Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Calgary Family Assessment and Intervention modellen"

Transkript

1 - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention modellen - En hjælp i den familiecentrerede sygepleje? Opgaven er udtryk for den studerendes egne synspunkter, der ikke nødvendigvis deles af uddannelsesinstitutionen 1

2 Resumé Formål: Formålet med projektet var at undersøge, om Calgary Family Assessment og Intervention modellen kan hjælpe sygeplejersken i mødet med familier under indlæggelse med fokus på at informere familierne, så de får en oplevelse af tryghed og sammenhæng under indlæggelsen. Metode: Vi har brugt en hermeneutisk tilgang i vores undersøgelse, og empirien er genereret gennem et litteraturstudie, guidet af Merete Bjerrums tematiske analyse. Fund: Med hjælp af Calgary Family Assessment og Intervention modellen følte sygeplejerskerne, at de bedre turde gå ind i relationen med familierne og oplevede en større personlig faglighed. Familier med akut syge børn oplevede sygeplejerskerne mere støttende og omsorgsfulde, dog oplevede familierne med kronisk syge børn ingen væsentlige forskelle mellem brugen af modellen og den almindelige praksis. Konklusion: Sygeplejersken kan gøre brug af modellen på en afdeling, hvor man arbejder familiecentreret med fokus på familier med akut syge børn. Abstract Object: The aim of this project was to examine whether The Calgary Family Assessment and Intervention Model can assist the nurse in her meeting with families during a hospitalization and with focus on informing the families so they experience security and continuity during hospitalization. Method: We have made use of a hermeneutic approach in our study, and the empiricism is generated through a study of literature guided by Merete Bjerrum s thematic analysis. Findings: By using The Calgary Family Assessment and Intervention Model, the nurses felt more confident when connecting to the families and experienced a higher level of personal professionalism. Families with acutely sick children experienced the nurses as being more supportive and considerate. The families with chronically sick children, however, experienced no appreciable difference between the use of the model and general practice. Conclusion: Nurses may well make use of the model at a ward where family centered work focusing on families with acutely sick children is performed. 2

3 Indhold Resumé... 2 Abstract... 2 Indledning... 5 Problemstilling... 6 Samfundsmæssige perspektiv... 6 Curologisk perspektiv... 7 Patientologisk perspektiv... 8 Problemafgrænsning... 9 Problemformulering Begrebsafklaring Calgary Family Assessment model (CFAM): Calgary Family Intervention model (CFIM): Det 15-minutters familieinterview: Family System Nursing (FSN): Metode Videnskabsteoretisk tilgang Tematisk analyse Hermeneutik Vores forforståelse Litteratursøgning Udvalgte databaser Søgestrategi Præsentation af empiri Teoretisk referenceramme Aaron Antonovsky Kari Martinsen Elisabeth Hall Analyse Relationer Faglighed Information Diskussion

4 Diskussion og vurdering af fund Kritisk vurdering af teori, empiri og metodevalg Konklusion Perspektivering Litteraturliste Webadresser Bilag Bilag

5 Indledning Vi er tre studerende der alle har erfaring fra afdeling H på H.C. Andersen Børnehospital på Odense Universitetshospital. Det være sig som studerende, som ansat igennem 12 år og som mor til et indlagt barn. Vores motivation for at arbejde med dette projekt, skyldes at vi alle har oplevet en del udfordringer i kommunikationen mellem familie og sygeplejerske. Oftest skyldes udfordringerne tidspres og manglende kendskab til familiens reelle behov. Vi ønsker viden om, hvorledes vi som sygeplejersker kan tilpasse informationen og sikre tiltag, så familien oplever tryghed og sammenhæng i indlæggelsesforløbet og så afd. H s mål samtidig bliver opfyldt. Nogle af målene for sygeplejen i afdeling H lyder således: At børn og familie oplever at der udøves familiecentreret sygepleje samt at udøve respektfuld kommunikation i alle mellemmenneskelige sammenhænge (a. OUH, 2011). I denne sammenhæng besøgte vi udviklingssygeplejerske Anette Lund, der er ansat i forskningsenheden på H.C. Andersens Børnehospital, for at søge inspiration til vores projekt. Her blev vi bl.a. introduceret til et familiestøttende familieinterview, der skulle kunne afholdes på 15 minutter eller mindre, baseret på Calgary Family Assessment og Intervention Modellen med Family System Nursing som en tilgang til familien(wright og Leahey, 2013, s. 4-7, ). Lorraine M. Wright og Maureen Leahey er forfatterne til bogen Nurses and Families A guide to Family Assessment and Intervention og udviklerne af Calgary Familiy Assessment og Intervention modellen. Lorraine M. Wright er ph.d. og professor i sygepleje på University of Calgary. Hun er lektor, forfatter og konsulent med interesse for familiesygepleje. Maureen Leahey er ph.d., konsulent, forfatter, underviser og psykolog med speciale i familieterapi. Forfatterne har over 35 års klinisk erfaring i arbejdet med familier der oplever kritisk sygdom (Family Nursing Resources, 2014). Modellen har vakt vores interesse, men er endnu ikke implementeret på børneafdelingerne på OUH. Derfor har vi gennem et litteraturstudie valgt at undersøge, om modellen er anvendelig i praksis og hvorvidt den vil hjælpe sygeplejersken med at øge familiens oplevelse af tryghed og sammenhæng under indlæggelsen. 5

6 Problemstilling Samfundsmæssige perspektiv I Danmark blev der i 2012 indlagt børn i alderen 1-4 år i Region Syddanmark (Statistikbanken, 2012). Ifølge LUP-undersøgelsen 1 i Region Syddanmark 2011, var mangel på information i forbindelse med ventetid samt manglende information til pårørende, kilder til utilfredshed. Tendensen er stigende ved sammenligning af LUP (LUP, 2012)(LUP, 2011). OUH s administrerende sygehusdirektør Jane Kragelund, mener at der er plads til forbedringer: OUH s patienter er tilfredse men ikke tilfredse nok (b. OUH, 2011). Sundhedsvæsenets udvikling har resulteret i kortere indlæggelsesforløb, sammendagskirurgi og anden ambulant behandling, som medfører mindre tid til kontakt og udfordrer sundhedspersonalet til at formidle den information som patienterne har brug for, på kortere tid. Der er ikke længere samme muligheder for at samle op på information som tidligere, hvor patienterne var indlagt i længere tid(jørgensen, 2010, s ). Indførelsen af det man i dag kalder det accelererede patientforløb øger kravene til organisering og arbejdstilrettelæggelse og forudsætter at personalet udviser vilje til omstilling og det stiller krav til øget uddannelse og ledelsesmæssig opbakning(kvalitet i Den Offentlige Sektor, 2007, s. 1-3). Ifølge Sundhedsloven, kapitel 5, har alle patienter ret til medinddragelse i egen behandling (a. Retsinformation, 2010 ). I Sundhedsstyrelsens rapport Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed fra 2008, viser forskningen, at patientinddragelsen har en positiv virkning på behandlingsudfaldet samt patienttilfredsheden. Hvis informationen tilpasses den enkelte patient, kan der ses en større tilfredshed med behandlingen, idet patienten oplever større kontrol og sammenhæng. En væsentlig faktor i arbejdet med at højne kvaliteten, er patientinddragelse som er én af de nationale strategier for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Denne indsats skal fremme patienters og pårørendes betingelser for aktiv medvirken og indflydelse (Jacobsen et. al. 2008, s 9-15). 1 LUP er en landsdækkende undersøgelse af patienternes oplevelse på sygehusene(centerforkvalitet.dk, 2012). 6

7 I bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje, nævnes der ligeledes at sygeplejersken skal kunne indgå et samarbejde med patienten og dennes pårørende (b. Retsinformation, 2000). Curologisk perspektiv Ifølge den kvalitative artikel Information needs of parents for acute childhood illness: determining what, how, where and when of safety netting using a qualitative exploration with parents and clinicians, har man undersøgt forældres og sygeplejerskers perspektiv på informationens indhold og dens tilgængelighed. Resultaterne i denne undersøgelse viser at det er vigtigt at sygeplejersken formår at give relevant og forståelig information og gennem tæt samarbejde med familien, kortlægge dennes behov samt tilpasse informationen ud fra familiens forskellige ressourcer og deres individuelle behov, for at familien skal føle sig tryg (Jones et. al. 2013, s. 1, 9). Ifølge De Sygeplejeetiske Retningslinjer skal sygeplejersken medvirke til, at patienten modtager og forstår den information, der gives. Informationen skal være tilpasset den enkelte patients ønsker og behov samt patientens livssituation. Ydermere skal hun udvise respekt og drage omsorg for de pårørende(sygeplejeetisk Råd, 2013, s. 8-9). I den kvalitative artikel Kort og godt? Om korttidsafsnit og korttidssygepleje fra 2011, har cand. cur. Karin Bundgaard, professor Karl Brian Nielsen og cand. Cur. Ph.d. Erik Elgaard Sørensen undersøgt hvad korttidsafsnit er og indebærer og dermed fået en dybere forståelse af sygeplejen i denne kontekst. Det beskrives i artiklen at sygeplejerskerne føler at de oplever det svært at udføre en tilstrækkelig sygepleje, med fokus på relationerne, det medmenneskelige og omsorgen. På grund af samfundets stadig højere krav til effektivisering, føler sygeplejerskerne at det er problematisk at få tid og rum til at lære patienterne at kende, så sygeplejen tilpasses familiens forventninger og behov. I artiklen giver sygeplejerskerne udtryk for barrierer i form af manglende kommunikationsevner, højt patientflow samt manglende tid til patientkontakt. Det konkluderes at kun gennem god kommunikation, udvikles en god terapeutisk relation, hvilket anses for nødvendigt, for at kunne identificere patientens unikke behov. Artiklen viser ligeledes, at sygeplejerskerne i en akut modtagelse har et stort ønske om at udøve holistisk sygepleje, men pga. at sygeplejen formes og tilpasses stedets effektivitet, økonomi og tidspres, bliver dette en udfordring for sygeplejerskerne (Bundgaard, et.al. 2011, s ). Sygeplejeteoretikeren Kari Martinsen problematiserer også idealet om produktivitet og præcision. Ifølge Martinsen skal man til stadighed presse flere disponible øjeblikke, og 7

8 maksimal hurtighed skal mødes med maksimal effektivitet. Hastighed og travlhed er ødelæggende for det menneskelige nærvær som samtalen kræver (Martinsen, 2007, s )(Martinsen, 2012, s ). Patientologisk perspektiv Når mennesker er inkluderet i hinandens liv og der sker en forandring i livssituationen hos den ene, vil det også påvirke de andre. Familien ses som et udtryk for systemisk forhold hvor forandringer ét sted, vil påvirke andre steder i forholdet. Dette kan ske i både positiv og negativ retning. Føler et familiemedlem sig enten godt eller skidt tilpas under sin sygdom, vil dette påvirke resten af familien. Familien kan samtidig påvirke det syge familiemedlem både positivt og negativt og derfor er det vigtigt at involvere hele familien i plejen af den syge, da familien sammen kan bidrage til at mindske lidelse og fremme sundheden og øge patientens velbefindende (Benzein, et. al., 2012, s.11-12). You cannot nurse a child without the family. You do not feel that you get a wholeness in the nursing. They (the parents) are the ones that know the child, the can quieten the child, and they often see the small matters and changes in the child s condition. It is important that they are there so that you can supplement their observations with your observations (Hall, 2006, s. 4) Over en årrække har sygeplejen til børn ændret sig fra at være opgaveorienteret, til i dag at være familieorienteret. Principperne i den familieorienterede sygepleje er respekt, samarbejde og støtte og familien skal respekteres som en bestandig del af barnets liv (Hall, 2007, s. 4-5). Forældrenes rolle er også forandret og er gået fra at være passiv, hvor forældrene skulle holde afstand til deres barn under indlæggelsen, til i dag, hvor forældrene medinddrages og er meget aktive i plejen og omsorgen af deres barn (Ibid, s. 5). I relationen skal sygeplejersken tage hensyn til såvel barn som forældre. Inddragelse af barnet er lige så vigtig som at inddrage forældrene. Det er vigtigt at overveje hvad barnet skal inddrages i, i forhold til barnets alder, modenhed samt aktuelle tilstand (Houborg, 2005, s ). Sygeplejersken må være effektiv pga. mange akutindlæggelser, kort indlæggelsestid og krav om effektivitet og dette kan det bidrage til, at familien kan opleve at være overladt til dem selv (Tveiten, 2012, s ). 8

9 En kommentar fra en patient i Region Syddanmark lyder således: For meget samlebånd ingen tvivl om effektiviteten er den, der er sat i højsædet. For lidt personlig omsorg: Det er prisen på effektiviteten, man har ikke formået at gøre de kolde fysiske rammer blidere ved at udlade de varme hænder. Vi er mennesker, ikke dyr på vej til slagtning (LUP 2011, s. 3) Det kan være meget vanskeligt for forældrene at have et sygt barn på sygehuset, idet de både skal forholde sig til nye omgivelser, nye mennesker og i nogle tilfælde den lange ventetid. Situationen forværres ved, at deres barn lider og har smerte og ubehag pga. sygdom og behandling. Mange familier har også børn hjemme og hverdagen bliver påvirket for hele familien. Det høje stressniveau hos forældrene kan i nogle tilfælde reducere deres omsorgsevne, samt reducere forældrenes evne til at opfatte og forstå det der formidles. Derfor er det vigtigt at informationen og kommunikationen tilrettelægges ud fra hvad barnet og forældrene har behov for og kan rumme. Forældrene har et stort behov for information når deres barn er sygt. Derfor søger mange oplysninger om barnets sygdom via internettet, men det er ikke altid at de mange oplysninger tolkes korrekt (Tveiten, 2012, s , ). Problemafgrænsning Vi er i vores problemformulering blevet klar over, at det øgede krav til effektivisering og de accelererede patientforløb, gør det svært for sygeplejersken at bibeholde kvaliteten i informationen og kommunikationen til familien, så de får en oplevelse af sammenhæng og tryghed. På baggrund af den tilsyneladende manglende evne til at kombinere informationen med et øget tidpres, synes vi derfor det er interessant at undersøge om vi som sygeplejersker, ved hjælp af det 15 minutters familieinterview, baseret på Calgary Family Assessment and Intervention modellen, kan styrke relationen mellem sygeplejersken og familien og øge familiens tilfredshed med informationen under indlæggelsen. Dette leder os frem til følgende problemformulering: 9

10 Problemformulering Hvordan kan det 15 minutters familieinterview, baseret på Calgary Family Assessment and Intervention modellen, hjælpe sygeplejersken i relationen til familien og give informationen, så familien oplever en følelse af tryghed og sammenhæng under indlæggelsen på en børneafdeling? Begrebsafklaring Calgary Family Assessment model (CFAM): En ramme, designet til at guide sygeplejersken til professionel vurdering af familien. Det går ud på at stille spørgsmål til familien med det formål at belyse familiens struktur, udvikling og funktion på det aktuelle tidspunkt (Wright og Leahey, 2013, s ). Calgary Family Intervention model (CFIM): Skal bruges som en ramme til at vejlede sygeplejerskerne i at indlede aktuelle sygeplejeinterventioner der skal hjælpe til forandring og fremme sundhed i partnerskab med familien, som i fællesskab vurderer hvad familien har brug for(ibid. s , ). Det 15-minutters familieinterview: Et interview baseret på Calgary Family Assessment and Intervention model, som har til formål at bidrage til etablering af et terapeutisk forhold mellem sygeplejerske og familie så der kan gennemføres interventioner der kan fremme sundhed, selv under tidspres. Det 15 minutters familieinterview indeholder fem hovedpunkter, såsom terapeutisk samtale, opførsel, diagrammer over familiestrukturen, terapeutiske spørgsmål samt at anerkende familiens styrker (ibid. s. 1-2). Family System Nursing (FSN): En af teorierne, som Calgary Family Assessment and Intervention modellen er bygget på. Teorien fremhæver den indbyrdes afhængighed mellem familiemedlemmer, snarere end at fokusere på enkeltpersoner i isolation fra familien. Denne teori ligger bag de mest indflydelsesrige former for moderne familieterapi (Benzein, Hagberg og Saveman, 2012, s ) 10

11 Metode Vi har i dette projekt valgt at lave et litteraturstudie. Vi vil gøre brug af både kvalitativt og kvantitativt litteratur, da vores problemstilling både lægger op til at undersøge relationen mellem sygeplejerske og familie i forhold til brugen af Family System Nursing og om det 15 minutters familieinterview, der er baseret på Calgary Family Assessment modellen og Calgary Family Intervention modellen, har en gavnlig effekt. I vores projekt vil den kvalitative metode være med til at undersøge hvordan familien oplever sygeplejersken under samtalen samt hvordan sygeplejersken oplever sin egen rolle og relationen til familien. Den kvalitative forskning er velegnet til at besvare spørgsmål om, hvordan noget opleves, dvs. relationer mellem fænomener og de sammenhænge de indgår i (Bjerrum, 2005,s ). Det gennemgående træk ved kvalitativ forskning er at der anlægges et fortolkende perspektiv på det der udforskes. Helt basalt er denne fortolkende tilgang karakteristisk for den menneskelige erkendelse i det hele taget. Det gælder for den kvalitative metode at de metodiske valg må afpasses efter den konkrete problemstilling(jensen og Johnsen, 2006, s. 205)(Thisted, 2010, s ). I forhold til den kvalitative artikel, har vi benyttet os af analysemetoden Critical Appraisal Skills Programme. CASP har til formål at gøre det muligt for den enkelte at udvikle færdigheder til at finde mening i forskningsresultater og hjælpe med at sætte viden i praksis (Center for Kliniske Retningslinjer, 2006). Ydermere har vi valgt at bruge to kvantitative artikler der undersøger om Calgary Family Assessment modellen og Calgary Family Intervention modellen og det 15 minutters familieinterview, har en gavnlig effekt på familien. Kvantitativ forskning inden for sundhedssektoren, har til hensigt at finde belæg for hvilken type behandling, rutine eller pleje der er til størst gavn for patienten (Forsberg og Wengström, 2013, s ). Kvantitativ forskning udgår fra anerkendte teorier og principper, baseret på objektivitet og neutralitet som referenceramme en hypotetisk deduktiv tilgang. Forskeren forholder sig objektivt og distanceret i forhold til studiet og må undgå at have forudfattede meninger, der kan påvirke resultatet (Ibid, s ). De to valgte artikler finder vi relevante for vores projekt, da de undersøger om det 15 minutters familieinterview i sig selv er gavnlig. For at vurdere artiklernes kvalitet, har vi benyttet os af Skema til kvalitetsvurdering af kvantitative undersøgelser der anvender survey metode (Bugge et. al., 2010, s. 1-2). 11

12 Videnskabsteoretisk tilgang Som grundlag for besvarelsen af projektets problemformulering, benytter vi os af en hermeneutisk tilgang. Gennem denne tilgang, tilstræbes det hermed at opnå en dybere indsigt samt øge forståelsen for den indsamlede empiri. Tematisk analyse Vi vil benytte os af Merete Bjerrums tematiske analyse, for at opnå en forståelse af relationen mellem sygeplejerske og familie, i forhold til brugen af det 15 minutters familieinterview og om interviewet har en gavnlig effekt, på baggrund af Family System Nursing. Ved hjælp af den tematiske analyse, mener Merete Bjerrum at man kan undersøge hvordan mennesker oplever forskellige situationer og hjælpe os til at forstå dem. Tematisk analyse er en kvalitativ metode, hvor analyseprocessen består af to arbejdsgange. Først en dekontekstualisering, dvs. at man først udleder tekststykker af empirien, der siger noget om problemformuleringen. Efterfølgende laves en rekontekstualisering, hvor de fundne tekststykker skrives sammen og fortolkes til en ny sammenhængende tekst på et højere abstraktionsniveau. For at opnå validt data, er det vigtigt at delelementerne i den nye tekst, fortsat giver mening og forstås i en helhed, når den sammenlignes med den oprindelige tekst (Bjerrum, 2005, s ). Analyseredskabets funktion er at være bindeled mellem problemformuleringens antagelser og svarene på disse antagelser i diskussionen. Analyseredskabet skal hjælpe os med at holde vores analyse indenfor den valgte problemformulering. Ifølge Bjerrum konstrueres analyseredskabet gennem tre niveauer. Niveau 1 Problemformuleringens antagelser deles op i kategorier Niveau 2 Kategorierne opdeles i begreber, som kendetegner kategorierne Niveau 3 Ud fra begreberne, laves forskningsspørgsmål til teksterne (Ibid, 2005, s. 75) Vores udarbejdelse af analyseredskabet kan ses i bilag 1. 12

13 Den tematiske analyse består af fem niveauer. Niveauerne opdeles således: Niveau 1 forståelsesniveau, her gennemlæses teksten så der skabes en helhedsforståelse. Niveau 2, 3 og 4 - kaldet spørgeniveau, synteseniveau og valideringsniveau er de punkter der indgår i analyseredskabet, som ses ovenover. Niveau 5 Teoriniveau, her skal konstrueres en mening i det analyserede materiale og man udleder temaer på tværs af kategorier. Hermeneutik Hermeneutikken arbejder med spørgsmålet om forståelse af andre mennesker, dvs. personers sindstilstande, værdier, hensigter og følelser. Ydermere ønsker man en forståelse af menneskers adfærd og handlinger samt produktet af disse handlinger. Man må stille sig åben for at verden kan ses på mange måder og at ting kan betyde noget helt andet for andre mennesker end for forskeren (Jensen og Johnsen, 2006, s. 212). Et nøgleord inden for hermeneutikken er forforståelse. Forforståelsen er de formodninger man har om, hvordan problemet kan forstås og forklares. Forforståelsen er påvirket af bl.a. personlige erfaringer, hverdagsviden og videnskabelig viden om problemet. Forforståelsen kan være motivationen for at gå i gang med at undersøge et givent problem og samtidig vil forståelsen altid være på baggrund af denne allerede indtagene forforståelse (Birkler, 2007, 41-42)(Bjerrum, 2005, s ). Filosof og grundlægger af den moderne hermeneutik, Hans- Georg Gadamer mener at forforståelsen er foranderlig og altid på spil og at det er en betingelse for at kunne opnå en ny og bredere forståelse af en situation. Det vil sige, at for at kunne opnå en dybere viden, skal man have sin forforståelse med, da man ikke, ifølge Gadamer, kan undersøge noget, man ikke ved noget om eller kan stille sig undrende overfor. Gadamer siger således: at det udforskende subjekt ikke kan adskilles fra det udforskende objekt, og at subjektets fordomme er et aktivt element i forståelsen af et fænomen (Dahlager og Fredslund 2011, s. 157). 13

14 Viden bygger på den forståelse, der opstår ud fra det, vi allerede ved noget om. Hermeneutikken bliver herved en gensidig betingelse mellem forforståelse og forståelse (ibid. s.161). Ifølge Gadamer, er situationen udgangspunktet for vores forståelse. Det er fra situationen vi ser og forstår den anden. Heri indgår vores horisont, dvs. vores personlige historie, såsom kultur, social baggrund, køn og uddannelse. Ud fra dette, danner vi os en forståelse af situationen. Ud fra den aktuelle situation, tager vi afsæt i vores horisont. Situationen og forforståelsen bestemmer tilsammen, hvor bred eller snæver vores horisont er. Gadamer taler om en horisontsammensmeltning der opstår i hvert møde mellem mennesker. Det er når vores personlige horisonter mødes, at vores forforståelse sættes i spil og vores horisonter kan rykkes. Dette vil sige, at når de individuelle forståelseshorisonter mødes og der tilføjes en ny delforståelse, skabes der en ny forståelse. Det er i dette møde med andre mennesker, at man indgår i en horisontsammensmeltning, som er en konstant cirkulær proces mellem forforståelse, forståelse og fortolkning, kaldet den hermeneutiske cirkel (ibid. s ). Vores forforståelse Vi mener at familien har et stort behov for viden og derfor brug for kontinuerlig information under indlæggelsen, for at føle sig trygge og opleve sammenhæng i forløbet. Pga. det accelererende patientforløb, har vi en forforståelse om, at sygeplejersken oplever det som en stor udfordring, at nå at give familien den information de har brug for og dermed tyde familiens individuelle behov, så de føler sig velinformerede. Ydermere kræver Sundhedslovens retningslinjer at sygeplejersken giver fyldestgørende information så patienten er klædt på til at foretage beslutninger der vedrører egen behandling (Jacobsen, Pedersen og Albeck, 2008, s.75-80). Derfor tror vi at det 15 minutters familieinterview kan være gavnlig som en hjælp til sygeplejersken, så hun kan bruge sin faglige kompetence dér hvor familien har brug for det. Hvis sygeplejersken anvender en Family System Nursing tilgang og ser på familien som en helhed, der gensidig påvirker hinanden, vil det hjælpe hende til at yde den familiecentrerede sygepleje som familien har brug for under indlæggelsen. Ved tekstanalyse, bruger vi hermeneutikken som videnskabsteoretisk tilgang, da hermeneutik benyttes til at fortolke teksters mening. I denne sammenhæng betyder det, at vi går bag om teksten i 14

15 empirien og sætter os ind i forfatterens forståelse af den situation/baggrund han skriver ud fra (Dahlager og Fredslund, s.169). Dét at sætte sig ind tekstens horisont betyder ikke, at man underordner sig selv det, der står i teksten eller lægger sin forforståelse bag sig, men at der skabes noget tredje, som befinder sig på den anden side af sig selv og teksten (ibid. s.163). Vores horisont flytter sig hele tiden og vi når aldrig til en endelig forståelse af teksten, da denne forståelse vil indgå i nye horisontsammensmeltninger, når teksten bliver læst, da hvert møde fører en ny forståelse med sig (ibid. s.164). Litteratursøgning Ud fra projektets problemformulering, som omhandler hvordan sygeplejersken i det 15 minutters familieinterview med familien, ud fra Family System Nursing tilgang, kan optimere informationen, har vi fra starten lavet en systematisk litteraturgennemgang. Her beskrives projektets søgeproces som leder frem til projektets empiri. Udvalgte databaser PubMed er en gratis database der dækker bl.a. over medicin, pleje og odontologi, med hovedsageligt videnskabelige artikler på forskellige sprog. Artiklerne skal være peer-reviewed og der er udstukket etiske og moralske retningslinjer for forfatterne. I PubMed kaldes emneordene MeSH. Cinahl er en betalingsdatabase og dækker over sygepleje og beslægtede emner. I Cinahl er der blandt andet indekseret 3000 tidsskrifter. Der stilles krav til kvaliteten af de indekserede tidsskrifter og de vurderes i forhold til faglig relevans og niveau. Artikler vedrørende videnskab og sygepleje er peer-reviewed eller referee-bedømt. Cinahls emneord bygger også på MeSH-systemet men er tilpasset Cinahls emnedækning, så det bliver nemmere at søge på mere abstrakte begreber(forsberg og Wengström, 2013, s. 75),(Hørmann, 2011, s ). Søgestrategi Vi startede med at søge bevidst tilfældigt og på dansk i databasen bibliotek.dk, der indeholder såvel videnskabeligt som ikke videnskabeligt materiale. Der fandt vi empiri der overordnet beskrev modellen og tilgangen men ikke videnskabelige artikler. Herfra lavede vi en systematisk søgning i databaserne PubMed og Cinahl hvor vi fandt og udvalgte tre videnskabelige artikler, der var relevante i forhold til vores problemstilling og til brug i 15

16 projektets analyse (Rienecker og Jørgensen, 2010, ). Vi søgte på PubMed af to omgange, hvor vi søgte systematisk. I første omgang fandt vi artikler som vi troede passede til vores problem, men efter gennemlæsning, vurderede vi at artiklerne ikke var anvendelige. I anden omgang søgte vi på FSN AND pediatric nursing, og der fandt vi artiklen Develoment of professional practitice Based on a Family Systems Nursing Framework: Nurses`and families`experiences. På databasen Cinahl søgte vi på Family System Nursing AND Calgary Family Assessment modellen. Ud fra resultaterne fandt vi én anvendelig artikel, What are the benefits of a short therapeutic conversation intervention with acute psychiatric patients and their families? A controlled before and after study. Ud fra den sidste artikel, valgte vi at søge på Smart text searching find similar results og filtrerede med engelske resultater, at artiklerne ikke var mere end ti år gamle, at det var forskning om mennesker samt at én af forfatterne skulle være sygeplejerske. Da der herefter ikke fremkom nogle brugbare artikler, slettede vi filtreringen og fandt blandt de første søgeresultater den sidste anvendelige artikel, Knowledge Translation in Family Nursing: Does a short term therapeuthic conversation intervention benefit families of children and adolecents in a hospital setting? Findings from Landspitali University Hospital Family Nursing Implementation Projekt. For yderlige uddybning af søgestrategi, henvises til bilag 2. Præsentation af empiri Vi vil her præsentere de valgte forskningsartikler. 1. Knowledge Translation in Family Nursing: Does a short term therapeuthic conversation intervention benefit families of children and adolecents in a hospital setting? Findings from Landspitali University Hospital Family Nursing Implementation Projekt Af forfatterne Erla Kolbrun Svavarsdottir Ph.D og professer, Gudny Bergthora Tryggvadottir projekt manager og cand scient, Anna Olafia Sigurdardottir Ph.D studerende. Alle forfatterne er fra University of Iceland i Reykjavik Iceland. I denne kvantitative forskningsartikel fra Journal of Family Nursing 2012, var formålet at vurdere effekten af det 15 minutters familie interview til familier, der var tilknyttet et Universitetshospital på Island. 76 familier med børn og unge med akutte og kroniske 16

17 sygdomme deltog i studiet i perioden Samtalen var styret ud fra Calgary Family Assessment modellen og Calgary Family Intervention modellen og med en Family System Nursing tilgang (Svavarsdottir, Tryggvadottir og Sigurdardottir, 2012, s ). 2. Development of Professionel Practice Based on a Family System Nursing Framework: Nurses`and Families` Experiences Af forfatterne Karen LeGrow Klinisk Sygeplejespecialist, Master i Nursing. Beth Ellen Rossen Ph.D i Nursing. Begge fra University of Toronto. I denne kvalitative forskningsartikel fra Journal of Family Nursing 2005 var formålet at undersøge om der var en forskel i relationen mellem sygeplejerskene og familierne, når sygeplejerskerne anvendte Calgary Family Assessment modellen og Calgary Family Intervention modellen med en Family System Nursing tilgang, i forhold til standardbehandling. 17 sygeplejersker og 13 forældre på et børnehospital i Canada, deltog i studiet, i en periode på 8 uger (LeGrow og Rossen, 2005, s ). 3. What are the benefits of a short therapeutic conversation intervention with acute psychiatric patients and their families? A controlled before and after study Af forfatterne Eydis Kristin Sveinbjarnardottir, Ph.D Masteri psykiatrisk sygepleje, University of Pithsburg Canada. Erla Kolbrun Svavarsdottir Ph.D og professer, University of Iceland i Reykjavik Iceland. Lorraine M. Wright, Ph.D lektor, University of Calgary, Alberta Canada. I denne kvantitative forskningsartikel fra International Journal of Nusing studies 2013, var formålet at vurdere effekten af en terapeutisk samtale med familier, hvor et familiemedlem var indlagt på en akut psykiatrisk afdeling på Island. Data var indsamlet i familier deltog i studiet. Hver patient samt mindst ét familiemedlem fik 2-5 terapeutiske samtaler med en sygeplejerske, som anvendte Calgary Family Assessment modellen og Calgary Family Intervention modellen med en Family System Nursing tilgang. (Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir og Wright, 2013, s ). 17

18 Teoretisk referenceramme For at besvare vores projekts problemformulering, vil vi i dette afsnit præsentere vores valgte teorier og teoretikere. Vi vil benytte os af Elisabeth Halls samspilsteori, Kari Martinsens omsorgsteori samt Aaron Antonovskys teori om Oplevelse Af Sammenhæng. Aaron Antonovsky Den israelske professor i sociologi Aaron Antonovsky ( ), forklarer at alle mennesker udsættes for udfordringer af forskellig art, som man ikke umiddelbart har en løsning på og som man er nødt til at håndtere, fx når familien indlægges med et sygt barn. I forhold til menneskers håndtering af stressorer, har det ifølge Antonovsky, noget at gøre med menneskets oplevelse af sammenhæng (OAS). Det er den måde, hvorpå den enkelte mentalt skaber orden i tilværelsen. Hvorvidt det lader sig gøre, afhænger af tre forhold: Begribelighed, altså hvorvidt man kognitivt kan overskue situationen Håndterbarhed, de ressourcer og handlemuligheder der er til rådighed hos en selv eller i omgivelserne. Meningsfuldhed er et spørgsmål om motivation og oplevelsen af hvorvidt det er værd at gøre noget ved situationen (Glinsvad, 2006, s )(Jensen og Johnsen, 2006, 86-89). Kari Martinsen Kari Martinsen er norsk sygeplejerske med en magistergrad i filosofi. Hendes menneskesyn bygger på en værdiopfattelse, hvor relationer bliver betragtet som fundamentalt for alle mennesker og menneskets afhængighed af andre træder tydeligt frem når det har brug for hjælp, fx ved sygdom. I Martinsens omsorgsteori, beskrives omsorg som en grundholdning som sygeplejersker bør have i deres tilnærmelse til patienten, da omsorgen er baseret på et moralsk skøn med en faglig vurdering (Kirkevold, 2010, )(Bjøro, Kristoffersen og Nielsen, 2003, s ). Elisabeth Hall Elisabeth Hall er cand. Cur., ph.d., dr. med., professor i klinisk sygepleje på Århus Universitet. Elisabeth Hall beskriver den familiecentrerede sygepleje som et samspil mellem 18

19 patienten, familien og sygeplejersken. Overordnede principper i familiecentreret sygepleje er respekt, samarbejde og støtte. Familien må erkendes som en konstant i barnets liv og derved yde en omsorg der tilgodeser den enkelte families behov. Elisabeth Halls samspilsteori består af omsorg, viden, gensidighed og en venlig tone, som er hjørnestenene i teorien(hall, 2007, s. 3-8). Analyse Som tidligere nævnt har vi valgt at benytte Merete Bjerrums tematiske analysemodel til vores forskningsartikler. Ved at arbejde med artiklerne efter de fem niveauer i Bjerrums analyseteknik og ved hjælp af analyseredskabet (se bilag 1), har vi fundet frem til tre gennemgående temaer, der tegner sig for alle tre artikler og som ligger til grund for analysen. De tre temaer er således: Relationer Faglighed Information Relationer I forskningsartiklen Development of Proffessional Practice Based on a Family Systems Nursing Framework: Nurses`and Families`Experiences beskriver forfatterne, at som følge af den opmærksomhed som familiecentrereret sygepleje har modtaget de sidste to årtier og udviklingen i klinisk praksis samt offentliggørelse af lærerbøger i familiecentreret sygepleje og tidsskriftet Journal of Family Nursing, er sygeplejerskerne blevet mere opmærksomme på behovet for at familierne bliver inddraget i behandlingen af patienten, da familiemedlemmerne har en stor indflydelse på det individuelle familiemedlems velbefindende (Wright og Leahey, 2013, s. 1-2). Denne måde at se familien på, beskrives i artiklen som Family System Nursing. Det er en tilgang, der fokuserer på hele familien som en enhed og det centrale er relationen mellem patienten, familien og sygeplejersken (LeGrow og Rossen, 2005, s ). Den udgår fra en opfattelse af, at menneskelige relationer kan sammenlignes med et system, hvor alle dele påvirker hinanden og hvor helheden er mere end delene.(benzein, Hagberg og Saveman, 2012, s ). I Kari Martinsens omsorgsteori taler 19

20 hun om, at omsorgen for den anden viser sig i de menneskelige relationer i tilliden, den åbne tale, håbet og barmhjertigheden(martinsen, 2010, s. 19). De menneskelige relationer danner grundlaget for det partnerskab sygeplejersken og familien skal indgå med hinanden(legrow og Rossen, 2005, s. 40)(Hansen, 2003, s.11). Kari Martinsen henviser til den danske filosof, K.E. Løgstrup, som kalder tillid for en livsytring. Det hører med til at være menneske, at vi møder hinanden med en naturlig tillid (Lomborg, 2000, s. 73). Family System Nursing bygger ydermere på, at både familien og sygeplejersken hver især bidrager med deres egen ekspertise og viden, samt opnår en god relation, der er præget af gensidighed og et ligeværdigt forhold, således at der opleves regelmæssig kommunikation, samarbejde og gensidig tillid (LeGrow og Rossen, 2005 s ). Sammenhængen mellem tillid og menneskelige relationer understreges godt med følgende citat: I would say the relationship between the nurses and myself has just simply increased and the trust that we have with each other has increased, and it has shown in their attitude and there has been more conversation or friendliness or relationship in the sense of communication (Ibid, s. 50). I dette kvalitative citat, fremkommer det at relationen er styrket og tilliden er højnet, pga. den forbedrede kommunikation. Dette kan pege på at sygeplejerskerne er blevet bedre til at informere familierne kontinuerligt. Ifølge Kari Martinsen, mener Løgstrup at bag enhver samtale, ligger tilliden i en vis taktfuld tone (Martinsen, 2007, s ). I forskningsartiklen What are the benefits of a short therapeutic conversation intervention with acute psychiatric patients and their families? A controlled before and after study, belyses vigtigheden i at kunne engagere sig i familien samt have en positiv og høflig tone i velkomsten, når familien kommer på afdelingen (Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir og Wright, 2013, s. 595). I Halls samspilsteori beskriver hun den venlige tone som mere end bare stemmen, den hentyder til den stemning eller kvalitet der kan være i et hvilket som helst lokale. Tonen påvirker samtalen på godt og ondt og tonen kan være med til at skabe sikkerhed og tryghed. Med en venlig tone føler familien sig godt modtaget. (Hall, 2007, s. 7-8). 20

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Mødet med pårørende i den akutte situation

Mødet med pårørende i den akutte situation Mødet med pårørende i den akutte situation Meeting relatives in the acute situation Jeanette Bjerre Juul Thomsen, studienr.: sye54475 Anne-Lene Tulinius, studienr.: sye54455 UC Syddanmark, Esbjerg Hold:

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Støtte og hjælp til mestring til nærtstående pårørende til cancer mammae patienter

Støtte og hjælp til mestring til nærtstående pårørende til cancer mammae patienter PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC NORDSJÆLLAND Støtte og hjælp til mestring til nærtstående pårørende til cancer Support and help to coping for the close relatives to patients with breast cancer Sygeplejefagligt

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Indledning 7

Indholdsfortegnelse. 1.0 Indledning 7 Resumé Formålet med projektet er at undersøge, hvordan sygeplejersken via forskellige redskaber, kan optimere samarbejdet med forældrene, således usikkerhed omkring rollefordeling ikke opstår. Projektets

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014

Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014 Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014 Patientkultur og - roller anno 2025 - Hvad skal sundhedsvæsenet matche? Formålet med oplægget er at give nogle

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Modul 13 Valgfag 1 Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom ECTS-point teoretisk klinisk Sygepleje 4 6 Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14,

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

For travl til omsorg?

For travl til omsorg? University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejestuderende Studienr. Sygeplejestuderende Studienr. Hold Modul Antal tegn: Vejleder: Dato for aflevering: Nadia Lykke Pedersen ss11s005 Katja

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat PRÆSENTATION Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5. INDLEDNING Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Lindring af patientens oplevelse af angst

Lindring af patientens oplevelse af angst Nana Veronica Beck SOB10 Sygeplejerskeuddannelsen Odense modul 14 University College Lillebælt, Odense Ekstern teoretisk prøve, Bachelorprojekt Januar 2014 Opgavens samlede antal tegn: 71.953 (med mellemrum)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Leg og mestring Play and Coping

Leg og mestring Play and Coping Opgaveløser: Bine Lykke Bang Schmidt, 681913 Julie Andersen Saabye, 670096 Skole: Professionshøjskolen Metropol - sygeplejerskeuddannelsen Holdnummer: F2010A Modul: Modul 14 Opgavetype: Bachelorprojekt

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Patienten med Diabetes Mellitus type 2 og vedligeholdelse af livsstilændringer

Patienten med Diabetes Mellitus type 2 og vedligeholdelse af livsstilændringer Opgaveskrivere: Nanna Køhler Andersen, Katrine Grejs Skovgaard, Julie Staunstrup Nordow Holdnummer: SSF11 Modul: 14 Opgaves art: Bachelorprojekt - Ekstern teoretisk prøve Afleveringsmåned/år: Juni 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Bachelor i sygepleje Sygepleje til unge kvinder med stomi Cecilie Senger Byrgesen 681248 04-06-2013 Modul 14 Antal anslag: 71.849 Vejleder: Birgit Norberg Abstract The project

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger Døds kvalitet - et spørgsmål om ressourcer og holdninger Døden på plejehjem - en undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død Resultater, konklusioner og holdninger November 2006 Metode og gennemførelse

Læs mere

Med kurs mod større sikkerhed og tryghed!

Med kurs mod større sikkerhed og tryghed! Med kurs mod større sikkerhed og tryghed! - The Tidal Model i sygeplejen til indlagte patienter. Hvordan bliver empowerment og recovery til en naturlig del af vores hverdag som psykiatriske sygeplejersker?

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869 SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Formålet med referencerammen 4 Teoretisk referenceramme 6 Virginia Henderson 7 Kari Martinsen 10 Aaron Antonovsky 16 3 Forord

Læs mere