MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2003"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 20, 2003 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2003 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal for 2003 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september For god ordens skyld oplyses, at MT Højgaard a/s ejes 46% af Monberg & Thorsen A/S. Med venlig hilsen Monberg & Thorsen A/S

2

3 Positiv udvikling i entreprenørforretningen For årets tre første kvartaler er omsætningen på kr mio. og resultatet før skat et overskud på kr. 17 mio. Omsætningen i 3. kvartal er på kr mio. mod kr mio. i 3. kvartal Resultatet før skat er et overskud på kr. 14 mio. i forhold til et underskud på kr. 109 mio. i 3. kvartal sidste år. Perioderesultatet i 3. kvartal er påvirket af en positiv udvikling i entreprenørforretningen og negativt påvirket af yderligere omkostninger vedrørende Buxton projektet. Ordrebeholdningen udgør ved udgangen af 3. kvartal kr mio. svarende til ca. 7 måneders produktion, hvilket er tilfredsstillende. Resultatforventningerne for 2003 fastholdes uændret For 2003 forventes produktionsomsætningen at blive ca. kr. 8,0 mia., og der forventes fortsat et resultat før skat i niveauet kr. 50 mio. MT Højgaard a/s - Delårsrapport 3:2003 Side 2 af 12

4 Hoved- og nøgletal for koncernen (Delårsrapporten er ikke revideret) Beløb i mio. kr kvartal 3. kvartal Året Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster og resultat i associerede selskaber Resultat før skat Koncernens andel af periodens resultat Balance Aktiekapital Egenkapital Balancesum Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Investeret kapital Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Nøgletal (%) Bruttomargin 5,6-0,6 5,2 2,5-0,1 Overskudsgrad 0,7-4,4 0,3-1,5-4,4 Resultatgrad 0,5-3,2 0,2-1,1-3,9 Periodens afkast af investeret kapital (ROAIC) 1,9-8,8-38,9 Periodens egenkapitalforrentning efter skat (ROE) 1,3-10,1-55,3 Egenkapitalandel 23,2 21,2 13,4 Øvrige informationer Ordrebeholdning, ultimo Gennemsnitlig antal medarbejdere Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget enkelte reklassifikationer og ændringer i pengestrømsopstillingen. Sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Vejledning i nøgletalsberegning. MT Højgaard a/s - Delårsrapport 3:2003 Side 3 af 12

5 Koncernoversigt Direktionssekretariat Administrativ Service Projektudvikling Produktionssystemer Entreprenørforretning Projektering Materiel Beton Datterselskaber Anlæg Regioner Renovering Bolig Lindpro a/s Promecon as BMS A/S Enemærke & Petersen a/s Scandi Byg a/s Marius Hansen Facader a/s MT Højgaard (UK) Erhverv Mindre selskaber er udeladt af koncernoversigten. Seth, Lda. Greenland Contractors (66 2/3 %) Som tidligere meddelt er ovenstående organisationsstruktur gældende fra 1. juli 2003, og rapporteringen er tilpasset den nye struktur. Der er foretaget tilretning af tallene for 2002 og 2003, så de er sammenlignelige. MT Højgaards entreprenørforretning er opdelt i fire forretningsområder: Anlæg, Bolig/Erhverv, Renovering og Regioner. Forretningsenhederne Projektering, Materiel og Beton fungerer som kompetencecentre for hele virksomheden og indgår sammen med Direktionssekretariat, Projektudvikling, Administrativ Service og Produktionssystemer mv. under "Øvrige" i segmentoplysningerne. Udviklingen i koncernen i 3. kvartal 2003 Omsætning og resultatudvikling MT Højgaard har i 3. kvartal et overskud før skat på kr. 14 mio. Perioderesultatet er påvirket af en positiv udvikling i entreprenørforretningen. Resultatet i 3. kvartal er endvidere positivt påvirket af tilbageførte hensættelser i forbindelse med indgåede forlig og en reduceret risikoprofil på de igangværende arbejder. I modsat retning trækker yderligere omkostninger MT Højgaard a/s - Delårsrapport 3:2003 Side 4 af 12

6 vedrørende Buxton projektet. Resultatet er ved udgangen af 3. kvartal negativt påvirket med netto ca. kr. 20 mio. vedrørende disse forhold. De vanskelige vilkår omkring færdiggørelsen af cementfabrikken i Buxton har øget forbruget af ressourcer, og det har været nødvendigt at påtage sig yderligere opgaver for at sikre færdiggørelsen af projektet. Det er forventningen, at MT Højgaards andel af projektet vil være færdiggjort omkring årsskiftet. Der er rejst krav mod MT Højgaard som følge af ekstraarbejder, forsinkelser og forstyrrelser i produktionen, og der er efter vurdering foretaget hensættelser hertil. Opgørelsen af projektets samlede udgifter er fortsat behæftet med usikkerhed. MT Højgaard har tilsvarende rejst krav om ekstrabetalinger og tidsfristforlængelse. Udfaldet af de rejste krav er fortsat uafklaret, og der er i overensstemmelse med selskabets praksis ikke indregnet indtægter i regnskabet som følge heraf. Koncernen har i 3. kvartal realiseret en nettoomsætning på kr mio. mod kr mio. i I de første tre kvartaler er nettoomsætningen faldet med kr mio. til kr mio. Af omsætningen hidrører 10% fra aktiviteter i udlandet mod 17% i samme periode sidste år. Nedgangen i omsætningen er som tidligere meddelt en konsekvens af fokuseringsstrategien og markedsudviklingen. Resultatet af primær drift (EBIT) er i 3. kvartal et overskud på kr. 13 mio. og udviser i de første tre kvartaler et overskud på kr. 19 mio. Som meddelt i forbindelse med halvårsregnskabet er der løbende foretaget tilpasninger af organisationen og reduktion af antallet af medarbejdere i forhold til markedsmulighederne. Funktionærbemandingen, der ultimo 2002 udgjorde medarbejdere, skønnes nu ved udgangen af 2003 at være reduceret med ca. 340 medarbejdere. De gennemførte tilpasninger vil først få fuld resultateffekt i De finansielle poster udgør i de første 3 kvartaler en nettoomkostning på kr. 2 mio. mod kr. 6 mio. i de første 3 kvartaler af Resultatet før skat er for perioden 1/1-30/9 et overskud på kr. 17 mio., og resultatet efter skat og minoritetsinteresser er et overskud på kr. 9 mio. mod underskuddet på kr. 83 mio. i samme periode sidste år. Balance og egenkapitaludvikling Koncernens balance udgør kr mio. pr. 30. september 2003, hvilket svarer til et fald på kr. 244 mio. i forhold til udgangen af Egenkapitalen udgør kr. 810 mio. svarende en soliditet på 23%. Stigningen i egenkapitalen skyldes primært kapitalforhøjelsen på kr. 300 mio. i april Den rentebærende nettogæld er i 2003 faldet med kr. 377 mio. og udgør pr. 30. september kr. 128 mio. mod kr. 505 mio. ved udgangen af Udvik- MT Højgaard a/s - Delårsrapport 3:2003 Side 5 af 12

7 lingen skyldes dels den omtalte kapitalforhøjelse og dels mindskede bindinger i driftsrelaterede tilgodehavender. Pengestrømme og finansielle forhold Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør i de første tre kvartaler kr. 123 mio. mod kr. -11 mio. i samme periode sidste år. Pengestrømme til investeringer, der primært består af udskiftning af og nyinvestering i entreprenørmateriel mv., udgør kr. 47 mio. mod kr. 113 mio. i samme periode i Investeringerne er reduceret i forhold til det planlagte som følge af det lavere aktivitetsniveau. Pengestrømme fra finansiering udgør kr. 299 mio. mod kr. 100 mio. i samme periode året før og kan henføres til kapitalforhøjelsen. Den samlede likviditetsvirkning for de første tre kvartaler udgør i alt kr. 375 mio. mod kr. -24 mio. i de første tre kvartaler af Koncernens kapitalberedskab pr. 30. september 2003, beregnet som likvide nettobeholdninger, værdipapirer samt ubenyttede trækningsmuligheder på kreditfaciliteter, giver et tilfredsstillende likviditetsberedskab på kr. 637 mio. I kapitalberedskabet indgår likvider i konsortier med kr. 169 mio., som alene er til rådighed for disse. Ordrebeholdning Ordrebeholdningen udgør ved udgangen af 3. kvartal kr mio. Mio. kr Ordrebeholdning primo Ordreindgang i året Produktion i året Ordrebeholdning ultimo Ordrebeholdningen ligger på et niveau, der svarer til en gennemsnitlig dækning af ca. 7 måneders produktion, hvilket er tilfredsstillende. Entreprenørforretning I det følgende fokuseres der på omsætnings- og resultatudviklingen i de første tre kvartaler af 2003 for de enkelte forretningsområder. Anlæg Forretningsområde Anlæg omfatter MT Højgaards kompetencer inden for anlæg, infrastruktur og forsyning samt havne- og vandbygningsarbejder i hovedstadsområdet. Anlæg er endvidere ansvarlig for koncernens internationale aktiviteter inden for de valgte fokusområder. MT Højgaard a/s - Delårsrapport 3:2003 Side 6 af 12

8 Anlæg har realiseret en omsætning på kr. 1,0 mia., hvilket er på niveau med det forventede. Den tilfredsstillende udvikling i aktiviteterne er fortsat i 3. kvartal, og resultatet af primær drift er på kr. 58 mio., hvilket er væsentligt bedre end forventet. Ved udgangen af 3. kvartal er ordrebeholdningen på kr. 0,9 mia., og der forventes for 2003 en omsætning i Anlæg på kr. 1,3 mia. Bolig/Erhverv Forretningsområde Bolig/Erhverv udfører bolig- og erhvervsbyggeri af enhver art i hovedstadsområdet. Udviklingen i markedet for boligbyggeri har i 3. kvartal været dårligere end forventet, og de tidligere forventede igangsatte projekter er blevet forsinket, bl.a. som følge af ændring af boligpakken. Tilsvarende har markedet for erhvervs- og kontorbyggeri været fortsat vigende og præget af stor priskonkurrence på de projekter, som gennemføres. Forretningsområde Bolig/Erhverv har således haft en omsætning på i alt kr. 0,9 mia. og et resultat af primær drift på kr. 43 mio. Resultatet er som tidligere meddelt negativt påvirket af en nedskrivning i forbindelse med færdiggørelsen af et enkelt større projekt. Ved udgangen af 3. kvartal er ordrebeholdningen på kr. 0,9 mia., og der forventes en omsætning i Bolig/Erhverv på kr. 1,2 mia. i Renovering Forretningsområde Renovering udfører alle typer renoveringsopgaver i hovedstadsområdet herunder ombygnings- og bevaringsopgaver samt håndværksarbejde på nye bygninger. Renovering har realiseret en omsætning på kr. 0,4 mia., hvilket er lavere end ventet, mens resultatet af primær drift på kr. 10 mio. er i overensstemmelse med det forventede. Ved udgangen af 3. kvartal er ordrebeholdningen på kr. 0,3 mia., og der forventes en omsætning i Renovering på kr. 0,6 mia. i Regioner Forretningsområde Regioner varetager MT Højgaards lokale bygge- og anlægsvirksomhed overalt i landet uden for hovedstadsområdet. Forretningsområdet er organiseret i seks regioner. Regioner har realiseret en omsætning på kr. 1,4 mia., og et resultat af primær drift på kr. 16 mio., hvilket er lavere end forventet. Dette skyldes som tidligere oplyst især nedskrivninger på enkelte projekter i forbindelse med afslutningen af disse i de første måneder af 2003 og det lavere aktivitetsniveau. MT Højgaard a/s - Delårsrapport 3:2003 Side 7 af 12

9 Ved udgangen af 3. kvartal er ordrebeholdningen på kr. 1,0 mia., og der forventes i Regioner en omsætning på kr. 2,0 mia. i Datterselskaber Datterselskaberne har realiseret en omsætning på kr. 2,1 mia. og et resultatet af primær drift på kr. -18 mio., hvilket er væsentligt lavere end forventet, primært som følge af de øgede omkostninger til færdiggørelse af Buxton projektet. Ved udgangen af 3. kvartal er ordrebeholdningen i datterselskaberne på i alt kr. 1,6 mia., og der forventes en omsætning på kr. 2,9 mia. i Forventninger til 2003 Det danske bygge- og anlægsmarked er som forventet vigende i 2003, og markedsudsigterne peger fortsat i retning af afdæmpede markedsvilkår. Med den skærpede konkurrence og de usikre markedsvilkår er der fokus på fortsatte effektiviseringer og løbende justering af kapacitetsapparatet i forhold til markedsmulighederne. For 2003 forventes nu en produktionsomsætning på ca. kr. 8,0 mia. mod kr. 9,7 mia. i Resultatforventningen for året fastholdes uændret på et resultat før skat i niveauet kr. 50 mio. Koncernens effektive skattesats skønnes at ligge på niveau med den danske skattesats. Øvrige oplysninger MT Højgaard a/s er ejet af Højgaard Holding a/s (54%) og Monberg & Thorsen A/S (46%), der begge er noteret på Københavns Fondsbørs. MT Højgaard a/s - Delårsrapport 3:2003 Side 8 af 12

10 Koncernresultatopgørelse Beløb i mio. kr. 3. kvartal 3. kvartal Året Nettoomsætning 1.901, , , , ,0 Produktionsomkostninger , , , , ,8 Bruttoresultat 106,6-15,3 308,4 183,5-6,8 Salgsomkostninger -27,0-21,8-80,4-81,6-123,2 Administrationsomkostninger -66,7-67,8-209,3-209,5-299,5 Resultat af primær drift 12,9-104,9 18,7-107,6-429,5 Andel af resultat før skat i associerede virksomheder -0,2 0,4-0,3-3,6-4,9 Finansielle poster 1,7-4,1-1,9-5,7-10,0 Resultat før skat 14,4-108,6 16,5-116,9-444,4 Skat af resultatet -4,5 32,6-5,7 35,1 68,4 Resultat før minoritetsinteresser 9,9-76,0 10,8-81,8-376,0 Minoritetsinteressernes andel af resultatet -0,7-0,7-1,5-1,2-2,5 Koncernens andel af resultatet 9,2-76,7 9,3-83,0-378,5 Udviklingen i koncernegenkapitalen Beløb i mio. kr Året Egenkapital primo 501,6 866,3 866,3 Kapitalforhøjelse 300,0 - - Valutakursregulering mv. -1,2 0,0 12,9 Periodens resultat 9,3-83,0-378,5 Kursregulering af sikringsinstrumenter primo -0,9 - - Kursregulering af sikringsinstrumenter ultimo 1,1-0,2 0,9 Egenkapital ultimo 809,9 783,1 501,6 Koncern pengestrømsopgørelse Beløb i mio. kr Året Drift Resultat af primær drift 18,7-107,6-429,5 Driftsposter uden likviditetsvirkning 182,1 117,3 484,6 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital mv. 200,8 9,7 55,1 Ændringer i driftskapitalen mv. -77,7-20,4-63,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet 123,1-10,7-8,7 Pengestrømme til investeringsaktivitet -47,0-113,5-163,8 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 299,0 99,9 106,6 Pengestrømme, netto 375,1-24,3-65,9 Likviditet primo -217,6-151,7-151,7 Likviditet ultimo 157,5-176,0-217,6 MT Højgaard a/s - Delårsrapport 3:2003 Side 9 af 12

11 Koncernbalance Beløb i mio. kr Året Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 49,6 57,3 57,0 Materielle anlægsaktiver 961, , ,0 Finansielle anlægsaktiver 10,7 14,6 10,9 Anlægsaktiver i alt 1.021, , ,9 Omsætningsaktiver Udskudt skatteaktiv 91,7 76,0 97,4 Varebeholdninger 406,1 427,9 398,2 Igangværende arbejder for fremmed regning ,3 Tilgodehavender 1.592, , ,0 Værdipapirer 117,5 72,8 68,6 Likvide beholdninger 263,4 235,7 263,8 Omsætningsaktiver i alt 2.471, , ,3 Aktiver i alt 3.493, , ,2 Passiver Egenkapital 809,9 783,1 501,6 Minoritetsinteresser 9,0 6,5 7,5 Hensatte forpligtelser Udskudt skat 5,3 29,9 5,3 Andre hensatte forpligtelser 189,2 150,2 363,0 Hensatte forpligtelser i alt 194,5 180,1 368,3 Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 254,0 255,9 257,3 Igangværende arbejder for fremmed regning 459,2 171,5 - Andre kortfristede gældsforpligtelser 1.766, , ,5 Gældsforpligtelser i alt 2.479, , ,8 Passiver i alt 3.493, , ,2 MT Højgaard a/s - Delårsrapport 3:2003 Side 10 af 12

12 Segmentoplysninger Beløb i mio. kr. 3. kvartal 3. kvartal Året Aktiviteter primært segment Nettoomsætning Anlæg 355,4 356, , , ,7 Bolig/erhverv 252,8 401,3 897, , ,9 Renovering 150,9 183,9 447,6 559,6 778,5 Regioner 428,6 620, , , ,2 Øvrige/elimineringer -5,9 24,3-45,1 39,5-8,3 Entreprenørforretning 1.181, , , , ,0 Datterselskaber 719,4 774, , , ,0 MT Højgaard koncern 1.901, , , , ,0 Resultat af primær drift (EBIT) Anlæg 27,7 0,8 57,8 2,6-2,0 Bolig/erhverv -12,5 3,3-43,0 16,8-26,6 Renovering 5,5 1,3 9,6 15,6 22,5 Regioner 6,1 5,5 16,5 16,6-3,0 Øvrige 30,9-3,5-4,0-33,1-83,2 Entreprenørforretning 57,7 7,4 36,9 18,5-92,3 Datterselskaber *) -44,8-112,3-18,2-126,1-337,2 MT Højgaard koncern 12,9-104,9 18,7-107,6-429,5 Ordrebeholdning, ultimo Anlæg 894, , ,3 Bolig/erhverv 869, ,4 979,9 Renovering 258,1 424,3 286,2 Regioner 1.000, ,3 918,0 Øvrige/elimineringer 2,4-18,3 9,9 Entreprenørforretning 3.025, , ,3 Datterselskaber 1.638, , ,7 MT Højgaard koncern 4.663, , ,0 Geografisk - sekundært segment MT Højgaard koncernen Omsætning Danmark 1.686, , , , ,1 Omsætning Udland 214,8 346,9 602, , ,9 MT Højgaard koncern 1.901, , , , ,0 *) Inkl. Buxton-projektet. Segmentoplysningerne er sammenlignelige, da tallene for de tidligere perioder er tilpasset den nye organisations- og rapporteringsstruktur fra 1. juli MT Højgaard a/s - Delårsrapport 3:2003 Side 11 af 12

13 Kvartalsopdelt koncernresultatopgørelse (urevideret) 2003 Beløb i mio. kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Nettoomsætning 1.905, , ,2 Produktionsomkostninger , , ,6 Bruttoresultat 72,3 129,5 106,6 Salgsomkostninger -28,8-24,6-27,0 Administrationsomkostninger -70,1-72,5-66,7 Resultat af primær drift -26,6 32,4 12,9 Andel af resultat før skat i associerede virksomheder 0,1-0,2-0,2 Finansielle poster -6,4 2,8 1,7 Resultat før skat -32,9 35,0 14,4 Skat af resultatet 9,1-10,3-4,5 Resultat før minoritetsinteresser -23,8 24,7 9,9 Minoritetsinteressernes andel af resultatet -0,3-0,5-0,7 Koncernens andel af resultatet -24,1 24,2 9, Beløb i mio. kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Nettoomsætning 2.217, , , , ,0 Produktionsomkostninger , , , , ,8 Bruttoresultat 95,3 103,5-15,3-190,3-6,8 Salgsomkostninger -28,5-31,3-21,8-41,6-123,2 Administrationsomkostninger -71,6-70,1-67,8-90,0-299,5 Resultat af primær drift -4,8 2,1-104,9-321,9-429,5 Andel af resultat før skat i associerede virksomheder -0,9-3,1 0,4-1,3-4,9 Finansielle poster 0,0-1,6-4,1-4,3-10,0 Resultat før skat -5,7-2,6-108,6-327,5-444,4 Skat af resultatet 1,7 0,8 32,6 33,3 68,4 Resultat før minoritetsinteresser -4,0-1,8-76,0-294,2-376,0 Minoritetsinteressernes andel af resultatet 0,0-0,5-0,7-1,3-2,5 Koncernens andel af resultatet -4,0-2,3-76,7-295,5-378,5 MT Højgaard a/s - Delårsrapport 3:2003 Side 12 af 12

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2003

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2003 28.05.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2003 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2003 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2004

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2004 19.05.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 13, 2004 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2004 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2003

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2003 27.08.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2003 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2003 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2003 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2004

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2004 27.08.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2004 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2004 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2004

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2004 22.11.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 23, 2004 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2004 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2008

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2008 27.08.08 Meddelelse nr. 13, 2008 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2008 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2008 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2008.

Læs mere

Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005.

Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005. Resultatfremgang som forventet Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005. Omsætningen i første kvartal er på kr. 2.343

Læs mere

Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år.

Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år. Fremgang som forventet i første halvår Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år. Omsætningen i første halvår er på

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2005

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2005 22.11.05 Meddelelse nr. 19, 2005 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2005 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2005 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2008

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2008 24.11.08 Meddelelse nr. 15, 2008 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2008 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2008 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2005

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2005 18.05.05 Meddelelse nr. 12, 2005 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2005 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts 2005. For

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2006

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2006 23.08.06 Meddelelse nr. 13, 2006 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2006 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2006 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2006.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2006

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2006 21.11.06 Meddelelse nr. 17, 2006 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2006 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2006 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2003

Delårsrapport for 1. kvartal 2003 28.05.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 15, 2003 Delårsrapport for 1. kvartal 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal Delårsrapporten er urevideret.

Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal Delårsrapporten er urevideret. Delårsrapport for 1. kvartal 2007 (1/1 31/3 2007) Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal 2007. Delårsrapporten er urevideret. Søborg den

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2005

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2005 29.08.05 Meddelelse nr. 17, 2005 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2005 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2004 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2005.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2007

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2007 21.11.07 Meddelelse nr. 16, 2007 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2007 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2007 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2008

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2008 23.05.08 Meddelelse nr. 10, 2008 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2008 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2008 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2004

Delårsrapport for 1. kvartal 2004 19.05.04 Meddelelse nr. 14, 2004 Delårsrapport for 1. kvartal 2004 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2004. Delårsrapporten er

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2001 (1/1 30/9 2001)

Rapport for 3. kvartal 2001 (1/1 30/9 2001) Side 1 af 13 Rapport for 3. kvartal 2001 (1/1 30/9 2001) Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har behandlet og godkendt selskabets rapport pr. 30. september 2001. Rapporten og regnskabet er ikke revideret. Søborg

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2009

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2009 31.08.09 Meddelelse nr. 11, 2009 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. halvår 2009 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2009 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2009.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2003

Delårsrapport for 1. halvår 2003 27.08.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 2003 Delårsrapport for 1. halvår 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2003

Delårsrapport for 3. kvartal 2003 27.11.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 21, 2003 Delårsrapport for 3. kvartal 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for tredje kvartal 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2004

Delårsrapport for 1. halvår 2004 27.08.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 2004 Delårsrapport for 1. halvår 2004 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2004. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2009

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2009 24.11.09 Meddelelse nr. 15, 2009 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2009 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2009 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for første halvår 2012

Delårsrapport for første halvår 2012 Side 1/10 Delårsrapport for første halvår 2012 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2012. Resultat for første halvår Omsætningen i 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2008

Delårsrapport for kvartal 2008 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010

Delårsrapport for 3. kvartal 2010 23.11.10 Fondsbørsmeddelelse nr. 23, 2010 Delårsrapport for 3. kvartal 2010 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2010

MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2010 28.05.10 Meddelelse nr. 16, 2010 MT Højgaard a/s delårsrapport for 1. kvartal 2010 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2010 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts 2010.

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2014

Delårsrapport for 3. kvartal 2014 19.11.14 Meddelelse nr. 19, 2014 Delårsrapport for 3. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2014.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2004

Delårsrapport for 3. kvartal 2004 22.11.04 Fondsbørsmeddelelse nr. 24, 2004 Delårsrapport for 3. kvartal 2004 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for tredje kvartal 2004. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2011

MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2011 22.11.11 Meddelelse nr. 20, 2011 MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2011 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2011 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2006

Delårsrapport for 3. kvartal 2006 21.11.06 Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 2006 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2011

Delårsrapport for 3. kvartal 2011 22.11.11 Meddelelse nr. 21, 2011 Delårsrapport for 3. kvartal 2011 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2011.

Læs mere

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Regnskab 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse 2009 2008 2009 2008 2008 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Helår Nettoomsætning 3.264 2.810 9.921 8.629 11.282 Produktionsomkostninger 519 433 1.629

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2010

MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2010 23.11.10 Meddelelse nr. 22, 2010 MT Højgaard a/s delårsrapport for 3. kvartal 2010 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2010 fra MT Højgaard a/s om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2012 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2012 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september 2012.

Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2012 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september 2012. 15.11.12 Meddelelse nr. 22, 2012 MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2012 Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2012 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fremgang som forventet

Fremgang som forventet DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2002 Meddelelse 2002 nr. 10 10 sider (inkl. bilag) 21.05.02 Fremgang som forventet På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen Holding A/S godkendt regnskabet

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2002

Delårsrapport for 3. kvartal 2002 Meddelelse 2002 nr. 17 12 sider (inkl. bilag) 18.11.02 Delårsrapport for 3. kvartal 2002 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for tredje kvartal 2002.

Læs mere

Delårsrapport for januar kvartal 2005

Delårsrapport for januar kvartal 2005 TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Odense, den 26. april 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2005 Delårsrapport for januar kvartal 2005 Resume: VT Holding koncernen har i 1. kvartal 2005 realiseret en omsætning på 286

Læs mere

Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 31. mart 2013.

Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 31. mart 2013. 22.05.13 Meddelelse nr.16, 2013 MT Højgaard A/S delårsrapport for 1. kvartal 2013 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2013 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 31. mart 2013.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. halvår Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2011

Delårsrapport for 1. kvartal 2011 24.05.11 Meddelelse nr. 12, 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2011. Delårsrapporten

Læs mere

Resultat af første halvår:

Resultat af første halvår: 1/11 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 28. maj 2014 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015 Halvårsrapport Perioden 1. januar 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 28.05.10 Meddelelse nr. 17, 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2007

Delårsrapport for 1. halvår 2007 29.08.07 Fondsbørsmeddelelse nr. 15, 2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2007.

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 129 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen for Glunz

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1/ /3 2009

Halvårsrapport for perioden 1/ /3 2009 Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 26.05.09 Meddelelse nr. 9, 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2009. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for MT Højgaard a/s Meddelelse nr sider

Årsregnskabsmeddelelse for MT Højgaard a/s Meddelelse nr sider Årsregnskabsmeddelelse for MT Højgaard a/s Meddelelse nr. 1 22.03.02 17 sider Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for 2001 fra MT Højgaard a/s. Monberg & Thorsen Holdings årsregnskabsmeddelelse vil blive

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 23.05.08 Meddelelse nr. 11, 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2008. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2007

Delårsrapport for 1. kvartal 2007 25.05.07 Meddelelse nr. 12, 2007 Delårsrapport for 1. kvartal 2007 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2007. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2008

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2008 Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere