Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124"

Transkript

1 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter til møder, rejser og repræsentation. Endvidere afholdes under området udgifter til arrangementer for kommunens frivillige ledere, kontingent til kommunale sammenslutninger (KL) og udgifter til valg mv. Regnskabet viser et forbrug på 12,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 12,3 mio. kr., inklusive en overførsel fra 21 på,2 mio. kr. Der er overført knap,1 mio. kr. til 212. Administration 1 kr. Budget bevillinger Budget Området omfatter primært udgifter til drift af den centrale administration, herunder drift af rådhusene. Andre områder er driftssikring af boligbyggeri, sundhedsordning, tjenestemandspensioner/-præmier samt en række gebyrindtægter. Regnskabet viser et forbrug på 258,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 37,6 mio. kr. inklusive en overførsel fra 21 på 45,6 mio. kr. Der er endvidere bl.a. foretaget omplaceringer vedr. en indtægt på 7,4 mio. kr. der skal tilgå Økonomiudvalget i forbindelse med kontering af administrative udgifter for det sociale område. Endvidere er der overført 3,1 mio. kr. i forbindelse med fordeling af trepartsmidler til de øvrige områder. Af restbudgettet på 49,2 mio. kr. (37,6 mio. kr. 258,4 mio. kr.) er der et merforbrug på områder udenfor økonomisk decentralisering på,8 mio. kr., mens 5, mio. kr. overføres til 212. Dertil kommer en overflytning fra Arbejdsmarkedsudvalget på 5, mio. kr. til finansiering af administrationen af arbejdsmarkedsområdet. I alt overføres der 55, mio. kr. til 212. Overførslen fra 211 til 212 kan specificeres således sammenlignet med året før: Område, mio. kr Forvaltninger/stabe løn/drift 14,3 16,9 Markedsføring: annoncer, hjemmeside,4,5 Visionspulje,3 3,1 Arbejdsskade pulje 15,4 11,8 Pulje til skadeforebyggende tiltag 1,1 3,7 Lønpulje 3,5 4,3 Pulje, elever,9 1,2 Barselspulje -,7 Reduktionspulje,2 2,4 Pulje, Øvrige aktiviteter mv 1,,6 Trepartsmidler, seniorinitiativer 1,8 2,4 Trepartsmidler, kompetenceudvikling 2,8 3,5 Pulje, uddannelse og HR aktiviteter 4,2 3,6 IT, fællesudgifter -,7,4

2 Rådhuse, drift,1,9 Kantine,3,4 I alt 45,6 55, By- og landsbyudvikling 1 kr. Budget bevillinger Budget Området omfatter udgifter til tilskud til forsamlingshuse, drift af Landsbyudvalget, projekter vedr. by- og landsbyudvikling og udgifter til kommuneplanlægning. Regnskabet viser et forbrug på knap 3,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1,3 mio. kr., efter der er overført et underskud fra 21 på,4 mio. kr. Merforbruget overføres som et underskud på 1,8 mio. kr. til 212. Underskuddet er bl.a. en konsekvens af tidsforskydningen i modtagelsen af indtægter til finansiering af forskelle projekter indenfor Landsbyudvalgets område. Renter, afdrag og låneoptagelse 1 kr. budget bevillinger Budget Renter Låneoptagelse Afdrag på lån Renter Renteudgiften er på 13,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 15,9 mio. kr. Budget og forbrug kan specificeres således: 1 kr. Vedtaget budget Renter af likvide aktiver 8.13 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 6 Renter af langfristede tilgodehavender 28 Renter af udlæg forsyningsvirksomheder -991 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Renter i alt Renter af likvide aktiver er,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvilket skyldes at rentesatsen har været mindre end forventet.

3 Renteindtægter fra korte tilgodehavender vedr. bl.a. renteindtægter fra udlæg vedr. byggeriet af ældreboliger samt tilgodehavender i betalingskontrol. Renter af langfristede tilgodehavender vedr. udbytte i forbindelse med salg af Kommunedata. Renteudgiften af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder dækker forrentningen af gæld til spildevand og forrentning af udlæg vedr. renovation. Renteudgifter vedr. den langfristede gæld er 2,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget, bl.a. som følge af at renten på de variabelt forrentede lån har været mindre end der var budgetteret med. Afdrag Der er oprindeligt budgetteret med afdrag på lån med 42,8 mio. kr.. Difference mellem korrigeret budget 211 og regnskab 211 skyldes, at der er afdraget mere på ældreboliger end der oprindeligt var budgetteret med. Låneoptagelse. Lånerammen kan opgøres således: Låneramme 211 Forventet Rest- Vedtaget Overførsel Tillægs- Korrigeret forbrug budget Overførsel 1 kr. budget 21->11 bevilling budget anlæg til 212 Arealerhvervelser Solceller Byfornyelse Borgernær anlæg Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger, rådhus Rådhus Molerkaj Fur Færge I alt Optaget lån Tillægslån For meget optaget lån i I alt ordinære lån Marienlyst Hjaltesvej Mentor I alt ældrebolig lån I alt Lånerammen i henhold til det faktiske forbrug vedr. anlæg, hvortil der er ordinær låneadgang udgør 88,5 mio. kr. Der er hjemtaget lån på 75, mio. kr., og i april 212 hjemtages der 6,5 mio. kr. i henhold til lånerammen for 211. Forskydninger i likvide aktiver Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1 kr. budget bevillinger budget Ændringen i de likvide aktiver kan specificeres således:

4 Opr. Tillægsbe Korr. Regnskab Afvigelse Budget villing Budget Regnskabsresultat -53,3-269,7-323, -18,4 34,6 Låneoptagelse -42,8, -42,8-44,5-1,7 Afdrag på lån 93,3 78,1 171,4 141,1-3,3 Finansforskydninger -4,8 22,5 17,7-51,4-69,1 Ændring i likvide aktiver -7,6-169,1-176,6 26,8 23,4 Tillægsbevillinger og korrigeret budget er inklusive overførsler fra 21 til 211. Regnskabet for 211 viser en likviditetsstyrkelse på 26,8 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 23,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 197,5 mio. kr. kan henføres til overførslen fra 211 til 212. De likvide aktiver ultimo 211 udgør 129,3 mio. kr., mens den gennemsnitlige likviditet er på 223,7 mio. kr. Finansforskydninger 1 kr. Budget Bevillinger budget I forhold til en indtægt i det korrigerede budget på 17,6 mio. kr. viser regnskabet en udgift på 51,5 mio. kr., svarende til en merudgift på 69,1 mio. kr. Afvigelsen kan tilskrives følgende forhold: Vedtaget Tillægs- Korrigeret Overf. Til 1 kr. budget bevillinger, budget Regnskab Afvigelse 212 omplac. Forskydninger i tilgodehavender hos staten # Forskydninger i korte tilgodehavender i øvrigt * Tilgodehavender i betalingskontrol # * Andre korte tilgodehavender * * Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår # * Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner * Aktier og andelsbeviser Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Mellemværende med spildevandsanlæg Forskydninger i aktiver vedr. staten 6 6 Forskydninger aktiver/passiver fonde/legater Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning for staten -6-6 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter * Forskydninger i kortfristet gæld til staten * Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt * Kirkelige skatter og afgifter # * Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager * * Mellemregningskonto * Finansforskydninger i alt Korte tilgodehavender# Kort gæld* Kort nettogæld Specifikation af forskydninger i kort gæld til pengeinstitutter Kassekredit, Marienlyst Kassekredit, Hjaltesvej Kassekredit, Nattergalevej Mentor Forskydninger i kort gæld til pengeinstitutter i alt Netto merudgiften på 69,1 mio. kr. kan primært henføres til: En mindreindtægt fra finansieringen af udgifter til ældreboliger på i alt 4,3 mio. kr. Heraf vedr. de 36,6 mio. kr. Nattergalevej, hvor der søges om overførsel af indtægten

5 til 212 beløbet modsvares af en mindreudgift og overførsel i forbindelse med anlægsudgiften til Nattergalevej. Kassekreditterne til Marienlyst, Hjaltesvej og Mentor er indfriet i forbindelse optagelse af langfristet gæld, jf. afsnittet om låneoptagelse. En forøgelse af den korte nettogæld i øvrigt med 22,1 mio. kr., jf. specifikationen i tabellen ovenfor. En forøgelse af det deponerede beløb med 7,6 mio. kr. En mindreudgift til indskud i Landsbyggefond på 2,3 mio. kr. Beløbet overføres til 212. Endvidere overføres indtægter vedr. beboerindskud på kr. vedr. Nattergalevej til 212. Der er i årets løb givet tillægsbevilling på en indtægt på 22,4 mio. kr., jf. specifikation i tabellen ovenfor. Tilskud og udligning 1 kr. Budget bevillinger Budget En specifikation af de budgetterede og faktiske indtægter fra tilskud og udligning fremgår af følgende oversigt: Vedtaget Tillægs- Korrigeret budget bevillinger, budget Regnskab Afvigelse 1 kr. omplac. Statstilskud Betinget tilskud Ældretilskud Landsudligning Ugunstigt stillede kommuner Særligt vanskeligt stillede kommuner Kvalitetsfond Overudligning Tilskud til øer Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskud, efterregulering Beskæftigelsestilskud, refusionsomlægninger Efterreguleringer vedr Midtvejsregulering, bloktilskud Udligning vedr. udlændinge Grundbidrag/sundhed Udviklingsbidrag Udligning, selskabsskat Efterregulering moms Tilskud/udligning i alt Der er en merindtægt fra tilskud og udligning på i alt 3,2 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskud og efterregulering af moms. I årets løb er der i øvrigt givet tillægsbevillinger på en indtægt på netto 26,8 mio. kr., jf. specifikationen ovenfor. Skatter 1 kr. Budget Bevillinger budget En specifikation af de budgetterede og faktiske indtægter fra skatter fremgår af følgende:

6 Vedtaget Tillægs- Korrigeret budget bevillinger, budget Regnskab Afvigelse 1 kr. omplac. Forskudsbeløb af indkomstskatter Efterreguleringer vedr Skrå skatteloft Dødsboskat Selskabsskat, forskudsbeløb Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Skatter i alt Skatteindtægterne svarer stort til de budgetterede. Der er endvidere givet tillægsbevillinger til en merindtægt fra skatter på 2,1 mio. kr.

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere