PROJEKTFORSLAG M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE"

Transkript

1 Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

2 PROJEKTFORSLAG M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 3 Dato Udarbejdet af CHTF Kontrolleret af SORK Godkendt af Beskrivelse CHTF Projektforslag 11000m² + absorption solvarme i Toftlund Ref. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 PROJEKTFORSLAG M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 3 6. Tidsplan for etableringen 4 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 4 9. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere Selskabsøkonomi Følsomhedsberegninger Brugerøkonomi Samfundsøkonomi og miljøforhold Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Følsomhedsanalyse Miljømæssige konsekvenser Konklusion Bilag 1-5 9

4 INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Toftlund Fjernvarme, der hermed ansøger Tønder Kommune om godkendelse af etableringen af m² solvarmeanlæg til varmeproduktion til Toftlund Fjernvarmes fjernvarmenet, samt en tilhørende hedtvands absorptionsvarmepumpe med en indfyret effekt på 3 MW. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektet omfatter etablering af m² solvarmeanlæg som supplement til varmeproduktionen til fjernvarmenettet i Toftlund. Solvarmeanlægget ønskes opført på et areal i den nordøstlige del af Toftlund. Området er skitseret i bilag 1. Derudover ønskes etableret en 3 MW absorptionsvarmepumpe, som vil forbedre virkningsgraden på gasmotor, naturgaskedler samt øge produktionen fra solvarmeanlægget. Absorptionsvarmepumpen er en hedtvandsudgave med driftstemperatur på 150 grader, hvilket medfører at gasmotorens HT-veksler skal udskiftes til en der er godkendt til dette temperaturniveau. Endvidere skal indbygges en ekstra LT-veksler, for at optimere gasmotoren yderligere. I Bjerringbro er etableret lignende absorptionsvarmepumpeløsninger, der dog er drevet af røggassen, erfaringerne derfra er, at fremtidige løsninger bør være lavet som en hedtvandsudgave, som foreslået i dette projektforslag. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen. Forud for valg af det koncept der er præcenteret i nærværende projektforslag, er der udført analyser på etablering af solvarmeanlæg og lagertank, samt solvarmeanlæg, lagertank og en 1 MW lavtemperatur absorptionsvarmepumpe. Analyserne viste at den løsning, der er præsenteret i nærværende projektforslag er den mest rentable løsning for værket. Projektet er i øvrigt blandt andet initieret af et udredningsarbejde foretaget af Energinet.dk i Formålet med udredningsarbejdet var bl.a. at redegøre for konsekvenserne for det samlede jysk-fynske elsystem, hvis der etableres solvarme i forbindelse med naturgasbaseret kraftvarme. Konklusionen fra udredningsarbejdet var bl.a. at solvarmeanlæg i forbindelse med decentrale naturgasfyrede kraftvarmeanlæg kan øge fleksibiliteten i elproduktionen. Samtidig viste udredningsarbejdet at indpasning af solvarmeanlæg i kraftvarmeområder har en positiv samfundsøkonomisk og miljømæssig effekt, samt at det kan ske på rimelige selskabsøkonomiske vilkår.

5 PROJEKTANSVARLIG Tønder Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund att.: Jørgen Thorgaard Tlf.: Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Toftlund Fjernvarme. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Englandsgade Odense C att. Christian Teil Fyhn Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Området der ønskes udlagt til solvarmeanlæg er i kommuneplanen for Gl. Nørre-Rangstrup kommune (en del af nuværende Tønder Kommune) opført som en del af det åbne land. Der udarbejdes i øjeblikket lokalplan og kommuneplantillæg for området hvor solvarmeanlægget skal etableres, og ny lokalplan for området ved varmeværket. Toftlund Fjernvarme anvender naturgas som hovedbrændsel. Varmeproduktionen sker på kraftvarmeanlæggets gasmotorer, samt på to naturgasfyrede kedler. Med et solvarmeanlæg på m² kan produktionen af varme fra gasmotor og naturgaskedler erstattes med ca MWh/år. Det samlede varmebehov an net er MWh/år. Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskift, idet solvarme kan sidestilles med energibesparelser og er altså ikke et brændsel. Tønder Kommune skal dog godkende projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget, for solvarmeanlægget og absorptionsvarmepumpen kan etableres. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (Bek. nr af 15/12/2010) bilag 2 punkt 3b. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2.

6 FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Solvarmeanlægget opføres ca. 700 m nordøst for kraftvarmeværket ved golfbanen. Der etableres transmissionsledning fra solvarmeanlægget til kraftvarmeværket med præisolerede fjernvarmeledninger. Ledningstraceet tænkes ført langs stisystemet ved Toftlund Golfklub langs Koldingvej og ud til feltet. Solvarmeanlægget tilkobles den eksisterende lagertank, samt en ny tilsvarende 1600 m 3 tank. Transmissionsledningen mellem solvarmeanlæg og kraftvarmeanlæg vil være ca. 800 m og forventes udført i DN150. Ved solvarmeanlægget etableres en teknikbygning og en opsamlingstank til glykol, hvorfra der fordeles ud til hvert solvarmepanel. Solvarmeanlægget har en installeret varmeeffekt på 6,5 MW. Gasmotorerne har en varmeeffekt på 6,3 MW, mens de to naturgaskedler har en varmeeffekt på henholdsvis 4,93 MW og 5,95 MW. Absorptionsvarmepumpen på 3 MW indfyret effekt leverer koldt vand som anvendes til røggaskøling på hhv. gasmotor og kedler, således at virkningsgraden på motor og kedel forbedres. Det kolde vand anvendes også til at forbedre ydelsen på solvarmeanlægget, da man bl.a. kan reducere tabet fra transmissionsledningen ved at tømme den for varmtvand om natten, samt at en reduceret tilgangstemperatur til solfangerne vil øge deres virkningsgrad. Der er etableret en absorptionsvarmepumpe i forbindelse med opførelsen af solvarmeanlæg ved Strandby Varmeværk, og der er konstateret store forbedringer på virkningsgraden. Der er foretaget forsigtige skøn på virkningsgradforbedringen. Virkningsgraden på gaskedlerne er i dag 104 %, og det forventes at virkningsgraden øges til 108 % med absorptionsvarmepumpen. Varmevirkningsgraden på gasmotorer forventes øget fra 49,3 % til 65,5 %. I Strandby er der også konstateret forbedringer på elvirkningsgraden, den er dog i denne vurdering antaget uændret på 42,5 %. Varmebehovet an net er MWh pr. år og det maksimale effektbehov er ca. 10 MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg, absorptionsvarmepumpe, akkumuleringstank og transmissionsledning mellem solvarmeanlæg og kraftvarmeværk er anslået til 34,8 mio. kr. fordelt med 24,8 mio. kr. til solvarmeanlæg, ny akkumuleringstank, rørinstallation med komponenter og styring, samt transmissionsledning og 9,1 mio. til absorptionsvarmepumpe og opgradering af motoranlægget med tilhørende installationer. 0,9 mio. går til grundkøb. Anlægsoverslagene er inkl. projektering, rådgivning og tilsyn. Kraftvarmeværket leverer strøm på markedsvilkår. På markedsvilkår prioriteres driften af gasmotoren efter Nordpools spotpris for el, så gasmotoren kører når elspotprisen er højere end Toftlund Fjernvarmes marginalpris (= den spotpris, som betyder at varmeproduktionsprisen på kraftvarmeværket er lig med varmeproduktionsprisen på naturgaskedlerne). Nordpools spotpris varierer time for time hen over døgnet. Det betyder, at Toftlund Fjernvarme kan agere i regulerkraftmarkedet, og med solvarme som energikilde er der en større fleksibilitet for at agere og dermed mulighed for bedre indtjening. Produktionsfordelingen er antaget på baggrund af Toftlund Fjernvarmes produktionsfordeling 1. maj 2011 til 30. april Vurderingen er foretaget ved Energistyrelsen gaspriser + afgifter og en gennemsnitlig spotpris på el på 422 kr./mwh. Tabel 1 viser produktionsfordelingen med det nuværende anlæg, samt med solvarme og absorptionsvarmepumpe. Produktionsfordeling og gennemsnitlige elspotpriser er beregnet med simuleringsprogrammet EnergyPro.

7 1-4 Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme og absorptionsvarmepumpe Gasmotorer MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varme MWh Elproduktion MWh Driftstimer: Motorer h/år Gennemsnitlig spotpris kr./mwh Tabel 1: Årlig forventet produktionsfordeling. Det fremgår af Tabel 1, at der er anvendt forskellige gennemsnitlige spotpriser henholdsvis før og efter etableringen solvarme og absorptionsvarmepumpe. Dette skyldes en forøget mulighed for at deltage på spotmarkedet, da gasmotorens marginalpris bliver reduceret væsentligt i kraft af en forbedret virkningsgrad med væsentligt flere drift timer til følge. Endvidere vil etableringen af solvarmeanlægget give øget mulighed for at agere på regulerkraftmarkedet. 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Projektarealet på 9,5 ha er opkøbt i Der udarbejdes i øjeblikket lokalplan for området, og etableringen af anlægget kan igangsættes i foråret AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Der er på nuværende tidspunkt indgået en aftale om køb af jord med en lodsejer. Jorden er landbrugsjord. Der påregnes ikke arealafståelse eller servitutpålæg i forbindelse med projektet. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med forsyningsselskaber. DONG er som naturgasleverandør til Toftlund Fjernvarme berørt af projektforslaget, og skal derfor høres i denne forbindelse. 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 9.1 Selskabsøkonomi Tabel 2 viser nøgletal for selskabsøkonomien for Toftlund Fjernvarme. Der er anvendt gaspris på 3 kr/m 3. Der er for hele beregningsperioden anvendt afgifter for 2013, som vedtaget af folketinget ved lov 1385 af 28. dec. Der er benyttet en gennemsnitlig elspotpris på 422 kr./mwh i referencen og i solvarmeprojektet på 367 kr./mwh, som angivet i Tabel 1. Den anvendte gennemsnitlige spotpris er sammenholdt med værkets egne regnskabstal og der er fundet god overensstemmelse. CO2-kvoteprisen er antaget at følge Energistyrelsens forventninger, som er angivet i Energistyrelsens forudsætninger til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Energistyrelsen forventer at CO2-kvoteprisen stiger jævnt fra 139 kr./ton i 2013 til 258 kr./ton i 2030.

8 1-5 Fra 2013 kan etablering af centrale solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion indregnes som en del af Toftlund Fjernvarmes lovpligtige energispareforpligtigelse. Værdien af energisparepointene er derfor indregnet i selskabsøkonomien for Toftlund Fjernvarme med 250 kr./mwh, som er den typiske værdi af energisparepointene. Den årlige beregnede besparelse er på 4,207 mio. kr. Over 20 år er der en nuværdigevinst på 32,365 mio. kr. ved en kalkulationsrente på 3 %. Den simple tilbagebetalingstid er på 7,9 år. Den selskabsøkonomiske beregning med solvarme og absorptionsvarmepumpe er vist i bilag 2. Tilsvarende ved opnåelse af et 20-årigt kommunegaranteret lån på 34,8 mio. kr. til en rente på 3 %, er det årlige brutto afdrag inkl. renter på ca. 2,270 mio. kr. Solvarme og absorptionsvarmepumpe Rente 3 % Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering, brutto kr. Anlægsinvestering minus energisparepoint kr. Sparede årlige omkostninger kr./år Simpel tilbagebetalingstid 7,9 år Tabel 2: Selskabsøkonomiske nøgletal ved investering i centralt solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe. Set over solvarmeanlæggets tekniske levetid på 30 år ligger varmeproduktionsprisen på ca. 231 kr./mwh. 9.2 Følsomhedsberegninger I denne følsomhedsberegning er der belyst hvad der sker hvis elspotprisen stiger. I ovenstående beregning er elspotsprisen 422 kr./mwh i referencen og 367 kr./mwh ved implementeret projekt, gennemsnit ved drift med elspotpriser. Hvis elspotpriserne fra 2010 benyttes i beregningerne, bliver tilsvarende elspotpriser henholdsvis 445 kr./mwh og 409 kr./mwh og resultatet som i nedenstående tabel 3. Solvarme og absorptionsvarmepumpe Rente 3 % Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering, brutto kr. Anlægsinvestering minus energisparepoint kr. Sparede årlige omkostninger kr./år Simpel tilbagebetalingstid 7,4 år Tabel 3: Selskabsøkonomiske nøgletal ved investering i centralt solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe, med ændret elspotpris. Resultatet af ovenstående følsomhedsberegning viser, at stigende spotpriser giver en øget indtjening og derved kortere tilbagebetalingstid for investeringen. Projektet giver dermed længere tilbagebetalingstid ved faldende spotpriser. Ændringerne er dog ikke markante pga. effektiviseringen af gasmotorerne, hvilket betyder at Toftlund Fjernvarme vil være sikret en fornuftig og robust indtjening ved en realisering af projektet selv ved større udsving i elspotspriserne. I regeringens indgåede energiforlig er der bl.a. oplæg til en ændring af E-formelen, samt indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift. I tilfælde af en vedtagelse vil dette øge rentabiliteten på projektet, da disse tiltag er med til at styrke incitamentet for at anvende naturgas på decentrale kraftvarmeværker, samt øge gevinsten ved at etablere solvarmeanlæg.

9 Brugerøkonomi Som udgangspunkt er der ikke nogen brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger for Toftlund Fjernvarme viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst for Toftlund Fjernvarme. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpen, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi. På sigt kan investeringen i projektet være med til at varmeprisen kan sænkes, idet varmeproduktionsprisen fra solvarmeanlægget er lavere end på naturgaskedlen. 10. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 10.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x, SO 2 og PM 2,5. Der er i vurderingerne regnet med 5 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages udført 2012, mens driftsperioden beregningsteknisk sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved, at sammenligne etableringen af solvarmeanlæg og absorptionsvarmepume med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra gasmotor og kedler. Tabel 1 viser de benyttede produktionsdata i den samfundsøkonomiske analyse ved reference og ved etablering af m² solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe. Solvarmeanlægget antages at have en teknisk levetid på 30 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på 1/3 af anlægsinvesteringen. Der er antaget nedenstående marginale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Gasmotor 25 kr./mwh brændsel Kedler 5 kr./mwh Solvarme 2,5 kr./mwh Absorptionsvarmepumpe 0,3 Kr./MWh De anvendte D&V for gasmotor og gaskedel er et konservativt skøn. De kan i realiteten vise sig at være højere, og det ville betyde øget samfundsøkonomisk overskud ved projektet Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 4 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og projektalternativet er undersøgt. Det fremgår at tabel 4, at der over 20 år er en samfundsøkonomisk overskud på 16,9 mio. kr. ved etablering af solvarmeanlægget og optimering af gasmotoren med absorptionsvarmepumpen. Det betyder, at der ved investering i solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe er en stor samfundsøkonomisk gevinst. Dertil kan tilføjes, at der i øjeblikket er stor politisk og folkelig interesse for at udnytte solvarmen i Danmark, og solvarmen bør derfor fremmes.

10 1-7 Samfundsøkonomiske omkostninger, opsummering 1000 kr. Projekt Reference Investering Produktion og miljø Drift og vedligehold Samfundsøkonomisk omkostning Besparelse ved projekt Intern rente ved solvarme frem for reference 9% Tabel 4: Samfundsøkonomi. Tallene er Nuværdi over 20 år. Bilag 4 viser de mere detaljerede samfundsøkonomiske beregninger Følsomhedsanalyse I denne følsomhedsberegning er der belyst hvad der sker hvis elspotprisen stiger, jf. de samme forudsætninger som i selskabsøkonomiberegningen. Resultatet bliver som i nedenstående tabel 5. Samfundsøkonomiske omkostninger, opsummering, høj-elspotpris 1000 kr. Projekt Reference Investering Produktion og miljø Drift og vedligehold Samfundsøkonomisk omkostning Besparelse ved projekt Intern rente ved solvarme frem for reference 9% Tabel 5: Samfundsøkonomi med ændret elspotpris. Tallene er Nuværdi over 20 år. Der er således ved denne beregning en samfundsøkonomisk gevinst ved projekt alternativet, overskuddet er på i alt 17,1 mio. og en intern på 9 %. Energistyrelsens forventning til udviklingen af elspotprisen er, at den vil være jævnt stigende i projektperioden, hvilket således kun vil være med til at øge den samfundsøkonomiske gevinst ved en gennemførelse af projektet Miljømæssige konsekvenser Toftlund Fjernvarme hører under kvoteordningen. Derfor medfører opførelsen i solvarmeanlægget i realiteten ikke nogen ændring i CO2-emissionen, idet de sparede CO2-kvoter afsættes på kvotemarkedet. Det kan dog anføres, at en udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde, der både er CO 2 -neutralt og samtidig et frit alternativ til naturgaskraftvarme. Solvarme som varmekilder udgør en fornyelig ressource, som findes i rigelige mængder. Reduktionen i den faktiske CO2 udledning fra Toftlund Fjernvarme er beregnet til 18 % eller tons / år ved etablering af solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe.

11 KONKLUSION Projektforslaget udviser god samfundsøkonomi, samt en god selskabsøkonomi. Toftlund Fjernvarme anmoder derfor Tønder Kommune om godkendelse af etableringen af m 2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion, samt en tilhørende absorptionsvarmepumpe til optimering af gasmotoren.

12 BILAG 1-5 Bilag 1 - Kortbilag

13 Bilag 2 Selskabsøkonomi, Toftlund Fjernvarme Etablering af m2 solvarmeanlæg Faste priser 2012 excl. moms Enhed NPV Produktion - projekt Varme - gasmotor MWh Varme - kedler MWh Varme - sol MWh Varmeproduktion i alt MWh El - gasmotor MWh Gasforbrug 1000 Nm Gasforbrug kvote 1000 Nm Produktion - reference Varme - gasmotor MWh Varme - kedler MWh Varme - sol MWh Varmeproduktion i alt MWh El - gasmotor MWh Gasforbrug 1000 Nm Gasforbrug kvote 1000 Nm Samlet selskabsøkonomi - nuværdi Kalkulationsrente 3% 14,88 1,00 0,971 0,943 0,915 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 Lån Kommunekredit - kurs 99 Lån kommunekredit - rente 3% Lån kommunekredit - løbetid 20 år Investering Solvarmeanlæg inkl. 33% scrapværdi 1000 kr Absorptionsvarmepumpe 1000 kr Grund 1000 kr Værdi af energisparepoint 1000 kr Investering 1000 kr Indtægter - projekt Elsalg 1000 kr CO2-tilskud elproduktion 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter - projekt Gaskøb 1000 kr Afgift - motor 1000 kr Afgift - kedel 1000 kr Afgiftsfritagelse 1000 kr Forbrug af CO2-kvote 1000 kr D&V gasmotor 1000 kr D&V kedel 1000 kr ,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 D&V absorptionsvarmepumpe 1000 kr D&V solvarme 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Indtægter - reference Elsalg 1000 kr CO2-tilskud elproduktion 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter - reference Gaskøb 1000 kr Afgift - motor 1000 kr Afgift - kedel 1000 kr Afgiftsfritagelse 1000 kr Forbrug af CO2-kvote 1000 kr D&V gasmotor 1000 kr D&V kedel 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Årligt dækningsbidrag - projekt 1000 kr Årligt rente og afdrag ved kurs 99 og 3% rente 1000 kr Samlet nuværdigevinst 1000 kr Gns årligt dækningsbidrag 1000 kr Simpel tilbagebetalingstid år 7,9 Balanceret pris over 30 år. (Kun solvarme). 231 kr / MWh sparet 1. år kr \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf

14 Bilag 3 Forudsætninger samfundsøkonomiske beregninger Forudsætninger til samfundsøkonomiske beregninger ved etablering af solvarmeanlæg Fjernvarmenet Toftlund Fjernvarme Solvarmeanlæg m² Varmebehov an net MWh Gasmotorer Reference Absorption/solvarme Elvirkningsgrad 0,425 0,425 Varmevirkningsgrad 0,493 0,655 Total virkningsgrad 0,918 1,080 Cm 0,862 0,649 Elydelse MW 5,50 5,50 Varmeydelse MW 6,38 8,48 Gaskedler Reference Absorption/solvarme Varmevirkningsgrad - kedler 1,04 1,08 Varmeydelse - kedler MW MW Omkostninger Investering gasmotor kr./mw 0 Investering gasmotor 1000 kr. 0 Investering solvarmeanlæg 1000 kr Investering absorptionsvarmepumpe 1000 kr Investering grund 1000 kr. 900 D&V gasmotor kr./mwh brændsel 25 D&V kedler kr./mwh 5 D&V Solvarme kr./mwh 2,5 D&V absorptionsvarmepumpe kr./mwh 0,3 Teknisk levetid Solvarmeanlæg år 30 Fjernvarmenet år 40 Absorptionsvarmepumpe år 20 Varmeproduktion enhed Reference Solvarmeanlæg Gasmotor MWh Gaskedel1 MWh Solvarme MWh Total MWh Elproduktion enhed Reference Solvarmeanlæg Gasmotor MWh Driftstimer enhed Reference Solvarmeanlæg Gasmotor h Elsalg enhed Reference Solvarmeanlæg Gennemsnitlig Elpris kr./mwh CO2 tilskud til elproduktion 1000 kr Gaskøb enhed Naturgas Afgift Total Gaspris /2013 kr./m3 3,00 2,97 5,97 Brændværdi naturgas MWh/1000 Nm3 11,0 Max. Energiafgift kedler kr./mwh ab værk 181,44 Max. CO2-afgift kedler kr./mwh ab værk 46,8 Reference Projekt Beregnet energiafgift kr./mwh ab værk 209,35 201,60 Beregnet CO2-afgift kr./mwh ab værk 32,34 31,14 Værdi af energisparepoint kr./mwh 250 CO2 kvoter, ja=1, nej=0 1 \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf

15 Samfundsøkonomisk model 1 Bilag 4 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Basis: Samfundsøkonomiske omkostninger i henhold til Energistyrelsens forudsætninger af april 2011, prisniveau Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 5% 13,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0, Nuværdi af driftsperiode ,46 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEPRODUKTION Varmeproduktion ved solvarme (projekt) 17 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh Varmeproduktion ved fjernvarme (reference) 23 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt - etablering af solvarme 32 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,3 273,1 280,7 294,4 280,5 259,7 277,2 263,4 294,1 267,2 237,8 320,9 322,0 321,4 291,1 224,0 219,2 216,1 213,0 213,0 33 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,7 302,0 327,8 334,6 341,4 348,1 354,9 361,6 366,1 370,5 375,0 379,4 383,9 387,8 391,8 395,8 399,7 403,7 407,6 407,6 34 D&V solvarme kr./mwh 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 35 D&V absorptionsvarmepumpe kr./mwh 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Reference: Nuværende drift 38 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,5 377,1 387,3 405,5 386,9 359,3 382,6 364,3 405,0 369,3 330,2 440,7 442,2 441,2 401,0 311,9 305,5 301,4 297,3 297,3 39 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,2 313,4 340,2 347,2 354,3 361,3 368,3 375,3 379,9 384,6 389,2 393,8 398,4 402,5 406,6 410,8 414,9 419,0 423,1 423, SAMFUNDSØKONOMI Solvarmeprojekt Investeringer levetid, år 46 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 52 Produktion og miljø 1000 kr ,4 6338,5 6524,9 6838,8 6525,5 6057,0 6457,8 6147,9 6846,2 6236,9 5571,8 7461,3 7488,6 7474,8 6789,9 5269,5 5162,0 5093,6 5025,2 5025,2 53 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Nuværende drift Investeringer levetid, år 60 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 66 Produktion og miljø 1000 kr ,1 9890, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 67 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 74 Solvarmeanlæg 1000 kr Absorptionsvarmepumpe 1000 kr Grund 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 80 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 9% 0% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 7% 8% 8% 9% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf Side 1/1

16 Samfundsøkonomisk model 1 Bilag 5 2 Samfundsøkonomisk analyse, følsomhedsberegning 3 Basis: Samfundsøkonomiske omkostninger i henhold til Energistyrelsens forudsætninger af april 2011, prisniveau Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 5% 13,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0, Nuværdi af driftsperiode ,46 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEPRODUKTION Varmeproduktion ved solvarme (projekt) 17 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh Varmeproduktion ved fjernvarme (reference) 23 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt - etablering af solvarme 32 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,3 273,1 280,7 294,4 280,5 259,7 277,2 263,4 294,1 267,2 237,8 320,9 322,0 321,4 291,1 224,0 219,2 216,1 213,0 213,0 33 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,7 302,0 327,8 334,6 341,4 348,1 354,9 361,6 366,1 370,5 375,0 379,4 383,9 387,8 391,8 395,8 399,7 403,7 407,6 407,6 34 D&V solvarme kr./mwh 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 35 D&V absorptionsvarmepumpe kr./mwh 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Reference: Nuværende drift 38 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,5 377,1 387,3 405,5 386,9 359,3 382,6 364,3 405,0 369,3 330,2 440,7 442,2 441,2 401,0 311,9 305,5 301,4 297,3 297,3 39 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,2 313,4 340,2 347,2 354,3 361,3 368,3 375,3 379,9 384,6 389,2 393,8 398,4 402,5 406,6 410,8 414,9 419,0 423,1 423, SAMFUNDSØKONOMI Solvarmeprojekt Investeringer levetid, år 46 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 52 Produktion og miljø 1000 kr ,1 6327,0 6505,8 6822,6 6500,6 6020,6 6425,9 6107,4 6816,7 6194,2 5514,9 7437,5 7463,4 7447,6 6748,4 5198,2 5087,0 5015,7 4944,3 4944,3 53 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Nuværende drift Investeringer levetid, år 60 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 66 Produktion og miljø 1000 kr , , , , , , , , , ,6 9923, , , , ,7 9716,7 9617,0 9564,6 9512,2 9512,2 67 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 74 Solvarmeanlæg 1000 kr Absorptionsvarmepumpe 1000 kr Grund 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 80 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 9% 1% 2% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf Side 1/1

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere