Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug."

Transkript

1 Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG, og ligeledes blev man enige om følgende vedtægter: 1 Bådlauget har navnet Brønsodde Fiskeri og Bådlaug 2 Bådlaugets formål er at fremme medlemmernes fritidsaktiviteter og sammenhold og fællesskab i almindelighed. 3 Lauget har en plads til opbevaring af både og redskaber, samt en bådebro med plads til foreløbig 20 småbåde 4. oktober 1994 udvidet til 30 småbåde max. 20 fod. Broen vil med det antal både koste et engangsbeløb på 750 kr. pr. båd. Derefter vil der kun blive udgifter til vedligeholdelsen. Dette beløb betales ikke tilbage ved medlemsophør. 4 Indmeldelse i lauget finder sted ved henvendelse til bestyrelsen, der afgør om optagelse kan finde sted. Ansøgere under 18 år må fremlægge skriftlig tilladelse fra forældre eller værge. 4A Medlemmers ægtefælle, børn og børnebørn har fri adgang til pladsen under medlemmets opsyn/ansvar. 5 Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Årskontingent og pladsleje fastsættes på generalforsamlingen. Opkrævning af årets kontingent vil blive fremsendt senest 10. Januar. Kontingent skal være betalt inden 1. februar. Ændring af adresse og telefonnummer skal meddeles bestyrelsen. Er kontingentet ikke betalt inden fristens udløb, vil der blive fremsendt en rykker med et gebyrtillæg på 100 kr. Hvis kontingent + gebyr ikke er betalt inden den dato, der er anført på giroindbetalingskortet, vil medlemmet uden yderligere varsel blive slettet. Ledige bropladser udlånes af pladsmanden for 1 år ad gangen. 1

2 6 Medlemmer kan købe en broplads, når der er ledige pladser. Køb af pladser forgår efter bestyrelsens afgørelse, således at aktive fiskere får plads først, og medlemmer der kun dyrker sejllads til sidst. Når medlemmet har købt en broplads bevares retten til denne bestemte plads så længe medlemmet dyrker aktiv sejllads. Medlemmer har pligt til at meddele pladsmanden, hvis man ikke forventer. at bruge bropladsen den kommende sæson. Lauget låner herefter pladsen til et medlem i denne periode. Hvis ejeren af pladsen ikke anvender bropladsen i max 2 år, bortfalder retten til bropladsen,der herefter overgår til lauget. Der ydes ikke tilbagebetaling til den tidligere ejer, dog kan denne regel undtages i tilfælde af sygdom. Medlemmer med broplads har ret til vinteropbevaring af deres båd på pladsen. 7 Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, hvis de ikke opfylder betingelserne for medlemskab og hvis vægtige grunde taler for udelukkelse. F.eks ved at fortsat medlemskab skader laugets arbejde og renomme. Udelukkes et medlem, skal dette ske skriftligt til vedkommende. Samtlige medlemmer (ikke støttemedlemmer) har stemmeret ved generalforsamlingen. 8 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle laugets anliggender. Den fastlægger retningslinjer for laugets virke og varetager de nødvendige vedtægter og bestemmelser. Generalforsamlingen vælger formand, kasserer, pladsmand, husmand og 1 bestyrelsesmedlem samt revisorer. 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder dertil med 14 dages varsel ved udsendelse og opslag på pladsen. Meddelelse skal indeholde evt. forslag fra bestyrelsen. 2

3 10 Generalforsamlingen skal indeholde 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af årets regnskab 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Valg af formand, lige år 6. Valg af kasserer ulige år 7. Valg af pladsmand, lige år 8. Valg af husmand, lige år 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, ulige år 10. Valg af 2 revisorer. 11. Valg af suppleant til revisor 12. Valg af suppleant til bestyrelsen 11 Formanden leder valget af dirigent, som vælges efter forslag fra bestyrelsen Eller efter forslag fra fremmødte medlemmer. Dirigenten leder forhandlingerne og dagsordenens øvrige punkter. 12 Stemmeret ved generalforsamlingen har alle aktive medlemmer. For at kunne deltage i generalforsamlingen og afstemning må forfaldent kontingent og pladsleje være betalt. Afstemningen foretages ved håndsoprækning medmindre mindst 5 af deltagerne forlanger skriftlig afstemning. Beslutningen afgøres ved almindelig stemmeflertal. 13 Forandringer i vedtægten skal ske på generalforsamling med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. 14 Forslag fra medlemmerne til ordinær generalforsamling fremsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 15 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af bestyrelsen, og der skal indkaldes hertil, hvis mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. Der indkaldes som ved øvrige generalforsamlinger. 3

4 16 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 5 personer. Alle skal være myndige. Valgperioden er 2 år. 17 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen, og varetager laugets daglige arbejde og administration i henhold til vedtægter og efter de af generalforsamlingen afgivne retningslinjer. 18 Formanden eller kassereren repræsenter lauget udadtil, og i alle retsforhold så som optagelse af lån, pantsætning samt køb af fast ejendom efter den samlede bestyrelses underskrift. 19 Formanden leder bestyrelsens arbejde og forestår forhandlinger ved møderne. Ved formandens fravær overtager et bestyrelsesmedlem denne opgave efter formandens bemyndigelse. Til bestyrelsesmøder indkaldes så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede heraf formanden eller kassereren. Beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skrives referat ved såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger, og disse referater skal være tilgængelige for hvert medlem, som ønsker indsigt heri. 20 Den valgte pladsmand har den fulde magt i det daglige arbejde med drift af broen og pladsen og med ansvar over for bestyrelsen. Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til forefaldende arbejde. Husmand har ansvar for klubhuset. Pladsmand og husmand samarbejder, Den valgte pladsmand og husmand har det fulde ansvar i det daglige arbejde med bro, plads og klubhus, i henhold til klubbens vedtægter. 21 Bådene skal være fjernet fra broen senest den sidste weekend i oktober. Alle, der benytter broen, skal være behjælpelig med udsætning og indtagning af broen samt oprydning og andet forefaldende arbejde på pladsen. 4

5 22 Generalforsamlingen vælger revisor for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, Regnskabet skal overgives senest 3 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, og revisoren skal have tilendebragt revisionen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle revisionsbemærkninger skal meddeles generalforsamlingen ved regnskabets forelæggelse. 23 Opløsning af lauget kan kun finde sted efter urafstemning blandt medlemmerne og kan kun besluttes såfremt mindst 4/5 af disse stemmer for beslutningen. Samme afstemningsregler gælder for ændring af denne paragraf. Opløses lauget skal evt. midler først anvendes til dækning af laugets gæld, og evt. overskydende midler anvendes til ophjælpning af fiskebestanden i Vejle Fjord. 24 Redskabsskurene overgår til lauget efter endt opførelse, dog har bygherren brugsret til skuret så længe denne er aktiv fisker/sejler på pladsen. Hvis bygherren/brugeren i en periode på max 2 år ikke dyrker aktiv fiskeri/sejllads fra pladsen, overgår skurpladsen til lauget. Der ydes ikke tilbagebetaling til tidligere bruger, dog kan denne ordning undtages ved længere tids sygdom. Bestyrelsen disponerer over ledig plads i husene, således at disse kan videre sælges til nye aktive brugere. Ønsker et medlem skurplads, sker dette ved henvendelse til bestyrelsen. Fra 1. januar 2007 skal der i hvert hus være plads til mindst 5 brugere. Nye brugere betaler 1000 kr. til foreningen. 1 gang årligt gennemgår bestyrelsen div. bygninger på pladsen for evt. vedligeholdelse. Medlemslisten findes i klubhuset og på hjemmesiden.. Vedtægter, samt alle relevate oplysninger m.m. skal forefindes i klubhuset. Bestyrelsen skal sørge for, at hjemmesiden (WWW.BFBL.DK holdes ajourført. 25 I henhold til lejekontrakt med Vejle Kommune pointeres det, at pladsen kun må benyttes af beboere i og med familiemæssig tilknytning til området, og som er bosiddende i Vejle Kommune. 26 Nye medlemmer kan kun optages, hvis 25 opfyldes. 27 Laugets antal af aktive medlemmer er 80 samt støttemedlemmer. 5

6 28 Pladsen skal være ryddet for både senest den 1. juni, dog kan der efter aftale med pladsmanden tildeles en plads for en kortvarig reparation af egen båd. Der må ikke være fritgående hunde på pladsen. Hunde skal føres i snor eller parkeres på pladsens HUNDEPARKERING. Spulepumpe kan, mod forudbetaling lejes af pladsmanden til 75 kr. pr. døgn. Vedtægtsændringer/tilføjelser efter generalforsamling den 11. marts 2001: 5, 27 og 28. Vedtægtsændringer/tilføjelser efter generalforsamlingen den 6. marts 2005: 3, 3A, 3B Vedtægtsændringer/tilføjelser efter ekstraordinær generalforsamling onsdag den 20/9 2006: 24. På samme møde blev også besluttet at foretage en omfattende renovering af husene på pladsen med nyt tag, der forlænges bagtil. Vedtægter er sidst revideret og opdateret på generalforsamling den 30 marts 2008 Vedtægter er sidst revideret og opdateret på generalforsamling den 29 marts

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere