Grøn Generation - Ren Uge Handleplan vedrørende uge 40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Generation - Ren Uge Handleplan vedrørende uge 40"

Transkript

1 1 Grøn Generation - Ren Uge Juli 2014 Grøn Generation - Ren Uge Handleplan vedrørende uge 40 Rev. 23. september 2014 Mission: Børnene bliver bevidste om bæredygtige valgmuligheder og handler derefter. Formål: at bidrage til et bæredygtigt samfund via uddannelse Læringsmål: at engagere børnene i dagtilbud/skole i at sortere affald i de samme kategorier, som der sorteres i de private hjem. bæredygtighed indarbejdes i den enkelte institutions/dagplejers/skoles pædagogiske læreplaner Målgruppe: Børn i dagpleje, børnehave og SFO dagtilbud i Sønderborg Kommune Det formelle grundlag: Eksisterende pædagogiske læreplaner for dagtilbud De 9 strategier, GPS og Grøn Generation for dagtilbud og skoler Læringsprincipper: Mest mulig involvering af børnene Børn og voksne opnår færdighed i at sortere De voksne er rollemodeller Teknik og Miljø besøger institution/dagplejerne dvs. hverdagens aktører inddrages i børnenes læring Tidsplanen: 14. august 2014 GG regionsmøde i Horsens - Birgitte rapporterer kommunens status 18. august 2014 klokken Møde med Birgitte Slot Ulstrup på Hovedbiblioteket omkring udstillingen. Aftalt: Alle plakater monteres på A2-karton af den enkelte institution. Luise køber og leverer materialerne, incl. nåle til ophæng. Vi låner 5 tavler i størrelsen 130 h x 190 b. Opstilling, plan A fredag, den 3. oktober. Nedtagning mandag den 20. oktober.det er aftalt, at vi kan lave en infoudstilling i uge 39 og 40 incl. dekorerbare pap-skraldespande til papir, eventuelt også til ren plast. Vandreudstilling: BU sender mail til os med navne på tovholdere for bibliotekerne vi kontakter dem efterfølgende. 19. august 2014 Møde i arbejdsgruppen Ren Uge med Luise, Finn og Birgitte Luise: økonomi i institution/dagplejer, hvis de begynder at sortere plakat bog postkort. Luise sammenskriver regler og økonomi for dagrenovation/genbrug, 300 kr./sæt/år. Luise laver bog, plakat og postkort. Der fremstilles også opslag med enkle myter. Dommerpanel: Luise aftaler med Lisa fra Sonfor og Finn aftaler med Dorthe og spørger til dagplejerrepræsentant ved mødet den 4. september.

2 2 Grøn Generation - Ren Uge Aftalt med Luise, at Sonfor laver et dommerpanel til plakatkonkurrencen, herunder drøftelse af gevinst fx 1000/500 kr. er ok. Plan for Luises institutionsbesøg i uge 40: Besøg af den lille fejemaskine indgår i besøgsplanen. Luise kan afholde tre besøg pr. dag kl og og igen fra tilmelding via mail til Luise først til mølleprincip, dog tages hensyn til institutionens geografiske beliggenhed. Besøg kan eventuelt aftales uden for uge 40. Udstilling på Hovedbiblioteket: Uge 42 og 43 er bekræftede. Inden udstillingen, fra uge 39, udstilles oplæg med relation til Ren Uge med dåser og cykel. Luise og BP laver udstillingen. 20. august 2014 Følgegruppemøde ved Sonforce Nørrekobbel 7 Årets møder aftales Dagsorden udarbejdes Fremlæggelse af handleplanen for Ren Uge Fremlæggelse af programmet for oktobermødet den oktober i Sønderborg Aftale, hvem der er interesserede i at deltage Hanne Bruun har forespurgt, og Udvalgsformand Frode Sørensen vil gerne sætte Ren Uge i gang det aftales, at mandag den 29. kl. 10 sættes i hans kalender og at den konkrete aftale med en valgt institution går gennem Hanne Bruun. Besøg fra Teknik og Miljø er den lille fejemaskine aftales via Hanne Bruun. BP og FB udarbejder besøgsplan for uge 40 Drøftelse af, hvordan effekten af uge 40 måles. Spørgeskema, opmåling af sorteret mængde (evt. vægt/antal fyldte pap-beholdere?) HB bestiller 100 papbeholdere og afholder udgiften hertil. Luise undersøger, om affaldsbeholdere i miniature kan skaffes?- kan være sjov reminder om kategorierne. Udstilling, hvor i institutionerne, på hovedbiblioteket og biblioteksvandreudstilling til de 7 lokalbiblioteker. Bedømmelseskriterier for plakater drøftes at de visualiserer affald som en ressource tydelig sortering i to kategorier. At institutionen har sorteret på en børneinvolverende og kreativ måde der også inddrager forældrene. 4. september 2014 Møde med områdelederne for dagtilbud, introduktion af Ren Uge FB deltager Aftale, hvordan institution/dagplejerne inviteres (forslag til invitation er skrevet sidst i dette dokument) Drøftelse af, hvordan vi får institution/dagplejerne til at deltage Drøftelse af, hvor projektet med fordel kan igangsættes og hvordan Drøfte, hvor udstilling kunne være. Forslag: Hovedbibliotek 8. september 2014 Birgitte og Finn udarbejder plan for indkaldelse til Ren Uge medtænk præmiering af institutioner, der laver innovativ og bæredygtig affaldssortering og indsamling 10. september 2014 Materialer ligger klar hos Luise på Nørrekobbel Gøres klar til udlevering FB og BP, tilbud på 1000 grønne kasketter indhentet 12. september 2014 Aftalt med Herdis og Kirsti at de skriver en pressemeddelelse i kommende uge mhp at få institutioner til at melde sig til kampagnen. Kirsti opretter en Facebook-gruppe, som frit kan bruges af pædagoger og forældre. Kirsti og Luise samarbejder om facebooksiden Luise får hjælp af Kirsti i uge 40, hvor der lægges nyheder op dagligt, herefter er det Luise, som

3 3 Grøn Generation - Ren Uge så længe siden er aktiv lægger ugentlige tips og ideer på, og svarer på stillede spørgsmål. FB sender logopakke til Kirsti. BP bringer Kirsti og Luise sammen via mail BP spørger Louise om hun vil uddele vores præmie ja, det er aftalt FB sender link til GG til Kersti FB sender materiale om GG til Herdis FB GG på sonderborgkommune.dk (søg på Grøn Generation på forsiden) Hanne undersøger om links kan lægges ud på andre hjemmesider BP forespørger HB Hanne kontakter Martin for de enkle myter beregningseksempler BP forespørger, om myterne kan formuleres på tryk ikke kun på Facebook 19. september 2014 Deadline for tilmelding til Ren Uge (til FB) Institution/dagplejerne skal ved tilmelding tilkendegive, hvordan de vil markere åbningen af uge 40, den 29. september 2014 BP laver link til besvarelser og evaluering. Sker i løbet af uge september 2014 BP og FB udarbejder besøgsplan et forslag er sendt ud. BP og FB kører ud til institution/dagplejerne og bekræfter tilmelding samt afleverer diverse materialer dette sker fredag den her afleveres flg. 1. Plakatkarton 2. Infoplakater med myter fra Sonfor 3. QR-kode -Facebookplakat fra Kommunens trykkeri 4. Kasketter til alle børn (hentes i Nordborg af BP) 5. Papbeholdere til opsamling af genbrugsaffald 6. Folder med mål, konkurrenceregler, link til rapportering og aktivitetsforslag Eventuel Sonfor-udstilling på Hovedbiblioteket, emnet er affald som ressource kan stilles op, når alle plakater mv. er klar torsdag den 28. eftermiddag BP aftaler med biblioteket, det evt. kan gøres torsdag aften. 29. september 2014 Ren Uge igangsættes på mellem ti og tyve institution/dagplejer 11 er tilmeldt Én udvalgt institution/dagpleje får besøg af kommunal delegation Hanne Bruun er i dialog herom.tangsmose er kontaktet, Lysabild er i reserve. Uge 40 Besøgsaftaler: Luise tager ud til institutioner/dagplejere og holder oplæg to-tre gange om dagen plan herfor er udsendt. Fejemaskine fra Teknik og Miljø besøger institutioner/dagplejere de laver selv plan herfor/via Hanne Bruun. Læringsaktiviteter ved institutioner/dagplejere: Opstilling af dekorérbare pap-beholdere Plakatkonkurrencer Konkrete læringsaktiviteter på institutioner/dagplejere er beskrevet i invitationen Torsdag den 2. oktober Fredag den 3. oktober Måling af ugens indsamlingsresultater for de tre kategorier Institutioner/dagplejere mailer resultater til os via spørgeskema-link Rapportering af institutionernes løsninger/præmiering drop-boks til billeder Udstilling i uge 41 og 42 på Hovedbiblioteket BP og FB afhenter plakaterne om formiddagen og bringer til dommerpanelet,

4 4 Grøn Generation - Ren Uge der mødes på Nørrekobbel 7 kl Sonfor. Der udvælges en første, anden og tredjeplads præmien består af 1000 kr. til førstepladsen, 500 kr. til anden- og tredjepladsen. Der er to konkurrencer til bedømmelse plakaterne og institutionernes bæredygtighed her udvælges kun én vinder. Dommerpanel: Lisa Nielsen fra Sonfor, Inge Olsen og Michael Stender Mandag den 6. oktober Torsdag den 9. oktober Mandag den 20. oktober Onsdag den 22. oktober Mandag den 24. november og hele ugen BP og FB tager ud til de vindende institutioner og afleverer præmie Ledsagelse af politiker og fotograf Teknik og Miljø finder kandidat Dommerpanelet udpeger præmieringen. Ledsaget af Luise Hulgaard fra Sonfor, der har sagt ja. Påinternatmødet for GG-koordinatorer præsenteres forløbet under Nyt fra Kommunerne, og der vises evt. eksempler på innovative måder institutionerne har løst sorteringen på. Biblioteksudstillingen nedtages FB orienterer biblioteket om den nye dato, og aftaler også mht. evt. vandreudstilling. Vandreudstilling aftales med de enkelte biblioteker. Luise følger op på sorteringen med postkort til institutionerne Der udsendes spørgeskema-link til institutionerne, hvor de skal svare på, om de fx stadig affaldssorterer etc. 18. november kl Følgegruppen mødes for at evaluere forløbet Ren Uge erfaringerne inddrages i planlægning af Rent Vand Uge december GG-regionsmøde i Kolding Status for GG i Sønderborg Kommune 10. december Rent Vand - Uge 12 -opstart arbejdsgruppen er sammensat Invitation husk tilladelse til billeder er sendt ud August 2014 Kære dagplejere, dagtilbudsinstitutioner og SFO I Sønderborg Kommune arbejdes der med klima, innovation og bæredygtighed. I den forbindelse er vi blevet valgt til at deltage i Grøn Generation, der handler om bæredygtighed gennem uddannelse. Vi ved, at I allerede arbejder meget med bæredygtighed, og vil gerne invitere jer med til at synliggøre og udbygge jeres indsats ved at deltage i projekt Grøn Generation Ren Uge i uge 40, hvor der sættes fokus på affald som en ressource ved at sortere, så mest muligt affald kan genbruges. Uge 40 er valgt til Grøn generation, Ren Uge, men det forventes at igangsatte aktiviteter fortsætter og bliver en naturlig del af jeres hverdag i institutionen. Børnene må gerne bære de gode vaner med sig videre i både hjem og skole/institution. Alle deltagere modtager en grøn kasket med logo for projektet og institutionen deltager i en konkurrence om genbrugssortering, hvor præmien er 1000 kr. som institutionen kan bruge til gavn for børnene. Endvidere skal børnene fremstille et produkt i form af plakater, som bliver udstillede på Hovedbiblioteket. Sidste frist for tilmelding er fredag den 19. oktober via mail til Finn Bruncke, med angivelse af antal børn, kontaktperson med mail og mobil.

5 5 Grøn Generation - Ren Uge Projekt Grøn Generation, Ren Uge har den mission, at børnene bliver bevidste om bæredygtige valgmuligheder og handler derefter. Formålet er at bidrage til et bæredygtigt samfund via uddannelse. Det formelle grundlag for projektet er de eksisterende pædagogiske læreplaner for dagtilbud og ni strategier og kommunens godkendte politiske styring, GPS. Målgruppen er børn i dagpleje, børnehave og SFO i Sønderborg Kommune og læringsmålene er at: engagere børnene i dagtilbud i at sortere affald i de samme kategorier, som der sorteres i de private hjem bæredygtighed indarbejdes i den enkelte institution/dagplejers pædagogiske læreplaner Ren Uge bygger endvidere på følgende læringsprincipper: Mest mulig involvering af børnene Børn og voksne opnår færdighed i at sortere De voksne er rollemodeller Teknik og Miljø inddrages i et vist omfang i institutionerne dvs. børnene møder hverdagens aktører Til genbrugssortering modtager hver institution et antal Dekorérbare pap-beholdere, der skal placeres synligt for børn og voksne i institutionen. I løbet af ugen fyldes beholderne med sorteret genbrugsaffald fra institution eller rengjort, opsamlet affald. Projektet indledes i uge 40. Aktiviteterne består dels af tilbud fra Teknik og Miljø og Sønderborg Forsyning, Sonfor, dels af aktiviteter som institutionen selv skal afholde. Kommunale besøgstilbud: Sonfor kommer ud til institutioner/dagplejere og fortæller om affaldssortering. En fejemaskine kan kommer forbi institutionen/dagplejeren og vise, hvordan den arbejder Besøgstilbud koordineres i forhold til tilmeldingerne, og der udarbejdes en fordelingsplan. Institutionen: Institutionen arrangerer selv læringsaktiviteter gennem ugen f. eks.: o Børnene går på jagt efter ting, der kan blive til affald og lærer om, hvad der kan genbruges - skattejagt o Børnene involveres i bortskaffelse af alt affald så de bliver dygtige til at genbrugssortere italesætte affald som ressource (genbrug) o Børnene kommer selv med idéer til, hvordan genbrugssorteringen kan gøres sjov innovation o Børnene arbejder med myter omkring genbrug kan det betale sig? Institutionen sorterer alt affald i tre kategorier: o o o Husholdningsaffald: vådt, madrester, ikke-rengjort, opsamlet affald Papir, pap og blød plast kun rent affald Glas, metal og hård plast kun rent affald Opsamling af henkastet affald inddrages i ugens aktiviteter. De voksne skal vise løsningsmodeller for børnene og børnene skal være en del af det, de skal være aktive og involverede. Produkter Plakat

6 6 Grøn Generation - Ren Uge Institutionerne arbejder med plakater om genbrug én for kategori papir, pap og blød plast og én for kategori glas, metal og hård plast. Plakaterne skal afspejle fordelene ved genbrug, at det nytter noget at genbruge, at det er nødvendigt at genbruge, at vi alle sammen skal gøre det. Der vil i vurderingen lægges vægt på forståelsen af, at affald er en ressource. Grupper af børn fremstiller fysiske plakater, to stk. pr. gruppe. Institutionen udvælger selv det bedste hold, og dette går videre i en kommunal udstilling. Der skal således afleveres to plakater fra hver institution. Det forventes, at de øvrige plakater udstilles i institutionen i perioden til og med uge 42. Plakaterne afhentes fredag formiddag den 3. oktober Genbrugssortering Under vejledning fra de voksne sorterer børnene alt affald og benytter Pap-beholderne så genbrugsmængden synliggøres for alle, der har deres gang i institutionen. Beholderne kan dekoreres, så sorteringen tydeliggøres. Konkurrencen går ud på at samle mest muligt genbrugsaffald og gøre det på en børneinvolverende og sjov måde. Dette er denne handling konkurrencen bliver vurderet på. Derfor skal institutionen tage billeder af deres løsning, de skal registre mængden og de skal besvare de fremsendte spørgeskemaer via et fremsendt link. Dette gøres senest fredag formiddag, den 3. oktober. Sønderborg Kommune præmierer den mest innovative måde at genbrugssortere på. Præmieringen er planlagt til mandag den 6. oktober. Den mest innovative og elevinvolverende genbrugssorteringsløsning præmieres med 1000 kr. som institutionen kan bruges til gavn for børnene. Deadline for tilmelding er fredag den 19. september 2014 til Finn Bruncke, med angivelse af antal børn og kontaktperson for projektet, mail og mobil. Venlig hilsen Birgitte Bjørn Petersen, House of Science Finn Bruncke, Børn og Uddannelse

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Hygiejneugen 2012 - en evaluering

Hygiejneugen 2012 - en evaluering Hygiejneugen 2012 - en evaluering Billede fra Frederiksberg Rådhusplads Hygiejneugen 2012 én sides resume side 2 Deltagere med aktiviteter i 2012 Events og aktiviteter side 3 side 4 Hygiejneugen 2012 procesevaluering

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere