Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat om oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever NOTAT Dato: 13. oktober 2011 Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole Med oprettelse af indskolingsgrupper på Bagsværd Skole vil Gladsaxe Kommune kunne tilbyde tosprogede elever med et væsentligt sprogstøttebehov, plads på en skole med få tosprogede elever i såkaldte indskolingsgrupper. Indskolingsgrupperne er for de elever hvor den kommunale sprogscreening har vist, at eleverne har et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog. En plads i indskolingsgruppe er frivillig og tilbydes i forbindelse med den samtale som finder sted efter sprogscreeningen lige inden skolestart mellem forældre og tale-høre-pædagog og tosprogskonsulenten. I vurderingen af, hvor eleven samlet set får det bedste undervisningstilbud indgår, at tilegnelsen af det danske sprog styrkes, ved at den pågældende elev ved skolegang på en skole med en mindre andel af tosprogede elever med sprogstøttebehov, får en øget danskpåvirkning fra klassekammerater med dansk som modersmål eller fra elever, der taler dansk på et modersmålslignende niveau. Kommunens fastlæggelse af rammerne for organiseringen af undervisningen indebærer, at elevens behov på denne skole tilgodeses på særlig vis, i dette tilfælde gennem indskolingsgrupper. Indskolingsgrupperne fungerer som integrationsplatform, hvor rammerne i og omkring indskolingsgrupperne er et fagligt kompetent og udviklende miljø. Afgrænsning af indskolingsgrupper for tosprogede elever Målet er samlet set at give disse tosprogede elever en bedre læringssituation for at sikre dem en bedre skoleuddannelse. De tosprogede elever gives tilbuddet på baggrund af en sproglig vurdering/sprogscreening udført i børnehaven. Herefter gennemføres samtaler med forældrene om tilbuddet og besøg på den modtagende skole med indskolingsgrupperne. De tosprogede elever, som indskrives i indskolingsgrupperne, har vanskeligheder ved det danske sprog, og det er dokumenteret ved sprogscreeningen i børnehaven, at det er børnene med det største behov for støtte, som tilbydes ordningen på en anden skole end distriktsskolen. Eleverne indskrives i almindelige klasser og tildeles ca. 5 ugentlige lektioner til undervisning i dansk som andetsprog, der organiseres i grupper på tværs af klassetrin. Undervisningen i dansk som andetsprog varetages af lærere med særlig uddannelse. Desuden er tilknyttet en tosproget medarbejder/kulturel medarbejder til skolen. Den tosprogede medarbejder/kulturformidler er ligeledes brobygger mellem skolen og de tosprogedes forældre. Indskolingsgrupperne placeres på Bagsværd Skole, og senere kan indskolingsgruppetilbuddet udvides til andre skoler. Tilbuddet er fire-årigt (0. 3. kl.) og omfatter undervisning i dansk som andetsprog, undervisning i klassen samt undervisning på hold. J. nr A00 1

2 Sprogscreening og tilbud om plads i indskolingsgrupper I Gladsaxe sprogvurderes tosprogede småbørn ved 3- og 4-årsalderen jf. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om folkeskolen Lov nr. 630 af 11/06/2010 og før skolestart jvf. Bekendtgørelse nr. 31 af 10. januar 2006( 1. Stk. 3. Ved optagelse forstås i denne bekendtgørelse den ordinære optagelse ved skolestart samt optagelse i forbindelse med skoleskift ved flytning m.v. ). Alle børn sprogvurderes, såvel tosprogede som etsprogede danske børn i børnehaveklassen, jvf. Folkeskoleloven 11. Stk. 2. om obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Med baggrund i den samtale alle forældre deltager i, i forbindelse med deres barns sprogscreening inden skolestart, vil tale-høre-pædagogen sammen med tosprogskonsulenten deltage i de samtaler med de tosprogede forældre hvis børn vurderes til at have et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog. Samtalen har til formål at motivere familien til at tage imod tilbuddet. Projektgrundlag Et tilbud om at blive indskrevet i en indskolingsgruppe på en anden skole end distriktsskolen på baggrund af: : 1) En individuel sprogvurdering, som viser at eleven har et ikke uvæsentligt behov 2) En beskrivelse af skolen med indskolingsgruppernes pædagogiske tilbud 3) Forældrenes accept af tilbuddet 4) Eleverne kan fortsætte deres skolegang på Bagsværd Skole, når indskolingsgrupperne slutter efter 3. klasse 5) Yngre søskende til elever i indskolingsgrupperne kan optages på Bagsværd Skole 6) Indskolingsgrupperne skal evalueres efter to år. Det er bl.a. interessant at undersøge, hvor mange elever som ønsker at tage imod tilbuddet, effekten af tilbuddet skal evalueres og det er interessant at se hvor mange der benytter sig af søskendegarantien Sprogvurderingen Ved sprogvurderingen anvendes Undervisningsministeriets materiale Vis hvad du kan, der er særligt udviklet til tosprogede børn. Sprogudviklingen ses som en proces med registrering i trin med fokus på det barnet kan. Trin 1 Helt begynder, trin 2 Usikker sprogbruger, trin 3 På vejsprogbruger på dansk. trin 4 sikker sprogbruger på dansk. Elever som vil blive tilbudt en plads i indskolingsgrupper er fortrinsvis fra trin 1 og trin 2, mens elever fra trin 3 kan vurderes til at blive tilgodeset bedst i en indskolingsgruppe. Tale-høre-pædagogerne vurderer ud fra screeningsmaterialet hvilke elever som vil profitere af at gå i indskolingsgrupper. Det skal være elever med de største sproglige udfordringer. Kommunikationsbehov/Informationsbehov Dagtilbudslederne skal have tydelig instruktion om kommunens ønske. Information gennem formelle og uformelle netværk. Information ved indskrivning. Informationsmateriale på relevante sprog. J. nr A00 2

3 Overordnet beskrivelse af oprettelse af indskolingsgrupper i Gladsaxe Kommune Lovgivning: vedr. supplerende undervisning i dansk som andetsprog Supplerende undervisning i dansk som andetsprog (DSA) er beskrevet i folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 31. af 10. januar 2006 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Sprogundervisningen i faget dansk som andetsprog tilrettelægges ud fra fagets trin- og slutmål, jævnfør Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog, hvortil der henvises. Denne undervisning er beregnet for elever, som ved optagelsen har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens undervisning, men som alligevel har behov for undervisning i dansk som andetsprog, jævnfør formålet for faget. Indskolingsgrupper: Indskolingsgrupperne indføres for at opnå en bedre integration og en mere hensigtsmæssig udvikling af de dansksproglige kompetencer for tosprogede skolebegyndere. Indskolingsgrupperne oprettes på skoler med få tosprogede elever, således at der kan skabes de mest optimale indlæringsbetingelser for de elever, som gives et tilbud om en plads i indskolingsgruppe. Eleverne tilbydes en plads i indskolingsgrupperne på baggrund af sprogscreening i børnehaven, som viser at de har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte. Eleverne indskrives i de almindelige klasser og tildeles ca. 5 lektioner pr. elev pr. uge til undervisning i dansk som andetsprog. Eleverne samles, så vidt det er muligt, i grupper med samme sprog. Indholdet i undervisningen Sprogundervisningen i faget dansk som andetsprog tilrettelægges ud fra fagets trin- og slutmål, og ud fra Fælles Mål faghæfte 19 for dansk som andetsprog. Ifølge vejledningen om organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever kan indholdet bl.a. være: Forforståelse i forbindelse med emner/temaer/tekster, der arbejdes med i klassen med henblik på sproglig og kulturel forståelse Læse- og skriveudvikling på dansk Mundtlige og skriftlige udtryksfærdigheder på dansk Udvikling af kommunikationsstrategier Lytteforståelse og lyttestrategier Udvikling af ordforråd og begreber i de enkelte fag Udtale Sproglig og kulturel bevidsthed Viden om sprogtilegnelse og egen læring Sprogbrug og sproglig variation Undervisning i udvalgte dele af sprogsystemet Forberedelse af fælles aktiviteter i klassen Evaluering og efterbearbejdning af undervisningsforløb m.m. Organisering Den supplerende undervisning i dansk som andetsprog gives som en sproglig dimension i undervisningen, som holdundervisning eller lignende. Undervisningen kan foregå enten i eller uden for klassen efter følgende principper: J. nr A00 3

4 1. Undervisningen i dansk som andetsprog tilrettelægges som en integreret del af undervisningen i klassen, hvor faglærerne tilrettelægger undervisningen i overensstemmelse med andetsprogspædagogiske metoder, der tager højde for, at eleven tilegner sig dansk og det pågældende fags indhold sideløbende. 2. Undervisningen tilrettelægges som ovenstående, derudover tilknyttes en indskolingsgruppelærer i undervisning, som supplerer fagundervisningen med dansk som andetsprog i klassen eller uden for klassen i den almindelige undervisningstid med enkelte elever eller på hold med elever fra samme klasse eller på tværs af flere klasser. Sprogundervisningen i dansk som andetsprog koordineres med den faglige udvikling, så eleverne ikke kommer bagud, når de modtager sprogundervisning uden for klassen. Holddannelse Holddannelse kan ske inden for den enkelte klasse og på tværs af klassetrin for hermed at styrke mulighederne for at tilgodese princippet om undervisningsdifferentiering. Klassen er dog omdrejningspunktet for alle elever, og det er her, eleverne skal undervises den overvejende del af undervisningstiden, det vil sige mere end halvdelen af tiden. Evaluering af den sproglige udvikling Det er vigtigt for elevens udbytte af undervisningen, at der sker en løbende vurdering af den sproglige udvikling. Evalueringen skal foretages mindst to gange om året. Der kan anvendes undervisningsministeriets screeningsmateriale, Vis hvad du kan eller andet materiale, som er velegnet til formålet. Det er vigtigt at huske på, at den tosprogede elev er i gang med en sproglig udvikling på både modersmålet og dansk. Derfor kan det være nyttigt at inddrage de tosprogede medarbejdere til vurdering af elevens samlede sproglige kompetence i den udstrækning, det er muligt. Hvis der ikke sker en forventet udvikling i elevens sproglige udvikling, skal det afdækkes om dette kan skyldes andre udfordringer end tosprogethed. Forældresamarbejdet Forældrene skal løbende orienteres om resultatet af sprogscreeningen og den undervisning i dansk som andetsprog, som eleven modtager f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af elevplaner. Forældrene kan inviteres til at deltage i undervisningen for at støtte elevernes udbytte og selv få større viden om skolen til gavn for eleverne. Personale i indskolingsgrupperne Indskolingsgruppelærere De ekstra lektioner som tildeles skolen til undervisning i dansk som andetsprog, læses af lærere som har uddannelse eller erfaring inden for dansk som andetsprog. Det er indskolingsgruppelærernes opgave: At undervise eleverne i dansk som andetsprog i et antal ekstra sprogstøttetimer At evaluere og dokumentere elevernes sproglige udvikling At samarbejde med de øvrige lærere/medarbejdere om indskolingsgruppen J. nr A00 4

5 Lærerne indgår i klassens team og deltager i planlægningen af undervisningen i de klasser, hvor eleverne går. Hver elev udløser en ressource svarende til to ugentlige undervisningslektioner pr. elev. Tosprogede medarbejdere/kulturelle medarbejdere Til indskolingsgrupperne tilknyttes tosprogede medarbejdere, som taler dansk og et fælles modersmål med børnene i et antal lektioner afhængig af antallet af tosprogede elever. Det er de tosprogede medarbejderes opgave: At støtte de tosprogede elevers integration på skolen/sfo At nyttiggøre elevernes modersmål i fagundervisningen med det sigte, at eleven lærer dansk og samtidig tilegner sig det faglige indhold i fagene At deltage i vurderingen af elevernes samlede sproglige kompetencer At være brobygger i samarbejdet mellem skole/sfo og forældre At fungere som tolk ved forældresamtaler, hvor det er nødvendig Børnehaveklasseledere, øvrige lærere i indskolingen og SFO Det er vigtigt at børnehaveklasselederne og de øvrige indskolingslærere samt SFO deltager i et kursusforløb inden opstart af indskolingsgrupperne, så de bliver ordentligt klædt på til den nye opgave. Et introduktionskursus kunne have en varighed af 21 timer, og kunne indeholde oplæg om: Kulturforståelse, om familiestruktur, børneopdragelse, forventninger til skole m.m. Tværkulturelt forældresamarbejde, om at bygge bro mellem det to-kulturelle barns liv i hjem og skole/institution. Om sprogets betydning Der vil i forbindelse med oprettelsen af indskolingsgrupperne være brug for videreuddannelse, både på kortere og længere sigt. I første omgang er det de voksne som er i indskolingen og SFO som skal rustes til opgaven til at kunne varetage undervisningen i dansk som andetsprog. Senere skal også mellemtrins- og udskolingslærerne være fagligt klædt på til denne opgave. (Se kommunalt kompetenceløft for Gladsaxe Kommune) Økonomi, udgift til indskolingsgruppelærere Beskrivelse Beløb Udgifter 1. år med ½ lærerstilling Udgifter 2. år med 1 lærerstilling Udgifter 3. år med 1 ½ lærerstilling Udgifter 4. år med 2 lærerstillinger Indrette lokaler (etableringsfasen - engangsudgift) Udgift pr. år i lærerlønninger i alt når indskolingsgrupperne er fuldt implementeret Udarbejdelse af informationsmateriale o.l. - Udgiften til lærerlønningerne er beregnet ud fra gennemsnitslønninger i Gladsaxe Kommune for skoleåret 2011/2012. Løn til modersmålslærer er ikke medregnet, da kommunens modersmålslærere er lønnet centralt. Derudover er der medregnet et beløb på til indkøb af inventar og materialer til opstart af den supplerende undervisning i dansk som andetsprog i indskolingsgrupperne. Udarbejdelse af informationsmateriale har en særlig vigtig betydning, og det er vigtigt at materialet oversættes til mange forskellige modersmål. Kursusudgifter, i forbindelse med opstart af indskolingsgrupper Beskrivelse Indskolingsgrundkursus Beløb J. nr A00 5

6 Kursusgebyr, eksl. moms og transport bh.kl.ledere indskolingsgruppelærere, kursustid lærere, kommende 1. klasses lærere pædagoger tilknyttet de 3 klasser sprogede medarbejdere Pris i alt ( Før opstart af indskolingsgrupper på Bagsværd Skole er det vigtigt, at personalet omkring indskolingsgruppen er klædt på til at varetage den nye opgave. Derfor vil der være et første fælles kursusforløb for børnehaveklasselederne, øvrige lærere og pædagoger tilknyttet klasserne med indskolingsgrupperne og de tosprogede medarbejdere indeholdende oplæg om: - Kulturforståelse, om familiestruktur, børneopdragelse, forventninger til skole m.m. - Tværkulturelt forældresamarbejde, om at bygge bro mellem det to-kulturelle barns liv i hjem og i skole/institution - Om sprogets betydning Kurset vil have en varighed af 21 timer. J. nr A00 6

NOTAT. 14. september Tosprogsundervisningen i Gladsaxe Kommune. Bilag 1:

NOTAT. 14. september Tosprogsundervisningen i Gladsaxe Kommune. Bilag 1: Bilag 1: NOTAT Tosprogsundervisningen i Gladsaxe Kommune 14. september 2011 Anbefalinger vedrørende oprettelse af indskolingsgrupper, kompetenceudvikling af medarbejdere, basisundervisning og bedre udnyttelse

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog

Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog Praktisk og pædagogisk Vejledning til Sprogstøtte på modersmål og dansk som andetsprog Udarbejdet af Pædagogik og Integration Århus Kommune 2011 3. udgave 1 Forord Byrådet i Århus Kommune vedtog den 18.

Læs mere

Tosprogede børn og unge

Tosprogede børn og unge FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDE Tosprogede børn og unge Definition og afgrænsning af indsatsområdet I Partnerskab om Folkeskolen har 34 kommuner og KL sat sig som mål at øge elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling Vejledning til sprogvurderinger - og indskoling September 2016 I Holbæk Kommune arbejder vi systematisk og fagligt med udvikling af børns sprog og læsekompetencer. For at sikre pædagoger og lærere de bedste

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Skolestart på BillundSkolen

Skolestart på BillundSkolen Skolestart på BillundSkolen Formålet med børnehaveklassen er: 1. At lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 7 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Abildgårdskolen Skoleår: 07/08 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 5 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Risingskolen Skoleår: 2007/2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Evaluering af indskolingsgruppeordning

Evaluering af indskolingsgruppeordning Evaluering af indskolingsgruppeordning Center for Dagtilbud & Skoler Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 Baggrund... 4 Evaluering af indskolingsgrupperne... 4 Metode og dataindsamling...

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet - Orientering om status for arbejdet Statistisk del af analysen Vi undersøger tosprogsområdet med udgangspunkt i eksisterende data om eleverne i folkeskolerne:

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

skal i skole Overgangsmateriale Fra børnehaven til skolen Svendborg Kommunes Dagtilbud og Interkulturelt Team

skal i skole Overgangsmateriale Fra børnehaven til skolen Svendborg Kommunes Dagtilbud og Interkulturelt Team skal i skole Overgangsmateriale Fra børnehaven til skolen Svendborg Kommunes Dagtilbud og Interkulturelt Team Faktuelle oplysninger: Barnets navn: Barnets Cpr.nr.: Dagtilbud: Skoledistrikt: Ved indskrivning

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 5 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Humlehaveskolen Skoleår: 2008-09 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Pædagogisk specialisering Problematisering...2. Undersøgelsesspørgsmål...3

Pædagogisk specialisering Problematisering...2. Undersøgelsesspørgsmål...3 Indholdfortegnelse Tematisering...2 Problematisering...2 Afgrænsning...3 Undersøgelsesspørgsmål...3 Begrebsafklaring...4 To-kulturel...4 Hvad kan det danske samfund tilbyde af sprogudvikling for det enkelte

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune?

Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune? Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune? Strategi, samarbejde og erfaringer fra en kommunal konsulent Vinie Hansen, pædagogisk og administrativ konsulent i Greve Kommune siden 2001 Folkeskolelærer siden

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

SPROG- OG LÆSE- KOMPETENCER HOS TOSPROGEDE ELEVER

SPROG- OG LÆSE- KOMPETENCER HOS TOSPROGEDE ELEVER SPROG- OG LÆSE- KOMPETENCER HOS TOSPROGEDE ELEVER Udviklingsredskab til ledelsen Dette udviklingsredskab henvender sig til skolens ledelse. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om sprog- og

Læs mere

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail:

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail: Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf. 6190 3500. Mail: holmegaardsskolen@hvidovre.dk Februar 2018 Princip: Undervisningens organisering Formål: Undervisningens organisering skal skabe rammer,

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Velkommen i skole... 4 Nye oplevelser... 5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...

Læs mere

SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER

SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER Kære forældre I denne pjece kan I læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn i en specialklasse på Skæring Skole. Vi håber, at vi på denne måde

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til

Læs mere

Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune

Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune 2012 Center for Dagtilbud Nordbycentret Indhold Mål for sprogstimulering i Slagelse

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering.

Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering. Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering. Sprogscreening Sprogscreeningens formål Sprogscreeningen er en begrænset undersøgelse af det enkelte barns sproglige udvikling, som her

Læs mere

Aktuel viden om integration, der lykkes

Aktuel viden om integration, der lykkes Aktuel viden om integration, der lykkes BKF Region Midtjylland og Foreningen af socialchefer Midtjylland Fredag 10. juni kl. 9.00 10.00 Mette Steen og Birgitte Bækgaard Side 1 Disposition 1. Den aktuelle

Læs mere

Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever

Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever Punkt 6. Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever 2018-030078 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, grundlaget for en fordelingsmodel for sprogligt

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Sprogbeskrivelser og IUP'er

Sprogbeskrivelser og IUP'er Sprogbeskrivelser og IUP'er Hvorfor er det vigtigt? Hvordan gennemføres, analyseres og implementeres de i undervisningen? Arbejdsplan Lovgrundlaget Bekendtgørelse og Faghæfte 19 Begrebsafklaring sprogvurering-sprogbeskrivelse

Læs mere

Håndbog for modtagelse af nyankomne elever. Basistilbud på skoleområdet i Horsens Kommune

Håndbog for modtagelse af nyankomne elever. Basistilbud på skoleområdet i Horsens Kommune Håndbog for modtagelse af nyankomne elever Basistilbud på skoleområdet i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvilke elever tilbydes basistilbud? 3. Undervisning i dansk som andetsprog

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Evaluering af Sproggrupper i indskolingen pa Bagsværd Skole

Evaluering af Sproggrupper i indskolingen pa Bagsværd Skole Evaluering af Sproggrupper i indskolingen pa Bagsværd Skole Sproggruppeprojektet har sat tydelige enkle sprogpædagogiske mål op, som alle i teamet kender. Alle elever har gavn af at kende det eksakte mål,

Læs mere

Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater

Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater Notat Emne Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater efter to års skolegang Den 23. januar 2009 Lov 594 Lov 594 i Århus Sprogscreening af skolebegyndere i 2006 Sprogscreening af elever

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Evaluering og test af tosprogede elever

Evaluering og test af tosprogede elever Evaluering og test af tosprogede elever 36 lektioner plus to mellemliggende hjemmeopgaver Udvikler Seminarielektor Ulla Bryanne, University College Nordjylland Resumé Kurset henvender sig til lærere, der

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Borgmesterens Afdeling Byrådsservice Den 25. april 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Enhedslisten har den 8. april 2014 fremsendt en række spørgsmål omkring

Læs mere

HÅNDBOG 1.generation 2008. Organisering af og retningslinjer for undervisning af dansk som andet sprog i Assens Kommune

HÅNDBOG 1.generation 2008. Organisering af og retningslinjer for undervisning af dansk som andet sprog i Assens Kommune HÅNDBOG 1.generation 2008 Organisering af og retningslinjer for undervisning af dansk som andet sprog i Assens Kommune 1 Indholdsfortegnelsen Indledning...3 Mål...3 Resume...4 Organisering og undervisning

Læs mere

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Information om den supplerende undervisning. Den supplerende undervisning i dansk som andet-sprog fra sprogstøttecenteret tilbyder følgende: Læseprojekt.

Læs mere

Informationsfolder om ny model for 0. årgang på Overlund Skole. Skoleåret

Informationsfolder om ny model for 0. årgang på Overlund Skole. Skoleåret Informationsfolder om ny model for 0. årgang på Overlund Skole Skoleåret 2014-2015 Baggrund for den nye model. Skolen har i mange år haft et tæt og konstruktivt samarbejde med børnehaverne i forbindelse

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Den nye sprogvurdering. Metode og normering. Den nye sprogvurdering. Lovgrundlag

Den nye sprogvurdering. Metode og normering. Den nye sprogvurdering. Lovgrundlag Den nye sprogvurdering Metode og normering Den nye sprogvurdering Metode og normering En del af dagtilbudsloven i 2007 og ændret i 2010 Skal ses i sammenhæng med skolelovens bestemmelse om sprogvurdering

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG DANSK SOM ANDETSPROG

SPECIALUNDERVISNING OG DANSK SOM ANDETSPROG SPECIALUNDERVISNING OG DANSK SOM ANDETSPROG Skolens praksis Skolens støttecenter varetages af skolens leder, viceskoleleder og afdelingsleder for støttecenteret. Der er tilknyttet et antal lærere til varetagelse

Læs mere

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart 1 Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Praktisk information... 2 Hvilke kommuner skal indberette?... 2 Hvor finder

Læs mere

Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18

Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18 Søndre Skole Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18 Indsatsområde Teamets samarbejde om varieret skoledag Innovation og entreprenørskab (21 skills) Motion & bevægelse USU Fysiske læringsmiljøer Målet for

Læs mere

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Kære elever og forældre I denne folder kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i indskolingen på Haldum-Hinnerup Skolen. Vi

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA Christiane Bech, Udviklingskonsulent og projektleder Lene Mose Nielsen, Underviser RAMMERNE Projekt under Social- og Integrationsministeriet:

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

INDSKOLINGEN UTTERSLEV SKOLE. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin.

INDSKOLINGEN UTTERSLEV SKOLE. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin. Utterslev Skole Skoleholdervej 20 2400 København NV mail@utterslevskole.kk.dk 33 66 92 00 INDSKOLINGEN 1. udgave 1. oplag 2014-06-19 Redaktion: Anne Jul,

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

To sprog én udfordring

To sprog én udfordring To sprog én udfordring 1 Uddrag af spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med Tosprogs-Taskforcen og DRs kampagne To sprog én udfordring Det siger lærerne *** Indblik i svarene fra over 2.000 lærere om

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Velkommen til Dansk Som Andetsprog (DSA) på Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune

Velkommen til Dansk Som Andetsprog (DSA) på Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune Velkommen til Dansk Som Andetsprog (DSA) på Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune Jf. Folkeskolelovens bestemmelser tilbyder Aabybro Skole dansk som andetsprog til tosprogede børn, som har fået opholdstilladelse

Læs mere