i^>» a c«> * jvrretnmcfsbankén (PRIVATBANKEN l TRONDHJEM asa* Bankforretninpr ja j 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i^>» a c«> * jvrretnmcfsbankén (PRIVATBANKEN l TRONDHJEM asa* Bankforretninpr ja j 13 "

Transkript

1 ti * * a c«> * ts t: JS z i^>» S-> 4» «$ ja j 13 <w bø S? :g *C X 82 jvrretnmcfsbankén Underfficerernes uniderstøtelsesfrening i Trndhjem Lkale: Parkkafeen, Vr Frtie gate 4. Bestyrelse: Gaustad, A. L., fanejunker (frmand) Aatl, -J.., km-sersj. (næstfrmand) Berg, J. M., sersjant Stkke, L., sersjant Guldsten, K agna, frue Ødegaard, Beret, frue tnes, Lvise, frue. I aaret 1919 er der utbetalt kr. 2, i enkepensiner g begravelsesbidrag m. v. Understøtteisesfreningen fr døvstumme fra det nrdenfjeldske distrikt, stiftet i Trndhjem 14de mars 1896, statuterne meddelt kngelig knfirmatin 21de nvember samme aar. Frmaal: 1) Gjennem samarbeide med frsørgere, frældre g kmmuner, presten paa hjemstedet ete., ved veiledning g øknmisk understøttelse at virke fr at den døvstumme efter utgangen av sklerne kan plæres i praktisk virksmhet g dygtiggjøres til at indta en selvhjulpen g agtet stilling. 2) Fr såa vidt midlerne tillater det at bidra til befrdring av de i Trndhjem bsatte døvstumme timelige g aandelige vel. Man blir medlem av freningen ved at érlægge en kntingent av kr pr. aar eller kr en gang fr alle. Freningens psparte kapital utgjrde ved utgangen av 1916 kr. 25, Av bestyrelsens medlemmer beskikkes et av Trndhjems stiftsdirektin, t vælges i lærerraadet ved de t i Trndhjem værende døveskler, g de t øvrige medlemmer vælges av, generalfrsamlingen, sm sammentrær hvert aar i mars maaned. Bestyrelsens frmand er fr tiden: Løeke, C., sklebestyrer. Vieefrmand: Frk. E. Brinhcmann. Kasserer g sekretær: Kindseth, frk. I Ijestyrelsen: Vld, S., frue Swenssn, frue-. Gamlehjem fr døve, Trpndhjem Freningen stiftedes 20. mars 1915, g dens frmaal er at samle midler til prettelse g drift av et gamlehjem i Trndhjem fr døve frå det nrden- g vestenfjeldske distrikt. Medlem av freningen kan enhver bli sm betaler en kntingent av kr aarlig eller mindst kr engang fr alle. Aktiékapital 6 Milliner Krner Freningens indsamlede kapital utgjrd» pr. 30. septbr kr. 37, Bestyrelsen er fr tiden: Skletest. M. Krkstad, frmand Lærer J. Høy, næstfrmand Frk. Helga Wexelseh, kasserer, / Klæbuv. 48 I Frk. Marie Kindseth, sekretær Frk. Brghild lsen. Freningen har gsaa en kvindefréning sm arbeider fr saken. Waisenhusstiftelsen Trndhjems Waisenhusstiftelse er psføiai ved en frening av t ældre stiftelser, nemlig, Barnehuset, prettet 1634, g Blaasklen, prettet 1718, hvilke stiftelser i 1732 blev slaat sammen g fra den tid kaldt Waisenhusstiltelsen. Stiftelsen er prettet fr fattige barn, der utsættes i byen eller paa landet. Stiftelsen har i aarenes løp undergat flere frandringer. Saaledes blev den med stiftelsen frbundne skle nedlagt 1810, men traadte igjen i virksmhet Siden den nye sklelv traadte i virksmhet, er sklen gaat ind under den almindelige flkeskle, hvis væséntligste utgifter utredes av stiftelsen, idet den skaffer lkale, lys, brænde g andel i lærerlønninger. I aaret 1918 utbetaltes pfstringsbidrag til 537 barn, kr. 44, Desuten har barna f rit sklemateriel g fri læge g~ medicih. Kapitalfrmuen utgjrde ved utgangen av samme aar ea. kr. 671, Frstander: Tvete, B. M., kntr i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kngelige nrske videnskabers selskab (Trndhjems Museum), Erling Skakkes gate 47 b. Telefn 879. Stiftet Har biblitek paa ver 130,000 bind. ldsakssamling paa ver 11,000 numre, myntsainling paa ver 17,500 numre, zlgiske samlinger, btanisk samling g mineralsamling. Fruten til samlingerne anvendes indtægterne til videnskabelige undersøkelser i det nrdenfjeldske Nrge g til utgivelse av et aarsskrift, Direktin: Smmerfelt, A., verlærer (præses) Nrdgaard,., knservatr (vicepræses) Getz, A., prfessr Beichmann, F. W. N., justitiarius Bueh, Axel, grsserer Berg, Andr., bankchef Sæland, S., prfessr T TDNDHTRM (PRIVATBANKEN l TRNDHJEM asa* Bankfrretninpr ldsaksamlingens bestyrer: Petersen, Th., knservatr De zlgiske samlingers bestyrere: \ Brch, Hj., dr. phils., knservatr (pattedyr g evertebrater) Nrdgaard,., knservatr ' (fugler, fisker, evertebrater) Den btaniske samlings bestyrer: Printz, H., knservatr Mineralsamlingens bestyrer: Schulz, C., direktør Myntsamlingens bestyrer: Bjørn, A. Biblitekar: Landmark, J. D., dr. phils. Sekretær: Gundersen, C., verlærer Kasserer: Fru Astrid Landmark. Vaktmester: Krglund, Bye. Vld, Tre g hustrus legat utdeler hver vaar til 6 trængende knfir- manter her i byen. l Frstander: Tvete, B. M., kntr i Waisenhuset. l Yngre handelsstands frening l Se Handelsstands frening, Yngre. : ;>' IfsØstbyens avhldslag, Arbeider i de østlige bydele, hvr 14-dag- Berntsen & Pøyns 2-aarige middelsklekursus, Trndhjem. Juel,., verlærer Pedersen, J., verlærer Hartmann, J., verlærer Gundersen, C., verlærer 83 lige møter (andenhver tirsdag i Ungdmslkalel, Strandveien 72). Frmand: Malerm.. TJtgaard. Østmarkens asyl pr. Trndhjem. Asylet tilhører Trndhjems by g Nrdg Sør-Trøndelags fylker. Trndhjems by har ret til at belægge halvparten av pladsene g begge fylker hver en fjerdepart. Asylets tillatte belæg er 230 patienter, 115 kvinder g 115 mænd. Frtrinsvis adgang til asylet har byens g fylkernes syke; men sindssyke fra andre distrikter kan ptas, naar pladsen maatte tulate det. Ingen sindssyke maa indsendes til ptagelse uten frutgaaende frespørsel m" plads. plysninger m de sykes tilstand meddeles kun av lægerne. De syke kan mtta besøk kun med lægernes samtykke. Telefnfrespørsler m syke g besøkstid fra 1 2 g 4 5. Direktør: Dr. J. Widerøe. Eeservelæge: Dr. J. Selmer Frvalter: Chr. K. Nørbech. Kassererske: M. Mørness. Qverpleierske: I. Thygesen. Kjøkkenchef: A. Balgaard. ldfrue: B. Msfjeld. Agrnm: L. Tvete. Maskinmester: H. Udnæss. C. Skler Den ffentlige skle fr døve i Trndhjem Bispegt. 9 b. Telefn 169. prettet Iste april 1825 ifølge kgl. reslutin av Iste nvember bklen, sm er ptagelsesskle fr det niden- g vestenfjeldske distrikt, ptar sm 'elever alle døve tårn inden distriktet, naar de har fyldt 7 aar. Skletiden er 8 aar, hvrav det første regnes sm et prøveaar, idet eleverne i dette efter begavelse deles mm i 3 avdelinger. De mest g de middels begavede elever frtsætter g fuldender sin sklegang ved sklen, mens de daarligst begavede ved prøveaarets utløp verflyttes til anden skle. Undervisningen meddeles efter talemetden. Sklen har fr tiden 104 elever, hvrav 88 interne g 16 externe. Utgiftarne vedrørende undervisningen utredes av statskassen, mens frpleiningsgdtgjørelsen (kr pr. aar ir interne g kr fr externe elever) likesm utgifterne ved beklædning utredes av frsørgeren (kjøbstads- eller amtskmmunekassen) mt delvis ralusin" hs vedkmmende herred. Bestyrer: C. Løcke, Br paa sklen. Tlf. 169 Wereide,., Drnningensgt. 76 Høy, J., Klæluveien 54 Hansen, H., Bispegaten 8 besørger INKASS prmpt g billig. «!! A_4. n_.. n il «i l/r-n n n f-t»i i mr> fr r»

2 Q) ( fl 'E 2 Frlang aitid E C Dahls Bryggeris Berge, Jhs., Baahusgt. 2 b Fjørtft, Arve, Klæbuveién 54 verland, laf R., Nrdre Høili, Tyhltv. Ustad, K., skmakerlærer, Brbakken 2. Kristiansen, H., gymnastiklserer, Magnus den Gdes gt. l Dahl, lav, skrædderlærer, Drnn.gt. 39 Griff, J., frk., Sverresgt. l a Swensen, M., frk., Munkegt Brinchmann, E., frk., Ths. Angellsgt. 4 Kindseth, M., Klæbuveién 48 Vld, Sigrid, Magnus d. Gdesgt. 4, Krkstad, F., Elgesætergt. 33 Reiersen, K., Bispegt. 9 b Fjærem, A., frk., Prinsensgt. 16 Thinn, W., frk., Bispegt. 9 b Kjelsberg, G., frk., Hspitalsløkkene 27 Meisterlin, A., frk., Bergslien Hltermann, F., frk., Magn. d. Gdesgt. 3 Hansen, "Barbra, frue, Bispegt. 8 Søbstad, Marie, Heimdal Husbestyrerinde: Sæther, Sigrid, br paa sklen. Vaktmester: Kristiansen, A., br paa sklen. Særklasserne prettet Bestyrer: Rønning, Halstein Lærer: Blling Øyen, J., frk. Hagen, Sfie, frk. Hvden, frue. Maskinistsklen Munkegaten.17. Telefn Bestyrelse: veringeniør J. Me (frinand) Ingeniør Weidemann Maskinist Karl Aune veringeniør Trget Ingeniør A. Rambeeh (bestyrer av sklen. Telefn 1016). Bestyrer A. Rambeeh Ingeniør Nyhus Kaptein K. A. Krgh. Myklands handelsskle Drnningens gate 12. Sklen er gdkjendt av handelsdepartementet, saaledes at avgangsvidnesbyrd fr de 1-aarige eller 6-maanedlige kurser er bestaat eksamen i bkhlderi, gdkjendes ved begjæring m næringsbrev paa kjøbmandshandel. Sklen er inddelt i: 1-aarige kurser i handelsfag g sprg 6-mndl. kurser i handelsfag g sprg 3-mndl. kurser i handelsfag 6-mndl. aftenkurser i handelsfag 6-mndl. kurser i stengrafi 3-mndl. kurser i stengrafi. Krte kurser i maskinskrivning. Fag: Dbbelt bkhlderi, regning, nrsk, tysk, engelsk, g fransk gramatik g handelskrrespndance, handelsret, handelslære. Veksellære, kntrarbeider, stengrafi, skrivning g praktiske øvelser. Alle fag er valgfrie. Plan tilstilles gratis g franc. lstad, Ellen, kvindelig haamdgjerningsskle Drnningens gate 29. Telefn 177 k. prettet i Sklen er en husflids- g haandgjerningsskle, der har til frmaal at bibringe unge piker den fr selverhverv frnødne indsigt g færdighet i industri g kvindelig husflidsvirksmhet, med særlig hensyn til hvad der tjener hjemmet til nytte g hygge. Sklen begynder 25. august g avsluttes 30. juni. Elever ptages til enhver tid av aaret, g har at melde sig til bestyrerinden. Undervisningsfagene: Praktisk skaftvævning i alle slags mønstre, samt praktisk kunstvævning saasm aaklæde- g billedvævning sv. Skræddersøm, linsøm, finere haandarb eider, fransk strykning, karding g spinding etc. Kursernes varighet: 3 maaneder g derver. Kurser i strykning 10 dage. Sklen: $% time daglig. Sklepengene betales frskudsvis. Sklens plan erhlde» paa frlangende. Bestyrerinde: Jhansen, Gustava, frue, Drnn.gt. 29. Svendgaard, Petra, frk., Klstergt. 76. Hammerstad, Ingebrg, frk., Bergsligt. 13 Skjelstad, Anna, frk., Elgesætergt. 46 Strler, Anne, Drnn.gt. 62. Petersens, frk., frskle til middelsklen Drnningens gate 8. Bestyrerinde: Frøken Magdalene Petersen. Fru Inga Dyblie t Frk. Laura Angell Frk. Nelly Thrsen Frk. Haldis Hem. t Remingtn institut fr maskinskrivning g stengrafi. Drnningens gt, 16. Telefn 659. Dacb Mathesns "*" Kl le - r ' Dra <* er Kaaper- & Dragtstffe 85 Slbergs, K., handelsskle Gdkjendt av handelsdepartementet. Kurser : 1-aarige, begynder Iste september. Halvaarige, begynder Iste september g 10de januar. 3-maanedlige begynder Iste september, i 15de september, 10de januar g 15de i mars. 4-maanedlige aftenkurser Iste ktber g 10de januar. : Halvårige kurser i tysk, engelsk g fransk handelskrrespndanse 15de september g 10de januar. Halvaarige kurser i stengrafi Iste september g 10. januar. 3-maanedlige kurser i stengrafi Iste september g 10de januar. Kurser i maskinskrivning begynder ved hvert maanedsskifte. Fag: ' '! Bkhlderi, handelsregning, veksel- g handelsret, veksel- g handelslære, praktiske kntrarbeider, nrsk, tysk, engelsk g fransk, samt skrivning, stengrafi g ma- Bkrmskrivning. " i Sjømandssklen Kngens gate 93. Telefn 741. Bestyrer: Andrff, K. S. Førstelærer: Klingenberg, H. S. Isachsen, J. W. Bakke, S. Samal, I. L. Stene, A., løitnant Pedersen, R. Dreyer Krgh, K. A., kaptein Blm, Chr., assessr Berg, Trygve, læge Lunder, le, diplming. pheim, A., marinekaptein Teknisk aftenskle, telefn 1995, mfatter 3 tekniske klasser, hver beregnet paa l aar eller 2 semestre a 4 maaneder. Undervisning meddeles i følgende fag: Nrsk, regnskapsførsel, regning g utmaalingslære, knstruktins- g prjektinstegning, frihaandstegning, naturkundskap g fagtegning med tilhørende undervisning, elektrteknik g mekanik. Knst. inspektør: Lund, J, G., verlærer DEN NRSKE HANDELSBANK Eriksen, Fr., ingeniør Aasgaard, laf, lærer Bigseth, A., lærer Halvrsen,. Q. Lindemann, ingeniør Flønæs, A., læier Høyem, Klaus, frstander Sivertsen, Just, ingeniør Wik, M., lærer Ørn, Erik, lærer Krgseth, Erling, arkitekt Paulsen, G., ingeniør Musum, sklebestyrer Strand, T., kaptein Landstad, M. B., ingeniør Brune, Jhs. lærer Lie, Benj., verlærer Bud: Elisæus Gustad. Nrges tekniske høiskle Trndhjem. prettet 1900, traadte i virksmhet Telefner: 3346 rektr, 3268 sekretær, 2387 k sekretariatet, 2388 kasserer, 2389 vaktmester i hvedbygningen. Nrges tekniske høiskle har til frmaal at meddele høiere teknisk undervisning paa videnskabelig g kunstnerisk grundlag g at fremme utviklingen av de tekniske videnskaper g av vr bygningskunst. Undervisningen mfatter følgende fagavdelinger: Avdeling I: Arkitektur Avdeling II: Bergfag Avdeling III: Bygningsingeniørfag Avdeling IV: Elektrteknik Avdeling V: Kemi Avdeling VI a: Maskinfag Avdeling VI b: Skibsbygning. Hertil kmmer VII: Den almindelige avdeling, sin mfatter de matematiske naturvidenskabelige g almendannende fag, der ikke tilhører "ngen bestemt fagavdeling. Undervisningen inden de enkelte fagavdelinger rdnes i 4-aarigé kurser. Nyt kursus begynder hver 1. september. Rektr: Prfessr Klbjørn Heje. Vieerektr: Prfessr Alfred Getz. Prfessrer: Arentz, S., ing., i maskinbygning. Birkeland, Richard, dr. phils., i matematik, Nidarøgt. 82. Bragstad,. S., dipl.ing., i elektrteknik, Tiedemans gt. 35. Bugge, Andr., arkitekt, i husbygningslære, Tiedemans gt. 17. Cllenberg, scar, dr. phils., Gløshaugen, i urganisk kemi. besørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER

3 .2.S.13 6 XI 86 i j*» frretningsbanken Getz, Alfred, berging., i grubedrift, Øvre Allé 23 a, Singsaker. Gjessing, Alf,"dipl.ing., i mekanisk teknlgi, Øvre Allé 23 b, Singsaker. Gunstensen, J. E., dipling., i bygningsingeniørfag, Kftgjeilene 4 b Heggstad, laf, ing., i vandbygning, villa «Vni», Øen Heje, Klbjørn, ing., i vei- g jernbanebygning, Erik Jarls gt. 8 II. Lutz, E., dr. phil,, i maskindele g løftemaskiner m. v., Nyveien 5 7. Jacbsen, K. F., i elektrteknik, Lade grd. Lindeman, Thv., dr. phil., i teknisk urganisk- kemi, Singsaker. Meyer, Jhan, arkitekt, i frm- g rnamentlsere, samt den nrske bygningskunst, Eidsvldsgt., Øvre Singsaker. Mørch, H. E., ingeniør, i skibsbygning, Eidsvldsgt., Øvre Singsaker; Pedersen, Harald, dr. ing., prfessr i metallurgi. Riiber, C. N., dr. phils., i rganisk kemi, Hans Hagerupsgt. 8. Ede, H. H., dr. ing., i mekanik, Munkegt. 19. Schmidt-Nielsen, S., dr. phils., ingeniør, i teknisk rganisk kemi, Tiedemansg. 9. Stabel, H. K., arkitekt, ekstrardinær prfessr i frihaandstegning. Sundby, G., ing., i vandkraftmaskiner, Nedre Allé 19, Singsaker. Sæland, Sem., cand. real., i fysik, Tiedemans gt. Vgt, J. H. L., dr. ing., i gelgi g metallurgi, Øvre Allé 10, Singsaker. Watzinger, Adlf, dr. ing., i varmekraftmaskiner, i elektrteknik, i bygningskunst, i gedæsi. Dcenter: Arneberg, Jan, ing., cand. real., i beskrivende gemetri, Berglits gt. 3. Bdfrss, Sven, dr. phil., i urganisk kemi Schieldrp, E. B., ing. i mekanikk., Eiddervldsgt. 24 Tambs-Lyche, cand. real., i matematik, villa «Aalbrg», Strinda. Bjørnstad, ing., lærer i materiallære Eriksen, kapt., instruktør i gymnastik Christiansen, Haakn., ing., i landmaaling, Parkveien 8. Falck,., i beskr. maskinlære. Grendahl, H., arkitekt, i husbygning fr ingeniører, Klæbuveien i pvarmning, ventilatin, sanitære anlseg m. v., Gasverket. Jakbsen, A., ingeniør, lærer i jernbetn. Jhannesen, W., i. bygningsingeniørfag fr arkitekter, Tyhldtveien 35. Brevlige g telégrsafiske utbetalinger Muller, I. M., ingeniør, i damplkmtiver, Berglitsgt. Nissen, N. C. H., majr, i bkhlderi, Kalvskindsgaten 6. Pedersen, Sverre, stadsarkitekt, i byplaner g jernbetn, Neufeldts gt. 10. Printz, H. E., knservatr, i btanik, Museumsplads 1....i mdellering. Escher Lund, A. F., ing., lærer i materialprøvningsfag, Klæbuveien 36. Assistenter:. Aarskg, Einar, stud. ing., assistent i brbygning g bygningsstatistik. Andersen, Paul A., stud. ing., assistent i beskrivende gemetri. Arvesen, le Peder, ing,, assistent i jernbetn. Berner, Endre Q., ing., assistent i rganisk kemi. Brchmann, Gerg, ing., assistent i skibsbygning. Bryn, Karl, ingeniør, assistent i tekn. rgan^sk kemi, Ark. Christiesgt. 7. Carstens, C. W., kand. min., assistent i mineralgi, Ark. Christiesgt. 4 a. Dignæs, S., ingeniør, assistent i varmekraftmaskiner. Firing, Wilhelm, ing., ^assistent i varmekraitmaskiner. Gjessing, Sverre, ing., assistent i brbygning g bygningsstatistik. Hals, A.., ing., assistent i elektriske Høeg, Jhs. Arb, ing., assistent i elektrteknik. Høye, Bjarne, ing., assistent i vei- g jernbanebygning. Lindemann, James, ingeniør, assistent i dynambygning.... assistent i ljemaskiner. Løken, Herman, ing., assistent i elektrteknik. Me, Carl, arkitekt, assistent i husbygning, Elgesætergt. Me, Trygve, ing., assistent i mek. teknlgi, Stavne. Mlin, Kurt, fil. lic,, assistent i fysik. Møller, Hans, tegner ved elektrteknisk inst.tut, Wesselsgt. 14. lsen, K., frelæsningsassistent i kemi, Fjæregt. 6. Paulsen, Jn, tegner, 3die assistent i maskindeler. Pedersen, Ingrid, frk., kntrassistent ved arkitektavdelingen, Sandstad, Lilleby Eambech,. W., ingeniør, assistent i teknisk rganisk kemi. Steineger, J., kaptein, assistent i 'fysik,. Tryggvessønsgt. 40, IV. AKTIETRYKKERIET l TRNHJEM PRIVATBANKEN l TRNDHJEM utfbreralle atmindelige Strand, T., ing., kaptein, assistent i mekanik, Trmdsgt. 3. Sundre, Knut, ing., assistent i maskinele- 1" menter, Elgesætergt. 45. Thune-Hlm, ingeniør, assistent i vandkraitmaskiner, Nidarøgt. 54, II. Walaas, ing., kaptein, assistent i vandbygning. Sekretariat g biblitek: Sekretær: Fjærli, L., cand. jur. & ec., Krangt. 1. Assistenter: Heiberg, Brghild, frk., Museumspl. l, IV. Grendahl, Marit, frk., Prinsensgt. 17, I. Løkke, Halldis, 'frk., «Aamt», Hltermannsvei, Strinda. Biblitekar: Ansteinsn, Jn. Assistent: Mørch, Luise, Klstergt. 70. Funktinærer: Vaktmester ved hvedbygningen: Bjørgum,. J., Høisklen Aune, Nils, labrant Sveen, K., labrant Christensen, Chr., labrant. Dahl, S., mek. elek. inst., N. Singsaker Élshaug, Einar, fyrbøter, Esenb.gt. 30 II Hlmerud, E., verksm., Neufeldtgt. 6. Betjent: Husby, A., gartner m. v., Gløsh. Husby, K., lalrant ved elektr. institut. Iversen, Anker, vaktm. ved bergstudiet, Kirkegaten 38 I. Paulsen, Jn, 3die assistent i maskindeler Vaktmester ved kemiske institut: Kjærnes, A., Høisklen. Thmassen, Tr., mekan. i vandkraftlab. Lassen,., maskinm.j Elgesætergt. 23 b Melseth,., labrant, Klstergt. 36 a Møller, H., tegner ved elektrteknisk institut. lsen, G., fyrbøter, Tyhldtveien 19 Danielsen, H. P., 2den maskinist. ; Eeed, Thv., inst.maker, Lillegaardens gr. 2 Reinan,, mekaniker, Elgesætergt. 45 III Slø, Albert, mekan. ved prøvn.anstalten. Steen, Arne, tegner j varmekraitlab. Uglem, N., labrant, Nrdre Jhnsgt. 4. Trndhjems brgerlige Realskle Vr Frue gt. l g 3 (prettet 1783), bestaar av: Gutteskle (smaaskle g middelskle) tilsammen 9 klasser, g pikeskle (10-aarig kursus), sm avsluttes med middelskle- Sksainen., i Realsklens direktin bestaar fr tiden? av følgende medlemmer: ' Løchen, laf, brgemester (frmand) Finne, Carl, grsserer Smmerfelt, Axel, verlærer. Swensen, Søren, sgneprest Bankfrretninger 87 Bruun, Fritz, grsserer. Sklens bestyrer (inspektør), A. Chr. Føyn, cand. real., Vr Frue gt. l, har kntrtid kl Asphaug, M., N. Baklandet 10 Cllett, P., dr. phils., N. Møllenb.gt. 82 Eriksen, H. A., kaptein, «Gdthaap», Øen Haugen, G., cand. phils., Sverresgt. l a ttesen, J. A., resid. kapel., Nrdheim, Klingenbergløkken Ryen, Th., cand. phils., Elgesætergt. 47 Steen, A., cand. mag., «Heim», Strinda Vangen, N., cand. thel., Nnnegt. 10* Austeen, E., Baahusgt. 7 Esbensen, A., Wilh. Strmsgt. 3- Esbensen, M., Elgesætergt. 33 Frst, Angelique, Wilh. Strmsgt. 3. Hansen, S., Kngensgt. 43 Hanssen Lange, C., Museumsplads l Hirthøy, M., Hspitalsgt. l Hltermann, Fr., Prinsensgt. 8 Jhnsen, Hilda, Sandgaten 29 Kbrd, Nathalie, Kngensgt. 66 Meisterlin, A., «Bergslien», Stenberget Midelfart/W., Kjølmandsgt. 8 vn Quillfeldt, H., Drnn.gt. 68 Trgersen, S-> N. Møllenberggt. 29 a Swensen, B., Wilh. Strmsgt. 7 Swensen, W., Munkegt. 30 Trgersen, S., Prfessrveien 3 Kasserer: Vangen, N., cand. thel., kntr Fruegt. l, tirsdag, trsdag g lørdag kl. 5 6 Sklebud: Garberg, P.,br i Frue gt. 1. Fyrbøter: Meistad, A., Fr Frue stræde l a Trndhjems fagskle Kngensgt Trndhjems flkeskler Sklestyrets medlehuner fr 1929: 1. verlærer Å. Smmerfelt, Klsterengen, Øen 2. Lærerinde frk. Mina Middelfart, Kjøbmandsgt r,sakf. E. B. Bøekinan, Nidarøgt. 82 f verlærer Jae. Hartman, Magn. d. Gdesgt Kjøbm.. Aavatsmark, Sørstuen, Øvre Singsaker 6. Fru.Fredrikke Herzberg, Hans Hagerupsgt. l 7. Skrædder Lars Alstad, Hspitalslk Jurnalist K.. Thrnæs, Eidderv.g. 34 besørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER

4 FRLANG altid E. 6. Dahls Bryggeris MINERALVAND jøp aiiid 3acb Kjletøier, Blusetøier Silketøier & Pyntesaker 89 l C cs JQ U zs cd i-, tu 9. Steretypør Karl Schjetne, Ark. Christiesgt. 4 b 10. Smed. B. lsen, Baahusgt Dr. 8. Bang, Kngensgt Fru Ingebrg Aas, Indherredsv Bes. kap. Thv. Lunde, Elgesætergt Snekker Gerg Eliassen, Kngensgt Lærer Aksel Stene, Magn. d. Gdesg Lærerinde frk. Dagny Berg, Bsenb.g verlærer L. B. Sivertsen, Weidem.v Lærerinde fru Ingebrg Fjærli, Kr ang. l 19. ' Brgerm. laf Løeken, Drnn.gt. 8. Varamænd fr nr. l 6: Bygmester Martin Jacbsen, Kirkégt. 3 b, verknduktør Jh. Krgstad, Lillegaardens grund 2, stykjunker Aage Bisan, Ankersgt. 13, bankbud Carl Jacbsen, Tyhldtveien 12. Våramænd fr nr. 7 10: Assuraneeinspektør le Eidem, Eidsvldsgt. 39, utsalgsbestyrer. P. Sæther, Elgesætergt. 25, gasverksarbeider le Binnan, Nedre Ilen 29, sprvkter laf Me, Bønningssletten 6. Varamand fr nr. 11: Frstander B. M. Tvete, Waisenhuset, fr nr. 12 verlærer lav Henm, Lilleby skle, fr nr. 14 bygmester Jhs. Me, Kngensgt. 32, fr nr. 16 lærerinde fru Nesheim, Nyveien 50 b, fr nr. 17 verlærer 8. S. Hattrem, Eidsr vldsgt. 16, fr nr. 18 lærerinde frk. K. Braarud, Nyveien 5 7. Skleinspektøren, kntrtid 12 l, Sverresgt. 10 Sekretæren, 11 1 g 5 6. Skleinspektør:. K. Eibsskg* Sverresg. 10 Sekretær: Arnld Wik, Klæbuvéien 53. Sklernes tilsynsutvalg: Kalvskindets skle: Frk. Wilhelmine Middelfart, Kjøbm.gt. 8 (frrnand) Alstad, Marie, frue. Vean, P., havnearbeider. Nøst, H., snekker. Ilens skle: Sgneprest Birger Hall (frm.) Bkseth, Marie, frue Strømsnes, Th., lssearb. Skare, G., verpleier Waisenhusets skle: Bang, S., læge (frm.), Kngensgt. 20. Svanhlm, stiftsprvst. Marstein, Ingebrg, frue Fkseth, vgnmand Knudsen,., kjøbm. Baklandets skle: Fru Fredrikke Hertzberg (frm.),. Hans Hagerupsgt. l Wld, Klara, frue Fss, Jhan, snekker Wangsm", vgnmand. Bispehaugens skle: lsen,. B., smed (frmand) Sgneprest B.. Weider Venaas, pstbud Sivertsen,., snekker Krgh, frue rademens skle: Fru dr. Ingebrg Aas (frmand) Bes. kap. ttesen Dahl, Thra, frue Laugseth, Anna, frue Sæther, Alfr., arbeidsfrmand. Lilleby skle: Thrnæs, K.., jurnalist (frmand) Sgneprest Stabell Leistad, Mairgida, frue Skjenstad,., snekker Vaktmester Vinje Singsaker skle: Aavatsmark, kjøbm., frmand Bes. kap. Jenssen Gjne, Kitty, frue Jakbsen, C., bankbud Sivertsen, Adlf, lagerarbeider Trlla skle: Sehjetne, steretypør, Ark. Christiesg. 4 b. (frmandj Sgneprest Birger Hall Nrberg, B., bkhlder Isdahl, Lars, arb. Skarhlt, L., arb. Sklens verlærere har kntrtid: Kalvskindets skle: 12 l Ilens skle: 12 l Waisenhusets skle: 1^ 2. Baklandets skle: 12 l Bispehaugens skle: 12 l Lademens skle: 12 l Lilleby skle: 12 1 Singsaker skle: 12 l Trlla skles lærere træffes helst kl Baklandets skle, Nygt. 19 g N. Baki. 40. Bønning, Hallstein, bestyrer, br i sklen. Blling, Julius, Klstergt. 74. Hauge, S., Drnningensgt. 58. Paasche, M., Munkegaten 3 Hagen, Sphie, Klstergt. 18. Skletjener: Aune, Chr., br i sklen. Bispehaugens skle, Nnnegaten 19, in<jgang frå Weidemannsvei. verlærer: Håknsn-Hansen, M. K., kntrtid 12 l, br i skle* Stavseth, J. A., Gyldenløvesgt. 23 Beiten, Th., Fæstningsgaten 13 Trndhiems Haandverk- s Industribank Lynge-Bigseth, %.., Ø, Møllenb.gt. 45 b ; Wingé, Jh., Gyldenløvesgt. 25 ' Mørkved, E., Nnnegaten 32 Jørgensen, E., Nnnegaten 15 Haizgan, A., Haldensgt. 4 Meland A., Esenbrggt. 22 Fllestad, R., Skansegaten 20 lsrud, Ingv., Skansegaten 26 b Pulsen, K., Søndregt. 6 Mksnes, R., Skansegaten 2 Østby, G., Kirkegaten 36 Ytrehus, S., Strindveien 44 Thun,., Skrænten l Kvaale,., N. Møllenb.gt. 61 Øyen,.Jenny, Kirkégt. 23 Hammer, Petra, Nnnegt. 8 Briin-Ekerhvd, Anna, Haldensgt. 8 Hel, Gudrun, Baahusgt. 2 a Blling, Aslaug, Klstergt. 74 Nrdli, Pauline, Kngensgt. 43 Bernhft-Sivertsen, Charl., Weidemwei 21 Thmsen, line, Erl. Skakkesgt. 17 Brgen, Elisabeth, Liljenhaug, Wesselsg. Jørgensen, Elisabeth, Ø. Møllenb.gt. 45 a Jhannesen, Anna, N. Møllenb.gt. 25 a Crneliussen, Charltte, Gyldenløvesgt. 9 Wangberg, Edle, Weidemansvei 21 Haabjørn, Petra, Weidemansvei 2 Brun, Dminica, Gyldenløvesgt. 11 Jenssen, Anna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Brthen, Edvarda, N. Baklandet 37 lsen, Christiane, Gyldenløvesgt. 23 Hassel, Jhanne, Drilveiten 6 kstad, Albertha, Ø. Baklandet Lrentzsen, Anna, Vldsminde l Hlmsen, Amunda, Kirkégt. 15 a Buchhldt, Julie, Weidemannsvei 2 Lrentsen, Bergljt, Ø. Baklandet Silseth, Anna,. Tryggv.gt. 43 Dillner, Aagt, Bakaunet 36 Herstad, Sfie, Indherredsveien 68 a Winther Paulsen, Astri, Søndregt. 6 Rambeeh, Fredrikke, Bsenbrggt. 14 Lyngaas, Brghild, Kirkégt. 41 Mønes, Kristina, Haldensgt. 4 Haugen, Helga,' Sverresgt. l a Skletjener: Aasgaard, Abel, Indherredsveien 65 Fredriksen, E., skmaker, br i sklen. Fyrbøter: Kristiansen, Erling, br i sklen. Ilens skle, Mellemilen l g 7 verlærer: Petersen, K., kntrtid 12 1, blig Mellemilen 2 Beenberg, Eyvind, «Bakkelund», jnyveibk. Jacbsen, Jacb DEN NRSKE HANDELSBANK Jhnsen, le, Østre Ilen 2 c I Kringlen, Birger, htel Metrpl, Nrdregt. 26 Nesheim, lav, Nyveien 50 b II Skjerve, Jh.s, Byaasveien 26 b II Sletvld, Bernt, Ilevlden 11 II Strand, Henrik, Kleistsgt. 2 I Eydning, Andr, Byaasveien 41 II tær er inder: Stene, E., tilsynslærerindé, Bergslig. 17III Alm, M., Bergsligt. 13 Blling, A., frue, Klstergt. 74 IV Daae, T., Elgesætergt. 30 II Dahl,., Sandgt. 51 II Dblaug, A., Sklegt. 2 d III Frfang, L, «Fagertun», Klæbuvéien Henning, B., Hans Hagerupsgt. 6 IV Kavli, L, Løkkegt. 3 III Kjeldsberg, G., Hspitalsløkkene 27 II. Kvam, V., Kftgj. 2 a III Larsen, L, Mellemilen l Lehn, Aagt, Drnningensgt. 35 Me, A., Drnningensgt. 24 II Nesheim, frue, Nyveien 50 b II Nesheim, Bønning, frue, Heimdal Nessjø, S., Nyveien 5 d Bichter, B., Bergsligt. 13 Smith, B., sklekj.lærerinde, «Rabben», Gl. Aasvei Stene, B., Mellemilen 21 II Stene, J., Drnningensgt. 4 II Øverland, H., Kftgj. 2 III Kalvskindets skle, Bispegt. 9 c, hjørnet av Sverresgt. g Bispegaten Lie, Benj., 12 l, br i sklen Aasen, G., Elgesætergt. 35 Aasgaard,., «Rmsdal», Singsakersl. Bang, M., Erl. Skakkesgt. 51 a Dalaker,., Østre Hen 2 c Elleraas, A. K., Wilh. Strmsgt. 3 Grønlie, A., Klæbuv. 48 Bøstad,., Klstergt. 25 Stene, A., Magnus d. Gdesgt. 8 Wik, M., Klstergt. 20 Grven, Sivert, Bispegt. 9 d Tilsynslærerindé : Dahl, Th., Skrænten 7 ndset, H., Drnningensgt. 60 Me, L., Kalvskindsgt. 4 Qvenild, H., Munkegt. 14 Ribsskg, T., Sverresgt. 10 Varmbe, E., Nidarøgt. 86 Varmbe, G., Nidarøgt. 86 Dessen, S., Klstergt. 20 Aas, Begine, Nidarøgt. 74 Vikbrg, J., Kirkégt. 11 a Aas, J., Nidarøgt, 74 besørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER P S m a n (D D PT i"a(d GB» 3 w å

5 d b z 5 w rø bi) 90 Jelstrup, A., Elvegt. 14 Figénbaum, A., Nrdregt. 9 Helgeby, Maren, Nidarøgt. 54 Helgeby, Marie, Nidarøgt. 54 Wahl, Karline, Ilevlden 16 Henm, B., Lilleby skle Øren,., Udbyesgt. 7 Aune, P., Wesseisgt. l Iversen, Eeidnn, Nrdregt. 2 Valsø, A., Elgesætergt. 47 Tvtte, B., Kngsgaardsgt. 2 Skletjener: Ellefsen, Edv., br i sklen. Lademens skle. verlærer: * Lien, Hans, Mellmveien 2 Bergslid, A., Indherredsveien 52 Steen, H., Mellemveien 22 Fuglheim, P., Nnnegt. 32 Klstad, P., Indherredsveien 10 Hjelde, Arnld, Mellemveien 22 Mksnes, G., Ark. Christiesgt. 11 Viksjø, H., Mellemv. 30 Øveraas, P., Mellemveien 16 Berg, E., Biskp Sigurdsgt. 12 Wisth, E., villa «Nrdgaard», Bakaunet Ekle, J., Ilevlden 12 Kjeldstad, laus, Hspitalsløkkene 4 III Arentz, Fanny, Nyveien 20 Berg, Dagny, Esenbrggt. 5 Crneliussen, Carline, Gyldenløvesgt. 9 Dahl, Kristine, Gl. Kngev., Eeperbanen Dahl, Susanne, Esenbrggt. 5 Garstad, Bergite, Mellemveien 20 Haave, Mali, Slhaug, Tybldtveien Hauge, K., Waisenhusets skle Kaurin, Svanhild, Mellemveien 20 Larsen, Bereth, Baahusgt. 14 a Nergaard, Ragna, villa «Smmerr», Strinda Stavrum, Nicline, Ø. Møllenberggt. 45 a Sehmedljing, Jhanne, Drnn.gt. 54 Viksjø, Jhanne, Mellemveien 30 Jenssen, Sigrid, Ø. Møllenberggt. 45 a Engen, Jhanna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Walseth, Hilda, Indherredsveien 22 Vangberg, Signy, Weidem.vei 21 Aas, Lydia, Wesseisgt. 29 Rinnan, Alfhild, N. Møllenberggt. 78 Varmb, Ragnhild, Hartmann, Hev. 3 f Ndland, Christie, Wesseisgt. 29 Ndland, Thea, Mellemveien 22 Vaktmester:. Eønning. Lilleby skle. verlærer: Henm, lav, Lilleby skle. Indskud mttas til Rente. s Arnljt, Harald, Ø. Møllenb.gt. 47 Fimland, Kristian, Mellemv. 30 Flemsæter, A., Nnnegt. 22 ' Flønæs, Alfred, «Liljenhaug», Wesseisgt. Føyn, Bjørn, Realsklen Mørkved, le, Fæstningsgt. 11 Ndland, Arne, Mellemv. 22 Saltnessand, Erik, Ankersgt. 11 Slheim, tt, Baahusgt. 17 Stkland, A. J., Mellemv. 20 Klykken, K., Kirkegt. 40 Sæternes, Jhan, Nidarhlmsgt. 4 II Øren, Erik, Udbyesgt. 7 Andersen, Marie Rll, Ø. Møllenb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møllenb.gt. 74 Danielsen, Ingebrg, Nidarhlmsgt. 4 Dietrichs, Eagna, Ilevlden 3 d Gergsen, Marit, Indherredsv. 10 Fssum, Gyda, Hspitalsløkkene 16 Hansen, Maja, «Ruud», Lilleby Henm,. Lysstøl, Lilleby skle Hernes, H., «Liljenhaug», Wesseisgt. Hkstad, Svanhild, Kirkegt. 36 Høyem, Reidun, «Gudmundstad», Møllebk. Kbr, Marie, Indherredsv. 25 Klykken, Helga, N. Baklandet 47 Kuløy, Ragnhild, Mellemv. 7 Kvam, Mildrid, Indherredsv. 63 Meland, G., «Liljenhaug», Wesseisgt. 29 Mittet, Astrid, Kirkegt. 41 Niclaisen, Marie, Ranheim Nielsen, Natalie, Rsenlrggt. 22 IV Pedersen, Marie, «Sandstad», Lilleby Einnan, Inga, Wesseisgt. 2 Sivertsen, Dris, Kirkegt. 13 Tangvik, Beret, N. Møllenberggt. 78 Thmassen, Magda, Ø. Møllenb.gt. 74 Wisth, Margit, Dalen blindeskle Skletjener: Eønning, ttar, Lilleby skle Singsaker skle, Øvre Singsaker verlærer: Skarland, N., br paa sklen. Bakøy, Ebbe, Arildsgt. 6 a Mxness, Karl, Wedelsgt. 5 Kløve, Erling, verlæge Kindtegt. 20 Flønes, Jn, Eidsvldsgt. 8 Krglund, J. P., Skansegt. 22 Snekvik, Sig., Eidsvldsgt. 11 Hørgaard, H. S., Eidsvldsgt. 10 Næss, H. L. H., Blusevldsbk. 10 Ytrehus, Kr., Eidsvldsgt. 7 Aksnes, Fr., Skrænten 7 Eøe, Nils, Kjøbm.gt. 10 Ytrehus, Andrea, Eidsvldsgt. 7 AKTIETRYKKERIET l TRNDHJEM ivatbanken l TRNDHJEM Flønes, Elise, Eidsvldsgt. 8.Bjørgum, Hilda Kvam, Parkveien 10 Anderssn, Marie, Lillegaardsbk, 3 : Aslaksen, Emma, Eidsv.gt. 8 Halset, lga, Fæstn.gt. 18 Halset, Anna, Fæstn;gt. 13 Aas, Kari, Hans Hagerupsgt. l /Andreassen, Ulla, Eidsvldsgt. 8 Hansen, Lvise, Men gaard, Strinda Grønlie, Marianne, Bubeim, Ridderv.gt. Wrm, Ynghild, Wilh. Strmsgt. 3 Hlst, Marie, Blæsevldstk. 9 Jensen, Gudrun, Elgesætergt. 19 Brenvaag, Laura, Ankersgt. 2 Knudsen, Brghild, Ankersgt. 7 Wld, Fredrikke, Elgesætergt. 4 Rønning, Sara, Grundtvigsgt. 2 Schulerud, Dagrun, N. Allé 10 Sellæg, Agnes, Karlslyst, Blusev.bk. Steen, Marit, Esenbrggt. 22 Tryggstad, Margt, Gløshaugen Bines, Sigrid, Vldsminde 4 Bjørnslie, Marie, Karlslyst, Blusev.bk. Trlla skle. l Bestyrer: " Statseide, P.., br paa sklen. Tlf Lærer: Nyhus, A., pensinatet, Trlla Mssige Stabseide, E., frue, br paa sklen Minsaas, Kitty, br paa sklen. j Waisenhusets skle, Kngsgaardsgt. 2. Sklebestyrer: Siljesæter,., kntrt. 12 1, br i sklen. I Bakken, Jn, Erl. Skakkesgt. 51 Eiiser, Einar, Bergljtsgt. l Kristiansen, Hilmar, Magn. d. Gdesgt. l Aasen, Gunvald, Elgesætergt. 35 l Lærer ved skmakersklen: lausen, L., Ø. Baklandet 46 Bødtker, C., Elgesætergt. 9 Brøttem, Gurine, Erl. Skakkesgt. l ISkletjener: Svæve,., br i sklen. Trnd h j ems handelsgymnasium Elvegaten, telefn kntrtid 1 2, traadte i virksmhet 6. september Dets ifrmaal er at utdanne elever fr handel eller anden praktisk virksmhet ved at meddele eleverne de grundlæggende teretiske g praktiske kundskaper g ved siden der- : av en høiere almendannelse. Handelsgymnasiet bestaar av et t-aarig frmiddagsfeirsus fr gutter g piker, hvilket begynder mkring 1. september, g av et etsaarig eftermiddagskursus fr piker, hvil- ket begynder mkring 10. januar. Under- M NRSKE HANDELSBANK Bankfrretninger 91 visningen ved den t-aarige avdeling mfatter: Handelslære g handelsret, statsøknmi, handelsregning, bkhlderi g kntrarbeide, varekundskap g kemi, fysik, gegrafi, særlig handelsgegrafi, histrie, særlig handelshistrie, nrsk, tysk, fransk, engelsk, handelskrrespndance, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift g de valgfrie fag russisk g spansk. Undervisningen ved den et-aarige avdeling mfatter: Handelslære g handelsret, handelsregning, bkhlderi g kntrarbeide, nrsk, tysk, engelsk, handelskrrespndanse, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift g g det valgfrie fag fransk. Gymnasiets bestyrelse er: Grserer Chr. Thaulw, knsul Ivar Lykke, knsul F. Kjeldsberg, sklebestyrer A. Ch. Føyn, verlærer J. G. Lund g gymnasiets direktør... Gymnasiets lærere er fruten direktøren: verlærer. Myhre, inspektør Per Skarland, verlærer G. Harbitz, verlærer Edv. Grimsrud, verlære H. Hlmen, assessr B. Leivestad, sekretær L. Fjærli, frk. B. Schulerud, agent kkenhaug, sprglærer Kagan, lærer G. Aasen g stud. real. Jnas Trndhjems musikskle Nedre Baklandet 75. Telefn Bestyrer: rganist scar Skaug, - Trndhjems private pikeskle Kjøbmandsgt. 24. Bestyrerinder: Frk. Kaja Ellingsen, Men gaard, Lade Frk. lga Bjerkan, Nyveien 16. Frk. Walbrg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljt Svendsen, Nnnegt. 17 Frk. Paula Ramsn, Erl. Skakkesgt. 52 Frk. Aslaug Nielsen, Vllabk. 24 Trndhjems tekniske mellemskle Telefner: Kntret Lærerne g vaktmester 620, kemiske labratrium 469, Munkegt. l g Vr Fruegt. 1. Sklens pgave er at gi sine elever en teknisk utdannelse sm kan gjøre dem skikket til at verta tekniske mellmstillinger, saasm byg- g murmestre, stillinger sm tekniske assistenter i d«n ffentlige g kmmunale administratin, bygningsførere, tegnere, kntraktører, verks- g fabrikmestre, ledere av mindre lysverker, skibsverfter, fabriker g andre industrielle anlæg,si.v. Sklen er 2-aarig med 4 halvaars klasser g har fagavdelinger fr elektrteknik, tekbesørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER

6 Frlang altid E. C. Dahls Bryggeris Kjøp aitid Jacb Dresser & Frakker Dress- & Buksetøier 93 : : cd l"* H-».2 *C Æ U z 0) cd SP fej a CL, nisk kemi (fabrikteknik), maskinteknik g bygningsteknik, denne eldste delt i 2 linjer fr husbygnng g fr vei-, vand- g brbygning. Undervisningsaaret begynder midt i. august. Sklen har et f rkursus, sm begynder i januar. Et illustrert skleprgram faaes ved henvendelse til kntret. ptagelseskrav fr faste elever: Mindst 17 aar, mindst 2% aars arbeide i praktisk teknisk bedrift eller ved lavere tekniske skler, hvr praktisk arbeide drive». Middelskleeksamen eller flkeskleéksamen med ptagelsesp-røve. Sklepengene i mellemsklen er 30 kr. halvaarlig g i frkurset 3 kr. maanedlig. Fripladser g elevstipendier utdeles til elever i mellemsklen. Ikke faste (hspiterte) elever kan gsaa ptages. Direktør: Sehulz, C., cand. real., Prinsensgt. 8 a verlærer g lærere ansat av verbestyrelsen: Sehulz, C. Lund, J. G., ingeniør g cand. real., «Maristuen», Ø. Singsaker Sllied, P. A., kemiker Halvrsen,. G., ingeniør, Nyveien 50 b Jhannesen, A. W., ing., Tyhldtveien 35 Hjelte, Claus, arkitekt, Elvegaten Alstad,., arkitekt, Kngensgt. 108 Michelet, J. L., ing., Græsbakken, Strinda Timelærere: Lie, B., verlærer, Bispegt. 9 c Christiansen, H., ing., N. Sings^kersl. 8 Hauge, A., pastr, Nedre Allé 7 Refsaas, ing, kemiker Walaasi, A. A. A., kaptein, Singsaker Fjærli, L. N.,.rjsakf., Krangaten l Faanes, H., elektring., Elvegaten 16 Kleven, F., «Daggry», Byaasveien Krglund, J. P., lærer, Skansegaten 22 Kasserer: i Schulerud, L., verlærer, Nedre Allé 10 Biblitekar: Alstad,., arkitekt Sekretær: Jhannesen, verlærer Vaktmester: lsen, J., Munkegaten l Mekaniker: Strvik, G., Bergsli, Bergsbakk. Labrant: Hembre, Kristian Trndhjems katedralskle er antagelig prettet i midten av 12te aarhundrede, middelskle, gymnasium med alle 3 linjer. Rektr: Jhanssn, H. J., cand. mag., «Heimstuea», Ø. Singsaker Lektrer: Schøyen, K., cand. real., Elvegaten 16 Schulerud, L., cand. real., Nedre Allé 10 A Smmerfelt, A., cand. mag., Klsterengen, Øen Gundersen, C. C., eand. mag., Kngensg. 84 Hartmann, Jac., cand. thel., Magnus den Gdesgt. 8 Juel,., cand. real., Arildisgt. 2 Pedersen, J. P., cand. mag., Nidarøgt. 88 Harbitz, G. P., cand. mag., Nedre Allé 24 Qvam, J., cand. real., Erik Jarlsgt. 4 Bjørge, J. H. B., cand. mag., Rsenb.gt. 27 Berg, K., cand. mag., Arildsgt. 10 Kleven, A., cand. mag. Lund, Wilh., cand. mag., Skansegt; 26 fe Lund, W., cand. mag., Haldensgt. 2 Eyssdal,., cand real., Tidemansgt. 15 Hel, I., cand. mag., Nedre Allé 14 Graff, Kaja Hlmen, frue, E. Jarlsgt. 2 Christie, H., cand. mag., Eidsvldsgt. 14 Fjeld, A., cand. thel., Magn. d. Gdesgt. 4 Hanssn, K. L., cand. real., Ridderv.gt. 29 Thilesen, A. Lund, cand. mag., Skanseg. 26b Steen, Alf, eand. mag., Kagensgt. 54 Landgraff, E., Sverresgt. l IV Enger, M., Kirkegaten 35 Wullnm, M. Ø. Møllenb.gt. 43 c Timelærere: Langdalen, Kngensgt. 40 Steen, G., Bergsligt. 17 III Vaktmester: Hagen, Jhan, E. Skakkesgt. 18 Trndhjems kmm. husmrskle Drnningensgt. 29. Bestyrerinde: Fru Jhanne Michelsen Trndhjems kmm. middelskle Lkaler paa Singsaker flkeskle. (Kntrtid Telefn 3166). Sklen er prettet ifølge bystyrebeslutning av 15de august 1912 g sattes igang Iste sptbr Den er 3-aarig, bygget paa flkesklens 7de klasse, g ptar elever fra Trndhjem g mliggende distrikter. Sklepengene er kr. 12'0.(K> pr. car. Elever sm gaar ver i «kln direkte frå Trndhjems flkeskles 7de klassa, g hvis frsørgere er hjemmehørende i Trndhjem, 'iar fri undervisn'n<? g- frit sklemateriel. Frå g med budgetaaret er sklett statsunderstøttet g har eksamensret, Bstyrer: Musum, Einar, cand. real., Elgesætergt. 31 III. Telf t verlærere: Hattrem, Søren, cand. mag., Eidsvldsgt. 11 Sivertsen, Lauritø, cand. fils., Weidemannsvei 21 I. Magnæs, Thr, cand. real., N. Allé 14 III. S Trndhjetns Haadverk- g gndysfrlbank Haugnæss, Kristian, cand. mag., Trmdsgt. 8 I Brdahl, Jhan, eand. thel., «Nøismhet», Strinda Muller, luf B., cand. mag., «Ksenhaug», Kønningsbk. Skjaanes, Ivar, Kngensgt. 61 Winge, Jhan, Gyldenløvesgt. 25 Tømmeraas, Martin, Strandveien 70 Braarud, Kirsti, Nyveien 5 7 III Fliflet, Marie, Nedre Allé 8 II Fjærli, Ingebrg Bilden, Krangaten l Øyaas, Gunhild, -Udbyesgt, 7 Aagaard, Berglit, «Vangen», Blusev. Bergsgaard, Haldis, Erik Jarlsgt. 2 Trndhjems Stengrafskle (Idar Hammer), Lilletrvet 2. Infanteriunderfficerssiklen Munkegaten 6, kaserne ved Kristiansten. Eleverne, der utdannes i en 4 maaneders trberedelsesskle med etterfølgende 3-aarig Adams Express Jmfrugaten 8. Visergut- & flyttefrretning. Flytninger inden- g utenbys. Bud. Frtldning g speditin. skle, har fri undervisning g frit phld. Antagelse sker ved direkte henvendelse til sklen inden 15de december. fficerer: Hirth, Hans, kaptein, chef, Nyveien 6 Bang, S., pr.løitnant, Museumsplads 3 Bjørnsn, Arnld, pr.løitn., Kasernen mdal, Sigurd, pr.løitn., Kasernen Underfficerer: Ødegaard,., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E., fnrer, Nnnegatea 30 Aune, Wald., sersj., Kasernen Grimsm, Jakb, sersj., Kasernen Jørum, lav, sersj., Kasernen Hirth, H., kaptein Ødegaard,., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E., furer, Nnnegaten 30 Aune, Wald., Kasernen Findahl, Th., verlærer, Berg, K., verlærei', Arildsgt. 10 Hartmann, Jacb, verl., Magn. d. G. gt. 8 Bjørge, H. B., verlærer, Skansegt. 12 Qvam, L, verlærer, Erik Jarlsgt. 8 Blme, S., sersjant Hel, J., verlærer, N. Allé, Singsaker Strøm, kaptein, Ranheim Eriksen, kaptein, «Gdthaab», Øen D. Befrdringsmidler Møbeliagring. Ind- g utpakning. Reisetøi g varer hentes g bringes. Frbindelse i Kristiania: Kristiania Vieergutkntr. Aittmbildrscher Strtrvet: U 327, Fin Cnradi, Prinsensgt. 10 b U 332, Jhan Hammer, E. Skakkesgt. 18 U 334, Kr. Jensen, Gl. Kirkevei 14 a II321 g 336, Chr. Mksnes, Prinsensgt. 22 U 339, Einar H. Flataas, H. Nissensgt. 12 U 323, Jh. M. Nisen, Ths. Angellsgt. 5 U 345, C. G. Larsn, N. Møllenb.gt. 31 U 346, B. Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 TJ349, Jh. Hammer, Erl. Skakkesgt. 18 U 515, H. Sagm, Drnningensgt. 51 U 324 U 333, II503, U 512, II 513, Søndre II 524, U 328, g 326, Haavard Sagm, Drnn.gt. 51 Jn Skjemstad, Prinsensgt. 7 le Hlm, Kirkegaten 5 Arne Wld, Sandgaten 21 Jhan Lund, Ftveiten 4 gate: R. J. Schei, Sandgaten , 510 g 523, F. Carlsen, Prinsensgt. 10 b U 329, 330', 335, 504, 507, 508 g 521, scar Vinje, Aptekervt. 8 U 331, 338 g 511, Rich. Schei, Sandgt. 35 U 348 g 509, Tøvis Bratsberg, Apt.vt. W. Verftstmten: U 322, le. Sande, Ø. Baklandet 37 II325, Sigurd Jakbsen, Prinsensgt. 5 II505, laf Schive-Berg, Hlstvt. 6 II525, J. H. Letnes, N. Baklandet 18 II 501, Albert M. Svea, Vllabakken 8 II 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b II519, Isak Garm, Hvlden 3 d II522, ve Dahl, 'Gunnerusgt. 2 DEN NQRSKE HANDELSBANK %F&?2rtSS S & IC S 03 rnm agq» ca

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

Norsk V* Orient. Cisraretfabrik

Norsk V* Orient. Cisraretfabrik Frlang altd E. C. Dahls ryggeres 0. Interessen fr Trndhjem g trønderske Egne gjennem Pressen, Annøncer, rehurer.. b. at sage tlveebragt Mdler tl saadan Reklame c. at vrke fr ratnel Drft.af Hteller g fr

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv.

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv. - 436 - LAF SÆTTéfl). Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem. lier, jtfaler- «$ fctrvevarer, fernisser, T$ørsten~ binderarbeider, Sæber, fiudsectrtikler, jtfetctller etc. jthe $rter Jpap samt 3"al$smurning.

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING Kjøp aitid Jacb Mathesns ; :,t9±tte: f ia r* H 9 É e Q >*> ff H M. MNSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING EUG SKAKKES GATE 21 H. S" mm ( «a øi Første A. ffentige Bygninger, Kntrer g Banker etc. Nærværende Avdeing

Læs mere

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg,

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg, 13 g -M ca æ CD " 011-60 Kjb Jacb Haisetks anerkjendte Brødvaref. Trndhjems Teefnanæg, Kngensgt. 8 Bestyrer: Seand, Bernh., Teegrafinspektør Weidemansvei 2 Bkhder, Hannem, T. Bestyrerinder: Due, Kathrine,

Læs mere

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat Kjep altid Jacb Mathesns 649 H. BERNTSEN DAME- G HERRESKRÆDDER THMAS ANGELLS GATE 3 TELEFN 3644 iste KLASSES FRRETNING LAGER AV T01ER i CS 3 % 4de Avdeling. K* r Fagregister. Advkater g sakførere: 1-h,A.

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen 374 A s BERG & C f II.» Hi. Fallan, % Ftgrafiske^Artikier, Kdak Fiims Develping and Printing Telegr.adr. :,,Berg" Rørvik i 'Namdalen Kullager Dampskilbsexpeciitin JC Telegramadr. : Jacb Wiig" Rørvik i

Læs mere

Privatbanken i Trondhjem

Privatbanken i Trondhjem 8 a,43 V* tt c s-, Q Kjøb Jacb Halseths frtrinlige Brød varer. Frue Gade, Vr 5. Aalberg, Ingebrg, Enke Palle, Andreas, Smed Rasmussen, Rikard, Skrædder Haukland, Bernhard, Frretningsfører Vulvik, Karen,

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71 Referat Ekstrardinær Generalfrsamling Ejerfreningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sapph, Mejlgade 71 1. Valg af dirigent g referent Dirigent: Mikkel Agerbæk Referent: Christian

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

RESULTATER VDMU D11. Sæby 28.09.2014. Arrangør: SIK80

RESULTATER VDMU D11. Sæby 28.09.2014. Arrangør: SIK80 RESULTATER VDMU D11 Sæby 28.09.2014 Arrangør: SIK80 DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER HÆK SØN KL. 11.15 ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) w: -0.1m/s 1 11.95 SAM Eigil Hlm Olesen -2004 Skive AM 959p 2

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Elettricitfit5-ForreliiiiieiiA.E.6.

Elettricitfit5-ForreliiiiieiiA.E.6. 268 Elettricitfit5-FrreliiiiieiiA.E.6. Ingeniør. M. R A N H E l M. Privatbanken i Tfndhjem udfører alle alm. Tredje Afdelmg. Frtegnelse ver Gader, Huse g disses Bebere.? ier, -i Assi*tet*@t Lagst* af elektrisk

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66 67.E "iu 10 (O E j m Veivæsenet i Sør-Trøndelag, Veikontoret Søndregl. 16 II. Kontortid 9 3 Overingeniør: Rode, holig Kjøbmandsgt.

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER c E S «3 PL, Q j j (U C «j "S 60 B D Kjøt) Jcb HSseths eerkjéndte BrødFrer. 208 Myklebust, Ann, Husbest., Nyv. 3 Bine, Enke, Dnielsvi 8 Myklebust, J. Kr., Bktrykker, Utg. v «Flketidende», Munkeg. 21, Tlf.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger Fuldstændig rapport 10.10.2001 23:00 Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger CVR-nr.: 15238712 Navn: HUMMEL A/S Stiftelsesdato:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere Nyhedsbrev Nr. 9 den 10. april 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse HMU bakker p m Stabens arbejdsmiljøgruppe vedr. rygning i Herning Beslutning får indvirkning gså andre steder læs mere HMU beslutning

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

i Trondhjem Fjerde Af del ing. Fagregister: Henrik Løcke Kontor & Privatbolig: Kongensgd. 18 Telefoner: 641 & 970 . 389. ' * S.

i Trondhjem Fjerde Af del ing. Fagregister: Henrik Løcke Kontor & Privatbolig: Kongensgd. 18 Telefoner: 641 & 970 . 389. ' * S. 388 i Trondhjem udfører alle alm.. 389. ' * S. SØR A AS JMFRUGADEN I r- TRNDHJEM ' TELEFN 2188. KJØD-, FLESK-, PØLSE-, & PS KJÆR FR RETNING Fjerde Af del ing. i :llt ^ J jii^ t: i pj^:i:l ;i^^ Fagregister:!;i!fj

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING

Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING xvi Privtbnken i Trndhjem utfører e m. Bnkfrretninger Tiæg g Retteser nmedt under Bkens Trykning. "Beuté, Dmefrisørsn,. Tryggv.g. 34 Berg, Nr, Frretningsdme, Aridsg. 2 'Christinsen, Søren, Agenturfrretning,

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

niipærelser for Forretninprei

niipærelser for Forretninprei II ste 356 357 Scandincroie A åles u n d. pkygget niipærelser for Forretninprei o o Elektrisk Belysning. ===== Bad, stor Karl Seemana [forhen B. Sørensens Værksted] Gjelvangsveiten 3 anbefaler sig til

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening,

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening, Trondhjems Tvangsarbeidsanstalt. (,,Voll»n") Klostergaden l Forstander: < Gjedebo, T. A., bor i Anstalten Vagtmester: Kvakland, O., bor i Anstalten Opsynsbetjent: Rognhaug, E., Klostergaden 18 Opsynskvinde

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere