Overordnet resultat. Bilag 1 Regnskabsresumé 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet resultat. Bilag 1 Regnskabsresumé 2012"

Transkript

1 Bilag 1 sresumé 28. februar 2013 Sagsbeh: JBH Økonomiafdelingen Overordnet resultat sresuméet beskriver de væsentligste ændringer mellem det korrigerede og det faktiske forbrug. Resuméet forelægges magistraten d. 11. marts, inden det endelige årsregnskab for forelægges magistraten og kommunalbestyrelsen på møderne henholdsvis den 7. og 14. maj. Overordnet set viser regnskabsresultatet for et mindreforbrug, der er større end planlagt ved vedtagelsen (oprindelig ) og de løbende forventninger i året, som dels kommer til udtryk i det korrigeret og ved det seneste 3. forventet regnskab. I forhold til det oprindelige er der tale om en forbedring af kassen med 182,1 mio. kr. fra et teret kassetræk på 171,2 mio. kr. til en realiseret kasseforøgelse på 10,9 mio. kr. I forhold til korrigeret er der tale om en forbedring på 385,4 mio. kr. Bag dette overordnede resultat ligger der en række forskellige delresultater, som vil blive gennemgået nedenfor. Der er efter Magistratens ønske ved gennemgangen af månedsopfølgningen for dececber (sag 19, 21. januar 2013) udarbejdet en institutionsoversigt, som viser hvilke institutioner, der har haft mer- eller mindreforbrug flere år i træk, jf. bilag 3. Kommunens virksomhed er kompleks, og regnskabsopgørelsen bliver derfor hurtigt en kompliceret historie. Der er mange steder særlige forhold, som det kan give mening, at skele til, når regnskabsresultatet skal forklares. Overordnet set vil økonomiafdelingen dog fremhæve følgende punkter, som er væsentlige i relation til årsregnskabet: 1. Mindreudgifterne på service har flere årsager jf. den følgende gennemgang. Generelt er tendensen med tilbagehold fra 2011 fortsat på mange områder, hvilket mindreforbrug under de fleste udvalg indikerer, jf. bilag 1 sidst i notatet. Det vil frem til 1. forventet regnskab 2013 blive gennemgået, i hvilket omfang disse tilbagehold kan fastholdes som varige mindreudgifter. Herudover vil der fremadrettet være fokus på fortsat kvalitetssikring af vurderingerne af det løbende forbrug og forventninger til regnskabet. 2. Både anlægstet og -forbruget i har været markant højere end tidligere år. Der har været en række korrektioner af anlægstet i løbet af, hvor de 1

2 væsentligste var overførsler fra 2011 (101 mio. kr.) samt overførsel af køb af Skolen på Grundtvigsvej fra 2014 til (86 mio. kr.). Med et mindreforbrug på 195,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede og et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige, er det kun delvist lykkedes at gennemføre det ambitiøse anlægsprogram, som var forudsat for. Håndteringen af de store overførsler fra til 2013 set i forhold til anlægsloftet vil blive håndteret i forbindelse med 1. forventet regnskab Tabel 1 overordnet regnskabsresultat ssoversigt (-= indtægter) Indtægter m.m , , ,9-7,4 Driftsudgifter 5.083, , ,2-81,2 heraf service 3.656, , ,4-79,1 heraf aktivitetsbestemt medfin. 367,2 357,1 360,2 3,1 heraf overførsler 1.059, , ,6-5,2 Anlægsudgifter 498,6 674,2 478,6-195,6 Resultat, skattefinansieret område 169,8 325,2 40,9-284,3 Resultat, brugerfinansieret område -0,3 10,1 4,4-5,7 Resultat i alt (-= overskud) 169,5 335,3 45,3-290,0 Afdrag og finansforskydninger 95,9 119,7-56,2-175,9 Optagne lån -94,2-80,5 0,0 80,5 Ændring af kassebeholdning (- = forbrug) -171,2-374,5 10,9 385,4 Den generelle forbedring i kassebeholdningen kan primært henføres til drifts- og anlægsudgifter og finansforskydninger. Forbedringen skyldes væsentligst følgende: Tabel 2 - Kassepåvirkning OPR Budget Budget Kasse -171,2-374,5 10,9 385,4 Væsentlige afvigelser: Færre driftsudgifter 81,2 Færre anlægsudgifter 195,6 Afdrag og finansforskydninger 175,9 Optagne lån -80,5 Nettoeffekt af øvrige ændringer 13,2 Skattefinansieret område I forhold til korrigeret er der samlet en merindtægt/mindreudgift på 284,3 mio. kr. Det fremkommer således (tabel 3-13): 2

3 Tabel 3 - Skatter, tilskud, udligning samt moms Skatter, tilskud og udligning, moms , , ,7-0,6 Væsentlige afvigelser: Regulering af købsmoms -0,6 Der er merindtægter på netto 0,6 mio. kr., der vedrører regulering af købsmoms. Tabel 4 - Renter OPR Budget Budget Renter 54,4 38,6 31,8-6,9 Væsentlige afvigelser: Mindreudgift/merindtægt på renter -6,9 Mindreudgifterne/merindtægterne på renter skyldes primært merindtægter på kursgevinster (4,2 mio. kr.) og merafkast på kommunens investeringsbeviser (1,4 mio. kr.). Driftsudgifter et på driftsudgifter opgøres i dette notat i forhold til korrigeret, da fokus er på afvigelser ud over det Kommunalbestyrelsen har givet bevilling til. Her er der tale om mindreudgifter på 81,2 mio. kr. Det dækker over mindreudgifter på 79,2 mio. kr. indenfor servicerammen og mindreudgifter på 5,2 mio. kr. på overførselsområdet samt et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,1 mio. kr. Det er også interessant at se på afvigelser i forhold til det oprindelige, da det er det oprindelige der danner udgangspunktet for servicerammen. I forhold til oprindeligt er der mindreudgifter på 90,8 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på serviceudgifterne på 101,8 mio. kr. og merudgifter på overførsler på 18,0 mio. kr. samt mindreudgifter på aktivitetsbestemt medfinansiering på 7,0 mio. kr. Sanktionslovgivningens konsekvenser på baggrund af regnskabet Da serviceudgifterne i ligger under det oprindelige vil der ikke blive tale om en individuel sanktion. Der forventes heller ikke en kollektiv sanktion, da det i et stykke tid har været kendt, at kommunes regnskab samlet set ligger flere mia. kr. under rammen. De væsentligste afvigelser i i forhold til korrigeret gennemgås i det følgende på udvalgsniveau. Som udgangspunkt angives de væsentligste afvigelser i tabelform, og i nogle tilfælde knyttes yderligere forklaringer til afvigelserne. 3

4 Magistraten På Magistratens område udviser driftsresultatet et samlet mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Der er tale om et mindreforbrug på serviceudgifterne på 7,5 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende overførsler på 0,5 mio. kr. Tabel 5 - Magistraten Magistraten 664,0 636,0 627,9-8,0 Væsentlige afvigelser - service: Administration -11,1 Puljer, herunder barselspulje -2,7 Grundarealer 4,9 Tjenestemandspensioner 2,4 Andre afvigelser (netto) -1,0 Væsentlige afvigelser - overførsler: Ejendomme -0,5 Mindreforbruget på administration udgør 11,1 mio. kr. Mindreforbruget på løn/overhead udgør 6,7 mio. kr. og mindreforbruget på fællesudgifter udgør 4,4 mio. kr. Der er mindreforbrug på løn/overhead på alle områder: Serviceområdet, mindreforbrug 1,0 mio. kr. Kommunaldirektørens område, mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Børne- og Ungeområdet, mindreforbrug på 0,5 mio. kr. By- og Miljøområdet, mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tilbagehold, dog skal mindreforbruget på Kommunaldirektørens område ses i sammenhæng med vakancer samt mindreforbrug på central pulje. Mindreforbruget på fællesudgifter på 4,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Mindreforbrug på porto 1,8 mio. kr. (sammenhæng med øget digitalisering) Forskydning i udgifter til beskæftigelsesprojekter i alt 1,7 mio. kr. Mindreforbrug på elevuddannelse 1,6 mio. kr. Mindreforbrug på arbejdsskadeerstatninger 1,4 mio. kr. Mindreforbrug på den interne forsikringsordning 1,4 mio. kr. Mindreindtægter på byggesagsgebyrer 4,3 mio. kr. Øvrige fællesudgifter netto mindreforbrug 0,8 mio. kr. 4

5 Mindreforbruget på puljer skyldes hovedsageligt trepartsmidler, der ikke er blevet udmøntet i. Merforbruget på 4,9 mio. kr. vedrørende Grundarealer skyldes merudgifter vedr. ejendomsskatter. Merudgifterne skyldes primært betalinger vedr. tidligere år bl.a. ifm. refusionsopgørelse for vedr. den kommende KU.BE grund. Drifts- og forsyningsudvalget På Drifts- og forsyningsudvalget er der netto mindreudgifter på 1,3 mio. kr. Tabel 6 Drifts- og forsyningsudvalget Drifts- og forsyningsudvalget -7,4-6,1-7,4-1,3 Væsentlige afvigelser: FGV -1,3 Ambulanceberedskab 0,0 Mindreudgiften vedrørende FGV vedrører det bevillingsmæssige overskud der er opnået i. Det fremlægges selvstændig omkostningsregnskab for FGV. Undervisningsudvalget På Undervisningsudvalgets område udviser driftsresultatet et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr., som er fordelt på flere forskellige poster, jf. tabel 7. Tabel 7 Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget 683,8 696,3 685,3-11,0 Væsentlige afvigelser: Decentrale institutioner -7,4 Skoler -3,5 SFO'er -1,8 Specialskoler -0,3 PPR -0,9 Klubber -0,3 Tandplejen -0,4 Ungdomsskolen -0,2 Fællesudgifter og indtægter -3,6 Skoler, fællesudgifter -0,4 SFO, fællesudgifter -0,4 Syge- og hjemmeundervisning -0,8 5

6 Specialundervisning, fællesudgifter 1,1 Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov 0,4 Klubber, fællesudgifter -1,7 SSP og gadepiloter -2,2 Øvrige afvigelser (netto) 0,4 De decentrale enheder har udvist påpasselighed i forhold til at overholde tet, hvorfor hovedparten af udvalgets skoler og institutioner ender med mindreforbrug, der ligger indenfor den tilladte overførselsadgang. Der er udarbejdet en liste over udviklingen i institutionernes mer-/mindreforbrug i 2010, 2011 og, jf. bilag 3. SSP og gadepiloter tegner sig for et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf vedrører 0,8 mio. kr. manglende afklaring omkring ansættelse af 1½ medarbejder i tilknytning til projekt Stjernen, jf. forlig, mens 0,5 mio. kr. vedrører en vakant gadepilotstilling i tilknytning til Lindevangsprojektet. I forbindelse med de to stillinger er der udforbrugte aktivitetsmidler på 0,3 mio. kr. De resterende 0,6 mio. kr. har på grund af generel tilbageholdenhed ikke været bragt i spil i forhold til SSP områdets aktiviteter. Klubområdets fællesudgifter udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Heraf udgør 0,6 mio. kr. mellemkommunale betalinger, herunder et mindreforbrug vedrørende køb af fritidshjemspladser. Det resterende mindreforbrug på 1,1 mio. kr. skal samlet ses som et udtryk for tilbageholdenhed til finansiering af andre områder indenfor udvalgets ramme. Under specialundervisning, fællesudgifter, er der et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter til køb af specialundervisning i regionale tilbud, objektiv finansiering af regionale tilbud samt udgifter til befordring. Sundheds- og Omsorgsudvalget et på Sundheds- og Omsorgsudvalget viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er tale om et mindreforbrug på serviceudgifterne på 6,3 mio. kr. og et merforbrug vedrørende overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,4 mio. kr. Tabel 8 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.246, , ,2 0,1 Væsentlige afvigelser - service: Hjemmeplejen -6,7 6

7 Boligtilbud 5,1 Dagtilbud -0,9 Sundhedsfremme og forebyggelse -2,3 Andre afvigelser (netto) -1,5 Væsentlige afvigelser - overførsler Aktivitetsbestemt medfinansiering 3,1 Særlig dyre enkeltsagsrefusion 3,3 Mindreforbruget på Hjemmeplejen skyldes flere modsatrettede afvigelser. Myndighedens bestiller viser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af yderligere faldende efterspørgsel. Den kommunale leverandør af hjemmepleje har et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket kan henføres til tilpasningen til det lavere aktivitetsniveau, mens der på Hjemmesygeplejen er et merforbrug på 0,5 mio. kr. Desuden er der mindreforbrug vedrørende elever på 1,0 mio. kr. og et samlet mindreforbrug vedrørende diverse mindre ordninger ( 94, 94, indkøbs-, vaskeri- og apotekerordning) på 1,6 mio. kr. Derudover er der et netto mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger. På boligtilbud er der samlet set et merforbrug på 5,1 mio. kr. ud af et korrigeret på 418,6 mio. kr. En stor del af dette kan forklares ved merforbrug på de selvejende plejeinstitutioner på i alt 3,7 mio. kr., mens de kommunale institutioner har et samlet mindreforbrug på cirka 1,1 mio. kr. Der har desuden været et merforbrug på mellemkommunale betalinger vedrørende køb af pladser på udenbys plejehjem på 6,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at gennemsnitstaksten pr. plads har vist sig højere end forudsat. Derudover har der været et mindreforbrug på 1,1 mio kr. på de kommunale institutioner, et mindreforbrug på en række puljer samt tomgangshusleje mv. På Dagtilbud er der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette mindreforbrug kan henføres til forsinkede udgifter i forbindelse med afvikling af dagcenter Norden og Frederiksberg Dagcenter samt køb af udenbys pladser. Mindreforbruget på 2,3 mio. kr. på Sundhedsfremme og forebyggelse skyldes mindreforbrug hos forebyggelsesenheden vedrørende en række projekter, som er blevet forsinket i opstarten, samt mindreforbrug vedrørende udgifter til nedbringelse af medfinansieringsudgifter Merforbruget på 3,1 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering skyldes en højere sygehusaktivitet vedrørende Frederiksberg de sidste tre måneder af, end forventet, samt efterreguleringer. 7

8 Endelig er der mindreindtægter på refusion vedr. særlig dyre enkeltsager på 3,3 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget På Kultur- og Fritidsudvalget er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Tabel 9 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget 140,9 141,5 140,5-1,1 Væsentlige afvigelser: Voksenundervisning -0,3 Biblioteket, forskellige forhold -0,4 Fritidsaktiviteter -0,3 Øvrige mindreforbrug -0,1 Netto mindreforbruget på voksenundervisning skyldes hovedsageligt mindreudgifter til kørselstilskud til handicappede (0,2 mio. kr.). På bibliotekets område udviser regnskabet en samlet mindreudgift på 0,3 mio. kr., hvilket dækker over flere modsatrettede bevægelser, hvoraf det største mindreforbrug er på løn og personaleoverhead. Mindreforbruget på Fritidsaktiviteter skyldes mindreforbrug vedrørende Frederiksberg Fritidspas. Børneudvalget På Børneudvalgets område udviser driftsresultatet et samlet mindreforbrug på 28,0 mio. kr. Der er tale om et mindreforbrug i serviceudgifterne på 21,3 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende overførsler på 6,7 mio. kr. Tabel 10 - Børneudvalget 8 Børneudvalget 756,0 748,5 720,7-28,0 Væsentlige afvigelser - service: Decentrale institutioner: Dagtilbud til børn (institutioner) -5,6 Døgninstitutioner 0,2 Sundhedstjenesten -0,3 Familierådgivningen -0,1 Centrale midler: Dagtilbud til børn (inkl. forældrebetalinger) -12,6

9 heraf køb af pladser 1,2 heraf salg af pladser 0,9 heraf forældrebetaling -0,8 heraf tilskud -0,3 heraf afledt drift -4,2 heraf forskel merbelægning og alm. plads -6,4 heraf kompetenceudviklingsmidler -1,0 heraf efterregulering øk. fripladser -0,5 heraf øvrige -1,5 Plejefamilier og opholdssteder -3,5 Døgninstitutioner 1,4 Øvrige afvigelser (netto) -0,8 Væsentlige afvigelser - overførsler Tabt arbejdsfortjeneste -5,1 Særlig dyre enkeltsagsrefusion -1,6 Dagtilbud til børn har ultimo et mindreforbrug på 18,2 mio. kr., hvoraf de 12,6 mio. kr. er mindreforbrug vedrørende centrale midler. Af mindreforbruget vedrører 4,2 mio. kr. afledt drift til forsinkede anlægsprojekter (primært Svaneparken og Skovbørnehaven Baunegården). Vedrørende køb af pladser udviser regnskabsresultatet et merforbrug på 1,2 mio. kr., mens der under salg af pladser er mindreindtægter på 0,9 mio. kr. Den faktiske efterspørgsel efter pladser i alt i svarer til forventningen ved 3. forventet regnskab. Imidlertid har udgiften pr. barn været lavere end forudsat, da reguleringen til institutionerne for mer- eller mindrebelægning pr. barn er lavere end til en gennemsnitlig plads. Hertil kommer, at der i har været færre uforudsete udgifter genhusning i forbindelse med skimmelsvamp og andre uforudsete meromkostninger. Disse forhold betyder samlet, at der har været mindreforbrug på centrale konti. De decentrale enheder har udvist påpasselighed i forhold til at overholde tet, hvorfor hovedparten af udvalgets institutioner ender med mindreforbrug, der ligger indenfor den tilladte overførselsadgang. Der er udarbejdet en liste over udviklingen i institutionernes mer-/mindreforbrug i 2010, 2011 og, jf. bilag 3. På det specialiserede område vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov er der merforbrug på 1,4 mio. kr. under Døgninstitutioner, som skyldes et større køb af pladser i andre kommuner. Dertil kommer et mindreforbrug under Plejefamilier og opholdssteder på 3,5 mio. kr., som skyldes et fald i antallet af anbragte børn i forhold til tidligere. Der har været større brug af døgninstitutioner og mindre brug af opholdssteder i forhold til vurderingen ved 3. forventet regnskab. 9

10 På overførselsudgifterne er der mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste, som skyldes en målrettet visitationspraksis vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, og at der er opnået et større mindreforbrug end forventet ved 3. forventet regnskab. Endelig er der merindtægter på refusion vedr. særlig dyre enkeltsager på 1,6 mio. kr. Socialudvalget Samlet på Socialudvalget er der et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 23,7 mio. kr. på serviceudgifter og netto mindreindtægter på 9,5 mio. kr. på overførsler. Tabel 11 - Socialudvalget Socialudvalget 734,6 733,1 718,9-14,2 Væsentlige afvigelser - service: Boligsocialt arbejde -1,2 Aktivitets- og samværstilbud -3,5 Botilbud til hjemløse -12,1 Botilbud - længerevarende ophold -4,1 Botilbud - midlertidigt ophold -2,9 Plejetilbud 1,5 Øvrige afvigelser -1,4 Væsentlige afvigelser - overførsler : Førtidspensioner 1,0 Boligydelse til pensionister 1,4 Botilbud til hjemløse 6,3 Øvrige afvigelser 0,8 På området for boligsocialt arbejde er der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindre forbruget er fordelt på 0,4 mio. kr. i mindreforbrug på boligsociale indsatser i tre boligområder, og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på andre poster, herunder forskydning af statslig finansiering. På området vedrørende botilbud til hjemløse er der et samlet mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på 10 mio. kr. i mindreforbrug på hjemløseplanen og 2 mio. kr. i ekstraordinære refusionsindtægter. De 10 mio. kr. der vedrører hjemløseplanen, er fordelt på henholdsvis 7,5 mio. kr. som vedrører den kommunale medfinansiering samt 2,5 mio. kr., som vedrører det statslige tilskud til hjemløseindsatsen. På aktivitets- og samværstilbud er der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som skyldes færre købte pladser hos andre kommuner og private leverandører. 10

11 På områderne for længerevarende botilbud og midlertidige botilbud skyldes mindreforbruget primært færre købte pladser med hhv. 3,7 mio. kr. og 2,4 mio. kr. Samlet set knytter mindreforbrugere på det specialiserede område sig således an til køb af udenbys tilbud/-pladser og i mindre grad til egne institutioner. Mindreforbrugene på eksterne køb skyldes en række forskellige samvirkende faktorer: 1. Færre regninger for tidligere år betalt i 2. Flere regninger end forventet skubber sig fra til Større ændringer i afgang/tilgang i årets 3 sidste måneder end forventet Hvorvidt disse faktorer også har en fremadrettet effekt vil blive vurderet ifm. 1. forventet regnskab På overførselsområdet er der merudgifter på førtidspension på 1,0 mio. kr., der skyldes en lidt højere gennemsnitspris på de gamle pensioner med 50 pct. refusion end teret. På boligstøtte har der været et merforbrug på 1,1 mio. kr. der kan henføres til boligydelse til pensionister. Merforbruget skyldes dels, at der har været udbetalt mere i tilskud til lejebetaling i ældreboliger, dels har refusionsindtægten været lidt mindre end forventet. Der har desuden været et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende senblindekurser, idet der ikke har været udgifter på området i. By- og Miljøudvalget Der er et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på By- og Miljøudvalget. Tabel 12 By- og Miljøudvalget By- og Miljøudvalget 174,8 163,0 159,4-3,6 Væsentlige afvigelser: Kirkegårde -0,7 Miljø -0,4 Byfornyelse -0,8 Snerydning, flere udkald 2. halvår 1,9 Grønne områder -0,9 Vejvedligeholdelse -1,6 Øvrige afvigelser -1,1 På kirkegårdsområdet er der merindtægter på 0,7 mio. kr. pga. et mersalg af tjenester. 11

12 Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende byfornyelse, skyldes primært afdrag på byfornyelseslån i relation til den gamle byfornyelseslov. Hertil kommer mindreudgifter vedrørende indfasningsstøtte, som skyldes mindre forskydninger i projektafslutning i forhold til bevillingen. Merudgifter på 1,9 mio. kr. vedrørende snerydning skyldes 7 flere udkald i vintermånederne end forventet. Merudgiften kan primært henføres til 5 udkald, hvor der har været særlig store snemængder. Mindreforbruget på Grønne områder på 0,9 mio. kr. skyldes ekstraordinær tilbagehold med henblik på at kompensere for forventede mindreindtægter på parkeringsområdet. Imidlertid lykkedes det at indhente de forventede mindreindtægter på parkeringsområdet i årets sidste kvartal. Mindreforbruget på 1,6 mio. kr. vedrørende Vejvedligeholdelse skyldes dels forsinkelser på anlæg og dermed på den afledte drift og dels ekstraordinær tilbagehold med henblik på at kompensere for forventede mindreindtægter på parkeringsområdet (jf. ovenfor). Øvrige mindreforbrug skyldes generel tilbageholdenhed. Arbejdsmarkedsudvalget sresultatet på Arbejdsmarkedsudvalgets område udviser et nettomindreforbrug på 14,2 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter. Tabel 13 - Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 690,0 732,0 717,9-14,2 Væsentlige afvigelser serviceudgifter: Administration -1,9 Ungdommens uddannelsesvejledning -1,2 Væsentlige afvigelser - overførsler: Revalideringsydelse -3,7 Sygedagpenge -2,5 Beskæftigelsesordninger -6,6 Beskæftigelsesindsats (forsikrede) -7,0 Dagpenge forsikrede ledige 8,5 Øvrige 0,9 På serviceudgifterne skyldes mindreforbruget på administratration en række forskellige ting så som et mindreforbrug på administrative udgifter til Andre Aktører, mindreforbrug på det lokale beskæftigelsesråd (LBR) samt et ekstraordinært tilskud fra staten vedrø- 12

13 rende sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning skyldes, at flere end forventet af de unge har påbegyndt andre aktiviteter såsom ungdomsuddannelse, produktionsskole, almen voksen uddannelse eller har fundet arbejde. På overførselsudgifterne er der flere afvigelser, der trækker i både negativ og positiv retning, der i alt summer til et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. På revalideringsydelse er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et lavere antal revalideringssager (163 mod forudsat 168) og mindreudgifter på undervisningsmaterialer. På sygedagpenge er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., der hovedsageligt skyldes, at gennemsnitsprisen på de korte sygedagpengesager har været lavere end teret. Beskæftigelsesordninger udviser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at en del af afregningerne vedrørende drift- og bonusbetaling til Andre Aktører for først vil kunne gennemføres i 2013 som følge af tekniske problemer hos Arbejdsmarkedsstyrelsen. På beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige er der et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Det skyldes først og fremmest et faldende antal personer i løntilskudsstillinger i løbet af 2. halvår, der betyder, at antallet af personer i løntilskud for hele året har været lavere end teret. På dagpenge til forsikrede ledige er der et merforbrug på 8,5 mio. kr. Det skyldes dels et lidt højere antal forsikrede ledige dels en højere kommunal medfinansieringsandel på grund af færre personer i løntilskud og virksomhedspraktik end forudsat. Anlægsudgifter I forhold til korrigeret udviser regnskabet et mindreforbrug på netto 195,6 mio. kr. Da der primært er tale om forskydninger forventes en stor del af mindreforbruget overført til. Det forventes at ca. 150 mio. kr. ønskes overført til Indstilling herom forelægges Magistraten i særskilt indstilling i april. Nedenfor gennemgås de største afvigelser. Selv om der er et mindreforbrug på anlæg i forhold til det korrigerede, så ligger niveauet for anlægsudgifterne (brutto) i et stykke over niveauet i 2010 og Der har således i været et væsentligt højere aktivitetsniveau end tidligere år. 13

14 Magistraten På anlæg under Magistraten er der netto forbrugt 20,7 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægs. n skyldes netto mindreindtægter vedr. skybrudssagen på 18,7 mio. kr. samt forskydninger i digitaliseringsplanen, hvor der er mindreudgifter på samlet set 13,2 mio. kr. Samtidig er der mindreforbrug på en række puljer (Rådhusarbejder, udbedring og forbyggelse, forskellige energitiltag, ekstraordinært vedligehold mv.) svarende til i alt 23,9 mio. kr. Drifts- og forsyningsudvalget Samlet er der netto mindreforbrug på anlæg på 0,3 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på investeringer i diverse maskiner (0,2 mio. kr.). Undervisningsudvalget Samlet er der mindreudgifter på anlæg på 23,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der er forskydninger i en række skoleudbygningsprojekter på 7,0 mio. kr. Mindreforbrug på skoleudbygningsprojekter på 11,2 mio. kr. samt vedr. computertyveri og erstatning på 0,7 mio. kr. skal ikke overføres. Der er endvidere mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende renovering af feriekolonierne og 1,4 mio. kr. vedrørende Klub Norden akustiklofter. Sundheds- og Omsorgsudvalget Samlet set er det et mindreforbrug på 48,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede, som primært skyldes et mindreforbrug på Borgmester Fischersvej på i alt 23,8 mio. kr. Derudover er der mindreforbrug på Kredsenshus på 22,6 mio. kr. I begge tilfælde er der tale om forskydninger. Herudover er tet til Græsplænen på 2,2 mio. kr. ikke anvendt. Kultur- og Fritidsudvalget Samlet er der mindreforbrug på anlæg på 3,1 mio. kr. Den samlede mindreudgift skyldes primært, at der mindreforbrug på tre projekter: Etablering af kunstgræsbane (1,4 mio. kr.), Pulje til åbne idrætsanlæg (0,7 mio. kr.) og Biblioteksudvikling og teknik (0,8 mio. kr.). Hertil kommer, at der på KU:BE projektet er både mindreudgifter og mindreindtægter på 3,9 mio. kr., hvilket dækker over en forskydning i betalinger. Børneudvalget Samlet er der mindreudgifter på anlæg på 43,3 mio. kr. i forhold til det korrigede. Det dækker primært forskydninger i daginstitutionsprojekter på 42,1 mio. kr. Socialudvalget På anlæg under Socialudvalget er der mindreforbrug på 8,7 mio. kr. n skyldes primært dels mindreudgifter som følge af forskydning i ombygning af Betty Nansen på 14

15 2,2 mio. kr. samt ekstraordinære merindtægter på statstilskud på 4,5 mio. kr. vedr. etableringen af Pile Allé 33. By- og Miljøudvalget Samlet er der netto mindreudgifter på anlæg på 47 mio. kr. Heraf udgør 22 mio. kr mindreudgifter på projekter, som af forskellige årsager ikke har kunnet færdiggøres i : - ESCO-projektet (mindreudgifter på 8,7 mio. kr.) - Områdefornyelse Søndermarkskvarteret (2,9 mio. kr.) - Områdefornyelse omkring svømmehalskvarteret (6,7 mio. kr.) - Metroforpladser (2,9 mio. kr.) - Miljøzonen (0,9 mio. kr.). Hertil vedrører 13 mio. kr. en række projekter, som ikke har kunne genneføres fuldstændigt i på grund af vejrlig eller lignende: - Trafikhandlingsplan (primært cykelsti på H.C. Ørstedsvej og Sønderjyllands Allé) (5,9 mio. kr.), - Områdefornyelse Finsenshave, fælleshus (1,9 mio. kr.), - Pladsdannelse ved Lindevangsparken (1,4 mio. kr.), - Busfremkommelighedsprojekter (0,9 mio. kr.), - Belysning (0,6 mio. kr.) - Klimatilpasninger (2 mio. kr.) Derudover er der mindreforbrug på en række puljer og renoveringsprojekter på i alt 12 mio. kr., hvoraf størstedelen tilgår kassen. Brugerfinansieret område I forhold til det korrigerede er der merindtægt og mindreforbrug på i alt 5,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område der vedrører affaldshåndtering. Det fremkommer således: Drift På renovationsområdet er der en netto merindtægt på 1,3 mio. kr. Renovationsområdet skal hvile-i-sig-selv over en årrække og regnskabresultatet indgår i mellemværendet med kommunen. Anlæg På anlægssiden er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som vedrører etableringen af en ny genbrugsplads i samarbejde med Københavns kommune. 15

16 Afdrag og finansforskydninger Afdrag Der har i alt været mindreudgifter til afdrag på 0,6 mio. kr., som væsentligst skyldes mindreafdrag på realkreditlån samt mindreafdrag på ældreboliglån. Øvrige finansforskydninger I forhold til korrigeret er der en forskydning på -175,4 mio. kr., der væsentligst skyldes følgende: Forskydning i betalinger mellem årene (forøgelse af kortfristet gæld) på -134 mio. kr., vedrørende betalinger mellem årene (væsentligst leverandørregninger betalt i supplementsperioden). I foråret blev der modtaget refusionstilgodehavender på -24,8 mio. kr. fra staten vedrørende regnskabsår 2011 (restafregninger for sociale refusioner). I forbindelse med regnskabsafslutningen for er der bogført nye refusionstilgodehavender på 4,8 mio. kr. (modtages i foråret 2013), hvorved der i har været en samlet merindtægt på -20,0 mio. kr. Merindtægt (forøgelse af kortfristet gæld) på -37,6 mio. kr., der skyldes hjemtagelse af byggekredit vedr. afholdte anlægsudgifter til Kredsens Hus, idet anlægsudgifterne vedr. Kredsens Hus midlertidigt finansieres ved en byggekredit, der indfries og erstattes af et lån ved byggeriets afslutning (merindtægten modsvares derfor af mindre lånoptagelse). Forøgelse af tilgodehavende på 18,9 mio. kr. vedrørende deponeret salgsindtægt i forbindelse med salg af arealer ved Borgmester Fischers Vej. Lånoptagelse til lånefinansiering af byfornyelsesudgifter og ESCO-projekter (efter modregning af salgsindtægter på 4,1 mio. kr.) udgør i alt 28,6 mio. kr. Heraf er der mulighed for at låneoptage 14,5 mio. kr. Det er besluttet ikke at låneoptage i. Der er låneoptaget 51,9 mio. kr. mindre end teret til finansiering af ældreboliger. Det skyldes, dels at anlægsudgifterne vedr. Kredsens Hus midlertidigt er finansieret ved en byggekredit og dels forsinkelse i byggeriet. Kassebeholdningen Årets resultatet/bevægelser betyder, at kassebeholdningen er forøget med 10,9 mio. kr. i. Efter kursregulering på 17,2 mio. kr. udgør kassebeholdningen herefter 821,3 mio. kr. ultimo. Den relative store beholdning skal ses i lyset af, at der i er teret med et træk på kassebeholdningen. Både i det oprindelige og i det korrigerede 16

17 er der således teret med et kassetræk, ligesom der ved 3. forventede regnskab var en forventning om et kassetræk ultimo. 17

18 Bilag 1 sopgørelse Beløb i kr. A. Skattefinansieret område 2011 Budget Tillægsbevilling Indtægter Skatter Tilskud og udligning, moms Indtægter i alt Driftsudgifter Magistraten Drifts- og Forsyningsudvalget Undervisningsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Driftsudgifter i alt Renter (netto) Årets resultat driftsvirksomhed Anlæg Magistraten Drifts- og Forsyningsudvalget Undervisningsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Årets resultat anlægsvirksomhed Resultat i alt, skattefinansieret område B. Det brugerfinansieret område Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Resultat i alt, brugerfinansieret område Resultat i alt (A+B) C. Finansieringsoversigt Kassebeholdning Primo Tilgang Årets resultat Lånoptagelse Finansforskydninger Afdrag på lån Kassepåvirkning *) Kursreguleringer likvide aktiver Kassebeholdning ultimo *) (-=kasseforbrug) 18

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsresumé 2011

Bilag 1 Regnskabsresumé 2011 Bilag 1 sresumé 7. marts 2012 Sag: 2012/0003397 Økonomiafdelingen Overordnet resultat sresuméet beskriver de væsentligste ændringer mellem det korrigerede og det faktiske forbrug. Resuméet forelægges magistraten

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsresumé 2013

Bilag 1 Regnskabsresumé 2013 Bilag 1 sresumé 5. marts Økonomiafdelingen Overordnet resultat sresuméet beskriver kort årets regnskabsresultat, herunder de væsentligste afvigelser mellem tet og det faktiske forbrug. Resuméet forelægges

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskabsresumé Overordnet resultat

Regnskabsresumé Overordnet resultat sresumé 16. marts 2011 Økonomiafdelingen Overordnet resultat sresuméet beskriver de væsentligste ændringer mellem det korrigerede og det faktiske forbrug forud for det endelige årsregnskab. Resuméet forelægges

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) 331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere