Televirksomhedens fremtidige organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Televirksomhedens fremtidige organisation"

Transkript

1 Teleundersøgelsen af 1978 Televirksomhedens fremtidige organisation Bilag 2 Mulige fremtidige målsætninger for den offentlige telekommunikationsvirksomhed København December 1979

2 ISBN Eloni Tryk. København Oa 17-3

3 Indholdsfortegnelse 1. Opgaveformulering for gruppen, gruppens sammensætning samt Side ressourceforbrug 1 2. Generelle betragtninger og sammendrag af rapportens indhold Betragtningsperiode og kilder Resumé 2 3. Samfundets krav til telekommunikation Den samfundsmæssige baggrund Udviklingsmuligheder for de forskellige former for telekommunikation Telefon Fjernovervågnings- og registreringsanlæg Telex Telefax Telegraf Datatransmission Videotex Rundspredning Maritime radiotjenester Privat radiokommunikation Telekommunikationens samfundsmæssige betydning 18 4_. Den teknologiske udvikling Telefonnet Datanettet Kabel-TV-net Rundspredende net Lukkede radionet (eksempelvis hyrevognsanlæg) Biltelefonnettet Telexnettet 24 5_. Vurdering af mulige målsætninger Generelle betragtninger Vurdering af fremtidige aktivitetsområder Telefoni Telex Datatjenesten 27

4 Side Radiotj enester Radiofoni- og TV-modtagere Alarm- og overvågningstjenester Telefax Integrerede terminaler og systemer Forvaltningsmæssige opgaver Forholdet til forsknings- og udviklingsinstanser og industri og leverandører m.v Mulige målsætninger Krav til organisering og tilrettelæggelse af virksomheden Samfundets og kundernes krav og behov som udgangspunkt for udbud af teletjenester Udbud af tjenester og faciliteter, udvikling af produkter og sys terner Beslutningsdygtighed Public Relations Varetagelse af forvaltningsmæssige opgaver Harmonisering af udstyr samt af strukturering og planlægning af telenettet Tidssvarende virksomhedsledelse 37 Til rapporten er knyttet følgende 2 bilag: Bilag 1 Opgaveformulering for arbejdsgruppen vedrørende mulige fremtidige målsætninger for den offentlige telekommunikationsvirksomhed 39 Bilag 2 Dokumentation og underbygning af afsnit 4 "Den teknologiske udvikling" 43 Besvarelse af supplerende spørgsmål 61

5 1 1. Opgaveformulering for gruppen, gruppens sammensætning samt ressourceforbrug Arbejdsgruppen blev nedsat ved skrivelse af 27. juni 1978 fra formanden for TELEUN- DERSØGELSEN AF /- Gruppens opgaveformulering fremgår af vedlagte bilag 1. Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Markedschef J.F. Pedersen, P&T, (formand), Fuldmægtig S.A. Ravn Pedersen, Ministeriet for offentlige arbejder, Civilingeniør N. Meng Hansen, Administrationsdepartementet, Afdelingschef H. Mansa, KTAS, Laboratoriechef K. Vestergaard, JTAS og Afdelingsingeniør P. Ulrik Nielsen, FkT. Gruppens sekretærforretninger er varetaget af kontrollør Jørn Jensby, P&T. Den 22. september 1978 afløste fuldmægtig Leif Kepp, Ministeriet for offentlige arbejder fuldmægtig S.A. Ravn Pedersen som medlem af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har i perioden fra 8. august 1978 til 31. januar 1979 afholdt i alt 13 møder, hvoraf et af møderne er afholdt som internatmøde af 4 dages varighed. Ressourceforbrug i forbindelse med afholdte møder har været 81 manddage. Herudover er der i forbindelse med mødeforberedelse, sekretariatsvirksomhed m.v. anvendt 115 manddage. Der er således totalt set anvendt 196 manddage til fremstilling af nærværende rapport. 2. Generelle betragtninger og sammendrag af rapportens indhold 2.1. Betragtningsperiode og kilder Gruppen har i det omfang, det har været muligt i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende rapport, søgt at vurdere udviklingen inden for de forskellige områder, der er omfattet af gruppens opgaveformulering, primært over en tidshorisont på 20 år, men med fremdragning af visse mere sikre vurderinger baseret på en 5-års horisont.

6 2 Baggrunden for valg af betragtningsperioden på 20 år er på den ene side, at en periode af denne længde forekommer at være et minimum under hensyntagen til, at vurderingerne skal anvendes i forbindelse med organiseringen af landets televæsen. På den anden side er gruppen af den opfattelse, at vurderingsgrundlaget vil blive behæftet med for stor usikkerhed, såfremt den betragtede tidshorisont forøges ud over år De langtidstendenser, der er angivet i nærværende rapport, er i harmoni med de langtidsforudsætninger, der i dag er grundlag for teleadministrationernes langtidsplanlægning. Det kan i denne forbindelse anføres, at gruppen som basismateriale - ud over foreliggende diverse materiale fra teleadministrationerne - bl.a. har anvendt følgende: -"Telecommunications Report", udgivet af Federal Ministry of Posts and Telecommunication, Bonn "Report of the Post Office Review Commitee" (Carter-rapporten), London juli 1977, -"Commentary by the Post Office to Post Office Review Commitee Report", London november Resumé Telesektoren er præget af en kraftig udvikling, muliggjort af en ligeså kraftig teknisk udvikling og nødvendiggjort af den igang- værende samfundsudvikling. Generelt om udviklingen Befolkningsudviklingen spiller i denne henseende en underordnet Befolkningsrolle, idet der over den betragtede 20 års periode kun forekom- mer en stigning på lidt over 5%, hovedsageligt i Jylland. udviklingen Derimod vil stigningen i antallet af helårsboliger og fritidsboliger på hhv. 28% og 44% medvirke til forøget efterspørgsel efter telekommunikation. Der regnes med, at den pr. november 1977 konstaterede boligtelefontæthed (antallet af selvstændige telefoner divideret med antallet af boliger) på 77% vil være vokset til 100% i 1985 og derefter fortsætte, således at omkring en fjerdedel af boligerne i år 2000 har to selvstændige telefoner. Yderligere regnes med, at henimod tre fjerdedele af fritidsboligerne vil have telefon i år Udviklingen i boliger

7 3 Indenfor erhvervslivet fortsætter udviklingen med et relativt mindre antal beskæftigede i industrien, medens servicesektoren vokser, ikke mindst den offentlige del. Denne udvikling i kombination med en stærkt stigende national og international arbejdsdeling samt et generelt stigende internationalt samkvem medfører et voksende behov for kommunikation mellem enkeltpersoner, kontorer og virksomheder, herunder mange former for kommunikation mellem centrale og decentrale databehandlingsanlæg. Udviklingen i erhvervslivet Telefoniområdet er allerede i dag og vil også i overskuelig fremtid være den dominerende teleydelse. Over de kommende 22 år regner teleadministrationernes prognoser med en stigning i antallet af telefonabonnementer fra 1,9 millioner pr til 4,4 millioner i år 2000, altså væsentligt mere end en fordobling. Telefoniområdet vil fortsat være dominerende Af samtlige telefonabonnementer er i dag ca. 20% i erhvervslivet, og 2% af abonnenterne er kendetegnet ved at have store installationer med mange ledninger og telefonapparater og et stort samtaleforbrug, og ved at de bidrager med mere end en trediedel af teleadministrationernes indtægter. Telefonabonnementernes fordeling m.v. Da telefontaksterne som hidtil påregnes at falde relativt, vil samtaleforbruget (antal opkald x samtalelængde) antagelig blive tredoblet fra 10 minutter til 30 minutter pr. indbygger pr. dag over perioden frem til år Samtaleforbruget forøges som følge af taksternes relative fald. Til trods herfor vil telefoniens andel af bruttonationalproduktet (ca. 1% i dag) kun vokse svagt over betragtningsperioden på grund af bruttonatioaf det fortsatte relative prisfald på ydelserne. Telefoniens andel nalproduktet Radioforbindelse med biler og både for afvikling af samtaler over telefonnettet bliver mere og mere almindeligt bl.a. med henblik på en mere effektiv transportdirigering og dermed besparelser i tid og energi. Mobilradio Disse mobile radiotjenester må i begyndelsen af 1980-erne påregnes suppleret med et radiobaseret personsøgningssystem (radiopaging), hvorover der kan afgives signaler til personer forsynet med en lille transportabel modtager. Personsøgning

8 4 Fysisk transport i forbindelse med møder kan i et stigende omfang erstattes af telefonmøder eller af mere avancerede telemøder afviklet iraellem specielle konference-tv-studier, således at møderne kan afvikles med både billede og tale. Fysisk transport erstattes af telefonmøder Dette skønnes at blive den væsentligste anvendelse af billedtelefonen (med levende billeder) i dette århundrede, idet der ikke forventes et generelt behov for en sådan til de i dag kalkulerede priser. Billedtelefon I snæver tilknytning til telefonsystemet etableres i stigende omfang fjernovervågning og fjernstyring af en række funktioner både i erhvervslivet og i private husstande. Der er betydningsfulde aspekter i forskellige tryghedsanlæg, der gør det muligt for et betydeligt antal handicappede og ældre personer at tilkalde hjælp og dermed i et vist omfang giver mulighed for at blive boende længere i hjemmet. Tillægsprodukter til telefon Det grundlæggende telenet er i dag overvejende et samtalenet, men det indgår også i større eller mindre grad i afviklingen af andre former for teletrafik som eksempelvis telegrammer, telex, datatransmission samt radiofoni- og TV-transmissioner. Alligevel betragtes de enkelte eksisterende teleydelser som regel som helt selvstændige, idet de ikke i større omfang funktionsmæssigt kan integreres af brugeren, og fordi de i et vist omfang benytter sig af adskilte transmissionsveje og koblingsorganer (eksempelvis telefoncentraler). Helt adskilte transmissionsveje har kabel-tv-anlæggene (herunder fællesantenneanlæg), således som de udføres i dag. Telenettets anvendelse I den del af netværket, der forbinder abonnenten med sin central (parkabelnetværk) vil der i fremtiden ske integrationer, først og fremmest fordi det af økonomiske grunde vil være fordelagtigt at gå over til en anden transmissionsform (PCM), som på de almindelige kredsløb bringer en højhastighedsdatakanal frem til abonnenterne og dermed muliggør mange former for telekommunikation, men ikke levende billeder af rimelig kvalitet. På dette felt vil det næste tiårs udvikling afgørende bryde med fortiden. Den teknologiske udvikling vil bevirke en gradvis overgang fra en transmissionsmetode (analogtransmission) til en anden (digitaltransmission), som vil ændre nettets karakter henimod et generelt anvendeligt telenet, som kan overføre alle former for tele- Telenettets udvikling

9 5 kommunikation. Når der i dette "enhedsnet" endvidere introduceres en særlig ledningstype (lysledere) med stærkt øget transmissionskapacitet i forhold til konventionelle kabler,, åbnes der økonomisk rimelig mulighed for overførsel (transmission) også af levende billeder, altså mulighed for dækning af det behov, der i dag inden for store geografiske områder dækkes med eksisterende kabel- TV-anlæg. på terminal- For terminalernes vedkommende vil ske en tilsvarende udvikling. Den mest udbredte terminal, det almindelige telefonapparat, suppleres i stigende grad med specielle terminaler til andre formål, men på lidt længere sigt vil der fremkomme en generelt anvendelig terminal, som ud over data- og tekstkommunikation også kan anvendes i forbindelse med taleoverførsel. Telefonnettets private brugere, d.v.s. omkring 80% af alle brugerne, har dog i hele perioden frem til år 2000 kun brug for standardtelefonapparater og et typemæssigt set meget begrænset antal simple og ensartede ekstraudstyr (ekstra lydgivere, tilslutningsudstyr for videotex, simpelt telefaxudstyr, m.v., jfr. nedenfor). Hele terminalområdet vil i øvrigt blive præge" af et stadig større og mere varieret udbud af terminaler indrette" for tilslutning til telenettet for overføring af skriftlige meddelelser af enhver art, data, tegninger og billeder og med præsentation af det modtagne enten på papir eller skærm eller begge dele. Dette vil medføre en fortsat udvikling af telextjenesten bl.a. med tilkomst af en slags super telex-maskine, der samtidig kan avendes som en avanceret kontorskrivemaskine og tekstbehandlingsterminal. Anvendelse af faksimileterminaler (telefaxudstyr) til fjernkopiering også af håndskrevne dokumenter vil vinde indpas og kræve aktiviteter på standardiseringsområdet fra teleadministrationernas side. Datatransmission vil finde sted i stigende omfang ved benyttelse af såvel telefonnettet som specielle datanet. Medens datatransmission hidtil har været i anvendelse udelukkende i erhvervslivet og den offentlige sektor vil den fra begyndelsen af 1980-erne også blive introduceret i de private husstande, idet en ny informationstjeneste. Videotex, ved hjælp af et prisbilligt tilslutningsudstyr giver mulighed for ved benyttelse af eksisterende telefoner og fjernsynsmodtagere at hente oplysninger fra edb-maskiner (nyheder, leksikonoplysninger, annoncer o.m.a.). Udviklingen området Telefonappa- ratet Telex Faksimile Datatransmission

10 6 Af telefonnettets samlede uafskrevne anlægskapital ultimo 1977 på ca. 7,6 milliarder kroner udgør de dele, der har meget lang levetid, - d.v.s. alt undtagen terminaler - ca. 80%. Stor bunden kapital i telefonnettet. Den totale genanskaffelsesværdi for samtlige anlæg skønnes at andrage ca. 25 milliarder kroner. Til udbygning af telefonnettet og til terminalanskaffelser vil der i prisniveau være behov for investeringer af størrelsesordenen 1,5 milliarder kroner pr. år og årlige udgifter til administration, betjening og vedligeholdelse af samme størrelsesorden. Omko s tn i ng er til udbygning af telefonnettet og til terminalanskaffelser Sammenholdt med disse tal er teleadministrationernes årlige investeringer i de øvrige teleanlæg meget beskedne. De er ikke over 100 millioner kroner, når bortses fra eventuelle specielle anlæg som f.eks. et TV-2-sendernet eller det nordiske satellit-tv-system. Qmkomstninger i forbindelse med øvrige teleanlæg Derimod forekommer ret betragtelige årlige investeringer i privat regie bl.a. til databehandlingsudstyr (650 millioner kroner i 1976), kabel-tv-net (300 millioner kroner) og radiofoni- og TV-modtagere (900 millioner kroner faldende til 600 millioner kroner medio 1980-erne). Investeringer i privatregie Opretholdelse og udvikling af tidssvarende telekommunikation er en afgørende faktor for det moderne samfunds funktion og udvikling og en nødvendighed for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Også i husholdningerne opfattes telefonen nu som en nødvendighed på linie med radio og fjernsyn. Samfundets krav til telekommunikation I denne forbindelse er det værd at bemærke, at brugerne af teletjenesterne hidtil udover at dække afskrivning og forrentning af den investerende kapital og løbende driftsomkostninger også bidrager til selvfinancering. Dette gælder både for de aktiviteter, der foregår i offentligt regie og de, der foregår i privat regie. Ud fra en vurdering af den teknologiske udvikling og det fremtidige marked for telekommunikation synes der at være grundlag for at antage, at nævnte tilstand også vil kunne opretholdes i fremtiden, med mindre der ud fra politiske eller andre hensyn foretages indgreb i markedsmekanismen. Financering af teletjenesterne

11 7 Den ovenfor beskrevne udvikling gør det overvejende sandsynligt, at telekommunikationsområdets samfundsmæssige betydning vil blive relativt større i de kommende årtier. Dette burde i sig selv være tilstrækkelig begrundelse for at telenettets infrastruktur d.v.s. transmissionsveje og centraler inklusive relevante linietermineringsenheder (idag eksempelvis stikkontakt, modem, sikringsled) hos brugerne varetages i offentligt regie under samfundsmæssig kontrol, således som det har været tilfældet hidtil når bortses fra kabel-tv-anlæg. Udviklingen i samfundets krav til telekommunikation - Telenettets infrastruktur varetages i offentligt regie Konsekvensen af eventuelt at indføre fri konkurrence for etablering og drift af netværket ville - fordi også de eksisterende telenet i stort omfang skulle dubleres - være et samfundsmæssigt set væsentligt forøget ressourceforbrug uden en modsvarende forøgelse af nettets totale nytteværdi for brugerne. Hertil kommer, at en eventuel konkurrence naturligt vil sætte ind inden for sektorer eller geografiske områder, hvor fortjenstmulighederne er x) størst, hvorved den offentlige telekommunikationsvirksomhed mister en del af de indtægter, der en forudsætning for at opfylde forpligtelsen til at sikre dækningen af de mindre givtige områder. Derved vil det eksisterende ensartede pris- og serviceniveau for de enkelte ydelser til samtlige brugere ikke kunne opretholdes. Tilstedeværelsen af ét landsdækkende net for alle former for telekommunikation etableret og drevet af en offentlig televirksomhed pligt til at give tilslutningsmulighed til nettet for alle, uanset bopæl, er derfor en forudsætning for den bredeist mulige dækning af telekommunikationsbehovet med den mindste ressourceindsats. Herved kan nye ydelser på telekommunikationsområdet i høj grad blive baseret på fælles udnyttelse af de til enhver tid bestående transmissionssystemer, hvilket betyder dels at investeringen, der skal forrentes af de eksisterende ydelser, bliver mindre, dels at nye ydelser kan indføres med rimelige meromkostninger. Vurdering af de ovenfor anførte forhold ud fra en samfundsmæssig betragtning fører til, at etablering og drift af selve telenettet (transmissionsveje og centraler) varetages af den offentlige televirksomhed på monopolbasis, og der synes ikke at være grundlag for opstilling af alternative målsætninger på dette felt. med Konsekvens af indførelse af fri konkurrence på etablering og drift af infrastrukturnette t Monopol på infrastrukturnettet x) Anvendelse af begreberne "den offentlige televirksomhed", "televirksomheden" o.lign. indeholder ikke stillingtagen til, hvorvidt der er tale om en eller flere teleadministrationer.

12 8 For så vidt angår de i forbindelse med telenettet benyttede terminaler er billedet mere nuanceret, idet det allerede i dag gælder, at televirksomheden ikke på samme måde som for nettets vedkommende har været den eneste leverandør på alle områder. Medens eksempelvis telefonapparater og telexmaskiner har været leveret på monopolbasis, har terminaler i radiotjenesten udelukkende været leveret af private og dataterminaler stort set været leveret af private. Terminalområdet nuanceret På en række områder består et gensidigt afhængigshedsforhold imellem terminaler og telenettet, som der sammen med en række andre faktorer må tages hensyn til ved vurderinger af, hvorvidt det ud fra en samfundsmæssig betragtning er fordelagtigt at lade terminalleverancerne foregå i offentligt eller privat regie. En vurdering af disse forhold og faktorer tjeneste for tjeneste fører til, at der, såfremt nettet i øvrigt afsluttes hos brugeren i en af televirksomheden leveret linietermineringsenhed, vanskeligt kan argumenteres for opretholdelse af et monopol på levering af terminaler i almindelighed. Vurdering af terminalområdet På grundlag af denne konstatering er der opstillet to alternative målsætninger for den fremtidige telekommunikationsvirksomhed. På terminalområdet kan opstilles 2 målsætninger Ifølge begge de foreslåede målsætninger skal den offentlige telekommunikationsvirksomhed i det omfang, der ikke er meddelt andre koncession herpå, på monopolbasis etablere og drive et landsdækkende telekommunikationsnet inklusive afslutning af dette hos brugerne i en linietermineringsenhed. Forskellen mellem de to målsætninger består i, at televirksomheden i den ene målsætning leverer og vedligeholder samme produktsortiment på terminalområdet som i dag, hvor eksempelvis telefonapparater og fjernskrivere primært af fejlsøgnings- og fejlretningsmæssige årsager leveres på monopolbasis. I den anden målsætning forudsættes, at terminaler af enhver art, herunder også telefonapparater og fjernskrivere, leveres og vedligeholdes af televirksomheden og/eller af private på basis af de af televirksomheden fastsatte tilslutningsvilkår.

13 9 Terminalområdet er således reelt det eneste område, hvor det kan overvejes gennem målsætningsformuleringer at søge televirksomhedens aktivitetsomfang påvirket, og det er alene på dette område de to foreslåede målsætninger afviger fra hinanden. Der foreligger betydelige samfundsmæssige besparels?smuligheder i en fremtidig fælles udnyttelse af transmissionsnet baseret på lysledere til alle former for telekommunikation. Udnyttelsen af denne besparelsesmulighed kan kun ske ved, at televirksomheden på monopolbasis overtager etablering og drift af kabel- TV-anlæg. Denne overtagelse bør i givet fald ske i takt med, at den nye teknologi vinder frem. Kabel-TV-anlæg inddrages i infrastruktur nettet De samfundsmæssige besparelser vil i første omgang ligge i fællesudnyttelsen af de overordnede kabel-tv-net og telefon-hovedkabelnet i områder, der allerede er bebygget, samt i nye boligområder. Monopolets forvaltning må derfor i en overgangsperiode ske uden leveringspligt og med generel tilladelse til at private i visse områder fortsat etablerer nye og udvider eksisterende kabel-tvanlæg i konventionel teknik. Først når den nævnte nye teknologi økonomisk er fuldt konkurrencedygtig overfor konventionelle kabel-tv-anlæg og antallet af TV-programmer, der kan modtages ikke længere afviger væsentligt fra egn til egn kan monopolet forvaltes på normal måde med leveringspligt. Målsætning 1 dækker på terminalområdet teleadministrationernes i dag gældende aktivitetsomfang, og televirksomheden vil inden for rammerne af denne målsætning kunne udvikle sig stort set efter de hidtil gældende retningslinier. Denne målsætning vil ikke i sig selv ændre udviklingen i televirksomhedens ressourceforbrug, jf. dog det tidligere anførte om kabel-tv-anlæg. Målsætning I 1 s indvirkning på televirksomhedens udvikling Målsætning 2 åbner adgang for, at private fremtidigt kan levere terminaler af de typer, der i dag leveres af televirksomheden i monopol. Specielt for ekstra telefonapparater og telexmaskiner vil dette kunne få økonomiske og personalemæssige konsekvenser, hvorfor televirksomheden inden for givne ramir.er må tillægges beføjelser til at styre takten i liberaliseringen. Målsætning 2

14 10 Hvadenten den ene eller den anden målsætning vælges, må det forudses, at den teknologiske udvikling på længere sigt vil gøre afgrænsningen mellem televirksomhedens aktiviteter og privates aktiviteter mindre skarp. Som eksempel herpå kan nævnes, at man" allerede idag i enkelte tilfælde fællesudnytter en datamaskine dels til styring af en PABC og dels til egentlige databehandlingsopgaver. Den teknologiske udviklings betydning på grænseområderne Fremkomst af dataterminaler med indbygget talemulighed og modemer er et andet eksempel på denne udvikling. I begge de foreslåede målsætninger er der regnet med, at televirksomheden ud over hovedopgaven kan løse andre opgaver, der naturligt kan indgå i virksomheden ud fra en samfundsmæssig, økonomisk og driftsmæssig vurdering. Som eksempel herpå kan nævnes entreprenøropgaver for Danmarks Radio og for Statens Luftfartsvæsen. Den offentlige telekommunikationsvirksomhed må med henblik på at skabe klarhed over brugernes behov på kort og på langt sigt organiseres med hovedvægten lagt på en markedsorienteret, landsdækkende organisation, som kan registrere og vurdere disse behov. Såfremt der af generelle samfundsmæssige hensyn pålægges virksomheden nogle ydre rammer/krav, må virksomheden også inden for disse kunne disponere markedsorienteret. Krav til organiseringen af virksomheden: -markedsorienteret Med telekommunikationens stigende omfang og betydning og med et stadigt større produktudbud inden for terminal- og teleområdet har kunderne brug for rådgivning, der giver dem støtte i valget af den for det foreliggende behov bedst egnede telekommunikationsform. Dette gælder såvel de private husholdningers mere enkle behov som virksomhedernes mere sammensatte behov for totale systemløsninger. Dette må der tages hensyn til ved opbygningen af televirksomhedens ekspeditions- og salgsfunktioner, ved en udstrakt decentralisering, der tager hensyn til kundernes fordeling ud over landet. -Kundebetj eningen Den tekniske integration vil medføre, at den kendte skillelinie mellem centralfunktioner og transmissionsfunktioner vil fortone sig. Denne udvikling kan få betydning for den interne organisering af virksomheden samtidig med at det kan medføre forskellige personalemæssige konsekvenser, som virksomheden må være i stand til at håndtere. -Teknisk integration giver personalemæssige konsekvenser

15 11 Den accellererende teknologiske udvikling og heraf følgende nye tele- -Krav om beslutkommunikationsmuligheder vil stille forøgede krav til den offentlige ningsdygtighed telekommunikationsvirksomhed med hensyn til beslutningsdygtighed, vedr. overordidet en effektiv beslutningstagning vedrørende en række forhold af nede tværgående overordnet og langsigtet karakter vil være afgørende for skabelse og forhold fastholdelse af en - set fra samfundets og dermed kundernes side - homogen landskækkende virksomhed. I forbindelse med den offentlige telekommunikationsvirksomhed vil der i den udstrækning, det er foreneligt med virksomhedens status i relation til regering og folketing, være behov for varetagelse af forvaltningsmæssige funktioner inden for stort set samme områder som P&T i dag varetager, dvs. radiokommunikation, radiostøj og fællesantenner. Opgavernes omfang vil fortsat være stærkt stigende som følge af især den private sektors udstrakte brug af radio til formål, som ikke kan opfyldes ved trådforbindelser. -Forvaltningsmæssige opgaver Såfremt målsætning 2 vælges, vil der være et forøget behov for fastlæggelse af tekniske specifikationer for tilslutning af terminaludstyr til nettet, men arbejdet hermed kan ikke direkte henregnes under forvaltningsmæssige funktioner. Ved tilrettelæggelsen af den offentlige telekommunikaitionsvirksomhed må der som på andre områder tages hensyn til en række forhold i det omgivende samfund, som virksomheden skal betjene, og hvorfra medarbejderne skal rekrutteres, således forhold som livsholdning, uddannelsesniveau, ønsker om medindflydelse og medbestemmelse, nærdemokrati og udviklingen på teknikkens område m.v. Dette vil stille krav om styringen af virksomheden på basis af en høj grad af delegering af ansvar og kompetence inden for virksomheden. -Høj grad af delegering indenfor virksomheden 3. Samfundets krav til telekommunikation 3.1. Den samfundsmæssige baggrund Behovet for telekommunikation ændres i takt med befolkningsudviklingen, dennes geografiske fordeling og den tilsvarende udvikling i helårsboliger og fritidsboliger samt udviklingen i erhvervslivet, herunder fordelingen på antal virksomheder og arbejdspladser.

16 12 Landets samlede befolkning var medio ,105 mio. og forventes i 1984 at være vokset til 5,175 mio. og i år 2000 at udgøre 5,385 mio. (Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger 1976). På grund af tilbagegangen i antallet af indbyggere i hovedstaden påregnes Sjælland under ét af stagnere i befolkningstal, hvilket betyder, at befolkningstilvæksten overvejende vil finde sted i Jylland. Ifølge teleadministrationernes byplanoplysninger var antallet af boliger medio ,093 mio. svarende til 2,44 indbyggere pr. bolig. I 1984 antages antallene netto at være vokset til 2,270 mio. boliger svarende til 2,28 indbyggere pr. bolig, medens de tilsvarende tal i år 2000 forventes at være 2,670 mio. og 2,02 (Samordningsudvalgets planlægningsgruppes abonnentprognose ). Antallet af fritidsboliger var medio 1978 ca , og vil i 1984 være vokset til og i år 2000 (samme kilde). Erhvervslivet har ændret sig fra landbrug til industri og servicesektor. Denne udvikling fortsætter, således at antallet af beskæftigede i industrien vil blive mindre, medens servicesektoren vokser, ikke mindst den offentlige del. Antallet af virksomheder vil tendere til at blive mindre, idet der finder en vis koncentration sted inden for såvel fremstilling som handel. Antallet af landbrug kan antages at være konstant, hvilket også antages at være gældende for antallet af virksomheder inden for den samlede servicesektor. Selv med den forvemtede mindre velstandsstigning end i det foregående tiår regnes arbejdstiden gennemsnitligt reduceret med knapt 1,5 % p.a. fra de nuværende ca. 35 timer netto pr. uge (inklusive ferie) til ca. 24 timer i år 2000 (teleadministrationernes miljørapport 1974) Udviklingsmuligheder for de forskellige former for telekommunikation Den tekniske udvikling antages fortsat at accellerere, og dette vil muliggøre udviklingen af nye ydelser på telekommunikationsområdet. For nettets vedkommende vil den teknologiske udvikling medføre en gradvis ændring fra et samtalenet med mulighed for overførsel af data til et digitalt net, som kan overføre alle former for telekommunikation, herunder tale, der omdannes til "data", jf. afsnit 4. Samtidig vil telefonnnettet blive udbygget til stort set alle ejendomme og boliger.

17 13 For terminalernes vedkommende vil udviklingen være parallel, idet telefonapparaterne i øjeblikket må suppleres med specielle terminaler til andre formål, medens man i fremtiden får en digital terminal, som også kan anvendes til taleoverførsel. Ved udbygning kan det eksisterende net dække alle forudsigelige transmissionsbehov undtagen levende billeder, som kræver nyt ledningsnet (bredbåndsnet) helt ud til brugerne. Opnås integration med de eksisterende kabel-tv-net, jf. afsnit 4 kan omfanget af denne nye netudbygning formindskes væsentligt. Både teknisk og økonomisk vil transmission blive mindre og mindre afhængig af afstanden, og det fortsatte absolutte prisfald på elektronik vil gøre det økonomisk muligt at anvende små databehandlingsanlæg (mikroprocessorer) også i almindelige husstande Ved vurderingen af fremtidens telekommunikatlonsbehov er det værd at hæfte sig ved, at der er tale om 2 delmarkeder: de almindelige husholdninger og erhvervslivet. Af samtlige telefonabonnementer (ca. 2 mio.) er i dag ca. 20 % i erhvervslivet. Mange virksomheder har flere telefonabonnementer. Ca kunder har installationer med lokal samtalemulighed, medens kun ca. 400 kan betegnes som virkeligt store kunder (pengeinstitutter, forsikringsselskaber, offentlige virksomheder o.l.). Til gengæld har disse kunder med specielle telefonanlæg flere ledninger, mange telefonapparater og et stort samtaleforbrug, således at mere end 1/3 af de samlede indtægter hidrører fra de nævnte installationer, svarende til ca. 2 % af abonnentmassen Telefon Udviklingen i antal abonnementer vil ifølge teleadministrationernes abonnentprognose stige fra 1,954 mio. pr. 1. januar 1978 til 2,8 mio. i 1984 og 4,4 mio. i år Den overvejende del af udviklingen i antallet af ledninger tegner boligerne sig for, idet der regnes med, at den pr. november 1977 konstaterede boligtelefontæthed (antallet af selvstændige telefoner divideret med antallet af boliger) på 77 % vil være vokset til 100 % i 1985 og derefter fortsætte, således at omkring 1/4 af boligerne i år 2000 har 2 selvstændige telefoner (kan etableres på de eksisterende trådpar). Dette rimer med udviklingen i Sverige, som ligger noget foran Danmark; der er i Sverige ikke indtruffet stagnation i efterspørgslen efter telefonledninger, selv om boligtelefontætheden allerede nu er ca. 100 %. Da taksterne som hidtil regnes at falde relativt, vil samtaleforbruget, opgjort som produktet af antallet af opkald og samtalelængden, antagelig i år 2000 være vokset til 30 min. pr. indbygger pr. dag mod 10 mir... i dag.

18 14 Udviklingen, karakteriseret ved: en fordobling af abonnentantallet, en tredobling af samtalemængden pr. indbygger og et fortsat prisfald på ydelserne skønnes sammenlagt at betyde, at telefoniens andel af bruttonationalproduktet (ca. 1 % i dag) kun vil vokse svagt i perioden indtil år Hvad angår abonnenter med faciliteter for afvikling af lokalsamtaler (interne samtaler) er der en kraftig vækst i såvel store automatiske privatcentraler som mindre omstillingsanlæg, en udvikling, som må antages at fortsætte, idet også disse installationer bliver relativt billigere samtidig med, at de byder på stadig flere faciliteter - herunder faciliteter, der i dag ikke henregnes til telefonsektoren (f.eks. overvågnings- og alarmfunktioner). Teleadministrationerne leverer forskellige former for ekstraudstyr i tilslutning til telefoner, og gennem Telefontilsynets cirkulære 27 er der for tiden åbnet mulighed for tilslutning til telefonnettet af typegodkendt privatejet udstyr indenfor følgende områder: - alarmoverførsel, - fjernmåling og -kontrol/fjernstyring, - faksimile- og telefotomaskiner, - ciffersender - for så vidt der er tale om udstyr, der ikke inkluderer et telefonapparat. På det sidste er der tilkommet skriveterminaler, som i første omgang er tiltænkt døve; men som på længere sigt kan tænkes at blive en skriveterminal til "husholdningsbrug". Ud over afvikling af samtaler byder telefonsystemet på en række særtjenester, hvoraf nogle, bl.a. nummeroplysningen, er et led i samtaleformidlingen, mendes andre mere har karakter af sekretærvirksomhed. Som eksempler på sidstnævnte kan nævnes optagetnotering, som i øjeblikket er manuel, men senere kan indgå som en indbygget facilitet i systemet; telefonvagt, hvor en telefonist afgiver melding på et telefonnummer og eventuelt modtager besked, er en tjeneste, som er i konkurrence med den automatiske telefonsvarer, som kobles til abonnentens installation. Et antal abonnenter foretrækker fortsat at blive vækket af en telefonist fremfor at benytte vækkeur. Andre særtjenester er automatiske envejssystemer, som giver oplysninger om forskellige forhold, bl.a. kan nævnes Klokken, Telefonavis, Telefonsport, og her vil nye komme til, fx Valutakurser.

19 15 Fra mobile lokaliteter kan telefonforbindelser etableres ved radioforbindelse mellem bil eller båd m.v. og telefonnettet, og med den igangværende udvikling vil det nok være relevant at regne med fremkomst af den transportable telefon. Der er i øjeblikket tilsluttet abonnenter til biltelefonen, og væksten er 25 % om året. I slutningen af 1981 vil der med etablering cif en ny central åbnes mulighed for selvvalg også på dette område. Ved anvendelse; af samme teknik vil det endvidere være muligt at etablere et landsdækkende personsøgeanlæg, hvor en lommelydgiver opfordrer vedkommende til at melde sig via nærmeste telefon (radiopaging). Der foreligger imidlertid ved biltelefontjenesten som ved andre radiotjenester et frekvensproblem, som medfører, at ethvert system har en kapacitetsmæssig trafikbegrænsning, hvorfor der inden for en overskuelig fremtid må ibrugtages frekvensområder, der i dag er forbeholdt andre tjenester, hvis tilgangen følger de eksisterende prognoser. Billedtelefon, som kræver bredbåndstransmission, vil næppe blive aktuel på denne side af århundredskiftet, idet der ikke er konstateret udtalt behov for en sådan, i hvert fald ikke til de kalkulerede priser. Derimod vil der nok blive etableret påkaldte konference-tv-studier, således at møder kan afvikles med billede og tale mellem flere lokaliteter, en udvidelse af telefonmøder med billeder Fjernovervågnings- og registreringsanlæg I snæver tilknytning til telefonsystemet etableres i stigende omfang fjernovervågning og registrering. Der er her tale om bl.a. alarmsystemer (indbrud, brand eller unormale tilstande i diverse anlæg), styring af varme i fritidsboliger og tryghedsanlæg, som gør det muligt for handicappede og ældre personer at tilkalde hjælp. Det er karakteristisk for disse ydelser, at de har et minimalt transmissionsbehov, men stiller specielle driftsmæssige krav. Tilsammen anslås det, at behovet for tilslutninger af sådanne anlæg inden for få år vil være omkring stk Telex I erhvervslivet, specielt virksomheder med international relation, anvendes telex til overførsel af skriftlige meddelelser. Der er medio 1978 ca telexabonnenter. Omkring halvdelen af indtægterne fra den samlede udlandsteletrafik hidrører herfra. Der påregnes en abonnenttilgang på godt og vel 10 % p.a. Telexområdet er i en kraftig teknisk udvikling, som vil betyde bedre faciliteter ved mere ydedygtige terminaler og centraler.

20 16 Et kommende marked for teletex (supertelex) er vanskeligt at bedømme; men med en terminal med tilslutningsmulighed til telefon-, telex- og datanettet samt mulighed for anvendelse som kontorskrivemaskine og tekstbehandlingsterminal vil markedet være betydeligt. Lancering af en sådan terminal i første halvdel af 1980'erne er sandsynlig Telefax Ved tilslutning til det almindelige telefonnet af såkaldt faksimileudstyr eller telefax opnås mulighed for i det bestående telefonsystem at overføre en A4-side, tekst, tegning, dokument eller billede, i en rimelig kvalitet på ned til ca. 60 sek., og udstyret vil med stigende produktion blive prisbilligt. Telefax har vundet nogen udbredelse i Danmark (ultimo 1978 ca. 600 stk.) og kan i de kommende år blive et væsentligt supplement til telex, fordi telefax er i stand til at overføre håndskrevne meddelelser, tegninger, originaldokumenter o.lign. Som en udløber af denne udvikling kan der med ydedygtigt faksimileudstyr blive tale om såkaldt elektronisk post, idet faksimileudstyr opstilles på posthusene, som overfører tekst m.v. til modtageposthuset, hvorfra udbringning til adressaten sker. Elektronisk post forventes primært at få sin udbredelse i forbindelse med udlandstrafikken, hvor den opnåelige tidsgevinst vil være størst Telegraf Over perioden vil der ske en reduktion i antallet af telegrammer fra ca. 1,6 mio. stk. til omkring stk. om året, hvilket må ses i relation til udviklingen i de naevnte andre muligheder for overførsel af tale og tekst. Telegramantallet skønnes at stabilsere sig omkring sidstnævnte antal Datatransmission Fra det nuværende antal brugere på knap 8000 regnes med en udvikling op til ca i 1986, som ifølge P&T's 5-årsplan påregnes fordelt således, at 50 % tilsluttes det specielle datanet (opkoblede forbindelser), 20 % det offentlige telefonnet (opkoblede forbindelser) og 30 % faste forbindelser (faste kredsløb i telefonnettet). Ud over det anførte antal databrugere i traditionel forstand tilsluttet telenettet via nettilslutningsudstyr eller modemer, må der forudses tilsluttet et meget betydeligt antal ( ) simple terminaler med indbygget modem til telefonnettet enten som led i systemløsninger leveret af teleadministrationerne eller tilsluttet via specielt linietermineringsudstyr eller som privatanskaffede, typegodkendte udstyr.

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Stornos ukendte produkter

Stornos ukendte produkter Stornos ukendte produkter - lidt Storno produkthistorie Storno huskes jo først og fremmest som en af de førende europæiske producenter af mobiltelefoner, og der nok kun få, som erindrer, at Storno også

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Maritim kommunikation hvor står vi?

Maritim kommunikation hvor står vi? Maritim kommunikation hvor står vi? I hele skibsfartens historie har der været et behov for kommunikation mellem rederen og skibet. Indtil opfindelsen af telegrafen, måtte rederen vente på efterretninger

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie Direkte Linie er en ISDN30B forbindelse fra Telenors telenet til et omstillingsanlæg (PABX). Dermed kan Telenor afvikle ud- og indgåendeteletrafik for Kunden. Telenor fremfører ISDN/PRI tilslutningen til

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005 Indledning På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj blev det med stort flertal af de 153 deltagende huse vedtaget, at foreningen skal etablere et lyslederbaseret bredbåndsnet fra

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

til overførelse af data,.

til overførelse af data,. Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 Kobenhavn K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål

Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål Dansk Standard DS 5129-2-1 1. udgave Godkendt: 2001-05-04 Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål Installations for signalling

Læs mere