meretal Halvårsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "meretal Halvårsrapport 2010"

Transkript

1 meretal Halvårsrapport 2010

2

3 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr / Reg.nr. 9797

4

5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens beretning 7 Hoved- og nøgletal 10 Halvårsregnskab, 1. halvår 2010 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Noter 13 5

6 Oplysninger om Broager Sparekasse Broager Sparekasse Storegade Broager CVR-nr Hjemstedskommune er Sønderborg Telefon: Telefax: Bestyrelse: Peter J. Johannsen, formand Erik Johannsen, næstformand Erik Andersen Jens B. Andersen Malene Lemann Madsen Theiss Stenstrøm Søren Gause (medarbejdervalgt) Henning Kristensen (medarbejdervalgt) Direktion: Lars Christensen Revision: Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Sønderborg v/ statsautoriseret revisor Bjarne Bruun Sørensen og statsautoriseret revisor Jan Wilhelmsen 6

7 Ledelsesberetning vedr. 1. halvår 2010 Hovedpunkter - Resultat før skat kr. 5,6 mio. - Kursreguleringer er positive med kr. 7,4 mio. - Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgør kr. 4,8 mio. - Udlån er på niveau med halvåret 2009 og udgør kr. 930 mio. - Indlån er svagt faldende til kr. 978 mio. - Solvensprocent på 15,9% uden indregning af ½-årets overskud - Overordnet vurderes resultatet som tilfredsstillende. Rente-, provisions- og gebyrindtægter De samlede nettorente- og gebyrindtægter er for 1. halvår 2010 opgjort til kr. 40 mio. mod kr. 42,8 i 1. halvår Af regnskabsmæssige årsager, er der flyttet kr. 3,1 mio. fra renteindtægter til punktet kursreguleringer. Korrigeres der for dette kan de samlede nettorente- og gebyrindtægter opgøres til kr. 43,1 mio. en lille stigning i forhold til Stigningen fordeler sig ligeligt mellem nettorenteindtægter og gebyrindtægter. Kursreguleringer Kursreguleringerne er positive med i alt kr. 7,4 mio. Herfra skal dog trækkes korrektionen nævnte under punkter rente- og provisionsindtægter på kr. 3,1, hvorfor sparekassens reelle kursregulering kan opgøres til kr. 4,3 mio. mod et resultat i 2009 på kr. 3,8 mio. De positive kursreguleringer fordeler sig med pæne positive kursstigninger på obligationsbeholdningen og mindre kursgevinst på aktiebeholdningen. Omkostninger Udgifter til personale og administration er steget med kr. 3,6 mio. til kr. 31,7 mio. svarende til en stigning på 12,9%. Stigningen er budgetteret og skyldes for en stor dels afholdelse af budgetterede omkostninger, der ikke kommer igen i 2. halvår. Herudover har Broager Sparekasse betalt kr. 2,4 mio. til Det private Beredskab for deltagelse i bankpakke I. Nedskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v. er udgiftsført med kr. 4,8 mio. sammenlignet med kr. 5,6 mio. pr Heraf udgør kr. 0,3 mio. hensættelse til tab på andre pengeinstitutter i forbindelse med deltagelsen i bankpakke I. De samlede nedskrivninger og hensættelser på lån og garantier udgør 0,5% af de samlede lån og garantier. For året 2010 som helhed forventes en nedskrivningsprocent på ca. 1%. Kapitalforhold Sparekassen samlede kapitalberedskab udgør pr kr. 201,2 mio., mod kr. 199,1 mio. pr I begge tal er der medregnet efterstillet kapitalindskud på kr. 25 mio. Solvensprocenten udgør pr ,9%, mod 13,9% pr Stigningen skyldes at overskuddet fra hele 2009 er indregnet samt en større fokus på sammensætningen af de vægtede aktiver. Kernekapitalen udgør 14,2% pr mod 12,3% for et år siden. Udviklingen og niveauet for solvens- og kernekapitalprocenterne anses for særdeles tilfredsstillende. Sparekassen har derfor også fravalgt at få kapital fra Bankpakke II. 7

8 Balancen Den samlede balance udgør pr kr mio. mod kr mio. pr , en fald på 4,4%. Det samlede udlån er status qua med kr. 930 mio. pr mod kr. 934 mio. pr Det samlede indlån er i den tilsvarende periode faldet fra kr. 993 mio. til kr. 978 mio., eller et fald på 1,5%. Sparekassen har stadig mere indlån end udlån, hvilket er meget tilfredsstillende. Likviditet Sparekassens likviditetsberedskab pr anses for tilfredsstillende med en overdækning i forhold til lovens krav, der udgør 79,4%. Likviditetsnøgletallet er opgjort uden indregning af Nationalbankens midlertidige ordninger til styrkelse af likviditetsberedskabet. Sparekassen har på grundlag af 1. kvartals regnskab for 2010 ansøgt Finansiel Stabilitet A/S (staten) om lån på op til kr. 300 mio. Dette for at sikre den nødvendige likviditet, hvis der skulle opstå et uventet likviditetstræk i forbindelse med ophør af den generelle statsgaranti. Tilsagnet løber i 3 år. Fordeling af udlån Sparekassens samlede udlån er fordelt med 56% til private og 44% til erhvervslivet. Udlån til enkelte brancher udgør højst 9,9%. Denne risikospredning er en bevidst valgt politik, idet sparekassen ikke vil være afhængig af udviklingen i en eller flere brancher. Usikkerhed ved indregning og måling samt usædvanlige forhold Det er sparekassens vurdering, at der ved regnskabsaflæggelsen ikke har været usikkerhed ved indregning og måling. Endvidere er det sparekassens vurdering, at der ikke har været usædvanlige forhold, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af sparekassens finansielle stilling. 8

9 Forventninger til helåret 2010 For helåret 2010 forventes fortsat et resultat før kursregulering og skat i størrelsesordenen kr mio. svarende til budgettet for hele Det endelige resultat vil være påvirket af udviklingen på de finansielle markeder. Regnskabspraksis Halvårsrapporten af aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til halv- og helårsrapporten for Halvårsrapporten er ikke revideret. Broager, den 23. august 2010 Direktionen Lars Christensen Direktør Bestyrelsen: Peter J. Johannsen Erik Johannsen Erik Andersen Jens B. Andersen Malene Lemann Madsen Theiss Stenstrøm Søren Gause Henning Kristensen 9

10 Hovedtal (i kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Årets halvårsresultat Udlån Indlån Garantier Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvens (pct.) 15,9 13,9 16,9 14,3 12,5 Kernekapital (pct.) 14,2 12,3 15,0 12,6 15,0 Halvårets egenkapitalforrentning før skat (pct.) 3,2 4,8-3,7 5,3 2,1 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 2,4 3,6-2,8 4,0 1,5 Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 1,13 1,2 0,8 1,4 1,1 Renterisiko (pct.) 1,2 12,6 7,6 4,8 5,5 Valutaposition (pct.) 13,3 5,1 21,1 4,7 0,8 valutarisiko (pct.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udlån plus nedskrivning herpå i forhold til indlån (pct.) 99,4 96,7 107,8 111,0 84,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (pct.) 79,4 127,2 49,2 23,0 120,9 Summen af store engagementer (pct.) 39,4 39,9 17,5 35,3 41,7 Akkumuleret nedskrivningsprocent (pct.) 2,9 1,6 0,7 1,2 1,9 Halvårets nedskrivningsprocent (pct.) 0,5 0,5 0,1 0,0 0,0 Halvårets udlånsvækst (pct.) 1,2 8,2 10,0 24,4 5,9 Udlån i forhold til egenkapital 5,3 5,4 5,1 4,7 3,9 10

11 Resultatopgørelse (i kr.) Renteindtægter heraf: renter af tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker renter af udlån og andre tilgodehavender renter af obligationer Renteudgifter heraf: renter til kreditinstitutter og centralbanker renter til indlån og anden gæld øvrige renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer heraf: kursreguleringer af obligationer kursreguleringer af aktier kursreguleringer af valuta kursreguleringer af valuta-, rente-, aktie-, råvare og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre ordinære udgifter Nedskrivninger og tab på debitorer Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat

12 Balance Aktiver (i kr.) Halvår 2010 Ultimo 2009 Halvår 2009 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagspris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagspris Aktiver mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver (i kr.) Halvår 2010 Ultimo 2009 Halvår 2009 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til tab og garantier Efterstillede kapitalindskud Egenkapital - Garantikapital Reserver Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt

13 Notesoplysninger Note 1 - Renteindtægter (i kr.) Halvår 2010 Halvår 2009 Ultimo 2009 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Note 2 - Renteudgifter (i kr.) Halvår 2010 Halvår 2009 Ultimo 2009 Renteudgifter til: kreditinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Garantikapital I alt renteudgifter Note 3 - Gebyrer og provisionsindtægter (i kr.) Halvår 2010 Halvår 2009 Ultimo 2009 Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Note 4 - Kursregulering (i kr.) Halvår 2010 Halvår 2009 Ultimo 2009 Andre udlån og tilgodehavender Obligationer Aktier m.v Investeringsejendomme Valuta Finansielle instrumenter Øvrige aktiver I alt kursreguleringer

14 Notesoplysninger Note 5 - Udgifter til personale og administration (i kr.) Halvår 2010 Halvår 2009 Ultimo 2009 Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Direktion Bestyrelse Repræsentantskab i alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til Social Sikring i alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede Note 6 - Nedskrivninger på udlån (i 1000 kr.) Halvår 2010 Halvår 2009 Ultimo 2009 Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endelig tabt tidligere nedskrevet I alt individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endelig tabt tidligere nedskrevet I alt gruppevise nedskrivninger I alt nedskrivninger på udlån Note 7 - Eventualforpligtelser (i 1000 kr.) Halvår 2010 Halvår 2009 Ultimo 2009 Garantier m.v. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt

15 15

16 Broager Storegade 27 Tlf Broager Gråsten Sundsnaes 3 Tlf Gråsten Sønderborg / Erhverv Kastanie Allé 8 Tlf Sønderborg Aabenraa Skraenten 5 Tlf Aabenraa

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2012 den 29. marts 2012 GarantNyt 2012 Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Garantmøder 2012 Fremtidens realkreditlån Fakta om din efterløn Overskud i

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere