Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1970L0156 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (70/156/EØF) (EFT L 42 af , s. 1) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Rådets direktiv 78/315/EØF af 21. december 1977 L M2 Rådets direktiv 78/547/EØF af 12. juni 1978 L M3 Rådets direktiv 80/1267/EØF af 16. december 1980 L M4 Rådets direktiv 87/358/EØF af 25. juni 1987 L M5 Rådets direktiv 87/403/EØF af 25 juni 1987 L M6 Rådets direktiv 92/53/EØF af 18. juni 1992 L M7 Kommissionens direktiv 93/81/EØF af 29. september 1993 L M8 Kommissionens direktiv 95/54/EF af 31. oktober 1995 L M9 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/27/EF af 20. maj 1996 L M10 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/79/EF af 16. december 1996 L M11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF af 22. juli 1997 L M12 Kommissionens direktiv 98/14/EF af 6. februar 1998 L M13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF af 14. december 1998 L M14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/40/EF af 26. juni 2000 L M15 Kommissionens direktiv 2001/92/EF af 30. oktober 2001 L M16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF af 27. september L M17 Kommissionens direktiv 2001/116/EF af 20. december 2001 L M18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/85/EF af 20. november L M19 Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 L M20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/102/EF af 17. november L M21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/97/EF af 10. november L M22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/3/EF af 11. februar 2004 L M23 Kommissionens direktiv 2004/78/EF af 29. april 2004 L M24 Kommissionens direktiv 2004/104/EF af 14. oktober 2004 L M25 Kommissionens direktiv 2005/49/EF af 25. juli 2005 L M26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF af 26. oktober L M27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/66/EF af 26. oktober 2005 L

2 1970L0156 DA M28 Kommissionens direktiv 2006/28/EF af 6. marts 2006 L M29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 L M30 Rådets direktiv 2006/96/EF af 20. november 2006 L M31 Kommissionens direktiv 2007/37/EF af 21. juni 2007 L Ændret ved: A1 Tiltrædelsesakt for Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien L og Nordirland (tilpasset ved Rådets beslutning af 1. januar 1973) L A2 Tiltrædelsesakt for Grækenland L A3 Tiltrædelsesakt for Spanien og Portugal L A4 Tiltrædelsesakt for Østrig, Finland og Sverige C (tilpasset ved Rådets beslutning 95/1EF, Euratom, EKSF) L A5 Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union L Berigtiget ved: C1 C2 Berigtigelse, EFT L 265 af , s. 28 (80/1267/EØF) Berigtigelse, EFT L 102 af , s. 46 (96/27/EF)

3 1970L0156 DA B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (70/156/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det europæiske Parlament ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg ( 2 ), og ud fra følgende betragtninger: I den enkelte medlemsstat skal motordrevne køretøjer til person- eller godsbefordring opfylde bestemte, obligatorisk foreskrevne tekniske krav; bestemmelserne herom er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; derved lægges der hindringer i vejen for handelen inden for Det europæiske økonomiske Fællesskabs område; virkningen af disse hindringer for oprettelsen af det fælles marked og dets rette funktion kan nedsættes eller helt fjernes, når alle medlemsstater enten udover eller i stedet for deres nuværende lovgivning gennemfører ensartede bestemmelser; overholdelse af de tekniske forskrifter kontrolleres traditionelt af medlemsstaterne, før de pågældende køretøjer bringes i handelen; denne kontrol omfatter de forskellige køretøjstyper; der bør i særlige direktiver fastsættes harmoniserede tekniske forskrifter for de enkelte køretøjsdele eller -specifikationer; kontrollen med disse forskrifter og den enkelte medlemsstats godkendelse af den kontrol, der gennemføres af andre medlemsstater, kræver, at der indføres en fælles fremgangsmåde for godkendelse af den enkelte køretøjstype; denne fremgangsmåde skal gøre det muligt for den enkelte medlemsstat at konstatere, om den enkelte køretøjstype har været underkastet den kontrol, der er fastsat i de særlige direktiver og angivet på standardtypegodkendelses-skemaet; dermed skal det gøres muligt for fabrikanterne at udstede en typeattest for alle køretøjer, der svarer til den godkendte type; et køretøj forsynet med denne erklæring skal i samtlige medlemsstater anses som værende i overensstemmelse med deres egen lovgivning; den enkelte medlemsstat bør underrette de øvrige medlemsstater om denne konstatering ved at tilsende dem en kopi af den udstedte standardtypegodkendelse for hver enkelt godkendt køretøjstype; der skal midlertidigt kunne gives standardtypegodkendelse på grundlag af fællesskabsbestemmelser for køretøjsdele og -specifikationer, der er omfattet af direktiver, som er sat i kraft, medens de enkelte staters bestemmelser fortsat gælder for dele, der endnu ikke er omfattet af fællesskabsbestemmelser; ( 1 ) EFT nr. C 160 af , s. 7. ( 2 ) EFT nr. C 48 af , s. 14.

4 1970L0156 DA B med forbehold af traktatens artikler 169 og 170 vil det være formålstjenligt, at der inden for rammerne af samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemføres bestemmelser med henblik på at lette løsningen af eventuelle tekniske uoverensstemmelser med hensyn til, om en produktion er i overensstemmelse med den type, for hvilken der er meddelt standardtypegodkendelse; da også køretøjer, der svarer til en godkendt type, eventuelt vil kunne udvise mangler, der medfører fare for færdselssikkerheden, bør der indføres en fremgangsmåde, der kan forebygge en sådan fare; den tekniske udvikling nødvendiggør hurtig tilpasning af de i de særlige direktiver indeholdte tekniske forskrifter; for at lette gennemførelsen af de foranstaltninger, der i denne henseende er nødvendige, bør der fastlægges en fremgangsmåde, der sikrer et nært samarbejde mellemmedlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af»udvalget for tilpasning af direktiverne om fjernelse af tekniske hindringer for handel med motordrevne køretøjer til den tekniske udvikling«, UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: M6 Artikel 1 Anvendelsesområde Dette direktiv gælder for typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, som er opbygget i en eller flere etaper, samt tpyegodkendelse af systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er bestemt til sådanne køretøjer og påhængskøretøjer. Det omfatter ikke: typegodkendelse af enkeltkøretøjer; dog skal medlemsstaterne, når de udsteder sådanne godkendelser, lade de relevante nationale krav vige for gyldige typegodkendelser af systemer, komponenter, separate tekniske enheder eller delvis opbyggede køretøjer, som er udstedt i henhold til dette direktiv quadricykler som defineret i artikel 1, stk. 3, i Rådets direktiv 92/61/ EØF om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer ( 1 ). I dette direktiv forstås ved: Artikel 2 Definitioner»typegodkendelse«en fremgangsmåde, hvorved en medlemsstat attesterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed opfylder de relevante tekniske krav enten i dette direktiv eller i et af særdirektiverne på den udtømmende liste i bilag IV og XI»etapevis typegodkendelse«en fremgangsmåde, hvorved en eller flere medlemsstater attesterer, at en type delvis opbygget eller etapevis færdigopbygget køretøj opfylder de relevante tekniske krav i dette direktiv»køretøj«et færdigopbygget eller delvis opbygget køretøj, som er bestemt til kørsel på vej, har mindst fire hjul og har en konstruktivt bestemt største hastighed på over 25 km/h, samt påhængskøretøjer dertil, undtagen skinnekøretøjer, landbrugs- og skovbrugstraktorer og selvkørende arbejdsredskaber ( 1 ) EFT nr. L 225 af , s. 72.

5 1970L0156 DA M6»basiskøretøj«et delvis opbygget køretøj, hvis identifikationsnummer bibeholdes under hele den efterfølgende etapevise typegodkendelsesproces»delvis opbygget køretøj«et køretøj, som stadig mangler mindst én etape i opbygningen, inden alle de relevante krav i dette direktiv er opfyldt»etapevis færdigopbygget køretøj«et køretøj, som har gennemløbet hele processen for etapevis typegodkendelse, og dermed opfylder alle relevante krav i dette direktiv»køretøjstype«køretøjer af en bestemt klasse, som ikke udviser forskelle på de i bilag II, del B, anførte væsentlige punkter; en køretøjstype kan omfatte flere varianter og versioner (jf. bilag II, del B)»system«et køretøjssystem som for eksempel bremser, udstyr til luftforureningsbekæmpelse eller indvendigt udstyr, som et særdirektiv indeholder krav til»komponent«en anordning som for eksempel en lygte, som et særdirektiv indeholder krav til, og som er bestemt til at være en del af et køretøj; den kan typegodkendes uafhængigt af køretøjet, hvis der i særdirektivet udtrykkelig gives mulighed herfor»separat teknisk enhed«en anordning som for eksempel en bagkofanger, som et særdirektiv indeholder krav til, og som er bestemt til at være en del af et køretøj; den kan typegodkendes uafhængigt af køretøjet, hvis der i særdirektivet udtrykkelig gives mulighed herfor, men kun til en eller flere nærmere bestemte køretøjstyper»fabrikant«en person eller organisation, som over for den godkendende myndighed er ansvarlig for typegodkendelsesprocessen i enhver henseende og for produktionens overensstemmelse; det kræves ikke, at fabrikanten er direkte involveret i alle trin af konstruktionen af det køretøj, det system, den komponent eller den separate tekniske enhed, der skal godkendes»godkendende myndighed«den myndighed i en medlemsstat, som i enhver henseende er ansvarlig for typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, og som udsteder og i givet fald inddrager typegodkendelsesattester og fungerer som forbindelsesled til de øvrige medlemsstaters godkendende myndigheder; den er endvidere ansvarlig for kontrol med fabrikantens forholdsregler til sikring af produktionens overensstemmelse»teknisk tjeneste«en organisation, der er udpeget til som prøvningslaboratorium at udføre prøvning og inspektion på vegne af medlemsstatens godkendende myndighed; den godkendende myndighed kan også selv udøve denne funktion»oplysningsskema«det dokument, der findes i bilag I eller III til nærværende direktiv eller i et tilsvarende bilag til et særdirektiv, og hvoraf det fremgår, hvilke oplysninger ansøgeren skal indgive»informationsmappe«alle de data, tegninger, fotografier m.v., som ansøgeren i henhold til oplysningsskemaet skal indgive til den tekniske tjeneste eller den godkendende myndighed»informationspakke«informationsmappen plus de prøvningsrapporter og andre dokumenter, som den tekniske tjeneste eller den godkendende myndighed har vedlagt under udførelsen af sine opgaver»indeks til informationspakken«en liste over informationspakkens indhold, idet hver enkelt side er nummereret eller mærket, således at den let kan identificeres.

6 1970L0156 DA M6 M12 M6 Artikel 3 Ansøgning om typegodkendelse 1. Ansøgning om typegodkendelse af et køretøj indgives af fabrikanten til den godkendende myndighed i en medlemsstat. Den ledsages af en informations mappe med de oplysninger, der kræves i bilag III, og af typegodkendelsesattester i henhold til de relevante særdirektiver, jf. bilag IV og XI. For hvert særdirektiv skal desuden informationspakken vedrørende typegodkendelser af systemer og separate tekniske enheder være til rådighed for den godkendende myndighed, indtil der udstedes eller nægtes typegodkendelse. 2. Foreligger der ingen typegodkendelsesattester i henhold til nogen af de relevante særdirektiver, skal ansøgningen, uanset stk. 1, ledsages af en informationsmappe indeholdende de oplysninger i bilag I, som kræves i henhold til de særdirektiver, der er nævnt i bilag IV eller XI, og, efter omstændighederne, oplysningerne i bilag III, del II. 3. Ved etapevis typegodkendelse skal der indgives følgende oplysninger: i første etape: de dele af informationsmappen og de typegodkendelsesattester, som kræves til et færdigopbygget køretøj, som svarer til basiskøretøjets opbygningsstade i anden og alle følgende etaper: de dele af informationsmappen og de typegodkendelsesattester, som svarer til det aktuelle opbygningsstade, samt en kopi af den typegodkendelsesattest, der er udstedt for det delvis opbyggede køretøj i den foregående opbygningsetape; desuden skal fabrikanten indlevere en liste over alle de ændringer og tilføjelser, han har foretaget på det delvis opbyggede køretøj. 4. Ansøgning om typegodkendelse af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed indgives af fabrikanten til den godkendende myndighed i en medlemsstat. Ansøgningen ledsages af en informationsmappe, hvis indhold er specificeret i oplysningsskemaet i det relevante særdirektiv. 5. For hver type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed kan der kun indgives ansøgning i en enkelt medlemsstat. Der skal indgives særskilt ansøgning for hver type, der ønskes godkendt. 1. Medlemsstaterne udsteder: a) typegodkendelse af køretøj for: Artikel 4 Typegodkendelse køretøjstyper, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i de relevante særdirektiver, der er nævnt i bilag IV de i bilag XI nævnte typer køretøjer til særlig anvendelse, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i de relevante særdirektiver, der er anført i den tilsvarende kolonne i bilag XI. Godkendelsen sker efter fremgangsmåden i bilag V. b) etapevis typegodkendelse for de typer basiskøretøjer, delvis opbyggede køretøjer og etapevis færdigopbyggede køretøjer, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i de relevante særdirektiver, der er nævnt i bilag IV eller XI, afhængigt af køretøjernes opbygningsstade.

7 1970L0156 DA M6 M12 M6 Godkendelsen sker efter fremgangsmåden i bilag XIV. c) typegodkendelse af systemer for køretøjstyper, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i M12 det relevante særdirektiv, der er nævnt i bilag IV eller XI d) typegodkendelse af komponenter og separate tekniske enheder for alle typer komponenter og separate tekniske enheder, som svarer til specifikationerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i M12 det relevante særdirektiv, der er nævnt i bilag IV eller XI, hvis der i særdirektivet udtrykkelig gives mulighed herfor. e) Hvis der er tale om typegodkendelse af et køretøj i henhold til bilag XI eller artikel 8, stk. 2, litra c), eller hvis der er tale om typegodkendelse af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed i henhold til bilag XI eller artikel 8, stk. 2, litra c), som indebærer begrænsninger i eller undtagelser fra bestemmelserne i det relevante særdirektiv, skal de indrømmede begrænsninger og undtagelser fremgå af typegodkendelsesattesten M17. f) Hvis oplysninger i de informationsmapper, der henvises til under litra a), b), c) og d), angiver bestemmelser for køretøjer til særlig anvendelse, som anført i de relevante kolonner i bilag XI og tillæggene hertil, skal sådanne bestemmelser og undtagelser også fremgå af typegodkendelsesattesten. 2. En medlemsstat, der finder, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed udgør en alvorlig fare for færdselssikkerheden, selv om bestemmelserne i stk. 1 er opfyldt, kan dog nægte at udstede typegodkendelse. Den underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom, idet den begrunder sin beslutning. 3. Hver medlemsstat skal for hver type køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed, den godkender, udfylde alle relevante rubrikker i typegodkendelsesattesten (se modeller i bilag VI til dette direktiv og i bilagene til særdirektiverne). Hver medlemsstat skal desuden udfylde alle relevante rubrikker i prøvningsresultatskemaet i bilaget til typegodkendelsesattesten (jf. modellen i bilag VIII) og udarbejde eller kontrollere indekset til informationspakken. Typegodkendelsesattesterne nummereres som vist i bilag VII. Den udfyldte attest og bilagene dertil sendes til ansøgeren. 4. Hvis den komponent eller separate tekniske enhed, der skal godkendes, kun kan fungere efter hensigten eller udvise sine særlige egenskaber i forbindelse med andre af køretøjets dele, og hvis kontrol af opfyldelse af et eller flere krav derfor kun kan foretages, når den komponent eller separate tekniske enhed, der skal godkendes, er koblet sammen med andre af køretøjets dele, det være sig virkelige eller simulerede, skal typegodkendelsen af komponenten eller den separate tekniske enhed begrænses tilsvarende. På typegodkendelsesattesten for en sådan komponent eller separat teknisk enhed skal der i så faldt anføres eventuelle begrænsninger i dens anvendelse og eventuelle monteringsforskrifter. Det kontrolleres ved typegodkendelsen af køretøjet, at der er taget hensyn til disse begrænsninger og forskrifter. 5. Den godkendende myndighed i hver medlemsstat sender inden for en frist på en måned de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater en kopi af typegodkendelsesattesten (og dens bilag) for hver køretøjstype, for hvilken den har udstedt, nægtet eller inddraget typegodkendelse. 6. Den godkendende myndighed i hver medlemsstat sender hver måned de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater en liste (med de i bilag XIII anførte oplysninger) over de typegodkendelser

8 1970L0156 DA M6 af systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som den har udstedt, nægtet eller inddraget i den forløbne måned. Endvidere sender myndigheden på en anden godkendende myndigheds anmodning straks en kopi af typegodkendelsesattesterne for de pågældende systemer, komponenter og tekniske enheder og/eller en informationspakke for hver type systemer, komponenter og separate tekniske enheder, for hvilken den har udstedt, nægtet eller inddraget en typegodkendelsesattest. M12 Artikel 5 Ændring af typegodkendelser 1. Den medlemsstat, der har udstedt en typegodkendelse, sørger for at blive underrettet om alle ændringer af de oplysninger, der findes i informationspakken. 2. Ansøgning om ændring eller udvidelse af en typegodkendelse indgives til den medlemsstat, der har udstedt den oprindelige typegodkendelse. 3. Er der sket ændringer i nogle af oplysningerne i en informationspakke vedrørende typegodkendelse af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, skal den godkendende myndighed i den pågældende medlemsstat udstede de nødvendige rettelsesblade til informationspakken, idet hvert enkelt rettelsesblad mærkes tydeligt med ændringens art og udstedelsesdato; en samlet, ajourført version af informationspakken ledsaget af en nøjagtig beskrivelse af ændringens art anses også for at opfylde dette krav. Hver gang der udstedes rettelsesblade, eller der udsendes en samlet, ajourført version, rettes også indekset til informationspakken (der er knyttet som bilag til typegodkendelsesattesten), således at datoen for de seneste ændringer på rettelsesbladene eller i den samlede, ajourførte version fremgår. Den skal udstede en revideret typegodkendelsesattest, som er mærket med»udvidelse«og forsynet med et udvidelsesnummer, hvis nogle af oplysningerne i den (bortset fra bilagene) er ændret, eller hvis direktivets krav er ændret siden den dato, der er anført på attesten; af den reviderede attest skal det tydeligt fremgå, hvorfor og på hvilken dato revisionen er foretaget. Finder den godkendende myndighed i den pågældende medlemsstat, at en ændring i informationspakken berettiger til ny prøvning eller kontrol, underretter den fabrikanten herom og udsteder først de i første, andet og tredje afsnit omhandlede dokumenter, når den nye prøvning eller kontrol er gennemført med tilfredsstillende resultat. 4. Er der sket ændringer i nogle af oplysningerne i en informationspakke vedrørende typegodkendelse af et køretøj, skal den godkendende myndighed i den pågældende medlemsstat udstede de nødvendige rettelsesblade til informationspakken, idet hvert enkelt rettelsesblad mærkes tydeligt med ændringens art og udstedelsesdato; en samlet, ajourført version af informationspakken ledsaget af en nøjagtig beskrivelse af ændringens art anses også for at opfylde dette krav. Hver gang der udstedes rettelsesblade, eller der udsendes en samlet, ajourført version, rettes også indekset til informationspakken (der er knyttet som bilag til typegodkendelsesattesten), således at datoen for de seneste ændringer på rettelsesbladene eller i den samlede, ajourførte version fremgår. Den skal udstede en revideret typegodkendelsesattest, som er mærket med»udvidelse«og forsynet med et udvidelsesnummer, hvis der kræves yderligere kontrol, hvis nogle af oplysningerne i godkendelsesattesten (bortset fra bilagene) er ændret, eller hvis kravene i et af de særdirektiver, der gælder på den dato, fra hvilken første ibrugtagning

9 1970L0156 DA M12 M6 forbydes, er ændret siden den dato, der er anført på attesten; af den reviderede attest skal det tydeligt fremgå, hvorfor og på hvilken dato revisionen er foretaget. Finder den godkendende myndighed i den pågældende medlemsstat, at en ændring i informationspakken berettiger til ny inspektion, underretter den fabrikanten herom og udsteder først de i afsnit 1, 2 og 3 omhandlede dokumenter, når den nye inspektion er gennemført med tilfredsstillende resultat. Reviderede dokumenter skal sendes til de øvrige godkendende myndigheder inden en måned. 5. Er en typegodkendelse af et køretøj ved at blive ugyldig, fordi en eller flere af de typegodkendelser, der er udstedt i henhold til særdirektiver, og som der henvises til i den tilhørende informationspakke, er ved at blive ugyldige, eller fordi der indføres et nyt særdirektiv i bilag IV, del I, giver myndighederne i den medlemsstat, der har udstedt typegodkendelsen, mindst en måned før typegodkendelsen bliver ugyldig, de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater meddelelse herom med angivelse af den pågældende dato, eller de meddeler dem identifikationsnummeret på det sidste køretøj, der er produceret i overensstemmelse med den gamle attest. 6. For køretøjsklasser, der ikke berøres af, at kravene i særdirektiver eller i dette direktiv ændres, skal godkendelsen ikke nødvendigvis ændres. M12 M6 Artikel 6 Typeattest 1. Som indehaver af en typegodkendelsesattest for et køretøj udsteder fabrikanten en typeattest. Denne attest, der udformes som modellen i bilag IX, skal ledsage hvert færdigopbygget eller delvis opbygget køretøj, som produceres i overensstemmelse med den godkendte køretøjstype. For delvis opbyggende og etapevis færdigopbyggede køretøjer udfylder fabrikanten kun de punkter på typeattestens side 2, som vedrører dele, der er tilføjet eller ændret i forhold til den foregående godkendelsesetape, og vedføjer i givet fald typeattester fra alle tidligere etaper til denne typeattest. Typeattesten skal udføres på en sådan måde, at falskneri forhindres. Den skal trykkes på papir, som enten er beskyttet med kulørt grafik eller er forsynet med et vandmærke med fabrikantens identifikationsmærke. 2. Af hensyn til beskatning eller registrering af køretøjer kan medlemsstaterne dog, efter at have underrettet Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom mindst tre måneder forinden, kræve, at oplysninger, der ikke er nævnt i bilag IX, anføres på typeattesten, såfremt oplysningerne fremgår direkte af informationspakken eller kan udledes heraf ved simpel beregning. Medlemsstaterne kan ligeledes kræve, at typeattesten i bilag IX suppleres, således at de oplysninger, der er nødvendige og tilstrækkelig til de nationale myndigheders beskatning eller registrering, tydeliggøres. 3. Som indehaver af en typegodkendelse af en komponent eller en separat teknisk enhed anbringer fabrikanten på alle komponenter og separate tekniske enheder, der produceres i overensstemmelse med den godkendte type, sit fabriks- eller handelsmærke, typeidentifikationsmærke og/eller, hvis dette er bestemt i særdirektivet, typegodkendelsesmærke eller -nummer. I sidstnævnte tilfælde kan fabrikanten vælge at undlade at anbringe fabriks- eller handelsmærket eller typeidentifikationsmærket. 4. En fabrikant, der er indehaver af en typegodkendelsesattest, som indeholder begrænsninger i henhold til artikel 4, stk. 4, skal med hver

10 1970L0156 DA M6 produceret komponent eller enhed levere detaljerede oplysninger om sådanne begrænsninger og anføre eventuelle monteringsforskrifter. Artikel 7 Registrering og ibrugtagning 1. Medlemsstaterne må, for så vidt angår konstruktion og funktion, kun tillade registrering, salg og ibrugtagning af fabriksnye køretøjer, hvis de ledsages af en gyldig typeattest. Medlemsstaterne skal tillade salg af delvis opbyggede køretøjer, men kan nægte endelig registrering og ibrugtagning, indtil de er færdigopbygget. 2. Medlemsstaterne må kun tillade salg og ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder, hvis de opfylder kravene i de relevante særdirektiver og de krav, som er omhandlet i artikel 6, stk. 3, idet dette dog ikke gælder for komponenter og separate tekniske enheder, der er beregnet til køretøjer, som ikke falder ind under anvendelsesområdet for dette direktiv, eller som helt eller delvis er undtaget fra det. 3. En medlemsstat der godtgør, at et køretøj, en komponent eller en separat teknisk enhed udgør en alvorlig fare for færdselssikkerheden, selv om det/den er ledsaget af en gyldig typeattest eller er behørigt mærket, kan i et tidsrum på højst seks måneder nægte registrering af sådanne køretøjer og forbyde salg og ibrugtagning af sådanne køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder på sit område. Den underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom, idet den begrunder sin beslutning. Bestrider den medlemsstat, der har udstedt den anfægtede typegodkendelse, den påberåbte fare for færdselssikkerheden, bestræber de involverede medlemsstater sig på at bilægge tvisten. Kommissionen holdes underrettet og foretager i givet fald konsultationer for at finde en løsning. Artikel 8 Undtagelser og alternative fremgangsmåder 1. Kravene i artikel 7, stk. 1, gælder ikke for: køretøjer, der er bestemt til at anvendes af forsvaret, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten, eller køretøjer, der er godkendt i henhold til stk Medlemsstaterne kan efter anmodning fra en fabrikant indrømme undtagelse fra en eller flere bestemmelser i et eller flere særdirektiver i følgende tilfælde: a) Køretøjer, der produceres i små serier: For disse køretøjer må det antal køretøjer af en typegruppe, der årligt registreres, sælges eller ibrugtages, i den pågældende medlemsstat ikke overstige det antal enheder, der er angivet i bilag XII. Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen en liste over disse godkendelser. Medlemsstater, der udsteder sådanne godkendelser, sender en kopi af godkendelsesattesten med bilag til de godkendende myndigheder i de medlemsstater, som fabrikanten udpeger, idet undtagelsernes art anføres. Inden for en frist på tre måneder beslutter sidstnævnte medlemsstater, om og for hvor mange køretøjer de anerkender typegodkendelsen af køretøjer, der skal registreres på deres område. For typegodkendelse udstedt i henhold til nærværende litra gælder kravene i artikel 3, 4, 5, 6, 10 og 11 kun, for så vidt den godkendende myndighed finder dem relevante. Når en medlemsstat indrømmer undtagelse i medfør af nærværende litra, kan den stille relevante alternative krav. b) Restkøretøjer:

11 1970L0156 DA M6 M12 1) Medlemsstaterne kan i det i bilag XII, del B, fastsatte M12 omfang og i et begrænset tidsrum registrere og tillade salg eller ibrugtagning af fabriksnye køretøjer, der er i overensstemmelse med en køretøjstype, hvis typegodkendelse ikke længere er gyldig i henhold til artikel 5, stk. 5. Denne bestemmelse finder kun anvendelse på køretøjer, der befandt sig på Fællesskabets område, og var ledsaget af en gyldig typeattest, der var udstedt på et tidspunkt, hvor typegodkendelsen for den pågældende køretøjstype endnu var gyldig, men som ikke blev registreret eller taget i brug inden nævnte typegodkendelse blev ugyldig. Denne mulighed er begrænset til en periode på tolv måneder for færdigopbyggede køretøjer og til atten måneder for etapevis færdigopbyggede køretøjer, at regne fra den dato, hvor typegodkendelsen blev ugyldig. 2) Ved anvendelse af stk. 1 på en eller flere køretøjstyper af en bestemt klasse skal fabrikanten indgive en ansøgning til de kompetente myndigheder i hver medlemsstat, der berøres af ibrugtagningen af disse køretøjstyper. Ansøgningen skal ledsages af en teknisk og/eller økonomisk begrundelse. Inden tre måneder skal de pågældende medlemsstater afgøre, hvorvidt og for hvilket antal enheder de accepterer, at den pågældende køretøjstype registreres på deres område. Enhver medlemsstat, der berøres af ibrugtagningen af disse køretøjstyper, er ansvarlig for, at fabrikanten overholder bestemmelserne i bilag XII, del B. Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen en liste over de indrømmede undtagelser. c) Køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af teknologi eller principper, som i kraft af deres art strider mod et eller flere krav i et eller flere særdirektiver: I så fald kan medlemsstaten meddele en typegodkendelse, som er gyldig inden for dens eget område, men skal senest en måned efter sende en kopi af typegodkendelsesattesten ledsaget af bilag til de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen. Samtidig skal medlemsstaten fremsende en ansøgning til Kommissionen om tilladelse til at meddele typegodkendelse i henhold til nærværende direktiv. Ansøgningen skal ledsages af en rapport, som indeholder følgende: en begrundelse for, hvorfor den pågældende teknologi eller de pågældende principper bevirker, at køretøjet, komponenten eller den separate tekniske enhed ikke opfylder kravene i et eller flere af de relevante særdirektiver en beskrivelse af, hvilke sikkerheds- og miljøbeskyttelsesaspekter, der berøres, og hvilke forholdsregler der er truffet en beskrivelse af de prøvninger og prøveresultater, der godtgør, at sikkerheden og miljøbeskyttelsen er på et mindst lige så højt niveau som det, kravene i et eller flere af de relevante særdirektiver indebærer forslag til ændring af de relevante særdirektiver eller i givet fald forslag til nye særdirektiver. Kommissionen skal inden for en frist på tre måneder efter modtagelse af den fuldstændige rapport sende udkast til beslutning til det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 13. Kommissionen beslutter efter proceduren i artikel 13, om det tillades medlemsstaten at meddele typegodkendelse i henhold til nærværende direktiv.

12 1970L0156 DA M12 M6 Kun anmodningen om tilladelse til at meddele typegodkendelse og udkastet til beslutning fremsendes til medlemsstaterne på deres officielle sprog, men medlemsstaterne kan bede om at få tilsendt dele af eller hele rapportens indhold på originalsproget som en forudsætning for at træffe beslutning efter proceduren i artikel 13. Hvis det besluttes at godkende anmodningen, kan medlemsstaten meddele typegodkendelse i henhold til nærværende direktiv. Det skal også fremgå af den pågældende beslutning, om der gælder nogen restriktioner, f.eks. en tidsfrist, for dens gyldighed. Gyldighedsperioden for enhver typegodkendelse bør være mindst 36 måneder. Når det/de pågældende særdirektiv(er) er blevet tilpasset den tekniske udvikling, således at de køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, for hvilke der er meddelt godkendelse i henhold til bestemmelserne i nærværende litra, overholder kravene i det/de ændrede direktiv(er), skal medlemsstaterne konvertere sådanne godkendelser til normale godkendelser, idet der gives en rimelig frist, så f.eks. fabrikanter får tid til at ændre godkendelsesmærker på komponenter. Dette omfatter sletning af enhver begrænsning og undtagelse M17. Hvis de nødvendige foranstaltninger til tilpasning af særdirektivet (erne) ikke er gennemført, kan gyldigheden af godkendelser, som er meddelt i henhold til bestemmelserne i dette litra, forlænges efter anmodning fra den medlemsstat, som har meddelt godkendelsen, ved yderligere beslutning efter proceduren i artikel Typegodkendelsesattester, der er udstedt i henhold til stk. 2, og som er udformet som modellen i bilag VI, må ikke bære overskriften»eøf-typegodkendelsesattest«, undtagen i det tilfælde, der er nævnt i stk. 2, litra c), hvor Kommissionen har godkendt rapporten. Artikel 9 Anerkendelse af ækvivalente godkendelser 1. På forslag af Kommissionen kan Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, inden for rammerne af multilaterale og bilaterale aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande anerkende, at fremgangsmåder, som er fastsat ved internationale regulativer eller ved bestemmelser i tredjelande, er ækvivalente med nærværende direktivs bestemmelser om typegodkendelse af systemer, komponenter og separate tekniske enheder. 2. Det erkendes, at de internationale regulativer, der er opregnet i bilag IV, del II, er ækvivalente med de tilsvarende særdirektiver. Medlemsstaternes godkendende myndigheder anerkender godkendelser, der er udstedt i henhold til disse regulativer, og i givet fald de tilsvarende godkendelsesmærker, på lige fod med de godkendelser og/eller godkendelsesmærker, der er udstedt i henhold til de dermed ækvivalente særdirektiver. De opregnede internationale regulativer offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Artikel 10 Forholdsregler vedrørende produktionens overensstemmelse 1. Når en medlemsstat udsteder typegodkendelse, skal den for denne godkendelse træffe de fornødne foranstaltninger, jf. bilag X, for, om nødvendigt i samarbejde med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, om der er truffet passende forholdsregler til sikring af, at de producerede køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er i overensstemmelse med den godkendte type.

13 1970L0156 DA M6 2. En medlemsstat, der har udstedt typegodkendelse, skal for denne godkendelse træffe de fornødne foranstaltninger, jf. bilag X, for, om nødvendigt i samarbejde med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, at de forholdsregler, der er omhandlet i stk. 1, stadig er passende, og at de producerede køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder stadig er i overensstemmelse med den godkendte type. M12 Kontrol med, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte type, begrænses til de procedurer, der er anført i bilag X, punkt 2 og 3, og i de særdirektiver, der indeholder specielle krav herom. Artikel 11 Manglende overensstemmelse med den godkendte type 1. Ved manglende overensstemmelse med den godkendte type forstås, at der konstateres sådanne afvigelser fra specifikationerne i typegodkendelsesattesten og/eller informationspakken, som den medlemsstat, der har udstedt typegodkendelsen, ikke har givet tilladelse til i henhold til artikel 5, stk. 3 eller 4. Et køretøj anses ikke for at afvige fra den godkendte type, hvis de tolerancer, der er tilladt i særdirektiver, er overholdt. 2. Konstaterer en medlemsstat, at køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, som den har typegodkendt, og som er ledsaget af en typeattest eller forsynet med et godkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den type, den har godkendt, træffer den de foranstaltninger, der er nødvendige for, at de producerede køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder atter bringes i overensstemmelse med den godkendte type. De godkendende myndigheder i den pågældende medlemsstat underretter de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger, der om nødvendigt kan omfatte inddragelse af typegodkendelsen. 3. Fastslår en medlemsstat, at køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er ledsaget af en typeattest eller forsynet med et godkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den godkendte type, kan den anmode den medlemsstat, der har udstedt typegodkendelsen, om at kontrollere, om de producerede køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder er i overensstemmelse med den godkendte type. Denne kontrol skal finde sted snarest muligt og under alle omstændigheder senest seks måneder efter, at anmodningen er fremsat. 4. Såfremt et køretøjs manglende overensstemmelse i forbindelse med typegodkendelse af en køretøjstype udelukkende skyldes et systems, en komponents eller en separat teknisk enheds manglende overensstemmelse, eller såfremt et etapevis færdigopbygget køretøjs manglende overensstemmelse i forbindelse med etapevis typegodkendelse udelukkende skyldes manglende overensstemmelse for et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der er en del af det delvis opbyggede køretøj, eller for selve det delvis opbyggede køretøj skal den myndighed, der har godkendt køretøjet, anmode den medlemsstat, der har typegodkendt den/det relevante system, komponent, separate tekniske enhed eller delvis opbyggede køretøj, om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de producerede køretøjer atter bringes i overensstemmelse med den godkendte type. Disse foranstaltninger skal træffes snarest muligt og under alle omstændigheder senest seks måneder efter, at anmodningen er fremsat, om nødvendigt i samarbejde med den medlemsstat, der har fremsat anmodningen. Konstateres der manglende overensstemmelse, skal den godkendende myndighed i den medlemsstat, der har typegodkendt systemet, kompo-

14 1970L0156 DA M6 nenten eller den separate tekniske enhed, eller som godkendte det delvis opbyggede køretøj, træffe de i stk. 2 omhandlede foranstaltninger. 5. Medlemsstaternes godkendende myndigheder underretter inden for en frist på en måned hinanden om inddragelse af typegodkendelser og grundene hertil. 6. Bestrider den medlemsstat, der har udstedt typegodkendelsen, den manglende overensstemmelse, bestræber de involverede medlemsstater sig på at forlige tvisten. Kommissionen holdes underrettet og foretager i givet fald konsultationer for at nå til en løsning. Artikel 12 Underretning om beslutninger og retsmidler Der skal gives en udførlig begrundelse for alle beslutninger om at nægte eller inddrage typegodkendelse, nægte registrering eller forbyde salg, som træffes i medfør af bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af direktivet. Den berørte part underrettes om beslutningen med angivelse af, hvilke retsmidler han har til rådighed i medfør af gældende ret i medlemsstaterne, og hvilke tidsfrister der gælder for anvendelse af disse retsmidler. M19 Artikel 13 Tilpasning af bilagene 1. Kommissionen bistås af et udvalg benævnt»udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling«. M6 2. Alle de ændringer, der er nødvendige for at tilpasse M19 bilagene til dette direktiv, eller bestemmelserne i særdirektiverne, medmindre andet er bestemt deri vedtages efter fremgangsmåden i stk. 3. Denne fremgangsmåde finder ligeledes anvendelse ved tilføjelse i særdirektiverne af bestemmelser om typegodkendelse af separate tekniske enheder. 3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF ( 1 ). Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. M6 4. Hvis Rådet på forslag af Kommissionen vedtager et nyt særdirektiv, vedtager det på grundlag af samme forslag de nødvendige ændringer af de relevante bilag til dette direktiv. M12 5. Hvis Kommissionen vedtager ændringer til et særdirektiv, vedtager den på basis af samme ændringer de nødvendige ændringer i de relevante bilag til nærværende direktiv. M19 6. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. ( 1 ) EFT L 184 af , s. 23.

15 1970L0156 DA M6 Artikel 14 Underretning om godkendende myndigheder og tekniske tjenester 1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om navne og adresser på: de godkendende myndigheder og i givet fald, hvilke fagområder de enkelte myndigheder er ansvarlige for de tekniske tjenester, som de har udpeget, med angivelse af, hvilke prøvninger hver enkelt tjeneste er udpeget til at udføre; de udpegede tjenester skal opfylde de harmoniserede standarder om drift af prøvningslaboratorier (EN 45001), idet følgende bestemmelser samtidig skal overholdes: i) en fabrikant kan ikke godkendes som teknisk tjeneste, bortset fra tilfælde, hvor dette er udtrykkelig hjemlet i særdirektiverne ii) ved anvendelsen af dette direktiv betragtes det ikke som usædvanligt, at en teknisk tjeneste benytter andet udstyr end sit eget, forudsat at den godkendende myndighed har givet sit samtykke hertil. 2. Det antages, at en udpeget tjeneste opfylder den harmoniserede standard, men Kommissionen kan efter omstændighederne anmode medlemsstaterne om at godtgøre dette. Tekniske tjenester i tredjelande kan kun udpeges inden for rammerne af bilaterale og multilaterale aftaler mellem Fællesskabet og det pågældende tredjeland.

16 1970L0156 DA BILAGSFORTEGNELSE Bilag I Bilag II Bilag III Bilag IV Bilag V Bilag VI Bilag VII Bilag VIII Bilag IX Bilag X Bilag XI Bilag XII Bilag XIII Bilag XIV Bilag XV Fuldstændig liste over oplysninger til brug for EF-typegodkendelse af køretøjer Definition af køretøjsklasser og køretøjstyper Oplysningsskema til brug ved EF-typegodkendelse af en køretøjstype Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer Fremgangsmåde for EF-typegodkendelse af køretøj EF-typegodkendelsesattest Nummereringssystem for EF-typegodkendelsesattester Prøvningsresultater EF-overensstemmelseserklæring Procedurer i forbindelse med produktionens overensstemmelse Beskaffenhed af køretøjer til særlig anvendelse og bestemmelser herfor Grænser for små serier og for restkøretøjer Liste over EF-typegodkendelser udstedt i henhold til særdirektiver Procedurer, som skal anvendes ved etapevis EF-typegodkendelse Køretøjets oprindelsescertifikat/fabrikantens erklæring om basiskøretøj/delvis opbygget køretøj af anden klasse end M 1

17 1970L0156 DA BILAG I ( a ) (1) M24

18 1970L0156 DA

19 1970L0156 DA

20 1970L0156 DA (1) (2) M18

21 1970L0156 DA

22 1970L0156 DA

23 1970L0156 DA

24 1970L0156 DA

25 1970L0156 DA

26 1970L0156 DA

27 1970L0156 DA

28 1970L0156 DA

29 1970L0156 DA

30 1970L0156 DA

31 1970L0156 DA

32 1970L0156 DA

33 1970L0156 DA

34 1970L0156 DA

35 1970L0156 DA

36 1970L0156 DA

37 1970L0156 DA (1) M21

38 1970L0156 DA

39 1970L0156 DA

40 1970L0156 DA (1) (2) M23

41 1970L0156 DA

42 1970L0156 DA (1) M31

43 1970L0156 DA (1) M31

44 1970L0156 DA

45 1970L0156 DA

46 1970L0156 DA (1) M20 (2) M27

47 1970L0156 DA

48 1970L0156 DA

49 1970L0156 DA (1) M18 (2) M24 (3) M25 (4) (5) M28

50 M L0156 DA

51 1970L0156 DA (1) M26

52 1970L0156 DA (1) M26

53 1970L0156 DA

54 1970L0156 DA BILAG II DEFINITION AF KØRETØJSKLASSER OG KØRETØJSTYPER A. DEFINITION AF KØRETØJSKLASSER Køretøjsklasserne fremgår af følgende klasseinddeling: (Hvor der henvises til»totalmasse«i de følgende definitioner, er det i betydningen»teknisk tilladt totalmasse«, som angivet under punkt 2.8 i bilag I). 1. Klasse M: Motorkøretøjer til personbefordring med mindst fire hjul. Klasse M 1 : Køretøjer til personbefordring med højst otte siddepladser foruden førerens plads. Klasse M 2 : Køretøjer til personbefordring med over otte siddepladser foruden førerens plads og en totalmasse på indtil kg. Klasse M 3 : Køretøjer til personbefordring med over otte siddepladser foruden førerens plads og en totalmasse på over kg. De forskellige typer karosseri og kodebetegnelser for køretøjer i klasse M er defineret afsnit C i dette bilags punkt 1 (køretøjer M 1 ) og punkt 2 (køretøjer M 2 og M 3 ) og anvendes som anført deri. 2. Klasse N: Motorkøretøjer til godsbefordring med mindst fire hjul. Klasse N 1 : Køretøjer til godsbefordring med en totalmasse på indtil kg. Klasse N 2 : Køretøjer til godsbefordring med en totalmasse på over kg og indtil kg. Klasse N 3 : Køretøjer til godsbefordring med en totalmasse på over kg. For et trækkende køretøj, der er konstrueret til tilkobling af sættevogn eller kærre, beregnes den masse, der lægges til grund for klassificeringen, som summen af det trækkende køretøjs masse i køreklar stand, den masse, der svarer til den maksimale statiske lodrette belastning, sættevognen eller kærren overfører til det trækkende køretøj, og i givet fald den største masse af det trækkende køretøjs egen last. De forskellige typer karosseri og kodebetegnelser for køretøjer i klasse N er defineret i afsnit C, punkt 3, i dette bilag og anvendes som anført deri. 3. Klasse O: Påhængskøretøjer (herunder sættevogne). Klasse O 1 : Påhængskøretøjer med en totalmasse på indtil 750 kg. Klasse O 2 : Påhængskøretøjer med en totalmasse på over 750 kg og indtil kg. Klasse O 3 : Påhængskøretøjer med en totalmasse på over kg og indtil kg. Klasse O 4 : Påhængskøretøjer med en totalmasse på over kg. For køretøjer, som er bestemt til at trække sættevogn eller kærre, skal som den totalmasse, der lægges til grund for klassificeringen, regnes massen af det trækkende køretøj i køreklar stand, tillagt en masse svarende til den maksimale statiske lodrette belastning, der overføres til det trækkende køretøj af sættevognen eller kærren samt, hvor det er relevant, den maksimale masse af det trækkende køretøjs egen last. De forskellige typer karosseri og kodebetegnelser for køretøjer i klasse O er defineret i dette bilags afsnit C, punkt 4, og anvendes som anført deri. 4. TERRÆNGÅENDE (OFF-ROAD) KØRETØJER (symbolet G) Køretøjer af klasse N 1 med en totalmasse på indtil kg og køretøjer af klasse M 1 betragtes som terrængående køretøjer, hvis de: er forsynet med mindst én foraksel og mindst én bagaksel, der er konstrueret til at trække samtidig, herunder køretøjer, hvor trækket på den ene aksel kan frakobles er forsynet med mindst én differentialespærre eller mindst én mekanisme med tilsvarende virkning og kan forcere en 30 % stigning beregnet for det enkelte køretøj.

55 1970L0156 DA Endvidere skal de opfylde mindst fem af følgende seks krav: en mindste frigangsvinkel fortil på 25 o en mindste frigangsvinkel bagtil på 20 o en mindste rampevinkel på 20 o en mindste frihøjde under forakslen på 180 mm en mindste frihøjde under bagakslen på 180 mm en mindste frihøjde mellem akslerne på 200 mm Køretøjer af klasse N 1 med en totalmasse på over kg, klasse N 2 og M 2 samt klasse M 3 med en totalmasse på indtil kg betragtes som terrængående køretøjer, hvis deres hjul er konstrueret til at trække samtidig, herunder køretøjer, hvor trækket på den ene aksel kan frakobles, eller hvis følgende tre krav er opfyldt: mindst én foraksel og mindst én bagaksel er konstrueret til at trække samtidig, herunder køretøjer, hvor trækket på den ene aksel kan frakobles der er mindst én differentialespærre eller mindst én mekanisme med tilsvarende virkning de kan forcere en 25 % stigning beregnet for det enkelte køretøj Køretøjer af klasse M 3 med en totalmasse på over kg og af klasse N 3 betragtes som terrængående køretøjer, hvis deres hjul er konstrueret til at trække samtidig, herunder køretøjer, hvor trækket på den ene aksel kan frakobles, eller hvis følgende krav er opfyldt: mindst halvdelen af hjulene er drivende hjul der er mindst én differentialespærre eller mindst én mekanisme med tilsvarende virkning de kan forcere en 25 % stigning beregnet for det enkelte køretøj de opfylder mindst fire af følgende seks krav: en mindste frigangsvinkel fortil på 25 o en mindste frigangsvinkel bagtil på 25 o en mindste rampevinkel på 25 o en mindste frihøjde under forakslen på 250 mm en mindste frihøjde mellem akslerne på 300 mm en mindste frihøjde under bagakslen på 250 mm Belastnings- og kontrolbetingelser Køretøjer i klasse N 1 med en maksimal masse på højst to tons samt køretøjer i klasse M 1 skal være i køreklar stand, dvs. med kølevæske, smøremidler, brændstof, værktøj, reservehjul og fører (se fodnote o i bilag I) Andre motorkøretøjer end de i punkt nævnte skal være lastet til den af fabrikanten opgivne teknisk tilladte totalmasse Kontrollen af evnen til at forcere de krævede stigninger (25 % og 30 %) sker ved simpel beregning. Den tekniske tjeneste kan dog i grænsetilfælde anmode om, at et køretøj af den pågældende type fremstilles til en praktisk afprøvning Ved måling af frigangsvinklen fortil og bagtil samt af rampevinklen tages beskyttelsesanordninger mod underkøring ikke i betragtning Definitioner og tegninger af frihøjde. (Vedrørende definitioner af frigangsvinkel fortil og bagtil samt rampevinkel henvises til bilag I, fodnote na, nb og nc) Ved»frihøjde mellem akslerne«forstås den mindste afstand mellem jordplanet og det laveste faste punkt på køretøjet. Flerakslede bogiekonstruktioner betragtes som værende en enkelt aksel.

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (EUT L 263 af , s. 1) M1 Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2008 af 7. oktober 2008 L

(EØS-relevant tekst) (EUT L 263 af , s. 1) M1 Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2008 af 7. oktober 2008 L 02007L0046 DA 31.03.2018 022.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s.

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1992L0061 DA 03.05.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007L0046 DA 26.02.2012 007.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/46/EF af 5. september 2007

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF) 1974L0150 DA 01.05.2004 012.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF 9.5.2002 L 124/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0029/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 20. MAJ 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0019 DA 11.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

F PE Statutory Plates

F PE Statutory Plates DA F1 6165 PE Statutory Plates DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den D00905/02 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.8.2018 COM(2018) 601 final ANNEX BILAG til forslag ti Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0284 DA 12.04.2011 000.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Betragtning 4 (4) En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV. af 20. oktober 1980

RÅDETS DIREKTIV. af 20. oktober 1980 28. 10. 80 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 283/23 RÅDETS DIREKTIV af 20. oktober 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R1207 DA 18.02.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M1 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1207/2001 af 11. juni 2001 om fremgangsmåder

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0298 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1994L0055 DA 24.11.2006 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en EU-certificeringsordning for udstyr til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 209/4 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 292/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 18.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 8. november 1990

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 8. november 1990 Nr. L 330/44 De Europæiske Fællesskabers Tidende 29. 11. 90 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 8. november 1990 om ændring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation til registrering af restkøretøjer for køretøjer, der er typegodkendt efter direktiv 2007/46/EF

Vejledning til ansøgning om dispensation til registrering af restkøretøjer for køretøjer, der er typegodkendt efter direktiv 2007/46/EF Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Dato: 18-06-2018 Vejledning til ansøgning om dispensation til registrering af restkøretøjer for køretøjer, der er typegodkendt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 9.00 of 31 Mar 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 19. februar 1973

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 19. februar 1973 26. 3. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 77/29 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1003 DA 24.02.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. februar 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere