Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik"

Transkript

1 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt udsnit af befolkningen. Epinion gennemførte en lignende undersøgelse i 16, og resultaterne er så vidt muligt sammenholdt med resultaterne herfra. På grund af metodeændringer er det ikke muligt at sammenligne med undersøgelser før 16-undersøgelsen. I modsætning til tidligere undersøgelser indgår der ikke internationale sammenligninger i 18-afrapporteringen. Konklusioner fra undersøgelsen Stort kendskab og tillid til Danmarks Statistik Mindre tillid til de enkelte statistikker end institutionen Hver anden har haft kontakt med DST Befolkningen har et godt kendskab til Danmarks Statistik. 71 pct. kender til institutionen, mens 92 pct. som minimum har hørt navnet. 8 pct. af befolkningen har tillid til Danmarks Statistik. Tilliden er på niveau med nationalbanken og tæt på tilliden til politiet og domstolene, der er i top. To tredjedele af dem, der som minimum kender til Danmarks Statistik af navn, har tiltro til, at statistik fra Danmarks Statistik bliver udarbejdet uden politisk indblanding. Den samlede tiltro modsvarer niveauet i 16, men lidt flere er meget enige nu. Tiltroen til, at oplysninger bliver behandlet med fortrolighed hos Danmarks Statistik er høj 88 pct. af dem, der kender institutionen af navn eller mere, har tillid til dette. Lidt flere er meget enige i dette end i 16. Seks ud af ti har tillid til, at konkrete statistikker om arbejdsløshed og økonomisk vækst/bnp afspejler samfundsudviklingen, og det er således lavere end niveauet for tillid til selve institutionen. 86 pct. af danskerne er enige i, at officiel statistik er vigtig. De 35 pct. er meget enige, og det er en stigning fra pct. af danskerne har været i kontakt med Danmarks Statistik inden for de to seneste år. Flest har brugt hjemmeside eller statistikbank. To ud af tre, der søger oplysninger hos Danmarks Statistik, har let ved at finde dem.

2 Stort kendskab til Danmarks Statistik som i 16 Over 7 pct. kender Danmarks Statistik. Den danske befolkning har et godt kendskab til Danmarks Statistik: 71 pct. kender institutionen, mens 92 pct. som minimum har hørt navnet. Det er på niveau med den tilsvarende undersøgelse i 16. I hvilket omfang kendte du Danmarks Statistik før denne undersøgelse? 9 Pct. af bef år Jeg kendte DST Jeg kendte noget til DST I alt år år år år år år år Kendskab varierer med alderen Kendskab stiger med længere uddannelse Største andel nordjyder med kendskab til DST 8 pct. af befolkningen har tillid til Danmarks Statistik Tillid på niveau med nationalbanken De årige er den aldersgruppe, hvor flest har et større kendskab til Danmarks Statistik end blot navnet. Et godt kendskab er dog mest udbredt blandt de årige. De yngste aldersgrupper har det laveste kendskab til institutionen. Længden af uddannelse gør også en forskel for kendskabet til Danmarks Statistik. Generelt gælder, at jo længere uddannelse, desto større kendskab til Danmarks Statistik. En undtagelse er personer med korte videregående uddannelser, som ligger i top med 86 pct., der kender mere til institutionen end bare navnet. Derefter følger personer med lang videregående uddannelse med 83 pct., der kender mere til institutionen end navnet. Så kommer personer med mellemlang videregående uddannelse, hvor det gælder 78 pct. Personer med grundskole eller uoplyst uddannelse har mindst kendskab til Danmarks Statistik, idet kun 58 pct. kender mere til institutionen end navnet. Geografisk er der også forskel på, hvor udbredt kendskabet til Danmarks Statistik er. Selv om der er størst andel i Region Hovedstaden, der svarer, at de kender Danmarks Statistik godt (27 pct.), har Region Nordjylland den største andel, der kender Danmarks Statistik af mere end navn (75 pct.). Fire ud af fem har tillid til Danmarks Statistik Der er en høj grad af tillid til Danmarks Statistik i befolkningen. I alt 8 pct. giver udtryk for, at de har stor eller nogen grad af tillid til institutionen. Ud af den del af befolkningen, der som minimum har hørt navnet er andelen 83 pct. Det modsvarer niveauet i 16. Den høje grad af tillid til Danmarks Statistik ligger nogenlunde på niveau med tilliden til Nationalbanken og en smule under Politiet og domstolene. Tilliden ligger væsentligt over niveauet af tillid til Folketinget og medierne. Blandt dem, som er meget enige i, at statistik fra Danmarks Statistik er lavet uden politisk indblanding, er tilliden oppe på 94 pct.

3 I hvilken grad har du tillid til følgende institutioner? Stor tillid I nogen grad tillid I nogen grad mistillid Stor mistillid Ved ikke Pct. af befolkningen år Politiet Domstolene Nationalbanken Danmarks Statistik Folketinget Medierne Kun få nærer mistillid til Danmarks Statistik. Større tillid blandt personer med længere uddannelse Generelt høj dansk tillid Rangordning modsvarer andre EU-lande Kun en meget lille andel af befolkningen nærer i nogen eller større grad mistillid til Danmarks Statistik, nemlig 5 pct. af den del af befolkningen, der som minimum kender Danmarks Statistik af navn Under 1 pct. nærer stor mistillid. En noget større andel på 13 pct.ved ikke, om de har tillid til Danmarks Statistik eller ej. Personer med grundskole eller ungdomsuddannelse har en lavere grad af tillid til Danmarks Statistik end dem, der har en længere uddannelse bag sig. Det gælder 69 pct. med grundskoleuddannelse og 79 pct. med en ungdomsuddannelse som højeste fuldførte uddannelse, mens omkring 9 pct. har tillid blandt respondenter med længere uddannelser. Geografisk er tilliden til institutionen mindst i Region Sjælland, hvor sammenlagt 73 pct. nærer forskellig grad af tillid. Danmark har traditionelt haft et meget højt niveau af tillid til danske myndigheder og institutioner, som bl.a. kan ses i de løbende Eurobarometer-målinger fra EUkommissionen. Her befinder Danmark sig stort set altid inden for de første pladser i spørgsmål om tillid til nationale institutioner. Rangordningen af tillid til institutioner går i grove træk igen i Europa. En Eurobarometermåling fra foråret 18 for det samlede EU viser tilsvarende højest tillid til politiet og domstolene efterfulgt af offentlig administration og med regering og parlament på et noget lavere niveau. Tillid til udvalgte institutioner i EU To ud af tre har tiltro til upolitisk statistik To tredjedele har tiltro til statistik uden politisk indblanding 67 pct. af dem, der som minimum kender Danmarks Statistik af navn, er enige eller meget enige i, at statistik fra Danmarks Statistik er lavet uden politisk indblanding.

4 Det modsvarer niveauet i 16. Andelen, der er uenige eller meget uenige, er på pct., hvoraf langt de fleste kun er uenige. En forholdsvis stor andel - over en femtedel af befolkningen (23 pct.) erklærer sig dog hverken enige eller uenige, men svarer ved ikke. Større kendskab giver større tillid til upolitiske tal Personer med en større grad af kendskab til Danmarks Statistik har også en større tiltro til, at politikken er upolitisk. Det gælder 81 pct. af dem, der kendte institutionen godt og kun 46 pct. af dem, der udelukkende kender navnet. Statistik fra Danmarks Statistik er lavet uden politisk indblanding 45 Pct. af dem, der min. kender navnet I alt Mænd Kvinder Flere mænd tror på upolitisk statistik Høj andel har tillid til fortrolig databehandling Flere mænd (73 pct.) end kvinder (61 pct.) er enige i, at statistikken er er lavet uden politisk indblanding. Der er også her en større andel enige blandt personer med længere uddannelser bag sig. Lidt større tillid til fortrolig behandling af oplysninger 88 pct. af dem, der som minimum kender Danmarks Statistik af navn, har tiltro til, at de oplysninger, som de giver til Danmarks Statistik, behandles fortroligt. Det svarer til niveauet i 16, omend andelen, der er meget enig, er højere nu (45 pct. mod 38 pct. i 16). Tilliden til fortrolig databehandling ligger højest blandt studerende, hvor 95 pct. er enige og kun 1 pct. uenige. Tilliden ligger mellem 84 og 91 pct. i de øvrige socioøkonomiske grupper. Blandt selvstændige svarer en del ved ikke, men pct. giver udtryk for uenighed. Jeg har tillid til, at de oplysninger, jeg giver til Danmarks Statistik, bliver behandlet fortroligt Pct. af dem, der min. kender navnet 95 Studerende Lønmodtager mellemniveau+ Lønmodtager grundniveau Selvstændig Enig 8 Uenig Uden for erhverv

5 Seks ud af ti mener, statistikker afspejler udvikling præcist Flere mulige kilder til forvirring Mindre tillid til de enkelte statistikker end institutionen Selvom 8 pct. af befolkningen har tillid til Danmarks Statistik som institution, er der en mindre grad af tro på, at udvalgte statistikker præcist afspejler, hvad der sker i Danmark. 6 pct. af befolkningen er enig i, at arbejdsløshedsstatistikkerne afspejler præcist, hvad der sker i Danmark, mens 62 pct. er enige i, at det samme gør sig gældende for statistikker for den økonomiske vækst eller BNP. Her er 16 pct. uenige eller meget uenige i, at statistikken afspejler samfundsudviklingen. Det er en mindre grad af skepsis end de 23 pct., der gav udtryk for at være uenige i 16 på trods af, at der har været en større revision af bruttonationalproduktet i den mellemliggende periode. For arbejdsløshedens vedkommende er tilliden målt som enigheden i udsagnet højere end i 16, hvor kun 49 pct. erklærede sig meget enig eller enig. For arbejdsløshedsstatistikken kan det give anledning til forvirring blandt nogle brugere, at der eksisterer forskellige ledighedsbegreber, som belyser forskellige aspekter og hver især egner sig til forskellige typer sammenligninger. Spørgsmålet om statistikken om BNP kan opleves som vanskeligt, idet en relativt høj andel på 22 pct. svarer ved ikke. Ændringer i statistikken afspejler præcist, hvad der sker i Danmark Pct. af befolkningen år BNP 6 Arbejdsløshed Meget enig Enig Meget uenig Uenig 6 Mænd har størst tillid til statistikkerne Personlige oplevelser kan påvirke vurdering af de enkelte statistikker Flere er meget enige i vigtighed af statistik Mænd er generelt mere enige i, at statistikkerne afspejler samfundsudviklingen, og denne forskel gælder særligt statistikker om den økonomiske vækst, hvor 67 pct. af mændene og 57 pct. af kvinderne er enige. De yngste op til 24 år og de ældste fra 55 år og ældre er de mest skeptiske. Det samlede billede af en lavere tillid til konkrete statistikker end institutionen modsvarer tidligere danske, men også udenlandske resultater. Det kan blandt andet skyldes, at det er mere sandsynligt, at man på konkrete områder personligt eller i sin vennekreds har oplevelser, der kan være i modstrid med det overordnede billede, statistikkerne giver af konjunkturudviklingen. Hertil kommer, at medieomtale også kan tænkes at have indflydelse på vurderingen af statistik på de enkelte områder. Endvidere kan kravet i formuleringen om, at man oplever en præcis afspejling synes ambitiøst. Bred opbakning til at statistikken er vigtig 86 pct. af danskerne finder, at officiel statistik er vigtigt for at forstå samfundsudviklingen. Det er uændret fra 16, om end andelen, der er meget enige er steget fra 23 pct. til 35 pct. Det kan måske hænge sammen med en stigende bevidsthed om truslen fra fake news og stidigt flere tal fra kilder med meget forskellig troværdighed.

6 Statistik lavet af Danmarks Statistik om vores økonomi og samfund er vigtig for at forstå vores land. Pct. af befolkningen år , 34,5 22,7 5,2,7 8,4 9,9 4,2,4 Flest har besøgt hjemmeside eller statistikbank Hver anden har været i kontakt med Danmarks Statistik Omtrent halvdelen af befolkningen (48 pct.) har været i kontakt med Danmarks Statistik inden for de sidste to år. Størstedelen har brugt hjemmesiden eller statistikbanken (29 pct.), mens den næststørste andel har brugt bøger, hæfter eller lignende lavet af Danmarks Statistik (18 pct.) Har været i kontakt med Danmarks Statistik inden for de seneste to år Pct. af bef år Flest unge i kontakt årige er den gruppe, hvor flest har haft kontakt til Danmarks Statistik, og derfra er der faldende andel med alderen. Det stemmer overens med, at mange studerende bruger Danmarks Statistiks tal. Syv ud af ti studerende har været i kontakt med institutionen i de seneste to år. Aldersmønstret er forholdsvis ens for de former for kontakt, hvor brugerne selv opsøger Danmarks Statistik, altså kontaktformerne i figuren ovenfor på nær interview og indberetning.

7 Har været i kontakt med Danmarks Statistik inden for de seneste to år 7 Pct. bef. med kontakt til DST år år år år år år år Modtagere af Facebookopslag har lidt større tillid til Danmarks Statistik Danmarks Statistik fik først en Facebookprofil i efteråret 16. Derfor er det første gang, der indgår tal for, hvor stor en del af befolkningen der har set Facebook-opslag fra Danmarks Statistik. Det er 9 pct., og ikke overraskende er de unge op til 24 år bedst repræsenteret. Andelen der har set Twitter-opslag er ikke overraskende noget lavere, nemlig 2 pct. Det skal dog ses i forhold til, at kun 7 pct. af den danske befolkning dagligt brugte Twitter i 17, mens 65 pct. brugte Facebook 1. Trods det begrænsede antal er brugere af Twitter en vigtig målgruppe ift. Danmarks Statistiks ønsker om at bidrage til samfundsdebatten og til faktabaserede politiske beslutninger. Det skyldes, at en del journalister, politikere og analytikere er aktive på Twitter. Hvor let eller svært synes du, det er at finde de oplysninger, du søger hos Danmarks Statistik? Pct. af brugere Let Ret let Ret svært Svært Ved ikke 4 Studerende finder let, hvad de søger To ud af tre (67 pct.) af dem, der selv har opsøgt Danmarks Statistik eller oplysninger fra institutionen, har let ved at finde de oplysninger, de søger. Det modsvarer niveauet i 16. pct. synes, at det er svært og 4 pct., at det er meget svært. De grupper, hvor flest har let ved at finde, hvad de søger, er studerende, indbyggere i Region Syddanmark, årige og personer med lange videregående uddannelser. 1 DR: Medieudviklingen 17

8 Om undersøgelsen Lavere svarprocent blandt årige og indvandrere Epinion har samlet data, men Danmarks Statistik har analyseret I alt danskere er blevet kontaktet og bedt om at svare på spørgsmål om deres kendskab og holdninger til Danmarks Statistik. Heraf har 741 personer eller 37,1 pct. svaret. De modtagne svar er herefter blevet opregnet, så de modsvarer et repræsentativt udsnit af hele den danske befolkning. Både spørgsmålene og fordelingen af svar findes bagerst i teksten. I de befolkningsgrupper, hvor forholdsvist få af de kontaktede har svaret, er usikkerheden ved opregningen større end ved de øvrige grupper. Det gælder særligt årige, indvandrere og efterkommere og personer med en kort videregående uddannelse. Udsving i disse gruppers svar er derfor kun kommenteret i begrænset omfang. Svarprocenten er også forholdsvis lav blandt folk, der har grundskole eller uoplyst som højeste fuldførte uddannelse samt i Region Sjælland, hvilket gør usikkerheden for disse grupper større. Ligesom i omdømmeundersøgelsen i 16 har Epinion stået for dataindsamlingen til denne undersøgelse. Analysen af resultaterne er gennemført hos Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har lavet en tilsvarende undersøgelse under navnet borgerundersøgelsen hvert andet år fra -12. Resultaterne fra borgerundersøgelserne kan ikke sammenlignes med omdømmeundersøgelserne, idet Danmarks Statistik selv stod for dataindsamlingen i borgerundersøgelserne. Kilder Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik, september 16 EU-Kommissionen: Standard Eurobarometer 89, juni 18 DR: Medieudviklingen 17

9 Spørgsmål og svarfordeling Danmarks Statistik er den organisation, der laver officiel statistik om vores økonomi og samfund. I hvilket omfang kendte du Danmarks Statistik før denne undersøgelse? (andel af hele befolkningen) Jeg kendte DST Jeg kendte Jeg har kun hørt Jeg havde Ved ikke godt noget til DST navnet aldrig hørt om det 23,6 pct. 46,9 pct. 21,9 pct. 7,2 pct.,3 pct. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn: Statistik lavet af Danmarks Statistik om vores økonomi og samfund er vigtig for at forstå vores land? (andel af hele befolkningen) 34,5 pct. 51, pct. 4,2 pct.,4 pct. 9,9 pct. Har du inden for de sidste to år været i kontakt med Danmarks Statistik på en eller flere af følgende måder: (andel af dem, der som minimum har hørt om DST) Har brugt Danmarks Statistiks hjemmeside eller Statistikbanken 29,3 pct. 68, 3 pct. 2,4 pct. Har ringet eller sendt til Danmarks Statistik 4,7 pct. 93,7 pct. 1,7 pct. Har brugt bøger, hæfter eller lignende lavet af Danmarks Statistik 17,8 pct. 76,1 pct. 6 pct. Er blevet interviewet 9,8 pct. 86,7 pct. 3,5 pct. Har indberettet oplysninger til Danmarks Statistik 11,6 pct. 81,7 pct. 6,6 pct. Har modtaget tweets fra Danmarks Statistik 1,8 pct. 95,4 pct. 2,8 pct. Har set Facebook-opslag fra Danmarks Statistik 8,7 pct. 85,7 pct. 5,6 pct. Har været i kontakt på anden måde 8,3 pct. 85,1 pct. 6,6 pct. Har været i kontakt med Danmarks Statistik? (andel af hele befolkningen) Ja Nej 47,7 pct. 52,3 pct.

10 Hvor let eller svært synes du, det er at finde de oplysninger du søger hos Danmarks Statistik? (andel af dem, der har brugt Danmarks Statistiks hjemmeside el. statistikbanken, har ringet eller sendt til Danmarks Statistik, har modtaget tweets fra DST, har set facebook-opslag fra DST eller brugt bøger, hæfter eller lign. fra DST.) Let Ret let Ret svært Svært Ved ikke 21,7 pct. 45,1 pct., pct. 4, pct. 19,2 pct. Nu vil jeg nævne en række institutioner og bede dig angive i hvilken grad du har tillid eller mistillid til dem: (andel af hele befolkningen) Stor tillid I nogen I nogen grad Stor mistillid Ved ikke grad mistillid Medierne 5,1 pct. 48,6 pct. 34,6 pct. 9, pct. 2,6 pct. Folketinget 13,2 pct.,3 pct. 24,7 pct. 8,9 pct. 2,9 pct. Danmarks,7 38,8 3,8,9 15,9 Statistik DST af dem, 43,4 pct. 39,3 pct. 3,6 pct.,8 pct. 12,9 pct. der min. kender navnet Domstolene 53,2 pct. 32,8 pct. 6,7 pct. 2,4 pct. 4,9 pct. Nationalbanken 47,3 pct. 32,1 pct. 5,6 pct. 2, pct. 12,9 pct. Politiet 54,2 pct. 35,3 pct. 7,7 pct. 1,7 pct. 1,1 pct. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn: Statistik fra Danmarks Statistik er lavet uden politisk indblanding? (andel af dem, der som minimum har hørt om Danmarks Statistik) 26,9 pct. 39,8 pct. 8,5 pct. 1,9 pct. 23, pct. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn: Jeg har tillid til, at de oplysninger jeg giver til Danmarks Statistik bliver behandlet fortroligt? (andel af dem, der som minimum har hørt om Danmarks Statistik) 45,4 pct. 42,1 pct. 3,4 pct. 1,1 pct. 8, pct. Det næste spørgsmål handler om statistik om arbejdsløshed. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn om arbejdsløshedsstatistik: Ændringer i statistikkerne afspejler præcist, hvad der sker i Danmark? (andel af hele befolkningen),9 pct. 49,3 pct. 17,8 pct. 5,6 pct. 16,4 pct. Det sidste spørgsmål handler om statistik om den økonomiske vækst eller bruttonationalproduktet. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn om statistik om den økonomiske vækst eller bruttonationalproduktet: Ændringer i statistikken afspejler præcist, hvad der sker i Danmark? (andel af hele befolkningen),8 51,4 13,7 2,1 22,1

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 27. september 16 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik Hvert andet år måles befolkningens kendskab og tillid til Danmarks Statistik. I februar 16 har Epinion for Danmarks Statistik spurgt et repræsentativt

Læs mere

Borgerundersøgelsen 2012

Borgerundersøgelsen 2012 Danmarks Statistik, Formidlingscenter December 12 Kommunikation MMA/CUZ Borgerundersøgelsen 12 Borgerundersøgelsen belyser hvert andet den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig.

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig. Unges syn på demokratiet anno 2018 Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de 16-25- årig. Om undersøgelsen DUF har siden 2011 gennemført en årlig demokratiundersøgelse,

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2012 til 31.12.2015. 1. Indledning I 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser ANALYSE E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik netop har udgivet giver os den nyeste og mest aktuelle

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Danskernes syn på demokratiet anno 2018 Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Om undersøgelsen DUF har siden

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

DANSK OPBAKNING TIL EU INDE I HISTORISK HØJKONJUNKTUR

DANSK OPBAKNING TIL EU INDE I HISTORISK HØJKONJUNKTUR DANSK OPBAKNING TIL EU INDE I HISTORISK HØJKONJUNKTUR Kontakt: Malte Kjems, Kommunikationschef +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Når danskerne om en måned skal stemme til Europa-Parlamentsvalget,

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET

DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET . april 0 DANSK EUROSKEPSIS ER NUANCERET OG VARIERER I INTENSITET Kontakt: Projektmedarbejder, Kasper Skaaning + 0 0 ksk@thinkeuropa.dk RESUME: At være skeptisk over for EU-samarbejdet er ikke ensbetydende

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Kås Beskæftigelse og pendling I Aalborg Kommune pr. 1. januar 2010

Kås Beskæftigelse og pendling I Aalborg Kommune pr. 1. januar 2010 Kås Beskæftigelse og pendling I Kommune pr. 1. januar 21 Dato 4.1.212 I perioden fra 27 til 21 er der sket et markant fald i antallet af beskæftigede personer i Kommune både blandt de, der både har bopæl

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halvår 2018

pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halvår 2018 pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halv 18 Indholdsfortegnelse Introduktion til Tillidsbarometeret...3 s tillid til hinanden...4 Tillid til offentlige myndigheders databehandling...5 Tillid

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side

Læs mere

20 Regional vækst. Figur 20.2 Befolkningsudvikling i Østdanmark,

20 Regional vækst. Figur 20.2 Befolkningsudvikling i Østdanmark, Den generelle udvikling i vækstvilkårene i Danmark dækker over en række regionale forskelle. Overordnet følger regionerne den samme udvikling hen over konjunkturerne, og mange af vækstudfordringerne er

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt April 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088.

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 155 Offentligt Notat Koncerncentret Borger og virksomhed Indsats og analyse 23. august 2012 Borgerne oplever øget risiko for at blive opdaget

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU Danskernes opbakning til EU står stadigvæk stærkt efter en periode med uro i

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED PENGE- OG PENSIONSPANELET OKTOBER 2016 METODE Undersøgelsen er baseret på en svensk undersøgelse fra Finansinspektionen fra 2014 1. Det er forsøgt at gøre den danske

Læs mere

Måling: De unge tror mest på velfærden

Måling: De unge tror mest på velfærden 1 Måling: De unge tror mest på velfærden En ny måling foretaget af Megafon for Cevea afdækker danskernes forhold til en række velfærdsinstitutioner og overførselsindkomster. Målingen viser en noget lunken

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet

Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet Bruxelles, den 21. december

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Forskerbeskyttelse i CPR 2008

Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Danmarks Statistik, Metode 16. janaur 2008 Statistisk metode BNL Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Antallet af personer med forskerbeskyttelse har siden år 2000 været kraftigt stigende, og det stiger fortsat.

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE

REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE REKORDHØJ TILLID TIL EU BLANDT DANSKERNE Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME: Danskernes tillid til EU har aldrig været stærkere. Det viser en sammenligning,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Fairtrade-mærket er meget kendt af danskerne

Fairtrade-mærket er meget kendt af danskerne Fairtrade-mærket er meget kendt af danskerne August 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 7. august 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING NOTAT 1. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING, TEAM ANALYSE BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING Fra: Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester, Team Analyse I forbindelse med DIF s vedtagelse af et regelsæt gældende

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Lærernes troværdighed

Lærernes troværdighed Radius Kommunikation Lærernes troværdighed Befolkningsanalyse 08.04.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Iværksætteri i Danmark

Iværksætteri i Danmark 8. november 2018 2018:22 Iværksætteri i Danmark Af Christina Juul Egedesø, Kalle Emil Holst Hansen og Peter Bøegh Nielsen Iværksættervirksomhederne udgør en vigtig del af vækst- og innovationsgrundlaget

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

4.3 Brug af forebyggende ordninger

4.3 Brug af forebyggende ordninger Kapitel 4.3 Brug af forebyggende ordninger 4.3 Brug af forebyggende ordninger Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, eksempelvis i form af skoletandpleje,

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Officielle anbefalinger og kostråd ja tak Sundhedsdebatten fortsætter, og der

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen September 2017 1 Boligsociale data, september 2017 Baggrund... 3 0.

Læs mere