav for dækning af ST Skoleinventar A/S tab, alternativt udstede en faktura for medgået tid og omkostninger til produktion af de omhandlede typeprøver, tegninger, tekniske dokumenter mv. 6.5 Med mindre andet er skriftligt aftalt bærer køber ene og alene risikoen for opfyldelse af godkendelser, betingelser og/eller opnåelse af tilladelse til indførsel til købers land og til montering eller anden brug af de af aftalen omfattede produkter. ST Skoleinventar A/S er udelukkende forpligtet iht. de almindelige retsregler vedrørende produktansvar. 6.6 Hvis det aftales at ST Skoleinventar A/S skal montere hele eller dele af leverancen, skal alt forberedende arbejder være afsluttet, før ST Skoleinventar A/S montører ankommer til monteringsstedet, således at montørerne ikke forsinkes eller generes af f.eks. andre håndværkere, oplagrede materialer byggeaffald, eller af montørerne i øvrigt uvedkommende varer, genstande eller lignende fysiske hindringer. 6.7 Ved monteringens start skal lokalerne være tømt og frit tilgængelige ligesom køber skal sikre at lokalerne er behørigt affugtede og opvarmede samt at arbejdsstrøm og arbejdslys er til stede. Køber er forpligtet til senest 14 kalenderdage før den aftalte montering at informere ST Skoleinventar A/S såfremt (i) lokalerne ikke er i den aftalte stand og dermed ikke er klar til ST Skoleinventar A/S monteringsarbejder, og (ii) såfremt der er konstateret farlige materialer m.v. i lokalerne, f.eks. asbestholdige materialer eller andre farlige stoffer (f.eks. PCB, blystøv, m.v.) i lokalerne. 6.8 Køber er forpligtet til at sikre, at adgangsforhold både i form af tilkørselsmuligheder, aflæsning og tilgang til bygninger og lokaler i øvrigt gør det muligt for speditør og eventuelt montørerne at få varerne effektivt og sikkert ind i de lokaler hvor varerne efter gensidig aftale skal opmagasineres eller monteres. 6.9 Såfremt betingelser i afs. 6.6, 6.7. og 6.8. ikke er opfyldt forbeholder ST Skoleinventar A/S sig retten til at opgøre og fakturere de ekstra timer der bliver Side 5/8

6 forbrugt i ekstra montagetid. Såfremt forholdende ikke er som forventet vil kunden blive informeret således at kunden kan beslutte om montagen skal gennemføres eller udskydes. I den forbindelse kan ST Skoleinventar A/S såfremt kunde ønsker det udarbejde et overslag over forventet antal ekstra time der vil blive brugt på at udføre og færdiggøre montagearbejdet under de ændrede forudsætning. Såfremt kunden er forsinket med klargøring af lokaler og at installation og montage dermed ikke kan gennemføres som planlagt eller med udgangspunkt i de forudsætninger der er aftalt skal ST Skoleinventar A/S informeres så tidligt så muligt. Såfremt meddelelse om en forsinkelse eller om ændrede adgangsforhold meddeles senere end 14 dage før planlagt montageopstart forbeholder ST Skoleinventar A/S sig retten at fakturere kunden de omkostninger de er forbundet med forsinkelsen. 6.9 Dokumenteret tidsforbrug og omkostninger for ST Skoleinventar A/S montører, som følge af købers manglende overholdelse af ovennævnte vilkår i 6.6 og 6.7 samt for transport og ventetid betales efter påkrav fra ST Skoleinventar A/S af køber. 7.0 Undersøgelsespligt og reklamation 7.1 Køber er forpligtet til straks, og senest 3 dage efter modtagelsen af en leverance, at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Hvis køber undlader dette, og hvis der efterfølgende konstateres skader og mangler som kunne eller burde have været opdaget, mister køber indsigelserne vedrørende disse forhold. Hvis det er aftalt, at ST Skoleinventar A/S skal forestå montering af de leverede produkter, er køber forpligtet til senest 3 dage efter monteringens afslutning at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af mangler. 7.2 l tilfælde af, at andre leveringsbetingelser end Ex Works, jf. 5.4 er aftalt og ST Skoleinventar A/S har ansvaret og risikoen for transporten skal reklamationer over fragtskader foretages af køber eller af anden modtager af leverancen ved påtegning på fragtbrevet direkte til fragtføreren straks ved modtagelsen. Er der ikke foretaget reklamation ved påtegning på fragtbrevet, er ethvert krav fra købers side mod ST Skoleinventar A/S, hidrørende fra skader sket under transporten, bortfaldet. 7.3 Skulle en leverance være behæftet med en mangel, som det ikke har været muligt at konstatere under den i pkt. 7.1 nævnte undersøgelse, skal køber uden ubegrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde have været opdaget, skriftligt reklamere til ST Skoleinventar A/S. Reklamationen skal indeholde en nøjagtig og udtømmende specifikation og beskrivelse af manglen samt identifikation af de(n) mangelfulde enhed(er) i leverancen. 8.0 Garanti 8.1 På nye produkter yder ST Skoleinventar A/S, medmindre andet skriftligt er aftalt, garanti i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. 8.2 ST Skoleinventar A/S afhjælpningspligt omfatter ikke følgerne af naturligt slid og ælde, overlast, manglende overholdelse af serviceforskrifter, mangelfuld vedligeholdelse, mangelfuld eller uhensigtsmæssig betjening og/eller montering (herunder tilsidesættelse af de givne monterings- og/eller betjeningsforskrifter), hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret Side 6/8

7 eller risikoen. Sådanne forhold betragtes i øvrigt ikke som fabrikationsfejl. 9.0 Ansvar 9.1 ST Skoleinventar A/S erstatningsansvar over for køber kan ikke overstige fakturabeløbet for leverancen, dog således at et erstatningsansvar aldrig kan overstige den maksimalt opnåelige dækning på ST Skoleinventar A/S erhvervs- og produktansvarsforsikring. 9.2 ST Skoleinventar A/S ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning af de omhandlede produktenheder. Alternativt kan ST Skoleinventar A/S efter eget valg kreditere køber et af ST Skoleinventar A/S fastsat beløb, der ikke kan overstige den mangelfulde del af leverancens pris (opgjort eksklusive moms). Det er ene og alene ST Skoleinventar A/S, der har ansvaret og bemyndigelsen til at beslutte hvilken form for afhjælpning, der skal eksekveres. 9.3 ST Skoleinventar A/S kan aldrig gøres ansvarlig for tabt avance, tredjemands tab, driftstab, herunder tab ved forsinkelse med byggeri, industriproduktion m.v. eller andet indirekte tab. 9.4 ST Skoleinventar A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i købers besiddelse. I øvrigt er ST Skoleinventar A/S kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af ST Skoleinventar A/S eller andre, som ST Skoleinventar A/S har ansvaret for. 9.5 ST Skoleinventar A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller for skader på produkter, der er leveret af ST Skoleinventar A/S, men hvori der indgår produkter, halvfabrikata, eller materialer fremstillet og/eller leveret af køber. 9.6 Såfremt ST Skoleinventar A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde ST Skoleinventar A/S skadesløs i samme omfang, som ST Skoleinventar A/S ansvar er begrænset i henhold til punkt ST Skoleinventar A/S er alene ansvarlig for egen leverance, medmindre andet skriftligt er aftalt. ST Skoleinventar A/S hæfter ikke for fejl og mangler der stammer fra arbejde udført af selvstændige underentreprenører, medmindre disse er engageret og betalt af ST Skoleinventar A/S. 9.8 Aftaler med øvrige entreprenører kan efter købers bemyndigelse indgås af ST Skoleinventar A/S på købers vegne. ST Skoleinventar A/S påtager sig dog intet ansvar for entreprenørens arbejde, herunder eventuelle skader eller øvrige ansvarspådragende handlinger, som den pågældende underentreprenør måtte være ansvarlig for. 9.9 ST Skoleinventar A/S' ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 2 år fra leveringen, henholdsvis monteringens færdiggørelse. Dette ansvar er kun gældende såfremt de af ST Skoleinventar A/S leverede og evt. monterede varer er blevet regelmæssigt serviceret og vedligeholdt. Forventninger og krav til regelmæssig gennemførelse og udførelse af service og vedligehold er beskrevet i den standard vedligeholdelses vejledning som altid bliver udleveret i forbindelse med levering af og eventuelt slutmontage af varerne. Det er købers forpligtelse at sikre at ST Skoleinventar A/S standard service- og vedligeholdelsesmanual er modtaget og at relevante Side 7/8

8 personer har modtaget den gennemgang af manualen Force majeure 10.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for ST Skoleinventar A/S, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouter, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import-/eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som ST Skoleinventar A/S ikke har indflydelse på l disse tilfælde er ST Skoleinventar A/S efter eget valg berettiget til at annullere ordren, eller en del af ordren, uden at dette skal betragtes som misligholdelse, eller at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt Lovvalg og værneting 11.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen og rækkevidden af Forretningsbetingelserne, afgøres ved Århus Byret ved anvendelse af dansk ret ST Skoleinventar A/S er dog berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor købers forretningssted og/eller hovedkontor er beliggende Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende produktansvar. ST Skoleinventar A/S, 1. januar Side 8/8

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

PRISLISTE EL-TILBEHØR

PRISLISTE EL-TILBEHØR PRISLISTE EL-TILBEHØR 2013 INDHOLD PRISLISTER RULLEGARDINER 1 LØSDELE TIL RULLEGARDINER 13 PLISSÉGARDINER 19 LØSDELE TIL PLISSÉGARDINER 43 LAMELGARDINER 51 LØSDELE TIL LAMELGARDINER 81 På din forhandlerside

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS- OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER

SALGS-, LEVERINGS- OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER SALGS-, LEVERINGS- OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER for Minaltan.dk A/S 29 81 38 25 Marøgelhøj 11 8520 Lystrup (I det følgende benævnt minaltan.dk ) 1. Generelt 1.1. Nedenstående betingelser gælder for alle

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelsesområde 1.1. Disse betingelser gælder kun for aftaler, hvor én af

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

PRISLISTE 15.04.2015

PRISLISTE 15.04.2015 PRISLISTE 15.04.2015 2015 Salg af materialer fra Lønggården, Sorø Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt råstofafgift 3,00 kr/ton Størrelse (mm) Rumvægt (kg/m 3 ) (kr/ton) Søsand

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere