Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts Revideret den: 5. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014"

Transkript

1 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H Skanderborg Tlf.: Skårup Fjernvarme A.m.b.a Traverskiftet Skårup Tlf.:

2 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 2 Projektforslag solfangeranlæg Indhold 1. Indledning Ansøgning til Svendborg Kommune Projektgodkendelse Anlægsbeskrivelse Nyt solfangeranlæg Tilslutningsforhold El-tilslutning til teknikbygning på mark Rørledninger/stikledninger Forhandlinger med forsyningsselskaber Forsyningsområde El-produktion Forsyningssikkerhed/spids- og reservelastforhold Økonomi Anlægsinvestering og driftsomkostninger Selskabsøkonomi Forbrugerøkonomi Samfundsøkonomi Tidsplan Konklusion Bilag... 17

3 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 3 Projektforslag solfangeranlæg INDLEDNING Hermed fremsendes en projektansøgning på etablering af m² solfangeranlæg i tilknytning til Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme vil gerne, inden for den aktuelle lovgivning og med de teknologiske muligheder, levere varmen til forbrugerne så billigt som muligt. Med de efterhånden høje energiafgifter på fossile brændsler er der god økonomi i at etablere et solfangeranlæg. Bestyrelsen for Skårup Fjernvarme ser mulighederne i dette og vil gerne opføre et solfangeranlæg på marken umiddelbart Sydøst for T-krydset Nyborgvej/Østergade i Skårup by, se billede 1. Der er indgået aftale med ejeren af marken om køb af denne, købsaftalen er betinget af Svendborg Kommunes godkendelse af projektet. Købsaftalen med jordejers underskrift er fremsendt til Svendborg kommune.

4 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 4 Projektforslag solfangeranlæg ANSØGNING TIL SVENDBORG KOMMUNE Som det fremgår af nærværende rapport, både er en samfunds- og brugerøkonomisk fordel, at der etableres et solfangeranlæg, anmodes hermed om kommunens godkendelse af dette projektforslag. Vilkår for etablering og drift af solfangeranlægget, udarbejdet af Svendborg Kommune Natur og Klima, vil blive overholdt ifm. etablering og drift af solfangeranlægget. Rådgivende ingeniør: Bygherre: JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H Skanderborg Kontaktperson: Daniel Kusk, tlf: Skårup Fjernvarme A.m.b.a Traverskiftet Skårup Driftsleder: Lars Jørgensen, tlf:

5 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 5 Projektforslag solfangeranlæg PROJEKTGODKENDELSE Projektforslaget skal godkendes i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg. Projektbekendtgørelsen Bek. Nr. 374 af 15. april Solvarme, jordvarme, geotermi og el betragtes ikke som brændsler og kan dermed også benyttes, hvis bekendtgørelsens øvrige bestemmelser er opfyldt. Det betyder, at der godt kan godkendes projektforslag for varmepumper, solvarme, geotermi og overskudsvarme baseret på biomasse i områder, som allerede forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg. Der skal dog stadig udformes projekter for indpasningen af disse i varmeplanlægningen.

6 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 6 Projektforslag solfangeranlæg ANLÆGSBESKRIVELSE 4.1 EKSISTERENDE ANLÆG Skårup Fjernvarmes nuværende produktionsanlæg består af én gasmotor, to gaskedler, samt én elektrisk varmepumpe. Kedeludskiftning, samt installation af varmepumpen pågår i øjeblikket. Ifm. med den igangværende kedeludskiftning udgår olie som brændselskilde på kraftvarmeværket. Dermed fyres der kun med naturgas, samt forbruges el til at drive varmepumpen. 4.2 NYT SOLFANGERANLÆG Det nye anlæg skal fungere sammen med værkets øvrige varmeproduktionsanlæg og vil kunne levere ca MWh årligt, som svarer til ca. 20 % af værkets årlige varmeproduktion. Solfangeranlægget placeres på arealet i den nordvestlige del af matrikel 18 v Skårup by, Skårup, arealet forventes bibeholdt i landzone. Ansøgning om landzonetilladelse er indsendt til Svendborg kommune. I forbindelse med solfangeranlægget opføres en ny teknikbygning/vekslerstation på ca. 30 m 2 (ca. 5 m x 6 m), samt en m 3 akkumuleringstank (ø 12,6 m, h 12 m), begge på marken ved solfangerfeltet, se billede 2. I teknikbygningen adskilles fjernvarmesystemet i Skårup by med væsken i selve solfangerfeltet via en varmeveksler. På fjernvarmesiden af veksleren, hvor akkumuleringstanken også er tilkoblet, er mediet fjernvarmevand ligesom i resten af fjernvarmenettet i byen. På solfangersiden af veksleren anvendes en væskeblanding indeholdende 30 % glykol, dette for at frostsikre den del af rør/solpaneler, som i vinterperioden udsættes for frostgrader. Selve solfangerfeltet kommer til at bestå af ca. 440 paneler, som i alt udgør et areal på m 2 paneloverflade. Panelerne er skitseret på billede 2, og omfatter både panelerne markeret med blå og grå farve. Solfangeranlægget bliver ikke etableret tættere på Skårup Vandværks boring med DGU nr.: end 85 m, hvilket betyder solfangeranlægget holdes udenfor det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO).

7 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 7 Projektforslag solfangeranlæg Transmissionsledning føres i offentlig vej. Skårup Fjernvarme Transmissionsledning føres i offentlig vej. Transmissionsledning fra varmeværk til solfangeranlæg. Føres gennem have/indkørsel på matrikel nr. 54 g Skårup by, Skårup. Solfangeranlæg Transmissionsledning føres langs træer på matrikel nr. 18 v (samme ejer som sælger mark hvor solfangeranlæg placeres. Vandboring Billede 1, Oversigtskort med skitsering af føringsvej for transmissionsledning Billede 2, Forventet placering af solfangerfelt på mark (blå + grå areal)

8 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 8 Projektforslag solfangeranlæg Billede 3, Mark Billede 4, Mark fra nordøst

9 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 9 Projektforslag solfangeranlæg Billede 5, Mark fra nordvest Billede 6, Mark fra sydøst

10 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 10 Projektforslag solfangeranlæg TILSLUTNINGSFORHOLD 5.1 EL-TILSLUTNING TIL TEKNIKBYGNING PÅ MARK Der skal etableres en ny stikledning til elforsyningen af teknikbygningen. 5.2 RØRLEDNINGER/STIKLEDNINGER Transmissionsledningen mellem fjernvarmen og solfangerfeltet planlægges ført som vist på billede 1. Rørledningen passerer gennem haven/indkørslen på matrikel nr. 54 g Skårup by, Skårup. Ejeren har givet mundtligt accept på, at den ønskede rørføring kan etableres på hans grund. Afventer skriftelig tilsagn fra ejer. Det sidste stykke af rørledningen til solfangerfeltet planlægges ført langs træerne på matrikel nr. 18 V Skårup by, Skårup. Det aktuelle markstykke opkøbes ikke af Skårup Fjernvarme A.m.b.a. ifm. etableringen af solfangerfeltet, men ejeren er positiv stillet overfor nedgravning af rørledningen på hans mark. Det er samme ejer, som ejer marken hvorpå solfangeranlægget opføres. 5.3 FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER Der har ikke været forhandlinger med berørte forsyningsselskaber. 5.4 FORSYNINGSOMRÅDE Skårup Fjernvarmes forsyningsområde eller varmegrundlag ændres ikke i forbindelse med denne projektansøgning. På nuværende tidspunkt er 520 forbrugere tilsluttet Skårup Fjernvarme.

11 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 11 Projektforslag solfangeranlæg Skårup Fjernvarme 1 billede: Principskitse af forsyningsområde for Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 5.5 EL-PRODUKTION Skårup Fjernvarme A.m.b.a., blev med installation af naturgasmotoranlægget i 1995 til et kraftvarmeværk, da produktionen derefter også omfattede el-produktion til nettet. Gasmotoranlægget er tilsluttet el-nettet ved 10 kv, og Skårup Fjernvarme modtager betaling for produceret el til nettet efter treledstariffen. I modsætning til drift på markedsvilkår, så er der ved drift efter treledstariffen mere faste rammer for hvornår det er rentabelt at producere el til nettet. Døgnets 24 timer er efter treledstariffen inddelt i: lavlast, højlast og spidslast. I Skårup er det rentabelt at have gasmotoranlægget i drift i høj- og spidslast perioderne, såfremt Skårup by kan aftage varmen. I treledstariffens lavlastperiode er der billigere at producere varme med gaskedlen.

12 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 12 Projektforslag solfangeranlæg FORSYNINGSSIKKERHED/SPIDS- OG RESERVELASTFORHOLD Gasmotoranlægget leverer ca. 2 MW varme ved drift, og har mulighed for at akkumulere den producerede varmeenergi i en 500 m 3 akkumuleringstank hvis byen ikke kan aftage den leverede varmeeffekt lige når den produceres. I vinterperioden, hvor varmeforbruget i byen er højst, skal Skårup Fjernvarme levere omkring 4 MW varme til byen. I store perioder af året er det altså ikke nok med motordrift, her skal en af kedlerne supplere med den varme som gasmotoren ikke har kapacitet til at levere. Den ene af de to kedler indgår dermed i den primære forsyning på værket, mens den anden kedel stor standby i tilfælde af havari. I sommerperioden vil solfangeranlægget kunne levere størstedelen af byens varmebehov.

13 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 13 Projektforslag solfangeranlæg ØKONOMI Varmegrundlaget for alle efterfølgende beregninger er fra regnskabsåret 2012/ ANLÆGSINVESTERING OG DRIFTSOMKOSTNINGER Det nye solfangeranlæg inkl. ny teknikbygning, akkumuleringstank og jordkøb m.m. vil overslagsmæssigt kunne opføres for en pris på ca. 11 mill.kr. Varmeproduktionsomkostningerne på et solfangeranlæg består af vedligehold og rengøring af anlægget samt udgifter til pumpning og cirkulering af væsken i panelerne, dette udgør ca. 7 kr./mwh. Varmeproduktionen er afgiftsfri. Øvrige udgifter til anlægget er kapitaludgifter og afskrivning. Varmeproduktionsudgiften på gasmotor og gaskedelanlægget er med de nuværende afgifter, el- og gaspriser, driftsomkostninger m.m kr./mwh. 6.2 SELSKABSØKONOMI Efterfølgende beregninger forudsætter en finansiering med et 3,5 %, 20 årigt annuitetslån. Anlægget forventes at have en levetid på min år. De selskabsøkonomiske resultater af etableringen af solfangeranlægget belyses i Bilag 1, kolonne 4 i forhold til kolonne 3. Kolonne 3 skal ses som referencen til solfangeranlægget, da installation af ny gaskedel og elektrisk varmepumpe pågår i skrivende stund. Varmegrundlag og økonomi i de selskabsøkonomiske beregninger er baseret på regnskabsår 2012/2013, da der ikke er nyere tal for kolonne 3. Etableringen af solfangeranlægget vil ifølge de selskabsøkonomiske beregninger betyde en besparelse på ca kr./år ( ) i forhold til fortsat drift med nuværende anlæg inkl. kedeludskiftning og installation af varmepumpe. 6.3 FORBRUGERØKONOMI Da Skårup Fjernvarme jf. varmeforsyningsloven skal drives efter hvile i sig selv princippet, skal besparelsen på de kr/år komme forbrugerne til gode. Med 520 forbrugere tilkoblet Skårup Fjernvarme vil den gennemsnitlige besparelse pr forbruger være ca. 509 kr./år inkl. moms. Når anlægget er betalt efter 20 år, vil det give en besparelse på ca kr./år inkl. moms.

14 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 14 Projektforslag solfangeranlæg SAMFUNDSØKONOMI Forud for nærværende projektforslag om etablering af solfangeranlæg, har forskellige ideer til energioptimering og anlægsinvesteringer været oppe at vende. Bl.a. er der foretaget selskabsøkonomiske beregninger på forhøjelse af eksisterende akkumuleringstank og gasmotorudskiftning. Forundersøgelserne har vist, at etablering af et solfangeranlæg (foruden den igangværende kedeludskiftning og installation af varmepumpe) er den selskabs- og samfundsøkonomiske mest fordelagtige investering Skårup Fjernvarme kan foretage. Miljømæssigt er etableringen af solfangeranlægget uden tvivl også den mest fordelagtige investering. Der er udført en samfundsøkonomisk beregning (Bilag 2) på baggrund af Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet af oktober Den procentuelle årlige reduktion i varmebehovet er sat til 1 %. Beregningerne i Bilag 2 viser en samfundsøkonomisk fordel på ,- kr. eller 1,1 % over en 20 årig periode, ved en kalkulationsrente på 4 %. Hvis kalkulationsrenten ændres til 3 %, vil den samfundsøkonomiske fordel være ,- kr. eller 2,5 % over en 20 årig periode. Hvis kalkulationsrenten ændres til 5 %, vil den samfundsøkonomiske fordel være ,- kr. eller -0,3 % over en 20 årig periode. Miljømæssige konsekvenser Når ca. 20 % af varmen produceres ved hjælp af solenergi vil dette fortrænge varme produceret på naturgas, og dermed give miljømæssig besparelse på 19,9 % eller ton mindre CO2 udledning set over en 20 årig periode. Gasforbrug Gasforbrug på værket inden etablering af solfangeranlægget er Nm 3 /år. Gasforbrug på værket efter etablering af solfangeranlægget er Nm 3 /år.

15 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 15 Projektforslag solfangeranlæg TIDSPLAN Myndighedsgodkendelser, projektering m.m. planlægges udført i Opførelsen af solvarmeanlægget planlægges udført i Projektet m.m. vil blive sat i gang, når godkendelse til dette foreligger.

16 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 16 Projektforslag solfangeranlæg KONKLUSION Skårup Fjernvarme A.m.b.a. vil gerne, inden for den aktuelle lovgivning og med de teknologiske muligheder, levere varmen til forbrugerne så billigt og miljøvenligt som muligt. Som belyst i nærværende projektforslag er der både en forbruger- og samfundsøkonomisk gevinst, samt en åbenlyst miljømæssig fordel ved at etablere et solfangeranlæg ifm. Skårup Fjernvarme. På denne baggrund ønsker Skårup Fjernvarme A.m.b.a. at etablerer et solfangeranlæg på m 2, som beskrevet i projektforslaget.

17 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 17 Projektforslag solfangeranlæg BILAG Bilag 1: Bilag 2: Selskabsøkonomisk beregning (lønsomhedsvurdering). Samfundsøkonomisk beregning.

18 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 18 Projektforslag solfangeranlæg Bilag 1: Selskabsøkonomisk beregning (lønsomhedsvurdering).

19 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Anlæg som ligger til grund for beregningen kolonne 1 kolonne 2 kolonne 3 kolonne 4 + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Varmepris (ballanceret) excl. Moms kr./mwh Besparelse i forhold til eksisterende anlæg % 0,00% 8,51% 5,32% 9,99% Difference i forhold til eks. anlæg kolonne kr./år Difference ekskl. Kapitalomkostninger 1000 kr./år Simpel tilbagebetalingstid år 13,0 16,9 12,5 Varmepris ekskl. moms kr./mwh. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. - LØNSOMHEDSVURDERING Varmegrundlag som regnskabsår 2012/13 Sol -, kontra eksisterende anlæg Samlede anlægsudgifter excl. moms 1000 kr Varme fra kraftvarmeanlæg % 45,4% 35,4% 43,2% 34,5% Varme fra Solfangeranlæg % 0,0% 19,7% 0,0% 19,7% Varme fra Varmepumpe % 0,0% 0,0% 8,5% 6,6% Varme fra gaskedler % 54,6% 44,9% 48,3% 39,1%

20 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Driftsbudget: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Udgifter: Diverse produktionsomkostninger 1000 kr./år Lønninger 1000 kr./år Administrationsomkostninger 1000 kr./år Kapitaludgifter nye anlæg 1000 kr./år Afskrivninger 1000 kr./år Drift og vedligehold af motoranlæg 1000 kr./år Drift og vedligehold af kedelanlæg 1000 kr./år Drift og vedligehold af Solfangeranlæg 1000 kr./år Drift og vedligehold af varmepumpe 1000 kr./år Samlet energikøb 1000 kr./år Udgifter i alt: 1000 kr./år Indtægter: Rum afgift, målerleje, afk. bidrag kr./år Finansielle indtægter 1000 kr./år Tilskud (8 øre/kwh) fast fremover, højst fra 2006/7/ kr./år El salg excl. CO2 tilskud 1000 kr./år Indtægter i alt ekskl. varmesalg Nødvendig indtægt ved varmesalg 1000 kr./år Nødvendig indtægt i alt 1000 kr./år Nødvendig Varmepris kr./mwh Faktisk Varmepris kr./mwh 366 Faktiske indtægter fra varmesalg 1000 kr./år Over/underskud på varmesalg pr. år 1000 kr./år

21 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Anlægsdata: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Antal enheder Motor omdr. o/min El-effekt/motor kw Salgbar El-effekt/motor kw Varme effekt/enhed kw Indfyret gaseffekt/enhed (korrigeret) kw Tolerance % 2% 2% 2% 2% Indfyret effekt/enhed kw Gasforbrug m³n/h Samlet anlæg Installeret el-effekt kw Installeret salgbar el-effekt kw Installeret varme-effekt motoranlæg kw Installeret varme-effekt varmepumpe (motor) kw Installeret varme-effekt varmepumpe (kedel) kw Kedelvirkningsgrad gaskedler % 104,0% 104,0% 104,0% 104,0%

22 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Anlægsdata forsat: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Varmepumpe (motor) Varme effekt fra varmepumpe (motor) kw El optag varmepumpe kw COP 6 6 Driftstimer varmepumpe (motor) h Varmepumpe (kedel) Varme effekt fra varmepumpe (kedel) kw El optag varmepumpe kw COP 6 6 Driftstimer varmepumpe (kedel) h El-virkningsgrad til salg (måler) % 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% El-virkningsgrad på generator % 41,4% 41,4% 41,4% 41,4% Varmevirkningsgrad motorer % 53,5% 53,5% 53,5% 53,5% Totalvirkningsgrad kraftvarme % 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% Smøreolieforbrug Kg/MWh 0,30 0,30 0,30 0,30 Tankdata: Tankstørrelse (Effektiv vol. ) m Differenstemperatur C 55 Tankvirkningsgrad % 94%

23 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Varmebehov: Varme Varmebehov Fordeling % MWh Januar 14,1% Februar 14,5% Marts 10,0% April 8,9% Maj 5,2% 721 Juni 4,0% 554 Juli 3,3% 449 August 3,1% 433 September 4,4% 605 Oktober 7,9% November 10,1% December 14,6% Varmebehov ab værk 100% Ledningstab og tab på værk MWh Varmebehov ved forbruger MWh Årsfordeling af varmeforbrug i kwh. Ledningstab og tab på værk % 19,52% Varmebehov Solfangeranlæg

24 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Driftsdata: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Spidslast 95% 95% 95% 95% Rådighedsfaktor for motor Højlast 95% 95% 95% 95% lavlast 95% 95% 95% 95% Driftstimer: (gennemsnit) Spidslasttimer timer Højlasttimer timer Lavlasttimer timer I alt produktionstimer timer El-produktion i: Spidslastperiode MWh Højlastperiode MWh Lavlastperiode MWh i alt el-produktion MWh Varmeproduktion: Varme fra varmepumpe (motoranlæg) MWh Varme fra varmepumpe (kedel) MWh Varme fra varmepumpe (samlet) MWh Varme fra kraftvarmeanlæg MWh Varme fra solvarme MWh Varme fra varmepumpe MWh Varme fra gaskedler MWh Varme produceret totalt MWh Varme fra kraftvarmeanlæg % 45,4% 35,4% 43,2% 34,5% Varme fra solvarme % 0,0% 19,7% 0,0% 19,7% Varme fra varmepumpe % 0,0% 0,0% 8,5% 6,6% Varme fra gaskedler % 54,6% 44,9% 48,3% 39,1% E-formel E-formel E-formel E-formel Gasforbrug kraftvarme (brændværdi 11kwh/m3) 1000 m Varmeandel 1000 m El-andel 1000 m Gasforbrug fra gaskedel 1000 m Total gasforbrug/år 1000 m

25 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Enhedspriser: El: Treleds tarif el-marked: Spidslast kr./kwh 0,662 Højlast kr./kwh 0,484 lavlast kr./kwh 0,206 Naturgas: Gaspris kr./m3 2,638 Distributions afgift kr./m3 0,000 Transmission kr./m3 0,013 Gaspris - Inkl.. transmissions. afgift kr./m3 2,6512 Motor - afgifter til varmeandel: Nox afgift kr./m3 0,141 CO2 afgift på gas til varme kr./m3 0,370 Metan afgift kr./m3 0,063 Naturgasafgift kr./m3 2,795 Motor - afgifter til varmeandel i alt kr./m3 3,369 Kedel - afgifter: 104,0% 104,0% Nox afgift kr./m3 0,040 0,040 CO2 afgift på gas til varme kr./m3 0,370 0,370 Energiafgift afgift på gas til kedel kr./m3 2,422 2,422 Kedel - afgifter i alt kr./m3 2,832 2,832 Drift- og vedligeholdsudgifter: Gaskedelanlæg inkl. el forbrug kr./mwh var. 10,0 Solfangeranlæg inkl. pumpedrift kr./mwh var. 7,0 Varmepumpeanlæg uden elforbrug kr./mwh var. 15,0 Smøreoliepris kr./kg 25,0

26 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Drift og vedligeholdelse + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Vedligeholdelse motoranlæg kr./mwh el 46,69 46,69 46,69 46,69 Smøreolie 1000 kr./år Vedligeholdelse af Kraftvarmeanlæg 1000 kr./år Drift og vedligeholdelse kraftvarmeanlæg 1000 kr./år Gaskedelanlæg inkl. el forbrug 1000 kr./år Solfangeranlæg inkl. pumpedrift 1000 kr./år Varmepumpeanlæg uden elforbrug 1000 kr./år Energikøb: El til varmepumpe 1000 kr./år Gas pris inkl.. distr kr./år Afgift på gas til motor varme 1000 kr./år Afgift på gas til kedel 1000 kr./år Samlet energikøb inkl. afgifter 1000 kr./år Gennemsnitlig naturgaspris inkl. Afgift kr./m3 4,546 4,565 4,521 4,524 El-salg i: Spidslasttimer 1000 kr./år Højlasttimer 1000 kr./år Lavlasttimer 1000 kr./år I alt 1000 kr./år Gennemsnitlig el pris kr./kwh 0,550 0,559 0,553 0,559

27 Skårup Fjernvarme - Lønsomhedsvurdering sol, ny JPH Energi A/S Tlf: Kapitaludgift for nye investeringer: + Solfanger anlæg + VP (motor og kedel) + VP (motor og kedel) + Solfanger anlæg Diverse Dispositionsforslag 1000 kr Renovering af eks. bygning, nye udsparinger mv kr Ny tilbygning 1000 kr Omprogrammering af SRO-anlæg 1000 kr El-installationer 1000 kr Ingeniør, projektering rør og bygningsændringe, ansøgning om byggetilladelse, udbud, kontrahering, gasprojekt, fagtilsyn 1000 kr CE mærkning 1000 kr Myndighed, miljø, VVM, gasforsyning, projektgodkendelse iht. varmforsyningsloven 1000 kr Flytning af nitrogenanlægget 1000 kr Nyt neutraliseringsanlæg 1000 kr Div. uforudsiglige udgifter 1000 kr Gaskedel Ny 5 MW gaskedel inkl. ecconomiser, inst. M.m Solfangeranlæg Solfangeranlæg inkl m3 tank og rør til FV kr Komponenter og rør inst. På værk (solfangeranlæg) 1000 kr Køb af jord til solfangeranlæg ( m2) 1000 kr Stikledning til solfangeranlæg 1000 kr Salg af energibesp. solfanger (400 kr./mwh) 1000 kr Varmepumpe Varmepumpe inkl. inst. Og vent kr Ny LT2 veksler inkl. fundament, røgrør og inst kr El forsyning varmepumpe, stikledning mm kr Samlede anlægsudgifter excl. moms 1000 kr Lånebeløb Rente % 3,5 3,5 3,5 3,5 Tilbagebetalingstid for lån år Obligationskurs Hovedstol for lån 1000 kr./år Årlig ydelse annuitetslån 1000 kr./år Samlet årlige ydelse på annuitetslån 1000 kr./år

28 Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Side 19 Projektforslag solfangeranlæg Bilag 2: Samfundsøkonomisk beregning.

29 Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Prissæt Beregning af reinvesteringer/scrapværdi Se liste Ja/Nej Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Eksisterende kraftvarmeanlæg inkl. Kedeludskiftning og Varmepumpe Nyt sol-anlæg tilkobles eksist. anlæg inkl. kedeludskiftning og varmepumpe Svendborg Energistyrelsen - oktober 2012 Valg af prissæt ud fra drop-down listen Angiver om reinvesteringer og scrapværdi skal indgå i beregningen -hvis "Nej" sættes reinvesteringer til 0 kr. i perioden, og scrapværdien til 0 kr. ved tidshorisontens udløb. Hvis feltet er sat til ja, beregnes Ja reinvesteringer og scrapværdi. Brændværdienhed Output-tabel enhed GJ/MWh Auto/tus./mi o. MWh Brændværdienhed, som vises i beregningsarket - default værdi er GJ Vælg om output-tabellen skal vises i tus. eller mio. kr. - eller om programmet selv skal vælge ud fra Automatisk talstørrelserne Kalkulationsrente (real) % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Prisniveau år 4,0% Den samfundsmæssige kalkulationsrente - standardværdi 4 % Standardværdi 20 % i henhold til Energistyrelsens forudsætninger - denne værdi ændres ikke. 20% (Skatteforvridningsfaktor) Standardværdi i henhold til Energistyrelsens forudsætninger (Omregning fra faktorpris til 17% markedspris) Angiver prisniveauet, som anvendes i beregningerne. Almindeligvis bør det aktuelle års prisniveau 2014 anvendes Periodestart Tidshorisont (ved beregning af NPV) Emissionsomkostning NOx/SO 2/PM år år Se liste 2014 Angiver projektets startår. Standardværdien er det aktuelle år Angiver længden af perioden, som bruges ved nutidsværdiberegningen. Perioden starter altid med 20 introduktionsåret som første år. Periodelængden bør som standard være 20 år. Da der er stor usikkerhed med hensyn til værdiansættelse af Nox, SO 2 og partikelemissioner har Bymæssig bebyggelse Energistyrelsen udmeldt to sæt forudsætninger. Som standardværdi anvendes Bymæssig bebyggelse Procentuel årlig reduktion i enhedsvarmebehovet - kan sættes for enkelte år på fanebladet Inddata- Energibesparelsesprocent % 1,00% justeringer Nulstil affaldsafgift/-emissioner Ja/Nej Ja Skårup Områder Fjernvarme A.m.b.a. <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> Antal ejendomme ialt stk. 1 Boligtype Indtastet værdi Areal m² Nettovarmebehov pr. ejendom MWh Introduktionsår år 2014 Starttilslutning % 100% Sluttilslutning % 100% Opbygningsperiode år 1 Investeringer/driftsomk. pr. område Eksisterende kraftvarmeanlæg inkl. Kedeludskiftning og Varmepumpe Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år 20 Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr 1. års ekstra omkostning kr Skårup Nyt sol-anlæg tilkobles eksist. anlæg inkl. kedeludskiftning og varmepumpe Fjernvarme A.m.b.a. Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år 20 Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år 30 Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr 1. års ekstra omkostning kr Brændselsfordeling Eksisterende kraftvarmeanlæg inkl. Kedeludskiftning <brændsel og Varmepumpe 1> <brændsel 2> <brændsel 3> <brændsel 4> <brændsel 5> <brændsel 6> <brændsel 7> <brændsel 8> Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Type Vælg naturgas/ motor naturgas naturgas særbrændsel Varmevirkningsgrad % 53,5% 103,6% 104,0% 100,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % 41,4% Varmeandel % 43,2% 10,0% 38,3% 8,5% Elpris (kun kraftvarme) Vælg NordPool vægtet Ledningstab % 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (kun kraftvarme) ja/nej Nej Nej Nej Nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 2,78 2,78 59,72 Variable driftsomk. (el) kr/mwh el 54,19 Nyt sol-anlæg tilkobles eksist. anlæg inkl. kedeludskiftning <brændsel og 1> varmepumpe <brændsel 2> <brændsel 3> <brændsel 4> <brændsel 5> <brændsel 6> <brændsel 7> <brændsel 8> Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Varmeværk/ Type Vælg naturgas/ motor naturgas naturgas særbrændsel særbrændsel Varmevirkningsgrad % 53,5% 103,6% 104,0% 100,0% 100,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % 41,4% Varmeandel % 34,5% 10,0% 28,9% 6,6% 20,0% Elpris (kun kraftvarme) Vælg NordPool vægtet Ledningstab % 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (kun kraftvarme) ja/nej Nej Nej Nej Nej Nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 2,78 2,78 59,72 1,94 Variable driftsomk. (el) kr/mwh el 54,19 Følsomhedskoefficienter Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af brændselspriser -alle brændselspriser justeres med den indtastede Brændselspris % 100,0% værdi. Standardværdien er selvsagt 100 %. Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af salgsprisen for el -elsalgsprisen justeres med den indtastede værdi. Elpris (kun kraftvarme) % 100,0% Har kun betydning i forbindelse med kraftsvarmeværker. Standardværdien er selvsagt 100 %. Emissionsomkostninger % Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af emissionsafgifterne -alle emissionsafgifter justeres med den 100,0% indtastede værdi. Standardværdien er selvsagt 100 %.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere