i^>» a c«> * jvrretnmcfsbankén (PRIVATBANKEN l TRONDHJEM asa* Bankforretninpr ja j 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i^>» a c«> * jvrretnmcfsbankén (PRIVATBANKEN l TRONDHJEM asa* Bankforretninpr ja j 13 "

Transkript

1 ti * * a c«> * ts t: JS z i^>» S-> 4» «$ ja j 13 <w bø S? :g *C X 82 jvrretnmcfsbankén Underfficerernes uniderstøtelsesfrening i Trndhjem Lkale: Parkkafeen, Vr Frtie gate 4. Bestyrelse: Gaustad, A. L., fanejunker (frmand) Aatl, -J.., km-sersj. (næstfrmand) Berg, J. M., sersjant Stkke, L., sersjant Guldsten, K agna, frue Ødegaard, Beret, frue tnes, Lvise, frue. I aaret 1919 er der utbetalt kr. 2, i enkepensiner g begravelsesbidrag m. v. Understøtteisesfreningen fr døvstumme fra det nrdenfjeldske distrikt, stiftet i Trndhjem 14de mars 1896, statuterne meddelt kngelig knfirmatin 21de nvember samme aar. Frmaal: 1) Gjennem samarbeide med frsørgere, frældre g kmmuner, presten paa hjemstedet ete., ved veiledning g øknmisk understøttelse at virke fr at den døvstumme efter utgangen av sklerne kan plæres i praktisk virksmhet g dygtiggjøres til at indta en selvhjulpen g agtet stilling. 2) Fr såa vidt midlerne tillater det at bidra til befrdring av de i Trndhjem bsatte døvstumme timelige g aandelige vel. Man blir medlem av freningen ved at érlægge en kntingent av kr pr. aar eller kr en gang fr alle. Freningens psparte kapital utgjrde ved utgangen av 1916 kr. 25, Av bestyrelsens medlemmer beskikkes et av Trndhjems stiftsdirektin, t vælges i lærerraadet ved de t i Trndhjem værende døveskler, g de t øvrige medlemmer vælges av, generalfrsamlingen, sm sammentrær hvert aar i mars maaned. Bestyrelsens frmand er fr tiden: Løeke, C., sklebestyrer. Vieefrmand: Frk. E. Brinhcmann. Kasserer g sekretær: Kindseth, frk. I Ijestyrelsen: Vld, S., frue Swenssn, frue-. Gamlehjem fr døve, Trpndhjem Freningen stiftedes 20. mars 1915, g dens frmaal er at samle midler til prettelse g drift av et gamlehjem i Trndhjem fr døve frå det nrden- g vestenfjeldske distrikt. Medlem av freningen kan enhver bli sm betaler en kntingent av kr aarlig eller mindst kr engang fr alle. Aktiékapital 6 Milliner Krner Freningens indsamlede kapital utgjrd» pr. 30. septbr kr. 37, Bestyrelsen er fr tiden: Skletest. M. Krkstad, frmand Lærer J. Høy, næstfrmand Frk. Helga Wexelseh, kasserer, / Klæbuv. 48 I Frk. Marie Kindseth, sekretær Frk. Brghild lsen. Freningen har gsaa en kvindefréning sm arbeider fr saken. Waisenhusstiftelsen Trndhjems Waisenhusstiftelse er psføiai ved en frening av t ældre stiftelser, nemlig, Barnehuset, prettet 1634, g Blaasklen, prettet 1718, hvilke stiftelser i 1732 blev slaat sammen g fra den tid kaldt Waisenhusstiltelsen. Stiftelsen er prettet fr fattige barn, der utsættes i byen eller paa landet. Stiftelsen har i aarenes løp undergat flere frandringer. Saaledes blev den med stiftelsen frbundne skle nedlagt 1810, men traadte igjen i virksmhet Siden den nye sklelv traadte i virksmhet, er sklen gaat ind under den almindelige flkeskle, hvis væséntligste utgifter utredes av stiftelsen, idet den skaffer lkale, lys, brænde g andel i lærerlønninger. I aaret 1918 utbetaltes pfstringsbidrag til 537 barn, kr. 44, Desuten har barna f rit sklemateriel g fri læge g~ medicih. Kapitalfrmuen utgjrde ved utgangen av samme aar ea. kr. 671, Frstander: Tvete, B. M., kntr i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kngelige nrske videnskabers selskab (Trndhjems Museum), Erling Skakkes gate 47 b. Telefn 879. Stiftet Har biblitek paa ver 130,000 bind. ldsakssamling paa ver 11,000 numre, myntsainling paa ver 17,500 numre, zlgiske samlinger, btanisk samling g mineralsamling. Fruten til samlingerne anvendes indtægterne til videnskabelige undersøkelser i det nrdenfjeldske Nrge g til utgivelse av et aarsskrift, Direktin: Smmerfelt, A., verlærer (præses) Nrdgaard,., knservatr (vicepræses) Getz, A., prfessr Beichmann, F. W. N., justitiarius Bueh, Axel, grsserer Berg, Andr., bankchef Sæland, S., prfessr T TDNDHTRM (PRIVATBANKEN l TRNDHJEM asa* Bankfrretninpr ldsaksamlingens bestyrer: Petersen, Th., knservatr De zlgiske samlingers bestyrere: \ Brch, Hj., dr. phils., knservatr (pattedyr g evertebrater) Nrdgaard,., knservatr ' (fugler, fisker, evertebrater) Den btaniske samlings bestyrer: Printz, H., knservatr Mineralsamlingens bestyrer: Schulz, C., direktør Myntsamlingens bestyrer: Bjørn, A. Biblitekar: Landmark, J. D., dr. phils. Sekretær: Gundersen, C., verlærer Kasserer: Fru Astrid Landmark. Vaktmester: Krglund, Bye. Vld, Tre g hustrus legat utdeler hver vaar til 6 trængende knfir- manter her i byen. l Frstander: Tvete, B. M., kntr i Waisenhuset. l Yngre handelsstands frening l Se Handelsstands frening, Yngre. : ;>' IfsØstbyens avhldslag, Arbeider i de østlige bydele, hvr 14-dag- Berntsen & Pøyns 2-aarige middelsklekursus, Trndhjem. Juel,., verlærer Pedersen, J., verlærer Hartmann, J., verlærer Gundersen, C., verlærer 83 lige møter (andenhver tirsdag i Ungdmslkalel, Strandveien 72). Frmand: Malerm.. TJtgaard. Østmarkens asyl pr. Trndhjem. Asylet tilhører Trndhjems by g Nrdg Sør-Trøndelags fylker. Trndhjems by har ret til at belægge halvparten av pladsene g begge fylker hver en fjerdepart. Asylets tillatte belæg er 230 patienter, 115 kvinder g 115 mænd. Frtrinsvis adgang til asylet har byens g fylkernes syke; men sindssyke fra andre distrikter kan ptas, naar pladsen maatte tulate det. Ingen sindssyke maa indsendes til ptagelse uten frutgaaende frespørsel m" plads. plysninger m de sykes tilstand meddeles kun av lægerne. De syke kan mtta besøk kun med lægernes samtykke. Telefnfrespørsler m syke g besøkstid fra 1 2 g 4 5. Direktør: Dr. J. Widerøe. Eeservelæge: Dr. J. Selmer Frvalter: Chr. K. Nørbech. Kassererske: M. Mørness. Qverpleierske: I. Thygesen. Kjøkkenchef: A. Balgaard. ldfrue: B. Msfjeld. Agrnm: L. Tvete. Maskinmester: H. Udnæss. C. Skler Den ffentlige skle fr døve i Trndhjem Bispegt. 9 b. Telefn 169. prettet Iste april 1825 ifølge kgl. reslutin av Iste nvember bklen, sm er ptagelsesskle fr det niden- g vestenfjeldske distrikt, ptar sm 'elever alle døve tårn inden distriktet, naar de har fyldt 7 aar. Skletiden er 8 aar, hvrav det første regnes sm et prøveaar, idet eleverne i dette efter begavelse deles mm i 3 avdelinger. De mest g de middels begavede elever frtsætter g fuldender sin sklegang ved sklen, mens de daarligst begavede ved prøveaarets utløp verflyttes til anden skle. Undervisningen meddeles efter talemetden. Sklen har fr tiden 104 elever, hvrav 88 interne g 16 externe. Utgiftarne vedrørende undervisningen utredes av statskassen, mens frpleiningsgdtgjørelsen (kr pr. aar ir interne g kr fr externe elever) likesm utgifterne ved beklædning utredes av frsørgeren (kjøbstads- eller amtskmmunekassen) mt delvis ralusin" hs vedkmmende herred. Bestyrer: C. Løcke, Br paa sklen. Tlf. 169 Wereide,., Drnningensgt. 76 Høy, J., Klæluveien 54 Hansen, H., Bispegaten 8 besørger INKASS prmpt g billig. «!! A_4. n_.. n il «i l/r-n n n f-t»i i mr> fr r»

2 Q) ( fl 'E 2 Frlang aitid E C Dahls Bryggeris Berge, Jhs., Baahusgt. 2 b Fjørtft, Arve, Klæbuveién 54 verland, laf R., Nrdre Høili, Tyhltv. Ustad, K., skmakerlærer, Brbakken 2. Kristiansen, H., gymnastiklserer, Magnus den Gdes gt. l Dahl, lav, skrædderlærer, Drnn.gt. 39 Griff, J., frk., Sverresgt. l a Swensen, M., frk., Munkegt Brinchmann, E., frk., Ths. Angellsgt. 4 Kindseth, M., Klæbuveién 48 Vld, Sigrid, Magnus d. Gdesgt. 4, Krkstad, F., Elgesætergt. 33 Reiersen, K., Bispegt. 9 b Fjærem, A., frk., Prinsensgt. 16 Thinn, W., frk., Bispegt. 9 b Kjelsberg, G., frk., Hspitalsløkkene 27 Meisterlin, A., frk., Bergslien Hltermann, F., frk., Magn. d. Gdesgt. 3 Hansen, "Barbra, frue, Bispegt. 8 Søbstad, Marie, Heimdal Husbestyrerinde: Sæther, Sigrid, br paa sklen. Vaktmester: Kristiansen, A., br paa sklen. Særklasserne prettet Bestyrer: Rønning, Halstein Lærer: Blling Øyen, J., frk. Hagen, Sfie, frk. Hvden, frue. Maskinistsklen Munkegaten.17. Telefn Bestyrelse: veringeniør J. Me (frinand) Ingeniør Weidemann Maskinist Karl Aune veringeniør Trget Ingeniør A. Rambeeh (bestyrer av sklen. Telefn 1016). Bestyrer A. Rambeeh Ingeniør Nyhus Kaptein K. A. Krgh. Myklands handelsskle Drnningens gate 12. Sklen er gdkjendt av handelsdepartementet, saaledes at avgangsvidnesbyrd fr de 1-aarige eller 6-maanedlige kurser er bestaat eksamen i bkhlderi, gdkjendes ved begjæring m næringsbrev paa kjøbmandshandel. Sklen er inddelt i: 1-aarige kurser i handelsfag g sprg 6-mndl. kurser i handelsfag g sprg 3-mndl. kurser i handelsfag 6-mndl. aftenkurser i handelsfag 6-mndl. kurser i stengrafi 3-mndl. kurser i stengrafi. Krte kurser i maskinskrivning. Fag: Dbbelt bkhlderi, regning, nrsk, tysk, engelsk, g fransk gramatik g handelskrrespndance, handelsret, handelslære. Veksellære, kntrarbeider, stengrafi, skrivning g praktiske øvelser. Alle fag er valgfrie. Plan tilstilles gratis g franc. lstad, Ellen, kvindelig haamdgjerningsskle Drnningens gate 29. Telefn 177 k. prettet i Sklen er en husflids- g haandgjerningsskle, der har til frmaal at bibringe unge piker den fr selverhverv frnødne indsigt g færdighet i industri g kvindelig husflidsvirksmhet, med særlig hensyn til hvad der tjener hjemmet til nytte g hygge. Sklen begynder 25. august g avsluttes 30. juni. Elever ptages til enhver tid av aaret, g har at melde sig til bestyrerinden. Undervisningsfagene: Praktisk skaftvævning i alle slags mønstre, samt praktisk kunstvævning saasm aaklæde- g billedvævning sv. Skræddersøm, linsøm, finere haandarb eider, fransk strykning, karding g spinding etc. Kursernes varighet: 3 maaneder g derver. Kurser i strykning 10 dage. Sklen: $% time daglig. Sklepengene betales frskudsvis. Sklens plan erhlde» paa frlangende. Bestyrerinde: Jhansen, Gustava, frue, Drnn.gt. 29. Svendgaard, Petra, frk., Klstergt. 76. Hammerstad, Ingebrg, frk., Bergsligt. 13 Skjelstad, Anna, frk., Elgesætergt. 46 Strler, Anne, Drnn.gt. 62. Petersens, frk., frskle til middelsklen Drnningens gate 8. Bestyrerinde: Frøken Magdalene Petersen. Fru Inga Dyblie t Frk. Laura Angell Frk. Nelly Thrsen Frk. Haldis Hem. t Remingtn institut fr maskinskrivning g stengrafi. Drnningens gt, 16. Telefn 659. Dacb Mathesns "*" Kl le - r ' Dra <* er Kaaper- & Dragtstffe 85 Slbergs, K., handelsskle Gdkjendt av handelsdepartementet. Kurser : 1-aarige, begynder Iste september. Halvaarige, begynder Iste september g 10de januar. 3-maanedlige begynder Iste september, i 15de september, 10de januar g 15de i mars. 4-maanedlige aftenkurser Iste ktber g 10de januar. : Halvårige kurser i tysk, engelsk g fransk handelskrrespndanse 15de september g 10de januar. Halvaarige kurser i stengrafi Iste september g 10. januar. 3-maanedlige kurser i stengrafi Iste september g 10de januar. Kurser i maskinskrivning begynder ved hvert maanedsskifte. Fag: ' '! Bkhlderi, handelsregning, veksel- g handelsret, veksel- g handelslære, praktiske kntrarbeider, nrsk, tysk, engelsk g fransk, samt skrivning, stengrafi g ma- Bkrmskrivning. " i Sjømandssklen Kngens gate 93. Telefn 741. Bestyrer: Andrff, K. S. Førstelærer: Klingenberg, H. S. Isachsen, J. W. Bakke, S. Samal, I. L. Stene, A., løitnant Pedersen, R. Dreyer Krgh, K. A., kaptein Blm, Chr., assessr Berg, Trygve, læge Lunder, le, diplming. pheim, A., marinekaptein Teknisk aftenskle, telefn 1995, mfatter 3 tekniske klasser, hver beregnet paa l aar eller 2 semestre a 4 maaneder. Undervisning meddeles i følgende fag: Nrsk, regnskapsførsel, regning g utmaalingslære, knstruktins- g prjektinstegning, frihaandstegning, naturkundskap g fagtegning med tilhørende undervisning, elektrteknik g mekanik. Knst. inspektør: Lund, J, G., verlærer DEN NRSKE HANDELSBANK Eriksen, Fr., ingeniør Aasgaard, laf, lærer Bigseth, A., lærer Halvrsen,. Q. Lindemann, ingeniør Flønæs, A., læier Høyem, Klaus, frstander Sivertsen, Just, ingeniør Wik, M., lærer Ørn, Erik, lærer Krgseth, Erling, arkitekt Paulsen, G., ingeniør Musum, sklebestyrer Strand, T., kaptein Landstad, M. B., ingeniør Brune, Jhs. lærer Lie, Benj., verlærer Bud: Elisæus Gustad. Nrges tekniske høiskle Trndhjem. prettet 1900, traadte i virksmhet Telefner: 3346 rektr, 3268 sekretær, 2387 k sekretariatet, 2388 kasserer, 2389 vaktmester i hvedbygningen. Nrges tekniske høiskle har til frmaal at meddele høiere teknisk undervisning paa videnskabelig g kunstnerisk grundlag g at fremme utviklingen av de tekniske videnskaper g av vr bygningskunst. Undervisningen mfatter følgende fagavdelinger: Avdeling I: Arkitektur Avdeling II: Bergfag Avdeling III: Bygningsingeniørfag Avdeling IV: Elektrteknik Avdeling V: Kemi Avdeling VI a: Maskinfag Avdeling VI b: Skibsbygning. Hertil kmmer VII: Den almindelige avdeling, sin mfatter de matematiske naturvidenskabelige g almendannende fag, der ikke tilhører "ngen bestemt fagavdeling. Undervisningen inden de enkelte fagavdelinger rdnes i 4-aarigé kurser. Nyt kursus begynder hver 1. september. Rektr: Prfessr Klbjørn Heje. Vieerektr: Prfessr Alfred Getz. Prfessrer: Arentz, S., ing., i maskinbygning. Birkeland, Richard, dr. phils., i matematik, Nidarøgt. 82. Bragstad,. S., dipl.ing., i elektrteknik, Tiedemans gt. 35. Bugge, Andr., arkitekt, i husbygningslære, Tiedemans gt. 17. Cllenberg, scar, dr. phils., Gløshaugen, i urganisk kemi. besørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER

3 .2.S.13 6 XI 86 i j*» frretningsbanken Getz, Alfred, berging., i grubedrift, Øvre Allé 23 a, Singsaker. Gjessing, Alf,"dipl.ing., i mekanisk teknlgi, Øvre Allé 23 b, Singsaker. Gunstensen, J. E., dipling., i bygningsingeniørfag, Kftgjeilene 4 b Heggstad, laf, ing., i vandbygning, villa «Vni», Øen Heje, Klbjørn, ing., i vei- g jernbanebygning, Erik Jarls gt. 8 II. Lutz, E., dr. phil,, i maskindele g løftemaskiner m. v., Nyveien 5 7. Jacbsen, K. F., i elektrteknik, Lade grd. Lindeman, Thv., dr. phil., i teknisk urganisk- kemi, Singsaker. Meyer, Jhan, arkitekt, i frm- g rnamentlsere, samt den nrske bygningskunst, Eidsvldsgt., Øvre Singsaker. Mørch, H. E., ingeniør, i skibsbygning, Eidsvldsgt., Øvre Singsaker; Pedersen, Harald, dr. ing., prfessr i metallurgi. Riiber, C. N., dr. phils., i rganisk kemi, Hans Hagerupsgt. 8. Ede, H. H., dr. ing., i mekanik, Munkegt. 19. Schmidt-Nielsen, S., dr. phils., ingeniør, i teknisk rganisk kemi, Tiedemansg. 9. Stabel, H. K., arkitekt, ekstrardinær prfessr i frihaandstegning. Sundby, G., ing., i vandkraftmaskiner, Nedre Allé 19, Singsaker. Sæland, Sem., cand. real., i fysik, Tiedemans gt. Vgt, J. H. L., dr. ing., i gelgi g metallurgi, Øvre Allé 10, Singsaker. Watzinger, Adlf, dr. ing., i varmekraftmaskiner, i elektrteknik, i bygningskunst, i gedæsi. Dcenter: Arneberg, Jan, ing., cand. real., i beskrivende gemetri, Berglits gt. 3. Bdfrss, Sven, dr. phil., i urganisk kemi Schieldrp, E. B., ing. i mekanikk., Eiddervldsgt. 24 Tambs-Lyche, cand. real., i matematik, villa «Aalbrg», Strinda. Bjørnstad, ing., lærer i materiallære Eriksen, kapt., instruktør i gymnastik Christiansen, Haakn., ing., i landmaaling, Parkveien 8. Falck,., i beskr. maskinlære. Grendahl, H., arkitekt, i husbygning fr ingeniører, Klæbuveien i pvarmning, ventilatin, sanitære anlseg m. v., Gasverket. Jakbsen, A., ingeniør, lærer i jernbetn. Jhannesen, W., i. bygningsingeniørfag fr arkitekter, Tyhldtveien 35. Brevlige g telégrsafiske utbetalinger Muller, I. M., ingeniør, i damplkmtiver, Berglitsgt. Nissen, N. C. H., majr, i bkhlderi, Kalvskindsgaten 6. Pedersen, Sverre, stadsarkitekt, i byplaner g jernbetn, Neufeldts gt. 10. Printz, H. E., knservatr, i btanik, Museumsplads 1....i mdellering. Escher Lund, A. F., ing., lærer i materialprøvningsfag, Klæbuveien 36. Assistenter:. Aarskg, Einar, stud. ing., assistent i brbygning g bygningsstatistik. Andersen, Paul A., stud. ing., assistent i beskrivende gemetri. Arvesen, le Peder, ing,, assistent i jernbetn. Berner, Endre Q., ing., assistent i rganisk kemi. Brchmann, Gerg, ing., assistent i skibsbygning. Bryn, Karl, ingeniør, assistent i tekn. rgan^sk kemi, Ark. Christiesgt. 7. Carstens, C. W., kand. min., assistent i mineralgi, Ark. Christiesgt. 4 a. Dignæs, S., ingeniør, assistent i varmekraftmaskiner. Firing, Wilhelm, ing., ^assistent i varmekraitmaskiner. Gjessing, Sverre, ing., assistent i brbygning g bygningsstatistik. Hals, A.., ing., assistent i elektriske Høeg, Jhs. Arb, ing., assistent i elektrteknik. Høye, Bjarne, ing., assistent i vei- g jernbanebygning. Lindemann, James, ingeniør, assistent i dynambygning.... assistent i ljemaskiner. Løken, Herman, ing., assistent i elektrteknik. Me, Carl, arkitekt, assistent i husbygning, Elgesætergt. Me, Trygve, ing., assistent i mek. teknlgi, Stavne. Mlin, Kurt, fil. lic,, assistent i fysik. Møller, Hans, tegner ved elektrteknisk inst.tut, Wesselsgt. 14. lsen, K., frelæsningsassistent i kemi, Fjæregt. 6. Paulsen, Jn, tegner, 3die assistent i maskindeler. Pedersen, Ingrid, frk., kntrassistent ved arkitektavdelingen, Sandstad, Lilleby Eambech,. W., ingeniør, assistent i teknisk rganisk kemi. Steineger, J., kaptein, assistent i 'fysik,. Tryggvessønsgt. 40, IV. AKTIETRYKKERIET l TRNHJEM PRIVATBANKEN l TRNDHJEM utfbreralle atmindelige Strand, T., ing., kaptein, assistent i mekanik, Trmdsgt. 3. Sundre, Knut, ing., assistent i maskinele- 1" menter, Elgesætergt. 45. Thune-Hlm, ingeniør, assistent i vandkraitmaskiner, Nidarøgt. 54, II. Walaas, ing., kaptein, assistent i vandbygning. Sekretariat g biblitek: Sekretær: Fjærli, L., cand. jur. & ec., Krangt. 1. Assistenter: Heiberg, Brghild, frk., Museumspl. l, IV. Grendahl, Marit, frk., Prinsensgt. 17, I. Løkke, Halldis, 'frk., «Aamt», Hltermannsvei, Strinda. Biblitekar: Ansteinsn, Jn. Assistent: Mørch, Luise, Klstergt. 70. Funktinærer: Vaktmester ved hvedbygningen: Bjørgum,. J., Høisklen Aune, Nils, labrant Sveen, K., labrant Christensen, Chr., labrant. Dahl, S., mek. elek. inst., N. Singsaker Élshaug, Einar, fyrbøter, Esenb.gt. 30 II Hlmerud, E., verksm., Neufeldtgt. 6. Betjent: Husby, A., gartner m. v., Gløsh. Husby, K., lalrant ved elektr. institut. Iversen, Anker, vaktm. ved bergstudiet, Kirkegaten 38 I. Paulsen, Jn, 3die assistent i maskindeler Vaktmester ved kemiske institut: Kjærnes, A., Høisklen. Thmassen, Tr., mekan. i vandkraftlab. Lassen,., maskinm.j Elgesætergt. 23 b Melseth,., labrant, Klstergt. 36 a Møller, H., tegner ved elektrteknisk institut. lsen, G., fyrbøter, Tyhldtveien 19 Danielsen, H. P., 2den maskinist. ; Eeed, Thv., inst.maker, Lillegaardens gr. 2 Reinan,, mekaniker, Elgesætergt. 45 III Slø, Albert, mekan. ved prøvn.anstalten. Steen, Arne, tegner j varmekraitlab. Uglem, N., labrant, Nrdre Jhnsgt. 4. Trndhjems brgerlige Realskle Vr Frue gt. l g 3 (prettet 1783), bestaar av: Gutteskle (smaaskle g middelskle) tilsammen 9 klasser, g pikeskle (10-aarig kursus), sm avsluttes med middelskle- Sksainen., i Realsklens direktin bestaar fr tiden? av følgende medlemmer: ' Løchen, laf, brgemester (frmand) Finne, Carl, grsserer Smmerfelt, Axel, verlærer. Swensen, Søren, sgneprest Bankfrretninger 87 Bruun, Fritz, grsserer. Sklens bestyrer (inspektør), A. Chr. Føyn, cand. real., Vr Frue gt. l, har kntrtid kl Asphaug, M., N. Baklandet 10 Cllett, P., dr. phils., N. Møllenb.gt. 82 Eriksen, H. A., kaptein, «Gdthaap», Øen Haugen, G., cand. phils., Sverresgt. l a ttesen, J. A., resid. kapel., Nrdheim, Klingenbergløkken Ryen, Th., cand. phils., Elgesætergt. 47 Steen, A., cand. mag., «Heim», Strinda Vangen, N., cand. thel., Nnnegt. 10* Austeen, E., Baahusgt. 7 Esbensen, A., Wilh. Strmsgt. 3- Esbensen, M., Elgesætergt. 33 Frst, Angelique, Wilh. Strmsgt. 3. Hansen, S., Kngensgt. 43 Hanssen Lange, C., Museumsplads l Hirthøy, M., Hspitalsgt. l Hltermann, Fr., Prinsensgt. 8 Jhnsen, Hilda, Sandgaten 29 Kbrd, Nathalie, Kngensgt. 66 Meisterlin, A., «Bergslien», Stenberget Midelfart/W., Kjølmandsgt. 8 vn Quillfeldt, H., Drnn.gt. 68 Trgersen, S-> N. Møllenberggt. 29 a Swensen, B., Wilh. Strmsgt. 7 Swensen, W., Munkegt. 30 Trgersen, S., Prfessrveien 3 Kasserer: Vangen, N., cand. thel., kntr Fruegt. l, tirsdag, trsdag g lørdag kl. 5 6 Sklebud: Garberg, P.,br i Frue gt. 1. Fyrbøter: Meistad, A., Fr Frue stræde l a Trndhjems fagskle Kngensgt Trndhjems flkeskler Sklestyrets medlehuner fr 1929: 1. verlærer Å. Smmerfelt, Klsterengen, Øen 2. Lærerinde frk. Mina Middelfart, Kjøbmandsgt r,sakf. E. B. Bøekinan, Nidarøgt. 82 f verlærer Jae. Hartman, Magn. d. Gdesgt Kjøbm.. Aavatsmark, Sørstuen, Øvre Singsaker 6. Fru.Fredrikke Herzberg, Hans Hagerupsgt. l 7. Skrædder Lars Alstad, Hspitalslk Jurnalist K.. Thrnæs, Eidderv.g. 34 besørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER

4 FRLANG altid E. 6. Dahls Bryggeris MINERALVAND jøp aiiid 3acb Kjletøier, Blusetøier Silketøier & Pyntesaker 89 l C cs JQ U zs cd i-, tu 9. Steretypør Karl Schjetne, Ark. Christiesgt. 4 b 10. Smed. B. lsen, Baahusgt Dr. 8. Bang, Kngensgt Fru Ingebrg Aas, Indherredsv Bes. kap. Thv. Lunde, Elgesætergt Snekker Gerg Eliassen, Kngensgt Lærer Aksel Stene, Magn. d. Gdesg Lærerinde frk. Dagny Berg, Bsenb.g verlærer L. B. Sivertsen, Weidem.v Lærerinde fru Ingebrg Fjærli, Kr ang. l 19. ' Brgerm. laf Løeken, Drnn.gt. 8. Varamænd fr nr. l 6: Bygmester Martin Jacbsen, Kirkégt. 3 b, verknduktør Jh. Krgstad, Lillegaardens grund 2, stykjunker Aage Bisan, Ankersgt. 13, bankbud Carl Jacbsen, Tyhldtveien 12. Våramænd fr nr. 7 10: Assuraneeinspektør le Eidem, Eidsvldsgt. 39, utsalgsbestyrer. P. Sæther, Elgesætergt. 25, gasverksarbeider le Binnan, Nedre Ilen 29, sprvkter laf Me, Bønningssletten 6. Varamand fr nr. 11: Frstander B. M. Tvete, Waisenhuset, fr nr. 12 verlærer lav Henm, Lilleby skle, fr nr. 14 bygmester Jhs. Me, Kngensgt. 32, fr nr. 16 lærerinde fru Nesheim, Nyveien 50 b, fr nr. 17 verlærer 8. S. Hattrem, Eidsr vldsgt. 16, fr nr. 18 lærerinde frk. K. Braarud, Nyveien 5 7. Skleinspektøren, kntrtid 12 l, Sverresgt. 10 Sekretæren, 11 1 g 5 6. Skleinspektør:. K. Eibsskg* Sverresg. 10 Sekretær: Arnld Wik, Klæbuvéien 53. Sklernes tilsynsutvalg: Kalvskindets skle: Frk. Wilhelmine Middelfart, Kjøbm.gt. 8 (frrnand) Alstad, Marie, frue. Vean, P., havnearbeider. Nøst, H., snekker. Ilens skle: Sgneprest Birger Hall (frm.) Bkseth, Marie, frue Strømsnes, Th., lssearb. Skare, G., verpleier Waisenhusets skle: Bang, S., læge (frm.), Kngensgt. 20. Svanhlm, stiftsprvst. Marstein, Ingebrg, frue Fkseth, vgnmand Knudsen,., kjøbm. Baklandets skle: Fru Fredrikke Hertzberg (frm.),. Hans Hagerupsgt. l Wld, Klara, frue Fss, Jhan, snekker Wangsm", vgnmand. Bispehaugens skle: lsen,. B., smed (frmand) Sgneprest B.. Weider Venaas, pstbud Sivertsen,., snekker Krgh, frue rademens skle: Fru dr. Ingebrg Aas (frmand) Bes. kap. ttesen Dahl, Thra, frue Laugseth, Anna, frue Sæther, Alfr., arbeidsfrmand. Lilleby skle: Thrnæs, K.., jurnalist (frmand) Sgneprest Stabell Leistad, Mairgida, frue Skjenstad,., snekker Vaktmester Vinje Singsaker skle: Aavatsmark, kjøbm., frmand Bes. kap. Jenssen Gjne, Kitty, frue Jakbsen, C., bankbud Sivertsen, Adlf, lagerarbeider Trlla skle: Sehjetne, steretypør, Ark. Christiesg. 4 b. (frmandj Sgneprest Birger Hall Nrberg, B., bkhlder Isdahl, Lars, arb. Skarhlt, L., arb. Sklens verlærere har kntrtid: Kalvskindets skle: 12 l Ilens skle: 12 l Waisenhusets skle: 1^ 2. Baklandets skle: 12 l Bispehaugens skle: 12 l Lademens skle: 12 l Lilleby skle: 12 1 Singsaker skle: 12 l Trlla skles lærere træffes helst kl Baklandets skle, Nygt. 19 g N. Baki. 40. Bønning, Hallstein, bestyrer, br i sklen. Blling, Julius, Klstergt. 74. Hauge, S., Drnningensgt. 58. Paasche, M., Munkegaten 3 Hagen, Sphie, Klstergt. 18. Skletjener: Aune, Chr., br i sklen. Bispehaugens skle, Nnnegaten 19, in<jgang frå Weidemannsvei. verlærer: Håknsn-Hansen, M. K., kntrtid 12 l, br i skle* Stavseth, J. A., Gyldenløvesgt. 23 Beiten, Th., Fæstningsgaten 13 Trndhiems Haandverk- s Industribank Lynge-Bigseth, %.., Ø, Møllenb.gt. 45 b ; Wingé, Jh., Gyldenløvesgt. 25 ' Mørkved, E., Nnnegaten 32 Jørgensen, E., Nnnegaten 15 Haizgan, A., Haldensgt. 4 Meland A., Esenbrggt. 22 Fllestad, R., Skansegaten 20 lsrud, Ingv., Skansegaten 26 b Pulsen, K., Søndregt. 6 Mksnes, R., Skansegaten 2 Østby, G., Kirkegaten 36 Ytrehus, S., Strindveien 44 Thun,., Skrænten l Kvaale,., N. Møllenb.gt. 61 Øyen,.Jenny, Kirkégt. 23 Hammer, Petra, Nnnegt. 8 Briin-Ekerhvd, Anna, Haldensgt. 8 Hel, Gudrun, Baahusgt. 2 a Blling, Aslaug, Klstergt. 74 Nrdli, Pauline, Kngensgt. 43 Bernhft-Sivertsen, Charl., Weidemwei 21 Thmsen, line, Erl. Skakkesgt. 17 Brgen, Elisabeth, Liljenhaug, Wesselsg. Jørgensen, Elisabeth, Ø. Møllenb.gt. 45 a Jhannesen, Anna, N. Møllenb.gt. 25 a Crneliussen, Charltte, Gyldenløvesgt. 9 Wangberg, Edle, Weidemansvei 21 Haabjørn, Petra, Weidemansvei 2 Brun, Dminica, Gyldenløvesgt. 11 Jenssen, Anna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Brthen, Edvarda, N. Baklandet 37 lsen, Christiane, Gyldenløvesgt. 23 Hassel, Jhanne, Drilveiten 6 kstad, Albertha, Ø. Baklandet Lrentzsen, Anna, Vldsminde l Hlmsen, Amunda, Kirkégt. 15 a Buchhldt, Julie, Weidemannsvei 2 Lrentsen, Bergljt, Ø. Baklandet Silseth, Anna,. Tryggv.gt. 43 Dillner, Aagt, Bakaunet 36 Herstad, Sfie, Indherredsveien 68 a Winther Paulsen, Astri, Søndregt. 6 Rambeeh, Fredrikke, Bsenbrggt. 14 Lyngaas, Brghild, Kirkégt. 41 Mønes, Kristina, Haldensgt. 4 Haugen, Helga,' Sverresgt. l a Skletjener: Aasgaard, Abel, Indherredsveien 65 Fredriksen, E., skmaker, br i sklen. Fyrbøter: Kristiansen, Erling, br i sklen. Ilens skle, Mellemilen l g 7 verlærer: Petersen, K., kntrtid 12 1, blig Mellemilen 2 Beenberg, Eyvind, «Bakkelund», jnyveibk. Jacbsen, Jacb DEN NRSKE HANDELSBANK Jhnsen, le, Østre Ilen 2 c I Kringlen, Birger, htel Metrpl, Nrdregt. 26 Nesheim, lav, Nyveien 50 b II Skjerve, Jh.s, Byaasveien 26 b II Sletvld, Bernt, Ilevlden 11 II Strand, Henrik, Kleistsgt. 2 I Eydning, Andr, Byaasveien 41 II tær er inder: Stene, E., tilsynslærerindé, Bergslig. 17III Alm, M., Bergsligt. 13 Blling, A., frue, Klstergt. 74 IV Daae, T., Elgesætergt. 30 II Dahl,., Sandgt. 51 II Dblaug, A., Sklegt. 2 d III Frfang, L, «Fagertun», Klæbuvéien Henning, B., Hans Hagerupsgt. 6 IV Kavli, L, Løkkegt. 3 III Kjeldsberg, G., Hspitalsløkkene 27 II. Kvam, V., Kftgj. 2 a III Larsen, L, Mellemilen l Lehn, Aagt, Drnningensgt. 35 Me, A., Drnningensgt. 24 II Nesheim, frue, Nyveien 50 b II Nesheim, Bønning, frue, Heimdal Nessjø, S., Nyveien 5 d Bichter, B., Bergsligt. 13 Smith, B., sklekj.lærerinde, «Rabben», Gl. Aasvei Stene, B., Mellemilen 21 II Stene, J., Drnningensgt. 4 II Øverland, H., Kftgj. 2 III Kalvskindets skle, Bispegt. 9 c, hjørnet av Sverresgt. g Bispegaten Lie, Benj., 12 l, br i sklen Aasen, G., Elgesætergt. 35 Aasgaard,., «Rmsdal», Singsakersl. Bang, M., Erl. Skakkesgt. 51 a Dalaker,., Østre Hen 2 c Elleraas, A. K., Wilh. Strmsgt. 3 Grønlie, A., Klæbuv. 48 Bøstad,., Klstergt. 25 Stene, A., Magnus d. Gdesgt. 8 Wik, M., Klstergt. 20 Grven, Sivert, Bispegt. 9 d Tilsynslærerindé : Dahl, Th., Skrænten 7 ndset, H., Drnningensgt. 60 Me, L., Kalvskindsgt. 4 Qvenild, H., Munkegt. 14 Ribsskg, T., Sverresgt. 10 Varmbe, E., Nidarøgt. 86 Varmbe, G., Nidarøgt. 86 Dessen, S., Klstergt. 20 Aas, Begine, Nidarøgt. 74 Vikbrg, J., Kirkégt. 11 a Aas, J., Nidarøgt, 74 besørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER P S m a n (D D PT i"a(d GB» 3 w å

5 d b z 5 w rø bi) 90 Jelstrup, A., Elvegt. 14 Figénbaum, A., Nrdregt. 9 Helgeby, Maren, Nidarøgt. 54 Helgeby, Marie, Nidarøgt. 54 Wahl, Karline, Ilevlden 16 Henm, B., Lilleby skle Øren,., Udbyesgt. 7 Aune, P., Wesseisgt. l Iversen, Eeidnn, Nrdregt. 2 Valsø, A., Elgesætergt. 47 Tvtte, B., Kngsgaardsgt. 2 Skletjener: Ellefsen, Edv., br i sklen. Lademens skle. verlærer: * Lien, Hans, Mellmveien 2 Bergslid, A., Indherredsveien 52 Steen, H., Mellemveien 22 Fuglheim, P., Nnnegt. 32 Klstad, P., Indherredsveien 10 Hjelde, Arnld, Mellemveien 22 Mksnes, G., Ark. Christiesgt. 11 Viksjø, H., Mellemv. 30 Øveraas, P., Mellemveien 16 Berg, E., Biskp Sigurdsgt. 12 Wisth, E., villa «Nrdgaard», Bakaunet Ekle, J., Ilevlden 12 Kjeldstad, laus, Hspitalsløkkene 4 III Arentz, Fanny, Nyveien 20 Berg, Dagny, Esenbrggt. 5 Crneliussen, Carline, Gyldenløvesgt. 9 Dahl, Kristine, Gl. Kngev., Eeperbanen Dahl, Susanne, Esenbrggt. 5 Garstad, Bergite, Mellemveien 20 Haave, Mali, Slhaug, Tybldtveien Hauge, K., Waisenhusets skle Kaurin, Svanhild, Mellemveien 20 Larsen, Bereth, Baahusgt. 14 a Nergaard, Ragna, villa «Smmerr», Strinda Stavrum, Nicline, Ø. Møllenberggt. 45 a Sehmedljing, Jhanne, Drnn.gt. 54 Viksjø, Jhanne, Mellemveien 30 Jenssen, Sigrid, Ø. Møllenberggt. 45 a Engen, Jhanna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Walseth, Hilda, Indherredsveien 22 Vangberg, Signy, Weidem.vei 21 Aas, Lydia, Wesseisgt. 29 Rinnan, Alfhild, N. Møllenberggt. 78 Varmb, Ragnhild, Hartmann, Hev. 3 f Ndland, Christie, Wesseisgt. 29 Ndland, Thea, Mellemveien 22 Vaktmester:. Eønning. Lilleby skle. verlærer: Henm, lav, Lilleby skle. Indskud mttas til Rente. s Arnljt, Harald, Ø. Møllenb.gt. 47 Fimland, Kristian, Mellemv. 30 Flemsæter, A., Nnnegt. 22 ' Flønæs, Alfred, «Liljenhaug», Wesseisgt. Føyn, Bjørn, Realsklen Mørkved, le, Fæstningsgt. 11 Ndland, Arne, Mellemv. 22 Saltnessand, Erik, Ankersgt. 11 Slheim, tt, Baahusgt. 17 Stkland, A. J., Mellemv. 20 Klykken, K., Kirkegt. 40 Sæternes, Jhan, Nidarhlmsgt. 4 II Øren, Erik, Udbyesgt. 7 Andersen, Marie Rll, Ø. Møllenb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møllenb.gt. 74 Danielsen, Ingebrg, Nidarhlmsgt. 4 Dietrichs, Eagna, Ilevlden 3 d Gergsen, Marit, Indherredsv. 10 Fssum, Gyda, Hspitalsløkkene 16 Hansen, Maja, «Ruud», Lilleby Henm,. Lysstøl, Lilleby skle Hernes, H., «Liljenhaug», Wesseisgt. Hkstad, Svanhild, Kirkegt. 36 Høyem, Reidun, «Gudmundstad», Møllebk. Kbr, Marie, Indherredsv. 25 Klykken, Helga, N. Baklandet 47 Kuløy, Ragnhild, Mellemv. 7 Kvam, Mildrid, Indherredsv. 63 Meland, G., «Liljenhaug», Wesseisgt. 29 Mittet, Astrid, Kirkegt. 41 Niclaisen, Marie, Ranheim Nielsen, Natalie, Rsenlrggt. 22 IV Pedersen, Marie, «Sandstad», Lilleby Einnan, Inga, Wesseisgt. 2 Sivertsen, Dris, Kirkegt. 13 Tangvik, Beret, N. Møllenberggt. 78 Thmassen, Magda, Ø. Møllenb.gt. 74 Wisth, Margit, Dalen blindeskle Skletjener: Eønning, ttar, Lilleby skle Singsaker skle, Øvre Singsaker verlærer: Skarland, N., br paa sklen. Bakøy, Ebbe, Arildsgt. 6 a Mxness, Karl, Wedelsgt. 5 Kløve, Erling, verlæge Kindtegt. 20 Flønes, Jn, Eidsvldsgt. 8 Krglund, J. P., Skansegt. 22 Snekvik, Sig., Eidsvldsgt. 11 Hørgaard, H. S., Eidsvldsgt. 10 Næss, H. L. H., Blusevldsbk. 10 Ytrehus, Kr., Eidsvldsgt. 7 Aksnes, Fr., Skrænten 7 Eøe, Nils, Kjøbm.gt. 10 Ytrehus, Andrea, Eidsvldsgt. 7 AKTIETRYKKERIET l TRNDHJEM ivatbanken l TRNDHJEM Flønes, Elise, Eidsvldsgt. 8.Bjørgum, Hilda Kvam, Parkveien 10 Anderssn, Marie, Lillegaardsbk, 3 : Aslaksen, Emma, Eidsv.gt. 8 Halset, lga, Fæstn.gt. 18 Halset, Anna, Fæstn;gt. 13 Aas, Kari, Hans Hagerupsgt. l /Andreassen, Ulla, Eidsvldsgt. 8 Hansen, Lvise, Men gaard, Strinda Grønlie, Marianne, Bubeim, Ridderv.gt. Wrm, Ynghild, Wilh. Strmsgt. 3 Hlst, Marie, Blæsevldstk. 9 Jensen, Gudrun, Elgesætergt. 19 Brenvaag, Laura, Ankersgt. 2 Knudsen, Brghild, Ankersgt. 7 Wld, Fredrikke, Elgesætergt. 4 Rønning, Sara, Grundtvigsgt. 2 Schulerud, Dagrun, N. Allé 10 Sellæg, Agnes, Karlslyst, Blusev.bk. Steen, Marit, Esenbrggt. 22 Tryggstad, Margt, Gløshaugen Bines, Sigrid, Vldsminde 4 Bjørnslie, Marie, Karlslyst, Blusev.bk. Trlla skle. l Bestyrer: " Statseide, P.., br paa sklen. Tlf Lærer: Nyhus, A., pensinatet, Trlla Mssige Stabseide, E., frue, br paa sklen Minsaas, Kitty, br paa sklen. j Waisenhusets skle, Kngsgaardsgt. 2. Sklebestyrer: Siljesæter,., kntrt. 12 1, br i sklen. I Bakken, Jn, Erl. Skakkesgt. 51 Eiiser, Einar, Bergljtsgt. l Kristiansen, Hilmar, Magn. d. Gdesgt. l Aasen, Gunvald, Elgesætergt. 35 l Lærer ved skmakersklen: lausen, L., Ø. Baklandet 46 Bødtker, C., Elgesætergt. 9 Brøttem, Gurine, Erl. Skakkesgt. l ISkletjener: Svæve,., br i sklen. Trnd h j ems handelsgymnasium Elvegaten, telefn kntrtid 1 2, traadte i virksmhet 6. september Dets ifrmaal er at utdanne elever fr handel eller anden praktisk virksmhet ved at meddele eleverne de grundlæggende teretiske g praktiske kundskaper g ved siden der- : av en høiere almendannelse. Handelsgymnasiet bestaar av et t-aarig frmiddagsfeirsus fr gutter g piker, hvilket begynder mkring 1. september, g av et etsaarig eftermiddagskursus fr piker, hvil- ket begynder mkring 10. januar. Under- M NRSKE HANDELSBANK Bankfrretninger 91 visningen ved den t-aarige avdeling mfatter: Handelslære g handelsret, statsøknmi, handelsregning, bkhlderi g kntrarbeide, varekundskap g kemi, fysik, gegrafi, særlig handelsgegrafi, histrie, særlig handelshistrie, nrsk, tysk, fransk, engelsk, handelskrrespndance, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift g de valgfrie fag russisk g spansk. Undervisningen ved den et-aarige avdeling mfatter: Handelslære g handelsret, handelsregning, bkhlderi g kntrarbeide, nrsk, tysk, engelsk, handelskrrespndanse, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift g g det valgfrie fag fransk. Gymnasiets bestyrelse er: Grserer Chr. Thaulw, knsul Ivar Lykke, knsul F. Kjeldsberg, sklebestyrer A. Ch. Føyn, verlærer J. G. Lund g gymnasiets direktør... Gymnasiets lærere er fruten direktøren: verlærer. Myhre, inspektør Per Skarland, verlærer G. Harbitz, verlærer Edv. Grimsrud, verlære H. Hlmen, assessr B. Leivestad, sekretær L. Fjærli, frk. B. Schulerud, agent kkenhaug, sprglærer Kagan, lærer G. Aasen g stud. real. Jnas Trndhjems musikskle Nedre Baklandet 75. Telefn Bestyrer: rganist scar Skaug, - Trndhjems private pikeskle Kjøbmandsgt. 24. Bestyrerinder: Frk. Kaja Ellingsen, Men gaard, Lade Frk. lga Bjerkan, Nyveien 16. Frk. Walbrg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljt Svendsen, Nnnegt. 17 Frk. Paula Ramsn, Erl. Skakkesgt. 52 Frk. Aslaug Nielsen, Vllabk. 24 Trndhjems tekniske mellemskle Telefner: Kntret Lærerne g vaktmester 620, kemiske labratrium 469, Munkegt. l g Vr Fruegt. 1. Sklens pgave er at gi sine elever en teknisk utdannelse sm kan gjøre dem skikket til at verta tekniske mellmstillinger, saasm byg- g murmestre, stillinger sm tekniske assistenter i d«n ffentlige g kmmunale administratin, bygningsførere, tegnere, kntraktører, verks- g fabrikmestre, ledere av mindre lysverker, skibsverfter, fabriker g andre industrielle anlæg,si.v. Sklen er 2-aarig med 4 halvaars klasser g har fagavdelinger fr elektrteknik, tekbesørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER

6 Frlang altid E. C. Dahls Bryggeris Kjøp aitid Jacb Dresser & Frakker Dress- & Buksetøier 93 : : cd l"* H-».2 *C Æ U z 0) cd SP fej a CL, nisk kemi (fabrikteknik), maskinteknik g bygningsteknik, denne eldste delt i 2 linjer fr husbygnng g fr vei-, vand- g brbygning. Undervisningsaaret begynder midt i. august. Sklen har et f rkursus, sm begynder i januar. Et illustrert skleprgram faaes ved henvendelse til kntret. ptagelseskrav fr faste elever: Mindst 17 aar, mindst 2% aars arbeide i praktisk teknisk bedrift eller ved lavere tekniske skler, hvr praktisk arbeide drive». Middelskleeksamen eller flkeskleéksamen med ptagelsesp-røve. Sklepengene i mellemsklen er 30 kr. halvaarlig g i frkurset 3 kr. maanedlig. Fripladser g elevstipendier utdeles til elever i mellemsklen. Ikke faste (hspiterte) elever kan gsaa ptages. Direktør: Sehulz, C., cand. real., Prinsensgt. 8 a verlærer g lærere ansat av verbestyrelsen: Sehulz, C. Lund, J. G., ingeniør g cand. real., «Maristuen», Ø. Singsaker Sllied, P. A., kemiker Halvrsen,. G., ingeniør, Nyveien 50 b Jhannesen, A. W., ing., Tyhldtveien 35 Hjelte, Claus, arkitekt, Elvegaten Alstad,., arkitekt, Kngensgt. 108 Michelet, J. L., ing., Græsbakken, Strinda Timelærere: Lie, B., verlærer, Bispegt. 9 c Christiansen, H., ing., N. Sings^kersl. 8 Hauge, A., pastr, Nedre Allé 7 Refsaas, ing, kemiker Walaasi, A. A. A., kaptein, Singsaker Fjærli, L. N.,.rjsakf., Krangaten l Faanes, H., elektring., Elvegaten 16 Kleven, F., «Daggry», Byaasveien Krglund, J. P., lærer, Skansegaten 22 Kasserer: i Schulerud, L., verlærer, Nedre Allé 10 Biblitekar: Alstad,., arkitekt Sekretær: Jhannesen, verlærer Vaktmester: lsen, J., Munkegaten l Mekaniker: Strvik, G., Bergsli, Bergsbakk. Labrant: Hembre, Kristian Trndhjems katedralskle er antagelig prettet i midten av 12te aarhundrede, middelskle, gymnasium med alle 3 linjer. Rektr: Jhanssn, H. J., cand. mag., «Heimstuea», Ø. Singsaker Lektrer: Schøyen, K., cand. real., Elvegaten 16 Schulerud, L., cand. real., Nedre Allé 10 A Smmerfelt, A., cand. mag., Klsterengen, Øen Gundersen, C. C., eand. mag., Kngensg. 84 Hartmann, Jac., cand. thel., Magnus den Gdesgt. 8 Juel,., cand. real., Arildisgt. 2 Pedersen, J. P., cand. mag., Nidarøgt. 88 Harbitz, G. P., cand. mag., Nedre Allé 24 Qvam, J., cand. real., Erik Jarlsgt. 4 Bjørge, J. H. B., cand. mag., Rsenb.gt. 27 Berg, K., cand. mag., Arildsgt. 10 Kleven, A., cand. mag. Lund, Wilh., cand. mag., Skansegt; 26 fe Lund, W., cand. mag., Haldensgt. 2 Eyssdal,., cand real., Tidemansgt. 15 Hel, I., cand. mag., Nedre Allé 14 Graff, Kaja Hlmen, frue, E. Jarlsgt. 2 Christie, H., cand. mag., Eidsvldsgt. 14 Fjeld, A., cand. thel., Magn. d. Gdesgt. 4 Hanssn, K. L., cand. real., Ridderv.gt. 29 Thilesen, A. Lund, cand. mag., Skanseg. 26b Steen, Alf, eand. mag., Kagensgt. 54 Landgraff, E., Sverresgt. l IV Enger, M., Kirkegaten 35 Wullnm, M. Ø. Møllenb.gt. 43 c Timelærere: Langdalen, Kngensgt. 40 Steen, G., Bergsligt. 17 III Vaktmester: Hagen, Jhan, E. Skakkesgt. 18 Trndhjems kmm. husmrskle Drnningensgt. 29. Bestyrerinde: Fru Jhanne Michelsen Trndhjems kmm. middelskle Lkaler paa Singsaker flkeskle. (Kntrtid Telefn 3166). Sklen er prettet ifølge bystyrebeslutning av 15de august 1912 g sattes igang Iste sptbr Den er 3-aarig, bygget paa flkesklens 7de klasse, g ptar elever fra Trndhjem g mliggende distrikter. Sklepengene er kr. 12'0.(K> pr. car. Elever sm gaar ver i «kln direkte frå Trndhjems flkeskles 7de klassa, g hvis frsørgere er hjemmehørende i Trndhjem, 'iar fri undervisn'n<? g- frit sklemateriel. Frå g med budgetaaret er sklett statsunderstøttet g har eksamensret, Bstyrer: Musum, Einar, cand. real., Elgesætergt. 31 III. Telf t verlærere: Hattrem, Søren, cand. mag., Eidsvldsgt. 11 Sivertsen, Lauritø, cand. fils., Weidemannsvei 21 I. Magnæs, Thr, cand. real., N. Allé 14 III. S Trndhjetns Haadverk- g gndysfrlbank Haugnæss, Kristian, cand. mag., Trmdsgt. 8 I Brdahl, Jhan, eand. thel., «Nøismhet», Strinda Muller, luf B., cand. mag., «Ksenhaug», Kønningsbk. Skjaanes, Ivar, Kngensgt. 61 Winge, Jhan, Gyldenløvesgt. 25 Tømmeraas, Martin, Strandveien 70 Braarud, Kirsti, Nyveien 5 7 III Fliflet, Marie, Nedre Allé 8 II Fjærli, Ingebrg Bilden, Krangaten l Øyaas, Gunhild, -Udbyesgt, 7 Aagaard, Berglit, «Vangen», Blusev. Bergsgaard, Haldis, Erik Jarlsgt. 2 Trndhjems Stengrafskle (Idar Hammer), Lilletrvet 2. Infanteriunderfficerssiklen Munkegaten 6, kaserne ved Kristiansten. Eleverne, der utdannes i en 4 maaneders trberedelsesskle med etterfølgende 3-aarig Adams Express Jmfrugaten 8. Visergut- & flyttefrretning. Flytninger inden- g utenbys. Bud. Frtldning g speditin. skle, har fri undervisning g frit phld. Antagelse sker ved direkte henvendelse til sklen inden 15de december. fficerer: Hirth, Hans, kaptein, chef, Nyveien 6 Bang, S., pr.løitnant, Museumsplads 3 Bjørnsn, Arnld, pr.løitn., Kasernen mdal, Sigurd, pr.løitn., Kasernen Underfficerer: Ødegaard,., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E., fnrer, Nnnegatea 30 Aune, Wald., sersj., Kasernen Grimsm, Jakb, sersj., Kasernen Jørum, lav, sersj., Kasernen Hirth, H., kaptein Ødegaard,., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E., furer, Nnnegaten 30 Aune, Wald., Kasernen Findahl, Th., verlærer, Berg, K., verlærei', Arildsgt. 10 Hartmann, Jacb, verl., Magn. d. G. gt. 8 Bjørge, H. B., verlærer, Skansegt. 12 Qvam, L, verlærer, Erik Jarlsgt. 8 Blme, S., sersjant Hel, J., verlærer, N. Allé, Singsaker Strøm, kaptein, Ranheim Eriksen, kaptein, «Gdthaab», Øen D. Befrdringsmidler Møbeliagring. Ind- g utpakning. Reisetøi g varer hentes g bringes. Frbindelse i Kristiania: Kristiania Vieergutkntr. Aittmbildrscher Strtrvet: U 327, Fin Cnradi, Prinsensgt. 10 b U 332, Jhan Hammer, E. Skakkesgt. 18 U 334, Kr. Jensen, Gl. Kirkevei 14 a II321 g 336, Chr. Mksnes, Prinsensgt. 22 U 339, Einar H. Flataas, H. Nissensgt. 12 U 323, Jh. M. Nisen, Ths. Angellsgt. 5 U 345, C. G. Larsn, N. Møllenb.gt. 31 U 346, B. Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 TJ349, Jh. Hammer, Erl. Skakkesgt. 18 U 515, H. Sagm, Drnningensgt. 51 U 324 U 333, II503, U 512, II 513, Søndre II 524, U 328, g 326, Haavard Sagm, Drnn.gt. 51 Jn Skjemstad, Prinsensgt. 7 le Hlm, Kirkegaten 5 Arne Wld, Sandgaten 21 Jhan Lund, Ftveiten 4 gate: R. J. Schei, Sandgaten , 510 g 523, F. Carlsen, Prinsensgt. 10 b U 329, 330', 335, 504, 507, 508 g 521, scar Vinje, Aptekervt. 8 U 331, 338 g 511, Rich. Schei, Sandgt. 35 U 348 g 509, Tøvis Bratsberg, Apt.vt. W. Verftstmten: U 322, le. Sande, Ø. Baklandet 37 II325, Sigurd Jakbsen, Prinsensgt. 5 II505, laf Schive-Berg, Hlstvt. 6 II525, J. H. Letnes, N. Baklandet 18 II 501, Albert M. Svea, Vllabakken 8 II 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b II519, Isak Garm, Hvlden 3 d II522, ve Dahl, 'Gunnerusgt. 2 DEN NQRSKE HANDELSBANK %F&?2rtSS S & IC S 03 rnm agq» ca

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens

Læs mere

s Handels» & LandmandsbaÉen

s Handels» & LandmandsbaÉen 809 Utenbys annncep. Fagpegstep Apteker: Advkater g sakførere: Overretssakfører Peder BaRfee Stkmarknes INKASSO, PROCEDURE OG OMSÆTNING Offentlg aktr straffesaker Vesteraalen C. SCHULZ Overretssakfører

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURFREDN ING I NORGE 1921 lov Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA Landsforeningen: IN 1) HOLD side Aarsberetning for 1920 3 Østlandske Kredsforenitig: Aarsheretning for 1920 8 Regnskap for

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg 1880. er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 1828-30 Juni 1889, S.

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere