Televirksomhedens fremtidige organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Televirksomhedens fremtidige organisation"

Transkript

1 Teleundersøgelsen af 1978 Televirksomhedens fremtidige organisation Bilag 2 Mulige fremtidige målsætninger for den offentlige telekommunikationsvirksomhed København December 1979

2 ISBN Eloni Tryk. København Oa 17-3

3 Indholdsfortegnelse 1. Opgaveformulering for gruppen, gruppens sammensætning samt Side ressourceforbrug 1 2. Generelle betragtninger og sammendrag af rapportens indhold Betragtningsperiode og kilder Resumé 2 3. Samfundets krav til telekommunikation Den samfundsmæssige baggrund Udviklingsmuligheder for de forskellige former for telekommunikation Telefon Fjernovervågnings- og registreringsanlæg Telex Telefax Telegraf Datatransmission Videotex Rundspredning Maritime radiotjenester Privat radiokommunikation Telekommunikationens samfundsmæssige betydning 18 4_. Den teknologiske udvikling Telefonnet Datanettet Kabel-TV-net Rundspredende net Lukkede radionet (eksempelvis hyrevognsanlæg) Biltelefonnettet Telexnettet 24 5_. Vurdering af mulige målsætninger Generelle betragtninger Vurdering af fremtidige aktivitetsområder Telefoni Telex Datatjenesten 27

4 Side Radiotj enester Radiofoni- og TV-modtagere Alarm- og overvågningstjenester Telefax Integrerede terminaler og systemer Forvaltningsmæssige opgaver Forholdet til forsknings- og udviklingsinstanser og industri og leverandører m.v Mulige målsætninger Krav til organisering og tilrettelæggelse af virksomheden Samfundets og kundernes krav og behov som udgangspunkt for udbud af teletjenester Udbud af tjenester og faciliteter, udvikling af produkter og sys terner Beslutningsdygtighed Public Relations Varetagelse af forvaltningsmæssige opgaver Harmonisering af udstyr samt af strukturering og planlægning af telenettet Tidssvarende virksomhedsledelse 37 Til rapporten er knyttet følgende 2 bilag: Bilag 1 Opgaveformulering for arbejdsgruppen vedrørende mulige fremtidige målsætninger for den offentlige telekommunikationsvirksomhed 39 Bilag 2 Dokumentation og underbygning af afsnit 4 "Den teknologiske udvikling" 43 Besvarelse af supplerende spørgsmål 61

5 1 1. Opgaveformulering for gruppen, gruppens sammensætning samt ressourceforbrug Arbejdsgruppen blev nedsat ved skrivelse af 27. juni 1978 fra formanden for TELEUN- DERSØGELSEN AF /- Gruppens opgaveformulering fremgår af vedlagte bilag 1. Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Markedschef J.F. Pedersen, P&T, (formand), Fuldmægtig S.A. Ravn Pedersen, Ministeriet for offentlige arbejder, Civilingeniør N. Meng Hansen, Administrationsdepartementet, Afdelingschef H. Mansa, KTAS, Laboratoriechef K. Vestergaard, JTAS og Afdelingsingeniør P. Ulrik Nielsen, FkT. Gruppens sekretærforretninger er varetaget af kontrollør Jørn Jensby, P&T. Den 22. september 1978 afløste fuldmægtig Leif Kepp, Ministeriet for offentlige arbejder fuldmægtig S.A. Ravn Pedersen som medlem af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har i perioden fra 8. august 1978 til 31. januar 1979 afholdt i alt 13 møder, hvoraf et af møderne er afholdt som internatmøde af 4 dages varighed. Ressourceforbrug i forbindelse med afholdte møder har været 81 manddage. Herudover er der i forbindelse med mødeforberedelse, sekretariatsvirksomhed m.v. anvendt 115 manddage. Der er således totalt set anvendt 196 manddage til fremstilling af nærværende rapport. 2. Generelle betragtninger og sammendrag af rapportens indhold 2.1. Betragtningsperiode og kilder Gruppen har i det omfang, det har været muligt i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende rapport, søgt at vurdere udviklingen inden for de forskellige områder, der er omfattet af gruppens opgaveformulering, primært over en tidshorisont på 20 år, men med fremdragning af visse mere sikre vurderinger baseret på en 5-års horisont.

6 2 Baggrunden for valg af betragtningsperioden på 20 år er på den ene side, at en periode af denne længde forekommer at være et minimum under hensyntagen til, at vurderingerne skal anvendes i forbindelse med organiseringen af landets televæsen. På den anden side er gruppen af den opfattelse, at vurderingsgrundlaget vil blive behæftet med for stor usikkerhed, såfremt den betragtede tidshorisont forøges ud over år De langtidstendenser, der er angivet i nærværende rapport, er i harmoni med de langtidsforudsætninger, der i dag er grundlag for teleadministrationernes langtidsplanlægning. Det kan i denne forbindelse anføres, at gruppen som basismateriale - ud over foreliggende diverse materiale fra teleadministrationerne - bl.a. har anvendt følgende: -"Telecommunications Report", udgivet af Federal Ministry of Posts and Telecommunication, Bonn "Report of the Post Office Review Commitee" (Carter-rapporten), London juli 1977, -"Commentary by the Post Office to Post Office Review Commitee Report", London november Resumé Telesektoren er præget af en kraftig udvikling, muliggjort af en ligeså kraftig teknisk udvikling og nødvendiggjort af den igang- værende samfundsudvikling. Generelt om udviklingen Befolkningsudviklingen spiller i denne henseende en underordnet Befolkningsrolle, idet der over den betragtede 20 års periode kun forekom- mer en stigning på lidt over 5%, hovedsageligt i Jylland. udviklingen Derimod vil stigningen i antallet af helårsboliger og fritidsboliger på hhv. 28% og 44% medvirke til forøget efterspørgsel efter telekommunikation. Der regnes med, at den pr. november 1977 konstaterede boligtelefontæthed (antallet af selvstændige telefoner divideret med antallet af boliger) på 77% vil være vokset til 100% i 1985 og derefter fortsætte, således at omkring en fjerdedel af boligerne i år 2000 har to selvstændige telefoner. Yderligere regnes med, at henimod tre fjerdedele af fritidsboligerne vil have telefon i år Udviklingen i boliger

7 3 Indenfor erhvervslivet fortsætter udviklingen med et relativt mindre antal beskæftigede i industrien, medens servicesektoren vokser, ikke mindst den offentlige del. Denne udvikling i kombination med en stærkt stigende national og international arbejdsdeling samt et generelt stigende internationalt samkvem medfører et voksende behov for kommunikation mellem enkeltpersoner, kontorer og virksomheder, herunder mange former for kommunikation mellem centrale og decentrale databehandlingsanlæg. Udviklingen i erhvervslivet Telefoniområdet er allerede i dag og vil også i overskuelig fremtid være den dominerende teleydelse. Over de kommende 22 år regner teleadministrationernes prognoser med en stigning i antallet af telefonabonnementer fra 1,9 millioner pr til 4,4 millioner i år 2000, altså væsentligt mere end en fordobling. Telefoniområdet vil fortsat være dominerende Af samtlige telefonabonnementer er i dag ca. 20% i erhvervslivet, og 2% af abonnenterne er kendetegnet ved at have store installationer med mange ledninger og telefonapparater og et stort samtaleforbrug, og ved at de bidrager med mere end en trediedel af teleadministrationernes indtægter. Telefonabonnementernes fordeling m.v. Da telefontaksterne som hidtil påregnes at falde relativt, vil samtaleforbruget (antal opkald x samtalelængde) antagelig blive tredoblet fra 10 minutter til 30 minutter pr. indbygger pr. dag over perioden frem til år Samtaleforbruget forøges som følge af taksternes relative fald. Til trods herfor vil telefoniens andel af bruttonationalproduktet (ca. 1% i dag) kun vokse svagt over betragtningsperioden på grund af bruttonatioaf det fortsatte relative prisfald på ydelserne. Telefoniens andel nalproduktet Radioforbindelse med biler og både for afvikling af samtaler over telefonnettet bliver mere og mere almindeligt bl.a. med henblik på en mere effektiv transportdirigering og dermed besparelser i tid og energi. Mobilradio Disse mobile radiotjenester må i begyndelsen af 1980-erne påregnes suppleret med et radiobaseret personsøgningssystem (radiopaging), hvorover der kan afgives signaler til personer forsynet med en lille transportabel modtager. Personsøgning

8 4 Fysisk transport i forbindelse med møder kan i et stigende omfang erstattes af telefonmøder eller af mere avancerede telemøder afviklet iraellem specielle konference-tv-studier, således at møderne kan afvikles med både billede og tale. Fysisk transport erstattes af telefonmøder Dette skønnes at blive den væsentligste anvendelse af billedtelefonen (med levende billeder) i dette århundrede, idet der ikke forventes et generelt behov for en sådan til de i dag kalkulerede priser. Billedtelefon I snæver tilknytning til telefonsystemet etableres i stigende omfang fjernovervågning og fjernstyring af en række funktioner både i erhvervslivet og i private husstande. Der er betydningsfulde aspekter i forskellige tryghedsanlæg, der gør det muligt for et betydeligt antal handicappede og ældre personer at tilkalde hjælp og dermed i et vist omfang giver mulighed for at blive boende længere i hjemmet. Tillægsprodukter til telefon Det grundlæggende telenet er i dag overvejende et samtalenet, men det indgår også i større eller mindre grad i afviklingen af andre former for teletrafik som eksempelvis telegrammer, telex, datatransmission samt radiofoni- og TV-transmissioner. Alligevel betragtes de enkelte eksisterende teleydelser som regel som helt selvstændige, idet de ikke i større omfang funktionsmæssigt kan integreres af brugeren, og fordi de i et vist omfang benytter sig af adskilte transmissionsveje og koblingsorganer (eksempelvis telefoncentraler). Helt adskilte transmissionsveje har kabel-tv-anlæggene (herunder fællesantenneanlæg), således som de udføres i dag. Telenettets anvendelse I den del af netværket, der forbinder abonnenten med sin central (parkabelnetværk) vil der i fremtiden ske integrationer, først og fremmest fordi det af økonomiske grunde vil være fordelagtigt at gå over til en anden transmissionsform (PCM), som på de almindelige kredsløb bringer en højhastighedsdatakanal frem til abonnenterne og dermed muliggør mange former for telekommunikation, men ikke levende billeder af rimelig kvalitet. På dette felt vil det næste tiårs udvikling afgørende bryde med fortiden. Den teknologiske udvikling vil bevirke en gradvis overgang fra en transmissionsmetode (analogtransmission) til en anden (digitaltransmission), som vil ændre nettets karakter henimod et generelt anvendeligt telenet, som kan overføre alle former for tele- Telenettets udvikling

9 5 kommunikation. Når der i dette "enhedsnet" endvidere introduceres en særlig ledningstype (lysledere) med stærkt øget transmissionskapacitet i forhold til konventionelle kabler,, åbnes der økonomisk rimelig mulighed for overførsel (transmission) også af levende billeder, altså mulighed for dækning af det behov, der i dag inden for store geografiske områder dækkes med eksisterende kabel- TV-anlæg. på terminal- For terminalernes vedkommende vil ske en tilsvarende udvikling. Den mest udbredte terminal, det almindelige telefonapparat, suppleres i stigende grad med specielle terminaler til andre formål, men på lidt længere sigt vil der fremkomme en generelt anvendelig terminal, som ud over data- og tekstkommunikation også kan anvendes i forbindelse med taleoverførsel. Telefonnettets private brugere, d.v.s. omkring 80% af alle brugerne, har dog i hele perioden frem til år 2000 kun brug for standardtelefonapparater og et typemæssigt set meget begrænset antal simple og ensartede ekstraudstyr (ekstra lydgivere, tilslutningsudstyr for videotex, simpelt telefaxudstyr, m.v., jfr. nedenfor). Hele terminalområdet vil i øvrigt blive præge" af et stadig større og mere varieret udbud af terminaler indrette" for tilslutning til telenettet for overføring af skriftlige meddelelser af enhver art, data, tegninger og billeder og med præsentation af det modtagne enten på papir eller skærm eller begge dele. Dette vil medføre en fortsat udvikling af telextjenesten bl.a. med tilkomst af en slags super telex-maskine, der samtidig kan avendes som en avanceret kontorskrivemaskine og tekstbehandlingsterminal. Anvendelse af faksimileterminaler (telefaxudstyr) til fjernkopiering også af håndskrevne dokumenter vil vinde indpas og kræve aktiviteter på standardiseringsområdet fra teleadministrationernas side. Datatransmission vil finde sted i stigende omfang ved benyttelse af såvel telefonnettet som specielle datanet. Medens datatransmission hidtil har været i anvendelse udelukkende i erhvervslivet og den offentlige sektor vil den fra begyndelsen af 1980-erne også blive introduceret i de private husstande, idet en ny informationstjeneste. Videotex, ved hjælp af et prisbilligt tilslutningsudstyr giver mulighed for ved benyttelse af eksisterende telefoner og fjernsynsmodtagere at hente oplysninger fra edb-maskiner (nyheder, leksikonoplysninger, annoncer o.m.a.). Udviklingen området Telefonappa- ratet Telex Faksimile Datatransmission

10 6 Af telefonnettets samlede uafskrevne anlægskapital ultimo 1977 på ca. 7,6 milliarder kroner udgør de dele, der har meget lang levetid, - d.v.s. alt undtagen terminaler - ca. 80%. Stor bunden kapital i telefonnettet. Den totale genanskaffelsesværdi for samtlige anlæg skønnes at andrage ca. 25 milliarder kroner. Til udbygning af telefonnettet og til terminalanskaffelser vil der i prisniveau være behov for investeringer af størrelsesordenen 1,5 milliarder kroner pr. år og årlige udgifter til administration, betjening og vedligeholdelse af samme størrelsesorden. Omko s tn i ng er til udbygning af telefonnettet og til terminalanskaffelser Sammenholdt med disse tal er teleadministrationernes årlige investeringer i de øvrige teleanlæg meget beskedne. De er ikke over 100 millioner kroner, når bortses fra eventuelle specielle anlæg som f.eks. et TV-2-sendernet eller det nordiske satellit-tv-system. Qmkomstninger i forbindelse med øvrige teleanlæg Derimod forekommer ret betragtelige årlige investeringer i privat regie bl.a. til databehandlingsudstyr (650 millioner kroner i 1976), kabel-tv-net (300 millioner kroner) og radiofoni- og TV-modtagere (900 millioner kroner faldende til 600 millioner kroner medio 1980-erne). Investeringer i privatregie Opretholdelse og udvikling af tidssvarende telekommunikation er en afgørende faktor for det moderne samfunds funktion og udvikling og en nødvendighed for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Også i husholdningerne opfattes telefonen nu som en nødvendighed på linie med radio og fjernsyn. Samfundets krav til telekommunikation I denne forbindelse er det værd at bemærke, at brugerne af teletjenesterne hidtil udover at dække afskrivning og forrentning af den investerende kapital og løbende driftsomkostninger også bidrager til selvfinancering. Dette gælder både for de aktiviteter, der foregår i offentligt regie og de, der foregår i privat regie. Ud fra en vurdering af den teknologiske udvikling og det fremtidige marked for telekommunikation synes der at være grundlag for at antage, at nævnte tilstand også vil kunne opretholdes i fremtiden, med mindre der ud fra politiske eller andre hensyn foretages indgreb i markedsmekanismen. Financering af teletjenesterne

11 7 Den ovenfor beskrevne udvikling gør det overvejende sandsynligt, at telekommunikationsområdets samfundsmæssige betydning vil blive relativt større i de kommende årtier. Dette burde i sig selv være tilstrækkelig begrundelse for at telenettets infrastruktur d.v.s. transmissionsveje og centraler inklusive relevante linietermineringsenheder (idag eksempelvis stikkontakt, modem, sikringsled) hos brugerne varetages i offentligt regie under samfundsmæssig kontrol, således som det har været tilfældet hidtil når bortses fra kabel-tv-anlæg. Udviklingen i samfundets krav til telekommunikation - Telenettets infrastruktur varetages i offentligt regie Konsekvensen af eventuelt at indføre fri konkurrence for etablering og drift af netværket ville - fordi også de eksisterende telenet i stort omfang skulle dubleres - være et samfundsmæssigt set væsentligt forøget ressourceforbrug uden en modsvarende forøgelse af nettets totale nytteværdi for brugerne. Hertil kommer, at en eventuel konkurrence naturligt vil sætte ind inden for sektorer eller geografiske områder, hvor fortjenstmulighederne er x) størst, hvorved den offentlige telekommunikationsvirksomhed mister en del af de indtægter, der en forudsætning for at opfylde forpligtelsen til at sikre dækningen af de mindre givtige områder. Derved vil det eksisterende ensartede pris- og serviceniveau for de enkelte ydelser til samtlige brugere ikke kunne opretholdes. Tilstedeværelsen af ét landsdækkende net for alle former for telekommunikation etableret og drevet af en offentlig televirksomhed pligt til at give tilslutningsmulighed til nettet for alle, uanset bopæl, er derfor en forudsætning for den bredeist mulige dækning af telekommunikationsbehovet med den mindste ressourceindsats. Herved kan nye ydelser på telekommunikationsområdet i høj grad blive baseret på fælles udnyttelse af de til enhver tid bestående transmissionssystemer, hvilket betyder dels at investeringen, der skal forrentes af de eksisterende ydelser, bliver mindre, dels at nye ydelser kan indføres med rimelige meromkostninger. Vurdering af de ovenfor anførte forhold ud fra en samfundsmæssig betragtning fører til, at etablering og drift af selve telenettet (transmissionsveje og centraler) varetages af den offentlige televirksomhed på monopolbasis, og der synes ikke at være grundlag for opstilling af alternative målsætninger på dette felt. med Konsekvens af indførelse af fri konkurrence på etablering og drift af infrastrukturnette t Monopol på infrastrukturnettet x) Anvendelse af begreberne "den offentlige televirksomhed", "televirksomheden" o.lign. indeholder ikke stillingtagen til, hvorvidt der er tale om en eller flere teleadministrationer.

12 8 For så vidt angår de i forbindelse med telenettet benyttede terminaler er billedet mere nuanceret, idet det allerede i dag gælder, at televirksomheden ikke på samme måde som for nettets vedkommende har været den eneste leverandør på alle områder. Medens eksempelvis telefonapparater og telexmaskiner har været leveret på monopolbasis, har terminaler i radiotjenesten udelukkende været leveret af private og dataterminaler stort set været leveret af private. Terminalområdet nuanceret På en række områder består et gensidigt afhængigshedsforhold imellem terminaler og telenettet, som der sammen med en række andre faktorer må tages hensyn til ved vurderinger af, hvorvidt det ud fra en samfundsmæssig betragtning er fordelagtigt at lade terminalleverancerne foregå i offentligt eller privat regie. En vurdering af disse forhold og faktorer tjeneste for tjeneste fører til, at der, såfremt nettet i øvrigt afsluttes hos brugeren i en af televirksomheden leveret linietermineringsenhed, vanskeligt kan argumenteres for opretholdelse af et monopol på levering af terminaler i almindelighed. Vurdering af terminalområdet På grundlag af denne konstatering er der opstillet to alternative målsætninger for den fremtidige telekommunikationsvirksomhed. På terminalområdet kan opstilles 2 målsætninger Ifølge begge de foreslåede målsætninger skal den offentlige telekommunikationsvirksomhed i det omfang, der ikke er meddelt andre koncession herpå, på monopolbasis etablere og drive et landsdækkende telekommunikationsnet inklusive afslutning af dette hos brugerne i en linietermineringsenhed. Forskellen mellem de to målsætninger består i, at televirksomheden i den ene målsætning leverer og vedligeholder samme produktsortiment på terminalområdet som i dag, hvor eksempelvis telefonapparater og fjernskrivere primært af fejlsøgnings- og fejlretningsmæssige årsager leveres på monopolbasis. I den anden målsætning forudsættes, at terminaler af enhver art, herunder også telefonapparater og fjernskrivere, leveres og vedligeholdes af televirksomheden og/eller af private på basis af de af televirksomheden fastsatte tilslutningsvilkår.

13 9 Terminalområdet er således reelt det eneste område, hvor det kan overvejes gennem målsætningsformuleringer at søge televirksomhedens aktivitetsomfang påvirket, og det er alene på dette område de to foreslåede målsætninger afviger fra hinanden. Der foreligger betydelige samfundsmæssige besparels?smuligheder i en fremtidig fælles udnyttelse af transmissionsnet baseret på lysledere til alle former for telekommunikation. Udnyttelsen af denne besparelsesmulighed kan kun ske ved, at televirksomheden på monopolbasis overtager etablering og drift af kabel- TV-anlæg. Denne overtagelse bør i givet fald ske i takt med, at den nye teknologi vinder frem. Kabel-TV-anlæg inddrages i infrastruktur nettet De samfundsmæssige besparelser vil i første omgang ligge i fællesudnyttelsen af de overordnede kabel-tv-net og telefon-hovedkabelnet i områder, der allerede er bebygget, samt i nye boligområder. Monopolets forvaltning må derfor i en overgangsperiode ske uden leveringspligt og med generel tilladelse til at private i visse områder fortsat etablerer nye og udvider eksisterende kabel-tvanlæg i konventionel teknik. Først når den nævnte nye teknologi økonomisk er fuldt konkurrencedygtig overfor konventionelle kabel-tv-anlæg og antallet af TV-programmer, der kan modtages ikke længere afviger væsentligt fra egn til egn kan monopolet forvaltes på normal måde med leveringspligt. Målsætning 1 dækker på terminalområdet teleadministrationernes i dag gældende aktivitetsomfang, og televirksomheden vil inden for rammerne af denne målsætning kunne udvikle sig stort set efter de hidtil gældende retningslinier. Denne målsætning vil ikke i sig selv ændre udviklingen i televirksomhedens ressourceforbrug, jf. dog det tidligere anførte om kabel-tv-anlæg. Målsætning I 1 s indvirkning på televirksomhedens udvikling Målsætning 2 åbner adgang for, at private fremtidigt kan levere terminaler af de typer, der i dag leveres af televirksomheden i monopol. Specielt for ekstra telefonapparater og telexmaskiner vil dette kunne få økonomiske og personalemæssige konsekvenser, hvorfor televirksomheden inden for givne ramir.er må tillægges beføjelser til at styre takten i liberaliseringen. Målsætning 2

14 10 Hvadenten den ene eller den anden målsætning vælges, må det forudses, at den teknologiske udvikling på længere sigt vil gøre afgrænsningen mellem televirksomhedens aktiviteter og privates aktiviteter mindre skarp. Som eksempel herpå kan nævnes, at man" allerede idag i enkelte tilfælde fællesudnytter en datamaskine dels til styring af en PABC og dels til egentlige databehandlingsopgaver. Den teknologiske udviklings betydning på grænseområderne Fremkomst af dataterminaler med indbygget talemulighed og modemer er et andet eksempel på denne udvikling. I begge de foreslåede målsætninger er der regnet med, at televirksomheden ud over hovedopgaven kan løse andre opgaver, der naturligt kan indgå i virksomheden ud fra en samfundsmæssig, økonomisk og driftsmæssig vurdering. Som eksempel herpå kan nævnes entreprenøropgaver for Danmarks Radio og for Statens Luftfartsvæsen. Den offentlige telekommunikationsvirksomhed må med henblik på at skabe klarhed over brugernes behov på kort og på langt sigt organiseres med hovedvægten lagt på en markedsorienteret, landsdækkende organisation, som kan registrere og vurdere disse behov. Såfremt der af generelle samfundsmæssige hensyn pålægges virksomheden nogle ydre rammer/krav, må virksomheden også inden for disse kunne disponere markedsorienteret. Krav til organiseringen af virksomheden: -markedsorienteret Med telekommunikationens stigende omfang og betydning og med et stadigt større produktudbud inden for terminal- og teleområdet har kunderne brug for rådgivning, der giver dem støtte i valget af den for det foreliggende behov bedst egnede telekommunikationsform. Dette gælder såvel de private husholdningers mere enkle behov som virksomhedernes mere sammensatte behov for totale systemløsninger. Dette må der tages hensyn til ved opbygningen af televirksomhedens ekspeditions- og salgsfunktioner, ved en udstrakt decentralisering, der tager hensyn til kundernes fordeling ud over landet. -Kundebetj eningen Den tekniske integration vil medføre, at den kendte skillelinie mellem centralfunktioner og transmissionsfunktioner vil fortone sig. Denne udvikling kan få betydning for den interne organisering af virksomheden samtidig med at det kan medføre forskellige personalemæssige konsekvenser, som virksomheden må være i stand til at håndtere. -Teknisk integration giver personalemæssige konsekvenser

15 11 Den accellererende teknologiske udvikling og heraf følgende nye tele- -Krav om beslutkommunikationsmuligheder vil stille forøgede krav til den offentlige ningsdygtighed telekommunikationsvirksomhed med hensyn til beslutningsdygtighed, vedr. overordidet en effektiv beslutningstagning vedrørende en række forhold af nede tværgående overordnet og langsigtet karakter vil være afgørende for skabelse og forhold fastholdelse af en - set fra samfundets og dermed kundernes side - homogen landskækkende virksomhed. I forbindelse med den offentlige telekommunikationsvirksomhed vil der i den udstrækning, det er foreneligt med virksomhedens status i relation til regering og folketing, være behov for varetagelse af forvaltningsmæssige funktioner inden for stort set samme områder som P&T i dag varetager, dvs. radiokommunikation, radiostøj og fællesantenner. Opgavernes omfang vil fortsat være stærkt stigende som følge af især den private sektors udstrakte brug af radio til formål, som ikke kan opfyldes ved trådforbindelser. -Forvaltningsmæssige opgaver Såfremt målsætning 2 vælges, vil der være et forøget behov for fastlæggelse af tekniske specifikationer for tilslutning af terminaludstyr til nettet, men arbejdet hermed kan ikke direkte henregnes under forvaltningsmæssige funktioner. Ved tilrettelæggelsen af den offentlige telekommunikaitionsvirksomhed må der som på andre områder tages hensyn til en række forhold i det omgivende samfund, som virksomheden skal betjene, og hvorfra medarbejderne skal rekrutteres, således forhold som livsholdning, uddannelsesniveau, ønsker om medindflydelse og medbestemmelse, nærdemokrati og udviklingen på teknikkens område m.v. Dette vil stille krav om styringen af virksomheden på basis af en høj grad af delegering af ansvar og kompetence inden for virksomheden. -Høj grad af delegering indenfor virksomheden 3. Samfundets krav til telekommunikation 3.1. Den samfundsmæssige baggrund Behovet for telekommunikation ændres i takt med befolkningsudviklingen, dennes geografiske fordeling og den tilsvarende udvikling i helårsboliger og fritidsboliger samt udviklingen i erhvervslivet, herunder fordelingen på antal virksomheder og arbejdspladser.

16 12 Landets samlede befolkning var medio ,105 mio. og forventes i 1984 at være vokset til 5,175 mio. og i år 2000 at udgøre 5,385 mio. (Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger 1976). På grund af tilbagegangen i antallet af indbyggere i hovedstaden påregnes Sjælland under ét af stagnere i befolkningstal, hvilket betyder, at befolkningstilvæksten overvejende vil finde sted i Jylland. Ifølge teleadministrationernes byplanoplysninger var antallet af boliger medio ,093 mio. svarende til 2,44 indbyggere pr. bolig. I 1984 antages antallene netto at være vokset til 2,270 mio. boliger svarende til 2,28 indbyggere pr. bolig, medens de tilsvarende tal i år 2000 forventes at være 2,670 mio. og 2,02 (Samordningsudvalgets planlægningsgruppes abonnentprognose ). Antallet af fritidsboliger var medio 1978 ca , og vil i 1984 være vokset til og i år 2000 (samme kilde). Erhvervslivet har ændret sig fra landbrug til industri og servicesektor. Denne udvikling fortsætter, således at antallet af beskæftigede i industrien vil blive mindre, medens servicesektoren vokser, ikke mindst den offentlige del. Antallet af virksomheder vil tendere til at blive mindre, idet der finder en vis koncentration sted inden for såvel fremstilling som handel. Antallet af landbrug kan antages at være konstant, hvilket også antages at være gældende for antallet af virksomheder inden for den samlede servicesektor. Selv med den forvemtede mindre velstandsstigning end i det foregående tiår regnes arbejdstiden gennemsnitligt reduceret med knapt 1,5 % p.a. fra de nuværende ca. 35 timer netto pr. uge (inklusive ferie) til ca. 24 timer i år 2000 (teleadministrationernes miljørapport 1974) Udviklingsmuligheder for de forskellige former for telekommunikation Den tekniske udvikling antages fortsat at accellerere, og dette vil muliggøre udviklingen af nye ydelser på telekommunikationsområdet. For nettets vedkommende vil den teknologiske udvikling medføre en gradvis ændring fra et samtalenet med mulighed for overførsel af data til et digitalt net, som kan overføre alle former for telekommunikation, herunder tale, der omdannes til "data", jf. afsnit 4. Samtidig vil telefonnnettet blive udbygget til stort set alle ejendomme og boliger.

17 13 For terminalernes vedkommende vil udviklingen være parallel, idet telefonapparaterne i øjeblikket må suppleres med specielle terminaler til andre formål, medens man i fremtiden får en digital terminal, som også kan anvendes til taleoverførsel. Ved udbygning kan det eksisterende net dække alle forudsigelige transmissionsbehov undtagen levende billeder, som kræver nyt ledningsnet (bredbåndsnet) helt ud til brugerne. Opnås integration med de eksisterende kabel-tv-net, jf. afsnit 4 kan omfanget af denne nye netudbygning formindskes væsentligt. Både teknisk og økonomisk vil transmission blive mindre og mindre afhængig af afstanden, og det fortsatte absolutte prisfald på elektronik vil gøre det økonomisk muligt at anvende små databehandlingsanlæg (mikroprocessorer) også i almindelige husstande Ved vurderingen af fremtidens telekommunikatlonsbehov er det værd at hæfte sig ved, at der er tale om 2 delmarkeder: de almindelige husholdninger og erhvervslivet. Af samtlige telefonabonnementer (ca. 2 mio.) er i dag ca. 20 % i erhvervslivet. Mange virksomheder har flere telefonabonnementer. Ca kunder har installationer med lokal samtalemulighed, medens kun ca. 400 kan betegnes som virkeligt store kunder (pengeinstitutter, forsikringsselskaber, offentlige virksomheder o.l.). Til gengæld har disse kunder med specielle telefonanlæg flere ledninger, mange telefonapparater og et stort samtaleforbrug, således at mere end 1/3 af de samlede indtægter hidrører fra de nævnte installationer, svarende til ca. 2 % af abonnentmassen Telefon Udviklingen i antal abonnementer vil ifølge teleadministrationernes abonnentprognose stige fra 1,954 mio. pr. 1. januar 1978 til 2,8 mio. i 1984 og 4,4 mio. i år Den overvejende del af udviklingen i antallet af ledninger tegner boligerne sig for, idet der regnes med, at den pr. november 1977 konstaterede boligtelefontæthed (antallet af selvstændige telefoner divideret med antallet af boliger) på 77 % vil være vokset til 100 % i 1985 og derefter fortsætte, således at omkring 1/4 af boligerne i år 2000 har 2 selvstændige telefoner (kan etableres på de eksisterende trådpar). Dette rimer med udviklingen i Sverige, som ligger noget foran Danmark; der er i Sverige ikke indtruffet stagnation i efterspørgslen efter telefonledninger, selv om boligtelefontætheden allerede nu er ca. 100 %. Da taksterne som hidtil regnes at falde relativt, vil samtaleforbruget, opgjort som produktet af antallet af opkald og samtalelængden, antagelig i år 2000 være vokset til 30 min. pr. indbygger pr. dag mod 10 mir... i dag.

18 14 Udviklingen, karakteriseret ved: en fordobling af abonnentantallet, en tredobling af samtalemængden pr. indbygger og et fortsat prisfald på ydelserne skønnes sammenlagt at betyde, at telefoniens andel af bruttonationalproduktet (ca. 1 % i dag) kun vil vokse svagt i perioden indtil år Hvad angår abonnenter med faciliteter for afvikling af lokalsamtaler (interne samtaler) er der en kraftig vækst i såvel store automatiske privatcentraler som mindre omstillingsanlæg, en udvikling, som må antages at fortsætte, idet også disse installationer bliver relativt billigere samtidig med, at de byder på stadig flere faciliteter - herunder faciliteter, der i dag ikke henregnes til telefonsektoren (f.eks. overvågnings- og alarmfunktioner). Teleadministrationerne leverer forskellige former for ekstraudstyr i tilslutning til telefoner, og gennem Telefontilsynets cirkulære 27 er der for tiden åbnet mulighed for tilslutning til telefonnettet af typegodkendt privatejet udstyr indenfor følgende områder: - alarmoverførsel, - fjernmåling og -kontrol/fjernstyring, - faksimile- og telefotomaskiner, - ciffersender - for så vidt der er tale om udstyr, der ikke inkluderer et telefonapparat. På det sidste er der tilkommet skriveterminaler, som i første omgang er tiltænkt døve; men som på længere sigt kan tænkes at blive en skriveterminal til "husholdningsbrug". Ud over afvikling af samtaler byder telefonsystemet på en række særtjenester, hvoraf nogle, bl.a. nummeroplysningen, er et led i samtaleformidlingen, mendes andre mere har karakter af sekretærvirksomhed. Som eksempler på sidstnævnte kan nævnes optagetnotering, som i øjeblikket er manuel, men senere kan indgå som en indbygget facilitet i systemet; telefonvagt, hvor en telefonist afgiver melding på et telefonnummer og eventuelt modtager besked, er en tjeneste, som er i konkurrence med den automatiske telefonsvarer, som kobles til abonnentens installation. Et antal abonnenter foretrækker fortsat at blive vækket af en telefonist fremfor at benytte vækkeur. Andre særtjenester er automatiske envejssystemer, som giver oplysninger om forskellige forhold, bl.a. kan nævnes Klokken, Telefonavis, Telefonsport, og her vil nye komme til, fx Valutakurser.

19 15 Fra mobile lokaliteter kan telefonforbindelser etableres ved radioforbindelse mellem bil eller båd m.v. og telefonnettet, og med den igangværende udvikling vil det nok være relevant at regne med fremkomst af den transportable telefon. Der er i øjeblikket tilsluttet abonnenter til biltelefonen, og væksten er 25 % om året. I slutningen af 1981 vil der med etablering cif en ny central åbnes mulighed for selvvalg også på dette område. Ved anvendelse; af samme teknik vil det endvidere være muligt at etablere et landsdækkende personsøgeanlæg, hvor en lommelydgiver opfordrer vedkommende til at melde sig via nærmeste telefon (radiopaging). Der foreligger imidlertid ved biltelefontjenesten som ved andre radiotjenester et frekvensproblem, som medfører, at ethvert system har en kapacitetsmæssig trafikbegrænsning, hvorfor der inden for en overskuelig fremtid må ibrugtages frekvensområder, der i dag er forbeholdt andre tjenester, hvis tilgangen følger de eksisterende prognoser. Billedtelefon, som kræver bredbåndstransmission, vil næppe blive aktuel på denne side af århundredskiftet, idet der ikke er konstateret udtalt behov for en sådan, i hvert fald ikke til de kalkulerede priser. Derimod vil der nok blive etableret påkaldte konference-tv-studier, således at møder kan afvikles med billede og tale mellem flere lokaliteter, en udvidelse af telefonmøder med billeder Fjernovervågnings- og registreringsanlæg I snæver tilknytning til telefonsystemet etableres i stigende omfang fjernovervågning og registrering. Der er her tale om bl.a. alarmsystemer (indbrud, brand eller unormale tilstande i diverse anlæg), styring af varme i fritidsboliger og tryghedsanlæg, som gør det muligt for handicappede og ældre personer at tilkalde hjælp. Det er karakteristisk for disse ydelser, at de har et minimalt transmissionsbehov, men stiller specielle driftsmæssige krav. Tilsammen anslås det, at behovet for tilslutninger af sådanne anlæg inden for få år vil være omkring stk Telex I erhvervslivet, specielt virksomheder med international relation, anvendes telex til overførsel af skriftlige meddelelser. Der er medio 1978 ca telexabonnenter. Omkring halvdelen af indtægterne fra den samlede udlandsteletrafik hidrører herfra. Der påregnes en abonnenttilgang på godt og vel 10 % p.a. Telexområdet er i en kraftig teknisk udvikling, som vil betyde bedre faciliteter ved mere ydedygtige terminaler og centraler.

20 16 Et kommende marked for teletex (supertelex) er vanskeligt at bedømme; men med en terminal med tilslutningsmulighed til telefon-, telex- og datanettet samt mulighed for anvendelse som kontorskrivemaskine og tekstbehandlingsterminal vil markedet være betydeligt. Lancering af en sådan terminal i første halvdel af 1980'erne er sandsynlig Telefax Ved tilslutning til det almindelige telefonnet af såkaldt faksimileudstyr eller telefax opnås mulighed for i det bestående telefonsystem at overføre en A4-side, tekst, tegning, dokument eller billede, i en rimelig kvalitet på ned til ca. 60 sek., og udstyret vil med stigende produktion blive prisbilligt. Telefax har vundet nogen udbredelse i Danmark (ultimo 1978 ca. 600 stk.) og kan i de kommende år blive et væsentligt supplement til telex, fordi telefax er i stand til at overføre håndskrevne meddelelser, tegninger, originaldokumenter o.lign. Som en udløber af denne udvikling kan der med ydedygtigt faksimileudstyr blive tale om såkaldt elektronisk post, idet faksimileudstyr opstilles på posthusene, som overfører tekst m.v. til modtageposthuset, hvorfra udbringning til adressaten sker. Elektronisk post forventes primært at få sin udbredelse i forbindelse med udlandstrafikken, hvor den opnåelige tidsgevinst vil være størst Telegraf Over perioden vil der ske en reduktion i antallet af telegrammer fra ca. 1,6 mio. stk. til omkring stk. om året, hvilket må ses i relation til udviklingen i de naevnte andre muligheder for overførsel af tale og tekst. Telegramantallet skønnes at stabilsere sig omkring sidstnævnte antal Datatransmission Fra det nuværende antal brugere på knap 8000 regnes med en udvikling op til ca i 1986, som ifølge P&T's 5-årsplan påregnes fordelt således, at 50 % tilsluttes det specielle datanet (opkoblede forbindelser), 20 % det offentlige telefonnet (opkoblede forbindelser) og 30 % faste forbindelser (faste kredsløb i telefonnettet). Ud over det anførte antal databrugere i traditionel forstand tilsluttet telenettet via nettilslutningsudstyr eller modemer, må der forudses tilsluttet et meget betydeligt antal ( ) simple terminaler med indbygget modem til telefonnettet enten som led i systemløsninger leveret af teleadministrationerne eller tilsluttet via specielt linietermineringsudstyr eller som privatanskaffede, typegodkendte udstyr.

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Skydebaneforeningens køb af bygningerne på skyttecentret 1. Tilbud Skydebaneforeningen (herefter

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Terminologi i LRAIC-modelnotaterne

Terminologi i LRAIC-modelnotaterne Terminologi i LRAIC-modelnotaterne Nedenstående liste indeholder en oversigt over den terminologi, der vil blive anvendt i de tre LRAIC-modelnotater. Det skal understreges, at terminologien er fastlagt

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

17. 6. 91 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 159/23

17. 6. 91 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 159/23 17. 6. 91 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 159/23 2. ØSU's bemærkninger 2.1. Set i lyset af det generelle billede, som er skitseret ovenfor, må målsætningen om den størst mulige sikkerhed til

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne Introduktion Kommunernes energipolitiske kontekst, beføjelser og aktuelle situation beskrives indledningsvis for at give baggrund for

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012.

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. november 2012 Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk 1. Resume Aarhusnettet er det fibernetværk, der forbinder hovedparten af kommunens arbejdspladser

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen Indblik Frederiksberg 17. oktober 2014 Danske el-net foran stor investeringspukkel Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen De danske elnet leverede i 2013 en rekordhøj stabilitet.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

fra venstre Lars Staalhagen og Villy Bæk Iversen Artiklens forfatter på arbejde

fra venstre Lars Staalhagen og Villy Bæk Iversen Artiklens forfatter på arbejde fra venstre Lars Staalhagen og Villy Bæk Iversen Artiklens forfatter på arbejde Kapitel 11 Når telefonen melder optaget Ressourceplanlægning i telenet af Lars Staalhagen og Villy Bæk Iversen Det globale

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

AFTALE FOR FÆLLESANTENNEOMRÅDET

AFTALE FOR FÆLLESANTENNEOMRÅDET AFTALE FOR FÆLLESANTENNEOMRÅDET Nærværende aftale er indgået mellem medlemmer af Antenne-, Satellit- og Kabel- TV Branchens Fællesorganisation (ASK) repræsenterende leverandører, installatører og kabel-tv

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune

Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 2 1.1. DATA FOR SOMATIKKEN... 2 2. INDLEDENDE VURDERINGER VEDR. SYGEHUSPERSONALET...

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. deltagelse af broadcaster og printmedier i Galathea 3 Ekspeditionen

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. deltagelse af broadcaster og printmedier i Galathea 3 Ekspeditionen U D B U D S B E T I N G E L S E R for deltagelse af broadcaster og printmedier i Galathea 3 Ekspeditionen 2 1. Ordregiver Dansk Ekspeditionsfond c/o Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade

Læs mere