Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basisbudget (overordnet beskrivelse)"

Transkript

1 Basisbudget (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger (afsnit 1), dernæst selve resultatopgørelsen (afsnit 2). Til sidst følger en beskrivelse af mulige politiske håndtag til sikring af et budget i balance og etablering af et eventuelt økonomisk råderum (afsnit 3). Der henvises til uddybende notat om basisbudget for en nærmere beskrivelse af nedenstående poster herunder ændringerne siden budgetvedtagelsen for Væsentligste forudsætninger Basisbudgettet bygger som udgangspunkt videre på overslagsårene 2019 og frem i det eksisterende budget herunder de samme forudsætninger der blev anvendt ved budgetlægningen for I forbindelse med udarbejdelsen af basisbudgettet er det dog vurderet om forudsætningerne bør ændres eller der bør tilføjes nye. I oplistningen nedenfor er det i parentes angivet, hvis der er tale om en ændret eller ny forudsætning. Det samlede basisbudget omfatter en lang række forudsætninger. Nedenfor følger de væsentligste: Ekstraordinært finansieringstilskud det modtagne finansieringstilskud i 2019 svarer stort set til det forudsatte i det eksisterende budget. Fra 2020 og frem forudsættes som udgangspunkt et tilskud på 45 mio. kr. årligt, hvilket er en videreførelse af forudsætningerne i budget Merindtægt fra tilskud (NY) i forhold til KL s tilskudsmodel forudsættes som udgangspunkt en merindtægt fra tilskud/udligning på 12 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 og 9 mio. kr. i Beløbet dækker følgende poster: o Socioøkonomisk indeks Udgifterne til indkomstoverførsler i Randers Kommune (i forhold til landsplan) udgør en større andel i 2017 end i 2016, hvilket med forsinket effekt smitter af på det socioøkonomiske indeks, der indgår i udligningen (herunder især kriteriet årige uden beskæftigelse ). o Forøget balancetilskud i overslagsår vedr. anlæg og finansposter KL er traditionelt ret konservative i deres vurdering af balancetilskuddet i overslagsårene for både anlægsniveau og finansposter. Det er herunder forudsat, at de kommende års økonomiaftaler i 2020 og frem vil indeholde et anlægsniveau på landsplan, der svarer til det aftalte niveau for Forsikrede ledige der forudsættes et overskud på forsikrede ledige på 30 mio. kr. i 2019 og dernæst balance mellem udgifter og indtægter i overslagsårene 2020 og frem (jf. budget ) Løft af servicerammen (NY) Regeringsaftalen for 2019 indebærer et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. for kommunerne under ét svarende til 28,9 mio. kr. for Randers Kommune. Det forudsættes at denne forbedring indgår som generel finansiering i basisbudget

2 Årligt effektiviseringsbidrag på ca. ½ procent samt annullering af Moderniserings og effektiviseringsprogrammet (ÆNDRET). I basisbudgettet er der indarbejdet en forudsætning om et årligt effektiviseringsbidrag på 20 mio. kr. svarende til ca. ½ pct. af kommunens serviceudgifter. Samtidig annulleres de tidligere indarbejdede (men endnu ikke fordelte) forudsatte effektiviseringer knyttet til Moderniserings og effektiviseringsprogrammet (MEP), jf. nedenstående tabel: Mio. kr., 2019 PL Forudsat effektiviseringsbidrag på årligt 0,5% 20,0 40,0 60,0 80,0 MEP pulje fra B annulleres 10,5 19,4 28,2 28,2 I alt 9,5 20,6 31,8 51,8 Ovenstående forøger det samlede effektiviseringskrav i budgettet og giver derfor netto en mindreudgift på 9,5 mio. kr. i 2019 stigende til 51,8 mio. kr. i Det skal understreges at denne mindreudgift (ligesom de hidtil indarbejdede forudsætninger om effektivisering som følge af MEP) indtil videre er placeret som en pulje under økonomiudvalget og altså endnu ikke er fordelt på konkrete tiltag i de enkelte forvaltninger. Udmøntningen af det årlige effektiviseringsbidrag foreslås gennemført efter den procedure, som fremgår af forslaget til økonomisk politik (vedlagt budgetmaterialet). Det indebærer, at forvaltningen fremover sammen med basisbudgettet vil fremsende et årligt katalog med overblik over de effektiviseringstiltag, som foreslås gennemført for at udmønte det kommende budgetårs effektiviseringer. For så vidt budgetåret 2019 foreslås det, at udmøntningen indgår i de politiske drøftelser om budgettet. Den planlagte udmøntning i 2019 vil efterfølgende kunne indgå i materialet, som behandles i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet. Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen (NY) på landsplan forudsættes en adfærdsændring i kommunerne på i alt 884 mio. kr., som kommunernes bloktilskud er reduceret med det svarer til et reduceret tilskud på 15,0 mio. kr. i 2019 for Randers Kommune og 17,5 mio. kr. årligt i overslagsårene. I basisbudgettet forudsættes det, at Randers Kommune realiserer denne adfærdsændring (omlægning fra vejledning og opkvalificering til virksomhedspraktik), så den økonomiske virkning kan neutraliseres. Der er derfor i budgettet forlods indarbejdet besparelser på beskæftigelsesområdet svarende hertil. Dette vil kræve store omlægninger af området. Der henvises til særskilt notat med forslag til udmøntning i tilhørende underbilag. I det omfang de fremsendte forslag ikke realiseres vil det økonomiske udgangspunkt for budgettet blive tilsvarende forværret. Ingen prisfremskrivning I budget blev det besluttet at der for årene ikke gennemføres prisfremskrivning. Beløbet vedrørende 2019 (ca. 9 mio. kr.) udmøntes i lighed med sidste år i basisbudgettet og de resterende 9 mio. kr. vedr forudsættes først udmøntet i basisbudget Fra 2021 og frem forudsættes prisfremskrivning som udgangspunkt genindført igen. Erhvervsområdet (NY) i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 har KL og regeringen indgået en forståelse om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Aftalen indebærer, at kommunernes bloktilskud reduceres med henblik på finansiering af en fællesoffentlig erhvervsfremmeportal. I basisbudgettet er budgettet til erhvervsområdet som følge heraf reduceret med Randers Kommunes andel svarende til 2

3 0,43 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. I aftalen fremgår det endvidere, at konsolideringen af kommunernes opgaver vedrørende basal erhvervsservice vil kunne frigøre 100 mio. kr. årligt, som i stedet kan målrettes borgernær velfærd. Med korrektion for kommunens eksisterende budgetniveau svarer Randers Kommunes andel heraf til 1,25 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. I basisbudgettet er de 1,25 mio. kr. flyttet fra erhvervsområdet og placeret på en central konto til udmøntning i forbindelse med de politiske drøftelser om budgettet. Der er vedlagt særskilt notat som bilag, der beskriver konsekvenserne af aftalen. Folketal og prognose (buffer til dækning af forventet tab) (NY) Kommunens befolkningsprognose er anvendt som udgangspunkt (denne vedlægges som en del af det samlede budgetmateriale). Prognosen lægger sig forholdsvis tæt op af befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik, men det skal understreges, at prognosetallene (i lighed med tidligere år) er behæftet med betydelig usikkerhed. Efter udarbejdelsen af prognosen, er kommunens befolkningstal for 1. halvår 2018 blevet tilgængelige. De faktiske tal viser i modsætning til forventningen i prognosen et fald i folketallet vedrørende 1. halvår. Selv hvis folketallet udvikler sig gunstigt i 2. halvår 2018 forventes det således, at folketallet pr. 1/ vil ligge betydeligt under prognosen. Dette har stor betydning for forventningerne til modtagne udligningsbeløb i overslagsårene. Som følge heraf er der i basisbudgettet indregnet en central pulje med forventede mindreindtægter (netto) på 25 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Puljen udmøntes senest i forbindelse med budgetlægningen for Der forudsættes i den forbindelse valg af statsgaranti i budgetåret 2019, hvilket indebærer at de tidligere udmeldte statsgaranterede beløb for tilskud og udligning i 2019 er gældende de påvirkes ikke af efterfølgende ændringer i det faktiske befolkningstal. Forvaltningen vil analysere udviklingen nærmere frem mod 2. behandling af budgettet, hvor der skal træffes endeligt valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. Anlæg (ÆNDRET) udover allerede vedtagne tillægsbevillinger og pl fremskrivning er der på anlæg følgende ændringer: o Der er forudsat flyttet 10 mio. kr. fra 2019 til 2020 med henblik på overholdelse af målsætningen om balance på det skattefinansierede område i budgetåret (inkl. indregning af bufferpulje på service jf. nedenfor). Flytningen vedrører afsatte midler til Byen til Vandet (herunder opsparing til Klimabroen). o Der er (jf. den godkendte budgetprocedure) indregnet en anlægspulje på 5,7 mio. kr. i 2022 således at bruttoanlægsniveauet når op på måltallet på 150 mio. kr. Bufferpulje vedrørende service og anlæg i lighed med tidligere år er der indregnet en buffer på service på 40 mio. kr., hvilket svarer til forudsætningerne i overslagsårene i budget Bufferen indregnes med henblik på at undgå eventuelle sanktioner ved overskridelse af servicerammen på landsplan og sikre kommunens andel af den samlede serviceramme fremadrettet. Modposten er indregnet under finansforskydninger. Med hensyn til anlæg foreslås der i det endelige vedtagne budget ligeledes indregnet en buffer (med modpost under finansforskydninger). Bufferen skal sikre et rum til eventuelt forbrug af overførte anlægsmidler og sikre kommunens andel af de samlede anlægsbudgetter på landsplan fremadrettet. 3

4 Lånedispensationer er indregnet (NY) der er indregnet forventede fremtidige lånedispensationer på 17 mio. kr. årligt i 2019 og frem. De seneste 5 år har kommunen i gennemsnit fået dispensationer på godt 32 mio. kr. årligt i 2017 dog kun ca. 17 mio. kr. Det er således forudsat at kommunen som minimum vil modtage 17 mio. kr. fremadrettet. Effekten af renter og afdrag vedrørende fremtidige nye lån er ligeledes indregnet i basisbudgettet. Der modtages svar vedr. låneansøgningerne for 2019 ultimo august Opsparede midler på drift og anlæg der anvendes samme forudsætninger som i budget , nemlig en opsparing/gældsafvikling i på i alt 75 mio. kr. (fordelt over årene med henholdsvis 20 mio. kr., 25 mio. kr. 30 mio. kr. i 2022 forudsættes hverken opsparing eller forbrug). Ved udgangen af 2018 forventes overført en samlet nettogæld vedr. serviceområderne på 21,5 mio. kr. hvilket dog dækker over enkelte områder med stor gæld. Den samlede gæld vedrørende familieområdet, skoleområdet, omsorgsområdet og voksne med særlige behov forventes således samlet at være på mere end 80 mio. kr. ved udgangen af På alle disse områder er der iværksat handleplaner med det formål at skabe balance i økonomien og reducere/indfri gælden. På den baggrund vurderes ovennævnte udvikling i den samlede nettoopsparing/gældsafvikling som realistisk. Hvis den forudsatte opsparing/gældsafvikling bliver mindre end forudsat, vil det påvirke det økonomiske råderum negativt og omvendt hvis opsparingen/gældsafviklingen bliver større end forudsat. Kassebeholdning (ÆNDRET) På baggrund af aktuelle skøn over faktisk udvikling og forventningerne til resten af året (inkl. effekt af midtvejsreguleringen i 2018) er der forudsat en gennemsnitlig beholdning i 2018 på 250 mio. kr. og et kasseforbrug i 2018 på 100 mio. kr. (jf. budgetopfølgningen pr. 31/5). 4

5 2. Resultatopgørelse i basisbudget inkl. styringsmål Ovenstående forudsætninger giver følgende resultatopgørelse for basisbudget : Mio. kr., faste priser Skatter (løbende priser) , , , ,4 Tilskud og udligning (løbende priser) , , , ,6 Skatter og tilskud i alt , , , ,9 Serviceudgifter 4.092, , , ,1 Pris og lønpulje, serviceudgifter 112, , ,661 Øvrig drift 1.996, , , ,9 Pris og lønpulje, øvrig drift 31,7 63,7 96,6 Driftsudgifter i alt 6.088, , , ,3 Renter (løbende) 18,6 18,4 17,0 16,3 Resultat af ordinær drift -143,8-29,3 0,9 13,6 Skattefinansieret anlæg, udgifter 154,6 147,4 144,8 150,0 Skattefinansieret anlæg, indtægter -11,1-9,8-7,2-6,7 Pris og lønpulje, anlæg 2,5 5,1 8,2 Skattefinansieret anlæg i alt 143,5 140,2 142,7 151,5 Resultat af ordinær drift og anlæg -0,3 110,9 143,6 165,1 Jordforsyning i alt 0,5 27,1-18,0-9,6 PL pulje, jordforsyning 0,1-1,4-1,5 Ældreboliger i alt -6,4-5,7-5,0-4,4 PL pulje, ældreboliger -1,5-2,8-4,1 Brugerfinansieret område -6,0 0,0 0,0 0,0 PL pulje, brugerfinansieret -0,6-0,9-1,2 Årets resultat før finansposter -12,2 130,3 115,4 144,4 Optagne lån -58,9-48,3-47,2-46,9 Afdrag på lån 79,5 70,3 72,9 75,5 Finansforskydninger -29,4-73,2-79,1-41,4 Finansposter i alt -8,8-51,1-53,4-12,8 Kassebevægelse -21,0 79,1 62,0 131,6 (Negative beløb angiver indtægter/overskud) Resultatopgørelsen viser en kassetilvækst på 21 mio. kr. i 2019 og et kasseforbrug i overslagsårene på hhv. 79 mio. kr., 62 mio. kr. og 132 mio. kr. Samlet giver det et betydeligt kassetræk i budgetperioden, hvilket også afspejler sig i den forventede udvikling i kassebeholdningen, jf. nedenfor. 5

6 Økonomiske styringsmål (primære styringsmål) Det primære styringsmål for Randers Kommune har igennem en længere periode været den gennemsnitlige kassebeholdning det sidste overslagsår (altså 2022), hvor målet er et gennemsnit på mindst 150 mio. kr. Det er forudsat, at der fortsat styres efter dette mål dog suppleret med et mål om balance på det skattefinansierede område i budgetåret Nedenfor nærmere vedrørende disse 2 mål (der henvises til det uddybende notat for en nærmere beskrivelse af de økonomiske styringsmål) Balance på det skattefinansierede område i 2019 Som det fremgår af forslaget til Økonomisk politik (der fremsendes sammen med det øvrige budgetmateriale) vil det være hensigtsmæssigt fremover at vælge balance på det skattefinansierede område som et af de primære styringsmål. Dette kræver dog en vis sikkerhed om de største poster ikke mindst på indtægtssiden. Som følge af den udsatte udligningsreform er der fortsat betydelig usikkerhed på indtægtssiden specielt i overslagsårene. For 2019 kendes de største indtægtsposter dog. Derfor foreslås det, at der udover målet vedrørende kassebeholdningen også styres efter balance på det skattefinansierede område i Herved sikres også, at forudsætninger om øgede indtægter i overslagsårene ikke uden videre kan fremrykkes til anvendelse i det første budgetår. Som det fremgår af ovenstående resultatopgørelse er der i 2019 balance på det skattefinansierede område (med et lille overskud på 0,3 mio. kr.). Servicebufferen på 40 mio. kr. er indeholdt i opgørelsen af dette overskud. I 2017 blev servicebufferen på godt 40 mio. kr. forbrugt fuldt ud, og herudover var der et merforbrug på godt 20 mio. kr. I 2018 forventes ligeledes et forbrug udover den indregnede servicebuffer på 26 mio. kr. På den baggrund vurderes det, at målsætningen om balance på det skattefinansierede område i 2019 bør omfatte et eventuelt forbrug af servicebufferen i Herudover skal det bemærkes, at forudsætningen om balance kræver, at de indarbejdede forudsætninger realiseres, herunder bl.a. det årlige effektiviseringsbidrag på 20 mio. kr. i Gennemsnitlig kassebeholdning Ud fra de anvendte forudsætninger kan der beregnes følgende udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden : Mio. kr Gennemsnitlig kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning viser et fald fra forventet 210 mio. kr. i 2019 til 14 mio. kr. i Målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr. i 2022 er dermed ikke opfyldt. Nedenfor opregnes på den baggrund en række mulige politiske håndtag, der kan medvirke til at opfylde målet vedrørende kassebeholdningen. 6

7 3. Håndtag/ændrede forudsætninger til sikring af balance I henhold til den vedtagne budgetprocedure skal forvaltningen udarbejde et forslag til budget i balance i praksis forudsættes det at være et budgetforslag, hvor de to ovennævnte målsætninger er opfyldt. Målsætningen om balance på det skattefinansierede område i 2019 er opfyldt i basisbudgettet. Nedenfor har forvaltningen som illustration oplistet en række politiske handlemuligheder ( håndtag ), der kan være med til at sikre opfyldelse af målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 150 mio. kr. i 2022 samt et eventuelt økonomisk råderum i budgetperioden. De enkelte muligheder er beskrevet nærmere i bemærkningsfeltet. Det skal understreges, at der udelukkende er tale om eksempler på mulige håndtag: Nr. Mio. kr Bemærkninger 1 Forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) Det forudsættes her, at en kommende udligningsreform træder i kraft fra Det må derfor forventes, at overskuddet på de forsikrede ledige vil fortsætte til og med 2021, hvorfor dette kan indregnes på forhånd i budgettet. Det skal bemærkes at overskuddet er afhængigt af, hvorledes udviklingen i ledigheden vil fordele sig blandt kommunerne i landsdel Østjylland, hvorfor dette er forbundet med en vis usikkerhed. Tidligere har gevinsten på området bl.a. været anvendt til at finansiere merudgifter på øvrige indkomstoverførsler, hvilket i givet fald ikke længere er muligt (eller kun muligt i det omfang overskuddet overstiger 30 mio. kr.). Kommunen vil således være mere sårbar overfor midtvejsreguleringer, som den der er lavet i Ekstraordinært finansieringstilskud Det forudsættes her, at en kommende udligningsreform træder i kraft fra Det kan derfor forudsættes, at det ekstraordinære finansieringstilskud på 90 mio. kr. vil fortsætte til og med 2021 dvs. 45 mio. kr. mere end allerede indregnet i 2020 og Forvaltningen vurderer, at det er forbundet med relativ stor usikkerhed om kommunen også i 2020 og 2021 vil modtage et beløb på 90 mio. kr. 3 Fortsat ingen prisfremskrivning fra 2021 og frem 9 18 I budget blev det besluttet at der for årene ikke gennemføres prisfremskrivning. Politisk kan det vælges at fortsætte med "ingen prisfremskrivning" i 2021 og frem. 4 Yderligere effektiviseringskrav eller rammereduktioner på ½ pct. årligt Der er allerede i basisbudgettet indregnet et effektiviseringskrav på årligt ½ pct. Med dette forslag bliver der således tale om en samlet reduktion på årligt 1 pct. af serviceudgifterne (svarende til 40 mio. kr. i 2019, 80 mio. kr. i 2020, 120 mio. kr. i 2021 og 160 mio. kr. i 2022) Sænkning af dækningsafgift annulleres Hæve indkomstskatten med 0,5% (eksempel) Demografimodel på ældreområdet opdatering af anvendte enhedsbeløb Erhvervsområdet mulig omprioritering 0,8 4,8 8,5 9,9 26,6 41,6 42,6 59,1 5,0 10,3 15,6 20,4 1,25 1,25 1,25 1,25 Den tidligere besluttede sænkning af dækningsafgiften til 2,5 promille i 2021 kan politisk annulleres således at dækningsafgiften forbliver på 4,0 promille i 2019 og frem (det indregnede kompensationsbeløb vedrørende 2019 vil i givet fald bortfalde, hvorfor effekten heraf i 2019 er relativ lille). Det vides ikke om, der i årene 2020 og frem landspolitisk vil blive afsat midler til kompensation. Dette er derfor ikke indregnet. Forudsat modregning (75% i 2019, 50% i 2020 og 2021 samt 25% i 2022). Hvis kommunen siden 2011 har nedsat de samlede skatter kan der korrigeres herfor inden beregningen af modregningsbeløbet. Randers Kommune har siden 2011 nedsat dækningsafgiften med 2 promillepoint (fra 6 til 4), hvilket betyder at de samlede skatter kan hæves med 12,6 mio. kr. før der skal beregnes modregning. Dette er indregnet i de angivne tal. Der henvises til analysen af demografimodeller (særskilt bilag). Heri er der en beskrivelse af alternativer til den nuværende demografimodel på ældreområdet. I det omfang et af de beskrevne alternativer vælges vil det øge det økonomiske råderum, idet det samtidigt forudsættes, at man politisk giver omsorgsområdet mulighed for, at indhente de økonomiske potentialer, der kan være ved de mulige initiativer, der er blevet afdækket i budgetanalysen af omsorgsområdet (jf. særskilt bilag). I eksemplet er her vist den økonomiske virkning, hvis det politisk besluttes at opdatere de anvendte enhedsbeløb i modellen med afsæt i de enhedsbeløb som Økonomi og Indenrigsministeriet anvender i udligningssystemet. Som beskrevet ovenfor er der udarbejdet særskilt notat om området (se bilag). Op imod 1,25 mio. kr. årligt kan politisk omprioriteres. Beløbet er afsat som en central pulje i basisbudgettet til udmøntning i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger. En udmøntning til kassen vil forbedre balancen i budgettet. 7

8 Eksempel på budgetforslag i balance inkl. et lille råderum Hvis ovenstående håndtag 1 og 2 (vedrørende beskæftigelsestilskuddet og finansieringstilskuddet) politisk besluttes indarbejdet fuldt ud, vil det betyde følgende udvikling i kassebeholdningen: Med indarbejdelse af forudsætninger omkring gevinst på beskæftigelsestilskuddet og et forøget finansieringstilskud i 2020 og 2021 (håndtag 1 og 2) vil den forventede gennemsnitlige kassebeholdning i 2022 blive 164 mio. kr. altså 14 mio. kr. over måltallet på 150 mio. kr. Råderummet kan således i eksemplet opgøres til i alt 14 mio. kr. i budgetperioden. Hertil kommer muligheden for at omprioritere 1,25 mio. kr. årligt fra erhvervsområdet, som allerede er indeholdt i budgettet. Desuden er der i 2022 indregnet en anlægspulje på 5,7 mio. kr., der også kan indgå i råderummet. Samlet ville der således i eksemplet være et økonomisk råderum på ca. 25 mio. kr. i budgetperioden (hvoraf de knap 6 mio. kr. som udgangspunkt er reserveret anlæg) For størstedelens vedkommende vil et sådant råderum primært skulle anvendes i overslagsårene , hvis ovennævnte målsætning om balance på det skattefinansierede område (inkl. muligt forbrug af servicebuffer) skal overholdes. 8

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

I dette notat gives en beskrivelse af basisbudget som grundlag for de videre politiske drøftelser.

I dette notat gives en beskrivelse af basisbudget som grundlag for de videre politiske drøftelser. Notat Vedrørende: Basisbudget 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen og Lars Sønderby E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 25. august

Læs mere

ORIENTERING FOR MED-SYSTEMET

ORIENTERING FOR MED-SYSTEMET ORIENTERING FOR MED-SYSTEMET V. KOMMUNALDIREKTØR JESPER KAAS SCHMIDT BUDGET 2019-22 31. AUGUST 2018 DISPOSITION 1. Afsættet for budgetlægningen 2. Forudsætninger i basisbudget 2019 2022 3. Mulige politiske

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Notatet kan betragtes som supplement til den overordnede beskrivelse af basisbudgettet.

Notatet kan betragtes som supplement til den overordnede beskrivelse af basisbudgettet. Notat Vedrørende: Basisbudget 2019 22 (uddybende notat) Sagsnavn: Budget 2019 22 Sagsnummer: 00.01.00 A00 41 17 Skrevet af: Brian Hansen E mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 24 08

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Nedenstående tabel viser resultatet af ordinær drift og anlæg i budget sammenholdt med det tilsvarende tal i basisbudget :

Nedenstående tabel viser resultatet af ordinær drift og anlæg i budget sammenholdt med det tilsvarende tal i basisbudget : Notat Vedrørende: Bilag 2 - Ændringer siden budget 2017-20 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 24-08-2017

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget Notat Vedrørende: Budget 2018-21 (budgetprocedure m.m.) Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10. marts

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

ÅRSBUDGET Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Telefon

ÅRSBUDGET Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Telefon ÅRSBUDGET 2019 Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Telefon 8915 1515 E-mail: randers.kommune@randers.dk www.randers.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Vision for Randers Kommune... 2 2. Budgetaftale

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Bilag 5 Resume af bevillingsændringer

Bilag 5 Resume af bevillingsændringer Notat 18. september 2019 Sagsbeh.: JTP J.nr.: 00.30.10-S00-3-19 Økonomi og Udbud Bilag 5 Resume af bevillingsændringer 1. Samlede budgetoverslag Tabel 1 og 2 viser de samlede budgetoverslag ved henholdsvis

Læs mere

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Byrådets budgettemamøde

Byrådets budgettemamøde s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Budgetforligstekst Oversigter:

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Budgetforligstekst Oversigter: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Budgetforlig 2018... 4 3. Resultatopgørelse 2018-21 og overordnede styringsmål... 8 3.1 Resultat af ordinær drift... 9 3.2 Skattefinansierede anlægsudgifter...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Notatet kan betragtes som supplement til den overordnede beskrivelse af basisbudgettet.

Notatet kan betragtes som supplement til den overordnede beskrivelse af basisbudgettet. Notat Vedrørende: Basisbudget 2020-23 (uddybende notat) Sagsnavn: Budget 2020-23 Sagsnummer: 00.01.00-S55-47-18 Skrevet af: Brian Almann Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere