Udtalelse om visse spørgsmål angående flytning af statslige arbejdspladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelse om visse spørgsmål angående flytning af statslige arbejdspladser"

Transkript

1 BAN/DAM Pr. sikker Moderniseringsstyrelsen Att.: KontorchefCarsten Holm og kontorchef Jesper Schaumburg-Miiller Landgreven 4 Postboks 2193 l O 17 København K Lene Damkjær Christensen Direkte Mobil IO Udtalelse om visse spørgsmål angående flytning af statslige arbejdspladser Moderniseringsstyrelsen har anmodet mig om at udarbejde et notat vedrørende en række af de centrale spørgsmål, som har betydning i forhold til flytning af O'_'erenskomstansatte i forbindelse med flytningen af flere s~atsli~e arbejdspladser: I overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens anmodning forholder mit notat sig til betydningen af den enkelte overenskomstansattes ansættelsesområde, den geografiske g~ænse for flytning af en arbejdsplads og i tilknytning hertil vægtningen af selve transporttiden over for forøgelsen af antal kilometer. Jeg foretager ikke en særskilt gennemgang af de regelsæt, som myndighederne skal være opmærksomme på i forhold. til visse medarbejdergrupper som f.eks. elever, handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand og tillidsrepræsentanter. l. KONKLUSION Min konklusion, der uddybes i det følgende, er, at overenskomstansatte, som har aftalt det såkaldt brede ansættels<?sområde, kan flyttes indenfor hele dette ansættelsesområde uden, at det udgør en væsentlig stillingsforandring. Dette forudsætter imidlertid, at vilkåret kan anses for aftalt med den ansatte. Dette er f.eks. ikke tilfældet i de situationer, hvor den ansættende myndighed ikke har ans et det for et ansættelsesvilkår og har tilkendegivet denne holdning gennem tiden ved at varsle flytninger, selv om det var indenfor ansættelsesområdet. I de tilfælde, hvor det brede ansættelsesområde ikke har været aftalt, eller den overenskomstansatte har et såkaldt smalt ansættelsesområde, skal myndigheden foretage en konkret vurdering af, om flytningen vil være en væsentlig stillingsforandring og dermed skal varsles med opsigelsesvarsel. Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon lo Fax _1

2 I forhold til den geografiske grænse for flytninger er det min opfattelse, at der er holdepunkter for, at en overenskomstansat må tåle en forøgelse af den daglige rejseti? på 90 minutter. Der er desuden visse holdepunkter for, at man i tilfælde af større omorganiseringer, som den foreliggen?e, kan strække forøgelsen af rejsetiden yderligere. Det er desuden min opfattelse, at de kniv om accept af en længere transporttid, som stilles til ledige arbejdstagere i reglerne for re~en til dagpenge mv., medvirker til at understøtte dette synspunkt. 2. SAGENS BAGGRUND Regeringen præsenterede den l. oktober en plan for flytning af cirka statslige arbejdspladser under overskriften bedre balance svarende til omkring 12 % af de relevante statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet. For flere af de arbejdspladser, der skal flyttes ud i landet, ligger det endnu ikke helt fast, hvor de skal placeres. 3. RETSGRUNDLAGET 3.1 Ansættelsesområdet Begrebet ansættelsesområde anvendes ikke i funktionærretten. I tjenestemandsloven er det imidlertid et centralt begreb, der indgår ved fastlæggelsen af forflyttelsesgrænsen i lovens 12. For.de overenskomstansatte i staten har ansættelsesområdet ligeledes eksisteret som begreb gennem årtier. Der kan grundlæggende sondres mellem et såkaldt "bredt" og et "smalt" ansættelsesområde for de statslige overenskomstansatte. Med det brede ansættelsesområde menes en ansættelse, som er mere vid end en enkelt institution, fx "X -ministe_riet med tilhørende institutioner". Et eksempel på et smalt ansættelsesområde er "X- styrelsen". Hvis det såkaldte brede ansættelsesområde er aftalt med den enkelte, har han eller hun pligt til at lade sig flytte indenfor det brede ansættelsesområde uden varsling, hvilket følger generelt af, at der gælder aftalefrihed, som ikke ses begrænset ved de kollektive aftaler. Der er ikke indgået en aftale om det brede ansættelsesområde i de situationer, hvor den ansættende myndighed ikke har anset det for et ansættelsesvilkår og har tilkendegivet denne holdning gennem tid.en ved at varsle flytninger, selv om det var indenfor ansættelsesområdet... I de situationer, hvor der ikke kan siges at være indgået en aftale orri det såkaldt brede ansættelsesområde, eller hvor medarbejderne har det såkaldt smalle ansættelsesområde, skal der anlægges en konkret individuel vurdering af, hvorvidt en geografisk flytning af institutionen indebærer en væsentlig stillingsændring for den enkelte medarbejder, jf. nærmere i afsnittet nedenfor om den geografiske grænse. Side 2/8

3 Betydningen af ansættelsesområdet for muligheden for at flytte en overenskomstansat er i retspraksis behandlet i voldgiftskendelse af 19. april 1991, hvor daværende højesteretspræsident Peter Christensen afgjorde en voldgiftssag om afskedigelse af en tillidsrepræsentant. Den daværende Personalestyrelse behandlede afgørelsen i den vejledning om udflytning, der blev udgivet i 2002, hvor det på side 14 fremgik: "Det er således fastslået ved voldgiftskendelse af 19. april 1991, at en medarbejder an'" sat ved Direktoratet for Arbejdstilsynet kunne for flyttes fra kreds Nordjyllands Amt til kreds Århus Amt. Det var afgørende for sagens udfald, at der i overenskomsten var en bestemmelse om flytte godtgørelse, og at det af ansættelsesbrevet fremgik, at ansættelses-. området var "Arbejdstilsynet, dvs. direktoratet, de 14 kredskontorer og Arbejdsmiljøinstituttet- med tjenestested indtil videre i kreds Nordjyllands Amt. Vi gør opmærksom på, at der er knyttet forflyttelsespligt til stillingen. ". Herudover kan som et illustrativt eksempel nævn~s Forsvaret, der anfører i ansættelseskontrakterne for de militært ansatte og akademikerne, at de har et ansættelsesområde i form af "Forsvarsmi1,1isteriet med tilhørende myndigheder og institutioner", hvilket gennem flere år er blevet administreret på den måde, at medarbejderne er blevet flyttet rundt i hele landet uden, at Forsvaret ha~ håndteret de konkrete flytning~r som væsentlige stillingsændringer. Hvorledes flyttepligten skal være angivet i ansættelsesaftalen for, at den kan gøres gældende over for den ansatte i form af er flytning uden varsel indenfor hele ansættelsesområdet, kan næppe besvares helt generelt, men udgangspunkt må være, at der skriftligt skal gøres direkte opmærksom på forpligtelsen. En ren henvisning til det brede ansættelsesområde i kombination med korrekt mundtlig vejledning fra ansættelsesmyndigheden eller en praksis om flyttepligt vil være tilstrækkelig. 3.2 Geografisk flytning og grænse Mulighederne for geografisk flytning af overenskomstansatte fremgår ikke direkte af lovgivningen, men af den retspraksis, der er opstået i tilknytning hertil. Det afgørende for, om overenskomstansatte har pligt til at flytte med, når arbejdsstedet flytter, er, om flytningen udgør en væsentlig stillingsforandring. Dette afgøres ud fra en konkret vurdering, som tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders forhold. Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning (PAV) anfører i kapitel følgende om geografiske flytninger af overenskomstansatte: "Arbejdsgiveren har som udgangspunkt ret til at tilrettelægge og omlægge en funktionærs arbejde efter behov. Væsentlige stillingsforandringer kan cfog ikke foretages ensidigt. Sådanne ændringer kan kun gennemføres ved, at det hidtidige ansættelses- Side 3/8

4 forhold bringes til ophør med gældende opsigelsesvarsel, samtidig med at der tilbydes ansættelse pånye vilkår. Dette indebærer, at reglerne om afskedigelse gælder ved væsentlige stillingsændringer. Der foreligger en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og de ansættelsesretlige og overenskomstmæssige regler om bl.a. varsling og procedurer finder anvendelse. Vælger funktionæren at tage imod tilbuddet om ansættelse pq nye vilkår, bevares ancienniteten fra det hidtidige ansættelsesforhold. Ikkevæsentlige stillingsforandringer kan gennemføres umiddelbart eller med et passende kortere varsel. Vurderingen af, hvornår.en stillingsforandring er væsentlig, er altid meget konkret og tager udgangspunkt i forudsætningerne for det enkelte ansættelsesforhold. [...} Ved vurderingen af ændringernes væsentlighed er det de samlede ændringer, der må bedømmes. l funktionærens ansættelsesbrev eller overenskomst kan der være angivet et bestemt ansættelsesområde, inden for hvilket den pågældende efter ledelsens bestemmelse har pligt til at overtage en anden tilsvarende stilling. [...}" I tillæg til PAV har Moderniseringsstyrelsen i september 2015 udgivet en vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. Når en arbejdsplads flyttes geografisk, er det således retligt afgørende for den overenskomstansatte, om flytningen skal varsles overfor vedkommende som en væsentlig stillingsforandring. I de tilfælde, hvor der er tale orri en væ.sentlig stillingsforandring, kan den overenskomstansatte tilegne sig denne som en afskedigeise og er berettiget til opsigeisesvarsel og f.eks. fratrædelsesgodtgøreise efter funktionærlovens 2a, forudsat den fornødne anciennitet. Den ansatte kan altid vælge at flytte med. Er der ikke tale om en væsentlig stillingsforandring, må den over~nskomstansatte selv sige op, hvis vedkommende ikke ønsker at følge arbejdspladsen. Herved opnår den ansatte ikke ret til opsigelsesvarsel og rar heller ikke ret til 2a godtgørelse. Det afgørende præjudikat på området er dommen trykt i U H, der omhandler tre overenskomstansattes ændring af fast arbejdssted i forbindelse med SKAT s overtageise af den kommunale skatteopgave ved strukturreformen. Med det nye arbejdssted fik medarbejderne længere c,lagiig transport mellem bopæl og arbejde. Højesteret foretog i denne forbindelse en konkret vurdering af de tre medarbejderes ændrede transportforhold: A's afstand mellem bopæl og arbejde ved kørsel i bil blev forøget med 21,2 km hver vej (fra 23,4 km til 44,6 km). A's transporttid blev forøget med 15 minutter hver vej (fra 22 minutter til 37 minutter). B's afstand mellem bopæl og arbejde ved kørsel i bil blev forøget med 26,3 km hver vej (fra 10,3 km til 36,3 km). B's transporttid blev forøget med 16 minutter hver vej (fra 12 minutter til 28 minutter). Side 4/8

5 C,. der boede helt tæt ved sit hidtidige arbejdssted, fik forøget den daglige transport med 14 minutter hver vej med tog fra Nyborg til Odense (ca. 35 km.) Højesteret fastslog, at ingen af disse forøgelser udgjorde væsentlige ændringer i medarbejdernes ansættelsesvilkår og derfor ikke gik ud over,.hvad medarbejderne måtte tåle. Som fremhævet ovenfor, anvendte Højesteret den metode, hvorefter der blev taget udgangspunkt i medarbejderens bopæl ved beregning af afstandsforøgelsen og den forlængede transporttid. Uagtet, at det ofte ved den konkrete beregning vil vise sig åt give samme resultat, hvis beregningen foretages med udgangspunkt i det tidligere arbejdssteds beliggenhed, vil den korrekte metode - som også afspejler en individuel vurdering - være at tage udgangspunkt i den enkeltes bopælsadresse. Ved vurderingen af afstandsforøgelsen lagde Højesteret den af SKAT foretagne opgørelse til grund, som var opgjort ved privat kørsel i egen bil på grundlag af KRAK, dog undtaget den ene overenskomstansatte, C, som brugte offentlige transportmidler, der i den konkrete situation også var. klart den hurtigste transportform. Højesterets anvendelse af SKAT s beregninger på grundlag af KRAK ved kørsel i privat bil og C's mulighed for en kort rejsetid i tqg, skal efter min vurdering tages som udtryk for, at arbejdsgiverne efter Højesterets opfattelse som udgangspunkt er berettiget til at basere beregningerne af transportforøgelsen på den mest effektive transportform i det konkrete tilfælde, hvilket oftest vil være i privat bil. Efter min opfattelse vil det imidlertid også i særlige situationer, hvor bilkørsel - enten i egen bil eller ved samkørsel med kolleger - notorisk ikke er en mulighed, og hvor medarbejderen derfor må benytte offentlige transportmidler, være relevant at se på den forøgede ' rejsetid ud fra Jeg mener således ikke, at arbejdsgiveren kan indlægge som en ufravigelig forudsætning, at alle medarbejdere kan transportere sig med bil. Højesteret nævner videre direkte i præmisserne, at "SKATs pålæg til A, B og C om nyt fast arbejdssted blev givet som led i en generel omstrukturering, der omfattede et stort antal ansatte." Denne præmis peger efter min opfattelse i retning af, at de ans~tte må tåle mere, end hvad der ellers ville være gældende, når der gennemføres en større omlægning, som det også er tilfældet ved den konkrete udflytning af flere statslige arbejdspladser. Det er tillige afgørende, at Højesteret i forhold til sagsfremstillingen fra byret og landsret tilføjede et citat fra en fremlagt vejledning, som HK havde udarbejdet til kommunalreformen, hvor HK nævnte, at: _ Side 5/8

6 "l. Hvor meget længere du har fået til arbejde Der findes ikke nogen tommelfingerregel for, hvor stor en afstandsforøgelse mellem hjem og arbejde en overenskomstansa~ medarbejder skal finde sig i. Det er dog HKs holdning, at man nok ikke skal tåle en afstandsforøgelse mellem hjem og arbejde på over 80 km. dagligt (40 km hver vej). 2. Hvor meget mere tid skal du bruge på at komme på arbejde Selvom den forøgede afstand mellem hjem og arbejde ikke er så stor, så kan transporttiden alligevel blive forøget væsentligt, f eks. på grund af dårlige transportforbindelser. En stor forøgelse af transporttiden mellem hjem og arbejde kan derfor i sig selv være en væsentlig ændring. Her findes heller ingen tommelfingerregel, men du vil nok ikke skulle tåle en forøget transporttid på mere end l Y2 time dagligt. " Højesteret tog ikke direkte stilling til HK's udmelding, men da den blev medtaget i Højesteretsdommens gengivelse af faktum, og da der ikke i præmisserne tages afstand fra udmeldingen, må vejledningen efter min opfattelse kunne anvendes som pejlemærke. Som det fremgår af vejledningen, opererer HK med en forøgelse af den daglige rejsetid med 90 minutter, dvs. 45 minutters forlængelse hver vej. Selvom de tre konkrete medarbejdere i sagen de facto fik forøget deres transporttid i mindre omfang end den af HK udmeldte "tommelfingerregel", kan Højesterets reference til HK-vejledningen således efter min vurdering tages som udtryk for en vis støtte for, at den i vejledningen indeholdte tidsgrænse kan anvendes. I tilknytning hertil finder jeg anledning til at bemærke, at rejsetiden for mig at se oftere vil være udslagsgivende frem for kilometerforøgelsen. Det er således min _vurdering, at det generelt er mere nærliggende at lægge vægt på forøgelsen af transporttiden -, og dermed ulempen for medarbejderen - end på den kilometermæssige forøgelse af transportvej en, idet forøgelsen af transportvejen - der alt andet lige forøger transportomkostningen - delvist opvejes af et forøget befordringsfradrag. Det bemærkes i den forbindelse, at SKAT s satser for befordringsfradrag er højere for km pr. dag end for den del af distancen, der overstiger 120 km pr. dag (halvt fradrag). For så vidt angår fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen, er der et ligningsmæssigt fradrag, som imidlertid ikke dækker den faktiske udgift. ' Hertil kommer, at der generelt ses en øget forventning om, at man rejser over læn,gere afstande for at arbejde. Et eksempel på denne tendens findes i lovgivningen om aktiv socialpolitik, hvor der gælder en forøgelse af de afstande, som Iedige' skai være indstillet på at rejse efter et job. Side 6/8

7 I reglerne for retten til dagpenge mv. for ledige, opstilles en grænse for, hvor lang transporttid en ledig person må acceptere at have til arbejdet, såfremt den pågældende bliver tilbudt beskæftigelse. En person, der modtager hjælp som jobparat, har som udgangspunkt pligt til at tage imod et jobtilbud, med mindre afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går med transport, jf. 13, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik. Dette Indebærer, jf. 9, stk. 2 og stk. 3, i tilhørende bekendtgørelse ( nr. 1007), at en ledig som udgangspunkt skal kunne overtage arbejde rhed en samlet daglig transporttid fra bopæl til arbejdssted på op til tre timer. Efter tre måneders samlet ledighed skal personen kunne overtage arbejde med en samlet transp~rttid på mere end tre timer, i særlige tilfælde op til 4 timer. Som det fremgår lægges også i denne sammenhæng afgørende vægt på rejsetiden. I vejledning om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp (vejledning nr ) anføres på side 10, at hvis personen bor i et område, hvor det er_pødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må den pågældende acceptere denne transporttid. Hertil kommer, at der for mellem- eller højtuddannede personer gælder en særlig pligt til udvidet geografisk mobilitet, idet mellem-. og højtuddannede, uanset daglig transpotjtid, skal kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft. Eksemplet understøtter en tendens om, at man må tåle at rejse længere for at arbejde end tidligere set. Denne konstatering sammenholdt med Højesterets indledende præmis om, at sagen var et led i en generel omstrukturering, kunne tale for, at en overenskomstansat i forbindelse med de statslige udflytninger skal tåle en forøgelse af rejsetiden udover de 90 minutter., 4. SAMMENFATNING AF MIN VURDERING Såfremt den statslige myndighed har indgået en aftale med den overenskomstansatte om, at medarbejderen har pligt til at lade sig flytte uden varsel indenfor det såkaldt brede ansættelsesområde og ikke par praktiseret på anden vis, vil de pågældende medarbejdere også kunne flyttes uanset geografiske afstande. Det er endvidere samlet set min vurdering, at der er_ holdepunkter for, at en overenskomstansat i forbindelse med en flytning som led i udflytningen af de statslige arbejdspladser må tåle en forøgelse af den daglige rejsetid på 90 minutter. Den påførte kilometerforøgelse skal ikke tillægges afgørende vægt ved vurderingen. Side 7/8

8 Det er herudover min opfattelse, at der er visse om end ikke sikre holdepunkter for, at forøgelsen af rejsetiden kan strækkes yderligere. Endelig finder jeg afslutningsvis anledning til at nævne, at for nogle medarbejdere med særlige forudsætninger, der er kendt af myndigheden, vil en ændring, som den ansatte sædvanligvis vil have pligt til at acceptere uden varsel, imidlertid kunne være så indgribende, at der kan være tale om en væsentlig ændring. Som eksempler på sådanne særlige forudsætninger kan nævnes medarbejderens personlig~ handicap, eller handicappede børn, som vanskeliggør transport inden for normale transportti~~. Er der derimod tale om mere almindeligt forekommende omstændigheder som særlige familieformer (enlige forældre etc.), ægtefæller med skæve arbejdstider etc., er det min vurdering, at der alene skaltages højde for disse, såfremt m~darbejderen i forbindelse med ansættelsen har udtrykt særlige forudsætninger med hensyn til arbejdsstedets beliggenhed, transporttid etc., og myndi&heden.har accepteret dette. Med venlig hilsen Kammeradvokaten ',~r: ~~-c_ viniels Banke -Partner, Advokat (H) Side 8/8

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Arvid Andersen Grundlæggende ansættelsesretlig sondring: 1. Uvæsentlige (bagatelagtige) ændringer sådanne kan arbejdsgiveren

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Karen-Margrethe Schebye Ikke ressortomlægning, ikke virksomhedsoverdragelse Tjenestemænd Hvad har vi af erfaringer fra tidligere?

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 14. august faglig voldgiftssag (FV ): Danske Bioanalytikere. (advokat Henrik Karl Nielsen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 14. august faglig voldgiftssag (FV ): Danske Bioanalytikere. (advokat Henrik Karl Nielsen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 14. august 2017 i faglig voldgiftssag (FV2017-0052): Danske Bioanalytikere (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Nordjylland

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

Tilkendegivelse i. i faglig voldgift nr. FV Ingeniørforeningen, IDA. for. (advokat Kim Schioldann) mod. Moderniseringsstyrelsen.

Tilkendegivelse i. i faglig voldgift nr. FV Ingeniørforeningen, IDA. for. (advokat Kim Schioldann) mod. Moderniseringsstyrelsen. Tilkendegivelse i i faglig voldgift nr. FV 2016.0018 Ingeniørforeningen, IDA for A (advokat Kim Schioldann) mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tidligere Forsvarets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 170/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Allan Neergaard Iversen (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Niels

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

Ressortomlægninger 2015

Ressortomlægninger 2015 Ressortomlægninger 2015 Informationsmøde ansættelsesretlige forhold 1. 1 Delingsaftaler mv. 2 TIDSPLAN FOR DELINGSAFTALER MV. Udarbejdelse af delingsaftaler igangsættelse snarest muligt Mandag den 10.

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Sagsøgte har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse.

Sagsøgte har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse. RETTEN I RANDERS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. august 2017 i sag nr. BS 8-395/2016: HK/Danmark som mandatar for A Kildevej 4 8940 Randers SV mod Statens Administration Landgreven 4 1017 København

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Udflytning af statslige institutioner fra Hovedstadsområdet til provinsen

Udflytning af statslige institutioner fra Hovedstadsområdet til provinsen 1. oktober 2002 Udflytning af statslige institutioner fra Hovedstadsområdet til provinsen - gennemgang af gældende regelsæt 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Inddragelse af samarbejdsudvalg mv....4

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger. 2. udgave - November 2016

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger. 2. udgave - November 2016 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger 2. udgave - November 2016 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. januar 2005 JEH/LST/kj/bef Sagsnr. 200401081-9 200401082 200401083 Notat vedrørende Indenrigs- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 253/2009 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for René Bjerre (advokat Rami

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 5. februar 2016 Modst. nr. 003-16 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten (Til samtlige ministerier

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2 Skatteudvalget L 130 - Bilag 4 Offentlig Skatteministeriet J.nr 2004-711-0030 Den Bilag 2 Til Folketingets Skatteudvalg L 130/131 Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven og Lov om ændring af en række

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Virkning af lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Virkning af lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet J.nr.: 7506322 HS/MAB E-mail: des@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Afdelingschef Dorthe Eberhardt Søndergaard Holbergsgade 6 l 057 København K Virkning af lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Invalide og kronisk syge har ret til befordringsfradrag efter særlige, lempelige regler om fradrag for

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 48 - Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere