Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Calgary Family Assessment and Intervention modellen"

Transkript

1 - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention modellen - En hjælp i den familiecentrerede sygepleje? Opgaven er udtryk for den studerendes egne synspunkter, der ikke nødvendigvis deles af uddannelsesinstitutionen 1

2 Resumé Formål: Formålet med projektet var at undersøge, om Calgary Family Assessment og Intervention modellen kan hjælpe sygeplejersken i mødet med familier under indlæggelse med fokus på at informere familierne, så de får en oplevelse af tryghed og sammenhæng under indlæggelsen. Metode: Vi har brugt en hermeneutisk tilgang i vores undersøgelse, og empirien er genereret gennem et litteraturstudie, guidet af Merete Bjerrums tematiske analyse. Fund: Med hjælp af Calgary Family Assessment og Intervention modellen følte sygeplejerskerne, at de bedre turde gå ind i relationen med familierne og oplevede en større personlig faglighed. Familier med akut syge børn oplevede sygeplejerskerne mere støttende og omsorgsfulde, dog oplevede familierne med kronisk syge børn ingen væsentlige forskelle mellem brugen af modellen og den almindelige praksis. Konklusion: Sygeplejersken kan gøre brug af modellen på en afdeling, hvor man arbejder familiecentreret med fokus på familier med akut syge børn. Abstract Object: The aim of this project was to examine whether The Calgary Family Assessment and Intervention Model can assist the nurse in her meeting with families during a hospitalization and with focus on informing the families so they experience security and continuity during hospitalization. Method: We have made use of a hermeneutic approach in our study, and the empiricism is generated through a study of literature guided by Merete Bjerrum s thematic analysis. Findings: By using The Calgary Family Assessment and Intervention Model, the nurses felt more confident when connecting to the families and experienced a higher level of personal professionalism. Families with acutely sick children experienced the nurses as being more supportive and considerate. The families with chronically sick children, however, experienced no appreciable difference between the use of the model and general practice. Conclusion: Nurses may well make use of the model at a ward where family centered work focusing on families with acutely sick children is performed. 2

3 Indhold Resumé... 2 Abstract... 2 Indledning... 5 Problemstilling... 6 Samfundsmæssige perspektiv... 6 Curologisk perspektiv... 7 Patientologisk perspektiv... 8 Problemafgrænsning... 9 Problemformulering Begrebsafklaring Calgary Family Assessment model (CFAM): Calgary Family Intervention model (CFIM): Det 15-minutters familieinterview: Family System Nursing (FSN): Metode Videnskabsteoretisk tilgang Tematisk analyse Hermeneutik Vores forforståelse Litteratursøgning Udvalgte databaser Søgestrategi Præsentation af empiri Teoretisk referenceramme Aaron Antonovsky Kari Martinsen Elisabeth Hall Analyse Relationer Faglighed Information Diskussion

4 Diskussion og vurdering af fund Kritisk vurdering af teori, empiri og metodevalg Konklusion Perspektivering Litteraturliste Webadresser Bilag Bilag

5 Indledning Vi er tre studerende der alle har erfaring fra afdeling H på H.C. Andersen Børnehospital på Odense Universitetshospital. Det være sig som studerende, som ansat igennem 12 år og som mor til et indlagt barn. Vores motivation for at arbejde med dette projekt, skyldes at vi alle har oplevet en del udfordringer i kommunikationen mellem familie og sygeplejerske. Oftest skyldes udfordringerne tidspres og manglende kendskab til familiens reelle behov. Vi ønsker viden om, hvorledes vi som sygeplejersker kan tilpasse informationen og sikre tiltag, så familien oplever tryghed og sammenhæng i indlæggelsesforløbet og så afd. H s mål samtidig bliver opfyldt. Nogle af målene for sygeplejen i afdeling H lyder således: At børn og familie oplever at der udøves familiecentreret sygepleje samt at udøve respektfuld kommunikation i alle mellemmenneskelige sammenhænge (a. OUH, 2011). I denne sammenhæng besøgte vi udviklingssygeplejerske Anette Lund, der er ansat i forskningsenheden på H.C. Andersens Børnehospital, for at søge inspiration til vores projekt. Her blev vi bl.a. introduceret til et familiestøttende familieinterview, der skulle kunne afholdes på 15 minutter eller mindre, baseret på Calgary Family Assessment og Intervention Modellen med Family System Nursing som en tilgang til familien(wright og Leahey, 2013, s. 4-7, ). Lorraine M. Wright og Maureen Leahey er forfatterne til bogen Nurses and Families A guide to Family Assessment and Intervention og udviklerne af Calgary Familiy Assessment og Intervention modellen. Lorraine M. Wright er ph.d. og professor i sygepleje på University of Calgary. Hun er lektor, forfatter og konsulent med interesse for familiesygepleje. Maureen Leahey er ph.d., konsulent, forfatter, underviser og psykolog med speciale i familieterapi. Forfatterne har over 35 års klinisk erfaring i arbejdet med familier der oplever kritisk sygdom (Family Nursing Resources, 2014). Modellen har vakt vores interesse, men er endnu ikke implementeret på børneafdelingerne på OUH. Derfor har vi gennem et litteraturstudie valgt at undersøge, om modellen er anvendelig i praksis og hvorvidt den vil hjælpe sygeplejersken med at øge familiens oplevelse af tryghed og sammenhæng under indlæggelsen. 5

6 Problemstilling Samfundsmæssige perspektiv I Danmark blev der i 2012 indlagt børn i alderen 1-4 år i Region Syddanmark (Statistikbanken, 2012). Ifølge LUP-undersøgelsen 1 i Region Syddanmark 2011, var mangel på information i forbindelse med ventetid samt manglende information til pårørende, kilder til utilfredshed. Tendensen er stigende ved sammenligning af LUP (LUP, 2012)(LUP, 2011). OUH s administrerende sygehusdirektør Jane Kragelund, mener at der er plads til forbedringer: OUH s patienter er tilfredse men ikke tilfredse nok (b. OUH, 2011). Sundhedsvæsenets udvikling har resulteret i kortere indlæggelsesforløb, sammendagskirurgi og anden ambulant behandling, som medfører mindre tid til kontakt og udfordrer sundhedspersonalet til at formidle den information som patienterne har brug for, på kortere tid. Der er ikke længere samme muligheder for at samle op på information som tidligere, hvor patienterne var indlagt i længere tid(jørgensen, 2010, s ). Indførelsen af det man i dag kalder det accelererede patientforløb øger kravene til organisering og arbejdstilrettelæggelse og forudsætter at personalet udviser vilje til omstilling og det stiller krav til øget uddannelse og ledelsesmæssig opbakning(kvalitet i Den Offentlige Sektor, 2007, s. 1-3). Ifølge Sundhedsloven, kapitel 5, har alle patienter ret til medinddragelse i egen behandling (a. Retsinformation, 2010 ). I Sundhedsstyrelsens rapport Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed fra 2008, viser forskningen, at patientinddragelsen har en positiv virkning på behandlingsudfaldet samt patienttilfredsheden. Hvis informationen tilpasses den enkelte patient, kan der ses en større tilfredshed med behandlingen, idet patienten oplever større kontrol og sammenhæng. En væsentlig faktor i arbejdet med at højne kvaliteten, er patientinddragelse som er én af de nationale strategier for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Denne indsats skal fremme patienters og pårørendes betingelser for aktiv medvirken og indflydelse (Jacobsen et. al. 2008, s 9-15). 1 LUP er en landsdækkende undersøgelse af patienternes oplevelse på sygehusene(centerforkvalitet.dk, 2012). 6

7 I bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje, nævnes der ligeledes at sygeplejersken skal kunne indgå et samarbejde med patienten og dennes pårørende (b. Retsinformation, 2000). Curologisk perspektiv Ifølge den kvalitative artikel Information needs of parents for acute childhood illness: determining what, how, where and when of safety netting using a qualitative exploration with parents and clinicians, har man undersøgt forældres og sygeplejerskers perspektiv på informationens indhold og dens tilgængelighed. Resultaterne i denne undersøgelse viser at det er vigtigt at sygeplejersken formår at give relevant og forståelig information og gennem tæt samarbejde med familien, kortlægge dennes behov samt tilpasse informationen ud fra familiens forskellige ressourcer og deres individuelle behov, for at familien skal føle sig tryg (Jones et. al. 2013, s. 1, 9). Ifølge De Sygeplejeetiske Retningslinjer skal sygeplejersken medvirke til, at patienten modtager og forstår den information, der gives. Informationen skal være tilpasset den enkelte patients ønsker og behov samt patientens livssituation. Ydermere skal hun udvise respekt og drage omsorg for de pårørende(sygeplejeetisk Råd, 2013, s. 8-9). I den kvalitative artikel Kort og godt? Om korttidsafsnit og korttidssygepleje fra 2011, har cand. cur. Karin Bundgaard, professor Karl Brian Nielsen og cand. Cur. Ph.d. Erik Elgaard Sørensen undersøgt hvad korttidsafsnit er og indebærer og dermed fået en dybere forståelse af sygeplejen i denne kontekst. Det beskrives i artiklen at sygeplejerskerne føler at de oplever det svært at udføre en tilstrækkelig sygepleje, med fokus på relationerne, det medmenneskelige og omsorgen. På grund af samfundets stadig højere krav til effektivisering, føler sygeplejerskerne at det er problematisk at få tid og rum til at lære patienterne at kende, så sygeplejen tilpasses familiens forventninger og behov. I artiklen giver sygeplejerskerne udtryk for barrierer i form af manglende kommunikationsevner, højt patientflow samt manglende tid til patientkontakt. Det konkluderes at kun gennem god kommunikation, udvikles en god terapeutisk relation, hvilket anses for nødvendigt, for at kunne identificere patientens unikke behov. Artiklen viser ligeledes, at sygeplejerskerne i en akut modtagelse har et stort ønske om at udøve holistisk sygepleje, men pga. at sygeplejen formes og tilpasses stedets effektivitet, økonomi og tidspres, bliver dette en udfordring for sygeplejerskerne (Bundgaard, et.al. 2011, s ). Sygeplejeteoretikeren Kari Martinsen problematiserer også idealet om produktivitet og præcision. Ifølge Martinsen skal man til stadighed presse flere disponible øjeblikke, og 7

8 maksimal hurtighed skal mødes med maksimal effektivitet. Hastighed og travlhed er ødelæggende for det menneskelige nærvær som samtalen kræver (Martinsen, 2007, s )(Martinsen, 2012, s ). Patientologisk perspektiv Når mennesker er inkluderet i hinandens liv og der sker en forandring i livssituationen hos den ene, vil det også påvirke de andre. Familien ses som et udtryk for systemisk forhold hvor forandringer ét sted, vil påvirke andre steder i forholdet. Dette kan ske i både positiv og negativ retning. Føler et familiemedlem sig enten godt eller skidt tilpas under sin sygdom, vil dette påvirke resten af familien. Familien kan samtidig påvirke det syge familiemedlem både positivt og negativt og derfor er det vigtigt at involvere hele familien i plejen af den syge, da familien sammen kan bidrage til at mindske lidelse og fremme sundheden og øge patientens velbefindende (Benzein, et. al., 2012, s.11-12). You cannot nurse a child without the family. You do not feel that you get a wholeness in the nursing. They (the parents) are the ones that know the child, the can quieten the child, and they often see the small matters and changes in the child s condition. It is important that they are there so that you can supplement their observations with your observations (Hall, 2006, s. 4) Over en årrække har sygeplejen til børn ændret sig fra at være opgaveorienteret, til i dag at være familieorienteret. Principperne i den familieorienterede sygepleje er respekt, samarbejde og støtte og familien skal respekteres som en bestandig del af barnets liv (Hall, 2007, s. 4-5). Forældrenes rolle er også forandret og er gået fra at være passiv, hvor forældrene skulle holde afstand til deres barn under indlæggelsen, til i dag, hvor forældrene medinddrages og er meget aktive i plejen og omsorgen af deres barn (Ibid, s. 5). I relationen skal sygeplejersken tage hensyn til såvel barn som forældre. Inddragelse af barnet er lige så vigtig som at inddrage forældrene. Det er vigtigt at overveje hvad barnet skal inddrages i, i forhold til barnets alder, modenhed samt aktuelle tilstand (Houborg, 2005, s ). Sygeplejersken må være effektiv pga. mange akutindlæggelser, kort indlæggelsestid og krav om effektivitet og dette kan det bidrage til, at familien kan opleve at være overladt til dem selv (Tveiten, 2012, s ). 8

9 En kommentar fra en patient i Region Syddanmark lyder således: For meget samlebånd ingen tvivl om effektiviteten er den, der er sat i højsædet. For lidt personlig omsorg: Det er prisen på effektiviteten, man har ikke formået at gøre de kolde fysiske rammer blidere ved at udlade de varme hænder. Vi er mennesker, ikke dyr på vej til slagtning (LUP 2011, s. 3) Det kan være meget vanskeligt for forældrene at have et sygt barn på sygehuset, idet de både skal forholde sig til nye omgivelser, nye mennesker og i nogle tilfælde den lange ventetid. Situationen forværres ved, at deres barn lider og har smerte og ubehag pga. sygdom og behandling. Mange familier har også børn hjemme og hverdagen bliver påvirket for hele familien. Det høje stressniveau hos forældrene kan i nogle tilfælde reducere deres omsorgsevne, samt reducere forældrenes evne til at opfatte og forstå det der formidles. Derfor er det vigtigt at informationen og kommunikationen tilrettelægges ud fra hvad barnet og forældrene har behov for og kan rumme. Forældrene har et stort behov for information når deres barn er sygt. Derfor søger mange oplysninger om barnets sygdom via internettet, men det er ikke altid at de mange oplysninger tolkes korrekt (Tveiten, 2012, s , ). Problemafgrænsning Vi er i vores problemformulering blevet klar over, at det øgede krav til effektivisering og de accelererede patientforløb, gør det svært for sygeplejersken at bibeholde kvaliteten i informationen og kommunikationen til familien, så de får en oplevelse af sammenhæng og tryghed. På baggrund af den tilsyneladende manglende evne til at kombinere informationen med et øget tidpres, synes vi derfor det er interessant at undersøge om vi som sygeplejersker, ved hjælp af det 15 minutters familieinterview, baseret på Calgary Family Assessment and Intervention modellen, kan styrke relationen mellem sygeplejersken og familien og øge familiens tilfredshed med informationen under indlæggelsen. Dette leder os frem til følgende problemformulering: 9

10 Problemformulering Hvordan kan det 15 minutters familieinterview, baseret på Calgary Family Assessment and Intervention modellen, hjælpe sygeplejersken i relationen til familien og give informationen, så familien oplever en følelse af tryghed og sammenhæng under indlæggelsen på en børneafdeling? Begrebsafklaring Calgary Family Assessment model (CFAM): En ramme, designet til at guide sygeplejersken til professionel vurdering af familien. Det går ud på at stille spørgsmål til familien med det formål at belyse familiens struktur, udvikling og funktion på det aktuelle tidspunkt (Wright og Leahey, 2013, s ). Calgary Family Intervention model (CFIM): Skal bruges som en ramme til at vejlede sygeplejerskerne i at indlede aktuelle sygeplejeinterventioner der skal hjælpe til forandring og fremme sundhed i partnerskab med familien, som i fællesskab vurderer hvad familien har brug for(ibid. s , ). Det 15-minutters familieinterview: Et interview baseret på Calgary Family Assessment and Intervention model, som har til formål at bidrage til etablering af et terapeutisk forhold mellem sygeplejerske og familie så der kan gennemføres interventioner der kan fremme sundhed, selv under tidspres. Det 15 minutters familieinterview indeholder fem hovedpunkter, såsom terapeutisk samtale, opførsel, diagrammer over familiestrukturen, terapeutiske spørgsmål samt at anerkende familiens styrker (ibid. s. 1-2). Family System Nursing (FSN): En af teorierne, som Calgary Family Assessment and Intervention modellen er bygget på. Teorien fremhæver den indbyrdes afhængighed mellem familiemedlemmer, snarere end at fokusere på enkeltpersoner i isolation fra familien. Denne teori ligger bag de mest indflydelsesrige former for moderne familieterapi (Benzein, Hagberg og Saveman, 2012, s ) 10

11 Metode Vi har i dette projekt valgt at lave et litteraturstudie. Vi vil gøre brug af både kvalitativt og kvantitativt litteratur, da vores problemstilling både lægger op til at undersøge relationen mellem sygeplejerske og familie i forhold til brugen af Family System Nursing og om det 15 minutters familieinterview, der er baseret på Calgary Family Assessment modellen og Calgary Family Intervention modellen, har en gavnlig effekt. I vores projekt vil den kvalitative metode være med til at undersøge hvordan familien oplever sygeplejersken under samtalen samt hvordan sygeplejersken oplever sin egen rolle og relationen til familien. Den kvalitative forskning er velegnet til at besvare spørgsmål om, hvordan noget opleves, dvs. relationer mellem fænomener og de sammenhænge de indgår i (Bjerrum, 2005,s ). Det gennemgående træk ved kvalitativ forskning er at der anlægges et fortolkende perspektiv på det der udforskes. Helt basalt er denne fortolkende tilgang karakteristisk for den menneskelige erkendelse i det hele taget. Det gælder for den kvalitative metode at de metodiske valg må afpasses efter den konkrete problemstilling(jensen og Johnsen, 2006, s. 205)(Thisted, 2010, s ). I forhold til den kvalitative artikel, har vi benyttet os af analysemetoden Critical Appraisal Skills Programme. CASP har til formål at gøre det muligt for den enkelte at udvikle færdigheder til at finde mening i forskningsresultater og hjælpe med at sætte viden i praksis (Center for Kliniske Retningslinjer, 2006). Ydermere har vi valgt at bruge to kvantitative artikler der undersøger om Calgary Family Assessment modellen og Calgary Family Intervention modellen og det 15 minutters familieinterview, har en gavnlig effekt på familien. Kvantitativ forskning inden for sundhedssektoren, har til hensigt at finde belæg for hvilken type behandling, rutine eller pleje der er til størst gavn for patienten (Forsberg og Wengström, 2013, s ). Kvantitativ forskning udgår fra anerkendte teorier og principper, baseret på objektivitet og neutralitet som referenceramme en hypotetisk deduktiv tilgang. Forskeren forholder sig objektivt og distanceret i forhold til studiet og må undgå at have forudfattede meninger, der kan påvirke resultatet (Ibid, s ). De to valgte artikler finder vi relevante for vores projekt, da de undersøger om det 15 minutters familieinterview i sig selv er gavnlig. For at vurdere artiklernes kvalitet, har vi benyttet os af Skema til kvalitetsvurdering af kvantitative undersøgelser der anvender survey metode (Bugge et. al., 2010, s. 1-2). 11

12 Videnskabsteoretisk tilgang Som grundlag for besvarelsen af projektets problemformulering, benytter vi os af en hermeneutisk tilgang. Gennem denne tilgang, tilstræbes det hermed at opnå en dybere indsigt samt øge forståelsen for den indsamlede empiri. Tematisk analyse Vi vil benytte os af Merete Bjerrums tematiske analyse, for at opnå en forståelse af relationen mellem sygeplejerske og familie, i forhold til brugen af det 15 minutters familieinterview og om interviewet har en gavnlig effekt, på baggrund af Family System Nursing. Ved hjælp af den tematiske analyse, mener Merete Bjerrum at man kan undersøge hvordan mennesker oplever forskellige situationer og hjælpe os til at forstå dem. Tematisk analyse er en kvalitativ metode, hvor analyseprocessen består af to arbejdsgange. Først en dekontekstualisering, dvs. at man først udleder tekststykker af empirien, der siger noget om problemformuleringen. Efterfølgende laves en rekontekstualisering, hvor de fundne tekststykker skrives sammen og fortolkes til en ny sammenhængende tekst på et højere abstraktionsniveau. For at opnå validt data, er det vigtigt at delelementerne i den nye tekst, fortsat giver mening og forstås i en helhed, når den sammenlignes med den oprindelige tekst (Bjerrum, 2005, s ). Analyseredskabets funktion er at være bindeled mellem problemformuleringens antagelser og svarene på disse antagelser i diskussionen. Analyseredskabet skal hjælpe os med at holde vores analyse indenfor den valgte problemformulering. Ifølge Bjerrum konstrueres analyseredskabet gennem tre niveauer. Niveau 1 Problemformuleringens antagelser deles op i kategorier Niveau 2 Kategorierne opdeles i begreber, som kendetegner kategorierne Niveau 3 Ud fra begreberne, laves forskningsspørgsmål til teksterne (Ibid, 2005, s. 75) Vores udarbejdelse af analyseredskabet kan ses i bilag 1. 12

13 Den tematiske analyse består af fem niveauer. Niveauerne opdeles således: Niveau 1 forståelsesniveau, her gennemlæses teksten så der skabes en helhedsforståelse. Niveau 2, 3 og 4 - kaldet spørgeniveau, synteseniveau og valideringsniveau er de punkter der indgår i analyseredskabet, som ses ovenover. Niveau 5 Teoriniveau, her skal konstrueres en mening i det analyserede materiale og man udleder temaer på tværs af kategorier. Hermeneutik Hermeneutikken arbejder med spørgsmålet om forståelse af andre mennesker, dvs. personers sindstilstande, værdier, hensigter og følelser. Ydermere ønsker man en forståelse af menneskers adfærd og handlinger samt produktet af disse handlinger. Man må stille sig åben for at verden kan ses på mange måder og at ting kan betyde noget helt andet for andre mennesker end for forskeren (Jensen og Johnsen, 2006, s. 212). Et nøgleord inden for hermeneutikken er forforståelse. Forforståelsen er de formodninger man har om, hvordan problemet kan forstås og forklares. Forforståelsen er påvirket af bl.a. personlige erfaringer, hverdagsviden og videnskabelig viden om problemet. Forforståelsen kan være motivationen for at gå i gang med at undersøge et givent problem og samtidig vil forståelsen altid være på baggrund af denne allerede indtagene forforståelse (Birkler, 2007, 41-42)(Bjerrum, 2005, s ). Filosof og grundlægger af den moderne hermeneutik, Hans- Georg Gadamer mener at forforståelsen er foranderlig og altid på spil og at det er en betingelse for at kunne opnå en ny og bredere forståelse af en situation. Det vil sige, at for at kunne opnå en dybere viden, skal man have sin forforståelse med, da man ikke, ifølge Gadamer, kan undersøge noget, man ikke ved noget om eller kan stille sig undrende overfor. Gadamer siger således: at det udforskende subjekt ikke kan adskilles fra det udforskende objekt, og at subjektets fordomme er et aktivt element i forståelsen af et fænomen (Dahlager og Fredslund 2011, s. 157). 13

14 Viden bygger på den forståelse, der opstår ud fra det, vi allerede ved noget om. Hermeneutikken bliver herved en gensidig betingelse mellem forforståelse og forståelse (ibid. s.161). Ifølge Gadamer, er situationen udgangspunktet for vores forståelse. Det er fra situationen vi ser og forstår den anden. Heri indgår vores horisont, dvs. vores personlige historie, såsom kultur, social baggrund, køn og uddannelse. Ud fra dette, danner vi os en forståelse af situationen. Ud fra den aktuelle situation, tager vi afsæt i vores horisont. Situationen og forforståelsen bestemmer tilsammen, hvor bred eller snæver vores horisont er. Gadamer taler om en horisontsammensmeltning der opstår i hvert møde mellem mennesker. Det er når vores personlige horisonter mødes, at vores forforståelse sættes i spil og vores horisonter kan rykkes. Dette vil sige, at når de individuelle forståelseshorisonter mødes og der tilføjes en ny delforståelse, skabes der en ny forståelse. Det er i dette møde med andre mennesker, at man indgår i en horisontsammensmeltning, som er en konstant cirkulær proces mellem forforståelse, forståelse og fortolkning, kaldet den hermeneutiske cirkel (ibid. s ). Vores forforståelse Vi mener at familien har et stort behov for viden og derfor brug for kontinuerlig information under indlæggelsen, for at føle sig trygge og opleve sammenhæng i forløbet. Pga. det accelererende patientforløb, har vi en forforståelse om, at sygeplejersken oplever det som en stor udfordring, at nå at give familien den information de har brug for og dermed tyde familiens individuelle behov, så de føler sig velinformerede. Ydermere kræver Sundhedslovens retningslinjer at sygeplejersken giver fyldestgørende information så patienten er klædt på til at foretage beslutninger der vedrører egen behandling (Jacobsen, Pedersen og Albeck, 2008, s.75-80). Derfor tror vi at det 15 minutters familieinterview kan være gavnlig som en hjælp til sygeplejersken, så hun kan bruge sin faglige kompetence dér hvor familien har brug for det. Hvis sygeplejersken anvender en Family System Nursing tilgang og ser på familien som en helhed, der gensidig påvirker hinanden, vil det hjælpe hende til at yde den familiecentrerede sygepleje som familien har brug for under indlæggelsen. Ved tekstanalyse, bruger vi hermeneutikken som videnskabsteoretisk tilgang, da hermeneutik benyttes til at fortolke teksters mening. I denne sammenhæng betyder det, at vi går bag om teksten i 14

15 empirien og sætter os ind i forfatterens forståelse af den situation/baggrund han skriver ud fra (Dahlager og Fredslund, s.169). Dét at sætte sig ind tekstens horisont betyder ikke, at man underordner sig selv det, der står i teksten eller lægger sin forforståelse bag sig, men at der skabes noget tredje, som befinder sig på den anden side af sig selv og teksten (ibid. s.163). Vores horisont flytter sig hele tiden og vi når aldrig til en endelig forståelse af teksten, da denne forståelse vil indgå i nye horisontsammensmeltninger, når teksten bliver læst, da hvert møde fører en ny forståelse med sig (ibid. s.164). Litteratursøgning Ud fra projektets problemformulering, som omhandler hvordan sygeplejersken i det 15 minutters familieinterview med familien, ud fra Family System Nursing tilgang, kan optimere informationen, har vi fra starten lavet en systematisk litteraturgennemgang. Her beskrives projektets søgeproces som leder frem til projektets empiri. Udvalgte databaser PubMed er en gratis database der dækker bl.a. over medicin, pleje og odontologi, med hovedsageligt videnskabelige artikler på forskellige sprog. Artiklerne skal være peer-reviewed og der er udstukket etiske og moralske retningslinjer for forfatterne. I PubMed kaldes emneordene MeSH. Cinahl er en betalingsdatabase og dækker over sygepleje og beslægtede emner. I Cinahl er der blandt andet indekseret 3000 tidsskrifter. Der stilles krav til kvaliteten af de indekserede tidsskrifter og de vurderes i forhold til faglig relevans og niveau. Artikler vedrørende videnskab og sygepleje er peer-reviewed eller referee-bedømt. Cinahls emneord bygger også på MeSH-systemet men er tilpasset Cinahls emnedækning, så det bliver nemmere at søge på mere abstrakte begreber(forsberg og Wengström, 2013, s. 75),(Hørmann, 2011, s ). Søgestrategi Vi startede med at søge bevidst tilfældigt og på dansk i databasen bibliotek.dk, der indeholder såvel videnskabeligt som ikke videnskabeligt materiale. Der fandt vi empiri der overordnet beskrev modellen og tilgangen men ikke videnskabelige artikler. Herfra lavede vi en systematisk søgning i databaserne PubMed og Cinahl hvor vi fandt og udvalgte tre videnskabelige artikler, der var relevante i forhold til vores problemstilling og til brug i 15

16 projektets analyse (Rienecker og Jørgensen, 2010, ). Vi søgte på PubMed af to omgange, hvor vi søgte systematisk. I første omgang fandt vi artikler som vi troede passede til vores problem, men efter gennemlæsning, vurderede vi at artiklerne ikke var anvendelige. I anden omgang søgte vi på FSN AND pediatric nursing, og der fandt vi artiklen Develoment of professional practitice Based on a Family Systems Nursing Framework: Nurses`and families`experiences. På databasen Cinahl søgte vi på Family System Nursing AND Calgary Family Assessment modellen. Ud fra resultaterne fandt vi én anvendelig artikel, What are the benefits of a short therapeutic conversation intervention with acute psychiatric patients and their families? A controlled before and after study. Ud fra den sidste artikel, valgte vi at søge på Smart text searching find similar results og filtrerede med engelske resultater, at artiklerne ikke var mere end ti år gamle, at det var forskning om mennesker samt at én af forfatterne skulle være sygeplejerske. Da der herefter ikke fremkom nogle brugbare artikler, slettede vi filtreringen og fandt blandt de første søgeresultater den sidste anvendelige artikel, Knowledge Translation in Family Nursing: Does a short term therapeuthic conversation intervention benefit families of children and adolecents in a hospital setting? Findings from Landspitali University Hospital Family Nursing Implementation Projekt. For yderlige uddybning af søgestrategi, henvises til bilag 2. Præsentation af empiri Vi vil her præsentere de valgte forskningsartikler. 1. Knowledge Translation in Family Nursing: Does a short term therapeuthic conversation intervention benefit families of children and adolecents in a hospital setting? Findings from Landspitali University Hospital Family Nursing Implementation Projekt Af forfatterne Erla Kolbrun Svavarsdottir Ph.D og professer, Gudny Bergthora Tryggvadottir projekt manager og cand scient, Anna Olafia Sigurdardottir Ph.D studerende. Alle forfatterne er fra University of Iceland i Reykjavik Iceland. I denne kvantitative forskningsartikel fra Journal of Family Nursing 2012, var formålet at vurdere effekten af det 15 minutters familie interview til familier, der var tilknyttet et Universitetshospital på Island. 76 familier med børn og unge med akutte og kroniske 16

17 sygdomme deltog i studiet i perioden Samtalen var styret ud fra Calgary Family Assessment modellen og Calgary Family Intervention modellen og med en Family System Nursing tilgang (Svavarsdottir, Tryggvadottir og Sigurdardottir, 2012, s ). 2. Development of Professionel Practice Based on a Family System Nursing Framework: Nurses`and Families` Experiences Af forfatterne Karen LeGrow Klinisk Sygeplejespecialist, Master i Nursing. Beth Ellen Rossen Ph.D i Nursing. Begge fra University of Toronto. I denne kvalitative forskningsartikel fra Journal of Family Nursing 2005 var formålet at undersøge om der var en forskel i relationen mellem sygeplejerskene og familierne, når sygeplejerskerne anvendte Calgary Family Assessment modellen og Calgary Family Intervention modellen med en Family System Nursing tilgang, i forhold til standardbehandling. 17 sygeplejersker og 13 forældre på et børnehospital i Canada, deltog i studiet, i en periode på 8 uger (LeGrow og Rossen, 2005, s ). 3. What are the benefits of a short therapeutic conversation intervention with acute psychiatric patients and their families? A controlled before and after study Af forfatterne Eydis Kristin Sveinbjarnardottir, Ph.D Masteri psykiatrisk sygepleje, University of Pithsburg Canada. Erla Kolbrun Svavarsdottir Ph.D og professer, University of Iceland i Reykjavik Iceland. Lorraine M. Wright, Ph.D lektor, University of Calgary, Alberta Canada. I denne kvantitative forskningsartikel fra International Journal of Nusing studies 2013, var formålet at vurdere effekten af en terapeutisk samtale med familier, hvor et familiemedlem var indlagt på en akut psykiatrisk afdeling på Island. Data var indsamlet i familier deltog i studiet. Hver patient samt mindst ét familiemedlem fik 2-5 terapeutiske samtaler med en sygeplejerske, som anvendte Calgary Family Assessment modellen og Calgary Family Intervention modellen med en Family System Nursing tilgang. (Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir og Wright, 2013, s ). 17

18 Teoretisk referenceramme For at besvare vores projekts problemformulering, vil vi i dette afsnit præsentere vores valgte teorier og teoretikere. Vi vil benytte os af Elisabeth Halls samspilsteori, Kari Martinsens omsorgsteori samt Aaron Antonovskys teori om Oplevelse Af Sammenhæng. Aaron Antonovsky Den israelske professor i sociologi Aaron Antonovsky ( ), forklarer at alle mennesker udsættes for udfordringer af forskellig art, som man ikke umiddelbart har en løsning på og som man er nødt til at håndtere, fx når familien indlægges med et sygt barn. I forhold til menneskers håndtering af stressorer, har det ifølge Antonovsky, noget at gøre med menneskets oplevelse af sammenhæng (OAS). Det er den måde, hvorpå den enkelte mentalt skaber orden i tilværelsen. Hvorvidt det lader sig gøre, afhænger af tre forhold: Begribelighed, altså hvorvidt man kognitivt kan overskue situationen Håndterbarhed, de ressourcer og handlemuligheder der er til rådighed hos en selv eller i omgivelserne. Meningsfuldhed er et spørgsmål om motivation og oplevelsen af hvorvidt det er værd at gøre noget ved situationen (Glinsvad, 2006, s )(Jensen og Johnsen, 2006, 86-89). Kari Martinsen Kari Martinsen er norsk sygeplejerske med en magistergrad i filosofi. Hendes menneskesyn bygger på en værdiopfattelse, hvor relationer bliver betragtet som fundamentalt for alle mennesker og menneskets afhængighed af andre træder tydeligt frem når det har brug for hjælp, fx ved sygdom. I Martinsens omsorgsteori, beskrives omsorg som en grundholdning som sygeplejersker bør have i deres tilnærmelse til patienten, da omsorgen er baseret på et moralsk skøn med en faglig vurdering (Kirkevold, 2010, )(Bjøro, Kristoffersen og Nielsen, 2003, s ). Elisabeth Hall Elisabeth Hall er cand. Cur., ph.d., dr. med., professor i klinisk sygepleje på Århus Universitet. Elisabeth Hall beskriver den familiecentrerede sygepleje som et samspil mellem 18

19 patienten, familien og sygeplejersken. Overordnede principper i familiecentreret sygepleje er respekt, samarbejde og støtte. Familien må erkendes som en konstant i barnets liv og derved yde en omsorg der tilgodeser den enkelte families behov. Elisabeth Halls samspilsteori består af omsorg, viden, gensidighed og en venlig tone, som er hjørnestenene i teorien(hall, 2007, s. 3-8). Analyse Som tidligere nævnt har vi valgt at benytte Merete Bjerrums tematiske analysemodel til vores forskningsartikler. Ved at arbejde med artiklerne efter de fem niveauer i Bjerrums analyseteknik og ved hjælp af analyseredskabet (se bilag 1), har vi fundet frem til tre gennemgående temaer, der tegner sig for alle tre artikler og som ligger til grund for analysen. De tre temaer er således: Relationer Faglighed Information Relationer I forskningsartiklen Development of Proffessional Practice Based on a Family Systems Nursing Framework: Nurses`and Families`Experiences beskriver forfatterne, at som følge af den opmærksomhed som familiecentrereret sygepleje har modtaget de sidste to årtier og udviklingen i klinisk praksis samt offentliggørelse af lærerbøger i familiecentreret sygepleje og tidsskriftet Journal of Family Nursing, er sygeplejerskerne blevet mere opmærksomme på behovet for at familierne bliver inddraget i behandlingen af patienten, da familiemedlemmerne har en stor indflydelse på det individuelle familiemedlems velbefindende (Wright og Leahey, 2013, s. 1-2). Denne måde at se familien på, beskrives i artiklen som Family System Nursing. Det er en tilgang, der fokuserer på hele familien som en enhed og det centrale er relationen mellem patienten, familien og sygeplejersken (LeGrow og Rossen, 2005, s ). Den udgår fra en opfattelse af, at menneskelige relationer kan sammenlignes med et system, hvor alle dele påvirker hinanden og hvor helheden er mere end delene.(benzein, Hagberg og Saveman, 2012, s ). I Kari Martinsens omsorgsteori taler 19

20 hun om, at omsorgen for den anden viser sig i de menneskelige relationer i tilliden, den åbne tale, håbet og barmhjertigheden(martinsen, 2010, s. 19). De menneskelige relationer danner grundlaget for det partnerskab sygeplejersken og familien skal indgå med hinanden(legrow og Rossen, 2005, s. 40)(Hansen, 2003, s.11). Kari Martinsen henviser til den danske filosof, K.E. Løgstrup, som kalder tillid for en livsytring. Det hører med til at være menneske, at vi møder hinanden med en naturlig tillid (Lomborg, 2000, s. 73). Family System Nursing bygger ydermere på, at både familien og sygeplejersken hver især bidrager med deres egen ekspertise og viden, samt opnår en god relation, der er præget af gensidighed og et ligeværdigt forhold, således at der opleves regelmæssig kommunikation, samarbejde og gensidig tillid (LeGrow og Rossen, 2005 s ). Sammenhængen mellem tillid og menneskelige relationer understreges godt med følgende citat: I would say the relationship between the nurses and myself has just simply increased and the trust that we have with each other has increased, and it has shown in their attitude and there has been more conversation or friendliness or relationship in the sense of communication (Ibid, s. 50). I dette kvalitative citat, fremkommer det at relationen er styrket og tilliden er højnet, pga. den forbedrede kommunikation. Dette kan pege på at sygeplejerskerne er blevet bedre til at informere familierne kontinuerligt. Ifølge Kari Martinsen, mener Løgstrup at bag enhver samtale, ligger tilliden i en vis taktfuld tone (Martinsen, 2007, s ). I forskningsartiklen What are the benefits of a short therapeutic conversation intervention with acute psychiatric patients and their families? A controlled before and after study, belyses vigtigheden i at kunne engagere sig i familien samt have en positiv og høflig tone i velkomsten, når familien kommer på afdelingen (Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir og Wright, 2013, s. 595). I Halls samspilsteori beskriver hun den venlige tone som mere end bare stemmen, den hentyder til den stemning eller kvalitet der kan være i et hvilket som helst lokale. Tonen påvirker samtalen på godt og ondt og tonen kan være med til at skabe sikkerhed og tryghed. Med en venlig tone føler familien sig godt modtaget. (Hall, 2007, s. 7-8). 20

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV WHEN COPD BECOMES A PART OF EVERYDAY LIFE THE CAREGIVERS PERSPECTIVE CHRISTINA QVIST JUUL-SØRENSEN // 20096318 VEJLEDER: MIA HERSKIND SKRIFTLIGT

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler 62 Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 4 2012 Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler How do nurses take the patient perspective at hospital admission ORIGINALARTIKEL

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Det står og falder med fælleshuset

Det står og falder med fælleshuset Udarbejdet af Bente Johanne Lausten, Jeanette Møller Nielsen, Karoline Høyrup Sørensen, Malene Møller Nielsen og Maria Helene Betsagoo Qvistorff Det står og falder med fælleshuset Et kvalitativt studie

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet?

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? En antropologisk analyse af plejepersonalets sociale og kulturelle forståelser i forbindelse

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere