ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S"

Transkript

1 Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem Firstcom og en abonnent. Eventuelle afvigende bestemmelser i en abonnements ordre, acceptskrivelse eller lignende er kun gældende med Firstcoms udtrykkelige og skriftlige accept. 2. Abonnement For hvert abonnement hos Firstcom indgås en aftale, der nærmere beskriver omfang og valg af ydelser, pris, leveringstid samt eventuelle særlige vilkår. Firstcom er berettiget til med 1 måneds varsel at ændre abonnementsaftalen og installationen, såfremt dette er påkrævet af hensyn til trafik, drift og/eller tekniske forhold. Overgang af abonnement herunder overdragelse til eje og sikkerhed af en abonnementsaftale eller en abonnents rettigheder i forhold til Firstcom i øvrigt eller videregivelse eller udlån af passwords til tredjemand, kan alene finde sted med Firstcoms forudgående skriftlige accept. Firstcom er berettiget til som betingelse herfor at opkræve et gebyr. Kunden er forpligtet til skriftligt at meddele Firstcom enhver senere ændring af kundens navn, adresse o.lign. snarest. Firstcom forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af kunden, herunder at indhente kreditoplysninger. For kundens engagement gælder et kreditmaksimum, som Firstcom meddeler kunden ved aftalens indgåelse. Firstcom er berettiget til at ændre det tildelte kreditmaksimum i såvel opadgående som nedadgående retning som resultat af en efterfølgende kreditvurdering. Firstcom kan straks eller senere under aftaleforholdet kræve, at kunden inden et nærmere tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i kundens forhold. Abonnementsaftalen anses for endeligt indgået, når Firstcom har godkendt aftalen og modtaget eventuel sikkerhedsstillelse. Senest 5 dage fra modtagelsen af den underskrevne kontrakt, meddeler Firstcom kunden om abonnementsaftalen er endeligt indgået. 2a. Definitioner vedrørende trafikafregning Teletrafik gennemført via Firstcom kan afregnes pr. minut eller pr. sekund. Dette specificeres nærmere i den enkelte aftale. De to afregningsformer er defineret som følger: -Ved trafik afregnet pr. sekund afregnes kunden pr. påbegyndt sekund. Således er samtaleprisen defineret som: (minutpris/60)*samtaletid, hvor samtaletiden er opgjort i sekunder. -Ved trafik afregnet pr. minut afregnes kunden pr. påbegyndt minut. Således omregnes ethvert opkald til hele minutter ved oprunding og samtalen afregnes som minutpris*samtaletid, hvor samtaletiden er opgjort i hele oprundede minutter.

2 Side 2 2b. Særlige vilkår for ISDN30-produkter Efter aftale med Firstcom sørger kunden for, at der er uhindret adgang for Firstcom til at etablere nettermineringspunktet og ledningsføring. Gives der ikke Firstcom uhindret adgang på det aftale tidspunkt, er Firstcom berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Kunden sørger efter aftale med Firstcom for eventuel forskriftsmæssig elforsyning til brug for tilslutningen og dennes drift. Eventuelle udgifter hertil påhviler kunden. Kunden kan ikke råde retligt over Firstcom s eller øvrige operatørers installationer, det være sig ved salg, leje, lån, pantsætning el.lign., og må i øvrigt ikke foretage indgreb i disse. 2c. Særlige vilkår for Detail-produkter Nærværende abonnement må ikke uden Firstcom s skriftlige godkendelse videresælges eller udlånes til andre virksomheder end abonnenten. 3. Firstcoms forpligtelser Firstcoms ydelser består i at levere taletelefonitjenester på varierende teknologier og i nærmere bestemt omfang etablere den aftalte adgang for abonnenten til PSTN-nettet samt at opfylde de ydelser i tilknytning hertil, som måtte være omfattet af abonnementsaftalen. Firstcom garanterer ikke fremkommeligheden af fax og modemkald over IP 4. Abonnentens forpligtelser Abonnenten er forpligtet til at sikre en konkret og forsvarlig opbevaring og behandling af Firstcoms hardware og installationer hos abonnenten i en overensstemmelse med Firstcoms anvisninger, herunder sikre, at Firstcom - og ingen uvedkommende til enhver tid har adgang hertil. Abonnenten er forpligtet til at sikre, at Firstcoms hardware og installationer hos abonnenten er tilstrækkeligt forsikrede. Abonnenten er uberettiget til at foretage indgreb i Firstcoms hardware og installationer. Abonnenten er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for hel eller delvis beskadigelse samt bortkomst af Firstcoms hardware og installationer hos abonnenten, og er forpligtet til at yde Firstcom erstatning for tab som følge heraf. Abonnenten er forpligtet til at informere Firstcom om enhver ændring i abonnentens brug af abonnementet og/eller abonnentens virksomhed, herunder ny adresse, lokaliteter hvorfra abonnementet anvendes mv. Abonnenten er alene berettiget til at tilslutte udstyr til hardware og installationer, såfremt sådan tilslutning er forsvarlig og i overensstemmelse med Firstcoms retningslinier og de af Telestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser herom. Abonnentens tilslutning af udstyr sker på eget ansvar. Abonnenten har selv ansvaret for opbevaring af og uvedkommendes adgang til abonnentens egen hardware og installationer, medmindre disse opbevares hos Firstcom. I så fald er Firstcom mod et passende varsel forpligtet til at give abonnenten adgang hertil.

3 Side 3 Abonnenten har ansvaret for korrekt ledningsføring til og installation af eget udstyr. Abonnenten har selv ansvaret for korrekt opsætning af internt netværk, og for at stille passende ekspertise til rådighed for Firstcom s medarbejdere såfremt opsætningen af abonnenten teleløsning kræver ændringer i abonnentens intene netværk. Abonnenten har selv ansvaret for alle ændringer foretaget i opsætningen af abonnentens interne netværk med mindre en særlig aftale om konsulentbistand er indgået med Firstcom. 5. Ejendomsret I den udstrækning Firstcoms hardware og installationer anbringes hos abonnenten, bevarer Firstcom ejendomsretten til disse og abonnenten er straks ved ophør af abonnementsaftalen forpligtet til at returnere disse til Firstcom. Abonnenten er uberettiget til at udøve tilbageholdsret i Firstcoms ejendele i forbindelse med eventuelle krav på Firstcom. 6. Fejl og fejlretning Abonnenten er forpligtet til hurtigst muligt og inden for rimelig tid efter en fejl eller mangels konstatering, at rapportere sådanne fejl eller mangler til Firstcom. I modsat fald fortaber abonnenten retten til at gøre fejlen eller manglen gældende over for Firstcom Ved abonnentens rettidige rapportering af fejl eller mangler vil Firstcom hurtigst muligt søge at afhjælpe sådanne inden for almindelig kontortid eller hvis særlig supportaftale er indgået uden for normal arbejdstid i henhold til sådan supportaftale. Ved fejlretning er abonnenten forpligtet til mod forevisning af legitimation og uden ugrundet ophold at give Firstcoms personale adgang til at efterse abonnentens installation. Fejlretning sker uden beregning, med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for Firstcoms kontrol og ansvar. I så fald forbeholder Firstcom sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til enhver tid gældende takster. 7. Betaling Ved oprettelse af et abonnement betaler abonnenten et oprettelsesgebyr, som forfalder til betaling, ved kontraktens underskrivelse. Ydelsen betragtes som leveret når det leverede produkt er klar til ibrugtagning. Abonnementsafgiften samt service- og/eller supportafgift er fast og betales kvartalsvis forud, første gang ved leveringsdatoen. Dog er der ydelser hvor der betales et år forud. Ved abonnentens bestilling af yderligere kapacitet ud over det, den faste abonnementsafgift giver ret til, faktureres dette ved levering. Firstcoms normale betalingsbetingelser er 8 dage netto. Betaler abonnenten ikke forfaldne beløb senest 8 dage efter forfaldsdatoen, påløber uden varsel herom renter fra forfaldsdatoen med 1,5 % pr. løbende måned, ligesom Firstcom er berettiget til at hæve aftalen eller ændre betalingsbetingelser for fremtiden. Krav fra abonnentens side mod Firstcom berettiger ikke abonnenten til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning.

4 Side 4 7a. Sikkerhedsstillelse Firstcom er berettiget til sikkerhedsstillelse eller evt. forudbetaling fra kunder, hvis virksonhed ikke er er registreret i Danmark med dansk CVR/SE-nummer, eller hvis andre særlige forhold kræver det. Eventuel sikkerhedsstillelse skal indgives til Firstcom ved kontraktens underskrivelse. Produkter og ydelser, der er betinget af sikkerhedsstillelse bliver ikke iværksat leveret før Firstcom har modtaget behørig sikkerhed fra kunden. 8. Erstatningsansvarsbegrænsning og garanti Firstcom er alene ansvarlig over for abonnenten for tab forårsaget af afbrydelse, forsinkelse, forstyrrelse, mangelfuld betjening, såfremt disse forhold kan henregnes til Firstcoms og/eller Firstcoms medarbejderes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. Firstcom er under ingen omstændigheder ansvarlig for abonnentens driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. Firstcom bærer ikke ansvaret for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnentens datasystemer. Firstcoms eventuelle erstatningspligt er maksimeret til en forholdsmæssig del af den af abonnenten senest betalte kvartalsvise abonnementsafgift svarende til den forholdsmæssige abonnementsafgift for det tidsrum hvor abonnenten har været ude af drift. Firstcom yder 12 måneders garanti på fabriksny hardware solgt til abonnenten - herunder IP-telefoner, switche, telefonadaptere og ISDN-Gateways. Garantiperioden regnes fra den dato hardwaren er faktureret til abonnenten. 9. Ansvarsfrihed Abonnenten påtager sig, at friholde Firstcom for enhver erstatning eller bøde Firstcom måtte udrede som følge af abonnentens ulovlige eller ansvarspådragende handlinger eller undladelser ved brugen af teletjenesten. Herunder ikke begrænset til immaterielle krænkelser og strafbare handlinger og undladelser. Firstcom påtager sig intet ansvar for afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser og manglende etableringer som skyldes forhold uden for Firstcoms kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, borgerkrig, ildsvåde, strejker, lockouter, naturkatastrofer, strømsvigt, offentlige restriktioner af drivkraft, aftale- og samarbejdspartneres forhold, lovindgreb eller tilsvarende offentlige indgreb. 10. Ophør Abonnementsaftalen er indgået med virkning for den i ordren aftalte periode aftaleperiode". Firstcom er dog berettiget til, til enhver tid, at opsige abonnementsaftalen med 3 måneders skriftligt varsel. Såfremt abonnementet ikke er opsagt af abonnenten 3 måneder før aftaleperiodens udløb, forlænges abonnementsperioden automatisk indtil abonnementet skriftligt opsiges. Abonnementet kan efter aftaleperiodens udløb opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til den første i en måned.

5 Side 5 I tilfælde af abonnentens væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen er Firstcom berettiget til uden yderligere varsel at ophæve abonnementsaftalen og hertil knyttede aftaler samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. abonnentens manglende betaling af forfaldne pengeydelser, abonnentens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af abonnementet, abonnentens misbrug af Firstcoms og/eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønsterret, patentret, brugsmodelret, varemærket mv., indgivelse af konkursbegæring mod abonnenten, anmeldelse om betalingsstandsning mv. 11. Levering og returnering af hardware I så fald Firstcom A/S sender hardware med Post Danmark eller anden af kunden ønsket kurér gennem-faktureres beløbet for forsendelsen sammen med første regning. I så fald abonnenten ønsker at returnerer hardware i garantiperioden SKAL hardwaren returneres i intakt original emballage inklusiv alle udleverede kabler mv. tilhørende det specifikke hardware. Inden for garantiperioden kan defekt hardware ombyttes hos Firstcom. Proceduren er som følger: 1. Abonnenten sender det defekte udstyr til Firstcom Att.: RMA og vedlægger en beskrivelse af problemet. 2. Firstcoms leveranceafdeling gennemgår udstyret. Såfremt der kan konstateres en fejl på udstyret fremsendes erstatningsudstyr uden beregning. Såfremt der ikke kan konstateres fejl på udstyret, returneres dette til abonnenten med nyeste firmware version. Abonnenten faktureres kr. 250 i servicegebyr Uden for garantiperioden kan defekt hardware serviceres hos Firstcom. Proceduren er som følger: 3. Abonnenten sender det defekte udstyr til Firstcom Att.: RMA og vedlægger en beskrivelse af problemet. 4. Firstcoms leveranceafdeling gennemgår udstyret. Såfremt der kan konstateres en fejl på udstyret fremsendes erstatningsudstyr til vejledende udsalgspris. Såfremt der ikke kan konstateres fejl på udstyret, returneres dette til abonnenten med nyeste firmware version. Abonnenten faktureres kr. 250 i servicegebyr 12. Installation og træning Såfremt kunden har købt en løsning inkl. installation og opsætning er følgende inkluderet i løsningen: On-site leverance af udstyr. Opsætning af telefoner VoIP-koncentrator mm. samt installation af løsningsspecifikt software. Endelig indgår overordnet guide i hjælp til selvhjælp på systemet samt initial systemopsætning. Installationen forudsætter følgende: Kunden har forinden fået foretaget de nødvendige netværksopsætninger, skaffet plads, strømforsyning, netværkskabling mm., så opsætning kan foregå

6 Side 6 uhindret. Såfremt disse forudsætninger ikke er opfyldt og skal varetages af Firstcoms teknikker faktureres kunden herfor pr. medgået timeforbrug, jf. priserne i kontrakten. Såfremt kunden ønsker mere uddybende træning kan denne gennemføres og afregnes pr. medgået timeforbrug, jf. priserne i kontrakten. 13. Lovvalg og værneting Enhver tvist som måtte opstå mellem abonnenten og Firstcom i forbindelse med en abonnementsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret og hvor andet ikke følger af retsplejeloven, ved Sø- og Handelsretten i København.

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere