Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009"

Transkript

1 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

2 Festskrift 2009 Udgivet af Ranum menighedsråd Redaktion: John Vestergaard Grafisk tilrettelæggelse og sats: Per Eskildsen Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S Foto: forsidebilledet, samt billederne side 3, 4, 19, 21, 23, 25, 26, 27 og 29 er alle

3 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

4 4

5 Indhold Forord... 6 Af redaktøren Endelig var tiden inde!... 7 Af Erik Knudsen Historien om de 2 tårne...11 Af Ulrik Holm Alterbilledet i Ranum kirke. At blive grebet Af Ninni Lodahl Gjessing Kirkeklokkerne ved Ranum Kirke...21 Af Leon Toft Jensen Ranum kirkes orgler Baseret på to artikler fra Ranum Staten 1976 Ranum kirkegård Af Inger Holmgaard Kirkens restaurering i Af Kristen Winther-Sørensen Efterskrift Af John Vestergaard Program

6 Forord Af redaktøren Velkommen til Jubilæumsskriftet i anledning af Ranum kirkes 100 års jubilæum. Med et udvalg af artikler om kirken her i Ranum, som giver et indblik i kirkens spændende historie. Vi kommer vidt omkring i kirkens historie. Vi kommer til at høre noget fra dengang kirken ikke var bygget endnu. Fra de to tårnes bygning, og den besværlige proces der førte frem at de kunne bygges. Fra det fantastiske alterbillede. Fra nogen som man ikke ser så meget til, nemlig klokkerne i tårnene. Fra det store orgel, dækket af egetræ. Fra kirkegården. Fra den omfattende restaurering i Desuden er der bag på festskriftet et program for selve dagen hvor jubilæet markeres, nemlig pinsedag 31. maj Rigtig god læselyst! Tak til fotograf Nigel Hopwood for de fantastiske billeder; til Leo Bech for digtning af en ny jubilæumssang; til Malle Hansen for digtningen af de oprindelige jubilæumssange; til Skjold Hansen for et utrætteligt arbejde med at bevare kirkens historie; til Sparekassen Midtfjord for støtte til fremstilling af en affotografering af en skitse til altertavlen, samt det fine kunstværk i sten, der skal stå nord for kirken, hvor det udgåede elmetræ står. 6

7 Endelig var tiden inde! Ranum fik sin kirke den 23. maj Stærkt ønsket Godt forberedt Vel udført! Af Erik Knudsen I flere hundrede år benyttede folk fra Ranum og omegn kirkerne i Åle, Malle, Vilsted, Munksjørup og Vitskøl. Utallige gange har folk været trætte af at skulle gå så langt for at komme i kirke. I tiden indtil reformationen omkring 1536 var det katolske kappelaner fra Vitskøl kloster, der betjente egnens kirker. Efter Reformationen kom Ranum først under Vitskøl sogn, dernæst i 1573 under Bjørnsholm sogn. De kirkelige handlinger blev efter reformationen flyttet fra den lille Åle kirke til den store forfaldne Vitskøl klosterkirke, og i 1643 blev det nuværende kirkerum på Vitskøl kloster indviet som kirke for Bjørnsholm sogn. I over 250 år fungerede kirken for egnen omkring både Overlade og Ranum. Begge byer ønskede deres egen kirke, for det var besværligt at komme i kirke og besøge kirkegården, men hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Der var flere heldige sammentræf, der gjorde det muligt at samle kræfter nok til det store kirkebyggeri. I disse tider gik stærke religiøse bevægelser gik over egnen, og det gav megen splid og strid. Sognepræsten Søe-Pedersen fik senere megen ros for hans evne at få alle kirkelige retninger til at slutte op omkring kirkebyggeriet. Det var også et heldigt sammentræf, at den daværende seminarieforstander P.Taaning var kommet til Ranum, for han var meget afholdt. I disse personer var der 2 ildsjæle til at gå foran i det vanskelige kæmpearbejde, der var med at skaffe pengene og dernæst at få kirken bygget. 7 Erik Knudsen, menighedsrådsmedlem og kirkeværge

8 8 Seminarieforstander P. Taaning har givet sin beskrivelse af forløbet: I Foraaret 1903 blev der af Sognepræst N. M. Søe-Pedersen og Seminarieforstander P. Taaning rejst en Bevægelse i Ranum for Opførelsen af en Kirke for Bjørnsholm nordre Sogn. Da Tanken vandt nogen Tilslutning, gik Sognepræsten personlig fra Hjem til Hjem for at indtegne Bidragsydere, og i Løbet af en Uges Tid var det fornødne Beløb sikret. Der blev saa af de indtegnede Bidragsydere valgt en Komité til at varetage det fornødne og forestaa Kirkens Opførelse, og allerede i Maj blev Indsamlingen påbegyndt. Komiteen bestod af Sognepræsten (Formand), Seminarieforstanderen (Kasserer), Førstelærer Kr. Bro, Gaardmand Chr. Mouritsen, Tømrer Kakre(?), Gaardmand og Bager N. C. Nielsen, Købmand And. Thorhauge og Husmand N. Christensen Busk, alle af Ranum. En Deputation, bestående af Sognepræsten, Seminarieforstanderen og Husmand N. C. Busk blev sendt til Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet og opnåede Ministerens Løfte

9 om et Tilskud af Statskassen om ca. 5 Aar. En Arkitekt blev antaget, Tegninger udfærdigede, indsendte og godkendte; den fornødne Grund til Kirke og Kirkegaard købt, undersøgt og godkendt; en del Materialer erhvervede o.s.v. Imidlertid afgik den antagne Arkitekt (Wiinholt af Viborg) ved Døden, og Arkitekt C. M. Smidt af København tegnede en helt ny Kirkebygning, til hvis Enkeltheder han delvis tog den gamle Klosterkirke i Vitskøl til Forbillede. Godkendelsen af disse ny Tegninger trak så længe ud, at Kirkens Opførelse derved blev forsinket 1 Aar. I April 1907 var Pengesagerne ordnede. I Ranum med Rønbjerg og til Dels Munksjørup var der indsamlet ca Kroner, (hvoraf 500 fra Ranum Sparekasse), af Statskassen var bevilget Kroner; fra nogle særlige Bidragydere (tidligere Seminarieelever, Løgstør Bank og Sparekasse o. s. v.) var der indgået ca Kr. Senere bragte en Indsamling i Næsby ca. 600 Kr., og ved en Basar skaffede en Damekomité ca Kr. De indsamlede Pengemidler indbragte i Renter ca Kr. Og efter Kirkens Opførelse indbragte en ny Indsamling i Ranum ca Kr. til Dækning af det Underskud, som var opstaaet ved, at en del Udvidelser og Forbedringer var foretaget, efter at Planen var lagt. Man havde bl.a. købt mere Jord mod Øst, saa Kirken kom til at ligge højere, forlænget Kirkeskibet, ladet Spiret tække med Kobber og Kirkens Gange belægge med Mursten, i stedet for det projekterede Cementgulv. I Løbet af Vinteren blev alle forberedende Arbejder udført, Materialet bragt paa Plads, Grunden støbt o. s. v. Den 23. Juni 2008 blev Kirkens Grundsten højtideligt nedlagt. I Grunden blev indmuret en Kapsel, som bl.a. indeholdt et Papir med forskellige Oplysninger om Kirkens Tilblivelse m. m. Dets begyndelse lyder: Aar 1908, i Kong Frederik den Ottendes 3. Regeringsaar, den 23. Juni, nedlagdes Grundstenen til Ranum Kirke. Biskop over Sjællands Stift var da Dr. Th. Skat Rørdam. Biskop i Viborg Stift var Lic. Theol. A. S. Poulsen. Provst for Slet Herreds Provsti var J. Fich. Den 23. Juni 2008 blev Kirkens Grundsten højtideligt nedlagt. 9

10 Forstander for det kongelige Statsseminarium i Ranum var P. Thaaning. Sognepræst for Bjørnsholm og Malle Menigheder var M. M. Søe-Pedersen. Derefter følger Komitémedlemmernes Navne, som er anført foran, og forskellige Oplysninger om Arkitekt, Haandværkere m.m.(f. eks. at Ranum By paa dette tidspunkt havde omtrent 700 Indbyggere), hvorefter Dokumentet slutter med ordene: Gud lade det blive til rig og evig Velsignelse for Ranum Sogn! Kirkens Indvielse fandt sted den 23. Maj Biskop A. S. Poulsen foretog Indvielsen. Tilstede var foruden Herredets Provst og Præster, Departementschef Damkier, Herredsfoged Boss, Kirkens Arkitekt Smith, Murermester Slot-Møller og Snedker Hedegaard m.fl., ligesom alle, der havde ydet et Bidrag til Kirken, var indbudt. Ranum kirke står i dag flot med sine 2 tårne og med træk fra cisterciensernes Vitskøl klosterkirke fra 1158 og udstyret med bl.a. Niels Larsen Stevs enestående dejlige alterbillede og et fantastisk orgel. Vi er meget glade for vor kirke og viser den stolt frem for mange, der ofte kommer kørende langvejs fra for at se den. Gud lade det blive til rig og evig Velsignelse for Ranum Sogn! 10

11 Historien om de 2 tårne Af Ulrik Holm Hvorfor har Ranum kirke to tårne? Det spørger folk som kommer til byen ofte om. Er det noget symbolsk, noget med tvillinger Nej! Og i øvrigt var Absalon og Esbern Snare jo heller ikke tvillinger, selv om Grundtvig skrev: Axel og Esbern var brødre to, tvillinger bedre på jord ej gro! Historien om de to tårne tager sin begyndelse en gang midt i tyverne, da det på et provstesyn blev besluttet at tage tagrytteren/spiret med klokken ned. Den himmerlandske blæst var for stærk og trækonstruktionen var for dårlig, på det daværende spir, som kirken var født med. Spiret var ved at synke og dermed ødelægge tagkonstruktionen. Derfor blev det på et menighedsrådsmøde 21. maj 1926 vedtaget, at bemyndige kirkeudvalget til at indhente tegninger og overslag til bygning af et kirketårn med ligkapel ved Ranum kirke. Da arkitekt, C. M. Smidt ikke havde tid, blev det domarkitekt Harald Lønborg Jensen, som påtog sig arbejdet. Der blev i alt udarbejdet 7 forslag. Både med et tårn og med to tårne. Det blev på et møde 22. februar 1927, på baggrund af de indkomne tegninger og overslag angående bygning af et tårn med ligkapel ved Ranum kirke, besluttet:... at bemyndige kirkeudvalget til, så snarest vejerforholdene tillader det at tage spiret ned og ophænge klokken i et tømmerstativ på kirkegården. Desuden vedtoges det, at indbyde alle sognets beboere til et møde på Afholdshotellet hvor der skulle redegøres for byggeplanerne, og hvor stemningen overfor byggeforslaget kunne blive undersøgt. På et møde 23.maj 1927 blev der orienteret om, at ministeriet havde sagt god for planerne om, at der blev bygget 2 tårne ved kirken. Så kunne der blive et kapel, et våbenhus, et dåbsværelse og en menighedsrådssal. Arkitekt Lønborg Jensen havde udar- 11 Ulrik Holm, formand for menighedsrådet i Ranum

12 12 bejdet endelige tegninger, beskrivelse og overslag over arbejdet lydende på kr ,00. Menighedsrådet vedtog enstemmigt, at godkende de udarbejdede tegninger og overslag, og at der skulle indsendes andragende til ministeriet vedrørende godkendelse af arbejdet, samt statstilskud til at dække en del af udgifterne. Derudover var der brug for et lån på så lang sigt som muligt, til at dække resten af udgifterne. Herefter blev spiret taget ned af N. Selgen for en sum af kr. 250,00 på betingelse af at der blev ført tilsyn med arbejdet. I forbindelse med den heftige debat der var om tårnbyggeriet blev der lavet en sang skrevet af seminarielærer Jonas Johnsen.:

13 De tvende Kirketårne Hvis du om en syv otte år når du besøger Ranum, får på et par kirketårne øje, så vid, at dette tårnepar til megen tvedragt årsag var, til pennefejder og skærmydsler drøje. Før man sig noget foretog, man kaldte folket sammen og fortalte, hvad der var i gære. Og man på mødet talte om, At rejse tvende tårne, som til pryd for by og kirke vilde være. Man vist omtrent som sådan sa : Hvorfor skal Ranum ikke ha en kirke, hvoraf vi har lov at prale. Og ingen af dem tænkte på et forhold, som man ofte så Man selv et gode kan for dyrt betale. Oprindelig man nøje lod sig med et kirkespir, som stod, indtil det ikke kunde mere, så måtte spiret pilles ned og noget rejses i dets sted, hvad dette noget så end skulde være. Vi begge deler evner ej, gør først i stand hver dårlig vej og byg så kirketårne siden. Det hued ej Provst Westergaard, han rystet sine sidste hår, og derpå drog mod Johansen han i striden. Jeg som løsning foreslår, at både vej og tårn vi får og lader kirkestriden fare. Og tårnene skal knejse som et klart og synligt vidne om, vi har en Absalon og Esben Snare. Hr. Johnsen brat i Harnisk fo r og vækked folk med disse ord: Byg - men betænk først kirkeskatten, og husk, at men om vint ren må på gade rundt i pløre gå og sejle i skidt til over hatten. 13

14 14 Herefter blev der holdt stormøde 17. juni 1927 på Afholdshotellet hvor der var mødt 88 personer op. Provst Westergaard redegjorde for tårnbyggeriet og lærer Hansen berettede om ministeriets udtalelse om statsstøtte. Sognefoged Mads Madsen var dirigent i de forhandlinger der fulgte efter. Flere borgere gav udtryk for deres holdninger til byggeriet. En seminarielærer Jonas Johnsen ville hellere anvende pengene til veje. En af de stærke fra Indre Mission, med støtte fra en stærk missionær fra Farsø udtalte: Det ved jeg da, at kirketårne ikke kan frelse mennesker hvortil provst Westergaard tilføjede At heller ikke missionærer kan frelse mennesker Byggeriet blev vedtaget med 55 for og 32 mod og 1 blank. Det blev besluttet, at kobber fra spiret skulle sælges for kr. 0,72 pr. kg. 20.december 1927 var der igen møde i præstegården om tårnbyggeriet. Man havde nemlig fra Ministeriet modtaget en skrivelse af 26. november 1927, hvori det meddeltes:... at ministeriet ikke for tiden kan foreslå nogen bevilling af statskassen til tårnbyggeriet. På et møde 2.marts 1928 var der et forslag fra folketingsmand Elgaard, om at indsende en ny ansøgning, om at få et statstilskud på finansloven af mindst kr ,00 til tårnbyggeriet. Det gav en del debat, som endte med en afstemning hvor 5 stemte for (J. P. A. Hansen, Chr. Jakobsen, Chr. Jensen M. Madsen og formanden) og 3 i mod (Chr. Sørensen, N. Haldrup, J. Pedersen). Da der var blevet bevilget et statstilskud fra finansloven på kr ,00 til opførsel at de 2 tårne, ville man have en ny afstemning blandt beboerne. Den blev holdt den 15. juli 1929 på Afholdshotellet. Provst Westergaard fremlagde sagen om tårnbyggeriet hvortil der var bevilget ,00 fra finansloven i en toårig bevilling på kr ,00 årlig. Derefter blev Sognerådsformand lærer M. Nielsen valgt som dirigent, til at lede de livlige forhandlinger og forespørgsler om de økonomiske forpligtelser som tårnbyggeriet ville medføre. Der blev foretaget en afstemning om tårnbygningen skulle gen-

15 nemføres, der blev afgivet 84 stemmer, 78 ja og 6 nej. Underskrevet af Dirigent Lærer K. M. Nielsen. Ifølge ministeriets skrivelse af 18.juni 1929 om tårnbyggeriet, ønskede man at få tilsendt tegninger og overslag. Tillige vedtoges det at forny det tidlige andragende om et lån af Stiftsmidlerne på indtil kr ,00 at forrente og afdrage med 5 % i 41 år. Ministeriet skrev 15. august 1929, at:... der nægtes tilladelse til at optagelse af et lån på kr ,00 til byggeriet. Det blev besluttet at lærer Hansen, Niels Haldrup og Formanden skulle rejse til København, for sammen med folketingsmand Elgaard, at forhandle med ministeriet om tilladelse til optagelse af det anførte lån. I en skrivelse af 15.august 1929 havde ministeriet forlangt, at det indsendte forslag til tårnbygningen enten skulle reduceres, eller også, at et betydeligt beløb, skulle indsamles. En deputation havde været i ministeriet, der lovede, at når der sendtes en ny fremstilling af sagen med garanti for, at udgifterne ikke overskred overslaget ville forslaget blive godkendt. Arkitekt H. Lønborg Jensen blev anmodet om at udarbejde beskrivelser og arbejdstegninger og det vedtoges, at:... når disse foreligger, vil menighedsrådet indbyde byens bygningshåndværkere til en sammenkomst og tilbyde dem, at overtage arbejdet i fællesskab. Det vedtoges at betale deputationens rejseudgifter over til ministeriet på i alt kr. 120,00. Herefter blev der indkaldt til licitation. Hvor lokale og udenbys håndværkere gav tilbud og 7. januar 1930 kunne det offentlig gøres hvem der havde fået arbejdet: Niels Sørensen, Ranum: Murerarbejdet. Bertil Pedersen, Års: Tømrer og snedkerarbejdet. Jens Pedersen, Ullits: Vinduer. L. Larsen og Andersens enke, Løgstør: Blikkenslagerarbejdet. Oluf Johansen, Ranum: Malerarbejdet. Levering af materialer.: Marinus Vestergaard: Uharpet grus. Arbejdsmand Chr. Jensen: Harpning af grus.... der nægtes tilladelse til at optagelse af et lån på kr ,00 til byggeriet. 15

16 16 Vognmand Chr. Jensen: Kørsel. Løgsted kalkværk: Kalk Chr. Bech: Mursten, molersten og cement fra Portland. Års dampteglværk: Munkesten. Under forudsætning af, at der af de pågældende håndværkere, kunne stilles en kaution på 20 % af tilbuds beløbet, og underskrives en kontrakt, som menighedsrådet udarbejdede, ville menighedsrådet sende kontrakten og overslaget til kirkeministeriet og søge om tilladelse til at låne det beløb som byggeriet overskred de kr ,00 som var bevilget på finansloven. 20. marts 1930 godkendte kirkeministeriet byggeriet af de to tårne. Man henvendte sig til stiftskassereren om mulighed for et forskud på lånet. Efter endt licitation kunne byggeriet gå i gang. For at tårnene kunne være en markering for hele sognet blev der hentet sten ind fra markerne og fra Næsby strand blev der hentet de to store sten, som er hovedhjørnestenene.

17 Menighedsrådet spurgte murer Niels Sørensen om han ikke kunne lave et par hoveder til at sætte over døren til kapellet, hvortil han svarede de ka a æ!. Næste dag sad der to hoveder over døren. Da menighedsrådsformanden spurgte Niels Sørensen hvor han havde de hoveder fra svarede han blot: A jawed lie fjæset nier i en klat cement å så var modellen der Der havde været afholdt en kirkebasar for at indsamle penge til møbler til tårnsalen og en lysekrone til kirken i alt blev der indsamlet kr. 2759,93 Efter endt byggeri viste det sig at byggeriet beløb sig til kr ,10 Siden har Ranum kirke knejset på Ranum bakken som vartegn for by og land, det vil den gøre i generationer fremover, flot og stolt. Kirketårnene blev indviet palmesøndag den 29.marts Ranum kirke anno 2009 A jawed lie fjæset nier i en klat cement å så var modellen der 17

18 Alterbilledet i Ranum kirke. At blive grebet. Af Ninni Lodahl Gjessing. Ranum har en prægtig kirke, og noget af det mest forunderlige ved den, er den store fresko på altervæggen, som Niels Larsen Stevns malede i På afstand fremtræder billedet flot, tæt på er det gribende. Har man haft den glæde at stå tæt ved det, søndag efter søndag, år efter år, til højtider og begravelser, er man grebet af det. Af dets klarhed, dets renhed og dets dristighed Det dækker hele endevæggen bag alteret, og efter sigende har kunstneren malet det på 14 dage. Om morgenen pudsede mureren det stykke væg, som Stevns skulle male den pågældende dag, idet selve ideen med freskoteknikken er at male på det våde puds. Det indebærer, at farven får en meget større dybde og styrke sammenholdt med en transparent karakter. Dette er netop en stor kontrast til kalkmaleriet, der altid males på tørt puds, hvorved farven ikke kan trænge ind i væggen på samme måde, som den kan i en fresko. Billedet har en klar opbygning. I det nedre del af fresken befinder vi os i den jordiske sfære, der er holdt i en mørk blågrøn tone, som er en afbildning af Ranum by og omegn. I den øvre del af billedet ser vi en ikonografi med Kristi genkomst i skyerne ledsaget af engle, der blæser i basuner, hele seancen er holdt i gyldne solopgangsfarver. Og på jorden i Ranum kaster folk sig ned og hestevogne kører af sporet i bare forskrækkelse over dette himmelske syn. Affekten skyldes ikke frygt, men ren og skær overraskelse. Det er et grundtvigsk billede, med en mild dommer, der kommer i skyerne, og hver gang vi i Ranum kirke synger Grundtvigs salme Rejs op dit hoved, al kristenhed, så er det som om Stevns pensel har malet salmedigterens ord: 18 Ninni Lodahl Gjessing, tidligere sognepræst i Ranum

19 Ej mer du gruer for dommedag, du ved, din dommer har ført din sag og fra sig selv den vundet Billedet har endvidere stor effekt ved, at Stevns hele tiden maler en markant skygge i komplementærfarver, således at lysholdigheden i maleriet bliver maksimal, præcis som impressionisterne gjorde, om end endnu mere dristigt. Og på jorden i Ranum kaster folk sig ned og hestevogne kører af sporet i bare forskrækkelse over dette himmelske syn. 19

20 20 Desuden virker det dragende, at beskueren ikke bare er beskuer, men i stedet er en del af det, der foregår på billedet. Man kan nærmest gå ind i billedet ad de veje, der fører ind i Ranum, og på den måde bliver man en del af den virkelighed, som fresken postulerer. Det er netop en gammel kristen tanke, som vi møder allerede i den første kendte kirkeudsmykning i Rom, hvor billedprogrammet bliver nutid, når det gennemleves i gudstjenesten af den kristne. Niels Larsen Stevns kan så siges at være gået et skridt videre i tydeliggørelsen af aktualiteten ved at lade Kristi genkomst foregå lige her, hvor vi er. Det var ganske imponerende og dristigt af sognets folk, at de fik bestilt dette freskomaleri af Niels Larsen Stevns, idet det har ændret kirkens indre betydeligt. 12 år tidligere stod den nye kirke i Ranum færdig, og der var tale om et byggeri, som både i det ydre og indre adskilte sig væsentligt fra vores nuværende kirke, idet arkitekten C.M. Smith ønskede at overføre træk fra det gamle Vitskøl Kloster til Ranum. Derfor blev kirken i 1909 bygget med spir uden tårne, som traditionen er i det cisterciensiske kirkebyggeri, ligesom de golde hvide vægge, som skulle lede tankerne hen på den rette gudsdyrkelse og ikke distrahere den, der var søgt ind i kirkens rum, er et typisk træk fra Cisterciensermunkeordenen. Men Ranum kirke var folkets kirke, så man lavede hurtigt væsentlige ændringer, først med fresken i 1921 og senere med de to tårne, der blev bygget til kirken omk. 1930, så den næsten fik domkirkekarakter i det vesthimmerlandske landskab. Det fortælles endvidere, at lokale folk stod model til Stevns udførelse af engleskaren i skyerne, om det har sin rigtighed, og hvem de i så fald var, synes efterhånden at have fortabt sig i glemslen. Men lige tydeligt, lige klart og lige dristigt, dengang som nu, er freskens budskab, for den, der træder ind i kirkens rum.

21 Kirkeklokkerne ved Ranum Kirke Af Leon Toft Jensen Ranum Kirke blev bygget i 1909 i romantisk stil som en afløser for den middelalderlige klosterkirke. Kirken er en korskirke og havde oprindeligt et spir på taget, hvor de to korsarme mødes. Kirkeklokken, der er lavet af bronze, sad placeret i spiret, der i 1931 blev afløst af de to tårne. Indtil de to tårne var en realitet, var kirkeklokken anbragt i en klokkestol uden for kirken. I tårnene blev der placeret en klokkestol i hvert, og klokken blev anbragt i det nordre tårn. I forbindelse med Ranum Sparekasses 100 års jubilæum den 1. maj 1972 forærede sparekassen Ranum Kirke en ny kirkeklokke ligeledes lavet af bronze, der blev placeret i det søndre tårn. Da kirkebetjeningen ikke manuelt kunne betjene to klokker samtidigt, skænkede sparekassen ved samme lejlighed installering af ringemaskine, kimemaskine og lugeåbningsanlæg. Når klokken i det nordre tårn ringer, åbnes lugerne mod nord og vest. I det søndre tårn åbnes lugerne mod øst og vest. Begge klokker er fremstillet af De Smithske i Aalborg. Den ældste klokke er forsynet med følgende vers: Når jeg ringer sogn og helg stands o slægt, tænk og vælg når der kimer mød til fest for vor høje æresgæst. På klokken, der er skænket af Ranum Sparekasse i 1972, står følgende vers: Opvågner alle dybe toner til pris for mennesket forsoner. 21 Leon Toft Jensen, menighedsrådsmedlem

22 Ranum kirkes orgler (Baseret på to artikler fra Ranum Staten Den sidste er af organist Hans Møller Kristensen) Om orglerne, historisk set. Da Ranum kirke blev bygget i 1909 var der selvfølgeligt brug for et orgel. Det blev anskaffet af seminariet, og tjente ved uddannelsen af organister. Seminarieeleverne støttede sagen med indtægterne ved fodboldkamp og gymnastikopvisning. Orglet blev leveret af orgelbygger A.C Zachariasen i Århus. Det havde syv stemmer på to manualer og blev i april 1910 leveret færdigt til brug med kobler, ekkokasse, elektromotor og ventilator. Gennem 65 år tjente det, sidst fra pulpituret i nordre korsarm, trofast sine opgaver, men blev dog stærkt præget af alder og slid. Det befinder sig her i 2009 på seminariets loft, hvor det er opmagasineret. Det nye, nuværende orgel blev festligt indviet 6. April 1975 ved biskop Johs. Jacobsen, Viborg. Med sine alsidige og gode klangmuligheder medvirker det til at festliggøre de kirkelige handlinger. Det nye orgel er bygget af orgelbygger Troels Krohn og Søn, Frederiksborg Orgelbyggeri, Hillerød. Dispositionen til det er udarbejdet af organisterne C. Riess, Frederikskirken, København, og H. Møller Kristensen, Ranum. Pulpitur og facade er opbygget i egetræ af snedker Alex Christensen, Ranum. Om orgler og orglet i Ranum kirke. Orglet, instrumenternes dronning, er af format det største af alle instrumenter. Tonen dannes i orgelpiben ved anblæsning af spilleluft. Lyden opstår i samme øjeblik en tangent trykkes ned. Hver tone har sin pibe og sin tangent. Forbindelsen mellem tangent og pibe formidles gennem et sindrigt system af tynde træribber, kaldet abstrakter. De piber man ser på orglets forside, facaden, udgør en ringe del af det samlede antal, som i Ranum kirkes 22

23 orgel ligger på omkring De fleste spilles med fingrene på tre manualer (altså rækker af tangenter). Mange piber, særlig de største, spilles med fødderne på pedalerne. En piberække i manualet eller pedalet kaldes en stemme. Stemmen består altså af mange piber af ulige længde. Tonen bliver højere, jo kortere piben er. Ranum kirkes orgel har 26 stemmer. Da piberne i de forskellige stemmer er forskelligt byggede, afstedkommer dette helt forskellige lydfrembringelser. Stemmerne har forskellige navne. Piberækkerne bringes i funktion ved at man trækker i et registertræk. Det er stor kunst at bruge de forskellige stemmer rigtigt og sammensætte dem, så den rigtige lydeffekt opnås. Dette kalder man at registrere. To organister ville ikke registrere gudstjenestens orgelmusik ens ved det samme orgel. Noderne giver sjældent registreringsforslag. I mange århundreder har orglet været kirkernes særlige instrument. Gennem sin evne til at mætte et stort rum med sin klang og skabe en fortættet stemning i alvor og fest er det som skabt hertil. Det kan præludere og ledsage menighedssang, akkompagnere solo eller kor, udføre processionsmusik og postludier. 23

24 Ranum kirkegård Af Inger Holmgaard Ranum kirkegård blev indviet den 18. juni 1909, ved en barnebegravelse af Meta Marie Fragtrup som blev 8 måneder gammel. Begravelsen blev foretaget af stedets sognepræst Søe- Pedersen, som derved erklærede kirkegården for indviet. Gravstedet hvor Meta Marie ligger begravet er stadig i familiens eje, og gravstedet ligger sydøst for kirken. Kirkegården var oprindeligt på ca m 2. Der er løbende foretaget omforandringer af kirkegården. Der har været bøgehække om gravstederne. Senere blev der plantet tujahække, og fra 2003 til 2007 er alle hække igen skiftet, hvor gravsteder og gange er rettet til, så godt som det har ladet sig gøre. Hvor det har været muligt er gangene er blevet bredere, og det er derfor lettere at komme omkring med kister, redskaber med mere. Hækkene omkring gravstederne er nu af taks. (Der er brugt ca planter.). Gangpartiet op mod kirken fra hovedlågen ved Vestergade har også fået omforandringer gennem årene, og i dag fremstår det med en bred gang af chaussésten. De senere år har kirkegården også mærket ønsker om nye gravsteder så som begravelser hvor kister ligger i græs. Dette blev gjort muligt med køb af et stykke jord øst for kirken. I 1988 blev den første begravelse foretaget på den nye afdeling af kirkegården, hvor der var blevet tillagt ca. 6000m2 mere jord. På hele den nye del af kirkegården er alle gravsteder med græs, og der er forskellige måder at få gravsteder på. Der er gravsteder hvor der kun er plader som ligger helt fladt i plænen. Andre vælger små gravsteder hvor der kun er et lille bed foran stenen. Disse gravsteder er blevet meget brugte, da der ikke er så meget vedligeholdelse af disse, og tit bor de pårørende ikke lige i nærheden. Da det er gravsteder med græs, som tit bliver brugt i dag, er det besluttet at der skal laves nogle gravsteder med græs på den gamle del af kirkegården. 24 Inger Holmgaard, graver

25 I dag er der plads til ca kister på kirkegården. På den nye del af kirkegården længst mod øst, er der ryddet en del buske og træer væk, så det har været muligt at få plads til at lave en mindelund. Nu er alle de gamle gravsten sat derhen. Således at det nu er gjort muligt, at finde næsten alle de gravsten, som har været brugt på kirkegården. 25

26 Kirkens restaurering i 1999 Af Kristen Winther-Sørensen Forud for restaureringen var der et længere planlægningsforløb, hvor et nyt altertæppe, samt afrensning af kirkens vægge blev bestemmende for den videre plan. Kirken blev ca. 15 år tidligere behandlet indvendigt med plasticmaling. Denne maling blev fjernet med en metode som den lokale murermester Hans Aage Larsen udviklede i samarbejde med nationalmuseet. Metoden gik ud på at klæbe ostelærred på de malede vægge og derefter smøre lim på fladerne. Efter tørring var det muligt at trække malingen af sammen med lærredet. På grund af plasticmalingens tætte overflade viste det sig, at en stor del af pudset i hvælvingerne sad så løst, at det nemt kunne være faldet ned i kirken. Det var den første uforudsete vanskelighed som medførte, at en stor del af vægge og hvælv måtte pudses om. Menighedsrådet indkaldte forslag til altertæppe fra fire vævere. Opgaven blev med stor enighed overdraget til Esther Bové Reintoft, Ny Solbjerg. Esther Bovés forslag anvendte de samme farver som er i alterbilledet, og er anvendt så de sammen med det løse tæppe udenfor alterskranken virker som en genspejling af farveforløbet i billedet. Gulvet i koret viste sig, da det gamle tæppe blev fjernet, at være sammensat af forskellige brædder, så det blev vedtaget at forny det. Det samme gjorde sig gældende med hensyn til gulvet 26 Kristen Winther-Sørensen, tidligere menighedsrådsformand

27 i skibet. Begge steder blev der lagt gulv af brede planker af douglas. Snedkermester Holger Welling fik overdraget dette arbejde. Som det først var meningen med gulvene, var det planen at afslibe korsarmens mursten. Det viste sig af stenene var så fulde af lufthuller og urenheder, at resultatet ikke ville blive så godt. Samtidig var der op til 10 cm. forskel på bredden af gangarealet, så en omlægning og fornyelse blev resultatet. Der blev anvendt håndstrøgne mursten fra Egernsund Teglværk. Arkitekten anbefalede en nærmere undersøgelse af nogle revner i hvælvingerne, hvilket medførte, at der blev konstateret, at trykket fra taget pressede murene fra hinanden, og ikke som det skulle, blev overført lodret. Det skyldtes en konstruktionsfejl i tagkonstruktionen. Der blev derefter opsat et system af wirer, som skulle rette fejlen. Ifølge ingeniøren er mange kirker med hvælvinger behæftede med den samme fejl. Det har på grund af hvælvet ikke været muligt at anvende det kraftige tømmer, der normalt ses i kirker med fladt loft, hvorfor man satte tømmeret diagonalt fra remmen til spærene, hvorved trykket blev forkert. Alle kirkens stole blev forsynet med nyt stof med en farve, der matcher med både alterbillede og tæppe. Dette arbejde blev udført af møbelpolstrer Poul Poulsen, Skive. Efter ekskursioner til andre kirker fandt menighedsrådet frem til en lysekrone, der, sammen med tilsvarende lampetter, ville kunne fuldende det indtryk af enkelthed, som kirkerummet i øvrigt udstråler. Resultatet blev en grenkrone med 16 kertepærer samt 6 3-armede lampetter fra fa. Scanmetal i Tønder. I korets nordside var der siden kirkens opførelse et rum på samme stør- 27

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt.

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt. Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.11.25 (869) Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt. Referat 2 2014

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift Forslag til restaurering af kirkebygning installationer inventar varmeanlæg m.v. maj 2011 Arkitekt Kjeld Høgh Thomsen, c/o Arkinord A S, Havnepladsen

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde 27. august 2015. Godkendt. Ved deltagelse af ca. 175 personer er omkostningen omkring 200.000 kr. alt inklusiv.

Referat fra Provstiudvalgsmøde 27. august 2015. Godkendt. Ved deltagelse af ca. 175 personer er omkostningen omkring 200.000 kr. alt inklusiv. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 24. januar 2014. Kl. 16.00 Mødested: Kursuscenter Højgården Provstiudvalget har drøftet de indkomne synsrapporter og har flg. generelle bemærkninger: Synsrapporter

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Meddelelser fra Stiftet

Meddelelser fra Stiftet Meddelelser fra Stiftet Nogle tal om Stiftets økonomi i året der gik. Der er i årets løb godkendt adskillige større og mindre arbejder ved mange af stiftets kirker, hvoraf de nedenfor nævnte kirker og

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.tidligere indkommet ansøgningen fra Bigum vedr. P-pladsen, tilføjes under punkt 11 C.

1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.tidligere indkommet ansøgningen fra Bigum vedr. P-pladsen, tilføjes under punkt 11 C. Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 19. juni 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

LINDEHØJ KIRKE OG SOGN

LINDEHØJ KIRKE OG SOGN LINDEHØJ KIRKE OG SOGN Noget om Lindehøj kirkes og sogns tilblivelse 1957: Birkholm kapel (senere kapel og kirkesal) blev bygget 1962: I december påbegynder man at afholde gudstjenester i filmlokalet i

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødet afsluttedes kl. 18.15. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 19. marts 2009 Godkendt af

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Version: 1. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Version: 1. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 18. marts 2014 kl. 13.00 Mødested: Bjergby Præstegård, herefter hos Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version:

Læs mere

Provstiudvalgsmøde, 21. maj 2015 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern

Provstiudvalgsmøde, 21. maj 2015 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern 66 Provstiudvalgsmøde, 21. maj 2015 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Åben dagsorden: Afbud: Erik Nielsen, Peder Vestersager Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. Pkt. 2 PUK: Kvartalsrapport.

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje.

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje. Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 11.00-14.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 2 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Godkendelse

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for kirke - fælles for kirkerne i Holbæk Provsti TKSTREGULTIV for KIRKEN I For benyttelse af kirken. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en anden af ham dertil

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.maj 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 26-03-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 543 / Budget 2013 a) Orientering vedr. budget

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 20. august 2012.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere