Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts Revideret den: 5. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014"

Transkript

1 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H Skanderborg Tlf.: Skårup Fjernvarme A.m.b.a Traverskiftet Skårup Tlf.:

2 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 2 Projektforslag solfangeranlæg Indhold 1. Indledning Ansøgning til Svendborg Kommune Projektgodkendelse Anlægsbeskrivelse Nyt solfangeranlæg Tilslutningsforhold El-tilslutning til teknikbygning på mark Rørledninger/stikledninger Forhandlinger med forsyningsselskaber Forsyningsområde El-produktion Forsyningssikkerhed/spids- og reservelastforhold Økonomi Anlægsinvestering og driftsomkostninger Selskabsøkonomi Forbrugerøkonomi Samfundsøkonomi Tidsplan Konklusion Bilag... 17

3 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 3 Projektforslag solfangeranlæg INDLEDNING Hermed fremsendes en projektansøgning på etablering af m² solfangeranlæg i tilknytning til Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme vil gerne, inden for den aktuelle lovgivning og med de teknologiske muligheder, levere varmen til forbrugerne så billigt som muligt. Med de efterhånden høje energiafgifter på fossile brændsler er der god økonomi i at etablere et solfangeranlæg. Bestyrelsen for Skårup Fjernvarme ser mulighederne i dette og vil gerne opføre et solfangeranlæg på marken umiddelbart Sydøst for T-krydset Nyborgvej/Østergade i Skårup by, se billede 1. Der er indgået aftale med ejeren af marken om køb af denne, købsaftalen er betinget af Svendborg Kommunes godkendelse af projektet. Købsaftalen med jordejers underskrift er fremsendt til Svendborg kommune.

4 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 4 Projektforslag solfangeranlæg ANSØGNING TIL SVENDBORG KOMMUNE Som det fremgår af nærværende rapport, både er en samfunds- og brugerøkonomisk fordel, at der etableres et solfangeranlæg, anmodes hermed om kommunens godkendelse af dette projektforslag. Vilkår for etablering og drift af solfangeranlægget, udarbejdet af Svendborg Kommune Natur og Klima, vil blive overholdt ifm. etablering og drift af solfangeranlægget. Rådgivende ingeniør: Bygherre: JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H Skanderborg Kontaktperson: Daniel Kusk, tlf: Skårup Fjernvarme A.m.b.a Traverskiftet Skårup Driftsleder: Lars Jørgensen, tlf:

5 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 5 Projektforslag solfangeranlæg PROJEKTGODKENDELSE Projektforslaget skal godkendes i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg. Projektbekendtgørelsen Bek. Nr. 374 af 15. april Solvarme, jordvarme, geotermi og el betragtes ikke som brændsler og kan dermed også benyttes, hvis bekendtgørelsens øvrige bestemmelser er opfyldt. Det betyder, at der godt kan godkendes projektforslag for varmepumper, solvarme, geotermi og overskudsvarme baseret på biomasse i områder, som allerede forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg. Der skal dog stadig udformes projekter for indpasningen af disse i varmeplanlægningen.

6 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 6 Projektforslag solfangeranlæg ANLÆGSBESKRIVELSE 4.1 EKSISTERENDE ANLÆG Skårup Fjernvarmes nuværende produktionsanlæg består af én gasmotor, to gaskedler, samt én elektrisk varmepumpe. Kedeludskiftning, samt installation af varmepumpen pågår i øjeblikket. Ifm. med den igangværende kedeludskiftning udgår olie som brændselskilde på kraftvarmeværket. Dermed fyres der kun med naturgas, samt forbruges el til at drive varmepumpen. 4.2 NYT SOLFANGERANLÆG Det nye anlæg skal fungere sammen med værkets øvrige varmeproduktionsanlæg og vil kunne levere ca MWh årligt, som svarer til ca. 20 % af værkets årlige varmeproduktion. Solfangeranlægget placeres på arealet i den nordvestlige del af matrikel 18 v Skårup by, Skårup, arealet forventes bibeholdt i landzone. Ansøgning om landzonetilladelse er indsendt til Svendborg kommune. I forbindelse med solfangeranlægget opføres en ny teknikbygning/vekslerstation på ca. 30 m 2 (ca. 5 m x 6 m), samt en m 3 akkumuleringstank (ø 12,6 m, h 12 m), begge på marken ved solfangerfeltet, se billede 2. I teknikbygningen adskilles fjernvarmesystemet i Skårup by med væsken i selve solfangerfeltet via en varmeveksler. På fjernvarmesiden af veksleren, hvor akkumuleringstanken også er tilkoblet, er mediet fjernvarmevand ligesom i resten af fjernvarmenettet i byen. På solfangersiden af veksleren anvendes en væskeblanding indeholdende 30 % glykol, dette for at frostsikre den del af rør/solpaneler, som i vinterperioden udsættes for frostgrader. Selve solfangerfeltet kommer til at bestå af ca. 440 paneler, som i alt udgør et areal på m 2 paneloverflade. Panelerne er skitseret på billede 2, og omfatter både panelerne markeret med blå og grå farve. Solfangeranlægget bliver ikke etableret tættere på Skårup Vandværks boring med DGU nr.: end 85 m, hvilket betyder solfangeranlægget holdes udenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO).

7 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 7 Projektforslag solfangeranlæg Transmissionsledning føres i offentlig vej. Skårup Fjernvarme Transmissionsledning føres i offentlig vej. Transmissionsledning fra varmeværk til solfangeranlæg. Føres gennem have/indkørsel på matrikel nr. 54 g Skårup by, Skårup. Solfangeranlæg Transmissionsledning føres langs træer på matrikel nr. 18 v (samme ejer som sælger mark hvor solfangeranlæg placeres. Vandboring Billede 1, Oversigtskort med skitsering af føringsvej for transmissionsledning Billede 2, Forventet placering af solfangerfelt på mark (blå + grå areal)

8 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 8 Projektforslag solfangeranlæg Billede 3, Mark Billede 4, Mark fra nordøst

9 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 9 Projektforslag solfangeranlæg Billede 5, Mark fra nordvest Billede 6, Mark fra sydøst

10 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 10 Projektforslag solfangeranlæg TILSLUTNINGSFORHOLD 5.1 EL-TILSLUTNING TIL TEKNIKBYGNING PÅ MARK Der skal etableres en ny stikledning til elforsyningen af teknikbygningen. 5.2 RØRLEDNINGER/STIKLEDNINGER Transmissionsledningen mellem fjernvarmen og solfangerfeltet planlægges ført som vist på billede 1. Rørledningen passerer gennem haven/indkørslen på matrikel nr. 54 g Skårup by, Skårup. Ejeren har givet mundtligt accept på, at den ønskede rørføring kan etableres på hans grund. Afventer skriftelig tilsagn fra ejer. Det sidste stykke af rørledningen til solfangerfeltet planlægges ført langs træerne på matrikel nr. 18 V Skårup by, Skårup. Det aktuelle markstykke opkøbes ikke af Skårup Fjernvarme A.m.b.a. ifm. etableringen af solfangerfeltet, men ejeren er positiv stillet overfor nedgravning af rørledningen på hans mark. Det er samme ejer, som ejer marken hvorpå solfangeranlægget opføres. 5.3 FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER Der har ikke været forhandlinger med berørte forsyningsselskaber. 5.4 FORSYNINGSOMRÅDE Skårup Fjernvarmes forsyningsområde eller varmegrundlag ændres ikke i forbindelse med denne projektansøgning. På nuværende tidspunkt er 520 forbrugere tilsluttet Skårup Fjernvarme.

11 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 11 Projektforslag solfangeranlæg Skårup Fjernvarme 1 billede: Principskitse af forsyningsområde for Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 5.5 EL-PRODUKTION Skårup Fjernvarme A.m.b.a., blev med installation af naturgasmotoranlægget i 1995 til et kraftvarmeværk, da produktionen derefter også omfattede el-produktion til nettet. Gasmotoranlægget er tilsluttet el-nettet ved 10 kv, og Skårup Fjernvarme modtager betaling for produceret el til nettet efter treledstariffen. I modsætning til drift på markedsvilkår, så er der ved drift efter treledstariffen mere faste rammer for hvornår det er rentabelt at producere el til nettet. Døgnets 24 timer er efter treledstariffen inddelt i: lavlast, højlast og spidslast. I Skårup er det rentabelt at have gasmotoranlægget i drift i høj- og spidslast perioderne, såfremt Skårup by kan aftage varmen. I treledstariffens lavlastperiode er der billigere at producere varme med gaskedlen.

12 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 12 Projektforslag solfangeranlæg FORSYNINGSSIKKERHED/SPIDS- OG RESERVELASTFORHOLD Gasmotoranlægget leverer ca. 2 MW varme ved drift, og har mulighed for at akkumulere den producerede varmeenergi i en 500 m 3 akkumuleringstank hvis byen ikke kan aftage den leverede varmeeffekt lige når den produceres. I vinterperioden, hvor varmeforbruget i byen er højst, skal Skårup Fjernvarme levere omkring 4 MW varme til byen. I store perioder af året er det altså ikke nok med motordrift, her skal en af kedlerne supplere med den varme som gasmotoren ikke har kapacitet til at levere. Den ene af de to kedler indgår dermed i den primære forsyning på værket, mens den anden kedel stor standby i tilfælde af havari. I sommerperioden vil solfangeranlægget kunne levere størstedelen af byens varmebehov.

13 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 13 Projektforslag solfangeranlæg ØKONOMI Varmegrundlaget for alle efterfølgende beregninger er fra regnskabsåret 2012/ ANLÆGSINVESTERING OG DRIFTSOMKOSTNINGER Det nye solfangeranlæg inkl. ny teknikbygning, akkumuleringstank og jordkøb m.m. vil overslagsmæssigt kunne opføres for en pris på ca. 11 mill.kr. Varmeproduktionsomkostningerne på et solfangeranlæg består af vedligehold og rengøring af anlægget samt udgifter til pumpning og cirkulering af væsken i panelerne, dette udgør ca. 7 kr./mwh. Varmeproduktionen er afgiftsfri. Øvrige udgifter til anlægget er kapitaludgifter og afskrivning. Varmeproduktionsudgiften på gasmotor og gaskedelanlægget er med de nuværende afgifter, el- og gaspriser, driftsomkostninger m.m kr./mwh. 6.2 SELSKABSØKONOMI Efterfølgende beregninger forudsætter en finansiering med et 3,5 %, 20 årigt annuitetslån. Anlægget forventes at have en levetid på min år. De selskabsøkonomiske resultater af etableringen af solfangeranlægget belyses i Bilag 1, kolonne 4 i forhold til kolonne 3. Kolonne 3 skal ses som referencen til solfangeranlægget, da installation af ny gaskedel og elektrisk varmepumpe pågår i skrivende stund. Varmegrundlag og økonomi i de selskabsøkonomiske beregninger er baseret på regnskabsår 2012/2013, da der ikke er nyere tal for kolonne 3. Etableringen af solfangeranlægget vil ifølge de selskabsøkonomiske beregninger betyde en besparelse på ca kr./år ( ) i forhold til fortsat drift med nuværende anlæg inkl. kedeludskiftning og installation af varmepumpe. 6.3 FORBRUGERØKONOMI Da Skårup Fjernvarme jf. varmeforsyningsloven skal drives efter hvile i sig selv princippet, skal besparelsen på de kr/år komme forbrugerne til gode. Med 520 forbrugere tilkoblet Skårup Fjernvarme vil den gennemsnitlige besparelse pr forbruger være ca. 509 kr./år inkl. moms. Når anlægget er betalt efter 20 år, vil det give en besparelse på ca kr./år inkl. moms.

14 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 14 Projektforslag solfangeranlæg SAMFUNDSØKONOMI Forud for nærværende projektforslag om etablering af solfangeranlæg, har forskellige ideer til energioptimering og anlægsinvesteringer været oppe at vende. Bl.a. er der foretaget selskabsøkonomiske beregninger på forhøjelse af eksisterende akkumuleringstank og gasmotorudskiftning. Forundersøgelserne har vist, at etablering af et solfangeranlæg (foruden den igangværende kedeludskiftning og installation af varmepumpe) er den selskabs- og samfundsøkonomiske mest fordelagtige investering Skårup Fjernvarme kan foretage. Miljømæssigt er etableringen af solfangeranlægget uden tvivl også den mest fordelagtige investering. Der er udført en samfundsøkonomisk beregning (Bilag 2) på baggrund af Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet af oktober Den procentuelle årlige reduktion i varmebehovet er sat til 1 %. Beregningerne i Bilag 2 viser en samfundsøkonomisk fordel på ,- kr. eller 1,1 % over en 20 årig periode, ved en kalkulationsrente på 4 %. Hvis kalkulationsrenten ændres til 3 %, vil den samfundsøkonomiske fordel være ,- kr. eller 2,5 % over en 20 årig periode. Hvis kalkulationsrenten ændres til 5 %, vil den samfundsøkonomiske fordel være ,- kr. eller -0,3 % over en 20 årig periode. Miljømæssige konsekvenser Når ca. 20 % af varmen produceres ved hjælp af solenergi vil dette fortrænge varme produceret på naturgas, og dermed give miljømæssig besparelse på 19,9 % eller ton mindre CO2 udledning set over en 20 årig periode. Gasforbrug Gasforbrug på værket inden etablering af solfangeranlægget er Nm 3 /år. Gasforbrug på værket efter etablering af solfangeranlægget er Nm 3 /år.

15 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 15 Projektforslag solfangeranlæg TIDSPLAN Myndighedsgodkendelser, projektering m.m. planlægges udført i Opførelsen af solvarmeanlægget planlægges udført i Projektet m.m. vil blive sat i gang, når godkendelse til dette foreligger.

16 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 16 Projektforslag solfangeranlæg KONKLUSION Skårup Fjernvarme A.m.b.a. vil gerne, inden for den aktuelle lovgivning og med de teknologiske muligheder, levere varmen til forbrugerne så billigt og miljøvenligt som muligt. Som belyst i nærværende projektforslag er der både en forbruger- og samfundsøkonomisk gevinst, samt en åbenlyst miljømæssig fordel ved at etablere et solfangeranlæg ifm. Skårup Fjernvarme. På denne baggrund ønsker Skårup Fjernvarme A.m.b.a. at etablerer et solfangeranlæg på m 2, som beskrevet i projektforslaget.

17 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 17 Projektforslag solfangeranlæg BILAG Bilag 1: Bilag 2: Selskabsøkonomisk beregning (lønsomhedsvurdering). Samfundsøkonomisk beregning.

18 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 18 Projektforslag solfangeranlæg Bilag 1: Selskabsøkonomisk beregning (lønsomhedsvurdering).

19 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Anlæg som ligger til grund for beregningen kolonne 1 kolonne 2 kolonne 3 kolonne 4 + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Varmepris (ballanceret) excl. Moms kr./mwh Besparelse i forhold til eksisterende anlæg % 0,00% 8,51% 5,32% 9,99% Difference i forhold til eks. anlæg kolonne kr./år Difference ekskl. Kapitalomkostninger 1000 kr./år Simpel tilbagebetalingstid år 13,0 16,9 12,5 Varmepris ekskl. moms kr./mwh. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. - LØNSOMHEDSVURDERING Varmegrundlag som regnskabsår 2012/13 Sol -, kontra eksisterende anlæg Samlede anlægsudgifter excl. moms 1000 kr Varme fra kraftvarmeanlæg % 45,4% 35,4% 43,2% 34,5% Varme fra Solfangeranlæg % 0,0% 19,7% 0,0% 19,7% Varme fra Varmepumpe % 0,0% 0,0% 8,5% 6,6% Varme fra gaskedler % 54,6% 44,9% 48,3% 39,1%

20 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Driftsbudget: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Udgifter: Diverse produktionsomkostninger 1000 kr./år Lønninger 1000 kr./år Administrationsomkostninger 1000 kr./år Kapitaludgifter nye anlæg 1000 kr./år Afskrivninger 1000 kr./år Drift og vedligehold af motoranlæg 1000 kr./år Drift og vedligehold af kedelanlæg 1000 kr./år Drift og vedligehold af Solfangeranlæg 1000 kr./år Drift og vedligehold af varmepumpe 1000 kr./år Samlet energikøb 1000 kr./år Udgifter i alt: 1000 kr./år Indtægter: Rum afgift, målerleje, afk. bidrag kr./år Finansielle indtægter 1000 kr./år Tilskud (8 øre/kwh) fast fremover, højst fra 2006/7/ kr./år El salg excl. CO2 tilskud 1000 kr./år Indtægter i alt ekskl. varmesalg Nødvendig indtægt ved varmesalg 1000 kr./år Nødvendig indtægt i alt 1000 kr./år Nødvendig Varmepris kr./mwh Faktisk Varmepris kr./mwh 366 Faktiske indtægter fra varmesalg 1000 kr./år Over/underskud på varmesalg pr. år 1000 kr./år

21 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Anlægsdata: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Antal enheder Motor omdr. o/min El-effekt/motor kw Salgbar El-effekt/motor kw Varme effekt/enhed kw Indfyret gaseffekt/enhed (korrigeret) kw Tolerance % 2% 2% 2% 2% Indfyret effekt/enhed kw Gasforbrug m³n/h Samlet anlæg Installeret el-effekt kw Installeret salgbar el-effekt kw Installeret varme-effekt motoranlæg kw Installeret varme-effekt varmepumpe (motor) kw Installeret varme-effekt varmepumpe (kedel) kw Kedelvirkningsgrad gaskedler % 104,0% 104,0% 104,0% 104,0%

22 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Anlægsdata forsat: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Varmepumpe (motor) Varme effekt fra varmepumpe (motor) kw El optag varmepumpe kw COP 6 6 Driftstimer varmepumpe (motor) h Varmepumpe (kedel) Varme effekt fra varmepumpe (kedel) kw El optag varmepumpe kw COP 6 6 Driftstimer varmepumpe (kedel) h El-virkningsgrad til salg (måler) % 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% El-virkningsgrad på generator % 41,4% 41,4% 41,4% 41,4% Varmevirkningsgrad motorer % 53,5% 53,5% 53,5% 53,5% Totalvirkningsgrad kraftvarme % 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% Smøreolieforbrug Kg/MWh 0,30 0,30 0,30 0,30 Tankdata: Tankstørrelse (Effektiv vol. ) m Differenstemperatur C 55 Tankvirkningsgrad % 94%

23 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Varmebehov: Varme Varmebehov Fordeling % MWh Januar 14,1% Februar 14,5% Marts 10,0% April 8,9% Maj 5,2% 721 Juni 4,0% 554 Juli 3,3% 449 August 3,1% 433 September 4,4% 605 Oktober 7,9% November 10,1% December 14,6% Varmebehov ab værk 100% Ledningstab og tab på værk MWh Varmebehov ved forbruger MWh Årsfordeling af varmeforbrug i kwh. Ledningstab og tab på værk % 19,52% Varmebehov Solfangeranlæg

24 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Driftsdata: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Spidslast 95% 95% 95% 95% Rådighedsfaktor for motor Højlast 95% 95% 95% 95% lavlast 95% 95% 95% 95% Driftstimer: (gennemsnit) Spidslasttimer timer Højlasttimer timer Lavlasttimer timer I alt produktionstimer timer El-produktion i: Spidslastperiode MWh Højlastperiode MWh Lavlastperiode MWh i alt el-produktion MWh Varmeproduktion: Varme fra varmepumpe (motoranlæg) MWh Varme fra varmepumpe (kedel) MWh Varme fra varmepumpe (samlet) MWh Varme fra kraftvarmeanlæg MWh Varme fra solvarme MWh Varme fra varmepumpe MWh Varme fra gaskedler MWh Varme produceret totalt MWh Varme fra kraftvarmeanlæg % 45,4% 35,4% 43,2% 34,5% Varme fra solvarme % 0,0% 19,7% 0,0% 19,7% Varme fra varmepumpe % 0,0% 0,0% 8,5% 6,6% Varme fra gaskedler % 54,6% 44,9% 48,3% 39,1% E-formel E-formel E-formel E-formel Gasforbrug kraftvarme (brændværdi 11kwh/m3) 1000 m Varmeandel 1000 m El-andel 1000 m Gasforbrug fra gaskedel 1000 m Total gasforbrug/år 1000 m

25 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Enhedspriser: El: Treleds tarif el-marked: Spidslast kr./kwh 0,662 Højlast kr./kwh 0,484 lavlast kr./kwh 0,206 Naturgas: Gaspris kr./m3 2,638 Distributions afgift kr./m3 0,000 Transmission kr./m3 0,013 Gaspris - Inkl.. transmissions. afgift kr./m3 2,6512 Motor - afgifter til varmeandel: Nox afgift kr./m3 0,141 CO2 afgift på gas til varme kr./m3 0,370 Metan afgift kr./m3 0,063 Naturgasafgift kr./m3 2,795 Motor - afgifter til varmeandel i alt kr./m3 3,369 Kedel - afgifter: 104,0% 104,0% Nox afgift kr./m3 0,040 0,040 CO2 afgift på gas til varme kr./m3 0,370 0,370 Energiafgift afgift på gas til kedel kr./m3 2,422 2,422 Kedel - afgifter i alt kr./m3 2,832 2,832 Drift- og vedligeholdsudgifter: Gaskedelanlæg inkl. el forbrug kr./mwh var. 10,0 Solfangeranlæg inkl. pumpedrift kr./mwh var. 7,0 Varmepumpeanlæg uden elforbrug kr./mwh var. 15,0 Smøreoliepris kr./kg 25,0

26 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Drift og vedligeholdelse + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Vedligeholdelse motoranlæg kr./mwh el 46,69 46,69 46,69 46,69 Smøreolie 1000 kr./år Vedligeholdelse af Kraftvarmeanlæg 1000 kr./år Drift og vedligeholdelse kraftvarmeanlæg 1000 kr./år Gaskedelanlæg inkl. el forbrug 1000 kr./år Solfangeranlæg inkl. pumpedrift 1000 kr./år Varmepumpeanlæg uden elforbrug 1000 kr./år Energikøb: El til varmepumpe 1000 kr./år Gas pris inkl.. distr kr./år Afgift på gas til motor varme 1000 kr./år Afgift på gas til kedel 1000 kr./år Samlet energikøb inkl. afgifter 1000 kr./år Gennemsnitlig naturgaspris inkl. Afgift kr./m3 4,546 4,565 4,521 4,524 El-salg i: Spidslasttimer 1000 kr./år Højlasttimer 1000 kr./år Lavlasttimer 1000 kr./år I alt 1000 kr./år Gennemsnitlig el pris kr./kwh 0,550 0,559 0,553 0,559

27 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Kapitaludgift for nye investeringer: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Diverse Dispositionsforslag 1000 kr Renovering af eks. bygning, nye udsparinger mv kr Ny tilbygning 1000 kr Omprogrammering af SRO-anlæg 1000 kr El-installationer 1000 kr Ingeniør, projektering rør og bygningsændringe, ansøgning om byggetilladelse, udbud, kontrahering, gasprojekt, fagtilsyn 1000 kr CE mærkning 1000 kr Myndighed, miljø, VVM, gasforsyning, projektgodkendelse iht. varmforsyningsloven 1000 kr Flytning af nitrogenanlægget 1000 kr Nyt neutraliseringsanlæg 1000 kr Div. uforudsiglige udgifter 1000 kr Gaskedel Ny 5 MW gaskedel inkl. ecconomiser, inst. M.m Solfangeranlæg Solfangeranlæg inkl m3 tank og rør til FV kr Komponenter og rør inst. På værk (solfangeranlæg) 1000 kr Køb af jord til solfangeranlæg ( m2) 1000 kr Stikledning til solfangeranlæg 1000 kr Salg af energibesp. solfanger (400 kr./mwh) 1000 kr Varmepumpe Varmepumpe inkl. inst. Og vent kr Ny LT2 veksler inkl. fundament, røgrør og inst kr El forsyning varmepumpe, stikledning mm kr Samlede anlægsudgifter excl. moms 1000 kr Lånebeløb Rente % 3,5 3,5 3,5 3,5 Tilbagebetalingstid for lån år Obligationskurs Hovedstol for lån 1000 kr./år Årlig ydelse annuitetslån 1000 kr./år Samlet årlige ydelse på annuitetslån 1000 kr./år

28 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 19 Projektforslag solfangeranlæg Bilag 2: Samfundsøkonomisk beregning.

29 Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Prissæt Beregning af reinvesteringer/scrapværdi Se liste Ja/Nej Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende kraftvarmeanlæg inkl. Kedeludskiftning og Varmepumpe Nyt sol-anlæg tilkobles eksist. anlæg inkl. kedeludskiftning og varmepumpe Svendborg Energistyrelsen - oktober 2012 Valg af prissæt ud fra drop-down listen Angiver om reinvesteringer og scrapværdi skal indgå i beregningen -hvis "Nej" sættes reinvesteringer til 0 kr. i perioden, og scrapværdien til 0 kr. ved tidshorisontens udløb. Hvis feltet er sat til ja, beregnes Ja reinvesteringer og scrapværdi. Brændværdienhed Output-tabel enhed GJ/MWh Auto/tus./mi o. MWh Brændværdienhed, som vises i beregningsarket - default værdi er GJ Vælg om output-tabellen skal vises i tus. eller mio. kr. - eller om programmet selv skal vælge ud fra Automatisk talstørrelserne Kalkulationsrente (real) % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Prisniveau år 4,0% Den samfundsmæssige kalkulationsrente - standardværdi 4 % Standardværdi 20 % i henhold til Energistyrelsens forudsætninger - denne værdi ændres ikke. 20% (Skatteforvridningsfaktor) Standardværdi i henhold til Energistyrelsens forudsætninger (Omregning fra faktorpris til 17% markedspris) Angiver prisniveauet, som anvendes i beregningerne. Almindeligvis bør det aktuelle års prisniveau 2014 anvendes Periodestart Tidshorisont (ved beregning af NPV) Emissionsomkostning NOx/SO 2/PM år år Se liste 2014 Angiver projektets startår. Standardværdien er det aktuelle år Angiver længden af perioden, som bruges ved nutidsværdiberegningen. Perioden starter altid med 20 introduktionsåret som første år. Periodelængden bør som standard være 20 år. Da der er stor usikkerhed med hensyn til værdiansættelse af Nox, SO 2 og partikelemissioner har Bymæssig bebyggelse Energistyrelsen udmeldt to sæt forudsætninger. Som standardværdi anvendes Bymæssig bebyggelse Procentuel årlig reduktion i enhedsvarmebehovet - kan sættes for enkelte år på fanebladet Inddata- Energibesparelsesprocent % 1,00% justeringer Nulstil affaldsafgift/-emissioner Ja/Nej Ja Skårup Områder Fjernvarme A.m.b.a. <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> Antal ejendomme ialt stk. 1 Boligtype Indtastet værdi Areal m² Nettovarmebehov pr. ejendom MWh Introduktionsår år 2014 Starttilslutning % 100% Sluttilslutning % 100% Opbygningsperiode år 1 Investeringer/driftsomk. pr. område Eksisterende kraftvarmeanlæg inkl. Kedeludskiftning og Varmepumpe Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år 20 Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr 1. års ekstra omkostning kr Skårup Nyt sol-anlæg tilkobles eksist. anlæg inkl. kedeludskiftning og varmepumpe Fjernvarme A.m.b.a. Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år 20 Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år 30 Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr 1. års ekstra omkostning kr Brændselsfordeling Eksisterende kraftvarmeanlæg inkl. Kedeludskiftning <brændsel og Varmepumpe 1> <brændsel 2> <brændsel 3> <brændsel 4> <brændsel 5> <brændsel 6> <brændsel 7> <brændsel 8> Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Type Vælg naturgas/ motor naturgas naturgas særbrændsel Varmevirkningsgrad % 53,5% 103,6% 104,0% 100,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % 41,4% Varmeandel % 43,2% 10,0% 38,3% 8,5% Elpris (kun kraftvarme) Vælg NordPool vægtet Ledningstab % 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (kun kraftvarme) ja/nej Nej Nej Nej Nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 2,78 2,78 59,72 Variable driftsomk. (el) kr/mwh el 54,19 Nyt sol-anlæg tilkobles eksist. anlæg inkl. kedeludskiftning <brændsel og 1> varmepumpe <brændsel 2> <brændsel 3> <brændsel 4> <brændsel 5> <brændsel 6> <brændsel 7> <brændsel 8> Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Type Vælg naturgas/ motor naturgas naturgas særbrændsel særbrændsel Varmevirkningsgrad % 53,5% 103,6% 104,0% 100,0% 100,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % 41,4% Varmeandel % 34,5% 10,0% 28,9% 6,6% 20,0% Elpris (kun kraftvarme) Vælg NordPool vægtet Ledningstab % 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (kun kraftvarme) ja/nej Nej Nej Nej Nej Nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 2,78 2,78 59,72 1,94 Variable driftsomk. (el) kr/mwh el 54,19 Følsomhedskoefficienter Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af brændselspriser -alle brændselspriser justeres med den indtastede Brændselspris % 100,0% værdi. Standardværdien er selvsagt 100 %. Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af salgsprisen for el -elsalgsprisen justeres med den indtastede værdi. Elpris (kun kraftvarme) % 100,0% Har kun betydning i forbindelse med kraftsvarmeværker. Standardværdien er selvsagt 100 %. Emissionsomkostninger % Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af emissionsafgifterne -alle emissionsafgifter justeres med den 100,0% indtastede værdi. Standardværdien er selvsagt 100 %.

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 30. aug. 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999 Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger Juni 1999 Indholdsoversigt 1. Indledning 3 2. Generelle forudsætninger 3 3. Transporttillæg 3 4. Samfundsøkonomisk kalkulationsrente 4 5.

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere