GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN"

Transkript

1 GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

2 Revision 3 Dato Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder ved Hovedvejen Ref GV Projektforslag Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Resume 1 2. Indledning Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Kort Bebyggelse Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 2 3. Anlægsbeskrivelse Anlæggets hoveddisposition Udstrækning Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Tekniske specifikationer Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Projektets gennemførelse Tidsplan Anlægsudgifter Finansiering 4 4. Vurdering af projektet Driftsforhold Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger Øvrige miljøforhold Selskabsøkonomi for GV Følsomhedsvurdering Varmesalgets udvikling Variation i anlægsinvesteringer Variationer i lånerenten Variationer i tilslutning Selskabsøkonomi for HMN 9 5. Brugerforhold Nye kunder Lokalsamfundet Glostrup 11

4 BILAG Bilag 1 Kortbilag Bilag 2 Kundeliste Bilag 3 Tarif Bilag 4 Beregninger Bilag 5 Forudsætninger TABEL- OG FIGURFORTEGNELSE Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat... 6 Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente... 7 Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation... 8 Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif... 8 Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år ved fjernvarme Figur 5-2 Besparelse ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning Tabel 2-1 Potentielle kunder... 2 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov... 3

5 1 1. RESUME Glostrup Varme A/S, (GV), anmoder med dette projektforslag Glostrup Kommune om at ændre områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme i projektforslagets områder omkring Hovedvejen, som angivet på kortbilaget. Baggrunden er, at Glostrup Kommune i henhold til Varmeforsyningsloven skal arbejde med varmeplanlægning for at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter i samarbejde med berørte forsyningsselskaber. Klima- og Energiministeriet har således i brev af 29. januar 2009 anmodet alle kommuner om at genoptage arbejdet med varmeplanlægningen og især fremme konvertering fra naturgas til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Som led i dette arbejde har Glostrup Forsyning udarbejdet en udbygningsplan, som belyser disse muligheder i hele kommunen. Denne plan har været forelagt kommunalbestyrelsen, som har taget den til efterretning som et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Dette projektforslag omfatter ifølge udbygningsplanen nogle af de mest fordelagtige områder for konvertering til fjernvarme i områder omkring Hovedvejen. Der er omkring 120 større potentielle kunder i projektforslagets område med et samlet varmebehov på omtrent MWh. For at realisere projektforslaget skal Glostrup Varme investere 80 mio.kr i fjernvarmeledninger, understationer og forstærkning af pumper mv. på vekslerstationerne. Desuden skal VEKS investere 1 mio.kr for at opdimensionere vekslerstationen Vestervang. Glostrup Varme tilbyder kunderne at stå for hele konverteringen og afholde alle omkostninger til stikledninger, kundeinstallationer og afpropning af naturgasstik således, at alle kunder får gratis tilslutning. Til gengæld skal kunderne betale et tillæg til den normale tarif i form at en udbygningstarif over en periode på 15 år. Erfaringer fra andre selskaber viser, at det selv i erhvervsområder er muligt at opnå en meget høj starttilslutning med et sådant tilbud. Kundernes alternativ er som hovedregel at etablere en ny kondenserende naturgaskedel. Den økonomiske analyse viser, at projektforslaget har en samfundsøkonomisk gevinst på 26 mio.kr og en forrentning på 9 %, hvilket er end mindstekravet på 5 %. De selskabs- og brugerøkonomiske analyser i faste priser og med 4 % i kalkulationsrente viser: at projektet har en langsigtet gevinst for lokalsamfundet i Glostrup på ca. 104 mio.kr over en periode på 20 år og med indregning af scrapværdi. at denne gevinst i de første 20 år fordeles med en mindre gevinst på ca. 10 mio.kr til alle kunder opgjort i nutidsværdi, medens de nye kunder får en gevinst på 94 mio.kr. opgjort i nutidsværdi. Budgetfremskrivningen i løbende priser med 2 % inflation og en nominel lånerente på 4 % viser: at de nye kunder sparer op til 23 % på varmeregningen allerede det første år set i forhold til at skulle investere i en ny kondenserende kedel at der med en afskrivningsperiode på 20 år akkumuleres et underskud de første år således, at GV skal låne maksimalt op til ca. 74 mio.kr i at det akkumulerede underskud er afviklet i 2018, hvorefter driftsoverskud kan betales tilbage til forbrugerne - i alt svarende til en samlet akkumuleret værdi på ca. 20 mio.kr i løbende priser i 2031 at udbygningstariffen stort set dækker omkostningerne til at finansiere tilslutningen af nye kunder set i forhold til den nuværende tarif inden Projektforslaget og dets forudsætninger samt analyser er baseret på erfaringer fra lignende projekter i de seneste 5 år, herunder Vestforbrændings projekter. Variationsberegninger viser, at projektforslaget er rimelig robust over for ændrede forudsætninger.

6 2 2. Indledning 2.1 Formål Glostrup Varme A/S, GV, anmoder hermed Glostrup Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er med henvisning til GV's udbygningsplan udarbejdet for at fjernvarmeforsyne områder langs Hovedvejen, som i GV's udbygningsplan blev fundet egnet til fjernvarme. 2.2 Plangrundlag Områderne, der er omfattet af projektforslaget, er i Glostrup Kommunes varmeplan planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til et godkendt projekt. 2.3 Organisation GV er bygherre for at etablere fjernvarmeledninger i området. Desuden etablerer GV kundeinstallationer og er ansvarlig for driften af fjernvarmeforsyningen til og med kundeinstallationerne. VEKS og GV udvider hhv. primærsiden og sekundærsiden af vekslerstationerne Essedal og Vestervang, så de kan forsyne projektforslagets områder. GV bevarer spidslastcentralen på Essedal og stiller den til rådighed, så VEKS kan abonnere på dens kapacitet for at sikre nok kapacitet i VEKS's fjernvarmesystem. 2.4 Forundersøgelser Kort Der vedlægges kortbilag 1, som viser forsyningsområderne Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bebyggelser, som er vist på bilag 1. I tabellen nedenfor er angivet areal og forventet varmebehov for de 119 største kunder, som har et areal over 300 m 2. Dertil kommer enkelte mindre ejendomme. Glostrup Kommune Antal BBR areal Varmebehov Distrikter kunder m2 MWh kwh/m2 Distrikt A, Sydvestvej Distrikt B, Center + øst Distrikt C, Paul Bergsøes Vej Distrikt D, 5, Herstedsøstervej I alt Tabel 2-1 Potentielle kunder Arealafståelse og servitut Der skal etableres flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske gener ved at placere ledningerne i de befærdede veje. Der skal tinglyses servitut for distributionsledninger på private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden deklaration. Stikledninger, der kun er beliggende på den ejendom, som de forsyner, skal ikke pålægges servitut. 2.5 Myndigheder Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke Normer og standarder Projektets fjernvarmeledninger udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

7 3 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlæggets hoveddisposition Udstrækning På kortbilag 1 er vist de områder, der er omfattet af projektforslaget. Desuden er vist de eksisterende fjernvarmeledninger, som tilhører GV, i de tilgrænsende områder Kapacitet og belastningsforhold Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til MWh. GV kan forsyne bebyggelserne med den nødvendige kapacitet fra GV's eksisterende fjernvarmenet og fra de to vekslerstationer på Vestervang og Essedal, som VEKS og GV udvider. Fjernvarmenettet er forberedt til at kunne forsyne de afgrænsede områder med mindre bebyggelser og enfamiliehuse, som ligger indenfor projektforslagets forsyningsområde, samt tilgrænsende mindre områder med enfamiliehuse. Baggrunden er, at det kan blive aktuelt at udarbejde et projektforslag for disse områder på et senere tidspunkt, hvis der kan opnås høj tilslutning, og forudsætningerne udvikler sig i positiv retning for fjernvarmen. Fjernvarmenettet er desuden forberedt til at forsyne område 20 i udbygningsplanen, som er beliggende i Brøndby Kommune. Fjernvarmenettet er ikke forberedt til at forsyne områder syd for jernbanen, idet disse forudsættes forsynet fra Brøndby Fjernvarme Forsyningssikkerhed Området forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed som GV's øvrige kunder. 3.2 Tekniske specifikationer Dimensionering GV påregner, at behovet for ekstra kapacitet fra vekslerstationerne til nettet udgør ca. 15 MW, fordelt med ca. 7,5 MW på hver af de to vekslere, idet distrikt A og D forsynes fra Vestervang medens distrikt B og C forsynes fra Essedal. Kunder Tilslutning Tilsluttede kunder Distrikt I alt nye kunder Årsbehov An kunder An net Grundlast MWh % MWh MW MW MW 1 Distrikt A, Sydvestvej % ,0 6,9 3,2 1 Distrikt B, Center + øst % ,8 5,0 2,3 1 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej % ,7 2,1 1,0 1 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej % ,0 0,6 0,3 I alt % ,6 14,6 6,8 B og C fra Essedal ,6 7,2 3,3 A og D fra Vestervang ,1 7,4 3,4 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet i jord udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN 253.

8 4 3.3 Projektets gennemførelse Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: Marts 2012 April 2012 April 2012 Juni 2012 August 2012 Projektforslag sendes til Glostrup Kommune Projektforslag behandles politisk før høring Projektforslag sendes i høring Projektforslag behandles politisk for godkendelse Projektstart (tidligste) Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er i prisniveau 1. januar 2012 og ekskl. moms anslået til følgende: Inklusive opdimensionering: Fjernvarmeledning der etableres af GV Kundeinstallationer, der etableres af GV Forstærkning af vekslerstationer, der etableres af GV Forstærkning af vekslerstationer, der etableres af VEKS Investering i ny spidlastkapacitet I alt 62 mio.kr. 16 mio.kr. 2 mio.kr. 1 mio.kr. 0 mio.kr. 81 mio.kr Finansiering GV finansierer Kunderne finansierer VEKS finansierer I alt 80 mio.kr. 0 mio.kr 1 mio.kr 81 mio.kr Det bliver ikke nødvendigt at investere i yderligere spidslastkapacitet, idet der er kapacitet til rådighed, som ikke i dag indregnes i VEKS's spidslastkapacitet. Der er MW til rådighed på Essedal centralen, som kan holdes i beredskab ved fortsat vedligehold. Det antages i projektforslaget, at VEKS abonnerer på kapacitet fra denne central som minimum i den takt de nye kunder tilsluttes. Det svarer til 15 MW ved maksimal tilslutning.

9 5 4. Vurdering af projektet Siden varmeplanen for Glostrup Kommune blev udarbejdet for 20 år siden er mange forhold ændret, som betyder, at det bør overvejes at revurdere planerne og justere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas. Der kan bl.a. peges på følgende forhold: Der er siden Avedøreværkets blok 2 (AVV2) blev etableret, kommet et overskud af kraftvarmekapacitet, især i den vestlige del af CTR-VEKS systemet. GV's kunder har sparet på varmen, og returtemperaturen kan sænkes, så der i de kommende år vil være overskydende kapacitet i GVs forsyningsledninger. Regeringens udspil om at fremme vedvarende energi og reducere brugen af fossile brændsler gør ydermere projektet meget aktuelt. Projektet er foranlediget af, at GV og Glostrup Kommune har besluttet at arbejde videre med varmeplanlægningen og følge henstillingen fra Klima- og Energiministeren om at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter for at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Områderne i projektforslaget er blandt de områder, som er fundet egnede til fjernvarme i GV's udbygningsplan. 4.1 Driftsforhold De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra GV på samme vilkår som de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet, jf. dog tilbud om rabat ved tilslutning og et tidsbegrænset udbygningstillæg i tariffen, der modsvarer rabatten. 4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens metode for samfundsøkonomisk analyse indenfor energiområdet med tilhørende forudsætninger af april 2011, hvori bl.a. indgår oplysninger om: diskonteringsrente brændselspriser elpriser miljøomkostninger Med hensyn til den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR, er denne beregnet på grundlag af den marginale lastfordeling af varmen til en ekstra kunde i systemet i perioden Der er for kraftvarmeværker og spidslastcentraler beregnet en marginal produktionspris, som tager hensyn til de marginale driftsudgifter og energipriser iht. Energistyrelsens forudsætninger. Med hensyn til de lokale forudsætninger omkring brugeranlæg, har GV været i dialog med de største potentielle kunder svarende til ca. 30 % af markedet. Det specifikke varmebehov pr. BBR-areal for de resterende kunder er justeret på grundlag af de indsamlede data. De typiske større ældre naturgaskedler vil med fordel kunne udskiftes, hvis der kan opnås kondenserende drift. Derfor antages som reference til fjernvarmen, at kedlerne alternativt ville blive udskiftet samtidig med, at fjernvarmen etableres og, at der kan opnås en virkningsgrad på 95 %. Der regnes med Rambølls erfaringspriser for etablering af fjernvarme og alternative investeringer i naturgas, se bilag 4 og 5. Investeringer i fjernvarmeledninger, som er den mest betydende ud-

10 6 giftspost, tillægges et bidrag på 15 % til uforudsete udgifter og yderligere 15 % til projektering og administration, i alt. 32 %. Der indregnes et tilsvarende tillæg på 25 % til kundeinstallationer. Projektets forudsætninger for omkostninger og tilslutningstakt er baseret på erfaringer fra en række projekter, som Rambøll har gennemført i Hovedstadsregionen indenfor de seneste år, ikke mindst projekter for Vestbrænding. Den samfundsøkonomiske gevinst ved hele projektet er beregnet til 26 mio.kr i 2012 for en 20- årig tidshorisont med diskonteringsrenten 5 %, og den interne rente er 9 % Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 9% Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH 4 og N 2 O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17. Der henvises i øvrigt til bilag 3 med beregninger Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Det er desuden relevant at belyse konsekvensen for nationalregnskabet for CO 2 emission iht. Kyoto-protokollen. Dette regnskab indeholder den CO 2 emission, som ikke er underlagt kvoteregulering. I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug på ikke kvoteregulerede virksomheder til den kvoteregulerede fjernvarme. Det betyder, at CO 2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med ca tons/år. Samtidig øges CO 2 emissionen indenfor det kvoteregulerede marked med ca tons/år, så den samlede CO 2 reduktion for samfundet udgør ca tons/år. Denne reduktion er indregnet i samfundsøkonomien.

11 mio.kr. faste priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Selskabsøkonomi for GV Den selskabsøkonomiske analyse omfatter dels en nuværdiberegning i faste priser, dels en fremskrivning af budgettet i løbende priser for projektet alene (uden eksisterende kunder). Analyserne er baseret på GV's aftale med VEKS, herunder at der ikke beregnes fast afgift til VEKS for varme, der leveres til nye kunder, i de første 5 år. Der er regnet med en fremskrivning af VEKS budgetterede puljepris iht. VEKS udbygningsplan og VEKS forventede prisudvikling, som er oplyst af VEKS. Det antages som udgangspunkt, at GV's varmepris til nye og eksisterende og nye kunder følger den estimerede pris i GV's langtidsbudget af 20. februar Med hensyn til salgsprisen for varme til nye kunder er som udgangspunkt regnet med de nuværende tilslutningsvilkår med betaling af tilslutningsafgift iht. den nuværende tarif. Alle nye kunder får dog tilbud om 100 % rabat på tilslutningsafgift samt brugerinstallation, idet GV's samlede omkostninger til denne rabat modsvares af et tidsbegrænset udbygningstillæg til tariffen. Udbygningstillægget løber over 15 år fra det, år kunden er tilsluttet. Den økonomiske analyse i faste priser viser, at projektets selskabsøkonomiske gevinst for GV med disse forudsætninger over en 20-årig periode er 10 mio.kr. i faste priser og, at den interne forrentning er 6 % Den selskabsøkonomiske gevinst kommer både GV's nuværende og nye kunder til gode. Nedenstående figur viser udviklingen i selskabets investeringer og den selskabsøkonomiske gevinst i faste priser. Det ses, at nuværdien er positiv efter år Glostrup Varmes nettoinvesteringer og scrapværdi Akkumuleret nutidsværdi Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente I budgetfremskrivningen i løbende priser er forudsat 4 % i rente og 2 % i inflation (svarende til 2 % i realforrentning). Desuden forudsættes på den sikre side, at alle investeringer afskrives over 20 år, ligesom det antages, at der optages 20 årige serielån som således svarer til afskrivningerne. I nedenstående figur ses med disse forudsætninger den selskabsøkonomiske gevinst udtrykt som akkumuleret overskud i løbende priser. Det ses, at der akkumuleres et underskud i de første år, men at det vendes til et overskud inden år Det årlige positive overskud skal dog hvert år tilbagebetales til forbrugerne. Den akku-

12 mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN 8 mulerede gevinst på ca. 22 mio.kr i løbende priser i år 2031 er således et udtryk for værdien i 2031 af den samlede reduktion i varmeprisen for alle kunder. Analysen viser desuden, at GV skal låne maksimalt op til ca. 74 mio.kr i 2014 for at dække langsigtet gæld på 70 mio.kr og akkumuleret underskud på 4 mio.kr Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation GV's omkostninger ved at tilbyde gratis tilslutning i forhold til de nuværende vilkår for tilslutning udlignes som nævnt ved, at udbygningstariffen indenfor en periode på 15 år svarer til den udbygningsrabat, som GV yder de nye kunder. I den efterfølgende tabel ses udviklingen i finansieringen af denne rabat Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif Der er i analysen regnet med, at GV med disse vilkår for tilslutning kan opnå op til 90 % tilslutning i løbet af en 5-årig periode, hvorefter der regnes med uændret tilslutning. Denne forventning er baseret på erfaringer fra tilsvarende udbygning i lignende områder og med lignende tilbud, eksempelvis Vestforbrændings fjernvarmeudbygning. Samme tilslutningstakt ville næppe kunne opnås med de gældende vilkår for tilslutning.

13 9 4.4 Følsomhedsvurdering Varmesalgets udvikling Man kan forvente to modsat rettede udviklingstendenser i varmemarkedet. På den ene side vil forbrugerne spare på varmen. På den anden side vil forbrugerne spare på elforbruget, hvorved varmebehovet vokser og bebyggelserne vil desuden fortættes. Disse to forhold trækker i modsat retning. Hvis varmebehovet eksempelvis falder med ½ % om året, svarende til 10 % i 2031, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 7 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 2 mio.kr i faste priser Variation i anlægsinvesteringer En anden følsom parameter er anlægsinvesteringerne på fjernvarmeinstallationer og brugerinstallationer. Hvis investeringerne i fjernvarmenet stiger med 10 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 6 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 5 mio.kr i faste priser. Hvis investeringerne i fjernvarmebrugerinstallationer stiger med 30 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 1 mio.kr, den selskabsøkonomiske gevinst er uændret (idet stigningen kun berører udbygningstariffen), og den brugerøkonomiske gevinst falder med 1 mio.kr, idet omkostningerne til brugerinstallationer indgår i udbygningstariffen Variationer i lånerenten Hvis lånerenten vokser fra 4 % til 6 % med uændret inflation (svarende til 4 % i realforrentning), falder det akkumulerede overskud fra 22 mio.kr til -7 mio.kr i løbende priser. Hvis diskonteringsrenten sættes til 5 % i stedet for 4 %, falder den selskabsøkonomiske nuværdi fra 10 mio.kr til 4 mio.kr i faste priser, og gevinsten for lokalsamfundet falder fra 104 mio.kr til 90 mio.kr Variationer i tilslutning Hvis sluttilslutningen kun når op på 80 % efter 2017 frem for 90 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst fra 26 til 16 mio.kr. Tilsvarende falder gevinsten for selskabet med 7 mio.kr, og gevinsten for lokalsamfundet falder med 16 mio.kr. 4.5 Selskabsøkonomi for HMN HMN ønsker ikke at modtage kompensation for konvertering fra naturgas til fjernvarme. Hvis det bliver et lovkrav, at der skal betales kompensation til HMN, vil GV betale det aktuelle beløb. En eventuel kompensation ventes ikke at blive så stor, at den vil forrykke projektets økonomi for GV. Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. HMN opgør omkostninger til evt. afpropning af naturgasstik og opkræver dem hos kunderne. Beløbet udgør ca kr. for et enfamiliehus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres for et område. Det er anslået, at det samlede beløb udgør 0,7 mio.kr. Beløbet er inkluderet som en del af investering i at nedtage naturgasinstallation og etablere en fjernvarmeunit. Beløbet, der indgår i samfundsøkonomien, betales af kunderne, men kompenseres af GV som en del af rabatten ved tilslutningen.

14 10 5. Brugerforhold 5.1 Nye kunder Der er regnet med GV's fjernvarmetarif pr. 1. januar 2012, som forudsættes reguleret som nævnt ovenfor. Med hensyn til den alternative naturgaspris er udgangspunktet HMN's tarif fra februar 2012, og det er antaget, at denne pris stiger i faste priser med beløb, der svarer til stigningen i Energistyrelsens planlægningspris for naturgas til individuelle kunder. Brugerøkonomien er beregnet, dels som nuværdi af samtlige omkostninger i faste priser i en periode på 20 år, dels som første års udgift. Beregningerne i projektforslaget bekræfter, at der er god brugerøkonomi i at konvertere til fjernvarme allerede det første år. Nuværdigevinsten er anslået til 95 mio.kr. for tidshorisonten på 20 år forudsat, at udbygningstillægget afvikles efter 15 år og er neutralt på længere sigt. Dertil kommer, at de nye kunder også får del i selskabets samlede gevinst på lang sigt. Nedenstående tabeller viser økonomien det første år for fjernvarme og individuel forsyning. Glostrup Varme Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Nuværende tarif uden tilslutningsafgift Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh Afkøling oc Benyttelsestid h Kapacitet an bruger kw Stikledningsbidrag kr Byggemodningsbidrag kr Investeringsbidrag kr Tilslutningsafgift normal tarif kr Afprobning af gasstik kr Kundeinstallation i alt kr Omkostninger til fjernvarme normal tarif kr Udbygningsbidrag som finansieres over udbygningstarif kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering 4% 20 år 7,4% kr Fjernvarmeudgifter Udbygningstarif stk kr/stk/år Udbygningstillæg, fast afgift kr MWh kr/mwh Udbygningstillæg op til: kr Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse kr Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse 3 35 kr Udbygningstarif i alt kr Middelpris udbygningstarif kr./mwh Fast betaling til fjernvarmen 500,00 kr/stk/år kr Fast varmepris 240,00 kr/kw/år kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift uden rabat 360,00 kr./mwh kr Afkølingsrefusion afkøling >32 0,89 kr/gj/grc kr Afkølingsbidrag, afkøling <26 0,89 kr/gj/grc kr Årlig fjernvarmeudgift normal tarif kr Årlig fjernvarmepris i gennemsnit normal tarif kr./mwh Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstarif i alt kr Årlig fjernvarmeudgift i gennemsnit kr/mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/mwh Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygning kr Gennemsnitsomkostning normal tarif kr./mwh Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år ved fjernvarme

15 11 Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri eksempler Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Glostrup Varme kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe kr Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Årlig produktion på solvarme MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 83,3 16,7 2,3 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af 15 år 4% 9% kr Naturgaspris (HNG), februar 2012, incl distr. afgift, ekskl. moms pris m3 6,93 kr/m3 kr pris m3 6,87 kr/m3 kr pris m3 6,45 kr/m3 kr pris m3 6,20 kr/m3 kr Storkunde (estimat) 4,80 kr/m3 kr Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 6,79 6,89 6,93 Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift kr Variabel udgift, gas inkl. prod. 40 kr/mwh kr Variabel udgift, VP 60 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif % 31% 34% 48% 21% 29% 43% Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. % 23% 23% 22% 7% 8% 13% Besparelse ved fjernvarme 1. år, ny kedel, inkl. udb. kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, ny kedel inkl. udb. % 18% 16% -3% Figur 5-2 Besparelse ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning Det ses, at besparelsen det første år for typiske kunder, der alternativt skulle udskifte naturgasfyret, er ca. 23 % inkl. udbygningsbidrag og lidt over 30 %, når udbygningsbidraget ophører efter 15 år. For kunder, der allerede har investeret i en kondenserende kedel, vil der ikke indgå amortiseringsomkostninger til ny kedel i beregningen, og fordelen ved fjernvarme vil være tilsvarende mindre. Der vil dog stadig være en fordel for de større kunder på % ved at skifte til fjernvarme. For enfamiliehuse med ny kondenserende naturgaskedel eller for kunder, der har skiftet en varmepumpe, der fungerer godt, vil der dog ikke være nogen fordel ved at skifte til fjernvarme før end installationen er udtjent. Besparelsen ved at vælge fjernvarme til ny lavenergibebyggelse, der alternativt vil investere i en varmepumpe er ca. 10 %, under ideelle forhold for varmepumpen, men kan være væsentligt højere, hvis der er begrænset plads til jordslanger mv. 5.2 Lokalsamfundet Glostrup Den samlede nuværdigevinst for GV's eksisterende forbrugere og for de nye fjernvarmeforbrugerne i dette projektforslag er anslået til 104 mio.kr, fordelt med 10 mio.kr for GV (alle kunder) og 94 mio.kr for de nye kunder.

16 12 BILAG 1 KORTBILAG Signaturforklaring: De nuværende fjernvarmeområder og fjernvarmeledninger er markeret. Projektforslagsområdet, er opdelt i område A, B, C og D og viser de matrikler og ejendomme, som er omfattet af projektforslaget. Det nye fjernvarmenet, som er markeret med blåt, er omfattet af projektforslaget. Projektforslaget er forberedt til at kunne forsyne områderne 51-55, som er beliggende indenfor rammerne af områderne A, B og C.

17 13 BILAG 2 KUNDELISTE Kundeliste og matrikler, der forventes berørt af projektforslagets trace, fremgår af eksternt bilag

18 14 BILAG 3 TARIF Eksisterende tarif Tariffen for Glostrup Varmeforsyning findes på hjemmesiden

19 mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN 15 Udbygningstarif Det er antaget, at kunder i gennemsnit skulle betale tilslutningsbidrag iht. den eksisterende tarif som vist i neden stående tabel, i kr/ekskl. moms. Tilslutningsbidrag, ekskl. Moms Investeringsbidrag Etageboliger kr ,00 Rækkehuse kr ,00 Enfamiliehuse kr ,00 Erhvervsejendomme Pr påbegyndt 800 m2 kr ,00 Stikledning op til 13 m op til 28 mm kr Stikledning kr/m over 13 meter op til 28 mm 1.300,00 Stikledning over 28 mm efter beregning Antager pris i pct. af kundeinstall. 50% GV giver 100 % rabat på disse bidrag og opkræver i stedet en homogen udbygningstarif for alle nye kunder. Denne tarif fremgår af nedenstående tabel. Udbygningstarif for nye kunder Gældende Fjernvarmetarif, ekskl. Moms. Udbyg. tarif ja Løbetid for udbygningstarif år 15 Årligt fast abonnementsbidrag kr/måler/år 2.500,00 Årligt fast bidrag MWh Udbygningstillæg op til øvre grænse 1 50 kr/mwh 140,00 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse kr/mwh 70,00 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse kr/mwh 35,00 Udbygningstillæg fra grænse 3 til øvre grænse kr/mwh 0,00 Med denne tarif vil GV finansiere kundernes tilslutningsbidrag og fjernvarmeinstallationer over 15 år. Nedenstående figur viser udviklingen i denne finansiering Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif

20 16 BILAG 4 BEREGNINGER Beregninger fremgår af et eksternt beregningsbilag

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere