2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! Årets faglige resultater... 6! Årets økonomiske resultat... 10!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10!"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Side 2! 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4! 2. Beretning... 5! 2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! Årets faglige resultater... 6! Årets økonomiske resultat... 10! 2.5. Opgaver og ressourcer... 11! Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt... 11! Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger... 12! 2.6. Målrapportering... 14! Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt... 14! Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger... 15! 2.7. Redegørelse for reservation... 19! 2.8. Forventninger til kommende år... 19! 3. Regnskab... 21! 3.1. Anvendt Regnskabspraksis... 21! Resultatopgørelse... 22! Resultatdisponering... 23! 3.3. Balancen... 24! 3.4. Egenkapitalforklaring... 25! 3.5. Likviditet og låneramme... 25! 3.6. Opfølgning på lønsumsloft... 25! 3.7. Bevillingsregnskabet... 26! 5. Bilag og noter til årsrapporten....27!

3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Side 3 Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 3A: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 4: Årets resultatopfyldelse (benyt tabel 5A) Tabel 5: Reservation Regnskabstabeller Tabel 6: Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatdisponering Tabel 8: Balancen Tabel 9: Egenkapitalforklaring Tabel 10: Udnyttelse af låneramme Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Bilag 2: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) Øvrige bilag Bilag 3: Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Bilag 4: Omkostningsfordeling Supplerende noter Note 3: Varebeholdning Note 4: Hensatte forpligtelser

4 1. Påtegning af det samlede regnskab Side 4 Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Nota, CVR nummer er ansvarlig for hovedkonto , herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Sted, dato Sted, dato Underskrift Underskrift Direktør Michael Wright Departementschef Marie Hansen

5 2. Beretning Side Præsentation af virksomheden Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder er en statsinstitution under Kulturministeriet, der understøtter læsning. Det gælder fritidslæsning i alle aldre, børn og unge i skolealderen, voksne erhvervsaktive og voksne under uddannelse jf. lov om biblioteksvirksomhed. Nota producerer og formidler digitalt materiale med hjemmel i ophavsretslovens 17 og med baggrund i aftaler med rettighedshavere. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser og noder i tekst, lyd og punkt. Notas Erhvervs-service leverer on-demand løsninger til brugere på arbejdsmarkedet, der understøtter den enkelte på jobbet eller netop i kampen for at komme ind på arbejdsmarkedet. For døvblinde produceres individuelt efterspurgt materiale i punktskrift og e-tekst. Fra den 1. august 2013 overtog Nota Studieservice, der vejleder om og producerer bøger i tilgængelige formater til studerende ved SU-berettigede uddannelser. Der aflægges regnskab for hovedkonto Notas rammeaftale med departementet for har følgende hovedelementer: Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder - tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt viden- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder Vision Lige adgang til viden Opgaver og mål Notas opgaver er følgende: 1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed. 2. Stimulere til at læse hele livet. 3. Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder. Tabel 1 Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 59,8 57,2 Indtægter 12,5 13,7

6 Side Årets resultater Som det fremgår nedenfor vurderes Notas faglige resultater i 2013 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2013 som tilfredsstillende Årets faglige resultater Meget stor tilgang af nye brugere Tilgangen af nye brugere har overgået selv de mest optimistiske forventninger. Ved årets udgang nåede vi op på knap brugere en tilvækst på ca. 40 pct. Antal&brugere!70.000!60.000!50.000!40.000!30.000!20.000!10.000!" Antal&brugere&og&antal&udlån år Antal!udlån Antal!brugere! ! ! ! ! ! ! ! !" Antal&udlån Anm: Vedrørende stigningen i antal brugere fra kan ca henføres til overtagelse af Studieservice og ca kan henføres til generelt flere brugere. Brugere af Studieservice kan også være brugere på de øvrige af Notas ydelser. Blandt unge ordblinde brugere er tilstrømningen så markant, at mere end halvdelen af en årgang 12-årige ordblinde var indmeldt i Begge dele er centrale mål for at så mange relevante brugere som muligt kan få gavn af Nota s ydelser. Udviklingen skal ses på baggrund af målrettede kampagner, tætte samarbejder især med uddannelsessektoren og et mærkbart løft i befolkningens kendskab til Nota og E pct. af brugerne er nu under 30 år og 30 pct. er mellem 30 og 60 år. Den kraftige aldersforskydning i retning mod børn og unge og brugere i arbejdsstyrken fortsætter således med uformindsket kraft. Nota skal naturligvis følge med i vores tilbud og services, så vi afspejler den ændrede brugersammensætning og uden at det betyder ringere udvalg for de mange ældre og meget læsende brugere. Det er hidtil lykkedes os at imødekomme dette indenfor Nota s økonomiske ramme.

7 Nye aftaler sikrer bedre udvalg Side 7 I løbet af året indgik vi aftaler med de fleste lydbogsforlag om indkøb og brug af titler, der er udgivet til det kommercielle marked. Manglende aftaler har betydet at brugerne i en længere periode har stået med et markant ringere tilbud af nye titler, men med de ny aftaler er tilgangen igen tilbage på det ønskede niveau. Stort set alle aftaler følger en klikmodel, hvor Nota s betaling til forlaget følger udlånstallet. Online vinder frem Andelen af brugere der benytter sig af vores online tilbud er pænt voksende og landede i året tæt på målet på lydbøger eller ca. 1/3 af alle lån. Streaming vinder frem på lyd og udgør ca. 40 %. Med yderligere spredning af tablets og smartphones er det et mål for os at øge andelen af onlinebrugere. Bøger til studie og skole Med en ny aftale med Undervisningsministeriet har Nota siden sommeren varetaget Studieservice, der leverer rådgivning og bøger i tilgængelige formater til studerende ved de SU-berettigede uddannelser. Siden i sommer er fem tusinde studerende blevet tilmeldt ordningen, der giver dem mulighed for at få trykte undervisningsmaterialer konverteret til et digitalt og tilgængeligt format. Studieservice er en central del af indsatsen for at skabe bedre studiemuligheder for studerende med læsehandicap. Materialerne der er produceret under Studieservice stilles efter aftale med Undervisningsministeriet til rådighed for alle Nota s brugere og erfaringen viser, at studiematerialerne er endog meget populære også for brugere, der ikke er studerende. Dette er endnu et eksempel på, at data og information kan nyttiggøres i stort omfang også uden for de tænkte målgrupper, hvis de stilles til rådighed på en enkel og tilgængelig måde. Også Materialebasen kom ved årsskiftet under Nota s vinger. Materialebasen er tilgængelige digitale undervisningsmaterialer til folkeskoleområdet. Samlet set er der således sket et markant løft af Nota s tilbud på hele undervisningsområdet og en enklere og mere samlet organisering af den samlede service, hvilket har været et stort ønske fra brugerne. Op mod 35 pct. af Nota s økonomi er nu knyttet til undervisningsaktiviteter, - en stor udvidelse og en meget stor omstilling på kun et år. Vi styrker vores viden og deler den med andre Vi etablerede for et par år siden en ny enhed, Viden og Analyse, med sigte på at tilvejebringe mere evidens bag vores aktiviteter og formidle viden til vores mange interessenter og samarbejdspartnere på især uddannelsesområdet og i bibliotekssektoren. Nota har unikke data, der er særdeles nyttige og stadigt mere efterspurgte både nationalt og internationalt. Vi har i 2013 udarbejdet analyser, artikler og konferenceoplæg, der er blevet præsenteret på konferencer herhjemme og internationalt og på et kvalitetsniveau, der har kunnet passere et internationalt peer review. Senest har vi i samarbejde med Undervisningsministeriet gennemført en stor registeranalyse af ordblinde mellem 20 og 40 år, der giver unik indsigt i skoleresultater, uddannelsesmønstre og beskæftigelsesforhold sammenholdt med befolkningen i øvrigt. Undersøgelsen bekræfter, at trods gode resultater med den hidtidige indsats er der et

8 meget stort samfundsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale i at forbedre læse- og skrivekompetencerne blandt ordblinde. Side 8 I juni afholdt vi sammen med det internationale Daisy Consortium en stor international konference om Future Publishing and Accessibility med over 350 deltagere fra mere end 40 lande verden over. Konferencen havde som klart mål at række på tværs af rettighedshavere, biblioteker og undervisningsinstitutioner m. fl. og at skabe fælles forståelse af udviklingstræk og mere overensstemmende holdninger. Nota har oplevet ualmindelig positiv respons på konferencen. Forbedret ydelser for punktlæsere Nota har i 2013 arbejdet på udvikling af elektronisk punkt i samarbejde med punktskriftnævnet. Der forventes et resultat i 1. kvartal Tiltaget har til hensigt at lette læsning af punkt for synshandicappede, idet den elektroniske punkt, er en forkortet udgave i forhold til gængs punktskrift. Endvidere har vi indført et længe næret ønske om etiketter med punktskrift på cd ere, der udsendes til de synshandicappede brugere, der ønsker det. Derved kan titlen på bogen læses på punktskrift før det afgøres, hvilken cd, der skal høres. Traktat i WIPO regi FN-organisationen World Intellectual Property Organization nåede i sommer til enighed om en ny traktat, der skal sikre smidig udveksling af titler over landegrænser blandt organisationer, der som Nota servicerer mennesker med læsehandicap. Aftalen vil, når den er ratificeret i medlemslandene, betyde en stor forenkling og ressourcebesparelse i tilvejebringelse af udenlandsk tilpasset litteratur. Et fortsat positivt arbejdsmiljø Nota gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser hvert andet år. Trods et betydeligt arbejdspres, store forandringer og stramme krav til både hidtidige og nye medarbejdere ligger resultaterne mindst på niveau med de positive målinger, vi har gennemført tidligere. Det vidner om en meget stærk ånd og motiverede, engagerede og meget ansvarsfulde medarbejdere. Omkostningsudviklingen Nota omkostninger pr. udlån er steget med 15 % fra 2012 til Endvidere er omkostningerne pr. bruger faldet med 7 % i samme periode. Årsagen til de stigende omkostninger pr. udlån kan primært henføres til, at Studieservice er tilgået som opgave i Meget af Studieservice materialet produceres/købes on-demand, og har derfor kun en bruger, mens det meste materiale vedrørende Nota litteraturformidling har flere lånere. Derfor vil omkostningen pr. bruger også blive større for Studieservice end for Nota litteraturformidling. Dertil kommer, at Studieservice udover levering af studiemateriale også indeholder vejledning i brug af forskellige materialer.

9 Gnst.&omkostning&pr.&udlån 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Omkostning&pr.&udlån&og&pr.&bruger Side 9 Gnst.&omkostning&pr.&bruger 0, år Gnst.1omkostning1pr.1bruger Gnst.1omkostning1pr.1udlån Anm: Omkostninger udgør Notas samlede omkostninger, og omfatter også andre aktiviteter end udlån. Data for 2013 er ikke sammenlignelige med tidligere pga. Notas overtagelse af Studieservice i 2013.

10 Årets økonomiske resultat Side 10 Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,7 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,0 - Heraf eksterne indtægter , , ,7 Ordinære driftsomkostninger , , ,7 - Heraf løn , , ,6 - Heraf afskrivninger 1.894, , ,6 - Heraf øvrige omkostninger , , ,3 Resultat af ordinær drift 457,1 99, ,0 Resultat før finansielle poster -336,3-481, ,3 Årets resultat -697,1-205, ,2 Balance Anlægsaktiver 6.797, , ,3 Omsætningsaktiver , , ,9 Egenkapital 7.213, , ,0 Langfristet gæld 6.296, , ,9 Kortfristet gæld , , ,3 Lånerammen , , ,0 Træk på lånerammen 6.202, , ,3 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 47,3% 35,2% 37,2% Negativ udsvingsrate 717,8% 741,1% 957,8% Overskudsgrad 1,5% 0,4% 3,3% Bevillingsandel 94,6% 94,4% 77,7% Personaleoplysninger Antal årsværk 61,2 59,2 68,8 Årsværkspris 423,9 447,3 434,9 Lønomkostningsandel 55,9% 56,9% 51,2% Lønsumsloft , , ,0 Lønforbrug , , ,6 Kilde;SKS Årets resultat for 2013 viser et overskud på 1,9 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 1,9 mio. kr. for Resultatet kan primært henføres til, at Nota har rationaliseret sin drift, i forbindelse med at Nota har overtaget opgaven med Studieservice inden for næsten uændrede kapacitetsomkostninger. De ordinære driftsindtægter er steget fra 46,5 mio. kr. i 2012 til 58,4 mio. kr. i Dette kan forklares ved en stigning i forbrug reserveret bevilling på 1,7 mio. kr. og en stigning i eksterne indtægter på 9,5 mio. kr. som følge af overtagelse af Studieservice. De ordinære driftsudgifter er steget fra 46,6 mio. kr. til 57,0 mio. kr. Dette kan primært forklares ved øgede driftsudgifter på 9,1 mio. kr. som følge af overtagelse af Studieservice. Egenkapitalen udgør 9,3 mio. kr., og er steget med 1,9 mio. kr. siden 2012 jf. kommentarerne til årets resultat.

11 Side 11 Udnyttelsesgraden af lånerammen udgør 37,2 %, og har været stigende siden Dette afspejler, at tilgangen af investeringer har været større end afskrivningerne. Den negative udsvingsrate udgør 958 %, hvilket viser, at de akkumulerede overførte overskud er væsentlige højere end startkapitalen. Den stigende udsvingsrate afspejler, at egenkapitalen er steget i forhold til Overskudsgraden udgør 3,3 %, hvilket afspejler, at egenkapitalen er steget i forhold til Bevillingsandelen er faldet fra 94,4 % til 77,7 %., hvilket kan henføres til at Nota har fået Studieservice som ny opgave. Dette afspejler, at Nota er blevet økonomisk mere robust. Faldet i lønomkostningsandelen fra 2012 til 2013 kan primært henføres til, at visse IT udviklingsopgaver er flyttet fra intern til ekstern varetagelse. Antal årsværk er steget fra 59 til 69 fra 2012 til 2013 som følge af overtagelse af Studieservice. Årsværksprisen er dog faldet fra kr. til kr. som følge af, at stigningen i antal årsværk primært har været i produktionen, hvor årsværksprisen er lavere Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration , , ,6 11% Stille et stort og bret udbud af materialer til rådighed , , ,1 45% Stimulere til at læse hele livet , , ,0 39% Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder ,7-711, ,4 5% I alt , , ,1 100% Der er i bilag 4 redegjort for metoden til omkostningsfordeling.

12 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Side 12 Tabel 3A. Centrale aktivitetsoplysninger Brugere i alt Registrerede brugere Brugere af:* Lyd E17** E-bøger Punkt Punktnoder Studieservice Grundskoleservice Udlån, i alt Lydbøger på cd Lyd online Punktbøger Punktnoder E-bøger Tidsskriftsabonnementer, i alt Lydtidsskrifter Punkttidsskrifter E-tidsskrifter, cd eller diskette E-tidsskrifter, vedhæftet fil Trykt udgave Tidsskrifter og blade (antal udsendelser) Lyd *** Lyd, talesyntese Punkt E-tekst Trykt udgave Gennemsnitlig antal udlån i alt pr. lydbogslåner !!

13 !! Side 13 Tilgang af bøger litteraturformidling og produktion (i titler) Lydbøger, voksne Lydbøger, børn og unge E-bøger, voksne E-bøger, børn og unge Punktbøger RNIB lydbøger Tigar, lyd, e-bøger, punkt Heraf erhverv Samlingen litteraturformidling og produktion (titler) Lydbøger, voksne Lydbøger, børn og unge E-bøger, voksne E-bøger, børn og unge Punktbøger Punktnoder Individuel service Lyd, erhverv E-tekst, erhverv Punkt, døvblinde Punkt, erhverv Punktnoder Tilgang af bøger, Studieservice (i titler) Lydbøger E-bøger, XML Skannede titler Taktile materialer Samlingen (titler) Lydbøger E-bøger, XML 95 Skannede titler Taktile materialer - 6 Tilgang af bøger service grundskole (i titler) Skannede titler Samlingen, service grundskole (titler) Skannede titler ! Anm:!!*Mange!brugere!benytter!flere!ydelser.!**Vedrører!antal!e717!brugere!med!mindst!1!login.!

14 Side 14!!!!!!!!!!!!!***!I!alt!for!lyd!og!lyd,!talesyntese.!!For!Studieservice!var!der!kun!5!måneders!drift!i!2013! 2.6. Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Tabel 4 Årets resultatopfyldelse Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed Mål Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler Resultat *Nota har fået udviklet et softwaresystem til optagelse af lydbøger. *En prototype på et system, der kan eftersynkronisere lydbøger med tekst er udviklet, så de er synkroniseret på ordniveau. *Nota har udviklet en ny syntetisk tale, Martin. *Formater til elektronisk punkt forventes færdigt 1. kvartal 2014 i forhold til forventet ultimo *Online udlån udgør 34 % af de samlede udlån i forhold til en målsætning på 31 %. Opfyldt. Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen *Tilgangen af lydbøger til børn og unge udgjorde 228 i forhold til en målsætning på 200. *Samlingen for børn og unge er øget med ca e-bøger i form af undervisningsmaterialer til grundskolen. *Nota har den 1. august overtaget produktion og distribution af studiematerialer til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Notas samling er i den forbindelse øget med lydbøger og e- bøger/indscannede tekster. Med Notas overtagelse af Studieservice er der kommet en bedre balance i samlingen til erhvervsaktive brugere, der tager erhvervsuddannelser eller efteruddannelser. Opfyldt. Stimulere til at læse hele livet Mål Notas tilbud passer til brugernes livssituationer Resultat *Med flere brugere i alle aldersgrupper efterspørges et mere varieret udbud af titler især faglitteratur. Med overtagelse af Studieservice er der sket et markant løft. Erhvervsaktive brugere, der tager erhvervsuddannelser eller efteruddannelser, har især haft gavn af den nye samling. Generelt er den nye samling blevet tilgængelig for alle Notas brugere. *Mindst halvdelen af en årgang af målgruppen er indmeldt hos Nota. I 2013 er dette mere end opfyldt.

15 Side 15 *Antal brugere udgjorde i 2013, i forhold til et mål om brugere i Opfyldt. Fremme muligheden for læsetræning Alle børne- og ungdomsbøger, som Nota selv producerer, er hybride bøger, hvor tekst og lyd synkroniseres. I alt er 73 % af Notas nye egenindlæste bøger i 2013 hybride bøger., hvilket ligger noget under målet på 100 %. Pilotprojekt med multimediale fagbøger forventes afsluttet i sommeren 2014 i forhold til forventet ultimo Delvist opfyldt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler Nota har i 2013 fået udviklet softwaresystemet Hindenburg til optagelse af lydbøger, da det eksisterende er af ældre dato, og ikke længere understøttes af producenten og ikke kan fungere med nyere operativsystemer. Udover at være moderne og tidssvarende, understøtter Hindenburg EPUB 3 formatet, der giver Nota mulighed for at udvikle lydbøgerne med nye medietyper som video samt interaktivt indhold. Nota vil i 2014 implementere dette nye software i lydstudierne. Derudover har Nota i 2013 udviklet en prototype på et system, der kan eftersynkronisere lydbøger med tekst, så de er synkroniseret på ordniveau. Med disse lydbøger kan brugeren under afspilning få fremhævet det enkelte ord efterhånden som det oplæses. Der er forskning som indikerer, at dette kan hjælpe ordblinde med læsetræning. Nota vil i 2014 implementere synkronisering på ordniveau i en række lydbøger. Desuden har Nota i løbet af 2013 udviklet en ny syntetisk tale kaldet Martin. Martin er computergenereret tale, der meget hurtigt og billigt kan omdanne tekst til lyd. Hermed kan udbuddet af materialer øges, især på områder, hvor Nota s tilbud hidtil har været begrænsede, f.eks. aviser og blade. Martin vil give Nota mulighed for at producere produkter, hvor der både forekommer human og syntetisk tale - fx i faglitterære værker, hvor der er mange noter. Ved at kunne kombinere human og syntetisk tale vil Nota være i stand til på udvalgte titler at mindske produktionstiden, idet den syntetiske tale kan pålægges den enkelte titel uafhængigt af den humant indlæste tale. Endvidere giver Martin mulighed for at tænke produktionen af fx aviser og tidsskrifter på en ny og anderledes måde. Nota er i dag bundet af en række studier og indlæsere i forbindelse med fx. indlæsning af aviser og tidsskrifter, men hvis Nota kan indgå et

16 samarbejde med en avis eller tidsskriftsudgiver om at få stillet et brugbart inputmateriale til rådighed, så vil Nota kunne producere den pågældende titel meget hurtigt. Et eksempel kunne være, hvis Nota fik stillet det korrekte inputmateriale fra en avis til rådighed i løbet af natten, så ville Nota kunne producere avisen, så den ville være til rådighed som download til brugerne om morgenen. Side 16 Antal blade og aviser, der har været produceret i 2013 til Notas målgruppe har været nogenlunde uændret i forhold til Formater til elektronisk punkt forventes færdigt i første kvartal Pilotprojekt om Daisy online er startet i 2013, som det er forudsat i nøgletal for Hensigten med projektet er at undersøge, hvilket tekniske hjælpemidler der kan benyttes til at øge brugen af Notas online tjenester for ældre synshandicappede. Procentdelen af aktive brugere, dvs. brugere der har været aktive inden for det seneste år, udgjorde 56 % i forhold til 63 % i Årsagen til faldet kan henføres til en ændret sammensætning af brugere i retning af flere og meget unge ordblinde, der låner markant mindre end andre brugergrupper. Nota arbejder fortsat på at målrette markedsføringen mod de enkelte brugergrupper. Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen Siden Nota i 2005 åbnede op for indmeldelse af ordblinde brugere har brugernes aldersprofil ændret sig. Hvor den oprindelige brugergruppe af synshandicappede brugere hovedsageligt bestod af ældre voksne, har Nota i dag især mange børn og unge blandt sine brugere. Det har derfor været nødvendigt at fordele tilvæksten i Notas samling således at begge af de to brugergrupper får tilgodeset deres læsebehov. Notas samling af danske og udenlandske lydbøger til børn og voksne fremgår af nedenstående tabel. Tilgang i antal titler 2012 og 2013 Voksne Børn Danske lydbøger Udenlandske lydbøger I alt Notas danske samling af lydbøger udgør titler til voksne og titler til børn og samlingen af udenlandske lydbøger udgør til voksne og 446 til børn. Herudover er samlingen for børn og unge i 2013 øget med e-bøger, der er overtaget fra Materialesamlingen. Denne samling består af undervisningsmaterialer til grundskoleniveau. Indkøbet af udenlandske titler, der sker i samarbejde med de øvrige nordiske lande er i 2013 reduceret, da vi nu råder over en passende samling. Ny tilgang forventes nogenlunde uændret de kommende år.

17 Nota har endvidere pr. 1. august 2013 overtaget produktion og distribution af studiematerialer til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. I den forbindelse er Notas samling øget med lydbøger og e-bøger/indscannede tekster. Disse materialer er studierelevante titler. Notas tilbud passer til brugernes livssituationer Nota har fået flere brugere i alle aldre, markant flere børn og unge samt flere voksne i den erhvervsaktive alder. Nota har i indmeldte brugere i alderen 0-19 år mod i Børn og unge har i høj grad efterspurgt undervisningsmaterialer. De e-bøger til grundskoleundervisning har i alt båret udlån og af titlerne har været udlånt, hvilket underbygger, at der reelt har været et udækket behov. 200 af titlerne er helt nye og har derfor endnu ikke været udlånt, men må forventes at blive det. Nota har i brugere i aldersgruppen mod i 2012, og brugere mellem 30 og 60 år mod i Med flere brugere i alle aldre efterspørges et mere varieret udbud af titler, især faglitteratur har været efterspurgt. Med overtagelse af samlingen af studielitteratur er der sket et markant løft. Studiesamlingen har fra 1. august haft udlån til de af Notas brugere, der ikke er tilknyttet Studieservice. Dette er et relativt højt udlån, da størstedelen af denne samling er e-bøger, mens det generelle udlån viser, at den klassiske notabruger normalt foretrækker lydbøger. Erhvervsaktive brugere, der tager merit-uddannelser eller efteruddanner sig på anden vis, har især haft gavn af den nye samling, da de tidligere ikke har haft mulighed for at få adgang til materialer, der understøtter deres uddannelse. De har ikke været omfattet af Notas Erhvervs-service, ligesom de heller ikke har været SU berettigede og dermed været omfattet af Studieserviceordningen via Undervisningsministeriet. Fremme mulighed for læsetræning Nota ønsker at bidrage til at understøtte læsetræning hos sine ordblinde brugere. Derfor er alle børne- og ungdomsbøger, som Nota selv producerer hybride bøger, hvor tekst og lyd synkroniseres, således at læseren på en pc eller tablet kan følge med i teksten samtidig med at den bliver læst op. Også en stor del af voksenlitteraturen produceres som hybridbøger. Der er forskningsmæssig indikation for, at hybride bøger kan stimulere læselyst, hyppighed og dermed læseevner hos skolebørn med læsevanskeligheder. Målsætning om at alle egenindlæste lydbøger skal være hybride ikke opfyldt. Dette skyldes at vanskeligheder med at få tilladelser fra rettighedshavere i foråret 2013 har betydet at en forholdsvis stor del af årets produktion har måtte foregå i efteråret 2013, hvorfor Nota har måtte fravælge at lave hybride bøger. Fremtidsvisionen er at alle egenindlæste lydbøger skal være hybride og at disse bøger skal beriges med en funktionalitet, der understreger det enkelte ord i det øjeblik det læses op. Projekt multimediale fagbøger forventes afsluttet i sommeren 2014 i forhold til ved udgangen af 2013, som forventet i nøgletallene til rammeaftalen. Årsagen til forsinkelsen, har dels været, at processen har været længere end forventet, da det danske forlags forhandlinger omkring rettigheder med det amerikanske forlag trak ud. Derudover har der været tekniske udfordringer i forhold til E17 direkte, som endnu ikke er løst. Side 17

18 Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser Nota har i 2013 været repræsenteret enten med 14 oplæg og 7 udstillingsstande på møder og konferencer. Se bilag. Endelig har Nota deltaget i projektet Ordet fanger i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Læsning m.fl. Nota prioriterer de udadvendte aktiviteter særdeles højt. Med et stærkt stigende antal brugere er det nødvendigt, at Nota indgår i forskellige netværk af fagpersoner og andre, der lokalt kan være med til at hjælpe nuværende og kommende brugere frem til Notas tilbud. Derfor investerer Nota i at være opsøgende i forhold til at tage ud og klæde ambassadører på, på biblioteker, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser mv.. Der er p.t. en større efterspørgsel efter Notas tilstedeværelse i forskellige fagfora, end Nota er i stand til fuldt ud at honorere. Der er etableret netværk for undervisere samt for Nota-ambassadører på de lokale folkebiblioteker. Nota plus etableres ikke som tidligere forudsat, idet det vurderes at være for ressourcekrævende i forhold til udbyttet. Det er besluttet at udskyde etablering af netværk for pårørende, idet Nota i 2014 forventes at lægge en del af sine PR aktiviteter ud af huset. Spørgsmålet om etablering af netværket bliver en del af den kommende PR strategi. Nota har gennemført 2 landsdækkende kendskabskampagner på tv i Kampagnen i november vurderes, at har været vist til 2,7 mio. forskellige personer. Endvidere har Nota været i OBS på DR. Styrke videnmiljøet Notas afdeling for Viden og Udvikling har i 2013 gennemført følgende aktiviteter, dels en række undersøgelser, hvis resultater er blevet præsenteret på forskellig vis i de oplæg, der er nævnt ovenfor, og dels har afdelingen etableret en projektskole. Formålet med denne er at tiltrække studerende, der ønsker at skrive deres bacheloropgave eller speciale om et emne, der er relateret til Notas virksomhed. Nota stiller viden og fysiske rammer til rådighed og de studerende bidrager med analyser og undersøgelser af vigtige felter, hvis resultater kan understøtte Notas fortsatte udvikling af sine brugerservices. Side 18 Kendskabsundersøgelse 2013 i samarbejde med Epinion. Viser at kendskab til Nota og E17 er steget signifikant siden Der er sket en stigning fra 4 % til 10 % i kendskabet til Nota og fra 6 % til 9 % i kendskabet til E17 Registerundersøgelse af ordblinde medlemmer i aldersgruppen år. Samarbejde mellem Nota og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, udført i samarbejde med Epinion. På datagrundlag af Nota medlemmer Kvantitativ undersøgelse af studerendes brug af formater og programmer (Oktober 2013, 237 delt., Nota). Kvalitativ undersøgelse af SPS-vejledere ved ungdomsuddannelserne på baggrund af interviews af syv SPS-ansvarlige ved en række uddannelser på Sjælland (August 2013, Nota).

19 Side 19 Kvantitativ undersøgelse af scenarie for oprettelse af lydaviser (November 2013, 144 delt., Nota). Der er flere grunde til at Nota har valgt at etablere en egentlig enhed for indsamling og bearbejdelse af viden i forhold til brugerne og deres behov. Nota besidder unikt mange data om brugernes adfærd, flere end vi selv er i stand til at bearbejde. Sigtet er at få studerende til at arbejde med dette materiale i deres bachelor og speciale projekter og dermed få bearbejdet og analyseret data, der ellers ikke ville komme i anvendelse. De studerende lærer noget, får adgang til en stor mængde af data og Nota får tilført ny viden, der kan være med til at give retning for udviklingen af virksomhedens fremtidige tilbud. Samtidigt med at Nota således skaffer sig ny nyttig og relevant viden til gavn for kommende services for brugerne, giver miljøet omkring projektskolen god inspiration til de fastansatte medarbejdere, der via de studerendes tilstedeværelse og virke udfordres i deres vante tankegang, en sund sideeffekt, som kan være vanskelig at iscenesætte kunstigt. Nota søgte i 2013 i samarbejde med Institut for Sprogteknologi, Københavns Universitet om tilskud til et offentligt ErhvervsPhD-projekt. Ansøgningen fik desværre afslag. I 2014 har vi i fællesskab med Sprogteknologisk Institut sat en ny ansøgningsproces i gang, da alle parter fortsat finder projektet relevant. Det er dermed ambitionen at projektet kan etableres i løbet af Redegørelse for reservation Tabel 5: Reservation, hovedkonto [ ] 1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo I alt 9.658, , ,1 Resultatkontrakt ,8 592, ,9 Resultatkontrakt , , ,2 Opgaver vedrørende dispositionsbegrænsning , ,0 Den reserverede bevilling til resultatkontrakt anvendes til afskrivninger på investeringer foretaget i i forbindelse med resultatkontraktens hovedmål om digitalisering af virksomheden. Der vil fremover ikke blive foretaget reservationer til afskrivninger. Den reserverede bevilling til rammeaftale videreføres til 2014, og forventes anvendt til forøgelse af samlingen, yderligere udvikling af online selvbetjening og distribution, bedre dækning af behovene hos brugere i erhverv samt etablering af partnerskaber. Forbruget på reservationen vedrører opgaver, der enten var igangsat eller planlagt igangsat med retslig virkning på tidspunktet for dispositionsbegrænsningens indførelse. Den reserverede bevilling til opgaver vedrørende dispositionsbegrænsning vedrører opgaver, der måtte udsættes i 2010 som følge af dispositionsbegrænsningen Forventninger til kommende år Vi forventer fortsat markant vækst i antal brugere og skift i aldersfordelingen i retning af flere skole/uddannelsessøgende og i den arbejdsaktive alder. Baggrunden for forvent-

20 Side 20 ningen er, at der fortsat er mange berettigede personer, der endnu ikke er medlem af Nota. Desuden øges kendskabet i befolkningen til vores ydelser, der i øvrigt dække flere af de livssituationer, brugerne befinder sig i. Dette afspejler sig i januar 2014 tallene med 1700 nye brugere. Med uændret økonomisk ramme kræver det løbende effektivisering, herunder især at flere brugere betjener sig selv og at det sker via vores online-løsninger. Anvendelse af Notas syntetiske tale, Martin, skal ligeledes øges, både af hensyn til økonomi og forbedring af tilbud. Martin kan f.eks. bruges til producere visse dele af faglitterære værker f.eks. noter og til at indlæse aviser og tidsskrifter, hvis det nødvendige inputmateriale er til rådighed. Dette vil kunne reducere produktionstiden og udvide Notas tilbud af aviser og tidsskrifter til lave omkostninger. Anvendelse af Martin vil endvidere kunne føre til, at brugerne hurtigere kan få adgang til de ønskede materialer. Ligesom folkebibliotekerne har Nota en udfordring i at få de helt unge til at blive mere aktive læsere. Selv om unge ordblinde i meget stort antal melder sig ind er mange af dem helt eller delvis passive brugere. Det afspejler sig også i udlånstallet, der er vokset beskedent set i relation til brugerudviklingen. Vi vil i årene fremover forsøge at ændre på dette, men er også oppe imod ændrede vaner hos de unge generelt. Den stadig større andel af skole- og uddannelsessøgende stiller krav til andre tilbud end lydbøger, der hidtil har været dominerende, og nye og hybride formater, men også e- bøger vil i de kommende år få en større betydning. Nota arbejder derfor på at indgå samarbejdsaftaler med rettighedshaverne om brug af e-bøger. Mange unge brugere har en markant mindre tilbøjelighed til at bruge bøger, noget der også kan aflæses i Nota s statistik over aktive/passive brugere. Vi vil derfor i de kommende år satse på at øge kendskabet til vores tilbud og at forbedre disse mhp. at stimulere til mere læsning. Blandt de 9 29 årige er 51 % således passive. Til sammenligning er kun 19 % af de årige passive. Der vil i 2014 være et betydeligt fokus på ydelser til Notas gruppe af punktskriftslæsere. Nota er ved at få udviklet en løsning til levering af forkortet punktskrift i elektronisk form. Endvidere vil Nota i 2014 indgå i et internationalt samarbejde omkring udvikling af fremtidens system til produktion at punktskrift på papir. I 2014 udføres pilotprojekt med Daisy onlineafspillere, hvor bøger og aviser kan pushes direkte til brugerne uden brug af cd-mediet. Dette er især rettet mod ældre og stærkt synshandicappede. Digitaliseringen vil fortsætte med høj hastighed og nye uforudsete teknologier og løsninger vil se dagens lys. Samarbejder med andre interessenter ikke mindst internationalt er helt nødvendige for at Nota kan følge trit med udviklingen. Især på nordisk plan vil vi tilstræbe at udvikle og drive fælles løsninger frem for individuelle, hvor det giver et forventeligt bedre resultat.

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Indhold. 1 Påtegning... 2

Indhold. 1 Påtegning... 2 Årsrapport 2014 Indhold 1 Påtegning... 2 2 Beretning... 3 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 3 2.3 Årets faglige resultater... 3 2.3.1 Øge anvendelsen af it

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere