i^>» a c«> * jvrretnmcfsbankén (PRIVATBANKEN l TRONDHJEM asa* Bankforretninpr ja j 13 <w ti * * *C X 4» «O $ C. Skoler S->

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i^>» a c«> * jvrretnmcfsbankén (PRIVATBANKEN l TRONDHJEM asa* Bankforretninpr ja j 13 <w ti * * *C X 4» «O $ C. Skoler S->"

Transkript

1 ti * * a c«> * ts t: JS z i^>» S-> 4» «$ ja j 13 <w bø S? :g *C X 82 jvrretnmcfsbankén Underfficerernes uniderstøtelsesfrening i Trndhjem Lkale: Parkkafeen, Vr Frtie gate 4. Bestyrelse: Gaustad, A. L., fanejunker (frmand) Aatl, -J.., km-sersj. (næstfrmand) Berg, J. M., sersjant Stkke, L., sersjant Guldsten, K agna, frue Ødegaard, Beret, frue tnes, Lvise, frue. I aaret 1919 er der utbetalt kr. 2, i enkepensiner g begravelsesbidrag m. v. Understøtteisesfreningen fr døvstumme fra det nrdenfjeldske distrikt, stiftet i Trndhjem 14de mars 1896, statuterne meddelt kngelig knfirmatin 21de nvember samme aar. Frmaal: 1) Gjennem samarbeide med frsørgere, frældre g kmmuner, presten paa hjemstedet ete., ved veiledning g øknmisk understøttelse at virke fr at den døvstumme efter utgangen av sklerne kan plæres i praktisk virksmhet g dygtiggjøres til at indta en selvhjulpen g agtet stilling. 2) Fr såa vidt midlerne tillater det at bidra til befrdring av de i Trndhjem bsatte døvstumme timelige g aandelige vel. Man blir medlem av freningen ved at érlægge en kntingent av kr pr. aar eller kr en gang fr alle. Freningens psparte kapital utgjrde ved utgangen av 1916 kr. 25, Av bestyrelsens medlemmer beskikkes et av Trndhjems stiftsdirektin, t vælges i lærerraadet ved de t i Trndhjem værende døveskler, g de t øvrige medlemmer vælges av, generalfrsamlingen, sm sammentrær hvert aar i mars maaned. Bestyrelsens frmand er fr tiden: Løeke, C., sklebestyrer. Vieefrmand: Frk. E. Brinhcmann. Kasserer g sekretær: Kindseth, frk. I Ijestyrelsen: Vld, S., frue Swenssn, frue-. Gamlehjem fr døve, Trpndhjem Freningen stiftedes 20. mars 1915, g dens frmaal er at samle midler til prettelse g drift av et gamlehjem i Trndhjem fr døve frå det nrden- g vestenfjeldske distrikt. Medlem av freningen kan enhver bli sm betaler en kntingent av kr aarlig eller mindst kr engang fr alle. Aktiékapital 6 Milliner Krner Freningens indsamlede kapital utgjrd» pr. 30. septbr kr. 37, Bestyrelsen er fr tiden: Skletest. M. Krkstad, frmand Lærer J. Høy, næstfrmand Frk. Helga Wexelseh, kasserer, / Klæbuv. 48 I Frk. Marie Kindseth, sekretær Frk. Brghild lsen. Freningen har gsaa en kvindefréning sm arbeider fr saken. Waisenhusstiftelsen Trndhjems Waisenhusstiftelse er psføiai ved en frening av t ældre stiftelser, nemlig, Barnehuset, prettet 1634, g Blaasklen, prettet 1718, hvilke stiftelser i 1732 blev slaat sammen g fra den tid kaldt Waisenhusstiltelsen. Stiftelsen er prettet fr fattige barn, der utsættes i byen eller paa landet. Stiftelsen har i aarenes løp undergat flere frandringer. Saaledes blev den med stiftelsen frbundne skle nedlagt 1810, men traadte igjen i virksmhet Siden den nye sklelv traadte i virksmhet, er sklen gaat ind under den almindelige flkeskle, hvis væséntligste utgifter utredes av stiftelsen, idet den skaffer lkale, lys, brænde g andel i lærerlønninger. I aaret 1918 utbetaltes pfstringsbidrag til 537 barn, kr. 44, Desuten har barna f rit sklemateriel g fri læge g~ medicih. Kapitalfrmuen utgjrde ved utgangen av samme aar ea. kr. 671, Frstander: Tvete, B. M., kntr i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kngelige nrske videnskabers selskab (Trndhjems Museum), Erling Skakkes gate 47 b. Telefn 879. Stiftet Har biblitek paa ver 130,000 bind. ldsakssamling paa ver 11,000 numre, myntsainling paa ver 17,500 numre, zlgiske samlinger, btanisk samling g mineralsamling. Fruten til samlingerne anvendes indtægterne til videnskabelige undersøkelser i det nrdenfjeldske Nrge g til utgivelse av et aarsskrift, Direktin: Smmerfelt, A., verlærer (præses) Nrdgaard,., knservatr (vicepræses) Getz, A., prfessr Beichmann, F. W. N., justitiarius Bueh, Axel, grsserer Berg, Andr., bankchef Sæland, S., prfessr T TDNDHTRM (PRIVATBANKEN l TRNDHJEM asa* Bankfrretninpr ldsaksamlingens bestyrer: Petersen, Th., knservatr De zlgiske samlingers bestyrere: \ Brch, Hj., dr. phils., knservatr (pattedyr g evertebrater) Nrdgaard,., knservatr ' (fugler, fisker, evertebrater) Den btaniske samlings bestyrer: Printz, H., knservatr Mineralsamlingens bestyrer: Schulz, C., direktør Myntsamlingens bestyrer: Bjørn, A. Biblitekar: Landmark, J. D., dr. phils. Sekretær: Gundersen, C., verlærer Kasserer: Fru Astrid Landmark. Vaktmester: Krglund, Bye. Vld, Tre g hustrus legat utdeler hver vaar til 6 trængende knfir- manter her i byen. l Frstander: Tvete, B. M., kntr i Waisenhuset. l Yngre handelsstands frening l Se Handelsstands frening, Yngre. : ;>' IfsØstbyens avhldslag, Arbeider i de østlige bydele, hvr 14-dag- Berntsen & Pøyns 2-aarige middelsklekursus, Trndhjem. Juel,., verlærer Pedersen, J., verlærer Hartmann, J., verlærer Gundersen, C., verlærer 83 lige møter (andenhver tirsdag i Ungdmslkalel, Strandveien 72). Frmand: Malerm.. TJtgaard. Østmarkens asyl pr. Trndhjem. Asylet tilhører Trndhjems by g Nrdg Sør-Trøndelags fylker. Trndhjems by har ret til at belægge halvparten av pladsene g begge fylker hver en fjerdepart. Asylets tillatte belæg er 230 patienter, 115 kvinder g 115 mænd. Frtrinsvis adgang til asylet har byens g fylkernes syke; men sindssyke fra andre distrikter kan ptas, naar pladsen maatte tulate det. Ingen sindssyke maa indsendes til ptagelse uten frutgaaende frespørsel m" plads. plysninger m de sykes tilstand meddeles kun av lægerne. De syke kan mtta besøk kun med lægernes samtykke. Telefnfrespørsler m syke g besøkstid fra 1 2 g 4 5. Direktør: Dr. J. Widerøe. Eeservelæge: Dr. J. Selmer Frvalter: Chr. K. Nørbech. Kassererske: M. Mørness. Qverpleierske: I. Thygesen. Kjøkkenchef: A. Balgaard. ldfrue: B. Msfjeld. Agrnm: L. Tvete. Maskinmester: H. Udnæss. C. Skler Den ffentlige skle fr døve i Trndhjem Bispegt. 9 b. Telefn 169. prettet Iste april 1825 ifølge kgl. reslutin av Iste nvember bklen, sm er ptagelsesskle fr det niden- g vestenfjeldske distrikt, ptar sm 'elever alle døve tårn inden distriktet, naar de har fyldt 7 aar. Skletiden er 8 aar, hvrav det første regnes sm et prøveaar, idet eleverne i dette efter begavelse deles mm i 3 avdelinger. De mest g de middels begavede elever frtsætter g fuldender sin sklegang ved sklen, mens de daarligst begavede ved prøveaarets utløp verflyttes til anden skle. Undervisningen meddeles efter talemetden. Sklen har fr tiden 104 elever, hvrav 88 interne g 16 externe. Utgiftarne vedrørende undervisningen utredes av statskassen, mens frpleiningsgdtgjørelsen (kr pr. aar ir interne g kr fr externe elever) likesm utgifterne ved beklædning utredes av frsørgeren (kjøbstads- eller amtskmmunekassen) mt delvis ralusin" hs vedkmmende herred. Bestyrer: C. Løcke, Br paa sklen. Tlf. 169 Wereide,., Drnningensgt. 76 Høy, J., Klæluveien 54 Hansen, H., Bispegaten 8 besørger INKASS prmpt g billig. «!! A_4. n_.. n il «i l/r-n n n f-t»i i mr> fr r»

2 Q) ( fl 'E 2 Frlang aitid E C Dahls Bryggeris Berge, Jhs., Baahusgt. 2 b Fjørtft, Arve, Klæbuveién 54 verland, laf R., Nrdre Høili, Tyhltv. Ustad, K., skmakerlærer, Brbakken 2. Kristiansen, H., gymnastiklserer, Magnus den Gdes gt. l Dahl, lav, skrædderlærer, Drnn.gt. 39 Griff, J., frk., Sverresgt. l a Swensen, M., frk., Munkegt Brinchmann, E., frk., Ths. Angellsgt. 4 Kindseth, M., Klæbuveién 48 Vld, Sigrid, Magnus d. Gdesgt. 4, Krkstad, F., Elgesætergt. 33 Reiersen, K., Bispegt. 9 b Fjærem, A., frk., Prinsensgt. 16 Thinn, W., frk., Bispegt. 9 b Kjelsberg, G., frk., Hspitalsløkkene 27 Meisterlin, A., frk., Bergslien Hltermann, F., frk., Magn. d. Gdesgt. 3 Hansen, "Barbra, frue, Bispegt. 8 Søbstad, Marie, Heimdal Husbestyrerinde: Sæther, Sigrid, br paa sklen. Vaktmester: Kristiansen, A., br paa sklen. Særklasserne prettet Bestyrer: Rønning, Halstein Lærer: Blling Øyen, J., frk. Hagen, Sfie, frk. Hvden, frue. Maskinistsklen Munkegaten.17. Telefn Bestyrelse: veringeniør J. Me (frinand) Ingeniør Weidemann Maskinist Karl Aune veringeniør Trget Ingeniør A. Rambeeh (bestyrer av sklen. Telefn 1016). Bestyrer A. Rambeeh Ingeniør Nyhus Kaptein K. A. Krgh. Myklands handelsskle Drnningens gate 12. Sklen er gdkjendt av handelsdepartementet, saaledes at avgangsvidnesbyrd fr de 1-aarige eller 6-maanedlige kurser er bestaat eksamen i bkhlderi, gdkjendes ved begjæring m næringsbrev paa kjøbmandshandel. Sklen er inddelt i: 1-aarige kurser i handelsfag g sprg 6-mndl. kurser i handelsfag g sprg 3-mndl. kurser i handelsfag 6-mndl. aftenkurser i handelsfag 6-mndl. kurser i stengrafi 3-mndl. kurser i stengrafi. Krte kurser i maskinskrivning. Fag: Dbbelt bkhlderi, regning, nrsk, tysk, engelsk, g fransk gramatik g handelskrrespndance, handelsret, handelslære. Veksellære, kntrarbeider, stengrafi, skrivning g praktiske øvelser. Alle fag er valgfrie. Plan tilstilles gratis g franc. lstad, Ellen, kvindelig haamdgjerningsskle Drnningens gate 29. Telefn 177 k. prettet i Sklen er en husflids- g haandgjerningsskle, der har til frmaal at bibringe unge piker den fr selverhverv frnødne indsigt g færdighet i industri g kvindelig husflidsvirksmhet, med særlig hensyn til hvad der tjener hjemmet til nytte g hygge. Sklen begynder 25. august g avsluttes 30. juni. Elever ptages til enhver tid av aaret, g har at melde sig til bestyrerinden. Undervisningsfagene: Praktisk skaftvævning i alle slags mønstre, samt praktisk kunstvævning saasm aaklæde- g billedvævning sv. Skræddersøm, linsøm, finere haandarb eider, fransk strykning, karding g spinding etc. Kursernes varighet: 3 maaneder g derver. Kurser i strykning 10 dage. Sklen: $% time daglig. Sklepengene betales frskudsvis. Sklens plan erhlde» paa frlangende. Bestyrerinde: Jhansen, Gustava, frue, Drnn.gt. 29. Svendgaard, Petra, frk., Klstergt. 76. Hammerstad, Ingebrg, frk., Bergsligt. 13 Skjelstad, Anna, frk., Elgesætergt. 46 Strler, Anne, Drnn.gt. 62. Petersens, frk., frskle til middelsklen Drnningens gate 8. Bestyrerinde: Frøken Magdalene Petersen. Fru Inga Dyblie t Frk. Laura Angell Frk. Nelly Thrsen Frk. Haldis Hem. t Remingtn institut fr maskinskrivning g stengrafi. Drnningens gt, 16. Telefn 659. Dacb Mathesns "*" Kl le - r ' Dra <* er Kaaper- & Dragtstffe 85 Slbergs, K., handelsskle Gdkjendt av handelsdepartementet. Kurser : 1-aarige, begynder Iste september. Halvaarige, begynder Iste september g 10de januar. 3-maanedlige begynder Iste september, i 15de september, 10de januar g 15de i mars. 4-maanedlige aftenkurser Iste ktber g 10de januar. : Halvårige kurser i tysk, engelsk g fransk handelskrrespndanse 15de september g 10de januar. Halvaarige kurser i stengrafi Iste september g 10. januar. 3-maanedlige kurser i stengrafi Iste september g 10de januar. Kurser i maskinskrivning begynder ved hvert maanedsskifte. Fag: ' '! Bkhlderi, handelsregning, veksel- g handelsret, veksel- g handelslære, praktiske kntrarbeider, nrsk, tysk, engelsk g fransk, samt skrivning, stengrafi g ma- Bkrmskrivning. " i Sjømandssklen Kngens gate 93. Telefn 741. Bestyrer: Andrff, K. S. Førstelærer: Klingenberg, H. S. Isachsen, J. W. Bakke, S. Samal, I. L. Stene, A., løitnant Pedersen, R. Dreyer Krgh, K. A., kaptein Blm, Chr., assessr Berg, Trygve, læge Lunder, le, diplming. pheim, A., marinekaptein Teknisk aftenskle, telefn 1995, mfatter 3 tekniske klasser, hver beregnet paa l aar eller 2 semestre a 4 maaneder. Undervisning meddeles i følgende fag: Nrsk, regnskapsførsel, regning g utmaalingslære, knstruktins- g prjektinstegning, frihaandstegning, naturkundskap g fagtegning med tilhørende undervisning, elektrteknik g mekanik. Knst. inspektør: Lund, J, G., verlærer DEN NRSKE HANDELSBANK Eriksen, Fr., ingeniør Aasgaard, laf, lærer Bigseth, A., lærer Halvrsen,. Q. Lindemann, ingeniør Flønæs, A., læier Høyem, Klaus, frstander Sivertsen, Just, ingeniør Wik, M., lærer Ørn, Erik, lærer Krgseth, Erling, arkitekt Paulsen, G., ingeniør Musum, sklebestyrer Strand, T., kaptein Landstad, M. B., ingeniør Brune, Jhs. lærer Lie, Benj., verlærer Bud: Elisæus Gustad. Nrges tekniske høiskle Trndhjem. prettet 1900, traadte i virksmhet Telefner: 3346 rektr, 3268 sekretær, 2387 k sekretariatet, 2388 kasserer, 2389 vaktmester i hvedbygningen. Nrges tekniske høiskle har til frmaal at meddele høiere teknisk undervisning paa videnskabelig g kunstnerisk grundlag g at fremme utviklingen av de tekniske videnskaper g av vr bygningskunst. Undervisningen mfatter følgende fagavdelinger: Avdeling I: Arkitektur Avdeling II: Bergfag Avdeling III: Bygningsingeniørfag Avdeling IV: Elektrteknik Avdeling V: Kemi Avdeling VI a: Maskinfag Avdeling VI b: Skibsbygning. Hertil kmmer VII: Den almindelige avdeling, sin mfatter de matematiske naturvidenskabelige g almendannende fag, der ikke tilhører "ngen bestemt fagavdeling. Undervisningen inden de enkelte fagavdelinger rdnes i 4-aarigé kurser. Nyt kursus begynder hver 1. september. Rektr: Prfessr Klbjørn Heje. Vieerektr: Prfessr Alfred Getz. Prfessrer: Arentz, S., ing., i maskinbygning. Birkeland, Richard, dr. phils., i matematik, Nidarøgt. 82. Bragstad,. S., dipl.ing., i elektrteknik, Tiedemans gt. 35. Bugge, Andr., arkitekt, i husbygningslære, Tiedemans gt. 17. Cllenberg, scar, dr. phils., Gløshaugen, i urganisk kemi. besørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER

3 .2.S.13 6 XI 86 i j*» frretningsbanken Getz, Alfred, berging., i grubedrift, Øvre Allé 23 a, Singsaker. Gjessing, Alf,"dipl.ing., i mekanisk teknlgi, Øvre Allé 23 b, Singsaker. Gunstensen, J. E., dipling., i bygningsingeniørfag, Kftgjeilene 4 b Heggstad, laf, ing., i vandbygning, villa «Vni», Øen Heje, Klbjørn, ing., i vei- g jernbanebygning, Erik Jarls gt. 8 II. Lutz, E., dr. phil,, i maskindele g løftemaskiner m. v., Nyveien 5 7. Jacbsen, K. F., i elektrteknik, Lade grd. Lindeman, Thv., dr. phil., i teknisk urganisk- kemi, Singsaker. Meyer, Jhan, arkitekt, i frm- g rnamentlsere, samt den nrske bygningskunst, Eidsvldsgt., Øvre Singsaker. Mørch, H. E., ingeniør, i skibsbygning, Eidsvldsgt., Øvre Singsaker; Pedersen, Harald, dr. ing., prfessr i metallurgi. Riiber, C. N., dr. phils., i rganisk kemi, Hans Hagerupsgt. 8. Ede, H. H., dr. ing., i mekanik, Munkegt. 19. Schmidt-Nielsen, S., dr. phils., ingeniør, i teknisk rganisk kemi, Tiedemansg. 9. Stabel, H. K., arkitekt, ekstrardinær prfessr i frihaandstegning. Sundby, G., ing., i vandkraftmaskiner, Nedre Allé 19, Singsaker. Sæland, Sem., cand. real., i fysik, Tiedemans gt. Vgt, J. H. L., dr. ing., i gelgi g metallurgi, Øvre Allé 10, Singsaker. Watzinger, Adlf, dr. ing., i varmekraftmaskiner, i elektrteknik, i bygningskunst, i gedæsi. Dcenter: Arneberg, Jan, ing., cand. real., i beskrivende gemetri, Berglits gt. 3. Bdfrss, Sven, dr. phil., i urganisk kemi Schieldrp, E. B., ing. i mekanikk., Eiddervldsgt. 24 Tambs-Lyche, cand. real., i matematik, villa «Aalbrg», Strinda. Bjørnstad, ing., lærer i materiallære Eriksen, kapt., instruktør i gymnastik Christiansen, Haakn., ing., i landmaaling, Parkveien 8. Falck,., i beskr. maskinlære. Grendahl, H., arkitekt, i husbygning fr ingeniører, Klæbuveien i pvarmning, ventilatin, sanitære anlseg m. v., Gasverket. Jakbsen, A., ingeniør, lærer i jernbetn. Jhannesen, W., i. bygningsingeniørfag fr arkitekter, Tyhldtveien 35. Brevlige g telégrsafiske utbetalinger Muller, I. M., ingeniør, i damplkmtiver, Berglitsgt. Nissen, N. C. H., majr, i bkhlderi, Kalvskindsgaten 6. Pedersen, Sverre, stadsarkitekt, i byplaner g jernbetn, Neufeldts gt. 10. Printz, H. E., knservatr, i btanik, Museumsplads 1....i mdellering. Escher Lund, A. F., ing., lærer i materialprøvningsfag, Klæbuveien 36. Assistenter:. Aarskg, Einar, stud. ing., assistent i brbygning g bygningsstatistik. Andersen, Paul A., stud. ing., assistent i beskrivende gemetri. Arvesen, le Peder, ing,, assistent i jernbetn. Berner, Endre Q., ing., assistent i rganisk kemi. Brchmann, Gerg, ing., assistent i skibsbygning. Bryn, Karl, ingeniør, assistent i tekn. rgan^sk kemi, Ark. Christiesgt. 7. Carstens, C. W., kand. min., assistent i mineralgi, Ark. Christiesgt. 4 a. Dignæs, S., ingeniør, assistent i varmekraftmaskiner. Firing, Wilhelm, ing., ^assistent i varmekraitmaskiner. Gjessing, Sverre, ing., assistent i brbygning g bygningsstatistik. Hals, A.., ing., assistent i elektriske Høeg, Jhs. Arb, ing., assistent i elektrteknik. Høye, Bjarne, ing., assistent i vei- g jernbanebygning. Lindemann, James, ingeniør, assistent i dynambygning.... assistent i ljemaskiner. Løken, Herman, ing., assistent i elektrteknik. Me, Carl, arkitekt, assistent i husbygning, Elgesætergt. Me, Trygve, ing., assistent i mek. teknlgi, Stavne. Mlin, Kurt, fil. lic,, assistent i fysik. Møller, Hans, tegner ved elektrteknisk inst.tut, Wesselsgt. 14. lsen, K., frelæsningsassistent i kemi, Fjæregt. 6. Paulsen, Jn, tegner, 3die assistent i maskindeler. Pedersen, Ingrid, frk., kntrassistent ved arkitektavdelingen, Sandstad, Lilleby Eambech,. W., ingeniør, assistent i teknisk rganisk kemi. Steineger, J., kaptein, assistent i 'fysik,. Tryggvessønsgt. 40, IV. AKTIETRYKKERIET l TRNHJEM PRIVATBANKEN l TRNDHJEM utfbreralle atmindelige Strand, T., ing., kaptein, assistent i mekanik, Trmdsgt. 3. Sundre, Knut, ing., assistent i maskinele- 1" menter, Elgesætergt. 45. Thune-Hlm, ingeniør, assistent i vandkraitmaskiner, Nidarøgt. 54, II. Walaas, ing., kaptein, assistent i vandbygning. Sekretariat g biblitek: Sekretær: Fjærli, L., cand. jur. & ec., Krangt. 1. Assistenter: Heiberg, Brghild, frk., Museumspl. l, IV. Grendahl, Marit, frk., Prinsensgt. 17, I. Løkke, Halldis, 'frk., «Aamt», Hltermannsvei, Strinda. Biblitekar: Ansteinsn, Jn. Assistent: Mørch, Luise, Klstergt. 70. Funktinærer: Vaktmester ved hvedbygningen: Bjørgum,. J., Høisklen Aune, Nils, labrant Sveen, K., labrant Christensen, Chr., labrant. Dahl, S., mek. elek. inst., N. Singsaker Élshaug, Einar, fyrbøter, Esenb.gt. 30 II Hlmerud, E., verksm., Neufeldtgt. 6. Betjent: Husby, A., gartner m. v., Gløsh. Husby, K., lalrant ved elektr. institut. Iversen, Anker, vaktm. ved bergstudiet, Kirkegaten 38 I. Paulsen, Jn, 3die assistent i maskindeler Vaktmester ved kemiske institut: Kjærnes, A., Høisklen. Thmassen, Tr., mekan. i vandkraftlab. Lassen,., maskinm.j Elgesætergt. 23 b Melseth,., labrant, Klstergt. 36 a Møller, H., tegner ved elektrteknisk institut. lsen, G., fyrbøter, Tyhldtveien 19 Danielsen, H. P., 2den maskinist. ; Eeed, Thv., inst.maker, Lillegaardens gr. 2 Reinan,, mekaniker, Elgesætergt. 45 III Slø, Albert, mekan. ved prøvn.anstalten. Steen, Arne, tegner j varmekraitlab. Uglem, N., labrant, Nrdre Jhnsgt. 4. Trndhjems brgerlige Realskle Vr Frue gt. l g 3 (prettet 1783), bestaar av: Gutteskle (smaaskle g middelskle) tilsammen 9 klasser, g pikeskle (10-aarig kursus), sm avsluttes med middelskle- Sksainen., i Realsklens direktin bestaar fr tiden? av følgende medlemmer: ' Løchen, laf, brgemester (frmand) Finne, Carl, grsserer Smmerfelt, Axel, verlærer. Swensen, Søren, sgneprest Bankfrretninger 87 Bruun, Fritz, grsserer. Sklens bestyrer (inspektør), A. Chr. Føyn, cand. real., Vr Frue gt. l, har kntrtid kl Asphaug, M., N. Baklandet 10 Cllett, P., dr. phils., N. Møllenb.gt. 82 Eriksen, H. A., kaptein, «Gdthaap», Øen Haugen, G., cand. phils., Sverresgt. l a ttesen, J. A., resid. kapel., Nrdheim, Klingenbergløkken Ryen, Th., cand. phils., Elgesætergt. 47 Steen, A., cand. mag., «Heim», Strinda Vangen, N., cand. thel., Nnnegt. 10* Austeen, E., Baahusgt. 7 Esbensen, A., Wilh. Strmsgt. 3- Esbensen, M., Elgesætergt. 33 Frst, Angelique, Wilh. Strmsgt. 3. Hansen, S., Kngensgt. 43 Hanssen Lange, C., Museumsplads l Hirthøy, M., Hspitalsgt. l Hltermann, Fr., Prinsensgt. 8 Jhnsen, Hilda, Sandgaten 29 Kbrd, Nathalie, Kngensgt. 66 Meisterlin, A., «Bergslien», Stenberget Midelfart/W., Kjølmandsgt. 8 vn Quillfeldt, H., Drnn.gt. 68 Trgersen, S-> N. Møllenberggt. 29 a Swensen, B., Wilh. Strmsgt. 7 Swensen, W., Munkegt. 30 Trgersen, S., Prfessrveien 3 Kasserer: Vangen, N., cand. thel., kntr Fruegt. l, tirsdag, trsdag g lørdag kl. 5 6 Sklebud: Garberg, P.,br i Frue gt. 1. Fyrbøter: Meistad, A., Fr Frue stræde l a Trndhjems fagskle Kngensgt Trndhjems flkeskler Sklestyrets medlehuner fr 1929: 1. verlærer Å. Smmerfelt, Klsterengen, Øen 2. Lærerinde frk. Mina Middelfart, Kjøbmandsgt r,sakf. E. B. Bøekinan, Nidarøgt. 82 f verlærer Jae. Hartman, Magn. d. Gdesgt Kjøbm.. Aavatsmark, Sørstuen, Øvre Singsaker 6. Fru.Fredrikke Herzberg, Hans Hagerupsgt. l 7. Skrædder Lars Alstad, Hspitalslk Jurnalist K.. Thrnæs, Eidderv.g. 34 besørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER

4 FRLANG altid E. 6. Dahls Bryggeris MINERALVAND jøp aiiid 3acb Kjletøier, Blusetøier Silketøier & Pyntesaker 89 l C cs JQ U zs cd i-, tu 9. Steretypør Karl Schjetne, Ark. Christiesgt. 4 b 10. Smed. B. lsen, Baahusgt Dr. 8. Bang, Kngensgt Fru Ingebrg Aas, Indherredsv Bes. kap. Thv. Lunde, Elgesætergt Snekker Gerg Eliassen, Kngensgt Lærer Aksel Stene, Magn. d. Gdesg Lærerinde frk. Dagny Berg, Bsenb.g verlærer L. B. Sivertsen, Weidem.v Lærerinde fru Ingebrg Fjærli, Kr ang. l 19. ' Brgerm. laf Løeken, Drnn.gt. 8. Varamænd fr nr. l 6: Bygmester Martin Jacbsen, Kirkégt. 3 b, verknduktør Jh. Krgstad, Lillegaardens grund 2, stykjunker Aage Bisan, Ankersgt. 13, bankbud Carl Jacbsen, Tyhldtveien 12. Våramænd fr nr. 7 10: Assuraneeinspektør le Eidem, Eidsvldsgt. 39, utsalgsbestyrer. P. Sæther, Elgesætergt. 25, gasverksarbeider le Binnan, Nedre Ilen 29, sprvkter laf Me, Bønningssletten 6. Varamand fr nr. 11: Frstander B. M. Tvete, Waisenhuset, fr nr. 12 verlærer lav Henm, Lilleby skle, fr nr. 14 bygmester Jhs. Me, Kngensgt. 32, fr nr. 16 lærerinde fru Nesheim, Nyveien 50 b, fr nr. 17 verlærer 8. S. Hattrem, Eidsr vldsgt. 16, fr nr. 18 lærerinde frk. K. Braarud, Nyveien 5 7. Skleinspektøren, kntrtid 12 l, Sverresgt. 10 Sekretæren, 11 1 g 5 6. Skleinspektør:. K. Eibsskg* Sverresg. 10 Sekretær: Arnld Wik, Klæbuvéien 53. Sklernes tilsynsutvalg: Kalvskindets skle: Frk. Wilhelmine Middelfart, Kjøbm.gt. 8 (frrnand) Alstad, Marie, frue. Vean, P., havnearbeider. Nøst, H., snekker. Ilens skle: Sgneprest Birger Hall (frm.) Bkseth, Marie, frue Strømsnes, Th., lssearb. Skare, G., verpleier Waisenhusets skle: Bang, S., læge (frm.), Kngensgt. 20. Svanhlm, stiftsprvst. Marstein, Ingebrg, frue Fkseth, vgnmand Knudsen,., kjøbm. Baklandets skle: Fru Fredrikke Hertzberg (frm.),. Hans Hagerupsgt. l Wld, Klara, frue Fss, Jhan, snekker Wangsm", vgnmand. Bispehaugens skle: lsen,. B., smed (frmand) Sgneprest B.. Weider Venaas, pstbud Sivertsen,., snekker Krgh, frue rademens skle: Fru dr. Ingebrg Aas (frmand) Bes. kap. ttesen Dahl, Thra, frue Laugseth, Anna, frue Sæther, Alfr., arbeidsfrmand. Lilleby skle: Thrnæs, K.., jurnalist (frmand) Sgneprest Stabell Leistad, Mairgida, frue Skjenstad,., snekker Vaktmester Vinje Singsaker skle: Aavatsmark, kjøbm., frmand Bes. kap. Jenssen Gjne, Kitty, frue Jakbsen, C., bankbud Sivertsen, Adlf, lagerarbeider Trlla skle: Sehjetne, steretypør, Ark. Christiesg. 4 b. (frmandj Sgneprest Birger Hall Nrberg, B., bkhlder Isdahl, Lars, arb. Skarhlt, L., arb. Sklens verlærere har kntrtid: Kalvskindets skle: 12 l Ilens skle: 12 l Waisenhusets skle: 1^ 2. Baklandets skle: 12 l Bispehaugens skle: 12 l Lademens skle: 12 l Lilleby skle: 12 1 Singsaker skle: 12 l Trlla skles lærere træffes helst kl Baklandets skle, Nygt. 19 g N. Baki. 40. Bønning, Hallstein, bestyrer, br i sklen. Blling, Julius, Klstergt. 74. Hauge, S., Drnningensgt. 58. Paasche, M., Munkegaten 3 Hagen, Sphie, Klstergt. 18. Skletjener: Aune, Chr., br i sklen. Bispehaugens skle, Nnnegaten 19, in<jgang frå Weidemannsvei. verlærer: Håknsn-Hansen, M. K., kntrtid 12 l, br i skle* Stavseth, J. A., Gyldenløvesgt. 23 Beiten, Th., Fæstningsgaten 13 Trndhiems Haandverk- s Industribank Lynge-Bigseth, %.., Ø, Møllenb.gt. 45 b ; Wingé, Jh., Gyldenløvesgt. 25 ' Mørkved, E., Nnnegaten 32 Jørgensen, E., Nnnegaten 15 Haizgan, A., Haldensgt. 4 Meland A., Esenbrggt. 22 Fllestad, R., Skansegaten 20 lsrud, Ingv., Skansegaten 26 b Pulsen, K., Søndregt. 6 Mksnes, R., Skansegaten 2 Østby, G., Kirkegaten 36 Ytrehus, S., Strindveien 44 Thun,., Skrænten l Kvaale,., N. Møllenb.gt. 61 Øyen,.Jenny, Kirkégt. 23 Hammer, Petra, Nnnegt. 8 Briin-Ekerhvd, Anna, Haldensgt. 8 Hel, Gudrun, Baahusgt. 2 a Blling, Aslaug, Klstergt. 74 Nrdli, Pauline, Kngensgt. 43 Bernhft-Sivertsen, Charl., Weidemwei 21 Thmsen, line, Erl. Skakkesgt. 17 Brgen, Elisabeth, Liljenhaug, Wesselsg. Jørgensen, Elisabeth, Ø. Møllenb.gt. 45 a Jhannesen, Anna, N. Møllenb.gt. 25 a Crneliussen, Charltte, Gyldenløvesgt. 9 Wangberg, Edle, Weidemansvei 21 Haabjørn, Petra, Weidemansvei 2 Brun, Dminica, Gyldenløvesgt. 11 Jenssen, Anna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Brthen, Edvarda, N. Baklandet 37 lsen, Christiane, Gyldenløvesgt. 23 Hassel, Jhanne, Drilveiten 6 kstad, Albertha, Ø. Baklandet Lrentzsen, Anna, Vldsminde l Hlmsen, Amunda, Kirkégt. 15 a Buchhldt, Julie, Weidemannsvei 2 Lrentsen, Bergljt, Ø. Baklandet Silseth, Anna,. Tryggv.gt. 43 Dillner, Aagt, Bakaunet 36 Herstad, Sfie, Indherredsveien 68 a Winther Paulsen, Astri, Søndregt. 6 Rambeeh, Fredrikke, Bsenbrggt. 14 Lyngaas, Brghild, Kirkégt. 41 Mønes, Kristina, Haldensgt. 4 Haugen, Helga,' Sverresgt. l a Skletjener: Aasgaard, Abel, Indherredsveien 65 Fredriksen, E., skmaker, br i sklen. Fyrbøter: Kristiansen, Erling, br i sklen. Ilens skle, Mellemilen l g 7 verlærer: Petersen, K., kntrtid 12 1, blig Mellemilen 2 Beenberg, Eyvind, «Bakkelund», jnyveibk. Jacbsen, Jacb DEN NRSKE HANDELSBANK Jhnsen, le, Østre Ilen 2 c I Kringlen, Birger, htel Metrpl, Nrdregt. 26 Nesheim, lav, Nyveien 50 b II Skjerve, Jh.s, Byaasveien 26 b II Sletvld, Bernt, Ilevlden 11 II Strand, Henrik, Kleistsgt. 2 I Eydning, Andr, Byaasveien 41 II tær er inder: Stene, E., tilsynslærerindé, Bergslig. 17III Alm, M., Bergsligt. 13 Blling, A., frue, Klstergt. 74 IV Daae, T., Elgesætergt. 30 II Dahl,., Sandgt. 51 II Dblaug, A., Sklegt. 2 d III Frfang, L, «Fagertun», Klæbuvéien Henning, B., Hans Hagerupsgt. 6 IV Kavli, L, Løkkegt. 3 III Kjeldsberg, G., Hspitalsløkkene 27 II. Kvam, V., Kftgj. 2 a III Larsen, L, Mellemilen l Lehn, Aagt, Drnningensgt. 35 Me, A., Drnningensgt. 24 II Nesheim, frue, Nyveien 50 b II Nesheim, Bønning, frue, Heimdal Nessjø, S., Nyveien 5 d Bichter, B., Bergsligt. 13 Smith, B., sklekj.lærerinde, «Rabben», Gl. Aasvei Stene, B., Mellemilen 21 II Stene, J., Drnningensgt. 4 II Øverland, H., Kftgj. 2 III Kalvskindets skle, Bispegt. 9 c, hjørnet av Sverresgt. g Bispegaten Lie, Benj., 12 l, br i sklen Aasen, G., Elgesætergt. 35 Aasgaard,., «Rmsdal», Singsakersl. Bang, M., Erl. Skakkesgt. 51 a Dalaker,., Østre Hen 2 c Elleraas, A. K., Wilh. Strmsgt. 3 Grønlie, A., Klæbuv. 48 Bøstad,., Klstergt. 25 Stene, A., Magnus d. Gdesgt. 8 Wik, M., Klstergt. 20 Grven, Sivert, Bispegt. 9 d Tilsynslærerindé : Dahl, Th., Skrænten 7 ndset, H., Drnningensgt. 60 Me, L., Kalvskindsgt. 4 Qvenild, H., Munkegt. 14 Ribsskg, T., Sverresgt. 10 Varmbe, E., Nidarøgt. 86 Varmbe, G., Nidarøgt. 86 Dessen, S., Klstergt. 20 Aas, Begine, Nidarøgt. 74 Vikbrg, J., Kirkégt. 11 a Aas, J., Nidarøgt, 74 besørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER P S m a n (D D PT i"a(d GB» 3 w å

5 d b z 5 w rø bi) 90 Jelstrup, A., Elvegt. 14 Figénbaum, A., Nrdregt. 9 Helgeby, Maren, Nidarøgt. 54 Helgeby, Marie, Nidarøgt. 54 Wahl, Karline, Ilevlden 16 Henm, B., Lilleby skle Øren,., Udbyesgt. 7 Aune, P., Wesseisgt. l Iversen, Eeidnn, Nrdregt. 2 Valsø, A., Elgesætergt. 47 Tvtte, B., Kngsgaardsgt. 2 Skletjener: Ellefsen, Edv., br i sklen. Lademens skle. verlærer: * Lien, Hans, Mellmveien 2 Bergslid, A., Indherredsveien 52 Steen, H., Mellemveien 22 Fuglheim, P., Nnnegt. 32 Klstad, P., Indherredsveien 10 Hjelde, Arnld, Mellemveien 22 Mksnes, G., Ark. Christiesgt. 11 Viksjø, H., Mellemv. 30 Øveraas, P., Mellemveien 16 Berg, E., Biskp Sigurdsgt. 12 Wisth, E., villa «Nrdgaard», Bakaunet Ekle, J., Ilevlden 12 Kjeldstad, laus, Hspitalsløkkene 4 III Arentz, Fanny, Nyveien 20 Berg, Dagny, Esenbrggt. 5 Crneliussen, Carline, Gyldenløvesgt. 9 Dahl, Kristine, Gl. Kngev., Eeperbanen Dahl, Susanne, Esenbrggt. 5 Garstad, Bergite, Mellemveien 20 Haave, Mali, Slhaug, Tybldtveien Hauge, K., Waisenhusets skle Kaurin, Svanhild, Mellemveien 20 Larsen, Bereth, Baahusgt. 14 a Nergaard, Ragna, villa «Smmerr», Strinda Stavrum, Nicline, Ø. Møllenberggt. 45 a Sehmedljing, Jhanne, Drnn.gt. 54 Viksjø, Jhanne, Mellemveien 30 Jenssen, Sigrid, Ø. Møllenberggt. 45 a Engen, Jhanna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Walseth, Hilda, Indherredsveien 22 Vangberg, Signy, Weidem.vei 21 Aas, Lydia, Wesseisgt. 29 Rinnan, Alfhild, N. Møllenberggt. 78 Varmb, Ragnhild, Hartmann, Hev. 3 f Ndland, Christie, Wesseisgt. 29 Ndland, Thea, Mellemveien 22 Vaktmester:. Eønning. Lilleby skle. verlærer: Henm, lav, Lilleby skle. Indskud mttas til Rente. s Arnljt, Harald, Ø. Møllenb.gt. 47 Fimland, Kristian, Mellemv. 30 Flemsæter, A., Nnnegt. 22 ' Flønæs, Alfred, «Liljenhaug», Wesseisgt. Føyn, Bjørn, Realsklen Mørkved, le, Fæstningsgt. 11 Ndland, Arne, Mellemv. 22 Saltnessand, Erik, Ankersgt. 11 Slheim, tt, Baahusgt. 17 Stkland, A. J., Mellemv. 20 Klykken, K., Kirkegt. 40 Sæternes, Jhan, Nidarhlmsgt. 4 II Øren, Erik, Udbyesgt. 7 Andersen, Marie Rll, Ø. Møllenb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møllenb.gt. 74 Danielsen, Ingebrg, Nidarhlmsgt. 4 Dietrichs, Eagna, Ilevlden 3 d Gergsen, Marit, Indherredsv. 10 Fssum, Gyda, Hspitalsløkkene 16 Hansen, Maja, «Ruud», Lilleby Henm,. Lysstøl, Lilleby skle Hernes, H., «Liljenhaug», Wesseisgt. Hkstad, Svanhild, Kirkegt. 36 Høyem, Reidun, «Gudmundstad», Møllebk. Kbr, Marie, Indherredsv. 25 Klykken, Helga, N. Baklandet 47 Kuløy, Ragnhild, Mellemv. 7 Kvam, Mildrid, Indherredsv. 63 Meland, G., «Liljenhaug», Wesseisgt. 29 Mittet, Astrid, Kirkegt. 41 Niclaisen, Marie, Ranheim Nielsen, Natalie, Rsenlrggt. 22 IV Pedersen, Marie, «Sandstad», Lilleby Einnan, Inga, Wesseisgt. 2 Sivertsen, Dris, Kirkegt. 13 Tangvik, Beret, N. Møllenberggt. 78 Thmassen, Magda, Ø. Møllenb.gt. 74 Wisth, Margit, Dalen blindeskle Skletjener: Eønning, ttar, Lilleby skle Singsaker skle, Øvre Singsaker verlærer: Skarland, N., br paa sklen. Bakøy, Ebbe, Arildsgt. 6 a Mxness, Karl, Wedelsgt. 5 Kløve, Erling, verlæge Kindtegt. 20 Flønes, Jn, Eidsvldsgt. 8 Krglund, J. P., Skansegt. 22 Snekvik, Sig., Eidsvldsgt. 11 Hørgaard, H. S., Eidsvldsgt. 10 Næss, H. L. H., Blusevldsbk. 10 Ytrehus, Kr., Eidsvldsgt. 7 Aksnes, Fr., Skrænten 7 Eøe, Nils, Kjøbm.gt. 10 Ytrehus, Andrea, Eidsvldsgt. 7 AKTIETRYKKERIET l TRNDHJEM ivatbanken l TRNDHJEM Flønes, Elise, Eidsvldsgt. 8.Bjørgum, Hilda Kvam, Parkveien 10 Anderssn, Marie, Lillegaardsbk, 3 : Aslaksen, Emma, Eidsv.gt. 8 Halset, lga, Fæstn.gt. 18 Halset, Anna, Fæstn;gt. 13 Aas, Kari, Hans Hagerupsgt. l /Andreassen, Ulla, Eidsvldsgt. 8 Hansen, Lvise, Men gaard, Strinda Grønlie, Marianne, Bubeim, Ridderv.gt. Wrm, Ynghild, Wilh. Strmsgt. 3 Hlst, Marie, Blæsevldstk. 9 Jensen, Gudrun, Elgesætergt. 19 Brenvaag, Laura, Ankersgt. 2 Knudsen, Brghild, Ankersgt. 7 Wld, Fredrikke, Elgesætergt. 4 Rønning, Sara, Grundtvigsgt. 2 Schulerud, Dagrun, N. Allé 10 Sellæg, Agnes, Karlslyst, Blusev.bk. Steen, Marit, Esenbrggt. 22 Tryggstad, Margt, Gløshaugen Bines, Sigrid, Vldsminde 4 Bjørnslie, Marie, Karlslyst, Blusev.bk. Trlla skle. l Bestyrer: " Statseide, P.., br paa sklen. Tlf Lærer: Nyhus, A., pensinatet, Trlla Mssige Stabseide, E., frue, br paa sklen Minsaas, Kitty, br paa sklen. j Waisenhusets skle, Kngsgaardsgt. 2. Sklebestyrer: Siljesæter,., kntrt. 12 1, br i sklen. I Bakken, Jn, Erl. Skakkesgt. 51 Eiiser, Einar, Bergljtsgt. l Kristiansen, Hilmar, Magn. d. Gdesgt. l Aasen, Gunvald, Elgesætergt. 35 l Lærer ved skmakersklen: lausen, L., Ø. Baklandet 46 Bødtker, C., Elgesætergt. 9 Brøttem, Gurine, Erl. Skakkesgt. l ISkletjener: Svæve,., br i sklen. Trnd h j ems handelsgymnasium Elvegaten, telefn kntrtid 1 2, traadte i virksmhet 6. september Dets ifrmaal er at utdanne elever fr handel eller anden praktisk virksmhet ved at meddele eleverne de grundlæggende teretiske g praktiske kundskaper g ved siden der- : av en høiere almendannelse. Handelsgymnasiet bestaar av et t-aarig frmiddagsfeirsus fr gutter g piker, hvilket begynder mkring 1. september, g av et etsaarig eftermiddagskursus fr piker, hvil- ket begynder mkring 10. januar. Under- M NRSKE HANDELSBANK Bankfrretninger 91 visningen ved den t-aarige avdeling mfatter: Handelslære g handelsret, statsøknmi, handelsregning, bkhlderi g kntrarbeide, varekundskap g kemi, fysik, gegrafi, særlig handelsgegrafi, histrie, særlig handelshistrie, nrsk, tysk, fransk, engelsk, handelskrrespndance, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift g de valgfrie fag russisk g spansk. Undervisningen ved den et-aarige avdeling mfatter: Handelslære g handelsret, handelsregning, bkhlderi g kntrarbeide, nrsk, tysk, engelsk, handelskrrespndanse, skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift g g det valgfrie fag fransk. Gymnasiets bestyrelse er: Grserer Chr. Thaulw, knsul Ivar Lykke, knsul F. Kjeldsberg, sklebestyrer A. Ch. Føyn, verlærer J. G. Lund g gymnasiets direktør... Gymnasiets lærere er fruten direktøren: verlærer. Myhre, inspektør Per Skarland, verlærer G. Harbitz, verlærer Edv. Grimsrud, verlære H. Hlmen, assessr B. Leivestad, sekretær L. Fjærli, frk. B. Schulerud, agent kkenhaug, sprglærer Kagan, lærer G. Aasen g stud. real. Jnas Trndhjems musikskle Nedre Baklandet 75. Telefn Bestyrer: rganist scar Skaug, - Trndhjems private pikeskle Kjøbmandsgt. 24. Bestyrerinder: Frk. Kaja Ellingsen, Men gaard, Lade Frk. lga Bjerkan, Nyveien 16. Frk. Walbrg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljt Svendsen, Nnnegt. 17 Frk. Paula Ramsn, Erl. Skakkesgt. 52 Frk. Aslaug Nielsen, Vllabk. 24 Trndhjems tekniske mellemskle Telefner: Kntret Lærerne g vaktmester 620, kemiske labratrium 469, Munkegt. l g Vr Fruegt. 1. Sklens pgave er at gi sine elever en teknisk utdannelse sm kan gjøre dem skikket til at verta tekniske mellmstillinger, saasm byg- g murmestre, stillinger sm tekniske assistenter i d«n ffentlige g kmmunale administratin, bygningsførere, tegnere, kntraktører, verks- g fabrikmestre, ledere av mindre lysverker, skibsverfter, fabriker g andre industrielle anlæg,si.v. Sklen er 2-aarig med 4 halvaars klasser g har fagavdelinger fr elektrteknik, tekbesørger INKASS prmpt g billig. Alle Arter av BANKFRRETNINGER

6 Frlang altid E. C. Dahls Bryggeris Kjøp aitid Jacb Dresser & Frakker Dress- & Buksetøier 93 : : cd l"* H-».2 *C Æ U z 0) cd SP fej a CL, nisk kemi (fabrikteknik), maskinteknik g bygningsteknik, denne eldste delt i 2 linjer fr husbygnng g fr vei-, vand- g brbygning. Undervisningsaaret begynder midt i. august. Sklen har et f rkursus, sm begynder i januar. Et illustrert skleprgram faaes ved henvendelse til kntret. ptagelseskrav fr faste elever: Mindst 17 aar, mindst 2% aars arbeide i praktisk teknisk bedrift eller ved lavere tekniske skler, hvr praktisk arbeide drive». Middelskleeksamen eller flkeskleéksamen med ptagelsesp-røve. Sklepengene i mellemsklen er 30 kr. halvaarlig g i frkurset 3 kr. maanedlig. Fripladser g elevstipendier utdeles til elever i mellemsklen. Ikke faste (hspiterte) elever kan gsaa ptages. Direktør: Sehulz, C., cand. real., Prinsensgt. 8 a verlærer g lærere ansat av verbestyrelsen: Sehulz, C. Lund, J. G., ingeniør g cand. real., «Maristuen», Ø. Singsaker Sllied, P. A., kemiker Halvrsen,. G., ingeniør, Nyveien 50 b Jhannesen, A. W., ing., Tyhldtveien 35 Hjelte, Claus, arkitekt, Elvegaten Alstad,., arkitekt, Kngensgt. 108 Michelet, J. L., ing., Græsbakken, Strinda Timelærere: Lie, B., verlærer, Bispegt. 9 c Christiansen, H., ing., N. Sings^kersl. 8 Hauge, A., pastr, Nedre Allé 7 Refsaas, ing, kemiker Walaasi, A. A. A., kaptein, Singsaker Fjærli, L. N.,.rjsakf., Krangaten l Faanes, H., elektring., Elvegaten 16 Kleven, F., «Daggry», Byaasveien Krglund, J. P., lærer, Skansegaten 22 Kasserer: i Schulerud, L., verlærer, Nedre Allé 10 Biblitekar: Alstad,., arkitekt Sekretær: Jhannesen, verlærer Vaktmester: lsen, J., Munkegaten l Mekaniker: Strvik, G., Bergsli, Bergsbakk. Labrant: Hembre, Kristian Trndhjems katedralskle er antagelig prettet i midten av 12te aarhundrede, middelskle, gymnasium med alle 3 linjer. Rektr: Jhanssn, H. J., cand. mag., «Heimstuea», Ø. Singsaker Lektrer: Schøyen, K., cand. real., Elvegaten 16 Schulerud, L., cand. real., Nedre Allé 10 A Smmerfelt, A., cand. mag., Klsterengen, Øen Gundersen, C. C., eand. mag., Kngensg. 84 Hartmann, Jac., cand. thel., Magnus den Gdesgt. 8 Juel,., cand. real., Arildisgt. 2 Pedersen, J. P., cand. mag., Nidarøgt. 88 Harbitz, G. P., cand. mag., Nedre Allé 24 Qvam, J., cand. real., Erik Jarlsgt. 4 Bjørge, J. H. B., cand. mag., Rsenb.gt. 27 Berg, K., cand. mag., Arildsgt. 10 Kleven, A., cand. mag. Lund, Wilh., cand. mag., Skansegt; 26 fe Lund, W., cand. mag., Haldensgt. 2 Eyssdal,., cand real., Tidemansgt. 15 Hel, I., cand. mag., Nedre Allé 14 Graff, Kaja Hlmen, frue, E. Jarlsgt. 2 Christie, H., cand. mag., Eidsvldsgt. 14 Fjeld, A., cand. thel., Magn. d. Gdesgt. 4 Hanssn, K. L., cand. real., Ridderv.gt. 29 Thilesen, A. Lund, cand. mag., Skanseg. 26b Steen, Alf, eand. mag., Kagensgt. 54 Landgraff, E., Sverresgt. l IV Enger, M., Kirkegaten 35 Wullnm, M. Ø. Møllenb.gt. 43 c Timelærere: Langdalen, Kngensgt. 40 Steen, G., Bergsligt. 17 III Vaktmester: Hagen, Jhan, E. Skakkesgt. 18 Trndhjems kmm. husmrskle Drnningensgt. 29. Bestyrerinde: Fru Jhanne Michelsen Trndhjems kmm. middelskle Lkaler paa Singsaker flkeskle. (Kntrtid Telefn 3166). Sklen er prettet ifølge bystyrebeslutning av 15de august 1912 g sattes igang Iste sptbr Den er 3-aarig, bygget paa flkesklens 7de klasse, g ptar elever fra Trndhjem g mliggende distrikter. Sklepengene er kr. 12'0.(K> pr. car. Elever sm gaar ver i «kln direkte frå Trndhjems flkeskles 7de klassa, g hvis frsørgere er hjemmehørende i Trndhjem, 'iar fri undervisn'n<? g- frit sklemateriel. Frå g med budgetaaret er sklett statsunderstøttet g har eksamensret, Bstyrer: Musum, Einar, cand. real., Elgesætergt. 31 III. Telf t verlærere: Hattrem, Søren, cand. mag., Eidsvldsgt. 11 Sivertsen, Lauritø, cand. fils., Weidemannsvei 21 I. Magnæs, Thr, cand. real., N. Allé 14 III. S Trndhjetns Haadverk- g gndysfrlbank Haugnæss, Kristian, cand. mag., Trmdsgt. 8 I Brdahl, Jhan, eand. thel., «Nøismhet», Strinda Muller, luf B., cand. mag., «Ksenhaug», Kønningsbk. Skjaanes, Ivar, Kngensgt. 61 Winge, Jhan, Gyldenløvesgt. 25 Tømmeraas, Martin, Strandveien 70 Braarud, Kirsti, Nyveien 5 7 III Fliflet, Marie, Nedre Allé 8 II Fjærli, Ingebrg Bilden, Krangaten l Øyaas, Gunhild, -Udbyesgt, 7 Aagaard, Berglit, «Vangen», Blusev. Bergsgaard, Haldis, Erik Jarlsgt. 2 Trndhjems Stengrafskle (Idar Hammer), Lilletrvet 2. Infanteriunderfficerssiklen Munkegaten 6, kaserne ved Kristiansten. Eleverne, der utdannes i en 4 maaneders trberedelsesskle med etterfølgende 3-aarig Adams Express Jmfrugaten 8. Visergut- & flyttefrretning. Flytninger inden- g utenbys. Bud. Frtldning g speditin. skle, har fri undervisning g frit phld. Antagelse sker ved direkte henvendelse til sklen inden 15de december. fficerer: Hirth, Hans, kaptein, chef, Nyveien 6 Bang, S., pr.løitnant, Museumsplads 3 Bjørnsn, Arnld, pr.løitn., Kasernen mdal, Sigurd, pr.løitn., Kasernen Underfficerer: Ødegaard,., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E., fnrer, Nnnegatea 30 Aune, Wald., sersj., Kasernen Grimsm, Jakb, sersj., Kasernen Jørum, lav, sersj., Kasernen Hirth, H., kaptein Ødegaard,., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E., furer, Nnnegaten 30 Aune, Wald., Kasernen Findahl, Th., verlærer, Berg, K., verlærei', Arildsgt. 10 Hartmann, Jacb, verl., Magn. d. G. gt. 8 Bjørge, H. B., verlærer, Skansegt. 12 Qvam, L, verlærer, Erik Jarlsgt. 8 Blme, S., sersjant Hel, J., verlærer, N. Allé, Singsaker Strøm, kaptein, Ranheim Eriksen, kaptein, «Gdthaab», Øen D. Befrdringsmidler Møbeliagring. Ind- g utpakning. Reisetøi g varer hentes g bringes. Frbindelse i Kristiania: Kristiania Vieergutkntr. Aittmbildrscher Strtrvet: U 327, Fin Cnradi, Prinsensgt. 10 b U 332, Jhan Hammer, E. Skakkesgt. 18 U 334, Kr. Jensen, Gl. Kirkevei 14 a II321 g 336, Chr. Mksnes, Prinsensgt. 22 U 339, Einar H. Flataas, H. Nissensgt. 12 U 323, Jh. M. Nisen, Ths. Angellsgt. 5 U 345, C. G. Larsn, N. Møllenb.gt. 31 U 346, B. Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 TJ349, Jh. Hammer, Erl. Skakkesgt. 18 U 515, H. Sagm, Drnningensgt. 51 U 324 U 333, II503, U 512, II 513, Søndre II 524, U 328, g 326, Haavard Sagm, Drnn.gt. 51 Jn Skjemstad, Prinsensgt. 7 le Hlm, Kirkegaten 5 Arne Wld, Sandgaten 21 Jhan Lund, Ftveiten 4 gate: R. J. Schei, Sandgaten , 510 g 523, F. Carlsen, Prinsensgt. 10 b U 329, 330', 335, 504, 507, 508 g 521, scar Vinje, Aptekervt. 8 U 331, 338 g 511, Rich. Schei, Sandgt. 35 U 348 g 509, Tøvis Bratsberg, Apt.vt. W. Verftstmten: U 322, le. Sande, Ø. Baklandet 37 II325, Sigurd Jakbsen, Prinsensgt. 5 II505, laf Schive-Berg, Hlstvt. 6 II525, J. H. Letnes, N. Baklandet 18 II 501, Albert M. Svea, Vllabakken 8 II 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b II519, Isak Garm, Hvlden 3 d II522, ve Dahl, 'Gunnerusgt. 2 DEN NQRSKE HANDELSBANK %F&?2rtSS S & IC S 03 rnm agq» ca

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 103.2.2 t? J Æ co E Frk. Olga Bjérkan, Nyveien 16. Lærerinder: Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen,

Læs mere

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P &

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P & BØNDERNES BANK 92 Guldsten, Magnus furer Hollu, Antonie, frue Sæther, Alette, frue Dalseng, Thea, frue Foreningens salede forue utgjorde pr. 31. decbr. 1921 kr. 43,678.00. I aaret 1921 er der utbetalt

Læs mere

k3 l - FoHang altid E. C. Dahls Bryggeries 01. Ris Lorentz 0. Kliiver T n n u n n i c»o uiuncigdiuy besørger C. Skoler. Turisttraflkforeningen i

k3 l - FoHang altid E. C. Dahls Bryggeries 01. Ris Lorentz 0. Kliiver T n n u n n i c»o uiuncigdiuy besørger C. Skoler. Turisttraflkforeningen i FHng ltid E. C. Dhls Bryggeries 01. Turisttrflkfreningen i Trndhjem 03 prettet 2ide Nvember 1906. Frretd ningsfører: E. A. Tønseth. Freningens H Kntr: Th. Angellsgt, 22. p Utdrg v Lvene: k3 l - P3 Freningens

Læs mere

Norsk V* Orient. Cisraretfabrik

Norsk V* Orient. Cisraretfabrik Frlang altd E. C. Dahls ryggeres 0. Interessen fr Trndhjem g trønderske Egne gjennem Pressen, Annøncer, rehurer.. b. at sage tlveebragt Mdler tl saadan Reklame c. at vrke fr ratnel Drft.af Hteller g fr

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

: Liaklev, Ole, Nordtvedtsg. 12

: Liaklev, Ole, Nordtvedtsg. 12 Varer bringes I m-r. Stedet^ -"*"" lur fr gui gdt KatteDrøa kaffebrød «*>;,>, ;:MwmmJE&&i( 752 Nyveiens Knditri & Vedfrretninger: 19 Se Kul- g vedfrretninge] Vegtfabriker & utsalg: Aarø, M., Prinsensigt.

Læs mere

Cigaretfabrik "R AT»t A Y*li AI ri A R Ant "På ni TV. Norsk A /s Orient. Lorentz D. Kl uver. Forlang altid E. C. DaWs Bryggeries 01.

Cigaretfabrik R AT»t A Y*li AI ri A R Ant På ni TV. Norsk A /s Orient. Lorentz D. Kl uver. Forlang altid E. C. DaWs Bryggeries 01. II Is la fs i S 6B S-t «S l C/5 æ < > Frlang altid E. C. DaWs Bryggeries 01. Sønderaal Sønderaal, K., Bankdirektør, Søndregd. 7, br Munkegd. 15 Sønderhlm, N., Feiermester, Wesselsgd. l Søndre T.hjems Amts

Læs mere

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv.

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv. - 436 - LAF SÆTTéfl). Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem. lier, jtfaler- «$ fctrvevarer, fernisser, T$ørsten~ binderarbeider, Sæber, fiudsectrtikler, jtfetctller etc. jthe $rter Jpap samt 3"al$smurning.

Læs mere

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING Kjøp aitid Jacb Mathesns ; :,t9±tte: f ia r* H 9 É e Q >*> ff H M. MNSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING EUG SKAKKES GATE 21 H. S" mm ( «a øi Første A. ffentige Bygninger, Kntrer g Banker etc. Nærværende Avdeing

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

KM år Hedmark og Oppland Stevnerapport

KM år Hedmark og Oppland Stevnerapport Navn: Sted: Arrangør: Kntaktp KM 11-14 år Hedmark g Oppland Stevnerapprt KM 11-14 år Hedmark g Oppland Hamar idrettspark Hamar IL friidrett g FIK Orin Dat: 20.08.2017-20.08.2017 Dag: Heidi F. Kristiansen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

iste Advokater og sakførere : A. Advokater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 Søndre gate 18 - Telef. 278 Klingenberg, Odd, Nordre gate 3

iste Advokater og sakførere : A. Advokater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 Søndre gate 18 - Telef. 278 Klingenberg, Odd, Nordre gate 3 Gardiner &MøbeIstffe [Kjøp altid Jacb Mathesns L 653 B iste Darne-- frretning. flngellø gate Sager a. Tøler. 4de Avdeling Advkater g sakførere : A. Advkater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 CHR. BLM Høiesteretsadvkat

Læs mere

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern J-00001 Arkitekt Christies gt 4a Bygård Johan Osness 1904 A J-00002 Arkitekt Christies gate 4b Bygård Johan Osness 1904 Fredet J-00003 Arkitekt Christies

Læs mere

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07.

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07. Side 1 1983 1 200 MEDLEY KVINNER 1 p Marte Try 02:40.72 521 2 Tone Wold Eriksrud 03:07.65 327 1 p Tine Johnsrud 02:54.93 404 2 Ine Charlotte Hagen 03:04.09 346 3 Isabel Vika 03:36.12 214 1 p Gina B. Andersen

Læs mere

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg,

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg, 13 g -M ca æ CD " 011-60 Kjb Jacb Haisetks anerkjendte Brødvaref. Trndhjems Teefnanæg, Kngensgt. 8 Bestyrer: Seand, Bernh., Teegrafinspektør Weidemansvei 2 Bkhder, Hannem, T. Bestyrerinder: Due, Kathrine,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Lorentz D. Kiiiver. Dame-Undertei "<,. Tricotage

Lorentz D. Kiiiver. Dame-Undertei <,. Tricotage tt t/5 t-, rt -3 a s» Bestyrelsens Frand er fr Tiden: Løcke, C., Sklebestyrer Vicefrand: Skavlan, Sigv., Sgneprest Sekretær g Kasserer: Krgstad, M., Sklebestyrer. Waisenhusstiftelsen. Trndhjes Waisenhusstiftelse

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat Kjep altid Jacb Mathesns 649 H. BERNTSEN DAME- G HERRESKRÆDDER THMAS ANGELLS GATE 3 TELEFN 3644 iste KLASSES FRRETNING LAGER AV T01ER i CS 3 % 4de Avdeling. K* r Fagregister. Advkater g sakførere: 1-h,A.

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Privatbanken i Trondhjem

Privatbanken i Trondhjem 8 a,43 V* tt c s-, Q Kjøb Jacb Halseths frtrinlige Brød varer. Frue Gade, Vr 5. Aalberg, Ingebrg, Enke Palle, Andreas, Smed Rasmussen, Rikard, Skrædder Haukland, Bernhard, Frretningsfører Vulvik, Karen,

Læs mere

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275 l [ Telegramad^.:..SKOFABRIKKEN" Telefoner: 13QQ, 1348 A S TRONHJEMS SKOFABRIK NORENFJELSKE NORGES STØRSTE SKOTØIFORRETNING Fabrik, Kontor og Lager: Elgesætep gate Q UTSALG: Olaf Tryggv.gt. Q7. Elgesætep

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Hovedstyret Svein Cato Winther (styreleder) Jan Åge Walther (nestleder) Henrik Martinsen (styremedlem) Ingar Johannesen (styremedlem) Lasse Hammerstad

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April 2017 April 31.03.2017 Leif Sigurd Fisketjøn 90059870 16.00-19.00 fredag 01.04.2017 Øyvind Sælevik 91167019 09.00-12.30 lørdag 50+ Egersund 01.04.2017 John Ivar Nodland 92088449 12.30-16.00 lørdag 50+ Egersund

Læs mere

MlNERAi. Skomagasin. *l? Trondhjems Haandverk- os Industribank mottar Indskud til høieste Rente. Diskontering. Inkasso. Wfl. C.

MlNERAi. Skomagasin. *l? Trondhjems Haandverk- os Industribank mottar Indskud til høieste Rente. Diskontering. Inkasso. Wfl. C. Hl 'S B rf] B «* J S - *l? oxs t b VH l V Wfl tt o Baadsvk, John, sersjant Aspaas, M. N., sersjant I aaret 1923 er der utbetalt kr. 2,258.50 enkepenson og begravelsesbdrag m. v. Understøttelsesforenngen

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen 374 A s BERG & C f II.» Hi. Fallan, % Ftgrafiske^Artikier, Kdak Fiims Develping and Printing Telegr.adr. :,,Berg" Rørvik i 'Namdalen Kullager Dampskilbsexpeciitin JC Telegramadr. : Jacb Wiig" Rørvik i

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m

RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m DDS SP v.3.12.6.2 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 75089 Marcus G. Poulsen 12-073 Ballerup Skf. 198/14 200/12 398/26 G 2 58160 Victor Straus 12-033

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Elettricitfit5-ForreliiiiieiiA.E.6.

Elettricitfit5-ForreliiiiieiiA.E.6. 268 Elettricitfit5-FrreliiiiieiiA.E.6. Ingeniør. M. R A N H E l M. Privatbanken i Tfndhjem udfører alle alm. Tredje Afdelmg. Frtegnelse ver Gader, Huse g disses Bebere.? ier, -i Assi*tet*@t Lagst* af elektrisk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

KVINDER SENIOR - 400 METER HÆK TORS KL.

KVINDER SENIOR - 400 METER HÆK TORS KL. DT KVINDER. divisin vest, indledende den.maj 0 på Skive Stadin Arrangør: SAMLET STILLING TOTAL 0p 9 p p 00 meter 00 meter 00 meter 00 meter 00 meter 000 meter 00 meter hæk 00 meter hæk Højdespring Stangspring

Læs mere

Ansatte i Borgarting lagmannsrett per 2. november 2015

Ansatte i Borgarting lagmannsrett per 2. november 2015 Ansatte i Borgarting lagmannsrett per 2. november 2015 Førstelagmann Ola Dahl Direktør Mari Fjærtoft Trondsen Administrasjonsavdelingen HR-ansvarlig Hege Karin Slettene Førstekonsulent Marianne Bakkeløkken

Læs mere

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl.

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl. Mandag den 01.08.2016. FC Vestergade Mandag den 01.08.2016. Åbner kl. 12:00 Kl. 11:00 12 personer Kl. 15:00 11 personer Kl. 19:00 7 personer Kl. 23:00 14 personer Godnat Lone Rømer (18+), Anton (12) Rasmus

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Fredag 13. juni. Lørdag 14. juni. kl 09- Line Ryen Svee, tlf

Fredag 13. juni. Lørdag 14. juni. kl 09- Line Ryen Svee, tlf Fredag 13. juni DUGNADSLISTER FOR SEKRETARIAT Sekretariatsansvarlig: Line R. Svee tlf 95 94 81 72 kl 18.30-20 Line Ryen Svee, tlf 95 94 81 72 lineryen@online.no Kl 18.30-20 Kjersti Bakos-Holthe, tlf 92

Læs mere

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5

RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014. teræn6,5 25-05-2014 19:44:02 - DDS SP v.3.14.2.1 RESULTATLISTE Geværterrænskydning i Hevring 25-5-2014 teræn6,5 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Vertikal Sort 130 Knælende Mål 2 S10 Horisontal Sort

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Premiering gavepr kort.txt

Premiering gavepr kort.txt Viken II bane Nittedal Skytterlag Premiering gavepr kort.txt 100m Gavepremier 15-skudd kl. R 1. Aki Rontti Sørum 150 0,- kr Gave 60 2. Marius Granberg Fet 149 0,- kr Gave 48 100m Gavepremier 15-skudd kl.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere