Vores ref. CA/LHA/hes Journalnr Deres ref. Dato Kommentarer til forslag til Pensionsafkastbeskatningslov - L 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores ref. CA/LHA/hes Journalnr Deres ref. Dato Kommentarer til forslag til Pensionsafkastbeskatningslov - L 10"

Transkript

1 Forsikring & Pension Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K pr. mail Vores ref. CA/LHA/hes Journalnr Deres ref. Dato Kommentarer til forslag til Pensionsafkastbeskatningslov - L 10 Forsikring & Pension (F&P) vil hermed gerne fremkomme med bemærkninger til forslag til pensionsafkastbeskatningslov, som er genfremsat af skatteministeren den 28. november F&P er tilfreds med, at et bredt flertal i Folketinget står bag den politiske aftale om lovforslaget. Det skaber tillid til de grundlæggende rammebetingelser for privat pensionsopsparing, hvilket er en forudsætning for, at ordningerne kan bidrage til en fortsat udbygning af velfærdssamfundet. F&P støtter den overordnede beskatningsmodel, skatteministeren foreslår på baggrund af EFdomstolens underkendelse af de danske pensionsbeskatningsregler tidligere på året. Med lovforslaget lægges der op til en videreførelse af den eksisterende danske beskatningsmodel for pensionsopsparing samtidig med, at der åbnes over for udenlandske pensionsleverandører. F&P lægger i denne forbindelse afgørende vægt på, at incitamentet til udbygning af pensionsopsparingen bevares, og anerkender at der samtidig skal tages hensyn til helheden i skattesystemet og til det offentliges finansieringsbehov. F&P skal særligt fremhæve sin tilslutning til de ændringer, der er gennemført i forhold til høringslovudkastet: ikrafttrædelsestidspunktet for danske pensionsinstitutter udskydes til 1. januar Dette vil give bedre tid til at gennemføre de omfattende administrative og tekniske ændringer som er en konsekvens af lovforslaget lovforslaget bygger på en beskatningsmodel, hvorefter alle pensionsprodukter beskattes med samme procentsats. F&P har anvist denne model og støtter den, uagtet at danske pensionsinstitutter herved stilles ringere i konkurrencen med udenlandske selskaber. der ydes kompensation for ophævelsen af afgiftsfritagelsen for såvel indeksobligationer som visse faste ejendomme. I begge tilfælde er der tale om, at hverken pensionsinstitutterne eller pensionsopsparerne har haft fordel af den hidtidige afgiftsfrihed. Erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser Forsikringens Hus Amaliegade København K Tlf Fax

2 Forsikring & Pension Side 2 Imidlertid er der fortsat en række væsentlige problemstillinger, hvor lovforslaget bør ændres. Det gælder især: Dobbeltbeskatning af kundernes pensionsmidler, der investeres i udenlandske aktiver Administration af kompensation for indeksobligationer og fast ejendom Afgrænsning og dokumentation af afgiftsgrundlaget I det følgende afsnit redegøres nærmere herfor. 1. Dobbeltbeskatning af kundernes pensionsmidler I medfør af lovforslaget vil den skat, som et pensionsinstitut betaler til udlandet af udenlandske investeringer, fremover ikke i alle tilfælde kunne fradrages i den samlede skattebetaling i Danmark. Der kan således opstå dobbeltbeskatning af kundernes investeringsafkast. Problemet opstår, fordi det formelt er pensionsselskabet, der ejer investeringsaktiverne og som betaler skatten til udlandet. Efter lovforslaget er det også pensionsselskabet, der alene kan opnå lempelse for udenlandske skatter. Men da det er kundernes pensionsmidler, der udgør langt størstedelen af kapitalen, og da det er kunderne, som pålægges langt den overvejende del af skattebetalingen i Danmark, er der risiko for, at lempelsen for skatter til udlandet ikke kan udnyttes, og der sker en dobbeltbeskatning af kundernes afkast. Samtidig er der risiko for en urimelig forskelsbehandling, da ikke alle selskaber - og hermed kunder - rammes på samme måde af de nye regler. Nogle selskaber - hovedsageligt livsforsikringsselskaber, der indgår i en koncern med bredere aktiviteter - vil have større muligheder for at foretage lempelse af udenlandske kildeskatter, end andre pensionskasser og livsforsikringsselskaber, der ikke indgår i en sambeskattet koncern. Et betydeligt antal kunder i kundeejede pensionsselskaber vil fremover lide væsentlige tab som følge af de nye regler. F&P skal på denne baggrund opfordre til, at der findes en løsning på denne problemstilling. 2. Kompensation for indeksobligationer og fast ejendom F&P kan støtte, at der ydes kompensation for det tab, som ophævelsen af afgiftsfriheden medfører i forhold til indeksobligationer og visse faste ejendomme. Det skal understreges, at de hidtidige afgiftsfritagelser ikke har været til fordel for pensionsordningerne, men i overensstemmelse med skiftende regeringers intentioner har ført til større investeringer i nybyggeri end der ellers ville være blevet gennemført. Kompensationsmodellen er dermed en nødvendig sikring af, at det ikke ender med at være pensionsopsparerne, der i sidste ende kommer til at betale for mange års bestræbelser på at fremme nybyggeriet. Da kunderne i sidste ende er med til at bære administrationsomkostningerne, bør det tilstræbes, at der udarbejdes en kompensationsmetode, der er så administrativ enkel som muligt. Den kompensationsmodel, der foreslås for kunder i livsforsikringsselskaber og pensionskasser, er unødigt kompliceret og forbundet med væsentlige administrative problemer. F&P foreslår, at kompensationsbeløbet kan indbetales direkte på kundernes pensionsordning, sådan som det allerede gælder for ordninger i pengeinstitutter, LD, ATP mv. Kun kunder i

3 Forsikring & Pension Side 3 livsforsikringsselskaber og pensionskasser skal ifølge lovforslaget have valgfrihed med hensyn til, hvordan kompensationsbeløbet skal udbetales. Det fremsatte lovforslag lægger op til, at kunden tilbydes 3 valgmuligheder. Det er en omstændelig og meget dyr måde at udbetale relativt små kompensationsbeløb på. Hvis kravet om valgfrihed fastholdes, foreslår F&P, at kunden alene tilbydes følgende valgmuligheder: 1. Indbetaling på den pensionsordning, hvorfra kompensationsbeløbet hidrører eller 2. kontant udbetaling. Endvidere foreslår F&P, at der i lighed med tidligere udkast indføres en bagatelgrænse for valgfrihed på kr. før beregning af skat. Beløb under denne grænse bør ikke være omfattet af valgfriheden, men skal indbetales direkte på den pensionsordning, som kompensationsbeløbet hidrører fra. Bagatelgrænsen er begrundet i, at omkostningerne ved kontantudbetalinger af beløb under bagatelgrænsen vil resultere i et meget begrænset kompensationsbeløb efter 60 pct. skat og omkostninger ved udbetaling. Endelig skal F&P foreslå, at kompensationsbeløb til personer, der ikke længere er kunde i det pågældende pensionsinstitut, udbetales via SKAT på baggrund af oplysninger fra det pågældende pensionsinstitut om kompensationsbeløbets størrelse og pensionsopsparerens CPR-nr. Begrundelsen herfor er, at det vil være omkostningsfuldt - i nogle situationer umuligt - for pensionsinstitutterne at fremskaffe de fornødne udbetalingsoplysninger på disse kunder. I en række arbejdsmarkedspensionsordninger vil udbetaling eller - såfremt det nuværende forslag fastholdes - overførsel til andre selskaber stride mod aftalegrundlaget for pensionsordningen. Der er således tale om, at lovforslaget griber ind i aftaleforholdet mellem arbejdsmarkedets parter. I relation til disse tilfælde efterlyses en stillingtagen til, om pensionsinstituttet er forpligtet til at tilbyde andet end det, som er foreneligt med aftalegrundlaget - dvs. direkte indsættelse af kompensationsbeløbet på den pensionsordning, hvorfra kompensationsbeløbet hidrører. I relation til beregningen af kompensationen for visse faste ejendomme lægges der i lovforslaget op til, at der skal tages udgangspunkt i ejendomsværdien pr. 31. december 2005, jf. 41, stk. 1. F&P finder, at der ligesom hvad angår kompensation for indeksobligationer, bør tages udgangspunkt i værdiansættelsen pr. 31. december Det er ulogisk, at de to kompensationsmodeller ikke tager udgangspunkt i samme værdiansættelsestidspunkt, og der ses ikke at være nogen begrundelse for, at der i forhold til kompensation for fast ejendom ikke også tages udgangspunkt i det seneste kendte værdiansættelsestidspunkt. Endvidere vil det være mere retvisende for angivelsen af det faktisk lidte tab, hvis værdiansættelsen pr. 31. december 2006 lægges til grund. I denne sammenhæng må F&P anfægte den i bemærkningerne til lovforslaget anførte betragtning om, at værdien ultimo 2006 kan "være påvirket af pensionsbranchens forventninger til virkningen af den fremtidige beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven og muligheden for kompensation herfor". Pensionsinstitutternes værdiansættelse af ejendomme (som af øvrige aktiver) er ikke tilfældig eller påvirket af skattemæssige forventninger. Pensionsinstitutterne skal følge reglerne i regnskabslovgivnin-

4 Forsikring & Pension Side 4 gen og den lovpligtige revision er myndighedernes sikkerhed for, at værdiansættelsen er retvisende. Yderligere har pensionsinstitutterne ganske enkelt ikke i relation til værdiansættelsen pr. 31. december 2006 været i stand til at forudse, at afgiftsophævelsen og en heraf affødt kompensation kunne blive en mulig konsekvens af EF-domstolens afgørelse. 3. Afgrænsning af afgiftsgrundlaget I relation til afgiftsgrundlaget rummer lovforslaget mange uafklarede problemstillinger. F&P har været i tæt dialog med Skatteministeriet herom. En tilfredsstillende og administrativ håndterbar afgrænsning er dog endnu ikke fundet. Der er derfor behov for en fortsættelse af drøftelserne med henblik på en hurtig afklaring af afgiftsgrundlaget. En præcis afgrænsning af afgiftsgrundlaget og klarhed over hvilken dokumentation, der er fornøden, er afgørende for, at de administrative byrder ved implementeringen af lovforslaget bliver begrænset. Som reglerne er formuleret vil kravet om sondring mellem på den ene side rentebonus og på den anden side risiko- og omkostningsbonus have en række negative konsekvenser. Det vil indskrænke mulighederne for at udjævne risiko- og omkostningsbonus over tid, og det vil vanskeliggøre den eksisterende praksis, hvor risiko- og omkostningsbonus fastlægges forud for det enkelte regnskabsår. Også bestemmelsen i 8, stk. 5, vil som den er udformet få uheldige konsekvenser. Med reglerne i 7 og 8, som er ændrede i forhold til de oprindelige lovudkast, vil alt investeringsafkast i danske forsikringsselskaber blive beskattet enten i selskabet eller hos kunden. På baggrund heraf bør afgrænsningen af renteafkastet, der beskattes i depoterne, kunne forenkles og gøre lettere at dokumentere. F&P skal opfordre til, at der udarbejdes klare og administrerbare retningslinjer for, hvorledes selskaberne kan dokumentere en korrekt beregning af afgiftsgrundlaget. Dette er en forudsætning for, at loven vil kunne administreres og virke i praksis med rimelig retssikkerhed for såvel de skattepligtige kunder som for de selskaber, der pålægges at beregne og tilbageholde skatten. F&P har noteret, at Skatteministeren i medfør af lovforslaget bemyndiges til at "fastsætte regler om opgørelsen af beskatningsgrundlaget og dokumentationskrav", jf. lovforslagets 4, stk. 7. F&P anerkender, at en bemyndigelse til skatteministeren kan være praktisk velbegrundet. Samtidig skal F&P påpege, at bemyndigelsen begrænses af grundloven, hvoraf det fremgår, at ingen skat kan opkræves uden lovhjemmel. Loven bør indeholde en klar afgrænsning af beskatningsgrundlaget, og F&P skal pege på muligheden for, at skatteministeren senere kan fremsætte ændringsforslag med tekniske og administrativt forenklende justeringer, hvis der skulle vise sig behov og mulighed herfor. 4. Administrative byrder På trods af at lovforslaget er tilpasset på væsentlige områder i forhold til tidligere lovudkast, er de administrative byrder forbundet med forslaget fortsat meget store for pensionsselskaberne. Lovforslaget vil kræve meget store omlægninger af selskabernes IT-systemer og andre

5 Forsikring & Pension Side 5 tekniske systemer, ændringer der vedrører de helt centrale systemer til opgørelse af kundernes pensioner. Fra anden side er det i høringsfasen blevet foreslået, at lovforslaget ikke må afstedkomme administrative byrder, som i sidste instans skal bæres af pensionsopsparerne, og at der derfor bør ydes kompensation. F&P er tilfreds med, at ikrafttrædelsen for danske pensionsinstitutter er udskudt til Det giver pensionsinstitutterne 2 år til at tilpasse sig de nye regler, hvilket er absolut nødvendigt. At ikrafttrædelsestidspunktet udskydes forandrer dog ikke ved de udfordringer pensionsinstitutterne står overfor. De administrative byrder er de samme, selv om der gives bedre til at gennemføre dem. Navnlig individualiseringen af pensionsafkastbeskatningen giver anledning til store administrative og tekniske problemstillinger. Derfor bør administrative hensyn i øvrigt veje tungt i overvejelserne om tilpasning af pensionsbeskatningsreglerne, ligesom der ved udformningen af fremtidige lovgivningsinitiativer bør tages højde for, at pensionsinstitutterne i de kommende år vil have meget begrænset kapacitet til at foretage yderligere omlægninger af deres systemer. Øvrige bemærkninger 5. Skattepligten 5.1. Fritagelse for afviklingskasser, lovforslagets 1, stk. 2, nr. 9 Det foreslås, at pensionskasser, der er etableret før den 11. oktober 2007, og hvor det fremgår af vedtægterne, at der ikke optages nye medlemmer, fortsat skal beskattes efter de hidtidige regler. Det forhold, at der ikke kan optages nye medlemmer i kasserne, er ikke i alle tilfælde reguleret i afviklingskassernes vedtægter. Derfor bør " men fremgår af vedtægterne, at", udgå af bestemmelsen. 6. Beskatningsgrundlaget 6.1. Definition af forsikringens depot I henhold til 4, stk. 2, opgøres forsikringens depot som "indbetalte forsikringspræmier med fradrag af omkostnings- og risikopræmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til aftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus, hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, jf. dog stk. 6, samt med fradrag af forsikringsudbetalinger". For at sikre klarhed om begreberne og overensstemmelse med Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser foreslås det, at depotet defineres på samme måde som i bekendtgørelsen, dvs. som den retrospektive hensættelse for hver livsforsikrings- og investeringskontrakt. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget og Skatteministeriets svar til F&P s høringssvar er de to begreber ikke fuldstændig identiske, men dette må bero på en misforståelse, idet F&P s

6 Forsikring & Pension Side 6 pointe vedrørende definitionen alene var, at ordlyden ikke var fuldstændig identisk. Det er imidlertid åbenlyst meningen, at de to begreber skal være sammenfaldende. Det bør således evt. fremgå af bemærkningerne, at de to begreber er identiske. Hertil kommer, at lovforslagets definition af depotet ikke er korrekt, idet der ikke er taget højde for, at der fremover eksplicit vil blive fratrukket PAL-skat i depotfremregningen. Endvidere bør der i depotet indgå overførsler fra særlige bonushensættelser i det omfang, at disse overførsler ikke er indregnet i den tilskrevne rentebonus. Disse sidste bemærkninger gælder naturligvis tilsvarende for den retrospektive hensættelse for hver livsforsikrings- og investeringskontrakt. F&P foreslår derfor følgende formulering: "Depotet opgøres som indbetalte præmier og overførsler fra særlige bonushensættelser med fradrag af udbetalte ydelser, betaling for omkostninger, skattebeløb betalt i medfør af denne lov, regulering for risiko og med tillæg af tilskrevet rente m.v. på den enkelte forsikring. Overførsler fra særlige bonushensættelser medregnes kun i det omfang, at de ikke er indregnet i den tilskrevne rente" Dokumentationskravet i relation til risiko- og omkostningsbonus, 4, stk. 3 Som tidligere omtalt bør der arbejdes for en klarere afgrænsning af indkomstbegreberne efter 4, 7 og 8. F&P frygter, at reglerne rummer så store fortolkningsmuligheder, at der vil være risiko for, at skattemyndighederne i nogle tilfælde vil tilsidesætte selskabernes skatteansættelser. Hvis det sker efter, at kunderne har fået tilskrevet rente og PAL-skatten er tilbageholdt, vil korrektionen i sig selv udgøre en tung administrativ byrde. Det bør derfor være muligt for selskabet at vælge at udrede den manglende skattebetaling, uden at det har konsekvens for den enkelte kunde. Hvis et selskab f.eks. har et negativt omkostningsresultat, bør den enkelte kundes depot og pensionsafkastskat kunne opgøres som om dokumentationskravet er løftet, mod at selskabet betaler pensionsafkastskat af omkostningsresultatet direkte over basiskapitalen Investeringsomkostningers påvirkning af beskatningsgrundlaget Det er i medfør af lovforslaget uklart, om investeringsomkostninger, der trækkes på depotniveau, skal medregnes i de omkostninger, der skal tillægges efter bestemmelsen. Det bør fremgå udtrykkeligt, at investeringsomkostninger ikke skal medregnes til disse omkostninger. I såvel den eksisterende pensionsafkastbeskatningslov som i lovforslaget gives der mulighed for fradrag for investeringsomkostninger på institutniveau. Dette bør også være muligt på individniveau. I modsat fald vil det modvirke bestræbelserne for større åbenhed og gennemsigtighed for investeringsomkostninger, idet der ellers skabes incitament til at modregne omkostninger i afkastet. Ideelt set bør det fremgå af loven, at investeringsomkostninger, der trækkes på depotniveau, ikke skal medregnes i de omkostninger, der skal tillægges efter 4, stk. 3. Det er ikke klart

7 Forsikring & Pension Side 7 med den nuværende formulering, om dette er tilfældet. Det bør så til gengæld rimeligvis tilføjes i 9, stk. 2, at der skal reguleres for de investeringsomkostninger, der er foretaget fradrag for på depoterne Beskatning af ufordelte midler/bonusreserver I henhold til 4, stk. 5, skal der til forsikringens depot ved indkomstårets udgang medregnes den andel af de ufordelte midler, som den skattepligtige (forsikringstageren) har ret til ved genkøb af forsikringen. For at skabe symmetri og undgå at de samme ufordelte midler beskattes flere gange, må der til forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse nødvendigvis også medregnes den tilsvarende andel. I henhold til 8 skal ændringen i ufordelte midler ligeledes beskattes. For at undgå dobbeltbeskatning af ændringen i ufordelte midler, som forsikringstageren har ret til ved genkøb, må det i 8 skulle præciseres, at den ændring i ufordelte midler, der er medregnet i medfør af 4, stk. 5, skal fraregnes i ændringen efter Gruppelivsforsikringer og syge-/ulykkesforsikringer Gruppelivsforsikringer og syge-/ulykkesforsikringer bør være undtaget fra beskatning. Det kan f.eks. ske ved: at der indsættes følgende tekst under bemærkningerne til 4: "Forsikringer uden egentlig opsparingsdepot er ikke omfattet af 4 og beskattes således ikke. 4 omfatter således ikke gruppelivsforsikringer og syge-/ulykkesforsikringer" 7. Institutbeskatning af kollektive reserver Lovforslaget imødekommer F&P's ønske om at undgå to forskellige skattesatser. F&P's har selv anvist den anvendte beskatningsmodel, uagtet at dette fører til, at udenlandske selskaber herved opnår en konkurrencefordel. At branchen accepterer denne forringede stilling i forhold til udlandet, bør følges op af en omtale i bemærkningerne om, at udviklingen vil blive fulgt, og initiativer truffet, hvis konkurrencefordelen skulle vise sig blive udnyttet i større omfang. F&P's væsentligste kommentarer vedrører imidlertid implementeringen af institutbeskatningen i lovforslaget PAL-pligtige pensionskasser og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber 7 F&P har tidligere påpeget, at nedbringelse af egenkapitalen i pensionskasser under afvikling, kan føre til dobbeltbeskatning. Denne problemstilling synes fortsat at eksistere Skattepligtige livsforsikringsselskaber, ufordelte midler 8, stk. 6 Ved opgørelsen af ufordelte midler i henhold til 8, skal livsforsikringsselskabet mv. se bort fra ufordelte midler, der er knyttet til en række nærmere angivne grupper af ikke PAL-pligtige ordninger, jf. stk. 6. Opregningen i stk. 6 er imidlertid ikke fyldestgørende. Følgende grupper af pensionsordninger er ikke anført, og bør derfor tilføjes oversigten: pensionsordninger omfattet af forslag til ændring af pensionsbeskatningsloven (L 9) 15 D (er fritaget for PAL, jf. PAL-lovforslagets 1, stk. 1, litra e)

8 Forsikring & Pension Side 8 pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningsloven 53 (pensionsordninger, hvor rentetilvæksten er skattepligtig indkomst for forsikringstageren) pensionsforpligtelser, som selskabet har overtaget i genforsikring (beskattes hos det afgivende selskab, jf. 6 i nuværende PAL-lov) pensionsordninger, der er tegnet i selskabets filial i udlandet, på Færøerne og Grønland, og hvis ejer er skattepligtig efter kildeskattelovens 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst er hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland (jf. 15, stk. 5, i den nuværende PAL-lov). 8. Opkrævning m.v Indeholdelse af PAL-skat, 21, stk.2 F&P skal foreslå, at der i relation til markedsrenteprodukter gives mulighed for en mere fleksibel indeholdelsesordning end den foreslåede i 21, stk. 2, således at forsikringsselskabet kan indeholde skatten efter tilskrivningen af investeringsafkastet til depotet. Indeholdelsen skal f.eks. ske senest 10 dage efter udløbet af indkomståret. Det skal bemærkes, at Skatteministeriet tidligere har oplyst, at forslaget var under overvejelse. Forslaget er imidlertid ikke blevet indarbejdet i lovforslaget. 9. Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v. F&P kan støtte, at overgangen til individuel beskatning for danske pensionsinstitutter i hovedreglen først sker med virkning fra 1. januar Det vil lette de væsentlige administrative og tekniske problemstillinger, der i høj grad er forbundet med lovændringen. På en række områder underlægges de danske pensionsinstitutter dog de nye regler langt tidligere. F.eks. skal pensionsinstitutterne inden den 31. marts 2008 havde udviklet systemer, der på kundeniveau kan administrere og beregne den kompensation, der er en konsekvens af afgiftsophævelsen for så vidt angår indeksobligationer og visse faste ejendomme. Det er ikke ganske klart i hvilken udstrækning danske pensionsinstitutter i øvrigt omfattes af de nye regler forud for 1. januar I den forbindelse skal F&P anmode om, at der udarbejdes en oversigt over de regler, der træder i kraft for danske pensionsinstitutter i En anden problemstilling i relation til lovforslaget ikrafttrædelse er ikrafttrædelsesbestemmelserne for personer, der er skattepligtige i medfør af kildeskattelovens 1 og som er hjemmehørende i Færøerne og Grønland. F&P læser lovforslaget således, at disse personer først underlægges de nye regler pr. 1. januar * * * Afslutningsvis skal det bemærkes, at med den stærkt komprimerede politiske proces, der lægges op til, vil der med stor sandsynlighed blive behov for at foretage tekniske tilpasninger - også efter vedtagelsen af L 10. Det er nødvendigt at sådanne tilpasninger sker hurtigst muligt, idet yderligere udskydelse af ikrafttræden ellers vil blive nødvendigt.

9 Forsikring & Pension Side 9 F&P stiller sig til rådighed, hvis der viser sig behov for at drøfte de rejste problemstillinger. Med venlig hilsen Lene Harkes Carsten Andersen

/Birgitte Christensen

/Birgitte Christensen Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven),

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og. (pensionsafkastbeskatningsloven), Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ny valgfri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over

Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008. Betænkning. over Skatteudvalget L 41 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) J.nr. 2008-321-0008 Dato: 5. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) Til udvalgets orientering

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven 2007/2 BTL 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. december 2007 Betænkning over Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Høring af forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven H137-10

Høring af forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven H137-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren Holger K. Nielsen Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 6. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Høringsudgave Den 29. august 2008

Skatteministeriet J. nr Høringsudgave Den 29. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-321-0010 Høringsudgave Den 29. august 2008 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Justeringer) 1 I pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.

Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast 8.11.2012 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven 2008/1 LSF 41 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-321-0010 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteminister (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2013 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Fra markedsafkast til kontorente

Fra markedsafkast til kontorente Fra markedsafkast til kontorente - 2016 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA, LR og LL - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 8 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 10-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således:

Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. Ændringer i ATP-loven: 17 r affattes således: Generelle bemærkninger: Mange steder i lovforslaget skrives ATP eller andre forkortelser. 1. Ændring af SUPP-ordningen tekst fra lovforslaget i høring (4. sept. 2012). Normalt skrives navne fuldt ud i

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven 1)

Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven 1) LBK nr 1126 af 10/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4452057 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1531 af 27/12/2014

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

FAQ OM MEDLEMSMIDLER

FAQ OM MEDLEMSMIDLER FAQ OM MEDLEMSMIDLER Indhold MEDLEMSMIDLER... 2 Hvilke pensionsordninger har MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvad er MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvor kommer MedlemsMidler

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 76 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 76 Folketinget Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-531 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 194 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 8 Offentligt 17. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere