GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN"

Transkript

1 GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

2 Revision 3 Dato Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder ved Hovedvejen Ref GV Projektforslag Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Resume 1 2. Indledning Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Kort Bebyggelse Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 2 3. Anlægsbeskrivelse Anlæggets hoveddisposition Udstrækning Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Tekniske specifikationer Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Projektets gennemførelse Tidsplan Anlægsudgifter Finansiering 4 4. Vurdering af projektet Driftsforhold Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger Øvrige miljøforhold Selskabsøkonomi for GV Følsomhedsvurdering Varmesalgets udvikling Variation i anlægsinvesteringer Variationer i lånerenten Variationer i tilslutning Selskabsøkonomi for HMN 9 5. Brugerforhold Nye kunder Lokalsamfundet Glostrup 11

4 BILAG Bilag 1 Kortbilag Bilag 2 Kundeliste Bilag 3 Tarif Bilag 4 Beregninger Bilag 5 Forudsætninger TABEL- OG FIGURFORTEGNELSE Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat... 6 Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente... 7 Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation... 8 Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif... 8 Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år ved fjernvarme Figur 5-2 Besparelse ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning Tabel 2-1 Potentielle kunder... 2 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov... 3

5 1 1. RESUME Glostrup Varme A/S, (GV), anmoder med dette projektforslag Glostrup Kommune om at ændre områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme i projektforslagets områder omkring Hovedvejen, som angivet på kortbilaget. Baggrunden er, at Glostrup Kommune i henhold til Varmeforsyningsloven skal arbejde med varmeplanlægning for at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter i samarbejde med berørte forsyningsselskaber. Klima- og Energiministeriet har således i brev af 29. januar 2009 anmodet alle kommuner om at genoptage arbejdet med varmeplanlægningen og især fremme konvertering fra naturgas til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Som led i dette arbejde har Glostrup Forsyning udarbejdet en udbygningsplan, som belyser disse muligheder i hele kommunen. Denne plan har været forelagt kommunalbestyrelsen, som har taget den til efterretning som et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Dette projektforslag omfatter ifølge udbygningsplanen nogle af de mest fordelagtige områder for konvertering til fjernvarme i områder omkring Hovedvejen. Der er omkring 120 større potentielle kunder i projektforslagets område med et samlet varmebehov på omtrent MWh. For at realisere projektforslaget skal Glostrup Varme investere 80 mio.kr i fjernvarmeledninger, understationer og forstærkning af pumper mv. på vekslerstationerne. Desuden skal VEKS investere 1 mio.kr for at opdimensionere vekslerstationen Vestervang. Glostrup Varme tilbyder kunderne at stå for hele konverteringen og afholde alle omkostninger til stikledninger, kundeinstallationer og afpropning af naturgasstik således, at alle kunder får gratis tilslutning. Til gengæld skal kunderne betale et tillæg til den normale tarif i form at en udbygningstarif over en periode på 15 år. Erfaringer fra andre selskaber viser, at det selv i erhvervsområder er muligt at opnå en meget høj starttilslutning med et sådant tilbud. Kundernes alternativ er som hovedregel at etablere en ny kondenserende naturgaskedel. Den økonomiske analyse viser, at projektforslaget har en samfundsøkonomisk gevinst på 26 mio.kr og en forrentning på 9 %, hvilket er end mindstekravet på 5 %. De selskabs- og brugerøkonomiske analyser i faste priser og med 4 % i kalkulationsrente viser: at projektet har en langsigtet gevinst for lokalsamfundet i Glostrup på ca. 104 mio.kr over en periode på 20 år og med indregning af scrapværdi. at denne gevinst i de første 20 år fordeles med en mindre gevinst på ca. 10 mio.kr til alle kunder opgjort i nutidsværdi, medens de nye kunder får en gevinst på 94 mio.kr. opgjort i nutidsværdi. Budgetfremskrivningen i løbende priser med 2 % inflation og en nominel lånerente på 4 % viser: at de nye kunder sparer op til 23 % på varmeregningen allerede det første år set i forhold til at skulle investere i en ny kondenserende kedel at der med en afskrivningsperiode på 20 år akkumuleres et underskud de første år således, at GV skal låne maksimalt op til ca. 74 mio.kr i at det akkumulerede underskud er afviklet i 2018, hvorefter driftsoverskud kan betales tilbage til forbrugerne - i alt svarende til en samlet akkumuleret værdi på ca. 20 mio.kr i løbende priser i 2031 at udbygningstariffen stort set dækker omkostningerne til at finansiere tilslutningen af nye kunder set i forhold til den nuværende tarif inden Projektforslaget og dets forudsætninger samt analyser er baseret på erfaringer fra lignende projekter i de seneste 5 år, herunder Vestforbrændings projekter. Variationsberegninger viser, at projektforslaget er rimelig robust over for ændrede forudsætninger.

6 2 2. Indledning 2.1 Formål Glostrup Varme A/S, GV, anmoder hermed Glostrup Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er med henvisning til GV's udbygningsplan udarbejdet for at fjernvarmeforsyne områder langs Hovedvejen, som i GV's udbygningsplan blev fundet egnet til fjernvarme. 2.2 Plangrundlag Områderne, der er omfattet af projektforslaget, er i Glostrup Kommunes varmeplan planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til et godkendt projekt. 2.3 Organisation GV er bygherre for at etablere fjernvarmeledninger i området. Desuden etablerer GV kundeinstallationer og er ansvarlig for driften af fjernvarmeforsyningen til og med kundeinstallationerne. VEKS og GV udvider hhv. primærsiden og sekundærsiden af vekslerstationerne Essedal og Vestervang, så de kan forsyne projektforslagets områder. GV bevarer spidslastcentralen på Essedal og stiller den til rådighed, så VEKS kan abonnere på dens kapacitet for at sikre nok kapacitet i VEKS's fjernvarmesystem. 2.4 Forundersøgelser Kort Der vedlægges kortbilag 1, som viser forsyningsområderne Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bebyggelser, som er vist på bilag 1. I tabellen nedenfor er angivet areal og forventet varmebehov for de 119 største kunder, som har et areal over 300 m 2. Dertil kommer enkelte mindre ejendomme. Glostrup Kommune Antal BBR areal Varmebehov Distrikter kunder m2 MWh kwh/m2 Distrikt A, Sydvestvej Distrikt B, Center + øst Distrikt C, Paul Bergsøes Vej Distrikt D, 5, Herstedsøstervej I alt Tabel 2-1 Potentielle kunder Arealafståelse og servitut Der skal etableres flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske gener ved at placere ledningerne i de befærdede veje. Der skal tinglyses servitut for distributionsledninger på private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden deklaration. Stikledninger, der kun er beliggende på den ejendom, som de forsyner, skal ikke pålægges servitut. 2.5 Myndigheder Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke Normer og standarder Projektets fjernvarmeledninger udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

7 3 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlæggets hoveddisposition Udstrækning På kortbilag 1 er vist de områder, der er omfattet af projektforslaget. Desuden er vist de eksisterende fjernvarmeledninger, som tilhører GV, i de tilgrænsende områder Kapacitet og belastningsforhold Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til MWh. GV kan forsyne bebyggelserne med den nødvendige kapacitet fra GV's eksisterende fjernvarmenet og fra de to vekslerstationer på Vestervang og Essedal, som VEKS og GV udvider. Fjernvarmenettet er forberedt til at kunne forsyne de afgrænsede områder med mindre bebyggelser og enfamiliehuse, som ligger indenfor projektforslagets forsyningsområde, samt tilgrænsende mindre områder med enfamiliehuse. Baggrunden er, at det kan blive aktuelt at udarbejde et projektforslag for disse områder på et senere tidspunkt, hvis der kan opnås høj tilslutning, og forudsætningerne udvikler sig i positiv retning for fjernvarmen. Fjernvarmenettet er desuden forberedt til at forsyne område 20 i udbygningsplanen, som er beliggende i Brøndby Kommune. Fjernvarmenettet er ikke forberedt til at forsyne områder syd for jernbanen, idet disse forudsættes forsynet fra Brøndby Fjernvarme Forsyningssikkerhed Området forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed som GV's øvrige kunder. 3.2 Tekniske specifikationer Dimensionering GV påregner, at behovet for ekstra kapacitet fra vekslerstationerne til nettet udgør ca. 15 MW, fordelt med ca. 7,5 MW på hver af de to vekslere, idet distrikt A og D forsynes fra Vestervang medens distrikt B og C forsynes fra Essedal. Kunder Tilslutning Tilsluttede kunder Distrikt I alt nye kunder Årsbehov An kunder An net Grundlast MWh % MWh MW MW MW 1 Distrikt A, Sydvestvej % ,0 6,9 3,2 1 Distrikt B, Center + øst % ,8 5,0 2,3 1 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej % ,7 2,1 1,0 1 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej % ,0 0,6 0,3 I alt % ,6 14,6 6,8 B og C fra Essedal ,6 7,2 3,3 A og D fra Vestervang ,1 7,4 3,4 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet i jord udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN 253.

8 4 3.3 Projektets gennemførelse Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: Marts 2012 April 2012 April 2012 Juni 2012 August 2012 Projektforslag sendes til Glostrup Kommune Projektforslag behandles politisk før høring Projektforslag sendes i høring Projektforslag behandles politisk for godkendelse Projektstart (tidligste) Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er i prisniveau 1. januar 2012 og ekskl. moms anslået til følgende: Inklusive opdimensionering: Fjernvarmeledning der etableres af GV Kundeinstallationer, der etableres af GV Forstærkning af vekslerstationer, der etableres af GV Forstærkning af vekslerstationer, der etableres af VEKS Investering i ny spidlastkapacitet I alt 62 mio.kr. 16 mio.kr. 2 mio.kr. 1 mio.kr. 0 mio.kr. 81 mio.kr Finansiering GV finansierer Kunderne finansierer VEKS finansierer I alt 80 mio.kr. 0 mio.kr 1 mio.kr 81 mio.kr Det bliver ikke nødvendigt at investere i yderligere spidslastkapacitet, idet der er kapacitet til rådighed, som ikke i dag indregnes i VEKS's spidslastkapacitet. Der er MW til rådighed på Essedal centralen, som kan holdes i beredskab ved fortsat vedligehold. Det antages i projektforslaget, at VEKS abonnerer på kapacitet fra denne central som minimum i den takt de nye kunder tilsluttes. Det svarer til 15 MW ved maksimal tilslutning.

9 5 4. Vurdering af projektet Siden varmeplanen for Glostrup Kommune blev udarbejdet for 20 år siden er mange forhold ændret, som betyder, at det bør overvejes at revurdere planerne og justere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas. Der kan bl.a. peges på følgende forhold: Der er siden Avedøreværkets blok 2 (AVV2) blev etableret, kommet et overskud af kraftvarmekapacitet, især i den vestlige del af CTR-VEKS systemet. GV's kunder har sparet på varmen, og returtemperaturen kan sænkes, så der i de kommende år vil være overskydende kapacitet i GVs forsyningsledninger. Regeringens udspil om at fremme vedvarende energi og reducere brugen af fossile brændsler gør ydermere projektet meget aktuelt. Projektet er foranlediget af, at GV og Glostrup Kommune har besluttet at arbejde videre med varmeplanlægningen og følge henstillingen fra Klima- og Energiministeren om at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter for at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Områderne i projektforslaget er blandt de områder, som er fundet egnede til fjernvarme i GV's udbygningsplan. 4.1 Driftsforhold De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra GV på samme vilkår som de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet, jf. dog tilbud om rabat ved tilslutning og et tidsbegrænset udbygningstillæg i tariffen, der modsvarer rabatten. 4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens metode for samfundsøkonomisk analyse indenfor energiområdet med tilhørende forudsætninger af april 2011, hvori bl.a. indgår oplysninger om: diskonteringsrente brændselspriser elpriser miljøomkostninger Med hensyn til den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR, er denne beregnet på grundlag af den marginale lastfordeling af varmen til en ekstra kunde i systemet i perioden Der er for kraftvarmeværker og spidslastcentraler beregnet en marginal produktionspris, som tager hensyn til de marginale driftsudgifter og energipriser iht. Energistyrelsens forudsætninger. Med hensyn til de lokale forudsætninger omkring brugeranlæg, har GV været i dialog med de største potentielle kunder svarende til ca. 30 % af markedet. Det specifikke varmebehov pr. BBR-areal for de resterende kunder er justeret på grundlag af de indsamlede data. De typiske større ældre naturgaskedler vil med fordel kunne udskiftes, hvis der kan opnås kondenserende drift. Derfor antages som reference til fjernvarmen, at kedlerne alternativt ville blive udskiftet samtidig med, at fjernvarmen etableres og, at der kan opnås en virkningsgrad på 95 %. Der regnes med Rambølls erfaringspriser for etablering af fjernvarme og alternative investeringer i naturgas, se bilag 4 og 5. Investeringer i fjernvarmeledninger, som er den mest betydende ud-

10 6 giftspost, tillægges et bidrag på 15 % til uforudsete udgifter og yderligere 15 % til projektering og administration, i alt. 32 %. Der indregnes et tilsvarende tillæg på 25 % til kundeinstallationer. Projektets forudsætninger for omkostninger og tilslutningstakt er baseret på erfaringer fra en række projekter, som Rambøll har gennemført i Hovedstadsregionen indenfor de seneste år, ikke mindst projekter for Vestbrænding. Den samfundsøkonomiske gevinst ved hele projektet er beregnet til 26 mio.kr i 2012 for en 20- årig tidshorisont med diskonteringsrenten 5 %, og den interne rente er 9 % Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 9% Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH 4 og N 2 O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17. Der henvises i øvrigt til bilag 3 med beregninger Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Det er desuden relevant at belyse konsekvensen for nationalregnskabet for CO 2 emission iht. Kyoto-protokollen. Dette regnskab indeholder den CO 2 emission, som ikke er underlagt kvoteregulering. I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug på ikke kvoteregulerede virksomheder til den kvoteregulerede fjernvarme. Det betyder, at CO 2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med ca tons/år. Samtidig øges CO 2 emissionen indenfor det kvoteregulerede marked med ca tons/år, så den samlede CO 2 reduktion for samfundet udgør ca tons/år. Denne reduktion er indregnet i samfundsøkonomien.

11 mio.kr. faste priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Selskabsøkonomi for GV Den selskabsøkonomiske analyse omfatter dels en nuværdiberegning i faste priser, dels en fremskrivning af budgettet i løbende priser for projektet alene (uden eksisterende kunder). Analyserne er baseret på GV's aftale med VEKS, herunder at der ikke beregnes fast afgift til VEKS for varme, der leveres til nye kunder, i de første 5 år. Der er regnet med en fremskrivning af VEKS budgetterede puljepris iht. VEKS udbygningsplan og VEKS forventede prisudvikling, som er oplyst af VEKS. Det antages som udgangspunkt, at GV's varmepris til nye og eksisterende og nye kunder følger den estimerede pris i GV's langtidsbudget af 20. februar Med hensyn til salgsprisen for varme til nye kunder er som udgangspunkt regnet med de nuværende tilslutningsvilkår med betaling af tilslutningsafgift iht. den nuværende tarif. Alle nye kunder får dog tilbud om 100 % rabat på tilslutningsafgift samt brugerinstallation, idet GV's samlede omkostninger til denne rabat modsvares af et tidsbegrænset udbygningstillæg til tariffen. Udbygningstillægget løber over 15 år fra det, år kunden er tilsluttet. Den økonomiske analyse i faste priser viser, at projektets selskabsøkonomiske gevinst for GV med disse forudsætninger over en 20-årig periode er 10 mio.kr. i faste priser og, at den interne forrentning er 6 % Den selskabsøkonomiske gevinst kommer både GV's nuværende og nye kunder til gode. Nedenstående figur viser udviklingen i selskabets investeringer og den selskabsøkonomiske gevinst i faste priser. Det ses, at nuværdien er positiv efter år Glostrup Varmes nettoinvesteringer og scrapværdi Akkumuleret nutidsværdi Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente I budgetfremskrivningen i løbende priser er forudsat 4 % i rente og 2 % i inflation (svarende til 2 % i realforrentning). Desuden forudsættes på den sikre side, at alle investeringer afskrives over 20 år, ligesom det antages, at der optages 20 årige serielån som således svarer til afskrivningerne. I nedenstående figur ses med disse forudsætninger den selskabsøkonomiske gevinst udtrykt som akkumuleret overskud i løbende priser. Det ses, at der akkumuleres et underskud i de første år, men at det vendes til et overskud inden år Det årlige positive overskud skal dog hvert år tilbagebetales til forbrugerne. Den akku-

12 mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN 8 mulerede gevinst på ca. 22 mio.kr i løbende priser i år 2031 er således et udtryk for værdien i 2031 af den samlede reduktion i varmeprisen for alle kunder. Analysen viser desuden, at GV skal låne maksimalt op til ca. 74 mio.kr i 2014 for at dække langsigtet gæld på 70 mio.kr og akkumuleret underskud på 4 mio.kr Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation GV's omkostninger ved at tilbyde gratis tilslutning i forhold til de nuværende vilkår for tilslutning udlignes som nævnt ved, at udbygningstariffen indenfor en periode på 15 år svarer til den udbygningsrabat, som GV yder de nye kunder. I den efterfølgende tabel ses udviklingen i finansieringen af denne rabat Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif Der er i analysen regnet med, at GV med disse vilkår for tilslutning kan opnå op til 90 % tilslutning i løbet af en 5-årig periode, hvorefter der regnes med uændret tilslutning. Denne forventning er baseret på erfaringer fra tilsvarende udbygning i lignende områder og med lignende tilbud, eksempelvis Vestforbrændings fjernvarmeudbygning. Samme tilslutningstakt ville næppe kunne opnås med de gældende vilkår for tilslutning.

13 9 4.4 Følsomhedsvurdering Varmesalgets udvikling Man kan forvente to modsat rettede udviklingstendenser i varmemarkedet. På den ene side vil forbrugerne spare på varmen. På den anden side vil forbrugerne spare på elforbruget, hvorved varmebehovet vokser og bebyggelserne vil desuden fortættes. Disse to forhold trækker i modsat retning. Hvis varmebehovet eksempelvis falder med ½ % om året, svarende til 10 % i 2031, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 7 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 2 mio.kr i faste priser Variation i anlægsinvesteringer En anden følsom parameter er anlægsinvesteringerne på fjernvarmeinstallationer og brugerinstallationer. Hvis investeringerne i fjernvarmenet stiger med 10 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 6 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 5 mio.kr i faste priser. Hvis investeringerne i fjernvarmebrugerinstallationer stiger med 30 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 1 mio.kr, den selskabsøkonomiske gevinst er uændret (idet stigningen kun berører udbygningstariffen), og den brugerøkonomiske gevinst falder med 1 mio.kr, idet omkostningerne til brugerinstallationer indgår i udbygningstariffen Variationer i lånerenten Hvis lånerenten vokser fra 4 % til 6 % med uændret inflation (svarende til 4 % i realforrentning), falder det akkumulerede overskud fra 22 mio.kr til -7 mio.kr i løbende priser. Hvis diskonteringsrenten sættes til 5 % i stedet for 4 %, falder den selskabsøkonomiske nuværdi fra 10 mio.kr til 4 mio.kr i faste priser, og gevinsten for lokalsamfundet falder fra 104 mio.kr til 90 mio.kr Variationer i tilslutning Hvis sluttilslutningen kun når op på 80 % efter 2017 frem for 90 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst fra 26 til 16 mio.kr. Tilsvarende falder gevinsten for selskabet med 7 mio.kr, og gevinsten for lokalsamfundet falder med 16 mio.kr. 4.5 Selskabsøkonomi for HMN HMN ønsker ikke at modtage kompensation for konvertering fra naturgas til fjernvarme. Hvis det bliver et lovkrav, at der skal betales kompensation til HMN, vil GV betale det aktuelle beløb. En eventuel kompensation ventes ikke at blive så stor, at den vil forrykke projektets økonomi for GV. Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. HMN opgør omkostninger til evt. afpropning af naturgasstik og opkræver dem hos kunderne. Beløbet udgør ca kr. for et enfamiliehus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres for et område. Det er anslået, at det samlede beløb udgør 0,7 mio.kr. Beløbet er inkluderet som en del af investering i at nedtage naturgasinstallation og etablere en fjernvarmeunit. Beløbet, der indgår i samfundsøkonomien, betales af kunderne, men kompenseres af GV som en del af rabatten ved tilslutningen.

14 10 5. Brugerforhold 5.1 Nye kunder Der er regnet med GV's fjernvarmetarif pr. 1. januar 2012, som forudsættes reguleret som nævnt ovenfor. Med hensyn til den alternative naturgaspris er udgangspunktet HMN's tarif fra februar 2012, og det er antaget, at denne pris stiger i faste priser med beløb, der svarer til stigningen i Energistyrelsens planlægningspris for naturgas til individuelle kunder. Brugerøkonomien er beregnet, dels som nuværdi af samtlige omkostninger i faste priser i en periode på 20 år, dels som første års udgift. Beregningerne i projektforslaget bekræfter, at der er god brugerøkonomi i at konvertere til fjernvarme allerede det første år. Nuværdigevinsten er anslået til 95 mio.kr. for tidshorisonten på 20 år forudsat, at udbygningstillægget afvikles efter 15 år og er neutralt på længere sigt. Dertil kommer, at de nye kunder også får del i selskabets samlede gevinst på lang sigt. Nedenstående tabeller viser økonomien det første år for fjernvarme og individuel forsyning. Glostrup Varme Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Nuværende tarif uden tilslutningsafgift Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh Afkøling oc Benyttelsestid h Kapacitet an bruger kw Stikledningsbidrag kr Byggemodningsbidrag kr Investeringsbidrag kr Tilslutningsafgift normal tarif kr Afprobning af gasstik kr Kundeinstallation i alt kr Omkostninger til fjernvarme normal tarif kr Udbygningsbidrag som finansieres over udbygningstarif kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering 4% 20 år 7,4% kr Fjernvarmeudgifter Udbygningstarif stk kr/stk/år Udbygningstillæg, fast afgift kr MWh kr/mwh Udbygningstillæg op til: kr Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse kr Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse 3 35 kr Udbygningstarif i alt kr Middelpris udbygningstarif kr./mwh Fast betaling til fjernvarmen 500,00 kr/stk/år kr Fast varmepris 240,00 kr/kw/år kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift uden rabat 360,00 kr./mwh kr Afkølingsrefusion afkøling >32 0,89 kr/gj/grc kr Afkølingsbidrag, afkøling <26 0,89 kr/gj/grc kr Årlig fjernvarmeudgift normal tarif kr Årlig fjernvarmepris i gennemsnit normal tarif kr./mwh Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstarif i alt kr Årlig fjernvarmeudgift i gennemsnit kr/mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/mwh Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygning kr Gennemsnitsomkostning normal tarif kr./mwh Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år ved fjernvarme

15 11 Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri eksempler Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Glostrup Varme kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe kr Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Årlig produktion på solvarme MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 83,3 16,7 2,3 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af 15 år 4% 9% kr Naturgaspris (HNG), februar 2012, incl distr. afgift, ekskl. moms pris m3 6,93 kr/m3 kr pris m3 6,87 kr/m3 kr pris m3 6,45 kr/m3 kr pris m3 6,20 kr/m3 kr Storkunde (estimat) 4,80 kr/m3 kr Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 6,79 6,89 6,93 Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift kr Variabel udgift, gas inkl. prod. 40 kr/mwh kr Variabel udgift, VP 60 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif % 31% 34% 48% 21% 29% 43% Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. % 23% 23% 22% 7% 8% 13% Besparelse ved fjernvarme 1. år, ny kedel, inkl. udb. kr Besparelse ved fjernvarme 1. år, ny kedel inkl. udb. % 18% 16% -3% Figur 5-2 Besparelse ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning Det ses, at besparelsen det første år for typiske kunder, der alternativt skulle udskifte naturgasfyret, er ca. 23 % inkl. udbygningsbidrag og lidt over 30 %, når udbygningsbidraget ophører efter 15 år. For kunder, der allerede har investeret i en kondenserende kedel, vil der ikke indgå amortiseringsomkostninger til ny kedel i beregningen, og fordelen ved fjernvarme vil være tilsvarende mindre. Der vil dog stadig være en fordel for de større kunder på % ved at skifte til fjernvarme. For enfamiliehuse med ny kondenserende naturgaskedel eller for kunder, der har skiftet en varmepumpe, der fungerer godt, vil der dog ikke være nogen fordel ved at skifte til fjernvarme før end installationen er udtjent. Besparelsen ved at vælge fjernvarme til ny lavenergibebyggelse, der alternativt vil investere i en varmepumpe er ca. 10 %, under ideelle forhold for varmepumpen, men kan være væsentligt højere, hvis der er begrænset plads til jordslanger mv. 5.2 Lokalsamfundet Glostrup Den samlede nuværdigevinst for GV's eksisterende forbrugere og for de nye fjernvarmeforbrugerne i dette projektforslag er anslået til 104 mio.kr, fordelt med 10 mio.kr for GV (alle kunder) og 94 mio.kr for de nye kunder.

16 12 BILAG 1 KORTBILAG Signaturforklaring: De nuværende fjernvarmeområder og fjernvarmeledninger er markeret. Projektforslagsområdet, er opdelt i område A, B, C og D og viser de matrikler og ejendomme, som er omfattet af projektforslaget. Det nye fjernvarmenet, som er markeret med blåt, er omfattet af projektforslaget. Projektforslaget er forberedt til at kunne forsyne områderne 51-55, som er beliggende indenfor rammerne af områderne A, B og C.

17 13 BILAG 2 KUNDELISTE Kundeliste og matrikler, der forventes berørt af projektforslagets trace, fremgår af eksternt bilag

18 14 BILAG 3 TARIF Eksisterende tarif Tariffen for Glostrup Varmeforsyning findes på hjemmesiden

19 mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN 15 Udbygningstarif Det er antaget, at kunder i gennemsnit skulle betale tilslutningsbidrag iht. den eksisterende tarif som vist i neden stående tabel, i kr/ekskl. moms. Tilslutningsbidrag, ekskl. Moms Investeringsbidrag Etageboliger kr ,00 Rækkehuse kr ,00 Enfamiliehuse kr ,00 Erhvervsejendomme Pr påbegyndt 800 m2 kr ,00 Stikledning op til 13 m op til 28 mm kr Stikledning kr/m over 13 meter op til 28 mm 1.300,00 Stikledning over 28 mm efter beregning Antager pris i pct. af kundeinstall. 50% GV giver 100 % rabat på disse bidrag og opkræver i stedet en homogen udbygningstarif for alle nye kunder. Denne tarif fremgår af nedenstående tabel. Udbygningstarif for nye kunder Gældende Fjernvarmetarif, ekskl. Moms. Udbyg. tarif ja Løbetid for udbygningstarif år 15 Årligt fast abonnementsbidrag kr/måler/år 2.500,00 Årligt fast bidrag MWh Udbygningstillæg op til øvre grænse 1 50 kr/mwh 140,00 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse kr/mwh 70,00 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse kr/mwh 35,00 Udbygningstillæg fra grænse 3 til øvre grænse kr/mwh 0,00 Med denne tarif vil GV finansiere kundernes tilslutningsbidrag og fjernvarmeinstallationer over 15 år. Nedenstående figur viser udviklingen i denne finansiering Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif

20 16 BILAG 4 BEREGNINGER Beregninger fremgår af et eksternt beregningsbilag

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv.

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. November 2009 I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV.

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETAPE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato December 2016 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL DAMHUSHAVE RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2015 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Revision 4 Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Revision

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2011 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅLØV MV. I BALLERUP

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-28 Revision Dato 2015-03-24 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato 2013-06-05

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Etape A, Kgs. Lyngby, Fortunen mv. Lyngby-Taarbæk Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato November 2014 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-24 Revision Dato 2014-11-27 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere