DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 03/2008 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 4. marts 2008 Start kl. : Slut kl. : 20.15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 03/2008 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 4. marts 2008 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.15"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 03/2008 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 4. marts 2008 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x Hans Jørgen Hitz (L) x Lars Møller (A) x Olaf K. Madsen (L) x Tom Bytoft (A) x Bent Andersen (O) x Betina Popp (A) x Jens P. Jellesen (V) x Valdemar Haumand (A) x Bjarne Pedersen (V) x Jytte Schmidt (A) x Lars Sørensen (V) x Peter Bo Vagn Jensen (A) x Lars Østergaard (V) x Helle Thomsen (A) x Claus Wistoft (V) x Erik Hoberg (A) x Knud Kildal (V) x John Saaby Jensen (A) x Hans Erik Husum (V) x Pia Bjerregaard (A) Afbud Eigil Henriksen (V) x Benny Hammer (C) x Jens Meilvang (V) x Mads Nikolajsen (F) x Kai Hansen (V) x Torben Jensen (L) x Mads Nikolajsen forlod mødet kl og deltog i behandlingen af punkterne 1-17 og delvist i punkt 18. H:\Kommunalbestyrelsen\2008\0308\Dagsorden 03 KB.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer i udvalgssammensætning Frigivelse af anlægsmidler udbygningsplanen folkeskolens fysiske rammer Høringssvar til den regionale udviklingsplan Byudvikling i Bønnerup Klage til statsforvaltningen fra kommunalbestyrelsesmedlem Bent Andersen Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg 16 feriecenter Albertinelund Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 52 for et område ved Fjellerup Strand Forslag til lokalplan boligområde på rådhusgrunden i Auning Udarbejdelse af lokalplan for udvidelse af erhvervsområde i Nørager Vedtagelse af lokalplan nr. 85 feriehuse ved Gjerrild Kro m.v Godkendelse af sammenlægning af afdelinger Boligselskabet Grenaa af Fleksibel udlejning af boliger tilhørende Lejerbo Ansøgning om anlægsbevilling til asfaltforstærkninger i Mellerup-Voer Færgefart Fastsættelse af grundpriser, lokalplan nr , Humlebakken, Grenaa Byggemodning af boligområde ved Møgelbjerg i Grenaa, lokalplan Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Forslag til ældrebolighandlingsplan Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen H:\Kommunalbestyrelsen\2008\0308\Dagsorden 03 KB.doc Norddjurs Kommune

3 20. Sundhedsberedskabs- og præhospital plan Anmodning om udtræden af skolebestyrelse Beslutningsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Jens Meilvang Beretning skatteankenævnet Djursland Ansøgning fra ældrerådet vedrørende diæter...46 H:\Kommunalbestyrelsen\2008\0308\Dagsorden 03 KB.doc Norddjurs Kommune

4 1. Ændringer i udvalgssammensætning A10 08/5253 Sammenlægningsudvalget besluttede i møde den 8. marts 2006, at handicaprådet i Norddjurs Kommune skal bestå af 14 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger 7 medlemmer. Sammenlægningsudvalget udpegede i møde den 8. marts 2006 Pia Bjerregaard og Jytte Schmidt efter indstilling fra Den Socialdemokratiske gruppe. Den Socialdemokratiske Gruppe meddeler, at Pia Bjerregaard udtræder af handicaprådet og erstattes med Tom Bytoft. Sekretariatschefen indstiller, at meddelelsen tages til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 1

5 2. Frigivelse af anlægsmidler udbygningsplanen folkeskolens fysiske rammer S05 08/4555 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for besluttet, at der i 2008 afsættes en anlægssum på kr. til: a) tilpasning af skolernes fysiske rammer, således at de besluttede skolestrukturændringer pr. 1. august 2008 kan gennemføres b) nødvendige IT-kablinger og installationer på en række skoler, således at skolernes anvendelse af IT i undervisningen kan fungere Vedrørende pkt. a: Anlægsmidlerne anvendes til tilpasninger på Allingåbroskolen, Ørum Skole og Søndre Skole, således at skolerne kan rumme det øgede klassetal, i overensstemmelse med den besluttede skolestrukturændring pr. 1. august Tilpasningerne omfatter ændringer af lokalefunktioner, tilpasninger af undervisningsområder, mindre indvendige ombygninger og ændringer i tekniske installationer. Hertil kommer etablering af midlertidige pavillonbygninger til klasselokaler på Ørum Skole og Allingåbroskolen, hvorfor en del af anlægsbeløbet medgår til leasing af pavillonbygninger, forventeligt for en 2-3 årig periode. Overslagspris: kr. Vedrørende pkt. b: It-kablinger og installationer er nødvendig på følgende skoler: Auning Skole, Allingåbroskolen, Rougsøskolen, Glesborg Skole, Ørum Skole, Voldby Skole, Søndre Skole, Mølleskolen. Overslagspris: kr. 2

6 Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, udover at alle leasingaftaler skal koordineres og godkendes af Indkøbscenter Østjylland. Børne- og ungedirektøren indstiller, at der søges anlægsbevilling på kr. med finansiering af de i investeringsoversigten for 2008 på stednr afsatte midler. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i møde den 19. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 3

7 3. Høringssvar til den regionale udviklingsplan P17 07/29948 Hvordan skal Region Midtjylland udvikle sig i de kommende år? Hvordan skal vi leve, bo, arbejde og drive virksomhed i fremtiden? Med en overordnet vision om at gøre region Midtjylland til En international vækstregion i et sammenhængende Danmark har det Midtjyske Regionsråd fremlagt den første regionale udviklingsplan til offentlig høring i otte uger fra den 7. januar til den 3. marts Forslaget til den regionale udviklingsplan er udarbejdet på baggrund af en række møder mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Vækstforum for Region Midtjylland har bidraget til Den regionale udviklingsplan gennem erhvervsudviklingsstrategien, der sammen med beskæftigelsesrådets beskæftigelsesstrategi og regionsrådets råstofplan og Agenda 21-strategi udgør en del af grundlaget for udviklingsplanen. Udgangspunktet for samarbejdet mellem kommunerne og regionen om udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan har for det første været, at udviklingsplanen skal bygge på regionens styrkepositioner og for det andet, at der skal sættes fokus på kommunernes forskellige vilkår. Forslaget består dels af en vision, som beskriver den overordnede vision for udviklingen i regionen frem til år 2030 og delvisioner inden for ni indsatsområder samt en redegørelse, som beskriver forslag til strategi og anbefalinger, der kan fremme den ønskede udvikling. Ved gennemgang af visionerne for de ni indsatsområder kan det konstateres, at der ikke er uoverensstemmelser mellem den regionale udviklingsplan og Norddjurs Kommunes plan- & agenda 21 strategi../. I vedlagte bilag er visionerne for de ni indsatsområder beskrevet og kommenteret i forhold til de aktuelle forhold i og fremtidsvisioner for Norddjurs Kommune. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at der på baggrund af ovenstående gennemgang af den regionale udviklingsplan udarbejdes et høringssvar, der indeholder og fremhæver de særlige udfor- 4

8 dringer Norddjurs Kommune står overfor i forhold til: sundhed, kultur, natur og miljø, energi og infrastruktur. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 7. februar 2008 og tiltræder indstillingen med enkelte rettelser. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen med de af kultur- og udviklingsudvalget foretagne rettelser. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 5

9 4. Byudvikling i Bønnerup P20 08/280 Kultur- og udviklingsudvalget godkendte i mødet den 14. januar 2008 et oplæg fra udviklingsafdelingen om at afdelingen skulle udarbejde oplæg for den fremtidige udvikling i byzonebyerne i kommunen. Oplæggene skulle løbende præsenteres på udvalgets møder i løbet af Udviklingsafdelingen har som den første byzoneby valgt at sætte fokus på Bønnerup Strand. Bønnerup Strand er med sin placering ved havet i udstrakt grad præget af Bønnerup Havn med fiskerierhvervet og af turisme. Turismen giver sammen med den fastboende befolkning og det tilgrænsende sommerhusområde grundlag for en del privat service i form af hotel, pengeinstitut, dagligvarebutikker og enkelte udvalgsvarebutikker. Sommerhusområdet Bønnerup Strand rummer ca. 600 sommerhuse bliver de kommende år tilført 264 nye sommerhuse og ca. 240 nye ferielejligheder. Havnen rummer både en fiskerihavn med tilhørende erhverv og en lystbådehavn med plads til 220 lystbåde. På grund af byens beliggenhed ved kysten kan fremtidig udvikling for så vidt angår boliger og erhverv kun foregå mod syd. I den kommuneplan, der p.t. gælder for Bønnerup Strand, er der givet mulighed for at etablere et erhvervsområde mod syd. Området ligger i landzone og kan ved lokalplan overføres til byzone. Samtidig findes der på den østlige del af Bønnerup Havn erhvervsarealer forbeholdt fiskerirelateret erhverv. Der er pt. ikke kommunale grunde til salg i Bønnerup. Mod sydvest er der udlagt et nyt privatejet boligområde med mulighed opførelse af åben-lav boligbebyggelse, området er under salg og der er igangværende byggeri. Desuden ligger der en ældre lokalplan for et mindre privat ejet område, der ikke er fuld udbygget. 6

10 På grund af Bønnerup Strands placering ved havet med mulighed for at opføre byggeri i nærheden heraf, er det vigtigt at have en planlægning, der har fokus på disse muligheder samtidig med, at der både tages højde for at fiskerihavnen skal bevares og sammenhængen til det tilgrænsende sommerhus-/fritidsområdeområde sikres. Det er vigtigt at få de forskellige elementer til at hænge sammen: Helårsboliger (nye og bevaringsværdige) Sommerhuse Fritidsboliger i helårshuse Havnen Naturen Infrastrukturen Stisystemerne Kulturen For at skabe en sammenhæng mellem by og land, vand og land, dagligliv og fritidsliv er det nødvendigt at få overblik over konkrete forhold i Bønnerup Strand og mulighederne for den fremtidige udvikling, til formålet foreslås udarbejdet en masterplan for området, hvor de oven for nævnte elementer inddrages. Udviklingsafdelingen har indhentet tilbud fra fa. Metopos Aps, som arbejder med by- og landskabsdesign lydende på kr. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. mulig byudvikling i Bønnerup drøftes. 2. der gives bevilling på kr. fra udviklingspuljen til udarbejdelse af en masterplan for Bønnerup. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 7. februar 2008 og tiltræder indstillingen med finansiering via anlægspuljen på 2,5 mill. kr. 7

11 Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 8

12 5. Klage til statsforvaltningen fra kommunalbestyrelsesmedlem Bent Andersen K03 08/4213 Statsforvaltningen Midtjylland (tilsynet) har ved skrivelse af 24. januar 2008 meddelt, at statsforvaltningen har modtaget en klage fra kommunalbestyrelsesmedlem Bent Andersen om, 1. manglende svar på henvendelser 2. manglende accept på anmodninger om aktindsigt i konkret sag 3. manglende vilje til at sørge for, at reglerne i lokalplan 170 bliver overholdt. Statsforvaltningen anmoder med henvisning til lov om kommunernes styrelse 49 kommunalbestyrelsen om en udtalelse. Statsforvaltningen anmoder om, at besvarelse af denne høring sker efter forelæggelse for den samlede kommunalbestyrelse../. Direktionssekretariatet har udarbejdet vedlagte forslag til besvarelse. Kommunalbestyrelsen besluttede, at Bent Andersen ikke er inhabil ved sagens behandling. Mads Nikolajsen stillede følgende ændringsforslag: Vedrørende nr. 3: Første afsnit slettes, og erstattes af: Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at når der af et medlem af kommunalbestyrelsen rejses begrundet tvivl om en lokalplan overholdes, skal dette straks undersøges. Dette er vigtigt både af hensyn til lokalplanlægningen og retssikkerheden og for, at kommunalbestyrelsen hele tiden kan være opdateret om hvordan gældende lokalplaner og deres administration virker i praksis. 9

13 Bent Andersen ønskede et af ham udarbejdet notat vedlagt udtalelsen. Knud Kildal stillede forslag om, at borgmesteren bemyndiges til at foretage rettelser af faktuelle fejl. Kommunalbestyrelsen godkender begge ændringsforslag, dog således at Mads Nikolajsens forslag tilføjes efter første afsnit. 10

14 6. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg 16 feriecenter Albertinelund K04 07/10633 Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. maj 2007, at lokalplanen udarbejdes. Lokalplanforslaget åbner mulighed for opførelse af et feriecenter med 240 sengepladser ved Albertinelund Camping, Bønnerup Strand. Feriecentret placeres på et areal sydvest for Albertinelund Camping og mellem campingpladsen og det eksisterende sommerhusområde ved Bønnerup Strand. Byggeriet består af ferielejligheder opført som sammenbyggede gavlhuse i 1½ etage med udnyttelig tagetage. Der kan etableres servicebygninger og en forpagterbolig samt fælles opholdsarealer til forskellige aktiviteter. Området omkranses af et plantebælte. I henhold til Regionplan 2005 for Århus Amt og kommuneplan for tidligere Nørre Djurs Kommune er området udlagt til ferie- og fritidsformål med mulighed for etablering af hotel, ferieby og lignende. I kommuneplantillægget fastsættes rammerne for lokalplanlægningen../. Lokalplanforslaget er vedlagt dagsordenen. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan med kommuneplantillæg nr. 16 (til kommuneplan for Nørre Djurs Kommune) vedtages og offentliggøres. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 19. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 11

15 7. Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 52 for et område ved Fjellerup Strand P00 08/2130 Norddjurs Kommune har 19. december 2007 modtaget ansøgning om dispensation fra bestemmelserne i lokalplan nr. 52 for et område ved Fjellerup Strand../. Ansøgningen vedrører ejendommen Klitvej 9, Fjellerup Strand (Strandkroen) der i dag ligger ubenyttet med deraf følgende forfald. Den eksisterende bebyggelse ligger indenfor strandbeskyttelseslinien, der administreres af Miljøcenter Århus (Miljøministeriet). Ejeren af ejendommen fik i 2006 dispensation af Århus Amt vedrørende strandbeskyttelselinien til at renovere bygningen, så der kunne etableres 10 hotellejligheder med tilhørende reception og restaurant. Den ansøgte renovering var i overensstemmelse med lokalplan nr. 52 for området, hvor Klitvej 9 er beliggende i område R: Hotel- og restaurationsvirksomhed. Lokalplanens definition på området er: Området må anvendes til hotel- og restaurationsvirksomhed, offentlige og private servicefunktioner m.v. som efter kommunalbestyrelsens skøn hensigtsmæssigt kan indpasse i området. Der må ikke indrettes diskotek. Ejeren har nu undersøgt mulighederne og anfører, at der ikke i de planlagte 10 hotellejligheder og lokalområdet er grundlag for en rentabel restaurationsdrift. Ejeren søger derfor dispensation fra lokalplanens bestemmelser om hotel- og restaurationsvirksomhed til alene at indrette 10 (hotel)lejligheder. Samme forespørgsel har været rejst tidligere i sagsforløbet, hvor det er blevet præciseret, at et hotel er koncentreret ferieboligbebyggelse, der drives som hotel efter restaurationsloven og denne lovs bestemmelser om selvstændig erhvervsvirksomhed med modtagelse af overnattende gæster og mulighed for servering. Der skal som minimum serveres morgenmad. Det er samtidig udviklingsafdelingens vurdering, at indretning af 10 lejligheder uden fællesfaciliteter svarer til en opførelse af 10 sommerhuse, hvilket er en væsentlig ændret anvendelse i forhold til lokalplanens bestemmelse. 12

16 En væsentlig ændret anvendelse i forhold til lokalplanens bestemmelser kan ikke ske ved dispensation fra lokalplanen, men kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. En ny lokalplan der udlægger nye sommerhuse i første række i kystnærhedszonen er ikke mulig jf. planloven bestemmelser../. Ansøgning om dispensation./. Oversigtskort./. Lokalplan nr. 52 Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplanens bestemmelser, da der ikke indenfor rammerne af den nuværende lovgivning kan udlægges sommerhuse i kystnærhedszonen med en placering i første række. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 7. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 13

17 8. Forslag til lokalplan boligområde på rådhusgrunden i Auning P00 08/2052 Forslag til lokalplan nr åbner mulighed for at udlægge rådhusgrunden i Auning til boligformål. Lokalplanforslaget er udarbejdet, idet rådhusgrunden i forbindelse med kommunesammenlægningen er blevet overflødiggjort og grunden solgt. Der åbnes mulighed for at opføre boligbebyggelse med 18 enheder i max. 2 etager samt at indrette 8 lejligheder i den nyeste del af det tidligere rådhus. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan nr vedtages og offentliggøres. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 19. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 14

18 9. Udarbejdelse af lokalplan for udvidelse af erhvervsområde i Nørager P16 08/1810 På vegne af Bjarne Knudsen, BK-Teknik A/S, Auningvej 91A, Nørager, ansøger Søren Erikstrup om, at der udarbejdes en lokalplan for en udvidelse af virksomheden på et tilstødende areal. Det oplyses, at Bjarne Knudsen har erhvervet landbrugsejendommen matr.nr. 4a, Nørager by, Nørager, beliggende Nymøllevej 7, Nørager, med henblik på udvidelse af virksomheden. Virksomheden har et akut behov for lagerplads til råvarer, halvfabrikata og færdigvarer. Endvidere søges der om, at lokalplanområdet også kommer til at omfatte matr.nr. 9p og del af matr.nr. 14e Nørager by, Nørager, der ligger indenfor kommuneplanens rammer for fremtidigt erhvervsareal. Der foreligger en erklæring fra ejeren af disse matrikler om, at han er indforstået med, at der udarbejdes lokalplan og etableres vejadgang over arealerne til matr.nr. 4a. Det pågældende areal er i kommuneplanen for tidligere Rougsø Kommune udlagt som et område, der ved lokalplanlægning skal overføres til byzone. I rammerne for lokalplanlægningen er anvendelsen fastlagt til lettere industri med ubetydelig forurening samt lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed. Der må opføres driftsmæssigt nødvendige boliger. De tilstødende erhvervsområder ind mod Nørager er omfattet af lokalplan nr og lokalplan nr for Rougsø Kommune. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at der udarbejdes lokalplanforslag for en udvidelse af erhvervsområdet som ansøgt. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 7. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 15

19 10. Vedtagelse af lokalplan nr. 85 feriehuse ved Gjerrild Kro m.v P16 07/5872 Lokalplanforslaget var offentliggjort af tidligere Nørre Djurs Kommune fra den 16. november 2006 til den 24. januar Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af 14 feriehuse i tilknytning til Gjerrild Kro med en placering syd for hovedbygningen i sammenhæng med kroens gårdsplads, øvrige ferielejligheder og den eksisterende sø på området. Der er indsigelser og bemærkninger fra nedenstående: Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Århus Amt gør indsigelse mod vedtagelsen, idet planforslaget er i strid med regionplanens retningslinier for landskabelige interesser, kystnærhedszonen, bevaringsværdige kulturmiljøer, hoteller, feriebyer og lignende samt planlovens 5 a og 5 b. Der foreslås en drøftelse af indsigelsen med Miljøcenter Århus, herunder ændringer, der kan begrunde, at indsigelsen trækkes tilbage. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København K. (nu By- og Landskabsstyrelsen) Skov- og Naturstyrelsen meddeler nærmere retningslinier for driften af feriehusene, samt at disse bestemmelser skal fremgå af lokalplanen. Djurslands Museum, Søndergade 1, 8500 Grenaa. Museet fremsender vurdering af mulige arkæologiske forekomster i lokalplanområdet. Danmarks Naturfredningsforening (DN), Norddjurs Afdeling, v/lars Sloth, Kvædevej 19, 8500 Grenaa. 16

20 DN har fremsendt kopi af en retlig klage til Naturklagenævnet over lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. Naturklagenævnet har svaret, at den indgivne klage ikke kan realitetsbehandles, da der er tale om et forslag, hvor offentlighedsfasen på daværende tidspunkt netop var afsluttet../. Indsigelser, brev fra Naturklagenævnet, ophævelse af indsigelsen fra Miljøcenter Århus samt korrespondance med DN er vedlagt../. I vedlagte notat er redegjort nærmere for indsigelserne samt plan- og byggeafdelingens bemærkninger hertil. Det kan endvidere oplyses, at natur og miljø under forudsætning af lokalplanens endelige vedtagelse har meddelt dispensation fra skovbyggelinien på nærmere fastsatte vilkår, som tillige findes i lokalplanens bestemmelser. Sammenfatning Der foreslås følgende ændringer i lokalplanens bestemmelser: Lokalplanområdets afgrænsning justeres iht. den reviderede bebyggelsesplan. Den reviderede bebyggelsesplan erstatter den oprindelige. Der indsættes nyt bilag 2. Der foreslås en præcisering af feriehusenes placering i pkt om meddelte landzonetilladelser indsættes, da bestemmelserne manglede. 12 tilføjes iht. bemærkning fra Skov- og Naturstyrelsen. Der er tale om en mindre ændringer, der ikke medfører, at lokalplanen skal offentliggøres på ny../. Plan- og byggeafdelingen anbefaler, at de foreslåede ændringer, som er skrevet ind i den vedlagte lokalplan, vedtages, og at øvrige bestemmelser i lokalplanen fastholdes som fremlagt i forslaget. 17

21 Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at lokalplan nr. 85 for feriehuse ved Gjerrild Kro med tillæg nr. 9 til Nørre Djurs Kommuneplan vedtages endeligt med de foreslåede ændringer. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 19. februar 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 18

22 11. Godkendelse af sammenlægning af afdelinger Boligselskabet Grenaa af P25 08/3544 Ved skrivelse af 1. februar 2008 anmoder Boligselskabet Grenaa af 1945 om, at kommunalbestyrelsen godkender følgende afdelingssammenlægninger: Afdeling Beliggenhed Lejemål 14 Bakkehegnet 36-78/Grønland 36A-D Violskrænten 3A-K/Markedsgade 12A Storegade 38A-I 9 27 Valmuevej 2-36/Cikorievej Violskrænten 2-4/Grønland I alt ny afdeling 14 - ældreboliger Markedsgade 12B-D Skolestræde 1A-H/Vestervej Sygehusvej Schoubygade De Lichtenbergs Vej 29 A-R 16 I alt ny afdeling 15 - ungdomsboliger Fasanvej 5-11 og 8-12/Klostervej Fasanvej 2-6/Ådiget 1-3 & 7-9/Engholmen Blichersvej 1-7/Åboulevarden Mågevej I alt ny afdeling Lillegade 47A-F/Mellemstræde Lillegade Lillegade 27 7 I alt ny afdeling 33 - Lillegade 29 19

23 Sammenlægningen begrundes med, at en sammenlægning vil medføre en mere rationel administration, idet der efter en sammenlægning kun skal udarbejdes et regnskab og et budget pr. afdeling med deraf lavere omkostninger til følge. Efter godkendelse vil budgetterne for de enkelte afdelinger blive sammenstillet forslaget har således ikke særskilt huslejemæssige konsekvenser. Sammenlægningen er godkendt i alle afdelinger på det ordinære obligatoriske beboermøde i marts 2007, samt godkendt af øverste myndighed på repræsentantskabsmødet den 9. januar Afdelingssammenlægningen sker med virkning fra den 1. juli I henhold til bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008, 25, stk. 1, kan en boligorganisations øverste myndighed bestemme, at flere boligafdelinger, der ligger i samme kommune, skal sammenlægges til én afdeling. I henhold til nævnte bekendtgørelses 25, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen tillige godkende sammenlægningen, hvis statsstøtte eller kommunal støtte er bevilget til en af de afdelinger, som ønskes sammenlagt. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. I henhold til nævnte bekendtgørelses 25, stk. 3, 1. pkt., skal sammenlægning af afdelinger godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Kommunalbestyrelsen har ikke i styrelsesvedtægten henlagt godkendelser efter bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. til økonomiudvalget eller et af de stående udvalg, hvorfor sagen skal behandles af kommunalbestyrelsen. Sekretariatschefen indstiller, at de ønskede afdelingssammenlægninger godkendes, da betingelserne herfor er opfyldt. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 20

24 12. Fleksibel udlejning af boliger tilhørende Lejerbo P21 08/891 Ved skrivelse af 28. november 2007 ansøger Boligselskabet Lejerbo om mulighed for fleksibel udlejning af boligerne i Vivild, Nørager og Ørsted. Lejerbo fremsætter følgende forslag til udlejning efter de nye regler: Ledige boliger tildeles fortrinsvis til personer bosiddende i kommunen, og som er over 50 år. Personer som i tide ønsker at flytte til en bolig uden selv at skulle stå for udendørs vedligehold m.m. eller til personer udenfor kommunen som ønsker at flytte nærmere til familien (forældre, børn eller søskende). Direktionssekretariatet har forespurgt socialdirektøren om der er bemærkninger til en ordning som foreslået af Lejerbo. Socialdirektøren har ingen bemærkninger tril den foreslåede ordning. På direktionssekretariatets forespørgsel oplyser Lejerbo, at formuleringen er anvendt i mange af Lejerbo udlejningsregler, og at dette ikke ændrer noget ved den fjerdedelsregel kommunen har, hvor socialområdet har udlejningsret på hver fjerde af boligerne. Ved skrivelse af 7. februar 2008 har direktionssekretariatet anmodet Lejerbo om at fremsende nærmere begrundelse for ansøgningen samt hvilke konsekvenser en godkendelse af ansøgningen vil have. Ved skrivelse af 13. februar 2008 meddeler Lejerbo, at det er et ønske om at ældre par/enlige får mulighed for at få en passende bolig i det nærmiljø som de er bekendt med, og hvor familie og venner eventuelt også er bosiddende. Efter boligselskabets opfattelse vil en godkendelse af ansøgningen ikke ændre væsentligt på de nuværende forhold../. Boligselskabets skrivelser vedlægges som bilag. 21

25 Kommunalbestyrelsen har ikke i styrelsesvedtægten henlagt godkendelser efter bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. til økonomiudvalget eller et af de stående udvalg, hvorfor sagen skal behandles af kommunalbestyrelsen. Sagen udsat fra kommunalbestyrelsens møde den 5. februar Sekretariatschefen indstiller, at ansøgningen godkendes. Kommunalbestyrelsen besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da ansøgningen ikke er tilstrækkelig begrundet. 22

26 13. Ansøgning om anlægsbevilling til asfaltforstærkninger i A00 08/2345 På investeringsoversigten for 2008, er der afsat et budget på kr. til anlæg af veje, hvoraf kr. er disponeret til finansiering af belægning på banestien Allingåbro-Auning. Det resterende beløb på kr. foreslås anvendt til udførelse af asfaltbelægninger. Følgende veje forventes oprettet og forstærket i 2008: Nordkystvej asfalteres/remixes over en strækning på ca. 3.4 km, og der asfaltforstærkes pletvis over en strækning på ca. 13 km for et beløb på ca kr. Kanalvejen asfalteres/remixes over en strækning på ca. 2,2 km, og der asfaltforstærkes partielt over en strækning på ca. 5 km for et beløb på ca kr. Rougsøvej nord for Ørsted sideforstærkes over en strækning på ca. 3 km, og der etableres en dobbelt OB-belægning på samme strækning for et beløb på ca kr../. Færdiggørelse af påbegyndte asfaltarbejder fra 2007 for et beløb på ca kr., jfr. den vedlagte oversigt. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Miljø- og teknikdirektøren indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til asfaltopretning i 2008 på kr. 2. at bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til vejanlæg 2008, sted nr , hvor der resterer kr. 23

27 Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 19. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 24

28 14. Mellerup-Voer Færgefart S05 08/517 Kommunalbestyrelsen behandlede sagen i møde den 5. februar 2008, hvor den var optaget på dagsordenen som punkt 17. Færgen som er fra 1963 skal have udskiftet motoren og der skal foretages varme- og støjisolering samt forbedring af de ergonomiske forhold. Færgelejerne i begge havne skal renoveres. Der er indhentet tilbud på udskiftning af motor m.v. for i alt kr. ekskl. moms. Tilbuddet omfatter dokning/skrogarbejde, nye motorer, styrehus, el-arbejde samt elektronik../. Prisoversigt vedlagt. Rådgiverrapport indeholdende rådgiveroverslag for såvel færgelejer som brohoved vil blive behandlet i miljø- og teknikudvalgets møde den 29. februar Rapporten vil blive indlagt på hjemmesiden, når den modtages. Efter renovering af færgen skal der foretages stabilitetsprøve samt ansøges om ny farttilladelse. Arbejdsfordelingen er aftalt således, at Norddjurs Kommune er ansvarlig for tilbud m.v. vedrørende motor, medens Randers Kommune er ansvarlig for indhentning af tilbud m.v. vedrørende renovering af færgelejer. Det kan oplyses, at Søfartsstyrelsen har forlænget farttilladelsen for Ragna indtil den 21. maj Motorværkstedet har accepteret, at såfremt accept på tilbud gives den 5. marts 2008 kan projektet påbegyndes den 25. marts

29 Miljø- og teknikdirektøren indstiller: 1. at der gives anlægsbevilling på Norddjurs Kommunes andel på 1 mio. kr. 2. at anlægsbevillingen finansieres af det på bevillingsoversigten for 2008 angivne rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Miljø- og teknikudvalgets har behandlet sagen i møde den 29. februar 2008, hvor et flertal bestående af John S. Jensen, Peter Bo Jensen og Olaf Madsen indstiller, at Ragna renoveres nu og dermed, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Et mindretal bestående af Eigil Henriksen og Bjarne Pedersen indstiller, at sagen udsættes indtil forvaltningen har et samlet overblik../. Teknisk notat udarbejdet af Grontmij/Carl Bro indeholdende renoveringsforslag vedlægges. Kommunalbestyrelsen godkender flertalsindstillingen i miljø- og teknikudvalgets møde den 29. februar

30 15. Fastsættelse af grundpriser, lokalplan nr , Humlebakken, Grenaa G01 08/4734 Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 8. januar 2008, at igangsætte byggemodning af 8 parceller på Humlebakken, Grenaa. De samlede udgifter til anlægget af disse 8 parceller kan opgøres således: Byggemodningsudgifter Projektering Belliggenhedsværdi Salgsomkostninger (skøde og pr.) Kommunens andel i registreringsafgift I alt Det samlede antal m² udgør og fastsættes grundprisen til 282 kr. pr. m² vil de samlede indtægter udgør kr. Grundstørrelserne varierer fra 1125 m² til 1220 m², Ud over købesummen skal køber afholde udgifter til forsyningsselskaberne: Grenaa Varmeværk A.m.b.A., Grenaa Byantenne og NRGi, der i 2008-priser samlet vil beløbe sig til ca kr. pr. parcel. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at mindsteprisen fastsættes til 350 kr. pr. m² 2. at der foretages offentligt udbud med angivelse af de anførte priser som mindstepriser. Kommunaldirektøren oplyste, at som følge af nye oplysninger indstilles mindsteprisen ændret til 295 kr. pr. m². Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen dog med den ændring, at mindsteprisen fastsættes til 295 kr. pr. m². Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 27

31 16. Byggemodning af boligområde ved Møgelbjerg i Grenaa, lokalplan G00 07/22740 På mødet i kommunalbestyrelsen den 4. september 2007 blev der meddelt anlægsbevilling på kr. til udarbejdelse af projekt m.v. for byggemodning af lokalplan et boligområde ved Møgelbjerg i Grenaa og lokalplan et boligområde ved Humlevej i Grenaa, hvoraf de kr. vedrører området ved Møgelbjerg. Efter den endelige vedtagelse af lokalplanen for området har kulturafdelingen meddelt, at man ønsker boldbanerne anlagt sammen med byggemodning af området. Under udarbejdelse af skitseforslag for anlæg af banerne og byggemodning af området har det vist sig, at placeringen af boldbanerne, lokalplanens område III, ikke var hensigtsmæssig på grund af terræn forholdene../. Forvaltningen har derfor i samarbejde med plan- og byggeafdelingen og kulturafdelingen planlagt den på udstykningsplanen viste placering, sagens dokument nr. 18, med den heraf følgende tilpasning af lokalplanens område I med parceller til åben lav bebyggelse. Plan- og byggeafdelingen vurderer, at flytningen af boldbanen er en mindre ændring, som ikke kræver ny offentliggørelse af lokalplanen eller dispensation fra denne i henhold til planlovens 19../. De samlede anlægsudgifter til byggemodningen af området forventes at udgøre ca kr., som det fremgår af vedlagte bilag. Anlægsudgiften indeholder ikke anlæg af boldbanerne, der finansieres af midler i kultur- og udviklingsudvalgets regi. Såfremt anlægsbevillingen meddeles kan anlægsarbejdet igangsættes i begyndelsen af marts måned og første etape lokalplanens stamvej AB med sideveje - være klar til bebyggelse ultimo maj

32 ./. Den resterende del af byggemodningen kan være afsluttet primo september 2008, som angivet i tidsplanen, sagens dokument nr. 20. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, 1. at der meddeles et tillæg til den meddelte anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på kr. til byggemodning af området. 2. at beløbet finansieres af anlægsoversigtens punkt , hvor der henstår et restrådighedsbeløb på kr. til formålet. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 19. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 29

33 17. Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner P21 08/3908 Private leverandører kan efter dagtilbudsloven oprette og drive private daginstitutioner med kommunalt tilskud. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor institutionen er beliggende, skal godkende og førte tilsyn med en privat daginstitution. Kommunen fastlægger og offentliggør sine kriterier for godkendelse. Ministeriet har formuleret kommunens opgave således: Kommunen skal sikre kvaliteten i privatinstitutionen samt sikre, at forældrene får mulighed for at vælge mellem dagtilbud af minimum samme standard. Kommunen skal stille samme krav til en privatinstitution, som den stiller til egne institutioner. Netop ved at fastsætte tilskuddet ud fra den enkelte kommunes udgiftsniveau sikres en sammenhæng i forhold til det serviceniveau, som kommunen tilbyder i de offentlige dagtilbud. Børn- og ungeafdelingen har udarbejdet et forslag til godkendelseskriterier, hvoraf kommunens kriterier for godkendelse af private daginstitutioner fremgår../. Forslaget til godkendelseskriterier er vedlagt som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at godkendelseskriterierne for oprettelse og drift af private daginstitutioner i Norddjurs Kommune godkendes. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i møde den 19. februar 2008, hvor Mads Nikolajsen tiltræder indstillingen, medens de øvrige medlemmer af udvalget tiltræder indstillingen med 30

34 følgende ændring i afsnittet personale/medarbejdere/uddannelseskrav privatinstitutionens ledelse har en pædagogisk uddannelse ændres til privatinstitutionens ledelse har pædagogisk indsigt. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder flertalsindstillingen. Niels Erik Iversen og Jytte Schmidt tog forbehold. Borgmesteren satte økonomiudvalgets indstilling til afstemning: For forslaget stemte 19 medlemmer (Torben Jensen, Niels Erik Iversen, Erik Hoberg, Betina Popp, Valdemar Haumand, Hans Jørgen Hitz, Olaf K. Madsen, Benny Hammer, Bent Andersen, Kai Hansen, Jens Meilvang, Eigil Henriksen, Hans Erik Husum, Knud Kildal, Claus Wistoft, Lars Østergaard, Lars Sørensen, Bjarne Pedersen og Jens Peter Jellesen). Imod stemte 7 medlemmer (Tom Bytoft, Jytte Schmidt, Helle Thomsen, Peter Bo Jensen, John Saaby Jensen, Lars Møller og Mads Nikolajsen). Økonomiudvalgets indstilling var herefter vedtaget. 31

35 18. Forslag til ældrebolighandlingsplan P15 08/4707 I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune. Voksen- og plejeudvalget har på møder den 12. november 2007, den 10. december 2007 og den 14. januar 2008 drøftet indholdet i ældrebolighandlingsplanen. Desuden er der blevet orienteret om arbejdet med ældrebolighandlingsplanen på kommunalbestyrelsens temamøder den 6. november 2007 og 8. januar Som oplæg til udvalgs- og temamøderne har socialforvaltningen fremlagt en række forskellige modeller for, hvordan byggerierne kan gennemføres. På baggrund af de politiske tilkendegivelser er modellerne løbende blevet tilpasset og har nu resulteret i følgende konkrete forslag til en ældrebolighandlingsplan. Indhold De kommende års betydelige stigning i antallet af ældre borgere i Norddjurs Kommune forventes at medføre et behov for et større antal plejeboliger. Samtidig forventes en stigende efterspørgsel efter velindrettede boliger til handicappede borgere. På nuværende tidspunkt er det imidlertid usikkert, hvor stor efterspørgslen efter boliger vil blive. Som følge heraf er ældrebolighandlingsplanen blevet inddelt i 2 etaper. I 1. etape fokuseres der primært på at erstatte Norddjurs Kommunes nuværende utidssvarende plejehjems- og institutionspladser med moderne 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Der er derfor kun indarbejdet en mindre tilvækst i antallet af boliger. I løbet af 2008 vil et forslag til ældrebolighandlingsplanens 2. etape blive udarbejdet. Her vil der blive sat særlig fokus på, hvordan en fremtidig stigning i boligbehovet kan dækkes. 32

36 En gennemførelse af ældrebolighandlingsplanens 1. etape vil bl.a. medføre, at: Der opføres 84 nye plejeboliger med et tilhørende serviceareal på 250 m2 på de grundarealer, hvor Plejehjemmet Violskrænten og Grønnegården er beliggende. Der opføres et nyt aktivitetscenter på 450 m2 i tilknytning til de 84 nye plejeboliger ved Violskrænten. Der opføres 84 nye plejeboliger med et tilhørende serviceareal på 375 m2 på et grundareal vest for Hedebo-Centret. Der opføres 60 nye plejeboliger med et tilhørende serviceareal på 375 m2 på et grundareal nord for administrationsbygningen i Glesborg. Det kommunalt ejede serviceareal i tilknytning til de nuværende bofællesskaber i Glesborg søges integreret i det nye plejecenter. Der opføres 10 nye plejeboliger i tilknytning til Fuglsanggården. 18 kommunalt ejede lejligheder i Allingåbro og Ørsted istandsættes og ombygges til moderne ældreboliger. Genoptræningsafdelingen på Hedebo-Centret flyttes til Posthaven, hvor de nuværende 12 1-rums boliger omdannes til træningsboliger. Demensafdelingen i Posthaven flyttes til et af de nyopførte plejecentre. Hedebo-Centret nedlægges som plejehjem og ombygges til 39 boliger til handicappede. Handicapinstitutionen Trekanten flyttes til de ombyggede boliger på Hedebo-Centret. Den fremtidige anvendelse af institutionsbyggeriet på Trekanten indarbejdes i ældrebolighandlingsplanens 2. etape. 20 plejehjemspladser på Vestervang nedlægges. Den fremtidige anvendelse af bygningsarealerne på Vestervang indarbejdes i ældrebolighandlingsplanens 2. etape. Plejehjemmene Lyngbygård og Nørrevang nedlægges. I alt opføres der 238 nye boliger og der ombygges 57 boliger. Den samlede tilvækst af boliger på pleje- og handicapområdet vil være på 54../. En detaljeret beskrivelse af forslaget til en ældrebolighandlingsplan er vedlagt som bilag. Desuden vedlægges en række luftfotos over arealer, hvor de nye boliger påtænkes opført. 33

37 Økonomi Den samlede brutto-budgetramme ved en gennemførelse af ældrebolighandlingsplanens 1. etape vil være på ca. 426,1 mio. kr. Som det fremgår af den vedlagte beskrivelse af planen, vil byggerierne medføre en kommunal netto-anlægsudgift på ca. 1,0 mio. kr. Dette svarer til det rammebeløb, der blev afsat til formålet i forbindelse med vedtagelsen af budget Det fremgår ligeledes af det vedlagte bilag, at en gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen ikke vil medføre en ændring i kommunens samlede driftsudgifter. Tidsplan Kortfattet ser tidsplanen for en gennemførelse af ældrebolighandlingsplanens 1. etape ud på følgende måde: 4. marts 2008 Kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget til en ældrebolighandlingsplan 1. juli 2008 Kommunalbestyrelsen tager stilling til valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri 2. december 2008 Kommunalbestyrelsen tager stilling til skitseforslag for hvert enkelt byggeri og træffer beslutning, om byggerierne skal sendes i udbud (godkendelse af skema A) Senest 2. september 2009 Primo 2013 Kommunalbestyrelsen tager stilling til igangsætning af hvert enkelt byggeri (godkendelse af skema B) Færdiggørelse af sidste byggeri i 1. etape af ældrebolighandlingsplanen 34

38 Høringssvar Forslaget til en ældrebolighandlingsplan har været sendt til høring i ældrerådet, æandicaprådet og område MED-udvalget på plejeområdet../. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller: 1. at forslaget til ældrebolighandlingsplanens 1. etape godkendes. 2. at der gennemføres en prækvalifikation af totalrådgivningsopgaven på de enkelte byggerier. 3. at der efterfølgende gennemføres et udbud af totalrådgivningsopgaven på de enkelte byggerier. 4. at der arbejdes videre med et forslag til ældrebolighandlingsplanens 2. etape. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i møde den 4. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Efter sagens behandling i voksen- og plejeudvalget har økonomiafdelingen udtalt, at økonomiafdelingen ingen bemærkninger har til sagsfremstillingen. Der bør dog udarbejdes en likviditetsplan for projektet. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe med byggerådgiver, fagforvaltningen og økonomiafdelingen med henblik på udarbejdelse af likviditetsplan, lånefinansiering m.v. Når ældrebolighandlingsplanen er fuldt ud gennemført, vil der alt andet lige ske en reduktion af kommunens serviceramme med 1,8 mio. kr., idet nuværende udgifter til drift af beboelse og servicearealer overflyttes til en udgift til boligydelse, som ikke indgår i servicerammen, jf. s. 10 i handlingsplanen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen dog således, at beslutning om placering af genoptræningscenter udskydes. Økonomiafdelingens udtalelse iagttages. 35

39 Økonomiudvalget indstiller, at der nedsættes en politisk styregruppe bestående af voksen- og plejeudvalget, yderligere en repræsentant fra henholdsvis borgerlisten og Venstre, samt en repræsentant for henholdsvis ældrerådet og handicaprådet. Benny Hammer kan ikke godkende den politiske sammensætning af styregruppen. Mads Nikolajsen fremsatte følgende ændringsforslag: Der opføres 36 nye plejeboliger i Lyngby på Lyngbygård-arealet, og antallet af nye plejeboliger i Grenaa reduceres tilsvarende ved Violskrænten og/eller Hedebo. Mads Nikolajsen ønskede ikke forslaget til afstemning, da han ikke kunne være til stede ved afstemningen. Bent Andersen stillede følgende ændringforslag: Styregruppen udvides med Benny Hammer som repræsentant for Det Konservative Folkeparti. For forslaget stemte 2 medlemmer (Benny Hammer og Bent Andersen). Imod stemte 23 medlemmer (øvrige). Økonomiudvalgets indstilling vedtoges uden afstemning. 36

40 19. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen P23 08/4705 Ifølge servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst en gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice. Pris- og kvalitetskravene skal indberettes til Socialministeriets fritvalgsdatabase. Priskrav Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav. Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, som der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør. Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, varekøb, afskrivning og forrentning, husleje mv.). Leverandører af madservice kan søge om godkendelse til: Måltider leveret i hjemmet Måltider uden levering i hjemmet Leverandørerne kan enten søge om godkendelse i hele kommunen eller i område vest eller øst. 37

41 Forvaltningen har beregnet følgende priskrav til leverandørerne i 2008: Ydelse Område Vest Øst Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion): Hovedret 47,00 81,00 Biret 15,75 27,00 Madservice uden udbringning (pris pr. portion) Hovedret 42,50 69,75 Biret 14,25 23,25 Forskellen mellem område vest og øst skyldes, at prisberegningen i område vest er baseret på produktion af køle/vakuumpakket mad, mens den i område øst er baseret på produktion af varmholdt mad. Kvalitetskrav til leverandører af madservice Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder. Der er to særlige forhold, som gør sig gældende for kommunens kvalitetskrav til leverandører af madservice: Der kan ikke stilles krav, der medfører, at alle leverandører skal benytte den samme produktionsform. Dvs. at der ikke kan stilles krav om, at alle f.eks. skal levere køle-/vakuumpakket mad. Der kan ikke stilles krav om, at leverandørerne skal tilbyde udbringning af maden til modtagernes eget hjem. En leverandør kan godt blive godkendt, hvis modtagerne selv sørger for at hente maden eller spiser hos leverandøren. 38

42 Der stilles blandt andet følgende krav til leverandørerne: Leverandøren er forpligtet til at levere madservice i hele den vestlig del af kommunen eller hele den østlige del af kommunen. Leverandøren er forpligtet til at levere madservice alle ugens 7 dage. Leverandøren er forpligtet til at acceptere, at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning. Dvs. at leverandøren er omfattet af tavshedspligt, omfattet af krav til dokumentation, har notatpligt o.lign. Borgeren skal have mulighed for at få indsigt i alle oplysninger, som leverandøren har registreret vedrørende borgeren selv. Leverandøren er forpligtet til at følge Norddjurs Kommunes visitation og kvalitetskrav. Afvigelser i indhold og frekvens kan kun ske i forbindelse med omvisitering. Leverandøren er forpligtet til at påbegynde leverancen af madservice samme dag, at leverandøren har modtaget besked fra Norddjurs Kommune om visitationen. Borgeren har mulighed for at skifte fra en leverandør til en anden senest 14 dage efter, at Norddjurs Kommune har modtaget anmodningen om leverandørskifte. Borgerne skal have mulighed for at fravælge biretten. Såvel Norddjurs Kommune som leverandøren kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Norddjurs Kommunes krav til leverandørerne kan ændres med 3 måneders varsel../. Følgende bilag er vedlagt: Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune Kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen madservice Aftale om datasikkerhed Fritvalgsblanket Socialdirektøren indstiller, at pris- og kvalitetskravene godkendes. 39

43 Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i møde den 4. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 40

44 20. Sundhedsberedskabs- og præhospital plan P15 08/4710 Regionsrådet har den 12. december 2007 besluttet at sende en sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan i høring. Foruden nogle mål for koordineringen af et sundhedsberedskab ved større ulykker mellem politi, brandvæsen, ambulancetjeneste, kommuner m.fl., indeholder planen også en nærmere konkretisering af de rammer, som akutplanen har sat for den præhospitale indsats. Høringsfristen er den 26. februar Direktørerne er anmodet om at fremsende udkast til eventuelle høringsbidrag. Der er modtaget bidrag fra: sundhedsområdet (er tidligere fremsendt til regionen) miljø- og teknikområdet./. Bidragene er vedlagt som bilag. Kommunaldirektøren indstiller, at høringssvarene godkendes og fremsendes til regionen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. februar 2008 og godkender indstillingen. Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til orientering. Kommunalbestyrelsen tog sagen til orientering. 41

45 21. Anmodning om udtræden af skolebestyrelse A16 08/4687 Ved skrivelse af 19. februar 2008 ansøger Hossein Pouraskari om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen på Auning Skole. Ansøgningen begrundes med at Hossein Pouraskari er blevet selvstændig erhvervsdrivende med aftenarbejde alle dage og derfor ikke ser sig i stand til at varetage arbejdet i skolebestyrelsen på Auning Skole. Auning Skole meddeler, at Claus Bytoft, Finérvej 1, 8963 Auning er suppleant. I henhold til lov om folkeskolen (folkeskoleloven) 43, stk. 2, 3. pkt., gælder vedrørende fritagelse for valg og medlemskab de samme bestemmelser, som er fastsat i lov om kommunale valg. I henhold til lov om kommunale og regionale valg 103, stk. 1, skal et medlem fritages for sit medlemskab efter anmodning, såfremt medlemmer på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har en rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. I henhold til lov om kommunale valg 103, stk. 2, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse efter 103, stk. 1, skal imødekommes. Sekretariatschefen indstiller, at ansøgningen om fritagelse imødekommes, da betingelserne i lov om kommunale valg 103, stk. 1, er opfyldt. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 42

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand)

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte.

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32/2207 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 7. november 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa Dato : 12. januar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.30 Medlemmer Lars Møller (A) (Formand)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til Ny forside - i forbindelse med indberetning af kommuneplantillæg nr. 1 blev kun de tre nye rammer indberettet i plansystemet. Nu indberettes alle rammer der er dækket af kommuneplantillægget. Høringen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser PLEJEAFDELINGEN Visitation til plejeboliger ældreboliger korttidspladser 12 december 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Visitation...3 2. Pleje-boliger - oversigt...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere