Randers Kammerorkester - Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17"

Transkript

1 Randers Kammerorkester - Strategi Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle den klassiske musik på mange forskellige fronter og i forhold til mange forskellige målgrupper. Samtidig er det en ambition at fastholde orkesterets aktive og centrale rolle i et skabende og bredt defineret kulturliv lokalt og nationalt. Randers Kammerorkesters geografiske virkeområde er først og fremmest Randers Kommune, Djursland og det kronjyske område. Derudover spiller Randers Kammerorkester koncerter i Midt- og Nordjylland, og dertil kommer ca. 3-4 koncerter pr. sæson i hovedstadsområdet og i udlandet. 2. Politiske målsætninger for Randers Kammerorkester a) Statens Kunstråds Musikudvalgs målsætninger for basisensemblerne: Randers Kammerorkester er omfattet af Statens Kunstråds Musikudvalgs målsætninger for basisensemblerne. For perioden er udvalgets målsætninger beskrevet ved følgende formål og vision: Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig i hele landet. Dette sker gennem koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Vision Basisensemblerne har hver især en markant musikalsk profil og virker som kunstneriske dynamoer for et levende og aktivt lokalt og nationalt musikmiljø. Basisensemblerne fremfører en mangfoldighed af ny og ældre musik og har en status som nationale fyrtårne. De bidrager aktivt til, at publikum i alle aldre møder levende musik, der beriger og bevæger, og som gennem oplevelse og engagement udvider det musikalske univers. Ensemblerne skal desuden bidrage til at styrke musikudøvelsen blandt børn og unge. b) Randers Kommunes målsætninger for Randers Kammerorkester: Det er Randers Kommunes overordnede mål, at Randers Kammerorkester fremmer musiklivet, særligt den klassiske musik, i kommunen og regionen. Herved skal kendskabet til, bevaringen og formidlingen af den musikalske kulturarv udbredes og styrkes. Randers Kommune ønsker, at orkestret udbygger sin position som byens orkester og dermed som producerende kunstinstitution på et højt professionelt og internationalt niveau, og at orkesteret fungerer som et kraftcenter for klassisk musik i hele regionen og som et nationalt fyrtårn inden for sin branche. I relation til Randers Kommunes kulturpolitik er det desuden Randers Kommunes mål, at orkestret er samarbejdspartner og initiativtager bl.a. i et tværgående felt af professionelle kulturinstitutioner i Randers til produktioner, der inddrager lokale medaktører for at sikre lokal forankring, synlighed og udvikling og samtidig opnå nye udviklingsveje for markante kulturprojekter i og uden for Randers. Randers Kammerorkester skal fortsætte sine bestræbelser på at tiltrække et stort og bredt publikum, fordelt i varierende segmenter. Det er vigtigt, at lokal forankring og tæt publikumskontakt udbygges yderligere som led i orkestrets fortsatte kunstneriske udvikling og som led i udviklingen af kommunens kulturliv.

2 Randers Kommune har i en længere årrække fokuseret på, at børn og unge møder kunst og kultur af professionel kvalitet, både ved at blive præsenteret for, deltage i og udvikle egne kompetencer i kunstfeltet. Den linje ønsker vi at fortsætte med stadig fornyet intensitet. Musikfeltet er et afgørende vigtigt område i arbejdet med børn og unges møde med kunst. Randers Kommune har stillet en kulturgaranti, hvor alle børn har ret til kulturoplevelser og her har Randers Kammerorkester et oplagt potentiale. Dette potentiale skal forløses gennem skolekoncerter, formidlingsindsatser, talentudvikling, indsatser på forskellige niveauer i den musikalske fødekæde. Yderligere vil Randers Kommune etablere en folkeskole med særlig kulturel profil. Randers Kammerorkester indgår sammen med de øvrige professionelle kulturinstitutioner i Randers som centrale partnere i dette projekt. Endvidere indgår Randers Kommune som partner i det europæiske kulturhovedstadsprojekt i 2017 i Århus og Region Midt. I naturlig forlængelse heraf er det vores mål, at Randers Kammerorkester aktualiserer Kulturbyprojektets Rethink -tematisering i en musikalsk kontekst i de kommende år med en både folkeligt inkluderende og kunstnerisk ambitiøs tilgang, såvel regionalt som lokalt. I relation til kulturbyprojektet iværksættes et specifikt udviklingssamarbejde mellem kultursektor og erhvervslivet i en erhvervsklynge-struktur, lokalt og regionalt. Randers Kammerorkester forventes at bidrage aktivt og udviklende til denne brobygning. Randers Kommune anerkender, at Randers Kammerorkester har udfordringer hvad angår de fysiske rammer. Det er ønskeligt at der sikres bedre rammer til administration, depot og øvelokaler. 2. Randers Kammerorkesters omverden Randers Philharmoniske Selskab er foreningen bag Randers Kammerorkester. Foreningen er en vigtig del af orkestrets forankring og støtte i lokalområdet. Fem medlemmer af orkesterets bestyrelse er valgt på Selskabets generalforsamling for en toårig periode. Randers Kammerorkester har hjemsted på Musik- og Teaterhuset Værket, hvor orkesteret øver, holder sine abonnementskoncerter og har sin administration. Randers Kammerorkester har udfordringer, hvad angår de fysiske rammer på Værket - der mangler depot- og kontorplads, og da orkesteret lejer øve- og koncertlokaler per dag, er det ikke altid muligt at få de ønskede lokaler. Det er derfor ønskeligt at sikre bedre rammer til orkesterets administration, depot og øvelokaler. Orkesteret har en meget stærk lokal forankring i form af et åbent og ligefremt forhold til alle afdelinger af Randers Kommune og har i det hele taget et stærkt fundament i det store opland på Djursland og hele det kronjyske område. Den lokale forankring kommer desuden til udtryk i et tæt samarbejde med områdets øvrige professionelle kulturliv om en lang række større og mindre projekter, en bred kontakt til områdets amatørorkestre og -kor samt en beredvillig bevågenhed fra det lokale erhvervsliv både med hensyn til den rene sponsorering og i form af et intensivt og interaktivt samarbejde på tværs af erhverv og kultur. Dertil kommer et engageret kernepublikum med en tæt og næsten personlig kontakt til orkestret samt et større og bredere publikum til de mere folkelige og spektakulære projekter. Primære samarbejdspartnere Aarhus Sommeropera Aarhus Symfoniorkester / Aalborg Symfoniorkester Prinsens Musikkorps / Slesvigske Musikkorps Musik- og Kulturhuset Værket Kammermusikforeningen Brage Randers Musikskole / Aarhus Musikskole / Mariagerfjord Kulturskole Den jyske Operas Kor Randers Egnsteater / Randers Kunstmuseum / Museum Østjylland /Sct. Mortens Kirke / Sct. Peders Kirke / Randers Internationale Korfestival / Randers Bibliotek / Randers Eventsekretariat FOF Randers Sparekassen Kronjylland Samarbejdsområder Husorkester - ledsagelse af operaforestillinger Fælleskoncerter Fællesarrangementer samt billetsalg Fællesarrangementer samt abonnementssamarbejde Undervisning og samarbejdskoncerter Samarbejdskoncerter og forestillinger Fællesarrangementer / formidlingssamarbejde Formidlingssamarbejde Hovedsponsor

3 Orkesterets samarbejdspartnere kan deles i tre grupper: andre kulturinstitutioner, undervisnings- og formidlingspartnere samt sponsorer og netværkspartnere. Orkesteret samarbejder med mange andre udøvende kulturinstitutioner - I samarbejde med dem kan vi magte større opgaver sammen og generelle samarbejdsprojekter med disse aktører fører til et større udvalg af koncertgenrer, hvilket, som regel, fører til nye publikumssegmenter. Samtidig giver et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner et forum for udveksling af ideer og inspiration, hvilket i høj grad er udviklende og værdifuldt for orkestret. Samarbejde med undervisningsinstitutioner og andre formidlingspartnere giver os adgang til andre formidlingskompetencer, som styrker vore egne formidlingsaktiviteter, og som samtidig giver os mulighed for at investere i et fremtidigt publikum. Udover økonomisk støtte giver samarbejdet med vores mange sponsorer et netværk, som fostrer idéer og fører os frem til andre kontakter, der danner et sundt fundament for vores virksomhed generelt. 3. Vision for Randers Kammerorkester Randers Kammerorkester skal fremstå som et moderne og alsidigt kammerensemble med et bredt internationalt udsyn fra en lokal platform. Randers Kammerorkester skal med sine koncerter, indspilninger og undervisning placere sig blandt de førende danske ensembler og markere sig på internationalt plan. Randers Kammerorkester vil fortsat være initiativtager til samarbejdsprojekter med andre lokale kulturinstitutioner med det klare mål at øge interessen for klassisk musik og kultur på alle niveauer. Randers Kammerorkester vil bevare og udvikle sin position som kulturelt fyrtårn med dybe rødder i det lokale samfund. Randers Kammerorkester vil aktivt arbejde for en udvidelse af orkestret fra de nuværende 14 fastansatte musikere til et fuldt og fastansat kammerorkester på 25 musikere.

4 4. Opgaver, resultatmål og metoder a) Koncertvirksomhed Mål - at videreføre og udvikle Randers Kammerorkesters særlige brede repertoireprofil. - at videreføre og forbedre Randers Kammerorkesters høje kunstneriske niveau. Metode Randers Kammerorkester vil lægge vægt på et alsidigt repertoire, der spænder fra nyere partiturmusik, over det brede orkester- og kammermusikalske repertoire, til mere populær og umiddelbart appellerende musik. Som en del af sin repertoireprofil vil Randers Kammerorkester spille den ældre og nyere danske musik, hvilket kommer til udtryk i blandt andet sæsonprogrammets repertoire, cd-indspilninger, turnéer, ansættelse af huskomponister, samarbejde med Aarhus Sommeropera m.m. Orkesterets kunstneriske kvalitet skal fortsat udvikles ved hjælp af kapaciteter som gæstemusikere, solister, instruktører og gæstedirigenter af den højest mulige kvalitet indenfor den budgetramme som er til rådighed. - at tilstræbe et nyt publikum udover det faste koncertpublikum i forhold til bl.a. alder, samfundsgruppe og uddannelse. - at orkesteret skal være synligt og aktiv på et international niveau, og derved medvirke til at gøre dansk musik og Randers Kommune endnu mere synligt internationalt. Orkesteret vil stimulere publikumsinteressen for sin koncertvirksomhed med bl.a. et innovativt programindhold og ved at samarbejde med andre kulturinstitutioner. Begge tiltag fører til et større udvalg af koncertgenrer, hvilket, som regel, fører til nye publikumssegmenter. Orkesteret vil gennemføre en mangesidig turnevirksomhed for at præsentere dansk musik og musikliv, og for at være kulturel ambassadør for Randers. Orkesteret vil bygge videre på sit etablerede internationale netværk for at skabe relationer, som giver mulighed for at præsentere Randers Kammerorkester og dansk musik internationalt.

5 4. Opgaver, resultatmål og metoder b) Formidling, undervisning og publikumsudvikling: Mål - at borgerne i Randers og omegn skal være velinformerede om orkesterets virksomhed. Metode En kreativ mediestrategi skal sikre, at orkesterets koncertvirksomhed er synlig i det lokale samfund. Orkesteret vil fortsætte med at husstandsomdele sin sæsonbrochure for at sikre, at alle borgere i kommunen får den klassiske musik som tilbud og mulighed. Som nyt tiltag vil orkestret indgå et samarbejde med Musik- og Teaterhuset Værket om fælles markedsføring af klassisk musik i Randers. - at kvalificere og udvide den enkelte publikums oplevelse af musikken Orkesteret vil sørge for at en mangfoldig højkvalitets baggrundsinformation om programsatte værker er nemt tilgængelig til koncertpublikum, igennem internettet og trykte medier. - at skabe rammerne for at et potentielt koncertfremmed publikum får muligheder for at opleve den klassiske musik og dermed mod på at træde ind i koncertsalen. - at introducere skoleelever på alle niveauer for den klassiske musik, at skærpe skoleelevernes evne til at lytte aktivt og gennem musikken at stimulere og igangsætte børnenes kreative potentiale. - at støtte talentudvikling på alle niveauer i den musikalske fødekæde. - at et bredere og mere internationalt publikum end orkesterets koncertpublikum skal have kendskab til og mulighed for at høre Randers Kammerorkester. Orkesteret vil udvikle og gennemføre mindst ét publikumsudviklingsprojekt årligt. (Årsrapporten skal indeholde en kvalitativ afrapportering af projektet.) Orkesteret skal tilbyde skolekoncerter af forskellige genrer til alle skoler i Randers Kommune og orkesterets øvrige opland. (Antallet af tilhørere ved koncerter/formidling til børn og unge og/eller musikerbesøg skal være minimum årligt og antallet af koncerter/formidling til børn og unge og/eller musikerbesøg skal være mindst 25 årligt.) Dertil vil orkesteret "skræddersy" skoleprojekter og andre formidlingsprojekter efter behov i samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Orkesteret vil fortsætte med sine mange andre aktiviteter for børn, og udvikle processen i samråd med diverse eksperter på feltet. Alle musikere i Randers Kammerorkester har undervisningstjeneste som er ca.30% af deres ansættelse.* Orkesteret skal fortsætte sin medvirken på alle niveauer i den musikalske fødekæde, fra undervisning på musikskoler med særlig fokus på MGK, skolekoncerter, orkestersamarbejde med Det jyske Musikkonservatorium, dirigentworkshop med studerende fra Det kongelige danske Musikkonservatorium, til ansættelse af unge nyuddannede assistenter og engagement af unge danske solister m.v. Orkesteret skal fortsætte sit samarbejde med pladeselskaberne DaCapo og CDKlassisk med løbende cdudgivelser på et højt kunstnerisk og teknisk niveau med et vidtfavnende repertoire for kammerorkester. Dertil vil orkesteret sørge for at indspilningerne også bliver tilgængelig på andre mediaplatforme. * Finansiering: Omkostningerne er derfor en tilsvarende procent af lønsummen for musikere, og indtægterne er variable, men var i 2012 kr ca.2012 lektioner).

6 4. Opgaver, resultatmål og metoder c) Aktuelle tiltag/indsatser i rammeaftalens periode 1) Orkesteret vil styrke sin tætte kontakt til publikum blandt andet ved en løbende afprøvning af koncertformen for derved også at tiltrække et nyt publikum. Kammerorkesteret vil samtidig udvikle orkesterets styrke som formidler af den klassiske musik ved blandt andet at perspektivere musikken i forhold til andre kunstarter som billedkunst, dans og litteratur, og ved en stadig udfordring i forhold til repertoire, koncertform, og samarbejdspartner. På samme måde som orkesteret eksperimenterer med koncertens kunstneriske indhold, vil orkesteret eksperimentere med koncertens form ved at inddrage formidlingselementer i selve koncerten (og ikke blot begrænse formidlingen til koncertoptakter el. lign.). Orkesteret lancerer snart et nyt koncertkoncept under titlen Nøgne koncerter - en ny og anderledes måde at opleve den klassiske musik på. Med billeder, ord, lys, lyd, og levende musik bliver nogle af den klassiske musiks mesterværker introduceret og belyst fra alle sider, så det nøgne værk står tilbage. Det er håbet at denne koncertform bliver en tilbagevendende begivenhed. 2) I 2017 bliver Aarhus Kulturby, og i forbindelse med det planlægger Randers Kammerorkester en række særlige begivenheder bl.a. 1) Hemmelige Koncerter hvor orkesteret spiller uannoncerede minikoncerter der hvor folk færdes: på deres arbejde; der hvor de handler; hvor de motionerer; osv. 2) Orkester med Gæster - orkesteret planlægger en etnisk festival, hvor mange af de udenlandske etniske kunstnere som har optrådt med orkesteret på diverse turnéer bliver inviteret til Randers for at spille sammen med orkesteret - der er tale om specialister i bl.a. Ney, Oud, og Kinesisk Bambus Fløjte. 3) I samarbejde med Aarhus Sommeropera og Aarhus Symfoniorkester har orkesteret planer om at realisere 2-3 Kulturby-projekter. 3) Orkesteret vil løbende udbygge sit netværk og position som et musikalsk kraftcenter, der har dybe rødder i lokalområdet og som har en tæt kontakt og samarbejdsflade til et meget bredt og stort udsnit af det lokale kulturliv, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner etc. Det vil bl.a. ske gennem Hemmelig Koncert Serien og diverse andre konkrete tiltag. 4) Orkesteret vil udvide sin børne- og skoleplatform til at inkludere koncerter målrettet børnehaver, specialskoler og ungdomsuddannelser. Udviklingsprocessen er allerede begyndt, men skal videreudvikles og raffineres i de kommende år. 5) Kulturskole - I forbindelse med opbygning af en ny kulturskole i Randers vil orkesteret bidrage med sine forskellige kompetencer både i opbygningsfase og også når skolen er i fuld drift.

7 5. Udvikling Randers Kammerorkester forholder sig til stadighed til de udviklingsmuligheder, der ligger i ensemblet og den enkelte musikers kunstneriske og arbejdsmæssige potentiale, og orkesteret vil fortsat arbejde for kvalitativ og kvantitativ udvikling inden for de eksisterende budgetrammer. Der findes dog et betydeligt og afgørende udviklingspotentiale, som er afhængigt af ekstra økonomisk støtte, og som orkesteret ser som realistiske muligheder. Randers Kammerorkester arbejder derfor med to udviklingsidéer som evt. kunne finansieres, hvis udviklingspuljen til basisensembler blev konverteret til varigt tilskud : a) Udvidelse af Randers Kammerorkester Den helt overordnede målsætning for Randers Kammerorkesters udvikling er en udvidelse af orkestret fra de nuværende 14 fastansatte musikere til et fuldt og fastansat kammerorkester på 25 musikere. Ønsket bunder dels i orkestrets historiske udspring som kammerorkester i 1945 dels i den kendsgerning, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer et permanent fastansat og professionelt kammerorkester i dansk musikliv. Med et fuldt og fastansat kammerorkester vil Randers Kammerorkester have mulighed for: at dække dansk musiklivs repertoiremæssige hul, der lige nu kun sporadisk fyldes ud af symfoniorkestrene, og som i Randers Kammerorkesters sæsonprogram kun dækkes sporadisk med enkeltstående koncerter, der spilles ved hjælp af skiftende løstansatte assistenter. Repertoiret i dansk musikliv kommer således til at indeholde værker for kammerorkester, som i dag sjældent eller aldrig spilles, af komponister som J.A. Scheibe, J.A.P. Schulz, Joh. E. Hartmann, F.L.Æ. Kunzen, C.E.F. Weyse, D.F. Kuhlau, Henrik Rung, Eduard Helsted, J.P.E. Hartmann, Niels W. Gade, Hakon Børresen, Otto Malling, Siegfried Langgaard, Knudåge Riisager, Jørgen Bentzon, Finn Høffding, Herman D. Koppel, Svend Erik Tarp, Svend S. Schultz, Jørgen Jersild og Vagn Holmboe. at det danske repertoire for kammerorkester parallelt perspektiveres og stilles over for et udenlandsk repertoire, der rækker fra den galante periode mellem barokken og klassikken Johann Sebastian Bachs sønner, Johann Stamitz m.fl. over den franske barokmusik, den tidlige romantik i form af bl.a. Schubert, Schumann og Mendelssohn til fransk impressionisme og nyklassikkens komponister som Prokofiev og Stravinskij m.fl. at tilbyde nutidige danske partiturkomponister muligheden for at skrive musik til netop denne ensemblestørrelse. at det ikke er de økonomiske begrænsninger, der afgør antallet af prøvetimer og valget af projekter, hvilket med udgangspunkt i orkestrets nuværende gode kunstneriske niveau vil medføre en markant udvikling af den kunstneriske kvalitet. at Randers Kammerorkester samtidig kan varetage flere større og mere folkelige aktiviteter såsom populære udendørskoncerter og store orkesterkoncerter målrettet mod børn og unge, hvor orkesterets muligheder indenfor disse områder i dag er meget begrænsede grundet de store omkostninger ved køb af løstansatte assistenter. at bidrage endnu mere til regionens musikliv. Et større Randers Kammerorkester ville sikre at fremtidige samarbejdsprojekter med Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Den Jyske Opera og Aarhus Sommeropera kunne realiseres med færre omkostninger for vores samarbejdspartnere - en udvidelse af Randers Kammerorkester ville hermed komme mange andre institutioner til gavn. Dertil ville det være muligt for orkesteret at gøre en særlig indsats for at etablere koncertserier i områder i Midtjylland, der ikke i forvejen er dækket af et professionelt kammerensemble (f.eks. Viborg / Skive området). Randers Kammerorkester vil enten forsøge at arrangere disse koncerter i fællesskab med de lokale musikforeninger, musikhuse osv., eller sælge disse koncerter til de lokale musikforeninger, musikhuse osv.

8 Takket være øget tilskud fra Randers Kommune i 2009 og rationaliseringen af Kunststyrelsens tilskud i 2010 var det muligt at udvide orkesteret med fire nye strygerstillinger som har været med til at øge indsatsen på formidlingsområdet ved siden af de normale undervisningsaktiviteter. Dertil har orkesteret oplevet en dramatisk stigning i aktiviteter, men det vigtigste element i denne sammenhæng er, at Randers Kammerorkester har opnået en markant forøgelse i kvaliteten af orkestervirksomheden, da strygerkorpset nu består af flere fastansatte musikere og færre timelønnede assistenter. Det næste skridt på vej til et fuldt besat Randers Kammerorkester er oprettelse af tre nye strygerstillinger, som vil bidrage yderligere til den allerede markante stigning i orkesterets kvalitet og samtidig øge undervisningsmulighederne (en af orkesterets vigtige indtægtskilder). Med flere musikere ansat, kan orkesteret deles i endnu flere mindre grupper, som giver mulighed for at have adskillige kammermusikalske projekter kørende samtidig og afvikle endnu flere skole- og børneprojekter. Kort sagt bliver orkesterets produktivitet øget. Udvidelsen kræver en ekstra finansiering af blot Kr , når de øgede indtjeningsmuligheder, som stillingerne giver, bliver medregnet. b) Ansættelse af en børne og formidlingsmedarbejder Med en ny børne- og formidlingsmedarbejder vil Randers Kammerorkester udvikle og sætte ny fokus på Kammerorkestrets overordnede forpligtigelse i forhold til den klassiske musik. Ved siden af selve koncerten, koncertens markedsføring, koncertens programnoter etc. vil et nyt formidlingsled udvikle en på samme tid mere overordnet og specifik formidling af den klassiske musik. Formålet er at udvide og kvalificere det voksne publikums samt børn og unges oplevelse af musikken og koncerten og dermed skabe mulighed for en anderledes og større musikalsk fordybelse. Børne- og formidlingsmedarbejderen vil arbejde med formidling i forhold til rækken af abonnementskoncerter og det almindelige publikum, men i særdeleshed vil medarbejderen have en række særlige forpligtigelser i forhold til børn og unge i forbindelse med skole- og børnekoncerter. Orkesteret forestiller sig en deltidsansættelse som ligner tilsvarende stillinger hos landsdelsorkesterne, og som kræver ekstra finansiering af ca. Kr Rent konkret vil stillingen som børne- og formidlingsmedarbejder indeholde følgende opgaver: Et konkret undervisnings- og formidlingsarbejde i forhold til børn og unge både alene og i samarbejde med orkestrets musikere: Undervisning i større grupper, formidling af den klassiske musik og de enkelte værker som optakt til koncerter, samarbejde med musiklærere på folkeskoler og i gymnasier m.m. Formidlingsarbejde i forhold til det voksne publikum i forbindelse med bl.a. abonnementskoncerterne: At præsentere den klassiske musik og de enkelte værker, at skabe nye veje og indgange til oplevelsen af den klassiske musik, at præsentere den klassiske musik for et nyt potentielt men koncertfremmed publikum, at udvikle nye ideer til formidling af den klassiske musik, at udvikle samarbejdsrelationer til lokale institutioner som AOF, FOF etc. Et pædagogisk udviklingsarbejde i forhold til børn og unge: Udvikling af nye former for skolekoncerter, udvidelse af børnekoncerternes musikalske repertoire, målretning af koncerter og andre tiltag i forhold til alderstrin og skoletyper, udvikling af pædagogiske metoder m.m. At varetage den administrative planlægning af skolekoncerter, børnekoncerter og andre formidlingsprojekter i forhold til booking, skemaplanlægning, kontakt til skoler og lærere etc.

9 6. Nøgletal og indikatorer Kategori Realiseret Realiseret Forventet Forventet Forventet Forventet Forventet * Antal tilhørere ved samtlige koncerter, bortset fra nedenstående Antal tilhørere ved udendørs koncerter Antal tilhørere ved koncerter/ formidling til børn og unge Antal tilhørere i alt (sum af de tre ovenstående) Antal koncerter i landsdelen (sum af koncerter i Randers og Regionen) Antal koncerter i andre landsdele Antal koncerter i udlandet ??? Antal koncerter i alt (sum af de tre ovenstående) Heraf antal koncerter/formidlinger rettet mod børn og unge Antal undervisningslektioner i alt * fra rammeaftalen for Bemærkning - Randers Kammerorkesters musikere bruger ca. 30% af deres tjenestetid på undervisning. Ovenstående publikumstal og antal koncerter er derfor opnået på kun 70% af den tjenestetid, som er til rådighed for basisensemblerne, som ikke har undervisningspligt. Randers Kammerorkester vil gerne gøre opmærksom på, at fremtidig statistisk analyse af basisensemblernes virksomheder bør tage højde for dette.

10 RANDERS KAMMERORKESTER - finansieringsoversigt Kr niveau 2014-niveau Ret til ændringer forbeholdes Statslige driftstilskud Øvrige tilskud fra staten Kommunale driftstilskud Øvrige tilskud fra kommuner og regioner Fonde og sponsorer Egenindtægter mv Finansielle indtægter Finansiering i alt Egenkapital, ultimo** * Indgår i regnskabet for 2012 som en del af særlig projekter ** Den store negative egenkapital skyldes orkesterets økonomiske krise i årene hvor orkesteret indgik en aftale om et rente- og afdragsfrit lån på fra Randers Kommune. Randers Kommune forlanger nu at lånet tilbage betales over årene , og derfor skal orkesteret generere et overskud på ca i hvert af disse år.

11 RANDERS KAMMERORKESTER BUDGET 2014 (1000Kr.) UDKAST pr.15/ Ret til ændringer forbeholdes TILSKUD/INDTÆGTER Budget 2014 noter Budget regnskab 2011 regnskab UDKAST Kommunale og regionale tilskud Tilskud fra staten Indkomst fra fonde og sponsorer Egenindtægter Renter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Budget 2014 UDKAST Budget regnskab 2011 regnskab Produktionsudgifter Administrationsudgifter Lokaleudgifter Ovrige udgifter Finansielle udgifter UDGIFTER I ALT RESULTAT NOTER 1. Skønnet fremskrivning 2% 2. Tilskud fra staten Drisfttilskud Anslået tilskud fra Kulturstyrelsen til turné 80 Total Indkomst fra fonde og sponsorer 4. Egenindtægter Anslået sponsorindtægt 135 Billetsalg 411 Anslået fondsstøtte til turné 150 Koncert indtægter udover billetsalg 462 Total 285 Medlemskontingenter 36 Undervisning 670 Andre (excl. renter) 210 Total Produktionsudgifter 6. Administrationsudgifter Musikere løn Ledelse & Administration løn Assistenter løn 839 Ledelse & Administration pension 151 Solist-/dommer-/gæstedirigent-honorar 344 Regulering skyldige ferieløn / barsel 75 Orkesterbetjent løn 75 Administration kørsel 10 Musikerpension 494 Sociale bidrag 190 Musikere kørsel & diæter 50 Arbejdsskadeforsikring 35 Assistent kørsel & diæter 57 Fotokopi 65 Solister/gæstedirigent/dommere transport 53 Kontorartikler 10 Koncert & øvelokaleleje 535 Telefon 30 PR-Virksomhed 180 Revision / bogholderi 30 Øvrige koncertudgifter 290 Porto 45 Lastbildrift 20 Småinventar 5 Særlige projektudgifter 597 Forsikring 50 Total Øvrige 40 Total Resultat I forbindelse med extraordinairt afvikling på det rente- og afdragsfrie lån af kr fra Randers Kommune i 2014 bliver det nødvendigt at budgeter med et overskud af Kr

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale for Ensemble MidtVest er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING RANDERS KAMMERORKESTER

MIDTVEJSEVALUERING RANDERS KAMMERORKESTER MIDTVEJSEVALUERING RANDERS KAMMERORKESTER Aftaleparter: Statens Kunstrådets Musikudvalg, Randers Kommune og 30. april 2012 Midtvejsstatus for Denne midtvejsstatusrapport gør rede for s virksomhed de første

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Årsberetning Klüvers Big Band 2010

Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Indledning 2010 var både et økonomisk og kunstnerisk godt år for Klüvers Big Band (KBB). Bigbandet spillede mange større projekter med mange forskellige solister og indenfor

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 É N M U S I K S C E N E M A N G E G E N R E R. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution 1-1 1. SAMMENFATNING Statens Kunstråds Musikudvalg har igangsat en analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Formålet med analysen er at etablere et kvalificeret grundlag af kendsgerninger

Læs mere

Årsberetning Klüvers Big Band 2008

Årsberetning Klüvers Big Band 2008 Årsberetning Klüvers Big Band 2008 2008 må siges at være Klüvers Big Bands hidtidige højdepunkt. Aldrig har antallet af koncerter været så stort, aldrig har kvaliteten været så høj og aldrig har så mange

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent 12996 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring:

Læs mere

Virksomhedsplan Kultur og Fritid

Virksomhedsplan Kultur og Fritid Virksomhedsplan Kultur og Fritid Kulturskolen JANUAR 2010 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Kulturskolen Gribskov Skolegade 43 3200 Helsinge Tlf. 72496087 www.gribskov.dk

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

BUDGET TEATERØEN 2015

BUDGET TEATERØEN 2015 BUDGET TEATERØEN 2015 Præmis: Eksisterende forhold og derudover lejes underetagen til backstage og kontorlokaler LOKALEUDGIFTER Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal 500.000 Husleje

Læs mere