GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN"

Transkript

1 GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

2 Revision 3 Dato Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder ved Hovedvejen Ref GV Projektforslag Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Resume 1 2. Indledning Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Kort Bebyggelse Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 2 3. Anlægsbeskrivelse Anlæggets hoveddisposition Udstrækning Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Tekniske specifikationer Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Projektets gennemførelse Tidsplan Anlægsudgifter Finansiering 4 4. Vurdering af projektet Driftsforhold Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger Øvrige miljøforhold Selskabsøkonomi for GV Følsomhedsvurdering Varmesalgets udvikling Variation i anlægsinvesteringer Variationer i lånerenten Variationer i tilslutning Selskabsøkonomi for HMN 9 5. Brugerforhold Nye kunder Lokalsamfundet Glostrup 11

4 BILAG Bilag 1 Kortbilag Bilag 2 Kundeliste Bilag 3 Tarif Bilag 4 Beregninger Bilag 5 Forudsætninger TABEL- OG FIGURFORTEGNELSE Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat... 6 Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente... 7 Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation... 8 Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif... 8 Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år ved fjernvarme Figur 5-2 Besparelse ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning Tabel 2-1 Potentielle kunder... 2 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov... 3

5 1 1. RESUME Glostrup Varme A/S, (GV), anmoder med dette projektforslag Glostrup Kommune om at ændre områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme i projektforslagets områder omkring Hovedvejen, som angivet på kortbilaget. Baggrunden er, at Glostrup Kommune i henhold til Varmeforsyningsloven skal arbejde med varmeplanlægning for at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter i samarbejde med berørte forsyningsselskaber. Klima- og Energiministeriet har således i brev af 29. januar 2009 anmodet alle kommuner om at genoptage arbejdet med varmeplanlægningen og især fremme konvertering fra naturgas til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Som led i dette arbejde har Glostrup Forsyning udarbejdet en udbygningsplan, som belyser disse muligheder i hele kommunen. Denne plan har været forelagt kommunalbestyrelsen, som har taget den til efterretning som et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Dette projektforslag omfatter ifølge udbygningsplanen nogle af de mest fordelagtige områder for konvertering til fjernvarme i områder omkring Hovedvejen. Der er omkring 120 større potentielle kunder i projektforslagets område med et samlet varmebehov på omtrent MWh. For at realisere projektforslaget skal Glostrup Varme investere 80 mio.kr i fjernvarmeledninger, understationer og forstærkning af pumper mv. på vekslerstationerne. Desuden skal VEKS investere 1 mio.kr for at opdimensionere vekslerstationen Vestervang. Glostrup Varme tilbyder kunderne at stå for hele konverteringen og afholde alle omkostninger til stikledninger, kundeinstallationer og afpropning af naturgasstik således, at alle kunder får gratis tilslutning. Til gengæld skal kunderne betale et tillæg til den normale tarif i form at en udbygningstarif over en periode på 15 år. Erfaringer fra andre selskaber viser, at det selv i erhvervsområder er muligt at opnå en meget høj starttilslutning med et sådant tilbud. Kundernes alternativ er som hovedregel at etablere en ny kondenserende naturgaskedel. Den økonomiske analyse viser, at projektforslaget har en samfundsøkonomisk gevinst på 26 mio.kr og en forrentning på 9 %, hvilket er end mindstekravet på 5 %. De selskabs- og brugerøkonomiske analyser i faste priser og med 4 % i kalkulationsrente viser: at projektet har en langsigtet gevinst for lokalsamfundet i Glostrup på ca. 104 mio.kr over en periode på 20 år og med indregning af scrapværdi. at denne gevinst i de første 20 år fordeles med en mindre gevinst på ca. 10 mio.kr til alle kunder opgjort i nutidsværdi, medens de nye kunder får en gevinst på 94 mio.kr. opgjort i nutidsværdi. Budgetfremskrivningen i løbende priser med 2 % inflation og en nominel lånerente på 4 % viser: at de nye kunder sparer op til 23 % på varmeregningen allerede det første år set i forhold til at skulle investere i en ny kondenserende kedel at der med en afskrivningsperiode på 20 år akkumuleres et underskud de første år således, at GV skal låne maksimalt op til ca. 74 mio.kr i at det akkumulerede underskud er afviklet i 2018, hvorefter driftsoverskud kan betales tilbage til forbrugerne - i alt svarende til en samlet akkumuleret værdi på ca. 20 mio.kr i løbende priser i 2031 at udbygningstariffen stort set dækker omkostningerne til at finansiere tilslutningen af nye kunder set i forhold til den nuværende tarif inden Projektforslaget og dets forudsætninger samt analyser er baseret på erfaringer fra lignende projekter i de seneste 5 år, herunder Vestforbrændings projekter. Variationsberegninger viser, at projektforslaget er rimelig robust over for ændrede forudsætninger.

6 2 2. Indledning 2.1 Formål Glostrup Varme A/S, GV, anmoder hermed Glostrup Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er med henvisning til GV's udbygningsplan udarbejdet for at fjernvarmeforsyne områder langs Hovedvejen, som i GV's udbygningsplan blev fundet egnet til fjernvarme. 2.2 Plangrundlag Områderne, der er omfattet af projektforslaget, er i Glostrup Kommunes varmeplan planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til et godkendt projekt. 2.3 Organisation GV er bygherre for at etablere fjernvarmeledninger i området. Desuden etablerer GV kundeinstallationer og er ansvarlig for driften af fjernvarmeforsyningen til og med kundeinstallationerne. VEKS og GV udvider hhv. primærsiden og sekundærsiden af vekslerstationerne Essedal og Vestervang, så de kan forsyne projektforslagets områder. GV bevarer spidslastcentralen på Essedal og stiller den til rådighed, så VEKS kan abonnere på dens kapacitet for at sikre nok kapacitet i VEKS's fjernvarmesystem. 2.4 Forundersøgelser Kort Der vedlægges kortbilag 1, som viser forsyningsområderne Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bebyggelser, som er vist på bilag 1. I tabellen nedenfor er angivet areal og forventet varmebehov for de 119 største kunder, som har et areal over 300 m 2. Dertil kommer enkelte mindre ejendomme. Glostrup Kommune Antal BBR areal Varmebehov Distrikter kunder m2 MWh kwh/m2 Distrikt A, Sydvestvej Distrikt B, Center + øst Distrikt C, Paul Bergsøes Vej Distrikt D, 5, Herstedsøstervej I alt Tabel 2-1 Potentielle kunder Arealafståelse og servitut Der skal etableres flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske gener ved at placere ledningerne i de befærdede veje. Der skal tinglyses servitut for distributionsledninger på private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden deklaration. Stikledninger, der kun er beliggende på den ejendom, som de forsyner, skal ikke pålægges servitut. 2.5 Myndigheder Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke Normer og standarder Projektets fjernvarmeledninger udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

7 3 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlæggets hoveddisposition Udstrækning På kortbilag 1 er vist de områder, der er omfattet af projektforslaget. Desuden er vist de eksisterende fjernvarmeledninger, som tilhører GV, i de tilgrænsende områder Kapacitet og belastningsforhold Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til MWh. GV kan forsyne bebyggelserne med den nødvendige kapacitet fra GV's eksisterende fjernvarmenet og fra de to vekslerstationer på Vestervang og Essedal, som VEKS og GV udvider. Fjernvarmenettet er forberedt til at kunne forsyne de afgrænsede områder med mindre bebyggelser og enfamiliehuse, som ligger indenfor projektforslagets forsyningsområde, samt tilgrænsende mindre områder med enfamiliehuse. Baggrunden er, at det kan blive aktuelt at udarbejde et projektforslag for disse områder på et senere tidspunkt, hvis der kan opnås høj tilslutning, og forudsætningerne udvikler sig i positiv retning for fjernvarmen. Fjernvarmenettet er desuden forberedt til at forsyne område 20 i udbygningsplanen, som er beliggende i Brøndby Kommune. Fjernvarmenettet er ikke forberedt til at forsyne områder syd for jernbanen, idet disse forudsættes forsynet fra Brøndby Fjernvarme Forsyningssikkerhed Området forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed som GV's øvrige kunder. 3.2 Tekniske specifikationer Dimensionering GV påregner, at behovet for ekstra kapacitet fra vekslerstationerne til nettet udgør ca. 15 MW, fordelt med ca. 7,5 MW på hver af de to vekslere, idet distrikt A og D forsynes fra Vestervang medens distrikt B og C forsynes fra Essedal. Kunder Tilslutning Tilsluttede kunder Distrikt I alt nye kunder Årsbehov An kunder An net Grundlast MWh % MWh MW MW MW 1 Distrikt A, Sydvestvej % ,0 6,9 3,2 1 Distrikt B, Center + øst % ,8 5,0 2,3 1 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej % ,7 2,1 1,0 1 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej % ,0 0,6 0,3 I alt % ,6 14,6 6,8 B og C fra Essedal ,6 7,2 3,3 A og D fra Vestervang ,1 7,4 3,4 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet i jord udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN 253.

8 4 3.3 Projektets gennemførelse Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: Marts 2012 April 2012 April 2012 Juni 2012 August 2012 Projektforslag sendes til Glostrup Kommune Projektforslag behandles politisk før høring Projektforslag sendes i høring Projektforslag behandles politisk for godkendelse Projektstart (tidligste) Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er i prisniveau 1. januar 2012 og ekskl. moms anslået til følgende: Inklusive opdimensionering: Fjernvarmeledning der etableres af GV Kundeinstallationer, der etableres af GV Forstærkning af vekslerstationer, der etableres af GV Forstærkning af vekslerstationer, der etableres af VEKS Investering i ny spidlastkapacitet I alt 62 mio.kr. 16 mio.kr. 2 mio.kr. 1 mio.kr. 0 mio.kr. 81 mio.kr Finansiering GV finansierer Kunderne finansierer VEKS finansierer I alt 80 mio.kr. 0 mio.kr 1 mio.kr 81 mio.kr Det bliver ikke nødvendigt at investere i yderligere spidslastkapacitet, idet der er kapacitet til rådighed, som ikke i dag indregnes i VEKS's spidslastkapacitet. Der er MW til rådighed på Essedal centralen, som kan holdes i beredskab ved fortsat vedligehold. Det antages i projektforslaget, at VEKS abonnerer på kapacitet fra denne central som minimum i den takt de nye kunder tilsluttes. Det svarer til 15 MW ved maksimal tilslutning.

9 5 4. Vurdering af projektet Siden varmeplanen for Glostrup Kommune blev udarbejdet for 20 år siden er mange forhold ændret, som betyder, at det bør overvejes at revurdere planerne og justere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas. Der kan bl.a. peges på følgende forhold: Der er siden Avedøreværkets blok 2 (AVV2) blev etableret, kommet et overskud af kraftvarmekapacitet, især i den vestlige del af CTR-VEKS systemet. GV's kunder har sparet på varmen, og returtemperaturen kan sænkes, så der i de kommende år vil være overskydende kapacitet i GVs forsyningsledninger. Regeringens udspil om at fremme vedvarende energi og reducere brugen af fossile brændsler gør ydermere projektet meget aktuelt. Projektet er foranlediget af, at GV og Glostrup Kommune har besluttet at arbejde videre med varmeplanlægningen og følge henstillingen fra Klima- og Energiministeren om at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter for at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Områderne i projektforslaget er blandt de områder, som er fundet egnede til fjernvarme i GV's udbygningsplan. 4.1 Driftsforhold De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra GV på samme vilkår som de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet, jf. dog tilbud om rabat ved tilslutning og et tidsbegrænset udbygningstillæg i tariffen, der modsvarer rabatten. 4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens metode for samfundsøkonomisk analyse indenfor energiområdet med tilhørende forudsætninger af april 2011, hvori bl.a. indgår oplysninger om: diskonteringsrente brændselspriser elpriser miljøomkostninger Med hensyn til den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR, er denne beregnet på grundlag af den marginale lastfordeling af varmen til en ekstra kunde i systemet i perioden Der er for kraftvarmeværker og spidslastcentraler beregnet en marginal produktionspris, som tager hensyn til de marginale driftsudgifter og energipriser iht. Energistyrelsens forudsætninger. Med hensyn til de lokale forudsætninger omkring brugeranlæg, har GV været i dialog med de største potentielle kunder svarende til ca. 30 % af markedet. Det specifikke varmebehov pr. BBR-areal for de resterende kunder er justeret på grundlag af de indsamlede data. De typiske større ældre naturgaskedler vil med fordel kunne udskiftes, hvis der kan opnås kondenserende drift. Derfor antages som reference til fjernvarmen, at kedlerne alternativt ville blive udskiftet samtidig med, at fjernvarmen etableres og, at der kan opnås en virkningsgrad på 95 %. Der regnes med Rambølls erfaringspriser for etablering af fjernvarme og alternative investeringer i naturgas, se bilag 4 og 5. Investeringer i fjernvarmeledninger, som er den mest betydende ud-

10 6 giftspost, tillægges et bidrag på 15 % til uforudsete udgifter og yderligere 15 % til projektering og administration, i alt. 32 %. Der indregnes et tilsvarende tillæg på 25 % til kundeinstallationer. Projektets forudsætninger for omkostninger og tilslutningstakt er baseret på erfaringer fra en række projekter, som Rambøll har gennemført i Hovedstadsregionen indenfor de seneste år, ikke mindst projekter for Vestbrænding. Den samfundsøkonomiske gevinst ved hele projektet er beregnet til 26 mio.kr i 2012 for en 20- årig tidshorisont med diskonteringsrenten 5 %, og den interne rente er 9 % Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 9% Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH 4 og N 2 O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17. Der henvises i øvrigt til bilag 3 med beregninger Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Det er desuden relevant at belyse konsekvensen for nationalregnskabet for CO 2 emission iht. Kyoto-protokollen. Dette regnskab indeholder den CO 2 emission, som ikke er underlagt kvoteregulering. I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug på ikke kvoteregulerede virksomheder til den kvoteregulerede fjernvarme. Det betyder, at CO 2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med ca tons/år. Samtidig øges CO 2 emissionen indenfor det kvoteregulerede marked med ca tons/år, så den samlede CO 2 reduktion for samfundet udgør ca tons/år. Denne reduktion er indregnet i samfundsøkonomien.

11 mio.kr. faste priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Selskabsøkonomi for GV Den selskabsøkonomiske analyse omfatter dels en nuværdiberegning i faste priser, dels en fremskrivning af budgettet i løbende priser for projektet alene (uden eksisterende kunder). Analyserne er baseret på GV's aftale med VEKS, herunder at der ikke beregnes fast afgift til VEKS for varme, der leveres til nye kunder, i de første 5 år. Der er regnet med en fremskrivning af VEKS budgetterede puljepris iht. VEKS udbygningsplan og VEKS forventede prisudvikling, som er oplyst af VEKS. Det antages som udgangspunkt, at GV's varmepris til nye og eksisterende og nye kunder følger den estimerede pris i GV's langtidsbudget af 20. februar Med hensyn til salgsprisen for varme til nye kunder er som udgangspunkt regnet med de nuværende tilslutningsvilkår med betaling af tilslutningsafgift iht. den nuværende tarif. Alle nye kunder får dog tilbud om 100 % rabat på tilslutningsafgift samt brugerinstallation, idet GV's samlede omkostninger til denne rabat modsvares af et tidsbegrænset udbygningstillæg til tariffen. Udbygningstillægget løber over 15 år fra det, år kunden er tilsluttet. Den økonomiske analyse i faste priser viser, at projektets selskabsøkonomiske gevinst for GV med disse forudsætninger over en 20-årig periode er 10 mio.kr. i faste priser og, at den interne forrentning er 6 % Den selskabsøkonomiske gevinst kommer både GV's nuværende og nye kunder til gode. Nedenstående figur viser udviklingen i selskabets investeringer og den selskabsøkonomiske gevinst i faste priser. Det ses, at nuværdien er positiv efter år Glostrup Varmes nettoinvesteringer og scrapværdi Akkumuleret nutidsværdi Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente I budgetfremskrivningen i løbende priser er forudsat 4 % i rente og 2 % i inflation (svarende til 2 % i realforrentning). Desuden forudsættes på den sikre side, at alle investeringer afskrives over 20 år, ligesom det antages, at der optages 20 årige serielån som således svarer til afskrivningerne. I nedenstående figur ses med disse forudsætninger den selskabsøkonomiske gevinst udtrykt som akkumuleret overskud i løbende priser. Det ses, at der akkumuleres et underskud i de første år, men at det vendes til et overskud inden år Det årlige positive overskud skal dog hvert år tilbagebetales til forbrugerne. Den akku-

12 mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN 8 mulerede gevinst på ca. 22 mio.kr i løbende priser i år 2031 er således et udtryk for værdien i 2031 af den samlede reduktion i varmeprisen for alle kunder. Analysen viser desuden, at GV skal låne maksimalt op til ca. 74 mio.kr i 2014 for at dække langsigtet gæld på 70 mio.kr og akkumuleret underskud på 4 mio.kr Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation GV's omkostninger ved at tilbyde gratis tilslutning i forhold til de nuværende vilkår for tilslutning udlignes som nævnt ved, at udbygningstariffen indenfor en periode på 15 år svarer til den udbygningsrabat, som GV yder de nye kunder. I den efterfølgende tabel ses udviklingen i finansieringen af denne rabat Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif Der er i analysen regnet med, at GV med disse vilkår for tilslutning kan opnå op til 90 % tilslutning i løbet af en 5-årig periode, hvorefter der regnes med uændret tilslutning. Denne forventning er baseret på erfaringer fra tilsvarende udbygning i lignende områder og med lignende tilbud, eksempelvis Vestforbrændings fjernvarmeudbygning. Samme tilslutningstakt ville næppe kunne opnås med de gældende vilkår for tilslutning.

13 9 4.4 Følsomhedsvurdering Varmesalgets udvikling Man kan forvente to modsat rettede udviklingstendenser i varmemarkedet. På den ene side vil forbrugerne spare på varmen. På den anden side vil forbrugerne spare på elforbruget, hvorved varmebehovet vokser og bebyggelserne vil desuden fortættes. Disse to forhold trækker i modsat retning. Hvis varmebehovet eksempelvis falder med ½ % om året, svarende til 10 % i 2031, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 7 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 2 mio.kr i faste priser Variation i anlægsinvesteringer En anden følsom parameter er anlægsinvesteringerne på fjernvarmeinstallationer og brugerinstallationer. Hvis investeringerne i fjernvarmenet stiger med 10 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 6 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 5 mio.kr i faste priser. Hvis investeringerne i fjernvarmebrugerinstallationer stiger med 30 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 1 mio.kr, den selskabsøkonomiske gevinst er uændret (idet stigningen kun berører udbygningstariffen), og den brugerøkonomiske gevinst falder med 1 mio.kr, idet omkostningerne til brugerinstallationer indgår i udbygningstariffen Variationer i lånerenten Hvis lånerenten vokser fra 4 % til 6 % med uændret inflation (svarende til 4 % i realforrentning), falder det akkumulerede overskud fra 22 mio.kr til -7 mio.kr i løbende priser. Hvis diskonteringsrenten sættes til 5 % i stedet for 4 %, falder den selskabsøkonomiske nuværdi fra 10 mio.kr til 4 mio.kr i faste priser, og gevinsten for lokalsamfundet falder fra 104 mio.kr til 90 mio.kr Variationer i tilslutning Hvis sluttilslutningen kun når op på 80 % efter 2017 frem for 90 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst fra 26 til 16 mio.kr. Tilsvarende falder gevinsten for selskabet med 7 mio.kr, og gevinsten for lokalsamfundet falder med 16 mio.kr. 4.5 Selskabsøkonomi for HMN HMN ønsker ikke at modtage kompensation for konvertering fra naturgas til fjernvarme. Hvis det bliver et lovkrav, at der skal betales kompensation til HMN, vil GV betale det aktuelle beløb. En eventuel kompensation ventes ikke at blive så stor, at den vil forrykke projektets økonomi for GV. Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. HMN opgør omkostninger til evt. afpropning af naturgasstik og opkræver dem hos kunderne. Beløbet udgør ca kr. for et enfamiliehus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres for et område. Det er anslået, at det samlede beløb udgør 0,7 mio.kr. Beløbet er inkluderet som en del af investering i at nedtage naturgasinstallation og etablere en fjernvarmeunit. Beløbet, der indgår i samfundsøkonomien, betales af kunderne, men kompenseres af GV som en del af rabatten ved tilslutningen.

14 10 5. Brugerforhold 5.1 Nye kunder Der er regnet med GV's fjernvarmetarif pr. 1. januar 2012, som forudsættes reguleret som nævnt ovenfor. Med hensyn til den alternative naturgaspris er udgangspunktet HMN's tarif fra februar 2012, og det er antaget, at denne pris stiger i faste priser med beløb, der svarer til stigningen i Energistyrelsens planlægningspris for naturgas til individuelle kunder. Brugerøkonomien er beregnet, dels som nuværdi af samtlige omkostninger i faste priser i en periode på 20 år, dels som første års udgift. Beregningerne i projektforslaget bekræfter, at der er god brugerøkonomi i at konvertere til fjernvarme allerede det første år. Nuværdigevinsten er anslået til 95 mio.kr. for tidshorisonten på 20 år forudsat, at udbygningstillægget afvikles efter 15 år og er neutralt på længere sigt. Dertil kommer, at de nye kunder også får del i selskabets samlede gevinst på lang sigt. Nedenstående tabeller viser økonomien det første år for fjernvarme og individuel forsyning. Glostrup Varme Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Nuværende tarif uden tilslutningsafgift Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh Afkøling oc Benyttelsestid h Kapacitet an bruger kw Stikledningsbidrag kr Byggemodningsbidrag kr Investeringsbidrag kr Tilslutningsafgift normal tarif kr Afprobning af gasstik kr Kundeinstallation i alt kr Omkostninger til fjernvarme normal tarif kr Udbygningsbidrag som finansieres over udbygningstarif kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering 4% 20 år 7,4% kr Fjernvarmeudgifter Udbygningstarif stk kr/stk/år Udbygningstillæg, fast afgift kr MWh kr/mwh Udbygningstillæg op til: kr Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse kr Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse 3 35 kr Udbygningstarif i alt kr Middelpris udbygningstarif kr./mwh Fast betaling til fjernvarmen 500,00 kr/stk/år kr Fast varmepris 240,00 kr/kw/år kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift uden rabat 360,00 kr./mwh kr Afkølingsrefusion afkøling >32 0,89 kr/gj/grc kr Afkølingsbidrag, afkøling <26 0,89 kr/gj/grc kr Årlig fjernvarmeudgift normal tarif kr Årlig fjernvarmepris i gennemsnit normal tarif kr./mwh Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstarif i alt kr Årlig fjernvarmeudgift i gennemsnit kr/mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/mwh Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygning kr Gennemsnitsomkostning normal tarif kr./mwh Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år ved fjernvarme

15 11 Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri eksempler Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Glostrup Varme kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe kr Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Årlig produktion på solvarme MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 83,3 16,7 2,3 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af 15 år 4% 9% kr Naturgaspris (HNG), februar 2012, incl distr. afgift, ekskl. moms pris m3 6,93 kr/m3 kr pris m3 6,87 kr/m3 kr pris m3 6,45 kr/m3 kr pris m3 6,20 kr/m3 kr Storkunde (estimat) 4,80 kr/m3 kr Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 6,79 6,89 6,93 Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift kr Variabel udgift, gas inkl. prod. 40 kr/mwh kr Variabel udgift, VP 60 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif % 31% 34% 48% 21% 29% 43% Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. % 23% 23% 22% 7% 8% 13% Besparelse ved fjernvarme 1. år, ny kedel, inkl. udb. kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, ny kedel inkl. udb. % 18% 16% -3% Figur 5-2 Besparelse ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning Det ses, at besparelsen det første år for typiske kunder, der alternativt skulle udskifte naturgasfyret, er ca. 23 % inkl. udbygningsbidrag og lidt over 30 %, når udbygningsbidraget ophører efter 15 år. For kunder, der allerede har investeret i en kondenserende kedel, vil der ikke indgå amortiseringsomkostninger til ny kedel i beregningen, og fordelen ved fjernvarme vil være tilsvarende mindre. Der vil dog stadig være en fordel for de større kunder på % ved at skifte til fjernvarme. For enfamiliehuse med ny kondenserende naturgaskedel eller for kunder, der har skiftet en varmepumpe, der fungerer godt, vil der dog ikke være nogen fordel ved at skifte til fjernvarme før end installationen er udtjent. Besparelsen ved at vælge fjernvarme til ny lavenergibebyggelse, der alternativt vil investere i en varmepumpe er ca. 10 %, under ideelle forhold for varmepumpen, men kan være væsentligt højere, hvis der er begrænset plads til jordslanger mv. 5.2 Lokalsamfundet Glostrup Den samlede nuværdigevinst for GV's eksisterende forbrugere og for de nye fjernvarmeforbrugerne i dette projektforslag er anslået til 104 mio.kr, fordelt med 10 mio.kr for GV (alle kunder) og 94 mio.kr for de nye kunder.

16 12 BILAG 1 KORTBILAG Signaturforklaring: De nuværende fjernvarmeområder og fjernvarmeledninger er markeret. Projektforslagsområdet, er opdelt i område A, B, C og D og viser de matrikler og ejendomme, som er omfattet af projektforslaget. Det nye fjernvarmenet, som er markeret med blåt, er omfattet af projektforslaget. Projektforslaget er forberedt til at kunne forsyne områderne 51-55, som er beliggende indenfor rammerne af områderne A, B og C.

17 13 BILAG 2 KUNDELISTE Kundeliste og matrikler, der forventes berørt af projektforslagets trace, fremgår af eksternt bilag

18 14 BILAG 3 TARIF Eksisterende tarif Tariffen for Glostrup Varmeforsyning findes på hjemmesiden

19 mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN 15 Udbygningstarif Det er antaget, at kunder i gennemsnit skulle betale tilslutningsbidrag iht. den eksisterende tarif som vist i neden stående tabel, i kr/ekskl. moms. Tilslutningsbidrag, ekskl. Moms Investeringsbidrag Etageboliger kr ,00 Rækkehuse kr ,00 Enfamiliehuse kr ,00 Erhvervsejendomme Pr påbegyndt 800 m2 kr ,00 Stikledning op til 13 m op til 28 mm kr Stikledning kr/m over 13 meter op til 28 mm 1.300,00 Stikledning over 28 mm efter beregning Antager pris i pct. af kundeinstall. 50% GV giver 100 % rabat på disse bidrag og opkræver i stedet en homogen udbygningstarif for alle nye kunder. Denne tarif fremgår af nedenstående tabel. Udbygningstarif for nye kunder Gældende Fjernvarmetarif, ekskl. Moms. Udbyg. tarif ja Løbetid for udbygningstarif år 15 Årligt fast abonnementsbidrag kr/måler/år 2.500,00 Årligt fast bidrag MWh Udbygningstillæg op til øvre grænse 1 50 kr/mwh 140,00 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse kr/mwh 70,00 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse kr/mwh 35,00 Udbygningstillæg fra grænse 3 til øvre grænse kr/mwh 0,00 Med denne tarif vil GV finansiere kundernes tilslutningsbidrag og fjernvarmeinstallationer over 15 år. Nedenstående figur viser udviklingen i denne finansiering Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif

20 16 BILAG 4 BEREGNINGER Beregninger fremgår af et eksternt beregningsbilag

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato 2013-06-05

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579

Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579 Høringsnotat om etablering af fjernvarme i Greve vest for motorvejen Sags nr. 2011-2895 Doc. Id. 2011-47579 Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr.

Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr. 1518 110540258324 Frederikssund Kommune Borgmesterkontoret Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Sagsnr. 14-02129 OB/Ins Den 29. juni 2015 Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 Dokumenttype Rapport udkast Dato Februar 2013 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 FORSLAG TIL STRATEGISK ENERGIPLAN 2013 1-81 Revision 1 Dato 2013-02-13 Udarbejdet af AD, BTT,

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 1 ad 1.1 Indstilling - gennemføre myndighedsbehandling 2 ad 3, side 6 3 ad 3, side 7 4 ad 3, side 7 5 ad 3,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk Næstved Varmeværk A.m.b.a. Tracégennemgang og anlægsbudget Beslutningsnotat August 2013 Udarbejdet af Aaen Rådgivende Ingeniører A/S for Næstved Varmeværk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Fjernvarmeforsyning af Kastrup / Neder Vindinge. Vordingborg Fjernvarme A/S

PROJEKTFORSLAG. Fjernvarmeforsyning af Kastrup / Neder Vindinge. Vordingborg Fjernvarme A/S Vordingborg Fjernvarme A/S Dato: 0.0.0 Udgave: B Projekt nr: 0000 Udarbejdet af: NTH PROJEKTFORSLAG Fjernvarmeforsyning af Kastrup / Neder Vindinge Vordingborg Fjernvarme A/S Forsyning af Kastrup og Neder

Læs mere