Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg"

Transkript

1 Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Ballerup Boligselskabet Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Orientering fra BL s kredsdelegerede Selskabets dispositionsfond og arbejdskapital Afd ansøgning om finansiering til ombygning af ungdomsboliger Ansøgning fra Dalvænget om økonomisk tilskud udbedring af skimmelrenovering Konkurrence om nyt logo til boligselskabet Personaleforhold Generel orientering Boligselskabets afdelinger Oplæg til Driftsfællesskab Orientering om driftsforhold Mødeplanlægning Planlagte møder Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Karin Thomsen May Houman Vinie Larsen Øvrige deltagere: Jytte Jensen, Domea Mona Bojko Domea. Domea Boligcenter Høje Taastrup den 20. februar 2012.

2 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er udarbejdet af Domea i samarbejde med Formanden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. Dagsordenen godkendt. 2 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 14. december Det indstilles, at referatet godkendes. Referatet er godkendt. 3 Ballerup Boligselskabet 3.1 Orientering fra formanden Formanden orienterede om: Der er modtaget orienteringsbrev fra Domea vedr. ændret betalingsbetingelser for alle afdelinger, der administreres af Domea. Fremover bliver betalingsfristen for levereret ydelser løbende måned + 30 dage. Endvidere anerkendes der ingen for gebyrer i forbindelse med fremsendelse og betaling af faktura. Der har været afholdt dialogmøde med Ballerup kommune. Det var et godt og interessant møde. Desværre viste det sig, at styringsrapporterne ikke var ajourført, således at de fremsendte styringsrapporter indeholdt tekst der var relateret til det foregående regnskabs år. Fremover vil styringsrapporterne blive gennemgået sammen med bestyrelserne, når regnskabet godkendes. Evt. rettelser vil blive foretaget der og afdelingsbestyrelserne får selv mulighed for at præge indholdet af styringsrapporterne. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Formandens orientering blev taget til efterretning. Vedrørende ændrede betalingsbetingelser accepterede bestyrelsen, dette, men blev enig om at punktet kan tages op senere, hvis der kommer for mange klager fra vores leverandør. Formanden sender orienteringsskrivelsen fra Domea til bestyrelsen. 3.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Karin Thomsen orienterede om: I disse dage bliver der udsendt nyhedsbrev om bestyrelsesarbejdet. Der afholdes repræsentantskabsmøde den 8/ Indkaldelse vil blive udsendt med sædvanlig varsel. Bestyrelsen har netop afsluttet regnskabet for Det viste et lille overskud, på trods af, at Domea har haft en væsentlig udgiftspost til frigørelse af tidligere lejemål i Borgergade. Bestyrelsen skal i den nærmeste fremtid lave en evaluering af bestyrelsesarbejdet, på samme måde som alle andre med mulighed for at evaluerer på både arbejdet, klimaet og indflydelsen på udviklingen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Side 2 af 11

3 Karin Thomsens orientering tages til efterretning. 3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Henrik Bolberg orienterede om: I kommunen arbejdes der p.t. med det kommende års budget. I det fremlagte budgetforslag skal der fortsat finde en besparelse på 50 mil. kr. Der afholdes budgetseminar for kommunalbestyrelsen i nærmeste fremtid, og det endelige budget skal for alle kommuner - vedtages inden den 15. oktober, således at regeringen kan indarbejde kommunernes budgetter i finansloven for det kommende år. Ældreboligerne på Baltorpvej er færdige. Huslejen er blevet dyrere end forventet, men alle boliger er udlejet. Sidste grunde ved Søndergård er nu solgt til almen byggeri. Grundene er købt af AAB. Plejecenter ved Måløv station er nu også færdig igen er det AAB der har stået for opførelsen. Kommunen afprøver p.t. de nye annoncerede termostatventiler, som lover en besparelse på op til 20 %. Kommunen mærker en stærkt øget interesse for etablering af solceller på tage. Produkterne er nu i en prisklasse, hvor flere kan være med, når der renoveres tage. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen tages til efterretning. 3.4 Orientering fra BL s kredsdelegerede. Vinie Larsen orienterede om: Har deltaget i Bl s møde i 9. kreds. Temaet på dette møde handlede om problemer med udlejning og tomme boliger. Tidligere har man betragtet dette som et problem i Jylland og i udkants Danmark. Problemet med tomme boliger og udlejningsproblemer er nu også ved at snige sig ind på Storkøbenhavn. Ikke sådan at der står mange tomme boliger, men ventelisterne er ikke længere så fyldige som tidligere og der skal ofte sendes mange flere tilbudsbreve ud, før lejlighederne bliver udlejet. I 9. kreds kunne Brøndby kommune oplyse at der i visse områder allerede nu er udlejningsproblemer. Tomme boliger har naturligvis en kedelig konsekvens både for afdelingernes og boligselskabernes økonomi og giver meget hurtigt afdelinger et dårligt image. Årsagen til den faldende interesse for lejeboliger er mange, men p.t. er det den rekord lave rente, som betyder, at det er lige så billigt at købe som at leje en bolig. Dårlige og utidssvarende boliger er også et problem. BL opfordre derfor til, at man hele tiden har øje for at optimere vedligeholdelsesstandarden og fremtidssikre boligerne, så de også er attraktive om 10/20 år. Bl oplyser at prognoserne siger, at der vil blive behov for mange flere ældreegnede boliger hvor folk der har solgt deres tidligere bolig har lyst til at flytte til. Men også her vil der være krav om en mere modernet bolig med god plads. BL gjorde opmærksom på, at LBF har fået øgede midler til helhedsplaner som man bør søge, hvis der er behov for fremtidssikring af boliger. Dog er det sådan at alle midler er disponeret nogle år frem. Side 3 af 11

4 Ballerup kommune har p.t. 100 % anvisning i alle afdelinger på nær en hvor der er 50/50 anvisning. Ballerup kommune har oplyst at der ikke er nogen udlejningsproblemer og at man heller ikke forventer at der bliver det. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen tages til efterretning. 3.5 Selskabets dispositionsfond og arbejdskapital Bilag: 1. Oversigt over dispositionsfond, egen trækningsret og arbejdskapital. 2. Oversigt over disponerede midler. For at Organisationsbestyrelsen kan have et overblik over dispositionsfondens og arbejdskapitalens størrelse, samt de disponeringer og bevillinger der har været i tidligere og nuværende budgetår, er der udfærdiget vedlagte oversigtsskema. Af bilaget fremgår det, at der aktuelt er bevilget tilskud fra dispositionsfonden med et samlet beløb på kr. samt kr. fra arbejdskapitalen. Af de bevilgede midler fra dispositionsfonden er kun kr. udbetalt til afdelingerne. Resten af beløbet afventer yderligere oplysninger eller færdiggørelse af de projekter som der er søgt midler til. Et enkelt projekt er søgt i 2008, og vurderet igen i februar 2010, men projektet er endnu ikke udført. Organisationsbestyrelsen bør drøfte, hvilke kriterier der skal være gældende for ansøgning til og bevilling fra de 2 puljer samt hvor længe en bevilling kan være gældende, når arbejdet ikke er udført. Flere af selskabets afdelinger har problemer med skimmel og der er bestilt tilstandsrapporter på 1 afdelings bygninger. Man kan forvente at der vil komme udgifter til udbedring af både skimmel- og de bygningsskader, som tilstandsrapporten formentlig vil peger på. Det kan forventes, at udgifterne vil være af en sådan størrelse, at afdelingerne ikke selv kan afholde hele eller dele af disse udgifter. Selv om boligselskabet har en udmærket økonomi på nuværende tidspunkt - anbefales det, at organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om, hvilke projekter der kan bevilges midler til fra de 2 puljer. Det vil give afdelingerne en rettesnor og organisationsbestyrelsen et mere sikkert grundlag at træffe beslutninger på. At der træffes beslutning om, hvilke projekter, renoveringsopgaver og lignende der kan søges midler til, fra dispositionsfonden og arbejdskapitalen. De to bilag blev gennemgået. Der var forskellige holdninger til, hvordan en samlet bevilling som udbetales i portioner over flere år, skulle anføres i opgørelsen. Endvidere viste det sig, at til tilstandsrapporter var bevilget af dispositionsfonden og ikke arbejdskapitalen. Efter en længere drøftelse om både fremtidige tildelingskriterier og allerede bevilligede projektet, blev konklusionen, at man ville bede administrationen om at udarbejde et forslag til en politik for tildeling af midler fra dispositionsfond, arbejdskapital og egen trækningsret. Side 4 af 11

5 Endvidere blev bevillingen til afd. 1026, af 2008 og 2010 drøftet og der var enighed om, at der skulle indhentes aktuelle tilbud på dette arbejde og kommunens evt. tilskud til udførelsen skal indregnes. Herefter vil ansøgningen blive genbehandlet med de aktuelle oplysninger også om afdelingens mulighed for at afholde udgiften. Administrationen anmodes om at udforme et forslag til en politik for ansøgning til og bevilling fra dispositionsfond og arbejdskapital. Endvidere at bevillingen fra 08 /10 til renovering af byport i afd , skal genbehandles når der er indhentet aktuelle prisoverslag. Prisoverslag skal sendes til administrationen som herefter udfærdiger punkt til dagsordenen. 3.6 Afd ansøgning om finansiering til ombygning af ungdomsboliger. Historik. Afdeling har 6 ungdomsboliger fordelt på 3 lejligheder. Hver lejlighed har 2 værelser med et lille køkken, men fælles indgang og fælles toilet og badeværelse. I 2009 var der en drøftelse mellem Ballerup kommune og driftschefen angående udlejningsproblemer, da det var vanskeligt at udleje disse ungdomsboliger på grund af den særlige indretning med fælles bad og toilet. Dette blev drøftet med afdelingsbestyrelsen og senere i organisationsbestyrelsen hvor man blev enig om, at iværksætte et forarbejde og økonomiske undersøgelser vedrørende sammenlægning af de omtalte ungdomsboliger samt ommærke dem til familieboliger. Arkitektfirmaet Karl Henning AS har udfærdiget forslag til sammenlægning af 2 ungdomsboliger til 1 lejlighed samt overslag på udgifterne for sammenlægningen af de 6 ungdomsboliger til 3 2 værelseslejligheder. Ansøgning om støttet lån til denne ombygning samt tilsagn til ommærkning til familieboliger, blev fremsendt til Ballerup kommune. Ballerup Kommune oplyser i slutningen af 2009, at ansøgningen kan behandles i Kommunalbestyrelsen, når skema A er fremsendt. Herefter er flere drøftelser og korrespondance mellem administration og Ballerup kommune, bl.a. om indberetningen af skema A og anlægsbudgettet samt kommunens andel af udgiften hvis projektet gennemføres med støttede lån. Status. I oktober 2011 meddeler kommunen, at indberetningen af skema A ikke er registreret korrekt i et nyt indberetningssystem og arbejdsgangen skal udføres igen. Samtidig oplyser kommunen at kommunen umiddelbart ikke er indstillet på at godkende støttede lån til projektet og man foreslår / anbefaler, at arbejdet finansieres på en anden måde. (Formentlig et udtryk for, at kommunens ikke umiddelbar er indstillet på at skulle yde en andel af projektet, idet kommunen skal betale 14 % af kr.) Kommunen begrunder sit forslag om anden form for finansiering med at huslejen vil blive for stor i de berørte afdelinger med støttet lån. Hvordan kommer vi videre. For at afprøve muligheden med støttede lån til projektet, kan man selvfølgelig fremsende ansøgningen igen, men kommunen vil selvfølgelig undersøge om afdelingen/organisationen selv har midler til projektet. Side 5 af 11

6 Afdeling har pr en samlet henlæggelse til planlagt vedligehold på mil. kr. Af DV planen ses det, at henlæggelserne / opsparingen konstant vil ligge på omkring 1.4 mil. kr. med de planlagte opgaver frem til Boligselskabets dispositionsfond er pr på mil kr., hvoraf der er disponeret ca. 1 mil. kr. Derudover har boligselskabet en trækningsret på mil. kr. i LBF som der ikke er disponeret noget af. Ud fra dette vil det være meget tænkeligt, at kommunen afslår en ansøgning om støttede lån, idet afdelingen og boligselskabet i fællesskab vil være istand til afholde udgifterne til ombygning af de 6 ungdomsboliger. Domeas byggeafdeling vurderer, at ombygningen vil kunne søges gennem LBF egen trækningsret, idet der er tale om en forbedring og en fremtidssikring af boligerne. Hvis der gives tilsagn fra LBF vil 2/3 af udgifterne kunne ydes derfra og afdelingen/boligselskabet skal så selv afholde den sidste 1/3 eller finansiere denne via almindelig lån. I slutningen af 2009 var budgettet for ombygningen på kr. i alt. Heraf kan der søges kr. via egen trækningsret. Og kr. kan finansieres via afdelingen, boligselskabet eller via optagelse af lån. Ved optagelse af lån og med en løbetid på 30 år, vil den årlige m2 leje blive på ca. 841 kr. i de nye 2 værelseslejligheder og m2 lejen på gamle 2 værelseslejligheder er på 891 kr. Hvad skal der gøres. Uanset hvilken løsningsmodel som man ønsker at bruge, skal projektet besluttes på et afdelingsmøde, hvor de huslejemæssige konsekvenser gennemgås. Hvis modellen med brug af egen trækningsret vælges, skal organisationsbestyrelsen have taget stilling til ansøgning til LFB inden afdelingsmødet. Det samme gælder selvfølgelig hvis man vælger at restsummen skal udlånes af dispositionsfonden. At bestyrelsen drøfter ovenstående og eventuelt tager stilling til, hvilken model for finansiering der skal anvendes. 1. projektet nedlægges og ungdomsboligerne forbliver som de er. 2. søge kommunen om støttet lån. 3. anvendelse af og ansøgning til LBF om brug af egen trækningsret 4. hvis 3 bliver besluttet hvordan skal restfinansieringssummen så finansieres via afdelingen, som lån eller fra henlagte midler, eller fra dispositionsfonden. Fakta i punktet blev drøftet og formanden kunne supplere med, at Ballerup kommune har spurgt til sammenlægningen og oplyst, at kommunen fortsat ikke vil stå for udlejningen af disse 6 ungdomsboliger, da de giver problemer. Det betyder, at afdelingen kan risikerer selv at stå med udlejningen af de 6 ungdomsboliger, hvilket ikke vil være en let opgave. På baggrund heraf blev der truffet følgende beslutning. At projektet fortsættes. Finansieringen skal ske ved brug af egen trækningsret og restfinansieringen skal afdelingen selv optage som lån. Årsagen til beslutningen om selvfinansiering af restsum begrundes i, at beløbet vil være så lille, at det ikke vil få nogen nævneværdig konsekvens på huslejen i afdelingen. Side 6 af 11

7 Projektet forelægges på det førstkommende afdelingsmøde til endelig beslutning, hvorefter der indhentes aktuelle prisoverslag på projektet og ansøgningen til LBF iværksættes. 3.7 Ansøgning fra Dalvænget om økonomisk tilskud udbedring af skimmelrenovering. Bilag: 3. Ansøgning fra afdeling Afdeling Dalvænget/Kildetoften søger om økonomisk tilskud på kr. Afdelingen har tidligere fået bevilget et lån på kr. til dækning af udgiften, men afdelingen ansøger nu om tilskud til den fulde udgift. Baggrund: Afdelingen har haft en meget stor skimmelsag i kælderen i en bolig. Årsagen til skimmelangrebet var en tilstoppet regnvands kloak, som synligt har været et problem i en årrække. Boligen er nu færdigrenoveret og den samlede udgift beløber sig til kr. som afdelingen har meget svært ved at afholde uden store huslejemæssige konsekvenser. Tidligere behandlet ansøgning. Afdelingen har på et tidligere tidspunkt ansøgt om tilskud til denne renovering. På ansøgningstidspunktet var renoveringens omfang og regningens endelige størrelse ikke kendt. På mødet den 10. februar 2011 blev der, på baggrund af de foreliggende oplysninger, bevilget et lån på kr. Med baggrund i ovenstående bygningsskade samt en større hussvamp sag er der bevilget et tilskud på kr. til udfærdigelse af tilstandsrapporter til alle afdelingens boliger. Afdelingens økonomi. Ud over skimmelrenoveringen som der søges om tilskud til har afdelingen i sidste budgetår haft ekstraordinære udgifter til fjernelse af flagermus kr. og en hussvampssag på kr. Sidstnævnte udgift bliver i første omgang sendt til lejer, da der er tale om en udestue som ikke har været opført korrekt med fugt og hussvamp til følge. Udestuen er nu nedtaget og hussvampen fjernet. Det er dog yderst tvivlsomt om lejeren er eller vil være i stand til at betale hele eller dele af denne regning. Afdelingen har betalt regningen ud af indeværende års budget. Derudover forventes det, at afdelingen vil have et driftsmæssigt underskud på ca kr. for budgetår Årsagen til det forventede underskud er de nævnte skadessager. Det vil formentlig betyde en større huslejestigning i Afdelingen har haft huslejestigning de sidste 2 år på 4,57 % og 4,97 %. Afdelingens henlæggelser til planlagt vedligehold er pr , kr. Henlæggelserne er som udgangspunkt passende, men afdelingen afventer tilstandsrapporterne på de enkelte huse. Derudover skal der udskiftes gasfyr i alle boliger, da de nu er 20 år. Dette vil formentlig ske som finansieringsag, hvilket også vil kræve en huslejestigning, som vil kunne reduceres af en mindre varmeregning. Konklusion. Afdelingen søger om tilskud på kr. til betaling af en større skimmelrenovering i en bolig. Afdelingen har ikke mulighed for at afholde udgiften uden store huslejemæssige konsekvenser i Side 7 af 11

8 Afdelingens økonomiske situation og regnskab i 2011 er meget dårlig og det forventes at afdelingen vil have et driftsmæssigt underskud i 2011 på kr. som skal afdrages over 3 år. I dette underskud er skimmelrenoveringen med. Det indstilles at organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning på baggrund af beskrivelsen. At ansøgningen bevilges som et tilskud fra dispositionsfonden. Da udgiften er angivet med forskellige beløb i afdelingens ansøgning og i administrationens oplæg, skal bevillingen forstås således at det er det endelig beløb, når alle regninger er betalt. 3.8 Konkurrence om nyt logo til boligselskabet. Der er udskrevet konkurrence som vedtaget på tidligere møder. Konkurrencen er udsendt til alle husstande med opfordring til at deltage. Forslag skal være indsendt til Domea inden den 1. marts Indkomne forslag vil blive eftersendt til bestyrelsen, således at forslag kan gennemgås på mødet og evt. beslutning om vinder kan træffes. Der er indkommet 20 forslag som er udsendt til bestyrelsen inden mødet. Forslagene er nummereret, men forslagsstillerne er kun kendt af administrationen. Der var indkommet mange gode og kreative forslag. Der var dog tvivl om, hvorvidt de bedste forslag ville egne sig til logo på tøj og brevpapir. Det blev derfor drøftet, om der alligevel ikke skulle et professionel designfirma ind over, for at sikre at det valgte logo også kunne anvendes. Der var enighed om, at det bedste forslag skulle præmieres, uanset om det så senere helt eller delvist kunne anvendes som det fremtidige logo. At der evt. træffes beslutning om ny logo og udpeges en vinder af konkurrencen. Forslag 1 og 2 blev valgt som det bedste forslag. Forslagene er identisk men med forskellige baggrundsfarver. Formand og næstformand overrækker præmien til vinderen. Forslaget sendes til designfirma til videre bearbejdning. Billede af vinder logget kan lægges på afdelingens hjemmesider. 3.9 Personaleforhold Generel orientering Der er ingen tiltrædelser/fratrædelser i organisationen. Der er udfordringer omkring bemandingen på ejendomskontoret i Bispevangen, der er for mange arbejdsopgaver, i forhold til mandetimer. Der arbejdes med struktur, kompetencer og opgavefordeling hos medarbejderne. Dalvænget har været serviceret af ejendomskontoret i Bispevangen. Der arbejdes nu på at få afd. lagt ind under ejendomskontoret i Egebjerg. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Orienteringen blev taget til efterretning. Side 8 af 11

9 4 Boligselskabets afdelinger 4.1 Oplæg til Driftsfællesskab. På mødet den 27. oktober blev mulighed for evt. etablering af fælles driftscenter drøftet. Det blev besluttet, at videre drøftelser skulle foregå i organisationsregi, indtil der foreligger nogle faktuelle oplæg. Det har imidlertid vist sig at være lidt svært at udarbejde disse, da et oplæg naturligvis kun kan tage udgangspunkt i andre etablerede fællesskaber, som nødvendigvis ikke passer her. For at kunne udarbejde nogle realistiske oplæg om etablering af driftsfælleskab/driftscentre, foreslås det at der nedsættes en lille arbejdsgruppe, bestående at 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen, driftschefen og udvalgte medarbejdere fra ejendomskontorene. Arbejdsgruppen skal udarbejde oplæg indeholdende: Hvad er et driftscenter og hvilke opgaver udføres derfra. Fordele og ulemper ved oprettelse af driftscenter. Fremtidige krav, der kommer udefra, til et ejendomskontor/driftscenter. Udnyttelse af de samlede personalemæssige ressourcer. Økonomisk overslag. At administrationens forslag drøftes. At der evt. træffes beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe og sammensætningen af denne. At der nedsættes en arbejdsgruppe som består af Flemming Frydensbjerg, Annette Birch, Vinie Larsen fra bestyrelsen, Jytte Jensen driftschef, 1 medarbejder fra hvert ejendomskontor. Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i oplægget som er beskrevet i punktet. 4.2 Orientering om driftsforhold Dalvænget/Kildetoften 10-03: Der afventes tilstandsrapport som skal danne grundlag for budgettet. Linde Alle 10-06: Der er blevet Politistation i de gamle lokaler, hvor kommunen holdt til, det giver nogle driftsmæssige udfordringer, der afventes kontakt fra kommune omkring driftsaftalen. Rugvænget 10-14: Der er fra midt februar åbnet ejendomskontor to gange om ugen i en prøveperiode indtil sommerferien, da det har været et stort ønske fra bestyrelsen. Der afventes i skrivende stund tilstandsrapport på ejendommen som ligeledes skal danne grundlag for budgettet. Parkskolen 10-25: Tagrenovationen er meldt færdig fra kommunens side. Regningen til afdelingen er endt på 1,6 mill., det er en overskridelse af budgettet Side 9 af 11

10 med kr. Der er møde med kommunen omkring overlevering af arbejdet den 29.februar Egebjerggård 10-26: Der er en hel del udfordringer omkring drift og vedligeholdelse, da det viser sig at der er opgaver som ikke har været løst og som nu belaster afdelingen. Der er udfordringer med ventilationen i Agernskrænten, hvor der er varmluftsanlæg støjgenerne er ikke under de tilladte værdier. Der arbejdes på løsninger. Under mødet blev der endvidere orienteret om, at undersøgelserne af højhusets isoleringsprojekt nu er færdigt. Byggeafdelingen anbefaler, at der sker yderligere undersøgelser af ejendommens/afdelingens tilstand, således at alle forhold evt. kan indgå i en samlet helhedsplan. Dette vil på et senere tidspunkt blive behandlet som et særskilt punkt både i afdelingen og på organisationsplan. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. 5 Mødeplanlægning I henhold til boligselskabets vedtægter skal bestyrelsen og repræsentantskabet godkende årsregnskabet senest 6 måneder efter seneste årsregnskabs afslutning. Herudover fremgår det af vedtægterne, at boligselskabets bestyrelse skal godkende budgetter for boligselskab og alle afdelinger, senest 3 måneder inden næste regnskabsårs begyndelse for afdelingernes vedkommende sker godkendelsen af budgettet efter forudgående godkendelse på afdelingsmøde. Hidtil har det været kutyme at både regnskaber og budgetter blev behandlet på et møde, med efterfølgende repræsentantskabsmøde. Når der både skal behandles regnskaber og budgetter på samme møde, vil mødet blive meget langt, hvis der er afdelinger som kræver særlig opmærksomhed. Endvidere vil der ikke være tid til ordentlig drøftelser af f.eks. styringsrapporterne og forberedelse til dialogmøderne med kommunen. Administrationen foreslår derfor, at godkendelse af regnskaber og godkendelse af budgetter bliver lagt på 2 møder henholdsvis i juni og i september. Da repræsentantskabet kun skal godkende regnskaberne, vil repræsentantskabsmødet ligge i direkte forlængelse af mødet i juni måned. Endvidere vil der være den fordel, at andre emner som f.eks. er kommet op i forbindelse med repræsentantskabsmødet kan komme på dagsordenen i september. Derudover har der været talt om en studietur i løbet af Såfremt dette er aktuelt, skal der fastsættes mulige datoer og ønske til sted/steder som bestyrelsen gerne vil besøge. Herefter kan Domea udregne pris på oplæg til tur og turforslag. At der træffes beslutning om fremtidig mødestruktur for ordinære bestyrelses- og repræsentantskabsmøder. Side 10 af 11

11 At der fastsættes datoer for ordinære møder frem til udgangen af (dato for regnskabs og budgetmøder) At der fastsættes dato for evt. møder med særlige emner. At godkendelse af regnskaber og budgetter, fremover sker på 2 møder, således at mødet om regnskaber ligger i maj/juni, med efterfølgende repræsentantskabsmøde og mødet om budgetter fremover ligger i september. Der afholdes fortsat mødet 4 gange årligt. Følgende datoer blev fastsat: 4. september 2012 kl i Bispevangen. 17. januar 2013 kl i Rugvænget. 14. marts 2013 kl i Egebjerg. 14. juni 2013 kl sted aftales senere. 14. juni 2013 kl repræsentantskabsmøde sted aftales senere. Endvidere blev det besluttet, at afholde en studietur til Amsterdam den 13, 14 og 15. september Planlagte møder. Følgende møder og arrangementer er berammet for perioden frem til og med ordinært repræsentantskabsmøde i maj 2012 Bestyrelsesmøde vedrørende budget og regnskabsgodkendelse. Mødet afholdes kl Mødested er ikke fastsat. 25. maj 2012 Repræsentantskabsmøde vedr. godkendelse af regnskab for Mødet afholdes kl Mødested er ikke fastsat. At bestyrelsen fastsætter mødested til de 2 møder. Administrationen udfærdiger oplæg til mødested. 7 Eventuelt Der blev efterlyst koder til alle beboere, således at det nye intranet kunne bruges. Det blev oplyst, at der endnu ikke var udsendt koder, da systemet desværre ikke var helt åbnet for beboerne endnu. Der blev udtrykt stor utilfredshed med, at Domea sætter gang i systemet før det egentlig er anvendeligt for alle. Lone Thomsen Formand. Mona Bojko Referent. Side 11 af 11

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen: Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. februar 2010 kl. 17.00 i Egebjerggård, Søpavillionen Egebjergtoften, 2750 Ballerup. Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat af repræsentantskabsmøde 27. maj 2011 kl i DGI-byen beliggende Tietgensgade 65, 1704 København V

Ballerup Boligselskab Referat af repræsentantskabsmøde 27. maj 2011 kl i DGI-byen beliggende Tietgensgade 65, 1704 København V Ballerup Boligselskab Referat af repræsentantskabsmøde 27. maj 2011 kl. 17.00 i DGI-byen beliggende Tietgensgade 65, 1704 København V Dagsorden 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet. Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 84 Mandag den 1. februar 2016 kl. 17.00 Hos Domea.dk, Oldenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand - afbud Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand - afbud Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2016 kl. 16.30 i Servicecentret beliggende Egeparken 4, Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade...

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade... Boligselskabet Søllerød Ældreboligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 8. april 2014 kl. 12.00 Fælleslokalet, Gl. Nærum skole Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. december 2012 kl. 16.30, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra bestyrelsen: Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag d. 20. maj 2015 kl. 18.00 Mødet afholdes i Enebærhavens Fælleshus, Kirkeskov Allé 80, 3050 Humlebæk Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod.

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod. Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl. 12.30 på Hotel Hjedding, Storegade 19,. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligselskabet BSB Nordfyn

Boligselskabet BSB Nordfyn Boligselskabet BSB Nordfyn af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. september 2013 kl. 16.00 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Nordfyn... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Hirtshals

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 50 Tirsdag d.17. maj 2011 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014, kl i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014, kl i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014, kl. 16.30 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Jægerspris Boligselskab Referat til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16.30 i Servicecentret beliggende Egeparken 4, 3630 Jægerspris. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 12.00 i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl I Jyderup Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 5. december 2012 kl. 10.00 I Jyderup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Holbæk Ældreboligselskab...

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere