NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen"

Transkript

1 NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 10 april 2012 En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord

2 Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling blev afholdt d. 20. februar på Aktivitetscentret i Skive med deltagelse af knap 80 medlemmer. Johs. V. Jensen og Knud Jeppesens Vintergæk er brudt af mulden hørte nok ikke lige til forsamlingens børnelærdom, men passede godt til årstiden og virkeligheden udenfor. Anna Nørgaards akkompagnement hjalp os godt igennem. Lone Knudsen valgtes til dirigent, og dermed var afviklingen af generalforsamlingen i sikre hænder. I sin beretning kom formanden ind på antallet af medlemmer (se figuren næste side) og deres fordeling på kommuner, og det blev oplyst, at der ud over det konstituerende møde i februar 2011 var afholdt fire bestyrelsesmøder. I april 2011 blev der afholdt en kursusdag for foreningens kontaktpersoner. Jens Fisker havde truffet aftale med tidligere medarbejder ved TV/Midt-Vest, Per Hansen, om at give et oplæg om kommunikation. Det blev en givende og munter oplevelse. Ny kursuseftermiddag vil blive afholdt den 20. april Kontaktpersoner i Aulum havde i november inviteret til et møde med tidligere forsvarsminister, Søren Gade, og Birte Markfoged. Det resulterede i en pæn donation til støtteforeningen. Ud over julegaven til de frivillige er der givet kr. til den stjernehimmel, som pryder den tilbyggede havestue på hospice. Desuden er der ydet støtte til kurser for frivillige samt kørselsgodtgørelse til de frivillige, der bor langt væk. En ny aflastningstjeneste i hjemmet for pårørende, som passer alvorligt syge, har i årets løb fået en spæd begyndelse. Ingrid Thomsen har været primus motor i dette. På driftskontoen har der været indtægter på ca kr. og udgifter på ca kr. Midler til gavekontoen omtales side 4. Både beretning og regnskab ligger på hjemmesiden. Et forslag fra Svend Laustsen om deltagelse i et bogprojekt, som Hospice Limfjord er i gang med, blev fremlagt for forsamlingen, som bakkede op om, at støtteforeningen går med i det. Kontingenter fortsætter uændrede. Alle valg gav genvalg på alle poster. Formanden takkede for enhver støtte til foreningens arbejde, både økonomisk og arbejdsmæssigt. Desuden tak til Lone Knudsen for god ledelse af generalforsamlingen samt til bestyrelseskolleger. Til afslutning på denne afdeling vistes en lille film fra hospice, som medieskolen i Viborg havde lavet. Efter kaffen blev forsamlingen beriget med et foredrag af sygehuspræst i Aalborg, Ruth Østergaard Poulsen. Emnet var: Hvad gør vi, når døden kommer på opslagstavlen, og hvad er hjælpen der? Det blev en tankevækkende og både munter og alvorlig oplevelse. Ruth Østergaard Poulsen fortalte fra sit arbejde, hvor vigtigt det er at bevare sin identitet og værdighed, selv om man er døende. Så har man brug for, at der er nogen, som vil være sammen med en i en søgen tilbage i minderne fra det liv, man har levet. Fremtiden er ikke noget, som er lovende. Som rask menneske skal man hele tiden gøre noget og se fremad, og så står man pludselig der, hvor det eneste man kan få øje på er døden. Her kan man kun være, ikke gøre noget, og det bringer en i en krise, som ikke kan løses. Den skal gennemleves. Pendulet svinger mellem angst og håb. Her kan det være en 2

3 hjælp at være håbløs løst fra håbet om overlevelse. Det frigør. Sygehuspræsten eller et andet medmenneske kan følge den døende ind i angsten, der som regel er en angst for at miste alt det, man holder af, mere end en angst for det, der måtte være på den anden side af døden. Det kræver, at man tør lytte og være til stede. Skyld fylder meget hos de fleste døende, tro og mangel på tro jeg fyrer Gud, når jeg skal have det sådan - samt tilgivelse er emner, som bliver nærværende. Store spørgsmål, som måske ikke har været vendt så ofte, kommer til at fylde. Præsten tør også indrømme, at hun er bange for at dø, og kan så fortælle, hvad hun gør, når hun er bange, nemlig at sige det til Gud. På jævnt og almindeligt dansk gav Ruth Østergaard Poulsen et indblik i, hvordan hun møder det døende menneske som medmenneske og som præst med stor respekt for den døende som et ligeværdigt menneske i en ultimativ livssituation. Her var stof til megen eftertanke. Aftenen blev afsluttet med at vi sang: Nu er jord og himmel stille. Inge Lise Lyse. Meddelelser og små-nyt Dødsfald Marie Danielsen, som boede i Sdr. Hjerm Gl. Skole ved Struer, døde i december 2011 kun 63 år gammel. Marie var et værdsat medlem af bestyrelsen i to år fra 2007 til 2009, da hun trådte ud på grund af stort arbejdspres i egen virksomhed og mange aktiviteter til anden side. Kurven knækket Støtteforeningen er i den lykkelige situation, at medlemstallet har været stedse stigende gennem alle årene, selv om stigningstakten hen imod 2011 er fladet mere og mere ud. Nu er kurven imidlertid knækket, og vel at mærke opad, med et ganske lille knæk, så medlemstallet nu har kurs mod de Gad vide om bestyrelsen har noget godt i posen til medlem nr. 1000, som meget vel kan træde ind, inden året er omme. Julegave til de frivillige Som i de senere år er støtteforeningen ved jul 2011 gået sammen med hospice om en fælles julegave til de frivillige på Hospice Limfjord. Det blev denne gang en boggave, nemlig bogen Venteværelset en døendes fortælling om livet af Rita Nielsen og Jacob Harder. Bogen anmeldes på side 7 i dette blad. 3

4 Er der behov for flere hospicepladser? Gaver til foreningen Støtteforeningen har i den senere tid modtaget en del tilskud og gaver: Fra Skive Kommunes 18-midler kr. som bidrag til kørselsgodtgørelse for frivillige. Fra G/S Skive Folkeblad et tilskud på 1000 kr. Overskud fra foredragsaften i Avlum med Søren Gade og Birte Markfoged 28. november 925 kr. Entreindtægt fra Skiveegnens Herrekors koncert den 1. december kr. Gave fra Maja Margrethe Pedersen i forbindelse med arven fra en søster kr. Anonyme gaver. Hospice Limfjords undervisningstilbud Her i foråret afholder Hospice Limfjord en temarække over emnet Eksistentielle tanker i dødens nærvær. Der er overvældende stor tilslutning til foredragene. Der afholdes desuden kursus med emnet Palliation i egen praksis. Tilbuddene henvender sig især til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som i deres praksis arbejder med alvorligt syge og døende mennesker. Hospice Limfjord snart 5 år i drift Hospice Limfjord blev indviet den 30. maj 2007 og tidligt i juni samme år blev de første patienter modtaget. Hospice har således til foråret været i drift i 5 år, og det vil blive markeret, dog uden større festligheder, så vidt vides. Her i bladet skal der imidlertid lyde et stort til lykke til ledelse og medarbejdere med de første 5 års meget vellykkede drift af Hospice Limfjord. Palliation, eller på dansk lindrende behandling af uhelbredelig syge og døende patienter, har haft god spalteplads i medierne den sidste tid. Det er i almindelighed udmærket, men knap så godt når et lokalt blad fejlagtigt citerer lederen af Hospice Limfjord for at sige, at flere hospicepladser er spild af penge. I forståelse med de øvrige hospiceledere i Region Midtjylland har hun blot udtalt, at der aktuelt er god sammenhæng mellem efterspørgsel og kapacitet på regionens fire hospicer. Efter vedtagelse af hospiceloven i 2004 sivede der bemærkninger ud fra amtsrådet om, at der ikke var synderlig behov for noget hospice i Viborg amt, da amtet hidtil blot havde haft en lille håndfuld indlæggelser på hospice om året. Men efter at Hospice Limfjord kom i drift for snart fem år siden, har der vist sig at være udmærket behov for dets 12 pladser med et godt stykke over 150 indlæggelser om året. Vi må slutte, at behovet har været der hele tiden, men at det krævede et hospice i området for at få det tilgodeset. Med hospiceloven af 2004 blev antallet af hospicer i Jylland på få år tredoblet fra 3 til 9, og der har været god brug for dem alle. Men et midlertidigt mætningspunkt kan muligvis være nået, således at en videre udbygning fremover kan ske i et roligt tempo. Derimod bør hospitalernes palliative teams udbygges snarest, således at opgaven med palliativ støtte til patienter i eget hjem og på plejehjem kan blive styrket. Det er der et klart behov for, idet mange patienter ville foretrække at dø i eget hjem eller på plejehjem, hvis der blev sikret gode muligheder for den nødvendige og rette pleje og lindrende behandling. Redaktionen 4

5 Det bliver også diskuteret, hvorvidt der på alle landets sygehuse bør indrettes palliative sengeafsnit, hvilket kan forekomme nærliggende alene af den grund, at omkring halvdelen af alle dødsfald finder sted på sygehuse. Imidlertid er der en anden og mere vægtig grund, nemlig den at nogle uhelbredeligt syge og døende patienter har behov for en mere teknisk kompliceret behandling samt tilsyn af flere forskellige speciallæger, end der kan være til rådighed på et hospice. Netop nu fremhæver Sundhedsstyrelsen palliation som et fokusområde, altså et område som kræver en solid udbygning. Hospicerne har, sammen med den palliative afdeling på Bispebjerg Hospital, taget væsentlige skridt til at udvikle og indarbejde palliation i sundhedsvæsenet, og derpå er det særdeles vigtigt at sikre, at den videre udbygning vil ske i et snævert samarbejde mellem sygehuse, eksisterende hospicer, plejehjem og dagpleje med videre. Tanken med hospicer som selvejende institutioner har vist sig både god og sund og næppe dyrere end andre løsninger. Samtidig har den fået en fantastisk opbakning i befolkningen, så det er vort stærke håb, at denne løsning må bevares for eftertiden. Et godt og nært samarbejde mellem hospitaler med deres palliative teams og de selvejende hospicer skal være vort ønske for kommende år og årtier. Hospicetanken slog lykkeligvis rod i Danmark for 20 år siden og har siden da udviklet sig positivt i en god dansk model, som vi gerne ser bevaret og udviklet. Det vil sikkert med tiden kræve flere hospicepladser, også i Region Midt. Svend Laustsen Der lyttes intenst i Resen Sognehus Kursusdag for alle frivillige ved Hospice Limfjord Fredag den 28. oktober 2011 var 30 frivillige samlet i Resen Sognehus til en kursusdag med temaet: Etik i det frivillige arbejde. Rita Nielsen, sygeplejerske på Diakonissestiftelsens Hospice, medlem af sygeplejeetisk råd og forfatter til flere bøger gæstede os fra kl Rita tog os med på en inspirerende tur i etikkens univers. Etik handler om, hvad der er godt og rigtigt, og er derved centralt for vore tanker og handlinger. Hensigten med dagen var at udfordre de frivilliges egen etik for at styrke deres forståelse for forskellige holdninger og meninger samt øge deres rummelighed i mødet med den døende og dennes familie. Og udfordret det blev vi. Rita dykkede sammen med os ned i brønden og fandt kilden til vores liv med hinanden nemlig vore grundlæggende værdier. Hun illustrerede på fin vis, hvordan disse værdier kan komme i konflikt med hinanden, hvorved der opstår etiske dilemmaer, hvor vi er i tvivl om, hvad vi skal gøre. 5 Rita Nielsen

6 Hun opfordrede os til at have mod og vilje til at reflektere over de etiske dilemmaer, vi møder, og ikke blive skråsikre og entydige eller passive og angste for at gøre noget forkert. Rita gav eksempler på, at etisk refleksion foregår i mange sammenhænge og på forskellige tidspunkter i en situation. Hun talte om: Etik i forruden refleksion over mulige konsekvenser af en forestående handling Etik i situationen handling her og nu ud fra intuition og erfaringer Etik i bagruden samtaler med andre om handlingen Dagen sluttede med evaluering af de opgaver, de frivillige udfører på hospice, samt drøftelse af idéer til nye tiltag, og det hele rundedes af med fællesspisning og hygge. Tak for en dejlig dag og for den økonomiske støtte fra støtteforeningen, som gjorde det muligt at afholde kursusdagen. Lotte Brøndum Frivilligkoordinator på Hospice Limford Hospice Forum Danmarks seminar for frivillige Den 29. oktober havde Hospice Forum Danmark inviteret frivillige fra de danske hospicer til seminar i Vejle med temaet: Hvad vil vi som frivillige kendes på? Fra Hospice Limfjord deltog to frivillige og undertegnede. Støtteforeningen havde også her doneret penge til deltagelsen. Tak for det. Om formiddagen var der et spændende oplæg ved sociolog Rie Skårshøj. Rie var bl.a. inde på, at en bevidsthed om de værdier, man som institution/organisation vil kendes på, er centrale at få frem. Hvis en organisation defineres ud fra traditioner, regler eller en karismatisk leder, ved man egentlig ikke, hvorfor man gør, som man gør. Hun opfordrede til, at man i stedet bruger værdier som baggrund for beslutninger og aktiviteter. Værdierne giver sammenhængskraft og mulighed for fornyelse, hvis de gøres bevidste for alle. Om eftermiddagen var det så de godt 100 frivilliges tur til at drøfte værdier, og hvad de vil kendes på. Dette foregik ude i små grupper ud fra tre overordnede temaer, som den enkelte frivillig på forhånd havde valgt: Hvor stort et ansvar har man som frivillig overfor andre frivillige? Hvordan bliver man i at være hos patienten, når der f.eks. er praktiske opgaver der venter? Kvalitet ved måltiderne hvordan bidrager den frivillige? Der var en livlig debat med mange forskellige synspunkter. Stikord fra drøftelserne kan findes på Hospice Forum Danmarks hjemmeside. Lotte Brøndum Frivilligkoordinator på Hospice Limford 6

7 Anmeldelse af bogen: Venteværelset En døendes fortællinger om livet De levende har for travlt med livet til at tage de døende og døden alvorligt Ord fra en ung, døende mand. Bogen bygger på samtaler mellem hospicesygeplejerske Rita Nielsen og Jacob Harder, der er døende, som følge af tungekræft. Jacob Harder er uddannet antropolog, har kone og en 4-årig søn. I 2009 er Jacob indlagt i to omgange på hospice og samtalerne føres i de sidste 3 måneder inden Jacob dør i august Samtalerne drejer sig om mange praktiske ting i forbindelse med sygdommen, men langt overvejende drøftes eksistentielle spørgsmål. I et langt afsnit beskriver Jacob Harder sit møde med det danske hospitalsvæsen og dets personale. Harders beskrivelse er beskæmmende læsning, synes jeg! Oplevelse af upersonlig kontakt, fremmedgørelse, manglende realistisk information og lang ventetid på svar på vævsprøver. Dette giver efter min mening anledning til selvransagelse i det offentlige sygehusvæsen, men jeg tror specialiseringen og forsøg på effektivisering er medvirkende årsager til, at man kan få så mange negative oplevelser i det danske sundhedsvæsen. Jeg er sikker på, at de sundhedsprofessionelle personer enkeltvis har en menneskelig indstilling til pleje og behandling. På hospice finder han ro til at leve til han dør. Jacob Harder har gjort sig mange tanker om livets værdier. Han har i sit relativ korte liv oplevet at være på bunden af eksistens for at kunne modnes til et helt menneske og derved at kunne se døden i øjnene. Han har fordybet sig i filosofiske forfatterskaber, som har fået betydning for hans indsigt og visdom i mødet med døden. Hans tidligere mere materielle indstilling til værdier ændres og relationer til andre mennesker og til tro og religion bliver værdier, der dominerer hans intenst levede ventetid på døden. Bogen er Jacob Harders forsøg på at give andre i samme situation mod på at kunne leve livet fuldt ud til det sidste. Men den er i høj grad også skrevet for de levendes skyld og for at nedbryde tabuet omkring døden Læs denne fremragende bog og få mere visdom om livet og døden. Niels Chr. Jensen 7

8 Forsinket velkomst! Forstå det ret. Velkomsten til indvielse af tilbygning og stjernehimmel blev fremsat af formand for hospicebestyrelsen, Martin Bach-Vilhelmsen, akkurat på rette tid den 29. juni 2011, som kort omtalt i nyhedsbrev nr. 9, mens den her bringes med trekvart års forsinkelse. Men da den indeholder noget væsentligt, bringes den her post festum. SL Da vi for 4 år siden var samlet til indvielse af det nye Hospice Limfjord i Skive, var det for manges vedkommende med en tilpas uro i maven. Tilpas fordi så mange stod bag initiativet til etablering af hospicet. Uro fordi det først nu skulle vise sig om forarbejdet havde været godt nok, om hospicebestyrelsen, som havde klaret ansættelse af ledelse og forhandlet grundlaget på plads, også kunne løfte opgaven med at være bestyrelse for et hospice i drift, om Støtteforeningens medvind ville fortsætte, så støtten blev omsat i kontakt med mange frivillige og i donationer til realisering af ønsker til Hospice Limfjord, om hospicechefens ansættelse af personale ville vise sig at være lige i øjet o.s.v. o.s.v. Og nu er vi igen samlet til indvielse og med 4 års praktisk erfaring kan det måske ses på os, at vi er lidt seje for nu at låne et ungdommeligt udtryk. Vi er lykkelige for, at vi valgte den rette hospicechef, og vi er tilsvarende imponerede over, at Birte og Lene kunne ansætte et så uforligneligt personale. Og Støtteforeningen indmelder snart medlem nr Jeg tror, vi bør satse på andre indvielser i de kommende år. Det fortjener hospicefilosofien, og det vil give os anledning til at udtrykke påskønnelse til hele personalet. Skulle en enkelt fristes til at synes, jeg er for rosende, vil jeg henvise vedkommende til at læse i husets gæstebog eller omtale i nyhedsbrevene. Her er der rigelig dokumentation for de anvendte udsagn. Og så er de endda fremsat under en stjernehimmel, som både er universel, men også hjemlig, hvad idemanden bag den om lidt vil fortælle os om (se Nyhedsbrev nr. 9, side 6). Men inden da vil vor hospicechef, fortælle os nogle facts om byggeriet (se Nyhedsbrev nr. 8, side 5) Martin Bach-Vilhelmsen 8

9 Hvordan hospice kom til Skive 2. del Tiden fra de første tanker om et hospice i Skive og frem til Hospice Skive gruppens arbejde i de første måneder af 2005 blev der berettet om i sidste nyhedsbrev. Som nævnt kunne gruppen ikke stå alene, en solid lokal opbakning af en støtteforening var nødvendig for at få et hospice til byen. Ved første blik syntes der to mulige veje at gå. En støtteforening fandtes jo allerede, nemlig Støtteforeningen for Skive Sygehus. Den var vel funderet og havde Anna-Lise Vestergaard som formand. Men stadige nedlæggelser af afdelinger på sygehuset tyndede ud i dens opgaver, hvorfor et nyt projekt, som et hospice, kunne blive et aktiv for foreningen. Der blev arbejdet på tillæg til vedtægterne, således at støtte til et hospice kunne blive en af foreningens primære opgaver. Imidlertid ville ændringerne af formålsparagrafferne blive så omfattende, at det stillede krav om hele to generalforsamlinger, og det ville tage tid. Desuden var foreningens interesseområde begrænset til Skive, Salling og Fjends, mens et hospice nødvendigvis måtte søge støtte i større dele af det midt- og nordvestjyske område. Grundige overvejelser førte frem til, at den vej næppe var farbar. En anden måtte straks tiltrædes. Det ville sige en helt ny forening Støtteforeningen for Hospice i Skive. Vedtægter blev formuleret, og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling i Kulturcenter Limfjord torsdag aften den 28. april Man havde bestilt et lokale til 100 deltagere. Der kom det dobbelte. Heldigvis kunne vægge skydes til side, og der blev plads og serveret kaffe til alle. Hospiceplanerne blev præsenteret af Svend Laustsen og Charlotte Enevoldsen, mens overlæge Arne Skipper fra Odense og sygeplejerske Lene Møller fra det Palliative Team ved Skive Sygehus leverede fine indlæg over emnet: Hvorfor skal vi have hospicer i dag?. Efter kaffen overtog direktør Per Albæk hvervet som dirigent, og under hans kyndige ledelse blev foreningen stiftet, og det kan tilføjes, at allerede denne aften meldte de første 135 medlemmer sig ind i foreningen. Den første bestyrelse blev således sammensat: Svend Laustsen (formand), Esther Hansen (næstformand), Birgit Kongensgaard (kasserer), Lis Kaastrup Jensen (sekretær), Anna-Lise Vestergaard, Martin Bach-Vilhelmsen, Rita Sørensen, Ingrid Thomsen og Erik Bech Hansen, samt som suppleanter Helene Jakobsen og Marianne Frost. Man vil bemærke, at fire af Hospice Skive gruppens fem medlemmer tillige blev indvalgt i støtteforeningens bestyrelse, så fordelingen af opgaver mellem de to instanser voldte ingen problemer. Støtteforeningen for Hospice i Skive modtog økonomisk starthjælp fra Støtteforeningen for Skive Sygehus, en stor hjælp i tillæg til den løbende støtte, som både Ældreråd og Fællesforum ydede i opstarten. Senere blev foreningen støttet fra mange andre sider. Tilbage til marts samme år, da der skete en masse. Den 1. marts besluttede Ringkøbing Amtsråd, grundet en større donation, at lade amtets hospice etablere i Hvide Sande. Det blev en stor skuffelse for Støtteforeningen for Sct. Jørgen Hospice i Holstebro, som så imidlertid gav al mulig støtte til et hospice i Skive, først udtrykt i læserbreve og senere, da deres forening blev nedlagt, overførsel af al den opsamlede kapital til vor støtteforenings gavekonto. I marts 2005 indsendte Hospice Skive gruppen sin projektbeskrivelse for et hospice 9

10 Fuld skattefradrag for gaver Med virkning fra d. 1/ er der skattefradrag for gaver fra kr Den tidligere bundgrænse på kr. 500 er således bortfaldet. Ønsker man skattefradrag for gaver givet til Støtteforeningen for Hospice Limfjord skal man ved indbetaling anføre CPR nr. og for firmaer CVR nr. Mange har indbetalt beløb større end kontingentet i forbindelse med kontingentindbetaling. Ønsker man fradrag for det overskydende beløb anfører man blot CPR nr. ved indbetaling. Kasserer Niels Chr. Jensen Forud for mødet i amtsrådet den 22. august 2005 med den afgørende afstemning. Amtsborgmester Bent Hansen hilser på de fremmødte tilhørere, her netop på undertegnede. Som nr. 2 fra højre i bagerste række ses daværende borgmester i Skive Per Jeppesen. Foran fra venstre ses Anna-Lise Vestergaard, Esther Hansen og, delvis uden for billedet, Henning Hansen. Med tilladelse fra pressefotograf Casper Jacobsen, Skive Folkeblad. Ja tak, jeg / vi vil gerne være medlem / medlemmer af Støtteforeningen for HospiceLimfjord: Enkeltperson Par Forening, institution, virksomhed 75 kr. om året 125 kr. om året 300 kr. om året Navn: Adresse: Telefon: evt. mail-adresse: Sendes til kasserer: Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, tlf , mail:

11 med 12 pladser til Viborg Amts økonomiudvalg med anmodning om godkendelse. Amtet meddelte imidlertid, at det havde modtaget henvendelse om oprettelse af hospice fra flere grupper. Det drejede sig om en gruppe i Kjellerup og en i Thy. I juni traf amtsrådet den beslutning, at der skulle etableres hele tre hospicer i amtet, et i Kjellerup med 8 pladser, et i Skive med 8 pladser og et i Vestervig med 6 pladser, alt i alt imponerende 22 pladser i amtet. Det skulle snart vise sig, at den beslutning var uholdbar. Begejstringen i Skive var da også behersket. Al erfaring viste, at det ville blive særdeles svært at holde døgntaksten nede på det niveau, som blev angivet. Man modstod imidlertid fristelsen til at melde fra og meddelte, at gruppen var rede til at arbejde videre med det reducerede projekt. Det var en heldig beslutning. En bekendtgørelse af 28. juni fra Indenrigsog Sundhedsministeriet stipulerede nemlig, at selvejende hospicer skulle omfatte mindst 12 sengepladser. Dermed faldt Viborg amtsråds beslutning fra tidligere på måneden til jorden, og sagen måtte gå om. Nu ville der kun blive plads til et hospice i amtet. Juli gik fredeligt, men jo længere man kom ind i august, desto heftigere blev de politiske underhandlinger blandt amtsrådets 27 medlemmer om, hvilken by man skulle stemme på, Skive eller Kjellerup. Det er velkendt, at Olav Nørgaard gjorde en stor indsats for at skaffe støtte til Skive. Vestervig var ude af billedet, da det nu stod klart, at Thy fremtidig skulle høre under Region Nordjylland. Det afgørende møde i amtsrådet blev afholdt den 22. august Dagsordenens punkt 8 lød: Indgåelse af driftsoverenskomst med selvejende Hospice, og det var det eneste punkt, som gav anledning til debat. Efter en rum tid skred man til afstemning. Det blev snævert: 14 stemmer for Skive og 11 for Kjellerup samt to, som undlod at stemme. Glæde i Skive og stor skuffelse i Kjellerup. En uge senere gik forhandlinger om en driftsoverenskomst med amtet i gang, og der blev til ministeriet indsendt ansøgning om støtte fra hospicepuljen. Den nødvendige garantikapital for en selvejende institution på kr. blev stillet til rådighed af Skives to store lokale banker, Sparbank Vest og Salling Bank. Den 31. oktober blev den selvejende institution Skive Hospice stiftet, og den overtog styringen af projektet efter Hospice Skive gruppens forarbejde. Der blev underskrevet en aftale om et administrativt samarbejde med Danske Diakonhjem. Få dage før jul sluttede forhandlingerne med amtet med et godt resultat, og fra ministeriet kom der tilsagn om 12 millioner kr. fra hospicepuljen. Alle afgørende brikker for et kommende hospice faldt således på plads, og det måtte fejres. Om eftermiddagen lillejuleaftensdag mødtes nøglepersoner for projektet i byrådssalen på Skive gamle rådhus til et glas vin og en kransekage. Her blev driftsoverenskomsten underskrevet, og korte taler blev holdt af borgmester Per Jeppesen, direktør Poul Bech fra Danske Diakonhjem, formand for hospicebestyrelsen Martin Bach-Vilhelmsen og undertegnede. En beskeden fest blev det, men for os, der var med, står den 23. december 2005 tydeligt i erindringen som en mindeværdig festdag. Da var et hospice for det midt- og nordvestjyske område sikret. Arbejdet med dets etablering kunne gå i gang efter nytår. Svend Laustsen 11

12 Støtteforeningen for Hospice Limfjords bestyrelse : Formand Inge Lise Lyse, Fjordbjerg Ager 7, 7840 Højslev. Tlf Næstformand Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf Kasserer Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, Tlf Sekretær Margit Jørgensen, Ladehøjvej 7, 8831 Løgstrup. Tlf Bente Dahl Kristensen, Lundøvej 174, 7840 Højslev. Tlf Anna Lise Jensen, Lærkevej 11, Balling, 7860 Spøttrup. Tlf Lis Kaastrup Jensen, Tværgade 9, Jebjerg, 7870 Roslev. Tlf Svend Laustsen, Rønbjergparken 18, 7800 Skive. Tlf Ingrid H. Thomsen, Violvej 323, 7800 Skive. Tlf Suppleant Henning Hansen, Hemmersvej 46, 7800 Skive.Tlf Suppleant Erik Bech Hansen, Blichersvej 32, 7800 Skive. Tlf Som observatører: Formand for bestyrelsen for HospiceLimfjord Martin Bach-Vilhelmsen, Egerishave 3, 7800 Skive. Tlf og Hospicechef Birte Markfoged, Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf Kontaktpersoner i kommuner uden for Skive: Viborg Rigmor Bjerg, Ahornvej 5, 8800 Viborg. Tlf Annie Mejdahl, Røddingvej 2 D, 8800 Viborg. Tlf Søren Bastholm, Præstevænget 25, Rødding, 8830 Tjele, Tlf Ikast/Brande Annie Bech Nielsen, Firhuse 6, 7441 Bording, Tlf Herning Astrid Madsen, Trøstrupsgade 46 B, 7400 Herning. Tlf Inger Marie Svindt, Viborgvej 64, 7400 Herning. Tlf Martha Troelsen, Rosenvænget 12, 7490 Aulum. Tlf Mie Jørgensen, Parkvej 3, 7490 Aulum. Tlf Aase Mikkelsen, Havrevej 1, 7490 Aulum. Tlf Aase Møller, Emil Reesens Vej 3, 7400 Herning. Tlf Holstebro Karen Margrethe Stevn, Parkvej 196, 7500 Holstebro. Tlf Lene Uhrenholdt, Kokborgvej 7, 7830 Vinderup. Tlf Børge Holdgaard, Særkærparken 77, 7500 Holstebro. Tlf Ingrid Bek Andersen, Klintevej 1, 7500 Holstebro. Tlf Ivan Pedersen, Kalsgårdvej 13, 7500 Holstebro, Tlf Struer Fred Ege Andresen, Fuglebakken 12, 7600 Struer. Tlf Lene Bock Sørensen, Gimsinghoved 18, 7600 Struer. Tlf Jytte Yde, Højgaardsparken 100, 7560 Hjerm. Tlf Thisted Karen Marie Dissing, Viborggårdvej 3, 7760 Hurup Thy, Tlf Morsø Erna Andersen, Fredsøvej 79, 7900 Nykøbing Mors, Tlf Vesthimmerland Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf Hospice Limfjord Hospicechef Birte Markfoged Afdelingssygeplejerske Lene Høgsberg Udviklingssygeplejerske og frivilligkoordinator Lotte Brøndum Redaktion: Martin Bach-Vilhelmsen og Svend Laustsen Layout: Graphicmaster v. Leif Reinholdt Mogensen Tryk: Arco Grafisk A/S, Skive oplag 2500 stk. 12 Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf ,

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE ÅRSBERETNING 2012 2 Copyright: Kamillianergaardens Hospice Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr.

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. HELNÆS POSTEN 12 DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. Udsigt over Skaghorn før opgravning Se side 10 og 11 Kulturlandsbyen på vandring Se side 12 Nationalparken en død sild? Debatten om Helnæs

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere