NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen"

Transkript

1 NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 10 april 2012 En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord

2 Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling blev afholdt d. 20. februar på Aktivitetscentret i Skive med deltagelse af knap 80 medlemmer. Johs. V. Jensen og Knud Jeppesens Vintergæk er brudt af mulden hørte nok ikke lige til forsamlingens børnelærdom, men passede godt til årstiden og virkeligheden udenfor. Anna Nørgaards akkompagnement hjalp os godt igennem. Lone Knudsen valgtes til dirigent, og dermed var afviklingen af generalforsamlingen i sikre hænder. I sin beretning kom formanden ind på antallet af medlemmer (se figuren næste side) og deres fordeling på kommuner, og det blev oplyst, at der ud over det konstituerende møde i februar 2011 var afholdt fire bestyrelsesmøder. I april 2011 blev der afholdt en kursusdag for foreningens kontaktpersoner. Jens Fisker havde truffet aftale med tidligere medarbejder ved TV/Midt-Vest, Per Hansen, om at give et oplæg om kommunikation. Det blev en givende og munter oplevelse. Ny kursuseftermiddag vil blive afholdt den 20. april Kontaktpersoner i Aulum havde i november inviteret til et møde med tidligere forsvarsminister, Søren Gade, og Birte Markfoged. Det resulterede i en pæn donation til støtteforeningen. Ud over julegaven til de frivillige er der givet kr. til den stjernehimmel, som pryder den tilbyggede havestue på hospice. Desuden er der ydet støtte til kurser for frivillige samt kørselsgodtgørelse til de frivillige, der bor langt væk. En ny aflastningstjeneste i hjemmet for pårørende, som passer alvorligt syge, har i årets løb fået en spæd begyndelse. Ingrid Thomsen har været primus motor i dette. På driftskontoen har der været indtægter på ca kr. og udgifter på ca kr. Midler til gavekontoen omtales side 4. Både beretning og regnskab ligger på hjemmesiden. Et forslag fra Svend Laustsen om deltagelse i et bogprojekt, som Hospice Limfjord er i gang med, blev fremlagt for forsamlingen, som bakkede op om, at støtteforeningen går med i det. Kontingenter fortsætter uændrede. Alle valg gav genvalg på alle poster. Formanden takkede for enhver støtte til foreningens arbejde, både økonomisk og arbejdsmæssigt. Desuden tak til Lone Knudsen for god ledelse af generalforsamlingen samt til bestyrelseskolleger. Til afslutning på denne afdeling vistes en lille film fra hospice, som medieskolen i Viborg havde lavet. Efter kaffen blev forsamlingen beriget med et foredrag af sygehuspræst i Aalborg, Ruth Østergaard Poulsen. Emnet var: Hvad gør vi, når døden kommer på opslagstavlen, og hvad er hjælpen der? Det blev en tankevækkende og både munter og alvorlig oplevelse. Ruth Østergaard Poulsen fortalte fra sit arbejde, hvor vigtigt det er at bevare sin identitet og værdighed, selv om man er døende. Så har man brug for, at der er nogen, som vil være sammen med en i en søgen tilbage i minderne fra det liv, man har levet. Fremtiden er ikke noget, som er lovende. Som rask menneske skal man hele tiden gøre noget og se fremad, og så står man pludselig der, hvor det eneste man kan få øje på er døden. Her kan man kun være, ikke gøre noget, og det bringer en i en krise, som ikke kan løses. Den skal gennemleves. Pendulet svinger mellem angst og håb. Her kan det være en 2

3 hjælp at være håbløs løst fra håbet om overlevelse. Det frigør. Sygehuspræsten eller et andet medmenneske kan følge den døende ind i angsten, der som regel er en angst for at miste alt det, man holder af, mere end en angst for det, der måtte være på den anden side af døden. Det kræver, at man tør lytte og være til stede. Skyld fylder meget hos de fleste døende, tro og mangel på tro jeg fyrer Gud, når jeg skal have det sådan - samt tilgivelse er emner, som bliver nærværende. Store spørgsmål, som måske ikke har været vendt så ofte, kommer til at fylde. Præsten tør også indrømme, at hun er bange for at dø, og kan så fortælle, hvad hun gør, når hun er bange, nemlig at sige det til Gud. På jævnt og almindeligt dansk gav Ruth Østergaard Poulsen et indblik i, hvordan hun møder det døende menneske som medmenneske og som præst med stor respekt for den døende som et ligeværdigt menneske i en ultimativ livssituation. Her var stof til megen eftertanke. Aftenen blev afsluttet med at vi sang: Nu er jord og himmel stille. Inge Lise Lyse. Meddelelser og små-nyt Dødsfald Marie Danielsen, som boede i Sdr. Hjerm Gl. Skole ved Struer, døde i december 2011 kun 63 år gammel. Marie var et værdsat medlem af bestyrelsen i to år fra 2007 til 2009, da hun trådte ud på grund af stort arbejdspres i egen virksomhed og mange aktiviteter til anden side. Kurven knækket Støtteforeningen er i den lykkelige situation, at medlemstallet har været stedse stigende gennem alle årene, selv om stigningstakten hen imod 2011 er fladet mere og mere ud. Nu er kurven imidlertid knækket, og vel at mærke opad, med et ganske lille knæk, så medlemstallet nu har kurs mod de Gad vide om bestyrelsen har noget godt i posen til medlem nr. 1000, som meget vel kan træde ind, inden året er omme. Julegave til de frivillige Som i de senere år er støtteforeningen ved jul 2011 gået sammen med hospice om en fælles julegave til de frivillige på Hospice Limfjord. Det blev denne gang en boggave, nemlig bogen Venteværelset en døendes fortælling om livet af Rita Nielsen og Jacob Harder. Bogen anmeldes på side 7 i dette blad. 3

4 Er der behov for flere hospicepladser? Gaver til foreningen Støtteforeningen har i den senere tid modtaget en del tilskud og gaver: Fra Skive Kommunes 18-midler kr. som bidrag til kørselsgodtgørelse for frivillige. Fra G/S Skive Folkeblad et tilskud på 1000 kr. Overskud fra foredragsaften i Avlum med Søren Gade og Birte Markfoged 28. november 925 kr. Entreindtægt fra Skiveegnens Herrekors koncert den 1. december kr. Gave fra Maja Margrethe Pedersen i forbindelse med arven fra en søster kr. Anonyme gaver. Hospice Limfjords undervisningstilbud Her i foråret afholder Hospice Limfjord en temarække over emnet Eksistentielle tanker i dødens nærvær. Der er overvældende stor tilslutning til foredragene. Der afholdes desuden kursus med emnet Palliation i egen praksis. Tilbuddene henvender sig især til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som i deres praksis arbejder med alvorligt syge og døende mennesker. Hospice Limfjord snart 5 år i drift Hospice Limfjord blev indviet den 30. maj 2007 og tidligt i juni samme år blev de første patienter modtaget. Hospice har således til foråret været i drift i 5 år, og det vil blive markeret, dog uden større festligheder, så vidt vides. Her i bladet skal der imidlertid lyde et stort til lykke til ledelse og medarbejdere med de første 5 års meget vellykkede drift af Hospice Limfjord. Palliation, eller på dansk lindrende behandling af uhelbredelig syge og døende patienter, har haft god spalteplads i medierne den sidste tid. Det er i almindelighed udmærket, men knap så godt når et lokalt blad fejlagtigt citerer lederen af Hospice Limfjord for at sige, at flere hospicepladser er spild af penge. I forståelse med de øvrige hospiceledere i Region Midtjylland har hun blot udtalt, at der aktuelt er god sammenhæng mellem efterspørgsel og kapacitet på regionens fire hospicer. Efter vedtagelse af hospiceloven i 2004 sivede der bemærkninger ud fra amtsrådet om, at der ikke var synderlig behov for noget hospice i Viborg amt, da amtet hidtil blot havde haft en lille håndfuld indlæggelser på hospice om året. Men efter at Hospice Limfjord kom i drift for snart fem år siden, har der vist sig at være udmærket behov for dets 12 pladser med et godt stykke over 150 indlæggelser om året. Vi må slutte, at behovet har været der hele tiden, men at det krævede et hospice i området for at få det tilgodeset. Med hospiceloven af 2004 blev antallet af hospicer i Jylland på få år tredoblet fra 3 til 9, og der har været god brug for dem alle. Men et midlertidigt mætningspunkt kan muligvis være nået, således at en videre udbygning fremover kan ske i et roligt tempo. Derimod bør hospitalernes palliative teams udbygges snarest, således at opgaven med palliativ støtte til patienter i eget hjem og på plejehjem kan blive styrket. Det er der et klart behov for, idet mange patienter ville foretrække at dø i eget hjem eller på plejehjem, hvis der blev sikret gode muligheder for den nødvendige og rette pleje og lindrende behandling. Redaktionen 4

5 Det bliver også diskuteret, hvorvidt der på alle landets sygehuse bør indrettes palliative sengeafsnit, hvilket kan forekomme nærliggende alene af den grund, at omkring halvdelen af alle dødsfald finder sted på sygehuse. Imidlertid er der en anden og mere vægtig grund, nemlig den at nogle uhelbredeligt syge og døende patienter har behov for en mere teknisk kompliceret behandling samt tilsyn af flere forskellige speciallæger, end der kan være til rådighed på et hospice. Netop nu fremhæver Sundhedsstyrelsen palliation som et fokusområde, altså et område som kræver en solid udbygning. Hospicerne har, sammen med den palliative afdeling på Bispebjerg Hospital, taget væsentlige skridt til at udvikle og indarbejde palliation i sundhedsvæsenet, og derpå er det særdeles vigtigt at sikre, at den videre udbygning vil ske i et snævert samarbejde mellem sygehuse, eksisterende hospicer, plejehjem og dagpleje med videre. Tanken med hospicer som selvejende institutioner har vist sig både god og sund og næppe dyrere end andre løsninger. Samtidig har den fået en fantastisk opbakning i befolkningen, så det er vort stærke håb, at denne løsning må bevares for eftertiden. Et godt og nært samarbejde mellem hospitaler med deres palliative teams og de selvejende hospicer skal være vort ønske for kommende år og årtier. Hospicetanken slog lykkeligvis rod i Danmark for 20 år siden og har siden da udviklet sig positivt i en god dansk model, som vi gerne ser bevaret og udviklet. Det vil sikkert med tiden kræve flere hospicepladser, også i Region Midt. Svend Laustsen Der lyttes intenst i Resen Sognehus Kursusdag for alle frivillige ved Hospice Limfjord Fredag den 28. oktober 2011 var 30 frivillige samlet i Resen Sognehus til en kursusdag med temaet: Etik i det frivillige arbejde. Rita Nielsen, sygeplejerske på Diakonissestiftelsens Hospice, medlem af sygeplejeetisk råd og forfatter til flere bøger gæstede os fra kl Rita tog os med på en inspirerende tur i etikkens univers. Etik handler om, hvad der er godt og rigtigt, og er derved centralt for vore tanker og handlinger. Hensigten med dagen var at udfordre de frivilliges egen etik for at styrke deres forståelse for forskellige holdninger og meninger samt øge deres rummelighed i mødet med den døende og dennes familie. Og udfordret det blev vi. Rita dykkede sammen med os ned i brønden og fandt kilden til vores liv med hinanden nemlig vore grundlæggende værdier. Hun illustrerede på fin vis, hvordan disse værdier kan komme i konflikt med hinanden, hvorved der opstår etiske dilemmaer, hvor vi er i tvivl om, hvad vi skal gøre. 5 Rita Nielsen

6 Hun opfordrede os til at have mod og vilje til at reflektere over de etiske dilemmaer, vi møder, og ikke blive skråsikre og entydige eller passive og angste for at gøre noget forkert. Rita gav eksempler på, at etisk refleksion foregår i mange sammenhænge og på forskellige tidspunkter i en situation. Hun talte om: Etik i forruden refleksion over mulige konsekvenser af en forestående handling Etik i situationen handling her og nu ud fra intuition og erfaringer Etik i bagruden samtaler med andre om handlingen Dagen sluttede med evaluering af de opgaver, de frivillige udfører på hospice, samt drøftelse af idéer til nye tiltag, og det hele rundedes af med fællesspisning og hygge. Tak for en dejlig dag og for den økonomiske støtte fra støtteforeningen, som gjorde det muligt at afholde kursusdagen. Lotte Brøndum Frivilligkoordinator på Hospice Limford Hospice Forum Danmarks seminar for frivillige Den 29. oktober havde Hospice Forum Danmark inviteret frivillige fra de danske hospicer til seminar i Vejle med temaet: Hvad vil vi som frivillige kendes på? Fra Hospice Limfjord deltog to frivillige og undertegnede. Støtteforeningen havde også her doneret penge til deltagelsen. Tak for det. Om formiddagen var der et spændende oplæg ved sociolog Rie Skårshøj. Rie var bl.a. inde på, at en bevidsthed om de værdier, man som institution/organisation vil kendes på, er centrale at få frem. Hvis en organisation defineres ud fra traditioner, regler eller en karismatisk leder, ved man egentlig ikke, hvorfor man gør, som man gør. Hun opfordrede til, at man i stedet bruger værdier som baggrund for beslutninger og aktiviteter. Værdierne giver sammenhængskraft og mulighed for fornyelse, hvis de gøres bevidste for alle. Om eftermiddagen var det så de godt 100 frivilliges tur til at drøfte værdier, og hvad de vil kendes på. Dette foregik ude i små grupper ud fra tre overordnede temaer, som den enkelte frivillig på forhånd havde valgt: Hvor stort et ansvar har man som frivillig overfor andre frivillige? Hvordan bliver man i at være hos patienten, når der f.eks. er praktiske opgaver der venter? Kvalitet ved måltiderne hvordan bidrager den frivillige? Der var en livlig debat med mange forskellige synspunkter. Stikord fra drøftelserne kan findes på Hospice Forum Danmarks hjemmeside. Lotte Brøndum Frivilligkoordinator på Hospice Limford 6

7 Anmeldelse af bogen: Venteværelset En døendes fortællinger om livet De levende har for travlt med livet til at tage de døende og døden alvorligt Ord fra en ung, døende mand. Bogen bygger på samtaler mellem hospicesygeplejerske Rita Nielsen og Jacob Harder, der er døende, som følge af tungekræft. Jacob Harder er uddannet antropolog, har kone og en 4-årig søn. I 2009 er Jacob indlagt i to omgange på hospice og samtalerne føres i de sidste 3 måneder inden Jacob dør i august Samtalerne drejer sig om mange praktiske ting i forbindelse med sygdommen, men langt overvejende drøftes eksistentielle spørgsmål. I et langt afsnit beskriver Jacob Harder sit møde med det danske hospitalsvæsen og dets personale. Harders beskrivelse er beskæmmende læsning, synes jeg! Oplevelse af upersonlig kontakt, fremmedgørelse, manglende realistisk information og lang ventetid på svar på vævsprøver. Dette giver efter min mening anledning til selvransagelse i det offentlige sygehusvæsen, men jeg tror specialiseringen og forsøg på effektivisering er medvirkende årsager til, at man kan få så mange negative oplevelser i det danske sundhedsvæsen. Jeg er sikker på, at de sundhedsprofessionelle personer enkeltvis har en menneskelig indstilling til pleje og behandling. På hospice finder han ro til at leve til han dør. Jacob Harder har gjort sig mange tanker om livets værdier. Han har i sit relativ korte liv oplevet at være på bunden af eksistens for at kunne modnes til et helt menneske og derved at kunne se døden i øjnene. Han har fordybet sig i filosofiske forfatterskaber, som har fået betydning for hans indsigt og visdom i mødet med døden. Hans tidligere mere materielle indstilling til værdier ændres og relationer til andre mennesker og til tro og religion bliver værdier, der dominerer hans intenst levede ventetid på døden. Bogen er Jacob Harders forsøg på at give andre i samme situation mod på at kunne leve livet fuldt ud til det sidste. Men den er i høj grad også skrevet for de levendes skyld og for at nedbryde tabuet omkring døden Læs denne fremragende bog og få mere visdom om livet og døden. Niels Chr. Jensen 7

8 Forsinket velkomst! Forstå det ret. Velkomsten til indvielse af tilbygning og stjernehimmel blev fremsat af formand for hospicebestyrelsen, Martin Bach-Vilhelmsen, akkurat på rette tid den 29. juni 2011, som kort omtalt i nyhedsbrev nr. 9, mens den her bringes med trekvart års forsinkelse. Men da den indeholder noget væsentligt, bringes den her post festum. SL Da vi for 4 år siden var samlet til indvielse af det nye Hospice Limfjord i Skive, var det for manges vedkommende med en tilpas uro i maven. Tilpas fordi så mange stod bag initiativet til etablering af hospicet. Uro fordi det først nu skulle vise sig om forarbejdet havde været godt nok, om hospicebestyrelsen, som havde klaret ansættelse af ledelse og forhandlet grundlaget på plads, også kunne løfte opgaven med at være bestyrelse for et hospice i drift, om Støtteforeningens medvind ville fortsætte, så støtten blev omsat i kontakt med mange frivillige og i donationer til realisering af ønsker til Hospice Limfjord, om hospicechefens ansættelse af personale ville vise sig at være lige i øjet o.s.v. o.s.v. Og nu er vi igen samlet til indvielse og med 4 års praktisk erfaring kan det måske ses på os, at vi er lidt seje for nu at låne et ungdommeligt udtryk. Vi er lykkelige for, at vi valgte den rette hospicechef, og vi er tilsvarende imponerede over, at Birte og Lene kunne ansætte et så uforligneligt personale. Og Støtteforeningen indmelder snart medlem nr Jeg tror, vi bør satse på andre indvielser i de kommende år. Det fortjener hospicefilosofien, og det vil give os anledning til at udtrykke påskønnelse til hele personalet. Skulle en enkelt fristes til at synes, jeg er for rosende, vil jeg henvise vedkommende til at læse i husets gæstebog eller omtale i nyhedsbrevene. Her er der rigelig dokumentation for de anvendte udsagn. Og så er de endda fremsat under en stjernehimmel, som både er universel, men også hjemlig, hvad idemanden bag den om lidt vil fortælle os om (se Nyhedsbrev nr. 9, side 6). Men inden da vil vor hospicechef, fortælle os nogle facts om byggeriet (se Nyhedsbrev nr. 8, side 5) Martin Bach-Vilhelmsen 8

9 Hvordan hospice kom til Skive 2. del Tiden fra de første tanker om et hospice i Skive og frem til Hospice Skive gruppens arbejde i de første måneder af 2005 blev der berettet om i sidste nyhedsbrev. Som nævnt kunne gruppen ikke stå alene, en solid lokal opbakning af en støtteforening var nødvendig for at få et hospice til byen. Ved første blik syntes der to mulige veje at gå. En støtteforening fandtes jo allerede, nemlig Støtteforeningen for Skive Sygehus. Den var vel funderet og havde Anna-Lise Vestergaard som formand. Men stadige nedlæggelser af afdelinger på sygehuset tyndede ud i dens opgaver, hvorfor et nyt projekt, som et hospice, kunne blive et aktiv for foreningen. Der blev arbejdet på tillæg til vedtægterne, således at støtte til et hospice kunne blive en af foreningens primære opgaver. Imidlertid ville ændringerne af formålsparagrafferne blive så omfattende, at det stillede krav om hele to generalforsamlinger, og det ville tage tid. Desuden var foreningens interesseområde begrænset til Skive, Salling og Fjends, mens et hospice nødvendigvis måtte søge støtte i større dele af det midt- og nordvestjyske område. Grundige overvejelser førte frem til, at den vej næppe var farbar. En anden måtte straks tiltrædes. Det ville sige en helt ny forening Støtteforeningen for Hospice i Skive. Vedtægter blev formuleret, og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling i Kulturcenter Limfjord torsdag aften den 28. april Man havde bestilt et lokale til 100 deltagere. Der kom det dobbelte. Heldigvis kunne vægge skydes til side, og der blev plads og serveret kaffe til alle. Hospiceplanerne blev præsenteret af Svend Laustsen og Charlotte Enevoldsen, mens overlæge Arne Skipper fra Odense og sygeplejerske Lene Møller fra det Palliative Team ved Skive Sygehus leverede fine indlæg over emnet: Hvorfor skal vi have hospicer i dag?. Efter kaffen overtog direktør Per Albæk hvervet som dirigent, og under hans kyndige ledelse blev foreningen stiftet, og det kan tilføjes, at allerede denne aften meldte de første 135 medlemmer sig ind i foreningen. Den første bestyrelse blev således sammensat: Svend Laustsen (formand), Esther Hansen (næstformand), Birgit Kongensgaard (kasserer), Lis Kaastrup Jensen (sekretær), Anna-Lise Vestergaard, Martin Bach-Vilhelmsen, Rita Sørensen, Ingrid Thomsen og Erik Bech Hansen, samt som suppleanter Helene Jakobsen og Marianne Frost. Man vil bemærke, at fire af Hospice Skive gruppens fem medlemmer tillige blev indvalgt i støtteforeningens bestyrelse, så fordelingen af opgaver mellem de to instanser voldte ingen problemer. Støtteforeningen for Hospice i Skive modtog økonomisk starthjælp fra Støtteforeningen for Skive Sygehus, en stor hjælp i tillæg til den løbende støtte, som både Ældreråd og Fællesforum ydede i opstarten. Senere blev foreningen støttet fra mange andre sider. Tilbage til marts samme år, da der skete en masse. Den 1. marts besluttede Ringkøbing Amtsråd, grundet en større donation, at lade amtets hospice etablere i Hvide Sande. Det blev en stor skuffelse for Støtteforeningen for Sct. Jørgen Hospice i Holstebro, som så imidlertid gav al mulig støtte til et hospice i Skive, først udtrykt i læserbreve og senere, da deres forening blev nedlagt, overførsel af al den opsamlede kapital til vor støtteforenings gavekonto. I marts 2005 indsendte Hospice Skive gruppen sin projektbeskrivelse for et hospice 9

10 Fuld skattefradrag for gaver Med virkning fra d. 1/ er der skattefradrag for gaver fra kr Den tidligere bundgrænse på kr. 500 er således bortfaldet. Ønsker man skattefradrag for gaver givet til Støtteforeningen for Hospice Limfjord skal man ved indbetaling anføre CPR nr. og for firmaer CVR nr. Mange har indbetalt beløb større end kontingentet i forbindelse med kontingentindbetaling. Ønsker man fradrag for det overskydende beløb anfører man blot CPR nr. ved indbetaling. Kasserer Niels Chr. Jensen Forud for mødet i amtsrådet den 22. august 2005 med den afgørende afstemning. Amtsborgmester Bent Hansen hilser på de fremmødte tilhørere, her netop på undertegnede. Som nr. 2 fra højre i bagerste række ses daværende borgmester i Skive Per Jeppesen. Foran fra venstre ses Anna-Lise Vestergaard, Esther Hansen og, delvis uden for billedet, Henning Hansen. Med tilladelse fra pressefotograf Casper Jacobsen, Skive Folkeblad. Ja tak, jeg / vi vil gerne være medlem / medlemmer af Støtteforeningen for HospiceLimfjord: Enkeltperson Par Forening, institution, virksomhed 75 kr. om året 125 kr. om året 300 kr. om året Navn: Adresse: Telefon: evt. mail-adresse: Sendes til kasserer: Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, tlf , mail:

11 med 12 pladser til Viborg Amts økonomiudvalg med anmodning om godkendelse. Amtet meddelte imidlertid, at det havde modtaget henvendelse om oprettelse af hospice fra flere grupper. Det drejede sig om en gruppe i Kjellerup og en i Thy. I juni traf amtsrådet den beslutning, at der skulle etableres hele tre hospicer i amtet, et i Kjellerup med 8 pladser, et i Skive med 8 pladser og et i Vestervig med 6 pladser, alt i alt imponerende 22 pladser i amtet. Det skulle snart vise sig, at den beslutning var uholdbar. Begejstringen i Skive var da også behersket. Al erfaring viste, at det ville blive særdeles svært at holde døgntaksten nede på det niveau, som blev angivet. Man modstod imidlertid fristelsen til at melde fra og meddelte, at gruppen var rede til at arbejde videre med det reducerede projekt. Det var en heldig beslutning. En bekendtgørelse af 28. juni fra Indenrigsog Sundhedsministeriet stipulerede nemlig, at selvejende hospicer skulle omfatte mindst 12 sengepladser. Dermed faldt Viborg amtsråds beslutning fra tidligere på måneden til jorden, og sagen måtte gå om. Nu ville der kun blive plads til et hospice i amtet. Juli gik fredeligt, men jo længere man kom ind i august, desto heftigere blev de politiske underhandlinger blandt amtsrådets 27 medlemmer om, hvilken by man skulle stemme på, Skive eller Kjellerup. Det er velkendt, at Olav Nørgaard gjorde en stor indsats for at skaffe støtte til Skive. Vestervig var ude af billedet, da det nu stod klart, at Thy fremtidig skulle høre under Region Nordjylland. Det afgørende møde i amtsrådet blev afholdt den 22. august Dagsordenens punkt 8 lød: Indgåelse af driftsoverenskomst med selvejende Hospice, og det var det eneste punkt, som gav anledning til debat. Efter en rum tid skred man til afstemning. Det blev snævert: 14 stemmer for Skive og 11 for Kjellerup samt to, som undlod at stemme. Glæde i Skive og stor skuffelse i Kjellerup. En uge senere gik forhandlinger om en driftsoverenskomst med amtet i gang, og der blev til ministeriet indsendt ansøgning om støtte fra hospicepuljen. Den nødvendige garantikapital for en selvejende institution på kr. blev stillet til rådighed af Skives to store lokale banker, Sparbank Vest og Salling Bank. Den 31. oktober blev den selvejende institution Skive Hospice stiftet, og den overtog styringen af projektet efter Hospice Skive gruppens forarbejde. Der blev underskrevet en aftale om et administrativt samarbejde med Danske Diakonhjem. Få dage før jul sluttede forhandlingerne med amtet med et godt resultat, og fra ministeriet kom der tilsagn om 12 millioner kr. fra hospicepuljen. Alle afgørende brikker for et kommende hospice faldt således på plads, og det måtte fejres. Om eftermiddagen lillejuleaftensdag mødtes nøglepersoner for projektet i byrådssalen på Skive gamle rådhus til et glas vin og en kransekage. Her blev driftsoverenskomsten underskrevet, og korte taler blev holdt af borgmester Per Jeppesen, direktør Poul Bech fra Danske Diakonhjem, formand for hospicebestyrelsen Martin Bach-Vilhelmsen og undertegnede. En beskeden fest blev det, men for os, der var med, står den 23. december 2005 tydeligt i erindringen som en mindeværdig festdag. Da var et hospice for det midt- og nordvestjyske område sikret. Arbejdet med dets etablering kunne gå i gang efter nytår. Svend Laustsen 11

12 Støtteforeningen for Hospice Limfjords bestyrelse : Formand Inge Lise Lyse, Fjordbjerg Ager 7, 7840 Højslev. Tlf Næstformand Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf Kasserer Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, Tlf Sekretær Margit Jørgensen, Ladehøjvej 7, 8831 Løgstrup. Tlf Bente Dahl Kristensen, Lundøvej 174, 7840 Højslev. Tlf Anna Lise Jensen, Lærkevej 11, Balling, 7860 Spøttrup. Tlf Lis Kaastrup Jensen, Tværgade 9, Jebjerg, 7870 Roslev. Tlf Svend Laustsen, Rønbjergparken 18, 7800 Skive. Tlf Ingrid H. Thomsen, Violvej 323, 7800 Skive. Tlf Suppleant Henning Hansen, Hemmersvej 46, 7800 Skive.Tlf Suppleant Erik Bech Hansen, Blichersvej 32, 7800 Skive. Tlf Som observatører: Formand for bestyrelsen for HospiceLimfjord Martin Bach-Vilhelmsen, Egerishave 3, 7800 Skive. Tlf og Hospicechef Birte Markfoged, Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf Kontaktpersoner i kommuner uden for Skive: Viborg Rigmor Bjerg, Ahornvej 5, 8800 Viborg. Tlf Annie Mejdahl, Røddingvej 2 D, 8800 Viborg. Tlf Søren Bastholm, Præstevænget 25, Rødding, 8830 Tjele, Tlf Ikast/Brande Annie Bech Nielsen, Firhuse 6, 7441 Bording, Tlf Herning Astrid Madsen, Trøstrupsgade 46 B, 7400 Herning. Tlf Inger Marie Svindt, Viborgvej 64, 7400 Herning. Tlf Martha Troelsen, Rosenvænget 12, 7490 Aulum. Tlf Mie Jørgensen, Parkvej 3, 7490 Aulum. Tlf Aase Mikkelsen, Havrevej 1, 7490 Aulum. Tlf Aase Møller, Emil Reesens Vej 3, 7400 Herning. Tlf Holstebro Karen Margrethe Stevn, Parkvej 196, 7500 Holstebro. Tlf Lene Uhrenholdt, Kokborgvej 7, 7830 Vinderup. Tlf Børge Holdgaard, Særkærparken 77, 7500 Holstebro. Tlf Ingrid Bek Andersen, Klintevej 1, 7500 Holstebro. Tlf Ivan Pedersen, Kalsgårdvej 13, 7500 Holstebro, Tlf Struer Fred Ege Andresen, Fuglebakken 12, 7600 Struer. Tlf Lene Bock Sørensen, Gimsinghoved 18, 7600 Struer. Tlf Jytte Yde, Højgaardsparken 100, 7560 Hjerm. Tlf Thisted Karen Marie Dissing, Viborggårdvej 3, 7760 Hurup Thy, Tlf Morsø Erna Andersen, Fredsøvej 79, 7900 Nykøbing Mors, Tlf Vesthimmerland Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf Hospice Limfjord Hospicechef Birte Markfoged Afdelingssygeplejerske Lene Høgsberg Udviklingssygeplejerske og frivilligkoordinator Lotte Brøndum Redaktion: Martin Bach-Vilhelmsen og Svend Laustsen Layout: Graphicmaster v. Leif Reinholdt Mogensen Tryk: Arco Grafisk A/S, Skive oplag 2500 stk. 12 Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf ,

NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum.

NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum. NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 9 oktober 2011 Et kig ind i det flotte nye fællesrum. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Arven fra Krista Sådan hed en af de beretninger,

Læs mere

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 12 oktober 2013 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord SANSER I SPIL Meddelelser og små-nyt Hospice Limfjord er beliggende

Læs mere

NYHEDSBREV. Håndgribelig pleje. k o. Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7.

NYHEDSBREV. Håndgribelig pleje. k o. Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7. NYHEDSBREV kive S d r o fj celim i p s o H for Støtteforeningen 5 Nr. e ob t k o 0 r2 09 Håndgribelig pleje Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7. tter ø t s Vi picelimfjord s o H g o tanken

Læs mere

NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11.

NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11. NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 7 oktober 2010 Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2 Hjælp os med at sælge Kristas hus! Kåsvej 11, Lihme Se side 11. Vi støtter hospicetanken

Læs mere

NYHEDSBREV. med Støtteforeningen

NYHEDSBREV. med Støtteforeningen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 15 april 2015. med Støtteforeningen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2015 Tirsdag den 17. februar afholdtes den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger Døds kvalitet - et spørgsmål om ressourcer og holdninger Døden på plejehjem - en undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død Resultater, konklusioner og holdninger November 2006 Metode og gennemførelse

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning af min mand Knud Henriksens sygdom og død.

Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning af min mand Knud Henriksens sygdom og død. NYHEDSBREV maj 2011 STØTTEFORENINGEN FOR SVANEVIG HOSPICE Svanevig Hospice i Bandholm perioden 22. november 28. november 2010 v/jette Henriksen Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Lægesekretærelev-konference 2014

Lægesekretærelev-konference 2014 Lægesekretærelev-konference 2014 - Hvor går grænserne? Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 9.00 14.00 Antal deltagere: 94 Arrangører: Lægesekretærelevhold 38, Handelsfagskolen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således:

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således: Referat af møde i aktivgruppen mandag d. 8. november 2010 Tilstedeværende: 16 medlemmer af Gl. Egå Forsamlingshus Samt den nye bestyrelse; Den nye bestyrelse og suppleant leif: Siden generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere