Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts Revideret den: 5. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014"

Transkript

1 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H Skanderborg Tlf.: Skårup Fjernvarme A.m.b.a Traverskiftet Skårup Tlf.:

2 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 2 Projektforslag solfangeranlæg Indhold 1. Indledning Ansøgning til Svendborg Kommune Projektgodkendelse Anlægsbeskrivelse Nyt solfangeranlæg Tilslutningsforhold El-tilslutning til teknikbygning på mark Rørledninger/stikledninger Forhandlinger med forsyningsselskaber Forsyningsområde El-produktion Forsyningssikkerhed/spids- og reservelastforhold Økonomi Anlægsinvestering og driftsomkostninger Selskabsøkonomi Forbrugerøkonomi Samfundsøkonomi Tidsplan Konklusion Bilag... 17

3 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 3 Projektforslag solfangeranlæg INDLEDNING Hermed fremsendes en projektansøgning på etablering af m² solfangeranlæg i tilknytning til Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme vil gerne, inden for den aktuelle lovgivning og med de teknologiske muligheder, levere varmen til forbrugerne så billigt som muligt. Med de efterhånden høje energiafgifter på fossile brændsler er der god økonomi i at etablere et solfangeranlæg. Bestyrelsen for Skårup Fjernvarme ser mulighederne i dette og vil gerne opføre et solfangeranlæg på marken umiddelbart Sydøst for T-krydset Nyborgvej/Østergade i Skårup by, se billede 1. Der er indgået aftale med ejeren af marken om køb af denne, købsaftalen er betinget af Svendborg Kommunes godkendelse af projektet. Købsaftalen med jordejers underskrift er fremsendt til Svendborg kommune.

4 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 4 Projektforslag solfangeranlæg ANSØGNING TIL SVENDBORG KOMMUNE Som det fremgår af nærværende rapport, både er en samfunds- og brugerøkonomisk fordel, at der etableres et solfangeranlæg, anmodes hermed om kommunens godkendelse af dette projektforslag. Vilkår for etablering og drift af solfangeranlægget, udarbejdet af Svendborg Kommune Natur og Klima, vil blive overholdt ifm. etablering og drift af solfangeranlægget. Rådgivende ingeniør: Bygherre: JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H Skanderborg Kontaktperson: Daniel Kusk, tlf: Skårup Fjernvarme A.m.b.a Traverskiftet Skårup Driftsleder: Lars Jørgensen, tlf:

5 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 5 Projektforslag solfangeranlæg PROJEKTGODKENDELSE Projektforslaget skal godkendes i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg. Projektbekendtgørelsen Bek. Nr. 374 af 15. april Solvarme, jordvarme, geotermi og el betragtes ikke som brændsler og kan dermed også benyttes, hvis bekendtgørelsens øvrige bestemmelser er opfyldt. Det betyder, at der godt kan godkendes projektforslag for varmepumper, solvarme, geotermi og overskudsvarme baseret på biomasse i områder, som allerede forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg. Der skal dog stadig udformes projekter for indpasningen af disse i varmeplanlægningen.

6 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 6 Projektforslag solfangeranlæg ANLÆGSBESKRIVELSE 4.1 EKSISTERENDE ANLÆG Skårup Fjernvarmes nuværende produktionsanlæg består af én gasmotor, to gaskedler, samt én elektrisk varmepumpe. Kedeludskiftning, samt installation af varmepumpen pågår i øjeblikket. Ifm. med den igangværende kedeludskiftning udgår olie som brændselskilde på kraftvarmeværket. Dermed fyres der kun med naturgas, samt forbruges el til at drive varmepumpen. 4.2 NYT SOLFANGERANLÆG Det nye anlæg skal fungere sammen med værkets øvrige varmeproduktionsanlæg og vil kunne levere ca MWh årligt, som svarer til ca. 20 % af værkets årlige varmeproduktion. Solfangeranlægget placeres på arealet i den nordvestlige del af matrikel 18 v Skårup by, Skårup, arealet forventes bibeholdt i landzone. Ansøgning om landzonetilladelse er indsendt til Svendborg kommune. I forbindelse med solfangeranlægget opføres en ny teknikbygning/vekslerstation på ca. 30 m 2 (ca. 5 m x 6 m), samt en m 3 akkumuleringstank (ø 12,6 m, h 12 m), begge på marken ved solfangerfeltet, se billede 2. I teknikbygningen adskilles fjernvarmesystemet i Skårup by med væsken i selve solfangerfeltet via en varmeveksler. På fjernvarmesiden af veksleren, hvor akkumuleringstanken også er tilkoblet, er mediet fjernvarmevand ligesom i resten af fjernvarmenettet i byen. På solfangersiden af veksleren anvendes en væskeblanding indeholdende 30 % glykol, dette for at frostsikre den del af rør/solpaneler, som i vinterperioden udsættes for frostgrader. Selve solfangerfeltet kommer til at bestå af ca. 440 paneler, som i alt udgør et areal på m 2 paneloverflade. Panelerne er skitseret på billede 2, og omfatter både panelerne markeret med blå og grå farve. Solfangeranlægget bliver ikke etableret tættere på Skårup Vandværks boring med DGU nr.: end 85 m, hvilket betyder solfangeranlægget holdes udenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO).

7 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 7 Projektforslag solfangeranlæg Transmissionsledning føres i offentlig vej. Skårup Fjernvarme Transmissionsledning føres i offentlig vej. Transmissionsledning fra varmeværk til solfangeranlæg. Føres gennem have/indkørsel på matrikel nr. 54 g Skårup by, Skårup. Solfangeranlæg Transmissionsledning føres langs træer på matrikel nr. 18 v (samme ejer som sælger mark hvor solfangeranlæg placeres. Vandboring Billede 1, Oversigtskort med skitsering af føringsvej for transmissionsledning Billede 2, Forventet placering af solfangerfelt på mark (blå + grå areal)

8 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 8 Projektforslag solfangeranlæg Billede 3, Mark Billede 4, Mark fra nordøst

9 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 9 Projektforslag solfangeranlæg Billede 5, Mark fra nordvest Billede 6, Mark fra sydøst

10 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 10 Projektforslag solfangeranlæg TILSLUTNINGSFORHOLD 5.1 EL-TILSLUTNING TIL TEKNIKBYGNING PÅ MARK Der skal etableres en ny stikledning til elforsyningen af teknikbygningen. 5.2 RØRLEDNINGER/STIKLEDNINGER Transmissionsledningen mellem fjernvarmen og solfangerfeltet planlægges ført som vist på billede 1. Rørledningen passerer gennem haven/indkørslen på matrikel nr. 54 g Skårup by, Skårup. Ejeren har givet mundtligt accept på, at den ønskede rørføring kan etableres på hans grund. Afventer skriftelig tilsagn fra ejer. Det sidste stykke af rørledningen til solfangerfeltet planlægges ført langs træerne på matrikel nr. 18 V Skårup by, Skårup. Det aktuelle markstykke opkøbes ikke af Skårup Fjernvarme A.m.b.a. ifm. etableringen af solfangerfeltet, men ejeren er positiv stillet overfor nedgravning af rørledningen på hans mark. Det er samme ejer, som ejer marken hvorpå solfangeranlægget opføres. 5.3 FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER Der har ikke været forhandlinger med berørte forsyningsselskaber. 5.4 FORSYNINGSOMRÅDE Skårup Fjernvarmes forsyningsområde eller varmegrundlag ændres ikke i forbindelse med denne projektansøgning. På nuværende tidspunkt er 520 forbrugere tilsluttet Skårup Fjernvarme.

11 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 11 Projektforslag solfangeranlæg Skårup Fjernvarme 1 billede: Principskitse af forsyningsområde for Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 5.5 EL-PRODUKTION Skårup Fjernvarme A.m.b.a., blev med installation af naturgasmotoranlægget i 1995 til et kraftvarmeværk, da produktionen derefter også omfattede el-produktion til nettet. Gasmotoranlægget er tilsluttet el-nettet ved 10 kv, og Skårup Fjernvarme modtager betaling for produceret el til nettet efter treledstariffen. I modsætning til drift på markedsvilkår, så er der ved drift efter treledstariffen mere faste rammer for hvornår det er rentabelt at producere el til nettet. Døgnets 24 timer er efter treledstariffen inddelt i: lavlast, højlast og spidslast. I Skårup er det rentabelt at have gasmotoranlægget i drift i høj- og spidslast perioderne, såfremt Skårup by kan aftage varmen. I treledstariffens lavlastperiode er der billigere at producere varme med gaskedlen.

12 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 12 Projektforslag solfangeranlæg FORSYNINGSSIKKERHED/SPIDS- OG RESERVELASTFORHOLD Gasmotoranlægget leverer ca. 2 MW varme ved drift, og har mulighed for at akkumulere den producerede varmeenergi i en 500 m 3 akkumuleringstank hvis byen ikke kan aftage den leverede varmeeffekt lige når den produceres. I vinterperioden, hvor varmeforbruget i byen er højst, skal Skårup Fjernvarme levere omkring 4 MW varme til byen. I store perioder af året er det altså ikke nok med motordrift, her skal en af kedlerne supplere med den varme som gasmotoren ikke har kapacitet til at levere. Den ene af de to kedler indgår dermed i den primære forsyning på værket, mens den anden kedel stor standby i tilfælde af havari. I sommerperioden vil solfangeranlægget kunne levere størstedelen af byens varmebehov.

13 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 13 Projektforslag solfangeranlæg ØKONOMI Varmegrundlaget for alle efterfølgende beregninger er fra regnskabsåret 2012/ ANLÆGSINVESTERING OG DRIFTSOMKOSTNINGER Det nye solfangeranlæg inkl. ny teknikbygning, akkumuleringstank og jordkøb m.m. vil overslagsmæssigt kunne opføres for en pris på ca. 11 mill.kr. Varmeproduktionsomkostningerne på et solfangeranlæg består af vedligehold og rengøring af anlægget samt udgifter til pumpning og cirkulering af væsken i panelerne, dette udgør ca. 7 kr./mwh. Varmeproduktionen er afgiftsfri. Øvrige udgifter til anlægget er kapitaludgifter og afskrivning. Varmeproduktionsudgiften på gasmotor og gaskedelanlægget er med de nuværende afgifter, el- og gaspriser, driftsomkostninger m.m kr./mwh. 6.2 SELSKABSØKONOMI Efterfølgende beregninger forudsætter en finansiering med et 3,5 %, 20 årigt annuitetslån. Anlægget forventes at have en levetid på min år. De selskabsøkonomiske resultater af etableringen af solfangeranlægget belyses i Bilag 1, kolonne 4 i forhold til kolonne 3. Kolonne 3 skal ses som referencen til solfangeranlægget, da installation af ny gaskedel og elektrisk varmepumpe pågår i skrivende stund. Varmegrundlag og økonomi i de selskabsøkonomiske beregninger er baseret på regnskabsår 2012/2013, da der ikke er nyere tal for kolonne 3. Etableringen af solfangeranlægget vil ifølge de selskabsøkonomiske beregninger betyde en besparelse på ca kr./år ( ) i forhold til fortsat drift med nuværende anlæg inkl. kedeludskiftning og installation af varmepumpe. 6.3 FORBRUGERØKONOMI Da Skårup Fjernvarme jf. varmeforsyningsloven skal drives efter hvile i sig selv princippet, skal besparelsen på de kr/år komme forbrugerne til gode. Med 520 forbrugere tilkoblet Skårup Fjernvarme vil den gennemsnitlige besparelse pr forbruger være ca. 509 kr./år inkl. moms. Når anlægget er betalt efter 20 år, vil det give en besparelse på ca kr./år inkl. moms.

14 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 14 Projektforslag solfangeranlæg SAMFUNDSØKONOMI Forud for nærværende projektforslag om etablering af solfangeranlæg, har forskellige ideer til energioptimering og anlægsinvesteringer været oppe at vende. Bl.a. er der foretaget selskabsøkonomiske beregninger på forhøjelse af eksisterende akkumuleringstank og gasmotorudskiftning. Forundersøgelserne har vist, at etablering af et solfangeranlæg (foruden den igangværende kedeludskiftning og installation af varmepumpe) er den selskabs- og samfundsøkonomiske mest fordelagtige investering Skårup Fjernvarme kan foretage. Miljømæssigt er etableringen af solfangeranlægget uden tvivl også den mest fordelagtige investering. Der er udført en samfundsøkonomisk beregning (Bilag 2) på baggrund af Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet af oktober Den procentuelle årlige reduktion i varmebehovet er sat til 1 %. Beregningerne i Bilag 2 viser en samfundsøkonomisk fordel på ,- kr. eller 1,1 % over en 20 årig periode, ved en kalkulationsrente på 4 %. Hvis kalkulationsrenten ændres til 3 %, vil den samfundsøkonomiske fordel være ,- kr. eller 2,5 % over en 20 årig periode. Hvis kalkulationsrenten ændres til 5 %, vil den samfundsøkonomiske fordel være ,- kr. eller -0,3 % over en 20 årig periode. Miljømæssige konsekvenser Når ca. 20 % af varmen produceres ved hjælp af solenergi vil dette fortrænge varme produceret på naturgas, og dermed give miljømæssig besparelse på 19,9 % eller ton mindre CO2 udledning set over en 20 årig periode. Gasforbrug Gasforbrug på værket inden etablering af solfangeranlægget er Nm 3 /år. Gasforbrug på værket efter etablering af solfangeranlægget er Nm 3 /år.

15 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 15 Projektforslag solfangeranlæg TIDSPLAN Myndighedsgodkendelser, projektering m.m. planlægges udført i Opførelsen af solvarmeanlægget planlægges udført i Projektet m.m. vil blive sat i gang, når godkendelse til dette foreligger.

16 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 16 Projektforslag solfangeranlæg KONKLUSION Skårup Fjernvarme A.m.b.a. vil gerne, inden for den aktuelle lovgivning og med de teknologiske muligheder, levere varmen til forbrugerne så billigt og miljøvenligt som muligt. Som belyst i nærværende projektforslag er der både en forbruger- og samfundsøkonomisk gevinst, samt en åbenlyst miljømæssig fordel ved at etablere et solfangeranlæg ifm. Skårup Fjernvarme. På denne baggrund ønsker Skårup Fjernvarme A.m.b.a. at etablerer et solfangeranlæg på m 2, som beskrevet i projektforslaget.

17 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 17 Projektforslag solfangeranlæg BILAG Bilag 1: Bilag 2: Selskabsøkonomisk beregning (lønsomhedsvurdering). Samfundsøkonomisk beregning.

18 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 18 Projektforslag solfangeranlæg Bilag 1: Selskabsøkonomisk beregning (lønsomhedsvurdering).

19 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Anlæg som ligger til grund for beregningen kolonne 1 kolonne 2 kolonne 3 kolonne 4 + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Varmepris (ballanceret) excl. Moms kr./mwh Besparelse i forhold til eksisterende anlæg % 0,00% 8,51% 5,32% 9,99% Difference i forhold til eks. anlæg kolonne kr./år Difference ekskl. Kapitalomkostninger 1000 kr./år Simpel tilbagebetalingstid år 13,0 16,9 12,5 Varmepris ekskl. moms kr./mwh. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. - LØNSOMHEDSVURDERING Varmegrundlag som regnskabsår 2012/13 Sol -, kontra eksisterende anlæg Samlede anlægsudgifter excl. moms 1000 kr Varme fra kraftvarmeanlæg % 45,4% 35,4% 43,2% 34,5% Varme fra Solfangeranlæg % 0,0% 19,7% 0,0% 19,7% Varme fra Varmepumpe % 0,0% 0,0% 8,5% 6,6% Varme fra gaskedler % 54,6% 44,9% 48,3% 39,1%

20 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Driftsbudget: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Udgifter: Diverse produktionsomkostninger 1000 kr./år Lønninger 1000 kr./år Administrationsomkostninger 1000 kr./år Kapitaludgifter nye anlæg 1000 kr./år Afskrivninger 1000 kr./år Drift og vedligehold af motoranlæg 1000 kr./år Drift og vedligehold af kedelanlæg 1000 kr./år Drift og vedligehold af Solfangeranlæg 1000 kr./år Drift og vedligehold af varmepumpe 1000 kr./år Samlet energikøb 1000 kr./år Udgifter i alt: 1000 kr./år Indtægter: Rum afgift, målerleje, afk. bidrag kr./år Finansielle indtægter 1000 kr./år Tilskud (8 øre/kwh) fast fremover, højst fra 2006/7/ kr./år El salg excl. CO2 tilskud 1000 kr./år Indtægter i alt ekskl. varmesalg Nødvendig indtægt ved varmesalg 1000 kr./år Nødvendig indtægt i alt 1000 kr./år Nødvendig Varmepris kr./mwh Faktisk Varmepris kr./mwh 366 Faktiske indtægter fra varmesalg 1000 kr./år Over/underskud på varmesalg pr. år 1000 kr./år

21 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Anlægsdata: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Antal enheder Motor omdr. o/min El-effekt/motor kw Salgbar El-effekt/motor kw Varme effekt/enhed kw Indfyret gaseffekt/enhed (korrigeret) kw Tolerance % 2% 2% 2% 2% Indfyret effekt/enhed kw Gasforbrug m³n/h Samlet anlæg Installeret el-effekt kw Installeret salgbar el-effekt kw Installeret varme-effekt motoranlæg kw Installeret varme-effekt varmepumpe (motor) kw Installeret varme-effekt varmepumpe (kedel) kw Kedelvirkningsgrad gaskedler % 104,0% 104,0% 104,0% 104,0%

22 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Anlægsdata forsat: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Varmepumpe (motor) Varme effekt fra varmepumpe (motor) kw El optag varmepumpe kw COP 6 6 Driftstimer varmepumpe (motor) h Varmepumpe (kedel) Varme effekt fra varmepumpe (kedel) kw El optag varmepumpe kw COP 6 6 Driftstimer varmepumpe (kedel) h El-virkningsgrad til salg (måler) % 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% El-virkningsgrad på generator % 41,4% 41,4% 41,4% 41,4% Varmevirkningsgrad motorer % 53,5% 53,5% 53,5% 53,5% Totalvirkningsgrad kraftvarme % 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% Smøreolieforbrug Kg/MWh 0,30 0,30 0,30 0,30 Tankdata: Tankstørrelse (Effektiv vol. ) m Differenstemperatur C 55 Tankvirkningsgrad % 94%

23 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Varmebehov: Varme Varmebehov Fordeling % MWh Januar 14,1% Februar 14,5% Marts 10,0% April 8,9% Maj 5,2% 721 Juni 4,0% 554 Juli 3,3% 449 August 3,1% 433 September 4,4% 605 Oktober 7,9% November 10,1% December 14,6% Varmebehov ab værk 100% Ledningstab og tab på værk MWh Varmebehov ved forbruger MWh Årsfordeling af varmeforbrug i kwh. Ledningstab og tab på værk % 19,52% Varmebehov Solfangeranlæg

24 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Driftsdata: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Spidslast 95% 95% 95% 95% Rådighedsfaktor for motor Højlast 95% 95% 95% 95% lavlast 95% 95% 95% 95% Driftstimer: (gennemsnit) Spidslasttimer timer Højlasttimer timer Lavlasttimer timer I alt produktionstimer timer El-produktion i: Spidslastperiode MWh Højlastperiode MWh Lavlastperiode MWh i alt el-produktion MWh Varmeproduktion: Varme fra varmepumpe (motoranlæg) MWh Varme fra varmepumpe (kedel) MWh Varme fra varmepumpe (samlet) MWh Varme fra kraftvarmeanlæg MWh Varme fra solvarme MWh Varme fra varmepumpe MWh Varme fra gaskedler MWh Varme produceret totalt MWh Varme fra kraftvarmeanlæg % 45,4% 35,4% 43,2% 34,5% Varme fra solvarme % 0,0% 19,7% 0,0% 19,7% Varme fra varmepumpe % 0,0% 0,0% 8,5% 6,6% Varme fra gaskedler % 54,6% 44,9% 48,3% 39,1% E-formel E-formel E-formel E-formel Gasforbrug kraftvarme (brændværdi 11kwh/m3) 1000 m Varmeandel 1000 m El-andel 1000 m Gasforbrug fra gaskedel 1000 m Total gasforbrug/år 1000 m

25 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Enhedspriser: El: Treleds tarif el-marked: Spidslast kr./kwh 0,662 Højlast kr./kwh 0,484 lavlast kr./kwh 0,206 Naturgas: Gaspris kr./m3 2,638 Distributions afgift kr./m3 0,000 Transmission kr./m3 0,013 Gaspris - Inkl.. transmissions. afgift kr./m3 2,6512 Motor - afgifter til varmeandel: Nox afgift kr./m3 0,141 CO2 afgift på gas til varme kr./m3 0,370 Metan afgift kr./m3 0,063 Naturgasafgift kr./m3 2,795 Motor - afgifter til varmeandel i alt kr./m3 3,369 Kedel - afgifter: 104,0% 104,0% Nox afgift kr./m3 0,040 0,040 CO2 afgift på gas til varme kr./m3 0,370 0,370 Energiafgift afgift på gas til kedel kr./m3 2,422 2,422 Kedel - afgifter i alt kr./m3 2,832 2,832 Drift- og vedligeholdsudgifter: Gaskedelanlæg inkl. el forbrug kr./mwh var. 10,0 Solfangeranlæg inkl. pumpedrift kr./mwh var. 7,0 Varmepumpeanlæg uden elforbrug kr./mwh var. 15,0 Smøreoliepris kr./kg 25,0

26 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Drift og vedligeholdelse + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Vedligeholdelse motoranlæg kr./mwh el 46,69 46,69 46,69 46,69 Smøreolie 1000 kr./år Vedligeholdelse af Kraftvarmeanlæg 1000 kr./år Drift og vedligeholdelse kraftvarmeanlæg 1000 kr./år Gaskedelanlæg inkl. el forbrug 1000 kr./år Solfangeranlæg inkl. pumpedrift 1000 kr./år Varmepumpeanlæg uden elforbrug 1000 kr./år Energikøb: El til varmepumpe 1000 kr./år Gas pris inkl.. distr kr./år Afgift på gas til motor varme 1000 kr./år Afgift på gas til kedel 1000 kr./år Samlet energikøb inkl. afgifter 1000 kr./år Gennemsnitlig naturgaspris inkl. Afgift kr./m3 4,546 4,565 4,521 4,524 El-salg i: Spidslasttimer 1000 kr./år Højlasttimer 1000 kr./år Lavlasttimer 1000 kr./år I alt 1000 kr./år Gennemsnitlig el pris kr./kwh 0,550 0,559 0,553 0,559

27 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Kapitaludgift for nye investeringer: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Diverse Dispositionsforslag 1000 kr Renovering af eks. bygning, nye udsparinger mv kr Ny tilbygning 1000 kr Omprogrammering af SRO-anlæg 1000 kr El-installationer 1000 kr Ingeniør, projektering rør og bygningsændringe, ansøgning om byggetilladelse, udbud, kontrahering, gasprojekt, fagtilsyn 1000 kr CE mærkning 1000 kr Myndighed, miljø, VVM, gasforsyning, projektgodkendelse iht. varmforsyningsloven 1000 kr Flytning af nitrogenanlægget 1000 kr Nyt neutraliseringsanlæg 1000 kr Div. uforudsiglige udgifter 1000 kr Gaskedel Ny 5 MW gaskedel inkl. ecconomiser, inst. M.m Solfangeranlæg Solfangeranlæg inkl m3 tank og rør til FV kr Komponenter og rør inst. På værk (solfangeranlæg) 1000 kr Køb af jord til solfangeranlæg ( m2) 1000 kr Stikledning til solfangeranlæg 1000 kr Salg af energibesp. solfanger (400 kr./mwh) 1000 kr Varmepumpe Varmepumpe inkl. inst. Og vent kr Ny LT2 veksler inkl. fundament, røgrør og inst kr El forsyning varmepumpe, stikledning mm kr Samlede anlægsudgifter excl. moms 1000 kr Lånebeløb Rente % 3,5 3,5 3,5 3,5 Tilbagebetalingstid for lån år Obligationskurs Hovedstol for lån 1000 kr./år Årlig ydelse annuitetslån 1000 kr./år Samlet årlige ydelse på annuitetslån 1000 kr./år

28 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 19 Projektforslag solfangeranlæg Bilag 2: Samfundsøkonomisk beregning.

29 Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Prissæt Beregning af reinvesteringer/scrapværdi Se liste Ja/Nej Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende kraftvarmeanlæg inkl. Kedeludskiftning og Varmepumpe Nyt sol-anlæg tilkobles eksist. anlæg inkl. kedeludskiftning og varmepumpe Svendborg Energistyrelsen - oktober 2012 Valg af prissæt ud fra drop-down listen Angiver om reinvesteringer og scrapværdi skal indgå i beregningen -hvis "Nej" sættes reinvesteringer til 0 kr. i perioden, og scrapværdien til 0 kr. ved tidshorisontens udløb. Hvis feltet er sat til ja, beregnes Ja reinvesteringer og scrapværdi. Brændværdienhed Output-tabel enhed GJ/MWh Auto/tus./mi o. MWh Brændværdienhed, som vises i beregningsarket - default værdi er GJ Vælg om output-tabellen skal vises i tus. eller mio. kr. - eller om programmet selv skal vælge ud fra Automatisk talstørrelserne Kalkulationsrente (real) % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Prisniveau år 4,0% Den samfundsmæssige kalkulationsrente - standardværdi 4 % Standardværdi 20 % i henhold til Energistyrelsens forudsætninger - denne værdi ændres ikke. 20% (Skatteforvridningsfaktor) Standardværdi i henhold til Energistyrelsens forudsætninger (Omregning fra faktorpris til 17% markedspris) Angiver prisniveauet, som anvendes i beregningerne. Almindeligvis bør det aktuelle års prisniveau 2014 anvendes Periodestart Tidshorisont (ved beregning af NPV) Emissionsomkostning NOx/SO 2/PM år år Se liste 2014 Angiver projektets startår. Standardværdien er det aktuelle år Angiver længden af perioden, som bruges ved nutidsværdiberegningen. Perioden starter altid med 20 introduktionsåret som første år. Periodelængden bør som standard være 20 år. Da der er stor usikkerhed med hensyn til værdiansættelse af Nox, SO 2 og partikelemissioner har Bymæssig bebyggelse Energistyrelsen udmeldt to sæt forudsætninger. Som standardværdi anvendes Bymæssig bebyggelse Procentuel årlig reduktion i enhedsvarmebehovet - kan sættes for enkelte år på fanebladet Inddata- Energibesparelsesprocent % 1,00% justeringer Nulstil affaldsafgift/-emissioner Ja/Nej Ja Skårup Områder Fjernvarme A.m.b.a. <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> Antal ejendomme ialt stk. 1 Boligtype Indtastet værdi Areal m² Nettovarmebehov pr. ejendom MWh Introduktionsår år 2014 Starttilslutning % 100% Sluttilslutning % 100% Opbygningsperiode år 1 Investeringer/driftsomk. pr. område Eksisterende kraftvarmeanlæg inkl. Kedeludskiftning og Varmepumpe Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år 20 Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr 1. års ekstra omkostning kr Skårup Nyt sol-anlæg tilkobles eksist. anlæg inkl. kedeludskiftning og varmepumpe Fjernvarme A.m.b.a. Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år 20 Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år 30 Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr 1. års ekstra omkostning kr Brændselsfordeling Eksisterende kraftvarmeanlæg inkl. Kedeludskiftning <brændsel og Varmepumpe 1> <brændsel 2> <brændsel 3> <brændsel 4> <brændsel 5> <brændsel 6> <brændsel 7> <brændsel 8> Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Type Vælg naturgas/ motor naturgas naturgas særbrændsel Varmevirkningsgrad % 53,5% 103,6% 104,0% 100,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % 41,4% Varmeandel % 43,2% 10,0% 38,3% 8,5% Elpris (kun kraftvarme) Vælg NordPool vægtet Ledningstab % 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (kun kraftvarme) ja/nej Nej Nej Nej Nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 2,78 2,78 59,72 Variable driftsomk. (el) kr/mwh el 54,19 Nyt sol-anlæg tilkobles eksist. anlæg inkl. kedeludskiftning <brændsel og 1> varmepumpe <brændsel 2> <brændsel 3> <brændsel 4> <brændsel 5> <brændsel 6> <brændsel 7> <brændsel 8> Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Type Vælg naturgas/ motor naturgas naturgas særbrændsel særbrændsel Varmevirkningsgrad % 53,5% 103,6% 104,0% 100,0% 100,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % 41,4% Varmeandel % 34,5% 10,0% 28,9% 6,6% 20,0% Elpris (kun kraftvarme) Vælg NordPool vægtet Ledningstab % 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (kun kraftvarme) ja/nej Nej Nej Nej Nej Nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 2,78 2,78 59,72 1,94 Variable driftsomk. (el) kr/mwh el 54,19 Følsomhedskoefficienter Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af brændselspriser -alle brændselspriser justeres med den indtastede Brændselspris % 100,0% værdi. Standardværdien er selvsagt 100 %. Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af salgsprisen for el -elsalgsprisen justeres med den indtastede værdi. Elpris (kun kraftvarme) % 100,0% Har kun betydning i forbindelse med kraftsvarmeværker. Standardværdien er selvsagt 100 %. Emissionsomkostninger % Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af emissionsafgifterne -alle emissionsafgifter justeres med den 100,0% indtastede værdi. Standardværdien er selvsagt 100 %.

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Prissæt Beregning af reinvesteringer/scrapværdi Se liste Ja/Nej Kølkær varmeværk - Solfangeranlæg

Læs mere

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 Projektforslag Kedeludskiftning og installation af varmepumpe Skup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: jpg@jph.dk Skup Fjernvarme

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROJEKTFORSLAG TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

PROJEKTFORSLAG TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. ETABLERING AF BIO-KEDELANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

PROJEKTFORSLAG LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. ETABLERING AF HALM-KEDELANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme

Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Indsendt den: 26. maj 2015 Revision A: 18. august 2015 Revision

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg Placering af solfangeranlæg Projektansvarlig: Projektets navn CVR nr: Kontaktperson: Konsulent for ansøger: Godkendelse udarbejdet af: Journal

Læs mere

LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL

LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL VERDO Produktion A/S Maj 2015 Udarbejdet af: Rene Fonvig Hald Kontrolleret af: Kirstine S. Rasmussen Godkendt af: Niels

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Niels Thorsen (NTH) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato:

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af 7.000 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Rene Fonvig Hald Kontrolleret af: Gorm Gade Knudsen Godkendt af: - Dato: 23.06.2016 Version: 1.01 Projekt nr.:

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015 Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk AARS FJERNVARME Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk Maj 2015 Projektet er udført for Aars Fjernvarme A.m.b.a. af AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Telefon

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Trustrup-Lyngby Varmeværk. Etablering af m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Trustrup-Lyngby Varmeværk. Etablering af m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Trustrup-Lyngby Varmeværk Etablering af 7.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 29.06.2015 Version: 1.0 Projekt

Læs mere

ETABLERING AF ELKEDLER SOM SPIDS- OG RESERVELAST PÅ SVANEMØLLEVÆRKET

ETABLERING AF ELKEDLER SOM SPIDS- OG RESERVELAST PÅ SVANEMØLLEVÆRKET MAJ 2016 DONG ENERGY ETABLERING AF ELKEDLER SOM SPIDS- OG RESERVELAST PÅ SVANEMØLLEVÆRKET PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Fuglebjerg Fjervarme a.m.b.a. Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej

Fuglebjerg Fjervarme a.m.b.a. Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej Udarbejdet af: Maria Tonsgaard Kontrolleret af: NTH Godkendt af: NTH Dato: 28.08.2017 Projekt nr.: 1006347 MOE A/S Mariane Thomsens Gade

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Maribo Varmeværk a.m.b.a. Dato: Udgave: B Projekt nr: Udarbejdet af: NTH PROJEKTFORSLAG. Fjernvarmeforsyning af Hillested

Maribo Varmeværk a.m.b.a. Dato: Udgave: B Projekt nr: Udarbejdet af: NTH PROJEKTFORSLAG. Fjernvarmeforsyning af Hillested Dato: 07.04.2017 Udgave: B Projekt nr: 1007013 Udarbejdet af: NTH PROJEKTFORSLAG Fjernvarmeforsyning af Hillested Forsyning af Hillested April 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere