PROJEKTFORSLAG M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE"

Transkript

1 Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

2 PROJEKTFORSLAG M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 3 Dato Udarbejdet af CHTF Kontrolleret af SORK Godkendt af Beskrivelse CHTF Projektforslag 11000m² + absorption solvarme i Toftlund Ref. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 PROJEKTFORSLAG M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 3 6. Tidsplan for etableringen 4 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 4 9. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere Selskabsøkonomi Følsomhedsberegninger Brugerøkonomi Samfundsøkonomi og miljøforhold Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Følsomhedsanalyse Miljømæssige konsekvenser Konklusion Bilag 1-5 9

4 INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Toftlund Fjernvarme, der hermed ansøger Tønder Kommune om godkendelse af etableringen af m² solvarmeanlæg til varmeproduktion til Toftlund Fjernvarmes fjernvarmenet, samt en tilhørende hedtvands absorptionsvarmepumpe med en indfyret effekt på 3 MW. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektet omfatter etablering af m² solvarmeanlæg som supplement til varmeproduktionen til fjernvarmenettet i Toftlund. Solvarmeanlægget ønskes opført på et areal i den nordøstlige del af Toftlund. Området er skitseret i bilag 1. Derudover ønskes etableret en 3 MW absorptionsvarmepumpe, som vil forbedre virkningsgraden på gasmotor, naturgaskedler samt øge produktionen fra solvarmeanlægget. Absorptionsvarmepumpen er en hedtvandsudgave med driftstemperatur på 150 grader, hvilket medfører at gasmotorens HT-veksler skal udskiftes til en der er godkendt til dette temperaturniveau. Endvidere skal indbygges en ekstra LT-veksler, for at optimere gasmotoren yderligere. I Bjerringbro er etableret lignende absorptionsvarmepumpeløsninger, der dog er drevet af røggassen, erfaringerne derfra er, at fremtidige løsninger bør være lavet som en hedtvandsudgave, som foreslået i dette projektforslag. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen. Forud for valg af det koncept der er præcenteret i nærværende projektforslag, er der udført analyser på etablering af solvarmeanlæg og lagertank, samt solvarmeanlæg, lagertank og en 1 MW lavtemperatur absorptionsvarmepumpe. Analyserne viste at den løsning, der er præsenteret i nærværende projektforslag er den mest rentable løsning for værket. Projektet er i øvrigt blandt andet initieret af et udredningsarbejde foretaget af Energinet.dk i Formålet med udredningsarbejdet var bl.a. at redegøre for konsekvenserne for det samlede jysk-fynske elsystem, hvis der etableres solvarme i forbindelse med naturgasbaseret kraftvarme. Konklusionen fra udredningsarbejdet var bl.a. at solvarmeanlæg i forbindelse med decentrale naturgasfyrede kraftvarmeanlæg kan øge fleksibiliteten i elproduktionen. Samtidig viste udredningsarbejdet at indpasning af solvarmeanlæg i kraftvarmeområder har en positiv samfundsøkonomisk og miljømæssig effekt, samt at det kan ske på rimelige selskabsøkonomiske vilkår.

5 PROJEKTANSVARLIG Tønder Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund att.: Jørgen Thorgaard Tlf.: Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Toftlund Fjernvarme. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Englandsgade Odense C att. Christian Teil Fyhn Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Området der ønskes udlagt til solvarmeanlæg er i kommuneplanen for Gl. Nørre-Rangstrup kommune (en del af nuværende Tønder Kommune) opført som en del af det åbne land. Der udarbejdes i øjeblikket lokalplan og kommuneplantillæg for området hvor solvarmeanlægget skal etableres, og ny lokalplan for området ved varmeværket. Toftlund Fjernvarme anvender naturgas som hovedbrændsel. Varmeproduktionen sker på kraftvarmeanlæggets gasmotorer, samt på to naturgasfyrede kedler. Med et solvarmeanlæg på m² kan produktionen af varme fra gasmotor og naturgaskedler erstattes med ca MWh/år. Det samlede varmebehov an net er MWh/år. Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskift, idet solvarme kan sidestilles med energibesparelser og er altså ikke et brændsel. Tønder Kommune skal dog godkende projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget, for solvarmeanlægget og absorptionsvarmepumpen kan etableres. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (Bek. nr af 15/12/2010) bilag 2 punkt 3b. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2.

6 FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Solvarmeanlægget opføres ca. 700 m nordøst for kraftvarmeværket ved golfbanen. Der etableres transmissionsledning fra solvarmeanlægget til kraftvarmeværket med præisolerede fjernvarmeledninger. Ledningstraceet tænkes ført langs stisystemet ved Toftlund Golfklub langs Koldingvej og ud til feltet. Solvarmeanlægget tilkobles den eksisterende lagertank, samt en ny tilsvarende 1600 m 3 tank. Transmissionsledningen mellem solvarmeanlæg og kraftvarmeanlæg vil være ca. 800 m og forventes udført i DN150. Ved solvarmeanlægget etableres en teknikbygning og en opsamlingstank til glykol, hvorfra der fordeles ud til hvert solvarmepanel. Solvarmeanlægget har en installeret varmeeffekt på 6,5 MW. Gasmotorerne har en varmeeffekt på 6,3 MW, mens de to naturgaskedler har en varmeeffekt på henholdsvis 4,93 MW og 5,95 MW. Absorptionsvarmepumpen på 3 MW indfyret effekt leverer koldt vand som anvendes til røggaskøling på hhv. gasmotor og kedler, således at virkningsgraden på motor og kedel forbedres. Det kolde vand anvendes også til at forbedre ydelsen på solvarmeanlægget, da man bl.a. kan reducere tabet fra transmissionsledningen ved at tømme den for varmtvand om natten, samt at en reduceret tilgangstemperatur til solfangerne vil øge deres virkningsgrad. Der er etableret en absorptionsvarmepumpe i forbindelse med opførelsen af solvarmeanlæg ved Strandby Varmeværk, og der er konstateret store forbedringer på virkningsgraden. Der er foretaget forsigtige skøn på virkningsgradforbedringen. Virkningsgraden på gaskedlerne er i dag 104 %, og det forventes at virkningsgraden øges til 108 % med absorptionsvarmepumpen. Varmevirkningsgraden på gasmotorer forventes øget fra 49,3 % til 65,5 %. I Strandby er der også konstateret forbedringer på elvirkningsgraden, den er dog i denne vurdering antaget uændret på 42,5 %. Varmebehovet an net er MWh pr. år og det maksimale effektbehov er ca. 10 MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg, absorptionsvarmepumpe, akkumuleringstank og transmissionsledning mellem solvarmeanlæg og kraftvarmeværk er anslået til 34,8 mio. kr. fordelt med 24,8 mio. kr. til solvarmeanlæg, ny akkumuleringstank, rørinstallation med komponenter og styring, samt transmissionsledning og 9,1 mio. til absorptionsvarmepumpe og opgradering af motoranlægget med tilhørende installationer. 0,9 mio. går til grundkøb. Anlægsoverslagene er inkl. projektering, rådgivning og tilsyn. Kraftvarmeværket leverer strøm på markedsvilkår. På markedsvilkår prioriteres driften af gasmotoren efter Nordpools spotpris for el, så gasmotoren kører når elspotprisen er højere end Toftlund Fjernvarmes marginalpris (= den spotpris, som betyder at varmeproduktionsprisen på kraftvarmeværket er lig med varmeproduktionsprisen på naturgaskedlerne). Nordpools spotpris varierer time for time hen over døgnet. Det betyder, at Toftlund Fjernvarme kan agere i regulerkraftmarkedet, og med solvarme som energikilde er der en større fleksibilitet for at agere og dermed mulighed for bedre indtjening. Produktionsfordelingen er antaget på baggrund af Toftlund Fjernvarmes produktionsfordeling 1. maj 2011 til 30. april Vurderingen er foretaget ved Energistyrelsen gaspriser + afgifter og en gennemsnitlig spotpris på el på 422 kr./mwh. Tabel 1 viser produktionsfordelingen med det nuværende anlæg, samt med solvarme og absorptionsvarmepumpe. Produktionsfordeling og gennemsnitlige elspotpriser er beregnet med simuleringsprogrammet EnergyPro.

7 1-4 Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme og absorptionsvarmepumpe Gasmotorer MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varme MWh Elproduktion MWh Driftstimer: Motorer h/år Gennemsnitlig spotpris kr./mwh Tabel 1: Årlig forventet produktionsfordeling. Det fremgår af Tabel 1, at der er anvendt forskellige gennemsnitlige spotpriser henholdsvis før og efter etableringen solvarme og absorptionsvarmepumpe. Dette skyldes en forøget mulighed for at deltage på spotmarkedet, da gasmotorens marginalpris bliver reduceret væsentligt i kraft af en forbedret virkningsgrad med væsentligt flere drift timer til følge. Endvidere vil etableringen af solvarmeanlægget give øget mulighed for at agere på regulerkraftmarkedet. 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Projektarealet på 9,5 ha er opkøbt i Der udarbejdes i øjeblikket lokalplan for området, og etableringen af anlægget kan igangsættes i foråret AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Der er på nuværende tidspunkt indgået en aftale om køb af jord med en lodsejer. Jorden er landbrugsjord. Der påregnes ikke arealafståelse eller servitutpålæg i forbindelse med projektet. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med forsyningsselskaber. DONG er som naturgasleverandør til Toftlund Fjernvarme berørt af projektforslaget, og skal derfor høres i denne forbindelse. 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 9.1 Selskabsøkonomi Tabel 2 viser nøgletal for selskabsøkonomien for Toftlund Fjernvarme. Der er anvendt gaspris på 3 kr/m 3. Der er for hele beregningsperioden anvendt afgifter for 2013, som vedtaget af folketinget ved lov 1385 af 28. dec. Der er benyttet en gennemsnitlig elspotpris på 422 kr./mwh i referencen og i solvarmeprojektet på 367 kr./mwh, som angivet i Tabel 1. Den anvendte gennemsnitlige spotpris er sammenholdt med værkets egne regnskabstal og der er fundet god overensstemmelse. CO2-kvoteprisen er antaget at følge Energistyrelsens forventninger, som er angivet i Energistyrelsens forudsætninger til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Energistyrelsen forventer at CO2-kvoteprisen stiger jævnt fra 139 kr./ton i 2013 til 258 kr./ton i 2030.

8 1-5 Fra 2013 kan etablering af centrale solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion indregnes som en del af Toftlund Fjernvarmes lovpligtige energispareforpligtigelse. Værdien af energisparepointene er derfor indregnet i selskabsøkonomien for Toftlund Fjernvarme med 250 kr./mwh, som er den typiske værdi af energisparepointene. Den årlige beregnede besparelse er på 4,207 mio. kr. Over 20 år er der en nuværdigevinst på 32,365 mio. kr. ved en kalkulationsrente på 3 %. Den simple tilbagebetalingstid er på 7,9 år. Den selskabsøkonomiske beregning med solvarme og absorptionsvarmepumpe er vist i bilag 2. Tilsvarende ved opnåelse af et 20-årigt kommunegaranteret lån på 34,8 mio. kr. til en rente på 3 %, er det årlige brutto afdrag inkl. renter på ca. 2,270 mio. kr. Solvarme og absorptionsvarmepumpe Rente 3 % Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering, brutto kr. Anlægsinvestering minus energisparepoint kr. Sparede årlige omkostninger kr./år Simpel tilbagebetalingstid 7,9 år Tabel 2: Selskabsøkonomiske nøgletal ved investering i centralt solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe. Set over solvarmeanlæggets tekniske levetid på 30 år ligger varmeproduktionsprisen på ca. 231 kr./mwh. 9.2 Følsomhedsberegninger I denne følsomhedsberegning er der belyst hvad der sker hvis elspotprisen stiger. I ovenstående beregning er elspotsprisen 422 kr./mwh i referencen og 367 kr./mwh ved implementeret projekt, gennemsnit ved drift med elspotpriser. Hvis elspotpriserne fra 2010 benyttes i beregningerne, bliver tilsvarende elspotpriser henholdsvis 445 kr./mwh og 409 kr./mwh og resultatet som i nedenstående tabel 3. Solvarme og absorptionsvarmepumpe Rente 3 % Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering, brutto kr. Anlægsinvestering minus energisparepoint kr. Sparede årlige omkostninger kr./år Simpel tilbagebetalingstid 7,4 år Tabel 3: Selskabsøkonomiske nøgletal ved investering i centralt solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe, med ændret elspotpris. Resultatet af ovenstående følsomhedsberegning viser, at stigende spotpriser giver en øget indtjening og derved kortere tilbagebetalingstid for investeringen. Projektet giver dermed længere tilbagebetalingstid ved faldende spotpriser. Ændringerne er dog ikke markante pga. effektiviseringen af gasmotorerne, hvilket betyder at Toftlund Fjernvarme vil være sikret en fornuftig og robust indtjening ved en realisering af projektet selv ved større udsving i elspotspriserne. I regeringens indgåede energiforlig er der bl.a. oplæg til en ændring af E-formelen, samt indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift. I tilfælde af en vedtagelse vil dette øge rentabiliteten på projektet, da disse tiltag er med til at styrke incitamentet for at anvende naturgas på decentrale kraftvarmeværker, samt øge gevinsten ved at etablere solvarmeanlæg.

9 Brugerøkonomi Som udgangspunkt er der ikke nogen brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger for Toftlund Fjernvarme viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst for Toftlund Fjernvarme. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpen, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi. På sigt kan investeringen i projektet være med til at varmeprisen kan sænkes, idet varmeproduktionsprisen fra solvarmeanlægget er lavere end på naturgaskedlen. 10. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 10.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x, SO 2 og PM 2,5. Der er i vurderingerne regnet med 5 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages udført 2012, mens driftsperioden beregningsteknisk sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved, at sammenligne etableringen af solvarmeanlæg og absorptionsvarmepume med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra gasmotor og kedler. Tabel 1 viser de benyttede produktionsdata i den samfundsøkonomiske analyse ved reference og ved etablering af m² solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe. Solvarmeanlægget antages at have en teknisk levetid på 30 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på 1/3 af anlægsinvesteringen. Der er antaget nedenstående marginale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Gasmotor 25 kr./mwh brændsel Kedler 5 kr./mwh Solvarme 2,5 kr./mwh Absorptionsvarmepumpe 0,3 Kr./MWh De anvendte D&V for gasmotor og gaskedel er et konservativt skøn. De kan i realiteten vise sig at være højere, og det ville betyde øget samfundsøkonomisk overskud ved projektet Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 4 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og projektalternativet er undersøgt. Det fremgår at tabel 4, at der over 20 år er en samfundsøkonomisk overskud på 16,9 mio. kr. ved etablering af solvarmeanlægget og optimering af gasmotoren med absorptionsvarmepumpen. Det betyder, at der ved investering i solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe er en stor samfundsøkonomisk gevinst. Dertil kan tilføjes, at der i øjeblikket er stor politisk og folkelig interesse for at udnytte solvarmen i Danmark, og solvarmen bør derfor fremmes.

10 1-7 Samfundsøkonomiske omkostninger, opsummering 1000 kr. Projekt Reference Investering Produktion og miljø Drift og vedligehold Samfundsøkonomisk omkostning Besparelse ved projekt Intern rente ved solvarme frem for reference 9% Tabel 4: Samfundsøkonomi. Tallene er Nuværdi over 20 år. Bilag 4 viser de mere detaljerede samfundsøkonomiske beregninger Følsomhedsanalyse I denne følsomhedsberegning er der belyst hvad der sker hvis elspotprisen stiger, jf. de samme forudsætninger som i selskabsøkonomiberegningen. Resultatet bliver som i nedenstående tabel 5. Samfundsøkonomiske omkostninger, opsummering, høj-elspotpris 1000 kr. Projekt Reference Investering Produktion og miljø Drift og vedligehold Samfundsøkonomisk omkostning Besparelse ved projekt Intern rente ved solvarme frem for reference 9% Tabel 5: Samfundsøkonomi med ændret elspotpris. Tallene er Nuværdi over 20 år. Der er således ved denne beregning en samfundsøkonomisk gevinst ved projekt alternativet, overskuddet er på i alt 17,1 mio. og en intern på 9 %. Energistyrelsens forventning til udviklingen af elspotprisen er, at den vil være jævnt stigende i projektperioden, hvilket således kun vil være med til at øge den samfundsøkonomiske gevinst ved en gennemførelse af projektet Miljømæssige konsekvenser Toftlund Fjernvarme hører under kvoteordningen. Derfor medfører opførelsen i solvarmeanlægget i realiteten ikke nogen ændring i CO2-emissionen, idet de sparede CO2-kvoter afsættes på kvotemarkedet. Det kan dog anføres, at en udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde, der både er CO 2 -neutralt og samtidig et frit alternativ til naturgaskraftvarme. Solvarme som varmekilder udgør en fornyelig ressource, som findes i rigelige mængder. Reduktionen i den faktiske CO2 udledning fra Toftlund Fjernvarme er beregnet til 18 % eller tons / år ved etablering af solvarmeanlæg og absorptionsvarmepumpe.

11 KONKLUSION Projektforslaget udviser god samfundsøkonomi, samt en god selskabsøkonomi. Toftlund Fjernvarme anmoder derfor Tønder Kommune om godkendelse af etableringen af m 2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion, samt en tilhørende absorptionsvarmepumpe til optimering af gasmotoren.

12 BILAG 1-5 Bilag 1 - Kortbilag

13 Bilag 2 Selskabsøkonomi, Toftlund Fjernvarme Etablering af m2 solvarmeanlæg Faste priser 2012 excl. moms Enhed NPV Produktion - projekt Varme - gasmotor MWh Varme - kedler MWh Varme - sol MWh Varmeproduktion i alt MWh El - gasmotor MWh Gasforbrug 1000 Nm Gasforbrug kvote 1000 Nm Produktion - reference Varme - gasmotor MWh Varme - kedler MWh Varme - sol MWh Varmeproduktion i alt MWh El - gasmotor MWh Gasforbrug 1000 Nm Gasforbrug kvote 1000 Nm Samlet selskabsøkonomi - nuværdi Kalkulationsrente 3% 14,88 1,00 0,971 0,943 0,915 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 Lån Kommunekredit - kurs 99 Lån kommunekredit - rente 3% Lån kommunekredit - løbetid 20 år Investering Solvarmeanlæg inkl. 33% scrapværdi 1000 kr Absorptionsvarmepumpe 1000 kr Grund 1000 kr Værdi af energisparepoint 1000 kr Investering 1000 kr Indtægter - projekt Elsalg 1000 kr CO2-tilskud elproduktion 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter - projekt Gaskøb 1000 kr Afgift - motor 1000 kr Afgift - kedel 1000 kr Afgiftsfritagelse 1000 kr Forbrug af CO2-kvote 1000 kr D&V gasmotor 1000 kr D&V kedel 1000 kr ,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 D&V absorptionsvarmepumpe 1000 kr D&V solvarme 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Indtægter - reference Elsalg 1000 kr CO2-tilskud elproduktion 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter - reference Gaskøb 1000 kr Afgift - motor 1000 kr Afgift - kedel 1000 kr Afgiftsfritagelse 1000 kr Forbrug af CO2-kvote 1000 kr D&V gasmotor 1000 kr D&V kedel 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Årligt dækningsbidrag - projekt 1000 kr Årligt rente og afdrag ved kurs 99 og 3% rente 1000 kr Samlet nuværdigevinst 1000 kr Gns årligt dækningsbidrag 1000 kr Simpel tilbagebetalingstid år 7,9 Balanceret pris over 30 år. (Kun solvarme). 231 kr / MWh sparet 1. år kr \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf

14 Bilag 3 Forudsætninger samfundsøkonomiske beregninger Forudsætninger til samfundsøkonomiske beregninger ved etablering af solvarmeanlæg Fjernvarmenet Toftlund Fjernvarme Solvarmeanlæg m² Varmebehov an net MWh Gasmotorer Reference Absorption/solvarme Elvirkningsgrad 0,425 0,425 Varmevirkningsgrad 0,493 0,655 Total virkningsgrad 0,918 1,080 Cm 0,862 0,649 Elydelse MW 5,50 5,50 Varmeydelse MW 6,38 8,48 Gaskedler Reference Absorption/solvarme Varmevirkningsgrad - kedler 1,04 1,08 Varmeydelse - kedler MW MW Omkostninger Investering gasmotor kr./mw 0 Investering gasmotor 1000 kr. 0 Investering solvarmeanlæg 1000 kr Investering absorptionsvarmepumpe 1000 kr Investering grund 1000 kr. 900 D&V gasmotor kr./mwh brændsel 25 D&V kedler kr./mwh 5 D&V Solvarme kr./mwh 2,5 D&V absorptionsvarmepumpe kr./mwh 0,3 Teknisk levetid Solvarmeanlæg år 30 Fjernvarmenet år 40 Absorptionsvarmepumpe år 20 Varmeproduktion enhed Reference Solvarmeanlæg Gasmotor MWh Gaskedel1 MWh Solvarme MWh Total MWh Elproduktion enhed Reference Solvarmeanlæg Gasmotor MWh Driftstimer enhed Reference Solvarmeanlæg Gasmotor h Elsalg enhed Reference Solvarmeanlæg Gennemsnitlig Elpris kr./mwh CO2 tilskud til elproduktion 1000 kr Gaskøb enhed Naturgas Afgift Total Gaspris /2013 kr./m3 3,00 2,97 5,97 Brændværdi naturgas MWh/1000 Nm3 11,0 Max. Energiafgift kedler kr./mwh ab værk 181,44 Max. CO2-afgift kedler kr./mwh ab værk 46,8 Reference Projekt Beregnet energiafgift kr./mwh ab værk 209,35 201,60 Beregnet CO2-afgift kr./mwh ab værk 32,34 31,14 Værdi af energisparepoint kr./mwh 250 CO2 kvoter, ja=1, nej=0 1 \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf

15 Samfundsøkonomisk model 1 Bilag 4 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Basis: Samfundsøkonomiske omkostninger i henhold til Energistyrelsens forudsætninger af april 2011, prisniveau Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 5% 13,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0, Nuværdi af driftsperiode ,46 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEPRODUKTION Varmeproduktion ved solvarme (projekt) 17 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh Varmeproduktion ved fjernvarme (reference) 23 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt - etablering af solvarme 32 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,3 273,1 280,7 294,4 280,5 259,7 277,2 263,4 294,1 267,2 237,8 320,9 322,0 321,4 291,1 224,0 219,2 216,1 213,0 213,0 33 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,7 302,0 327,8 334,6 341,4 348,1 354,9 361,6 366,1 370,5 375,0 379,4 383,9 387,8 391,8 395,8 399,7 403,7 407,6 407,6 34 D&V solvarme kr./mwh 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 35 D&V absorptionsvarmepumpe kr./mwh 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Reference: Nuværende drift 38 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,5 377,1 387,3 405,5 386,9 359,3 382,6 364,3 405,0 369,3 330,2 440,7 442,2 441,2 401,0 311,9 305,5 301,4 297,3 297,3 39 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,2 313,4 340,2 347,2 354,3 361,3 368,3 375,3 379,9 384,6 389,2 393,8 398,4 402,5 406,6 410,8 414,9 419,0 423,1 423, SAMFUNDSØKONOMI Solvarmeprojekt Investeringer levetid, år 46 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 52 Produktion og miljø 1000 kr ,4 6338,5 6524,9 6838,8 6525,5 6057,0 6457,8 6147,9 6846,2 6236,9 5571,8 7461,3 7488,6 7474,8 6789,9 5269,5 5162,0 5093,6 5025,2 5025,2 53 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Nuværende drift Investeringer levetid, år 60 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 66 Produktion og miljø 1000 kr ,1 9890, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 67 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 74 Solvarmeanlæg 1000 kr Absorptionsvarmepumpe 1000 kr Grund 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 80 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 9% 0% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 7% 8% 8% 9% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf Side 1/1

16 Samfundsøkonomisk model 1 Bilag 5 2 Samfundsøkonomisk analyse, følsomhedsberegning 3 Basis: Samfundsøkonomiske omkostninger i henhold til Energistyrelsens forudsætninger af april 2011, prisniveau Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 5% 13,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0, Nuværdi af driftsperiode ,46 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEPRODUKTION Varmeproduktion ved solvarme (projekt) 17 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh Varmeproduktion ved fjernvarme (reference) 23 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Solvarmeanlæg MWh Total varmeproduktion MWh SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt - etablering af solvarme 32 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,3 273,1 280,7 294,4 280,5 259,7 277,2 263,4 294,1 267,2 237,8 320,9 322,0 321,4 291,1 224,0 219,2 216,1 213,0 213,0 33 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,7 302,0 327,8 334,6 341,4 348,1 354,9 361,6 366,1 370,5 375,0 379,4 383,9 387,8 391,8 395,8 399,7 403,7 407,6 407,6 34 D&V solvarme kr./mwh 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 35 D&V absorptionsvarmepumpe kr./mwh 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Reference: Nuværende drift 38 Gasmotor inkl. D&V kr./mwh ,5 377,1 387,3 405,5 386,9 359,3 382,6 364,3 405,0 369,3 330,2 440,7 442,2 441,2 401,0 311,9 305,5 301,4 297,3 297,3 39 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,2 313,4 340,2 347,2 354,3 361,3 368,3 375,3 379,9 384,6 389,2 393,8 398,4 402,5 406,6 410,8 414,9 419,0 423,1 423, SAMFUNDSØKONOMI Solvarmeprojekt Investeringer levetid, år 46 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 52 Produktion og miljø 1000 kr ,1 6327,0 6505,8 6822,6 6500,6 6020,6 6425,9 6107,4 6816,7 6194,2 5514,9 7437,5 7463,4 7447,6 6748,4 5198,2 5087,0 5015,7 4944,3 4944,3 53 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Nuværende drift Investeringer levetid, år 60 Solvarmeanlæg kr Absorptionsvarmepumpe kr Grund kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 66 Produktion og miljø 1000 kr , , , , , , , , , ,6 9923, , , , ,7 9716,7 9617,0 9564,6 9512,2 9512,2 67 D&V solvarme og absorption 1000 kr ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 74 Solvarmeanlæg 1000 kr Absorptionsvarmepumpe 1000 kr Grund 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 80 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 9% 1% 2% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\la chtf Side 1/1

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG 1. Projektforslag - Langå Varmeværk, 9000 m2 solvarme Hører til journalnummer: 13.03.01-P20-6-12 Til Langå Varmeværk Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME-

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Januar 2016 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 1 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Den 31.05.2015 Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP, A.m.b.a. Smørum Kraftvarme A.m.b.a.

Den 31.05.2015 Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP, A.m.b.a. Smørum Kraftvarme A.m.b.a. Den 31.05.2015 Dansk Fjernvarmes Projektselskab, DFP, A.m.b.a. Smørum Kraftvarme A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg, del af matr. nr. 5 a, Ledøje By, Ledøje. Solvarmeanlæg. Del af matrikel nr. 5a, Ledøje

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato 2013-10-11 Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 17.500 M 2 SOLVARME

PROJEKTFORSLAG 17.500 M 2 SOLVARME Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 PROJEKTFORSLAG 17.500 M 2 SOLVARME PROJEKTFORSLAG 17.500 M2 SOLVARME Revision 02 Dato 2010-10-077 Udarbejdet af FU og MRML Kontrolleret af CHTN

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere