Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli december 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006"

Transkript

1 Halvårsrapport 2006/07 1. juli december 2006

2 japansk I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, industrikonglomerat u Handelsguden er Merkurs ikon. 5 års afkastmål: 55% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: 12,5% Maks. formuetab over 3-års perioder med 90% sandsynlighed. Merkur Lat. Mercurius I den romerske mytologi gudernes sendebud, som symboliserede køb, salg, lykke og gevinst. Risikoprofil Selskabet har en risiko, som ligger lidt under andre aktieinvesteringer, og afkastet vil over 5 års perioder normalt ligge på niveau med eller noget over afkastet fra aktiemarkedet.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fakta om Formuepleje Merkur A/S Hoved- og nøgletal Egenkapitalopgørelse Headlines Markeds- og regnskabsberetning Forventninger til fremtiden Ledelsens regnskabspåtegning Anvendt regnskabspraksis

4 Fakta om Formuepleje Merkur A/S Navn og hjemsted Formuepleje Merkur A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C CVR.nr.: Regnskabsår Regnskabsår: 1. juli til 30. juni. Personkreds Bestyrelse Adm.direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F) Carsten W. Thygesen (formand) Adm. direktør, cand.oecon Lars Sylvest Direktør, ingeniør, Niels Østergaard Direktion Direktør, civiløkonom, Erik Møller Revision Statsaut. revisor Ivan Madsen Statsaut. revisor Ove Hartvigsen Busch-Sørensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Europaplads 2, DK-8100 Århus C Depotbank Jyske Bank A/S Østergade 10, DK-8000 Århus C u Bestyrelsesformand i Formuepleje Merkur A/S, Carsten W. Thygesen Manager Kapitalforvaltning Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C Kursfastsættelse Selskabet er børsnoteret på Københavns Fondsbørs, hvor aktierne kan handles i hele børsens åbningstid. Offentliggørelse af indre værdier og dagens børskurser Fondsbørsmeddelelser til Københavns Fondsbørs. Selskabets hjemmeside: På avisernes finanssider under danske børsnoterede selskaber. Marketmaking I forbindelse med børsnotering på Københavns Fondsbørs har Formuepleje Merkur A/S indgået aftale om marketmaking med Jyske Bank A/S.

5 Hoved- og nøgletal RESULTAT (1000 kr.) 1. halvår 2006/07 (juli dec. 2006) 2005/06 (juli juni 2006) Investeringsresultat Aktier Obligationer Finansresultat, brutto Fremmedfinansiering Finansresultat, netto Resultatafhængigt honorar Administrationsomk Resultat før skat Skat Resultat efter skat BALANCE (1000 kr.) Aktiver: % % Aktier ,9% ,2% Obligationer m.m ,0% ,3% Tilgodehavender ,4% ,4% Likvide beholdninger ,8% ,2% 1) Resultat efter skat / gns. antal aktier se note 8. 2) Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo se note 7. 3) Indre værdi (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning). 4) Rentebærende gæld / ultimo egenkapital. 5) Resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat. 6) Administrationsomkostninger / aktiver ultimo. 7) Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie. 8) Gens. antal aktier korrigeret for kapitalforhøjelse i løbet af perioden. Passiver: % % Langfristet gæld ,1% ,1% Kortfristet gæld ,3% ,2% Hensættelser 0 0,0% 0 0,0% Egenkapital ,6% ,7% NØGLETAL Resultat pr. aktie 1) 25,61 35,79 Indre værdi pr. aktie 2) 269,45 240,5 Stigning i indre værdi i % 12,0% 17,5% P/E 3) 5,3 6,7 Gearing 4) 1,3 2,0 Resultatgebyr 5) 5,2% 7,5% Omkostningsprocent 6) 0,09% 0,15% Antal aktier ultimo året 7) Gennemsnitligt antal aktier 8) u Selskabet har ikke tidligere aflagt halvårsrapport, hvorfor der ikke kan gives sammenlignelige tal for første halvår 2005/06.

6 Egenkapitalopgørelse (1000 kr.) Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital 1/ Kontant kapitaludvidelse Overkurs ved emission Omkostninger ved kapitalforhøjelse Periodens overførte resultat Egenkapital 30/ Egenkapital 1/ Kontant kapitaludvidelse Overkurs ved emission Omkostninger ved kapitalforhøjelse Periodens overførte resultat Egenkapital 31/

7 Headlines u u u u Investeringsresultat 72 mio. kr. Stigning i indre værdi 12% netto. Portefølje 2,2 mia. kr. 22% aktier og 78% obligationer og kontanter. u Direktør i Formueplejeselskaberne, Erik Møller. Gevinster på både aktier, obligationer og valuta Både investering i aktier, obligationer og finansiering via valuta har givet overskud. Selskabets finansiering har givet et overskud på 2,2 mio. kr. på en gns. lånekapital på 850 mio. kr., eller ca. 0,25%. I alt et investeringsresultat efter finansiering på 71,6 mio. kr. Investeringsresultat (før skat og adm.): ,7% af egenkapitalen Investeringsresultat (netto efter skat og adm.): ,0% af egenkapitalen Budget for halvåret: ,5% stigning i indre værdi Global aktieindeks FT World i DKK (før skat og adm.): ,5% Dansk obl. indeks J.P.Morgan (før skat og adm.): ,3% CHF/DKK - kursudvikling: ,8% Lavt fast administrationshonorar Faste administrationsomk., 6 mdr.: ,09% p.a. af ultimoportefølje Resultathonorar: ,2% af investeringsresultat Der betales intet honorar for selskabets investeringer i andre Formueplejeselskaber.

8 Markeds- og regnskabsberetning Resultat I første halvår af regnskabsåret 2006/07 har selskabet opnået et resultat før skat på kr. 65,9 mio. og kr. 51,8 mio. efter skat. Overskuddet betød, at indre værdi i perioden steg fra 240,5 pr. 30. juni 2006 til 269,5 pr. 31. december 2006 en fremgang på 12%. Selskabets resultat var i høj grad positivt påvirket af de positive aktiemarkeder, hvor det globale aktieindks, FT World, steg med 9,5% målt i danske kroner. Investeringsresultatet på aktier blev et overskud på kr. 50,4 mio. og består dels af kursgevinster på kr. 49,3 mio. og dels aktieudbytter på kr. 0,8 mio. Dertil kommer, at derivatforretningerne på aktiedelen gav et overskud på kr. 0,3 mio. Af derivater er der i perioden anvendt valutaterminsforretninger til sikring af dollarrisikoen på amerikanske aktier. Obligationer gav samlet et overskud på kr. 19 mio., og består dels af renteindtægter på kr. 15,8 mio., kursreguleringer på obligationsbeholdningen på kr. 4,8 mio. og et tab på derivater på kr. 1,6 mio. Af derivater har selskabet anvendt både europæiske og amerikanske obligationsfutures. Med udgangspunkt i den lave realrente på obligationsmarkedet og udsigten til en fortsat pæn økonomisk fremgang i verdensøkonomien, har selskabets renterisiko gennem hele halvåret stort set været afdækket. Imidlertid faldt renten i halvåret, hvilket medførte et isoleret tab på obligationsderivaterne. Fremmedfinansieringen har gennem perioden udelukkende bestået af schweizerfranc. Netto har der været et overskud på fremmedfinansieringen på kr. 2,2 mio., hvorfor selskabets lån i perioden har været indtægtsgivende. De direkte renteudgifter beløber sig til kr. 4,7 mio., mens kursreguleringen på valutalånene udgør en indtægt på kr. 11,9 mio. Årsagen er, at schweizerfranc overfor danske kroner i halvåret er faldet fra 476 ultimo juni 2006 til kurs 464 ultimo december Der er i perioden anvendt valutaoptioner til styring af risikoen på selskabets låneportefølje, og derivatdelen gav et kurstab på kr. 5 mio. Det resultatafhængige honorar blev på kr. 3,7 mio. Jævnfør den indgåede managementaftale modtager kapitalforvalteren, Formuepleje A/S, 9% af investeringsresultatet. Selskabets direktør honoreres med 1% af investeringsresultatet. Såfremt selskabet i en periode får underskud, modtager hverken manager eller selskabets direktør resultathonorar, ligesom underskuddet først skal indtjenes, før der igen beregnes resultatmæssigt honorar. Selskabets faste administrationsomkostninger blev på kr. 2,1 mio. og består dels af et forvaltningsgebyr til manager, depotgebyrer til bank og Værdipapircentralen samt øvrige administrationsomkostninger. Målt i forhold til selskabets samlede investeringer (aktiver) ultimo december, blev omkostningsprocenten i perioden 0,09%. Der betales hverken resultatafhængigt honorar eller fast honorar af nogen art for investeringer, hvor manager i forvejen har indgået aftale om forvaltning. Skat er beregnet til en udgift på kr. 14,1 mio., svarende til en effektiv skatteprocent på 21,3%. For at sikre selskabets aktionærer så højt et afkast som muligt, er der i den indgåede managementaftale med kapitalforvalteren fastlagt, at de skattemæssige konsekvenser altid indgår i den løbende porteføljepleje. Aktieinvesteringer sker udfra en lang-

9 Regnskabsberetning sigtet strategi for at opnå skattefrie kursgevinster. Formueplejeaktier indgår dog i selskabets handelsbeholdning. Balance Selskabet havde ultimo første halvår 2006/07 en obligationsbeholdning på kr mio. og en aktiebeholdning på kr. 474,1 mio. Målt i procent udgjorde aktieinvesteringerne 22% af selskabets samlede aktiver, mens obligationsbeholdningen udgjorde 69%. På lånesiden havde selskabet ultimo første halvår langfristet gæld på kr mio., som udelukkende bestod af lån i schweizerfranc. De kortfristede gældsforpligtelser består af skyldig selskabsskat og periodiseringer, som udgør kr. 115,5 mio. ultimo i første halvår. Forud for selskabets børsnotering på Københavns Fondsbørs i oktober måned, blev der gennemført en kapitalforhøjelse. Der blev i den forbindelse tegnet ny aktiekapital for kr. 218 mio. til kurs 261,5. Selskabets aktiestørrelse er på kr. 100, hvorfor der i den forbindelse indkom kr. 570,07 mio. kr. i emissionsprovenu.

10 Forventninger til fremtiden Kursudvikling Kurs Best case Budget Afkastmål Worst case 275 u Investeringschef i Formuepleje A/S, Søren Astrup Formuepleje Merkur 200 Selskabets forventninger til den fremtidige udvikling er baseret på forudsætninger for udviklingen på de finansielle markeder, som selskabet investeringsmæssigt og lånemæssigt bevæger sig inden for. Forventningerne er derfor behæftet med usikkerhed, hvor den faktiske udvikling vil kunne vise sig at afvige fra selskabets forventninger, som danner baggrund for selskabets dispositioner. Sker dette, kan det ikke udelukkes, at resultaterne af dispositionerne ikke modsvarer de forventninger, som selskabet havde ved indgåelse af dispositionerne Verdensindeks FT World (DKK) Det er selskabets målsætning over en 5-årig periode at forrente egenkapitalen med 55% efter omkostninger og selskabsskat. I figuren ses udviklingen i selskabets indre værdi fra januar 1998 og frem til 31. december Ledelsens forventning om et afkast på 55% på 5 år indebærer, at indre værdi i løbet af 5 år udvikler sig omkring den viste linie for medianafkastet. Figuren viser forventet best- og worst case, og afkastet vil med 80% sandsynlighed ligge herindenfor. Rente- og valutaforventninger Der er fortsat solid fremgang i den globale økonomi. Som følge af højere renter, relativt høje oliepriser og begyndende tegn på færre ledige ressourcer forventes væksten i 2007 dog at blive lavere end i Mens væksten i USA forventeligt aftager og lægger an til en blød landing, oplever særligt økonomierne i Euroland med Tyskland i front fortsat fremgang. Dertil tyder alt på at vækstbidraget fra Asien herunder Kina også i det kommende halvår bliver stort. De væsentligste risikofaktorer for den globale vækst er afmatningen på det amerikanske boligmarked, enkelte svaghedstegn i amerikansk u Kilder: Bloomberg og årsrapporter for Formuepleje Merkur A/S industri, samt effekterne af den tyske momsforhøjelse. Disse forhold kan dog ikke ændre ved billedet af, at den globale økonomiske vækst forbliver ganske høj. Da det samtidig forventes, at Den Europæiske Centralbank vil hæve renten den kommende tid, er obligationsstrategien i selskabet lagt an på at have en meget lav rentefølsomhed. Dette opnås dels ved at investere i obligationer med lav rentefølsomhed i porteføljen af danske realkreditobligationer, dels ved at kunne afdække renterisikoen via futuresmarkedet. I fremmedfinansieringen har CHF gennem 2006 vist en faldende tendens på trods af, at den schweiziske økonomi oplever ganske høj vækst. Årsagen til den faldende CHF skal primært findes i, at inflationsforventningerne i Schweiz er markant lavere end i Euroland. 10

11 Forventninger til fremtiden Dette billede forventes at fortsætte i Således forventes den schweiziske nationalbank, SNB, kun at hæve renten tilsvarende eller langsommere end den Europæiske Centralbank. Bl.a. som følge heraf vil CHF fortsat blive anvendt af mange markedsdeltagere som foretrukken lånevaluta, hvilket kan bidrage til yderligere svækkelse. Da lånerenten i CHF fortsat er markant lavere end i DKK, vil selskabets primære finansieringsvaluta ved regnskabsperiodens begyndelse fortsat være CHF. Forventninger til resultatet På baggrund af resultatet i 1. halvår og på baggrund af udviklingen frem til offentliggørelsen af nærværende halvårsrapport, samt forventningerne til udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af regnskabsåret, vurderer ledelsen, at selskabets resultat vil overstige de hidtidige forventninger om et resultat i regnskabsåret på ca. 9%. Ledelsens forventning om et afkast på 55% efter skat og omkostninger på 5 år fastholdes. Risikoen for en styrkelse af CHF er dog tilstede, såfremt der skulle opstå pludselige stemningsskift, som tilsiger, at risikovilligheden på de finansielle markeder aftager markant. Derfor vil selskabet taktisk anvende valutaoptioner, som beskytter mod pludselig markant styrkelse af CHF. Forventninger til aktiemarkedet Efter flere års rekordvækst i indtjeningen vil den globale indtjeningsvækst efter alt at dømme aftage i løbet af En tilnærmelse til den såkaldte trendvækst, hvilket betyder vækst i niveauet 7-10% er derfor sandsynlig. Prisfastsættelsen af det globale aktiemarked er i et historisk perspektiv fortsat attraktiv. Ligeledes er globale virksomheder præget af sunde balancer og en stærk likviditetsgenerering. I lyset af en forventet fortsat stærk global økonomi og virksomhedernes værdiansættelse forventes det derfor, at det globale aktiemarked vil generere et attraktivt risikojusteret afkast. Asset Allocation I takt med at de globale renteniveauer er steget, er traditionelle obligationer i stigende grad blevet mere attraktive. De globale renteniveauer forventes dog fortsat at udvise en stigende tendens. Samtidig er værdifastsættelsen af aktiemarkederne ikke anstrengt og virksomhederne forventes fortsat at nyde gavn af den høje økonomiske aktivitet. Sammenholdt med obligationer er aktier fortsat den mest attraktive aktivklasse, og derfor vil selskabet fastholde en høj strategisk aktieandel i sin anlægsportefølje. 11

12 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt halvårsrapporten for perioden 1. juli december 2006 for Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger for børsnoterede selskaber samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter og pengestrømme. Halvårsrapporten er ikke revideret. Århus, den 19. februar 2007 Direktion Erik Møller Bestyrelse Carsten W. Thygesen (Formand) Lars Sylvest Niels Østergaard 12

13 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for Formuepleje Merkur A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Halvårsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2005/06. 13

14 5 års afkastmål: 55% Nettoafkast efter skat og omkostninger Maks. tab: 12,5% Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sandsynlighed Selskabet har en risiko som ligger lidt under andre aktieinvesteringer, og afkastet vil over 5 års perioder normalt ligge på niveau med eller noget over afkastet fra aktiemarkedet. Historisk har selskabet realiseret afkast på over 10% om året. Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C Tuborg Havn, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup Telefon , telefax Formuepleje Merkur

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3 Tilbage til fremtiden De næste 3 år vil ikke ligne de seneste 3 år. Det mentale regnskab Hjernen er et mysterium. Ingen tør eje

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S . Årsrapport 2012 for Selskabsoplysninger Selskabets navn og adresse mv.: Vesterbro 91 9000 Aalborg CVR-nr. 27 29 93 34 Telefon & Fax: Telefon (+45) 9813 0900 Telefax (+45) 9813 8600 Internet & E-mail:

Læs mere

Årsrapport for år 2011. for. Danilund Ejendomsinvest A/S

Årsrapport for år 2011. for. Danilund Ejendomsinvest A/S Danilund Ejendomsinvest. Årsrapport for år 2011 for Danilund Ejendomsinvest A/S Selskabsoplysninger Selskabets navn DANILUND EJENDOMSINVEST A/S og adresse mv.: Vesterbro 91 9000 Aalborg CVR-nr. 27 29 93

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere