PROJEKTFORSLAG M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE"

Transkript

1 Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

2 PROJEKTFORSLAG M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 3 Dato Udarbejdet af CHTF Kontrolleret af SORK Godkendt af Beskrivelse CHTF Projektforslag 11000m² + absorption solvarme i Toftlund Ref. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 PROJEKTFORSLAG M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 3 6. Tidsplan for etableringen 4 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 4 9. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere Selskabsøkonomi Følsomhedsberegninger Brugerøkonomi Samfundsøkonomi og miljøforhold Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Følsomhedsanalyse Miljømæssige konsekvenser Konklusion Bilag 1-5 9

4 INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Toftlund Fjernvarme, der hermed ansøger Tønder Kommune om godkendelse af etableringen af m² solvarmeanlæg til varmeproduktion til Toftlund Fjernvarmes fjernvarmenet, samt en tilhørende hedtvands absorptionsvarmepumpe med en indfyret effekt på 3 MW. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektet omfatter etablering af m² solvarmeanlæg som supplement til varmeproduktionen til fjernvarmenettet i Toftlund. Solvarmeanlægget ønskes opført på et areal i den nordøstlige del af Toftlund. Området er skitseret i bilag 1. Derudover ønskes etableret en 3 MW absorptionsvarmepumpe, som vil forbedre virkningsgraden på gasmotor, naturgaskedler samt øge produktionen fra solvarmeanlægget. Absorptionsvarmepumpen er en hedtvandsudgave med driftstemperatur på 150 grader, hvilket medfører at gasmotorens HT-veksler skal udskiftes til en der er godkendt til dette temperaturniveau. Endvidere skal indbygges en ekstra LT-veksler, for at optimere gasmotoren yderligere. I Bjerringbro er etableret lignende absorptionsvarmepumpeløsninger, der dog er drevet af røggassen, erfaringerne derfra er, at fremtidige løsninger bør være lavet som en hedtvandsudgave, som foreslået i dette projektforslag. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen. Forud for valg af det koncept der er præcenteret i nærværende projektforslag, er der udført analyser på etablering af solvarmeanlæg og lagertank, samt solvarmeanlæg, lagertank og en 1 MW lavtemperatur absorptionsvarmepumpe. Analyserne viste at den løsning, der er præsenteret i nærværende projektforslag er den mest rentable løsning for værket. Projektet er i øvrigt blandt andet initieret af et udredningsarbejde foretaget af Energinet.dk i Formålet med udredningsarbejdet var bl.a. at redegøre for konsekvenserne for det samlede jysk-fynske elsystem, hvis der etableres solvarme i forbindelse med naturgasbaseret kraftvarme. Konklusionen fra udredningsarbejdet var bl.a. at solvarmeanlæg i forbindelse med decentrale naturgasfyrede kraftvarmeanlæg kan øge fleksibiliteten i elproduktionen. Samtidig viste udredningsarbejdet at indpasning af solvarmeanlæg i kraftvarmeområder har en positiv samfundsøkonomisk og miljømæssig effekt, samt at det kan ske på rimelige selskabsøkonomiske vilkår.

5 PROJEKTANSVARLIG Tønder Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund att.: Jørgen Thorgaard Tlf.: Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Toftlund Fjernvarme. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Englandsgade Odense C att. Christian Teil Fyhn Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Området der ønskes udlagt til solvarmeanlæg er i kommuneplanen for Gl. Nørre-Rangstrup kommune (en del af nuværende Tønder Kommune) opført som en del af det åbne land. Der udarbejdes i øjeblikket lokalplan og kommuneplantillæg for området hvor solvarmeanlægget skal etableres, og ny lokalplan for området ved varmeværket. Toftlund Fjernvarme anvender naturgas som hovedbrændsel. Varmeproduktionen sker på kraftvarmeanlæggets gasmotorer, samt på to naturgasfyrede kedler. Med et solvarmeanlæg på m² kan produktionen af varme fra gasmotor og naturgaskedler erstattes med ca MWh/år. Det samlede varmebehov an net er MWh/år. Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskift, idet solvarme kan sidestilles med energibesparelser og er altså ikke et brændsel. Tønder Kommune skal dog godkende projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget, for solvarmeanlægget og absorptionsvarmepumpen kan etableres. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (Bek. nr af 15/12/2010) bilag 2 punkt 3b. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2.

6 FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Solvarmeanlægget opføres ca. 700 m nordøst for kraftvarmeværket ved golfbanen. Der etableres transmissionsledning fra solvarmeanlægget til kraftvarmeværket med præisolerede fjernvarmeledninger. Ledningstraceet tænkes ført langs stisystemet ved Toftlund Golfklub langs Koldingvej og ud til feltet. Solvarmeanlægget tilkobles den eksisterende lagertank, samt en ny tilsvarende 1600 m 3 tank. Transmissionsledningen mellem solvarmeanlæg og kraftvarmeanlæg vil være ca. 800 m og forventes udført i DN150. Ved solvarmeanlægget etableres en teknikbygning og en opsamlingstank til glykol, hvorfra der fordeles ud til hvert solvarmepanel. Solvarmeanlægget har en installeret varmeeffekt på 6,5 MW. Gasmotorerne har en varmeeffekt på 6,3 MW, mens de to naturgaskedler har en varmeeffekt på henholdsvis 4,93 MW og 5,95 MW. Absorptionsvarmepumpen på 3 MW indfyret effekt leverer koldt vand som anvendes til røggaskøling på hhv. gasmotor og kedler, således at virkningsgraden på motor og kedel forbedres. Det kolde vand anvendes også til at forbedre ydelsen på solvarmeanlægget, da man bl.a. kan reducere tabet fra transmissionsledningen ved at tømme den for varmtvand om natten, samt at en reduceret tilgangstemperatur til solfangerne vil øge deres virkningsgrad. Der er etableret en absorptionsvarmepumpe i forbindelse med opførelsen af solvarmeanlæg ved Strandby Varmeværk, og der er konstateret store forbedringer på virkningsgraden. Der er foretaget forsigtige skøn på virkningsgradforbedringen. Virkningsgraden på gaskedlerne er i dag 104 %, og det forventes at virkningsgraden øges til 108 % med absorptionsvarmepumpen. Varmevirkningsgraden på gasmotorer forventes øget fra 49,3 % til 65,5 %. I Strandby er der også konstateret forbedringer på elvirkningsgraden, den er dog i denne vurdering antaget uændret på 42,5 %. Varmebehovet an net er MWh pr. år og det maksimale effektbehov er ca. 10 MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg, absorptionsvarmepumpe, akkumuleringstank og transmissionsledning mellem solvarmeanlæg og kraftvarmeværk er anslået til 34,8 mio. kr. fordelt med 24,8 mio. kr. til solvarmeanlæg, ny akkumuleringstank, rørinstallation med komponenter og styring, samt transmissionsledning og 9,1 mio. til absorptionsvarmepumpe og opgradering af motoranlægget med tilhørende installationer. 0,9 mio. går til grundkøb. Anlægsoverslagene er inkl. projektering, rådgivning og tilsyn. Kraftvarmeværket leverer strøm på markedsvilkår. På markedsvilkår prioriteres driften af gasmotoren efter Nordpools spotpris for el, så gasmotoren kører når elspotprisen er højere end Toftlund Fjernvarmes marginalpris (= den spotpris, som betyder at varmeproduktionsprisen på kraftvarmeværket er lig med varmeproduktionsprisen på naturgaskedlerne). Nordpools spotpris varierer time for time hen over døgnet. Det betyder, at Toftlund Fjernvarme kan agere i regulerkraftmarkedet, og med solvarme som energikilde er der en større fleksibilitet for at agere og dermed mulighed for bedre indtjening. Produktionsfordelingen er antaget på baggrund af Toftlund Fjernvarmes produktionsfordeling 1. maj 2011 til 30. april Vurderingen er foretaget ved Energistyrelsen gaspriser + afgifter og en gennemsnitlig spotpris på el på 422 kr./mwh. Tabel 1 viser produktionsfordelingen med det nuværende anlæg, samt med solvarme og absorptionsvarmepumpe. Produktionsfordeling og gennemsnitlige elspotpriser er beregnet med simuleringsprogrammet EnergyPro.

7 1-4 Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme og absorptionsvarmepumpe Gasmotorer MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varme MWh Elproduktion MWh Driftstimer: Motorer h/år Gennemsnitlig spotpris kr./mwh Tabel 1: Årlig forventet produktionsfordeling. Det fremgår af Tabel 1, at der er anvendt forskellige gennemsnitlige spotpriser henholdsvis før og efter etableringen solvarme og absorptionsvarmepumpe. Dette skyldes en forøget mulighed for at deltage på spotmarkedet, da gasmotorens marginalpris bliver reduceret væsentligt i kraft af en forbedret virkningsgrad med væsentligt flere drift timer til følge. Endvidere vil etableringen af solvarmeanlægget give øget mulighed for at agere på regulerkraftmarkedet. 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Projektarealet på 9,5 ha er opkøbt i Der udarbejdes i øjeblikket lokalplan for området, og etableringen af anlægget kan igangsættes i foråret AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Der er på nuværende tidspunkt indgået en aftale om køb af jord med en lodsejer. Jorden er landbrugsjord. Der påregnes ikke arealafståelse eller servitutpålæg i forbindelse med projektet. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med forsyningsselskaber. DONG er som naturgasleverandør til Toftlund Fjernvarme berørt af projektforslaget, og skal derfor høres i denne forbindelse. 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 9.1 Selskabsøkonomi Tabel 2 viser nøgletal for selskabsøkonomien for Toftlund Fjernvarme. Der er anvendt gaspris på 3 kr/m 3. Der er for hele beregningsperioden anvendt afgifter for 2013, som vedtaget af folketinget ved lov 1385 af 28. dec. Der er benyttet en gennemsnitlig elspotpris på 422 kr./mwh i referencen og i solvarmeprojektet på 367 kr./mwh, som angivet i Tabel 1. Den anvendte gennemsnitlige spotpris er sammenholdt med værkets egne regnskabstal og der er fundet god overensstemmelse. CO2-kvoteprisen er antaget at følge Energistyrelsens forventninger, som er angivet i Energistyrelsens forudsætninger til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Energistyrelsen forventer at CO2-kvoteprisen stiger jævnt fra 139 kr./ton i 2013 til 258 kr./ton i 2030.

8 1-5 Fra 2013 kan etablering af centrale solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion indregnes som en del af Toftlund Fjernvarmes lovpligtige energispareforpligtigelse. Værdien af energisparepointene er derfor indregnet i selskabsøkonomien for Toftlund Fjernvarme med 250 kr./mwh, som er den typiske værdi af energisparepointene. Den årlige beregnede besparelse er på 4,207 mio. kr. Over 20 år er der en nuværdigevinst på 32,365 mio. kr. ved en kalkulationsrente på 3 %. Den simple tilbagebetalingstid er på 7,9 år. Den selskabsøkonomiske beregning med solvarme og absorptionsvarmepumpe er vist i bilag 2. Tilsvarende ved opnåelse af et 20-årigt kommunegaranteret lån på 34,8 mio. kr. til en rente på 3 %, er det årlige brutto afdrag inkl. renter på ca. 2,270 mio. kr. Solvarme og absorptionsvarmepumpe Rente 3 % Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering, brutto kr. Anlægsinvestering minus energisparepoint kr. Sparede årlige omkostninger kr./år Simpel tilbagebetalingstid 7,9 år Tabel 2: Selskabsøkonomiske nøgletal ved investering i centralt solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe. Set over solvarmeanlæggets tekniske levetid på 30 år ligger varmeproduktionsprisen på ca. 231 kr./mwh. 9.2 Følsomhedsberegninger I denne følsomhedsberegning er der belyst hvad der sker hvis elspotprisen stiger. I ovenstående beregning er elspotsprisen 422 kr./mwh i referencen og 367 kr./mwh ved implementeret projekt, gennemsnit ved drift med elspotpriser. Hvis elspotpriserne fra 2010 benyttes i beregningerne, bliver tilsvarende elspotpriser henholdsvis 445 kr./mwh og 409 kr./mwh og resultatet som i nedenstående tabel 3. Solvarme og absorptionsvarmepumpe Rente 3 % Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering, brutto kr. Anlægsinvestering minus energisparepoint kr. Sparede årlige omkostninger kr./år Simpel tilbagebetalingstid 7,4 år Tabel 3: Selskabsøkonomiske nøgletal ved investering i centralt solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe, med ændret elspotpris. Resultatet af ovenstående følsomhedsberegning viser, at stigende spotpriser giver en øget indtjening og derved kortere tilbagebetalingstid for investeringen. Projektet giver dermed længere tilbagebetalingstid ved faldende spotpriser. Ændringerne er dog ikke markante pga. effektiviseringen af gasmotorerne, hvilket betyder at Toftlund Fjernvarme vil være sikret en fornuftig og robust indtjening ved en realisering af projektet selv ved større udsving i elspotspriserne. I regeringens indgåede energiforlig er der bl.a. oplæg til en ændring af E-formelen, samt indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift. I tilfælde af en vedtagelse vil dette øge rentabiliteten på projektet, da disse tiltag er med til at styrke incitamentet for at anvende naturgas på decentrale kraftvarmeværker, samt øge gevinsten ved at etablere solvarmeanlæg.

9 Brugerøkonomi Som udgangspunkt er der ikke nogen brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger for Toftlund Fjernvarme viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst for Toftlund Fjernvarme. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpen, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi. På sigt kan investeringen i projektet være med til at varmeprisen kan sænkes, idet varmeproduktionsprisen fra solvarmeanlægget er lavere end på naturgaskedlen. 10. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 10.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x, SO 2 og PM 2,5. Der er i vurderingerne regnet med 5 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages udført 2012, mens driftsperioden beregningsteknisk sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved, at sammenligne etableringen af solvarmeanlæg og absorptionsvarmepume med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra gasmotor og kedler. Tabel 1 viser de benyttede produktionsdata i den samfundsøkonomiske analyse ved reference og ved etablering af m² solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe. Solvarmeanlægget antages at have en teknisk levetid på 30 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på 1/3 af anlægsinvesteringen. Der er antaget nedenstående marginale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Gasmotor 25 kr./mwh brændsel Kedler 5 kr./mwh Solvarme 2,5 kr./mwh Absorptionsvarmepumpe 0,3 Kr./MWh De anvendte D&V for gasmotor og gaskedel er et konservativt skøn. De kan i realiteten vise sig at være højere, og det ville betyde øget samfundsøkonomisk overskud ved projektet Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 4 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og projektalternativet er undersøgt. Det fremgår at tabel 4, at der over 20 år er en samfundsøkonomisk overskud på 16,9 mio. kr. ved etablering af solvarmeanlægget og optimering af gasmotoren med absorptionsvarmepumpen. Det betyder, at der ved investering i solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe er en stor samfundsøkonomisk gevinst. Dertil kan tilføjes, at der i øjeblikket er stor politisk og folkelig interesse for at udnytte solvarmen i Danmark, og solvarmen bør derfor fremmes.

10 1-7 Samfundsøkonomiske omkostninger, opsummering 1000 kr. Projekt Reference Investering Produktion og miljø Drift og vedligehold Samfundsøkonomisk omkostning Besparelse ved projekt Intern rente ved solvarme frem for reference 9% Tabel 4: Samfundsøkonomi. Tallene er Nuværdi over 20 år. Bilag 4 viser de mere detaljerede samfundsøkonomiske beregninger Følsomhedsanalyse I denne følsomhedsberegning er der belyst hvad der sker hvis elspotprisen stiger, jf. de samme forudsætninger som i selskabsøkonomiberegningen. Resultatet bliver som i nedenstående tabel 5. Samfundsøkonomiske omkostninger, opsummering, høj-elspotpris 1000 kr. Projekt Reference Investering Produktion og miljø Drift og vedligehold Samfundsøkonomisk omkostning Besparelse ved projekt Intern rente ved solvarme frem for reference 9% Tabel 5: Samfundsøkonomi med ændret elspotpris. Tallene er Nuværdi over 20 år. Der er således ved denne beregning en samfundsøkonomisk gevinst ved projekt alternativet, overskuddet er på i alt 17,1 mio. og en intern på 9 %. Energistyrelsens forventning til udviklingen af elspotprisen er, at den vil være jævnt stigende i projektperioden, hvilket således kun vil være med til at øge den samfundsøkonomiske gevinst ved en gennemførelse af projektet Miljømæssige konsekvenser Toftlund Fjernvarme hører under kvoteordningen. Derfor medfører opførelsen i solvarmeanlægget i realiteten ikke nogen ændring i CO2-emissionen, idet de sparede CO2-kvoter afsættes på kvotemarkedet. Det kan dog anføres, at en udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde, der både er CO 2 -neutralt og samtidig et frit alternativ til naturgaskraftvarme. Solvarme som varmekilder udgør en fornyelig ressource, som findes i rigelige mængder. Reduktionen i den faktiske CO2 udledning fra Toftlund Fjernvarme er beregnet til 18 % eller tons / år ved etablering af solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe.

11 KONKLUSION Projektforslaget udviser god samfundsøkonomi, samt en god selskabsøkonomi. Toftlund Fjernvarme anmoder derfor Tønder Kommune om godkendelse af etableringen af m 2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion, samt en tilhørende absorptionsvarmepumpe til optimering af gasmotoren.

12 BILAG 1-5 Bilag 1 - Kortbilag

13 Bilag 2 Selskabsøkonomi, Toftlund Fjernvarme Etablering af m2 solvarmeanlæg Faste priser 2012 excl. moms Enhed NPV Produktion - projekt Varme - gasmotor MWh Varme - kedler MWh Varme - sol MWh Varmeproduktion i alt MWh El - gasmotor MWh Gasforbrug 1000 Nm Gasforbrug kvote 1000 Nm Produktion - reference Varme - gasmotor MWh Varme - kedler MWh Varme - sol MWh Varmeproduktion i alt MWh El - gasmotor MWh Gasforbrug 1000 Nm Gasforbrug kvote 1000 Nm Samlet selskabsøkonomi - nuværdi Kalkulationsrente 3% 14,88 1,00 0,971 0,943 0,915 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 Lån Kommunekredit - kurs 99 Lån kommunekredit - rente 3% Lån kommunekredit - løbetid 20 år Investering Solvarmeanlæg inkl. 33% scrapværdi 1000 kr Absorptionsvarmepumpe 1000 kr Grund 1000 kr Værdi af energisparepoint 1000 kr Investering 1000 kr Indtægter - projekt Elsalg 1000 kr CO2-tilskud elproduktion 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter - projekt Gaskøb 1000 kr Afgift - motor 1000 kr Afgift - kedel 1000 kr Afgiftsfritagelse 1000 kr Forbrug af CO2-kvote 1000 kr D&V gasmotor 1000 kr D&V kedel 1000 kr ,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 D&V absorptionsvarmepumpe 1000 kr D&V solvarme 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Indtægter - reference Elsalg 1000 kr CO2-tilskud elproduktion 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter - reference Gaskøb 1000 kr Afgift - motor 1000 kr Afgift - kedel 1000 kr Afgiftsfritagelse 1000 kr Forbrug af CO2-kvote 1000 kr D&V gasmotor 1000 kr D&V kedel 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Årligt dækningsbidrag - projekt 1000 kr Årligt rente og afdrag ved kurs 99 og 3% rente 1000 kr Samlet nuværdigevinst 1000 kr Gns årligt dækningsbidrag 1000 kr Simpel tilbagebetalingstid år 7,9 Balanceret pris over 30 år. (Kun solvarme). 231 kr / MWh sparet 1. år kr \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf

14 Bilag 3 Forudsætninger samfundsøkonomiske beregninger Forudsætninger til samfundsøkonomiske beregninger ved etablering af solvarmeanlæg Fjernvarmenet Toftlund Fjernvarme Solvarmeanlæg m² Varmebehov an net MWh Gasmotorer Reference Absorption/solvarme Elvirkningsgrad 0,425 0,425 Varmevirkningsgrad 0,493 0,655 Total virkningsgrad 0,918 1,080 Cm 0,862 0,649 Elydelse MW 5,50 5,50 Varmeydelse MW 6,38 8,48 Gaskedler Reference Absorption/solvarme Varmevirkningsgrad - kedler 1,04 1,08 Varmeydelse - kedler MW MW Omkostninger Investering gasmotor kr./mw 0 Investering gasmotor 1000 kr. 0 Investering solvarmeanlæg 1000 kr Investering absorptionsvarmepumpe 1000 kr Investering grund 1000 kr. 900 D&V gasmotor kr./mwh brændsel 25 D&V kedler kr./mwh 5 D&V Solvarme kr./mwh 2,5 D&V absorptionsvarmepumpe kr./mwh 0,3 Teknisk levetid Solvarmeanlæg år 30 Fjernvarmenet år 40 Absorptionsvarmepumpe år 20 Varmeproduktion enhed Reference Solvarmeanlæg Gasmotor MWh Gaskedel1 MWh Solvarme MWh Total MWh Elproduktion enhed Reference Solvarmeanlæg Gasmotor MWh Driftstimer enhed Reference Solvarmeanlæg Gasmotor h Elsalg enhed Reference Solvarmeanlæg Gennemsnitlig Elpris kr./mwh CO2 tilskud til elproduktion 1000 kr Gaskøb enhed Naturgas Afgift Total Gaspris /2013 kr./m3 3,00 2,97 5,97 Brændværdi naturgas MWh/1000 Nm3 11,0 Max. Energiafgift kedler kr./mwh ab værk 181,44 Max. CO2-afgift kedler kr./mwh ab værk 46,8 Reference Projekt Beregnet energiafgift kr./mwh ab værk 209,35 201,60 Beregnet CO2-afgift kr./mwh ab værk 32,34 31,14 Værdi af energisparepoint kr./mwh 250 CO2 kvoter, ja=1, nej=0 1 \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf

15 Samfundsøkonomisk model 1 Bilag 4 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Basis: Samfundsøkonomiske omkostninger i henhold til Energistyrelsens forudsætninger af april 2011, prisniveau Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 5% 13,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0, Nuværdi af driftsperiode ,46 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEPRODUKTION Varmeproduktion ved solvarme (projekt) 17 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh Varmeproduktion ved fjernvarme (reference) 23 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt - etablering af solvarme 32 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,3 273,1 280,7 294,4 280,5 259,7 277,2 263,4 294,1 267,2 237,8 320,9 322,0 321,4 291,1 224,0 219,2 216,1 213,0 213,0 33 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,7 302,0 327,8 334,6 341,4 348,1 354,9 361,6 366,1 370,5 375,0 379,4 383,9 387,8 391,8 395,8 399,7 403,7 407,6 407,6 34 D&V solvarme kr./mwh 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 35 D&V absorptionsvarmepumpe kr./mwh 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Reference: Nuværende drift 38 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,5 377,1 387,3 405,5 386,9 359,3 382,6 364,3 405,0 369,3 330,2 440,7 442,2 441,2 401,0 311,9 305,5 301,4 297,3 297,3 39 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,2 313,4 340,2 347,2 354,3 361,3 368,3 375,3 379,9 384,6 389,2 393,8 398,4 402,5 406,6 410,8 414,9 419,0 423,1 423, SAMFUNDSØKONOMI Solvarmeprojekt Investeringer levetid, år 46 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 52 Produktion og miljø 1000 kr ,4 6338,5 6524,9 6838,8 6525,5 6057,0 6457,8 6147,9 6846,2 6236,9 5571,8 7461,3 7488,6 7474,8 6789,9 5269,5 5162,0 5093,6 5025,2 5025,2 53 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Nuværende drift Investeringer levetid, år 60 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 66 Produktion og miljø 1000 kr ,1 9890, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 67 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 74 Solvarmeanlæg 1000 kr Absorptionsvarmepumpe 1000 kr Grund 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 80 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 9% 0% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 7% 8% 8% 9% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf Side 1/1

16 Samfundsøkonomisk model 1 Bilag 5 2 Samfundsøkonomisk analyse, følsomhedsberegning 3 Basis: Samfundsøkonomiske omkostninger i henhold til Energistyrelsens forudsætninger af april 2011, prisniveau Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 5% 13,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0, Nuværdi af driftsperiode ,46 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEPRODUKTION Varmeproduktion ved solvarme (projekt) 17 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh Varmeproduktion ved fjernvarme (reference) 23 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt - etablering af solvarme 32 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,3 273,1 280,7 294,4 280,5 259,7 277,2 263,4 294,1 267,2 237,8 320,9 322,0 321,4 291,1 224,0 219,2 216,1 213,0 213,0 33 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,7 302,0 327,8 334,6 341,4 348,1 354,9 361,6 366,1 370,5 375,0 379,4 383,9 387,8 391,8 395,8 399,7 403,7 407,6 407,6 34 D&V solvarme kr./mwh 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 35 D&V absorptionsvarmepumpe kr./mwh 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Reference: Nuværende drift 38 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,5 377,1 387,3 405,5 386,9 359,3 382,6 364,3 405,0 369,3 330,2 440,7 442,2 441,2 401,0 311,9 305,5 301,4 297,3 297,3 39 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,2 313,4 340,2 347,2 354,3 361,3 368,3 375,3 379,9 384,6 389,2 393,8 398,4 402,5 406,6 410,8 414,9 419,0 423,1 423, SAMFUNDSØKONOMI Solvarmeprojekt Investeringer levetid, år 46 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 52 Produktion og miljø 1000 kr ,1 6327,0 6505,8 6822,6 6500,6 6020,6 6425,9 6107,4 6816,7 6194,2 5514,9 7437,5 7463,4 7447,6 6748,4 5198,2 5087,0 5015,7 4944,3 4944,3 53 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Nuværende drift Investeringer levetid, år 60 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 66 Produktion og miljø 1000 kr , , , , , , , , , ,6 9923, , , , ,7 9716,7 9617,0 9564,6 9512,2 9512,2 67 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 74 Solvarmeanlæg 1000 kr Absorptionsvarmepumpe 1000 kr Grund 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 80 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 9% 1% 2% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf Side 1/1

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 17-04-2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan

Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan Niels From, PlanEnergi Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 1 Dagsorden Varmepumper Hvorfor? Varmepumper Hvordan? Varmepumper

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Skive Geotermi og varmetransmission

Skive Geotermi og varmetransmission Til : Skive Kommune Dokumenttype : Projektforslag, revideret Dato : 24. november 2011 Vedrørende : Projektforslag for opførelse af geotermi anlæg og drivvarmeanlæg ved Spøttrup til varmeforsyning af byer

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Udnyttelse af lavtemperatur varmekilder i fjernvarmem

Udnyttelse af lavtemperatur varmekilder i fjernvarmem Fjernvarmeindustriens Årsmøde 2014 11.09.2014 Udnyttelse af lavtemperatur varmekilder i fjernvarmem Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Indhold Udfordringerne Konklusioner ATES funktionsprincip Varmepumpe

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere