Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1."

Transkript

1 Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007

2 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside) JMJ 2 Den første protokol side 3 JMJ 3 Første side i protokol side 5 Avisklip ukendt avis side 13 Avisklip ukendt avis side 14 Avisklip ukendt avis side 16 Avisklip ukendt avis side 20 Regning fra Restaurant Fru Larsen side 21 Avisklip Gudenå avis side 25 Lem til rentvandsbeholder side 28 Tage Jensen Rentvandstank side 29 Tage Jensen Rentvandstank/kælder side 34 Henning Skovby Vandværkskælder side 30 Jes Munk Jensen Gravhøj med vandbeholder side 34 Takstblad 2007 side 36 Kopi af matrikelkort 13a side 37 Kopi af kort fra Langå Kommune. Forsynings område side

3 Protokollen 1907 Laurbjerg vandværk - 3 -

4 Forord Det har været en spændende opgave at samle informationer til dette jubilæumsskrift. Læsning af de første papirer, forhandlingsprotokoller, interressentskabskontrakt, vedtægter, breve, tegninger, regnskaber m.m.. Gode samtaler med Formanden Tage Jensen, Sven Åge Sall, Marie Sall, Victor Bak, Kristian Henriksen og den nuværende bestyrelse, der bidraget med oplevelser og opklaring af vanskelige data. Jeg håber, at læseren får en fornemmelse af, hvordan fremsynede borgere fik skabt basis for den gode velfungerende vandforsyning vi har i dag. Direkte citater er angivet med kursiv. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har bidraget, og tak for jeg blev den heldige, der skulle sammenfatte et tidsbillede. Laurbjerg den 7/ Jes Munk Jensen - 4 -

5 Første side i protokollen. Laurbjerg vandværk Starten (se tekst på næste side) - 5 -

6 Herr Brøndborer S. Tegns Tilbud paa Laurbjerg Vandværk. Arbejde paa den paabegyndte Brønd 200 Kr., med garanti for tilstrækkelig Vand. Vindmotor Kr. Pumpe med 2 galvaniseret Rør, Vindkedel, 4 Kobberfodret Cylinder Pakdaase og Kontraventil 175 Kr. Beholder til 1500 Td Vand efter Konditioner 1800 Kr fod 2 støbte Rør med Kolition a Kr. 500 fod 1½ do a Kr. ¾ Galvaniserede Rør pr. Fod nedlagt med tillæg af forberedelsesdele a 36 Øre ¾ Stophane med Karré og Nøgle 550 pr. stk. ¾ - do - frostfri - - do ¾ Køkkenhaner - do Stk. 2 Skydehaner pr. Stk Hadsten den 19/ S. Tegen Paa den 29/ Afholdte ordinær Generalforsamling var mødt hele Bestyrelsen samt Skrædder Nielsen, Smed Andersen og Portør Andersen det blev oplyst at Vindkedlen paa Pumpeværket er for lille, at Brønden ikke er dyb nok, da der endnu findes Ler i den. Dækket over Brønden er heller ikke godt, og saa er det videre oplyst at Brøndgraver Tegen ikke har affundet sig med Brøndgraver J. Sørensen, hvilket han havde forpligtet sig til, og dette har ført til at sidstnævnte Brøndgraver har henvendt sig til Bestyrelsen med et Krav paa 44 Kr. Ifølge disse Oplysninger besluttede Generalforsamlingen at afsende Brøndgraver Tegen Erklæring før han bliver afregnet. Generalforsamlingen bestemte yderligere at Opkrævning af Vandskat foretages fire Gange aarlig, første Gang i November 1907 for 1 halvt Aar, næste - 6 -

7 Gang i Februar 1908 for et kvart Aar og saa fremdeles i Maj og August, saaledes at der i tredje er betalt et kvart Aar forud. Endvidere bestemtes det at der skulde lægges en Rørledning ind til den gamle By. Med 1½ støbte Rør, og de tre Intresenter Fru Vorm, Landpost M. Jensen, Statshusmand Chr. Sjeldahl. De maa selv betale Stikledningerne. Derefter foretages Valg af ny Bestyrelse og valgte blev Partikuler J.P. Christensen som Formand, R. Nedergaard Næstformand, Skrædder Nielsen og Smed Andersen Bestyrelses Medlemmer og hermed sluttede Generalforsamlingen. S. Preetzman, J.P. Christensen, R. Nedergaard, Jens Bach Interessenterne i afdeling A: J.P. Christensen med 1 andel J.S. Bach med 1 andel Anders Pedersen med 3 andele Skrædder T. Nielsen med 1 andel Portør Andersen med 1 andel Smed Andersen med 1 andel Afdeling B: J.P. Christensen med 3 andele Anders Pedersen med 4 andele J.S. Bach med 6 andele S. Pretzmann med 8 andele Inden for hver afdeling fordeles udgifter altså i forhold til de hver enkelt interessent pålagte andele

8 Finansiering: Den 9/ låntes i Randers By og Omegns Sparekasse 7000 kr. Brøndgraver S. Tegen 5108 kr. 21 øre Jægermester Pretzmann Rentetab 35 kr. 00 øre Sparekassen Obligation 23 kr. 98 øre Sagfører Berlag 50 kr. 71 øre 1 Sparekassebog 1000 kr. 00 øre Jord til brønden 300 kr. 00 øre Udlagte penge 147 kr. 05 øre 1 Kassebog 0 kr. 70 øre 1 Forhandlingsprotokol 1 kr. 00 øre 6966 kr. 65 øre Lån kr. Sparekassen for Randers og omegn Det kræver kapital at starte op kr. Kommunernes Kredit I 1966 er der brug for kapital til bygning af nyt rensningsanlæg. Siden har Vandværket selv klaret sin likviditet

9 Udviklingen Helt frem til 1910 var der problemer med at få brønden uddybet, der var fra starten lovet vand nok af brøndgraveren. Først efter uddybningen fik brøndgraver S. Tegen udbetalt restbeløbet + 4 % for den overskredne forfaldstid. Ved optagelse som interessent skulle interessenten selv betale tilslutningsledningen. 20. maj 1909 fik Nils Hem ved overtagelse af 3 aktier a 14 kr. dog udbetalt 50 kr. af kassen til hjælp til ledningen. 28. juli samme år blev slagter Johan Nielsen nægtet tilladelse til overrisling af sine butiksvinduer. Den 5. oktober 1909 blev stationen tilsluttet mod en årlig betaling af 35 kr., og vogterhuset 25 kr. for de to lejligheder. På bestyrelsesmødet den 30/ blev vandafgiften forhøjet fra 10 kr. til 15 kr. foreløbig for et år. Der skulle opføres nye bygninger. I 1912 afholdes generalforsamlingen på Bøsbro Kro. Laurbjerg-Lerbjerg Kommune optages som interessent. Indskuddet var 100 kr.+ 4 andele a 14 kr. Vandværket betaler ledningen gennem byen. Kommunen betaler stikledning til Skole og alderdomshjem. Samme år optages et lån på 400 kr. over 10 år i Sparekassen for Randers og omegn. Jægermester Pretzmann er uvillig til at betale vandskat og det sendes til inkassation. Regnskabet er ikke i balance og kontingent i afdeling hæves med 50 øre pr. kvartal

10 Vandskatten er 1914 sat til 16 kr. Bakkjærsminde forbydes vand, da gården ikke er interessent. Niels Hem ønsker afslag i vandskatten på grund af vandmangel. Uddybning og rensning af brønd vedtages i Manglende betaling medfører lukning for vandet, og en bøde på 2 kr. for at få åbnet igen.. I december 1916 indtræder Brugsforeningen som interessent. De uproduktive aktier slettes dette år. Hr. murermester S. Sall indtræder som interessent. Der betales 50 kr. for vand til opførelse af ejendommen, - ellers sædvanlige betingelser, dog gøres opmærksom på at vand til heste, kreaturhold og cementblanding betyder yderligere tillæggelse af aktier. I 1919 besluttes det A. Christensen i Nymølle skoven skal betale 8 kr. ekstra for salg af vand til tilrejsende. I maj 1920 bliver der på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at sige ja til Portør Hansens forslag. Hansen bekoster opsætning af en motorpumpe for 200 kr. + strømforbrug. Hermed skulle det være muligt at forsyne alle interessenter med tilstrækkelig vand. Vindmotoren holdes dog stadig i god stand, så den kan pumpe, når vejrforholdene tillader det. Nogle har opsat vandur, men langt fra alle. På generalforsamlingen i 1922 besluttes det med 11 stemmer for og 4 imod at vandværket anskaffer vandure. Der mangler vand. Derfor beslutter generalforsamlingen i 1925 at købe brøndplads af Rasmus Nedergaard for 800 kr. En ny vindmotor anskaffes til denne brønd. Barber Holger Hansen skal betale ekstra for vand til barberstuen

11 Fra 1927 må der købes aktieandele for at få lov til bilvask med slange. De første ønsker kommer fra Vognmand Deichman og Bagermester Nielsen bliver det aktuelt med vandkloset. Beslutningen bliver, at der skal betales ¼ aktie for vandkloset. Betaling efter vandur er til afstemning i Forslaget forkastes med 27 nej - stemmer mod 10 ja stemmer. På generalforsamlingen i 1934 besluttes det at skifte til elektrisk hydroforanlæg. Bestyrelsen bemyndiges til at sælge de to vindmøller. I 1938 ansættes Kommunens andele til 6 andele + 1 kr. for hvert WC i kvartalet Gartner J. Høegh får tilladelse til vanding i drivhusene mod opstilling af vandur. Der skal betales 25 øre pr m 3 stigende og faldende efter prisudviklingen. Vandværkets ledninger skal repareres. De er meget utætte efter frostskader. Rejsebud Anton Hansen skal installere vandur, da der er indrettet mælkeudsalg med vandafkøling af mælken. De danske Statsbaner søger om tilladelse til toilet i boliger og ventesal i december A. Hansen protesterer over prisen, og ønsker ikke længere at køle mælk med vand. I marts 1942 beslutter bestyrelsen, at A. Hansen betragtes som almindelig forbruger efter reglerne. Den 5. juni 1942 beslutter bestyrelsen at tillade havevanding med slange fra kl Der bliver udarbejdet en plan for, hvem der må vande hvilke ugedage. På generalforsamlingen samme år vedtages det at udvide vandværket, så snart forholdene tillader

12 det. Der gik flere år før det nye vandværk blev bygget. Lånebetingelserne fra adskillige långivere blev forkastet. Det vedtages også at lægge vandledning til de af J. Elgaard købte byggegrunde ved gartner J. Høeghs gartneri. Kommunevejen er blevet udvidet udfor købmand J.H. Nielsens ejendom, så det vedtages at flytte hovedledningen 50 meter. På bestyrelsesmødet i december 1942 hæves vandafgiften. Stigning med 2 kr. pr. kvartal. Afgift for WC 2 kr. 50 øre. Hvor der er vandmåler betales 50 øre pr. m 3 dog mindst 16 kr. årligt. Til bestyrelsesmødet i juni 1945 udtrykker formand J. Elgaard glæde over at vi igen kan mødes under frie forhold. Generalforsamlingen i 1946 beslutter en udvidelse af vandværket. Hertil skal bruges kr. + de kr. der blev bevilget i Bestyrelsen bedes ordne det på bedste måde. Der var ikke flertal for licitation. I 1947 spørges murermester S. Sall om han kan bygge pumpehus og, hvad det vil koste. Det vedtages at anskaffe kort over vandværkets ledningsnet. På generalforsamlingen 1949 oplyser formanden, at det ny vandværk nu er blevet færdig og arbejder til fuld tilfredshed. Vandværket vurderes til kr. i Uanmeldt havevanding besluttes i 1952 straffet med en bøde på 50 kr. Ved generalforsamlingen oplyses vandværkets værdi nu at være kr

13 Hr. Ravnsbæk skal opsætte vandur på sodavandsfabrikken, hvis den kommer i gang ønsker Laurbjerg idrætsforening en vandledning til sportspladsen. Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 26. oktober. Det blev vedtaget med alle 13 stemmer. Idrætsforeningen skal dog selv grave strækningen i 135 cm dybde samt sørge for tildækning. Det blev forbudt at vande sportspladsen

14 50 års jubilæum I 1958 bemyndiges bestyrelsen til at anvende et beløb på 500 kr. efter bestyrelsens skøn til byens gavn eller forskønnelse. Bestyrelsen skænker en flagallé til byen (20 flag i første omgang). Flagalléen overgives den 9. november 1958 til Laurbjerg Borgerforening, der vil sørge for den fremtidige anvendelse. Vandafgiften for den nye skole sættes til 500 kr

15 Generalforsamlingen i 1960 på Bøsbro Kro beslutter under eventuelt at hæve vandafgiften 100 kr. pr. kvartal. I 1961 forhøjes indskuddet for nye interessenter til 250 kr. Den ekstra ordinære generalforsamling besluttede 13. juni 1962, at anlægge en ny boring, bygning af et rensningsanlæg i løbet af 2 år og at give bestyrelsen bemyndigelse til at forhøje vandafgiften, når det blev nødvendigt. 8/ beslutter bestyrelsen: Ny boring ved Egelund. Boringen overlades til brøndborer Peder Sørensen, Vorup, for en pris af 140 kr. pr. meter kr. pr. meter filter. Arbejdet begyndes snarest inden for 3 til 4 uger. Et citat fra protokollen: Møde om vandindvindingsret afholdtes den 16. sept kl.15. Man mødte ved den nye boring, og beså denne, samt den gamle boring og vandværket derefter afholdtes forhandlingsmøde på Bøsbro Kro. Der blev afsagt kendelse om, at I/S Laurbjerg Vandværk får ret til fra 2 boringer på matr. Nr. 13a af Laurbjerg by og sogn, årligt at indvinde m 3. Det blev oplyst, at deklarationen vedr. den gamle boring, kan påtegnes til også at omfatte den nye. For landvæsenskommissionen mødte: Formand, dommer J. Blegvad dommerfuldmægtig Bach amtsvandindspektør K. Fuglvad Kredslæge Jørgen Lambertsen Amtsrådsmedlemmer Jens Johan Bonde og Alfred Andersen Fra sognerådet: Quist Frandsen som parthaver, Gårdejer Chr. Nedergaard Fra I/S Laurbjerg Vandværk: rådgivende ingeniør Smith, Viby samt Th. Fænø Karl Schødt Herluf Madsen Holger Hansen

16 Kort efter kunne følgende læses i avisen

17 Generalforsamlingen 26/ Karl Schødt havde 40 års jubilæum som bestyrelsesmedlem. Kreditforeningen har nægtet vandværket et lån på kr Det nye vandværk må vente til bedre lånemuligheder. Tilslutningsafgiften hæves fra 250 kr. til 500 kr. fra dags dato. De nye love er blevet uddelt. Med henblik på omlægning af Østergade foreslog Th. Fænø, at der nedlægges ny 110 mm plastledning nu for at undgå fremtidig opgravning og deraf følgende reparation af vejen. Samtidig beslutter bestyrelsen at ESSO skal yde kr. 10 ekstra pr. kvartal for brug af vand til bilvask. I september 1966 fremlagde kassereren på bestyrelsesmødet gældsbrev på kr. i Kommunernes Kreditforening til det nye rensningsanlæg. Generalforsamlingen 27/ beslutter at forhøje afgiften pr. 1. januar 1967 som følger: Lejligheder med WC og bad. Nuvær. Kr. 17 forhøjes til kr. 30. Lejligheder med WC Nuvær. Kr. 15 forhøjes til kr. 28. Enlige uden WC Nuvær. Kr. 10 forhøjes til kr. 15. Foreningen gav kaffe og røgelse til de fremmødte. På mødet 29/ drøftedes indførelsen af den nye MEROMS, der medfører at der pålægges såvel vandafgift som tilslutningsafgift 10%. Det nye rensningsanlæg er nu færdigt og fungerer godt. Der vedtages at opsætte tagrender. Navn og årstal på vandværketeventuelt i plastikbogstaver berørtes. Der indhentes tilbud på en trappe op til vandværket

18 På bestyrelsesmødet 4.marts 1969 besluttes det at fa. Fuglsang bygger en trappe for kr Bestyrelsesmøde på Bøsbro kro 18. juni Skrivelse fra stadsdyrlægen. Resultatet fra tilfredsstillende. Gageforhøjelser: 800 kr. til Kassereren og 3000 kr. til Maskinpasseren. Anton Hansen blev ansat som kontrollant af havevandingen. 12. oktober 1971 beslutter bestyrelsen at lægge en hovedledning til området syd for banen og give beboerne mulighed til at tilslutte sig vandværket. Ved etablering af ny vandledning til Lærkevej startes ny praksis. Vandværket betaler stikket med stophane og opstander. Da det koster 175 kr. På lægges de 175 kr. ved indmeldelse i selskabet. Tilslutningsafgiften fastsættes på generalforsamlingen i 1972 til 1000 kr Tilslutningsafgift på Pilevej udstykningen 2000 kr. + moms Vandafgiften hæves. 45 kr. for enlige og 65 kr. for familier Mulighed for indbetaling af vandafgift i byens pengeinstitutter. På general forsamlingen 4.sept fortalte formanden, at den nye boring havde klaret den tørre sommer. Henvendelse fra beboerne fra Laurbjerg Mark om tilslutning

19 Bestyrelsen ønsker forhøjelsen af vandindvindingsretten fra m 3 til m 3. Byggemodning af 1. etape af 24 parceller på gartner Basses jord skal forhandles med Kommunen. Til ekstraordinær generalforsamling i 1977 vedtages en forhøjelse af tilslutningsafgiften til 5000 kr. + moms Bestyrelsesmøde d.7. sept Den nye hovedledning til gårdene nord for byen blev drøftet. Det blev oplyst at højdeforskellen var så stor at en trykpumpe var nødvendig og udgiften hertil bliver ca kr. I 1978 bliver det nødvendigt at nedlægge ny hovedledning, da Amtet udvider krydset ved Bøsbrovej. Det ændring giver en del problemer, der skal løses: Hvem skal betale? Tinglysning af ny ledning. Aftaler med lodsejerne. Fra Boligforeningen i Langå forespørges om tilslutningsafgift for 8 lejligheder ved Pilevej. Der søges om vandindvindingsret på m 3. Det besluttes, at der må havevandes med 1 slange og 1 sprinkler. Ulovlig vanding giver bøde på 100 kr. Det vedtages at installere vandur hos J.S. production. I 1980 afsluttes en flere år gammel uenighed med Bakkærgård om erstatning. Den såkaldte jordbærvandingssag afsluttes ligeledes. På grund af kommunalt arbejde på Vesteralle skiftes en gammel eternit ledning og der etableres ny ledning og stophaner til de berørte husstande på vandværkets regning. På generalforsamlingen i 1981 oplyses at vandkvaliteten er tilfredsstillende, men vandet er hårdt og flourfattigt

20 Det vedtages at formanden lønnes med en grundløn på 7000 kr. årligt fra 1/ Lønnen dyrtidsreguleres. Gunnar Lauridsen overtager opgaven som maskinpasser efter Laurits Pedersen, der har ført tilsyn med værket siden / er et nødstrømsanlæg klart til brug med ½ times varsel. Det besluttes at afholde reception ved vandværket i anledning af 75 års jubilæet

21 Bestyrelsen deltager i et møde angående den kommunale vandplan for kommunens 30 private vandværker. Regnskabsåret ændres til kalenderåret. I 1983 holdes generalforsamling hos Fru Larsen

22 Samme år kommer henvendelse fra Laurbjerg Bank om tilslutning. Derfor undersøges mulighed for at føre ledning under jernbanen til området mellem jernbanen og åen. Efter orienteringsmøde med interesserede, prisforhandling med 2 interessenter og en forbruger besluttes udvidelsen. Ved generalforsamlingen 15/ oplyses at arbejdet er udført Der er 25 nye tilslutninger i 1984 og kan forventes flere, da der er mulighed for byggeri ved Trælasten og Lunden. En udvidelse af værkets kapacitet bliver undersøgt. En udvidelse vil koste ca. ½ million kr. 4 landejendomme på Løjstrupvej forhører sig om tilslutning, da deres fælles vandværk ikke længere må bruges. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 24. oktober Bestyrelsen blev bemyndiget til at gennemføre en udvidelse af vandværket og foretage den fornødne finansiering ved afgiftsforhøjelse og låneoptagelse. I 1986 bliver vandværket ejer af de 3325 m2 jord, hvor værket og boringer ligger. Forsyningsområdet udvides til Lindkær og Bøsbrovej med Møldrup som sidste ejendom. Ved generalforsamlingen i 1987 oplyses det, at udvidelsen af vandværket inkl. køb af jorden har kostet kr. I 1988 nævnes, at vandværkerne fremover kan blive nødt til at levere til fjernere liggende forbrugere. Derfor vil det være formålstjenligt at oparbejde nogen kassebeholdning. På et møde for midtjyske vandværker blev omtalt problemet med vandforurening. Der må inden 1992 forudses krav om spildevandsafgift og installation af vandure

23 Laurbjerg og Kongstrup vandværker bliver af Langå Kommune pålagt at forholde sig til en sammenlægning, således at Kongstrup forsynes fra Laurbjerg vandværk. Dette medfører en del forhandlinger om såvel pris, vilkår og renoveringer. Vandværkerne afgiver svar til Kommunen hver for sig. På bestyrelsesmødet 5/ skrives sidste side i protokollen. Det bemærkes, at denne protokol er købt for kr. 1,00 i Der er bestilt en ny, der har 1/3 så mange sider og koster 180 kr. + moms! 1990 installeres affugtningsanlæg i vandværket. Karmarkvej er tilsluttet vandværket er gældfrit, men likviditeten i bund. Der laves forsøg med vandure: Et ældre ægtepar. Et yngre ægtepar med 2 børn. Landbrug med stort svinehold. Efter et halvt år aflæses vandurene. Forbruget er: 89m 3, 125 m 3 og 1338 m 3. El-installationen udvides fra 25 A til 63 A så strømudfald undgås ved spidsbelastning. Viktor Bak ønsker ikke genvalg og takkes for 23 års arbejde i bestyrelsen. I 1992 starter debatten om vandure for alvor. Problemet er at alle skal have installeret vandure for at kommunen vil godkende anvendelse. Der arbejdes videre med planerne. Momsen er nu på 25 %, hvilket betyder at afgiften på 180 kr. for et parcelhus kun giver 135 kr. til vandværket. Overskuddet er ,08 kr. Formuen ,05 kr. Ved udstykningen Hvidtjørnevej er nu nedlagt vandledning og opsat 20 stophaner til de 20 grunde. Stophanen til dyrehospitalet er endnu ikke fundet

24 På den ekstraordinært indkaldte generalforsamling 6/ besluttes med stort flertal, at installere vandure ved alle forbrugere. Urene skal være installeret inden 1/ Det forventes at den faste afgift bliver 300 kr. + moms årlig og 2,50 kr. + moms pr. m 3. Langå Kommune har oplyst, at der kan betales vandafledningsafgift efter måler. Formanden oplyser på bestyrelsesmødet 20/ , at der indkøbt edb-anlæg og programmer for kr. Preben Drost stopper efter 19 år som opkræver for vandværket. Bestyrelsen vedtager at sløjfe Boring 1, da filteret er stoppet og boringen kun kan levere 5m 3 /t. Efter vedtagelse af lov om afgift af ledningsført vand er vandværket blevet registreret hos Told & skat region Randers. Der bliver indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling 8/ Her får bestyrelsen fuldmagt til at forhandle med Teknisk udvalg om forslag til regulativ. Aflæsning af 35 vandmålere. De viser en forbrugsnedgang på ca. 25 %. 2.halvår af 1993 i forhold til På foranledning af Langå Kommune har Kongstrup Vandværk anmodet om tilbud på levering af vand. 4/ Kontrakten med Kongstrup Vandværk godkendes og sendes videre til Kommunen. 2 vandmålere er gået i stå og derfor udskiftet. Der er aftalt skønnet forbrug med forbrugerne. Ved generalforsamlingen 9/ ønsker formanden Robert Nielsen ikke genvalg. Sigfred Johnsen takker på Vandværkets

25 vegne for de 17½ år som formand og 18½ år som bestyrelsesmedlem. Der er nu 371 forbrugere + ca. 50 fra Kongstrup området

26 Fra 1/ udsendes selvaflæsningskort til forbrugerne. Bestyrelsen konstituerer sig med Tage Jensen som formand. Bestyrelsen anskaffer egen kopimaskine. På general forsamlingen 13/ vedtages nye opdaterede vedtægter enstemmigt. De ny vandmålere har allerede vist deres nytte. Hos en enkelt forbruger blev konstateret et merforbrug på 1200 m 3 udover normalt forbrug. Det har været et vandspild på 13,1 %. De 3,1 % hæfter vandværket for 4200 kr. som vi ikke får noget udbytte af. Bestyrelsen undersøger muligheden for ledningsnettet på edb. Generalforsamlingen 20/ Udbygning af Vesteralle med cykelsti medfører, at vandledningen skal flyttes. En sprængning af vandledningen på Vesterled, en lækage på Sønderallé. Der er hele året gjort forsøg på at finde fejl i ledningsnettet fejl der kan forklare de store spild. Bassinerne i vandværket Onsdag d.2. april fandt vi en fejl på vandledningen som forsyner Vesterallé 46 og 48 og Mølleskoven. Mellem cykelsti og vejbane var rørene gledet fra hinanden ved en skydemuffe. Vandforbruget faldt ca. 2 m 3 pr. time efter skaden var udbedret. 18/ blev det på generalforsamlingen oplyst at 1997 var 90 års jubilæumsår. Et vanskeligt år med søgning efter vandspild. Eftersøgningen er nu stoppet, idet den udpumpede vandmængde faldt til normalt forbrug.. Ledningsnettet er nu tegnet ind på digitalt grundkort. Vi kan selv arbejde med kortene på PC

27 Generalforsamlingen 17/ Borerørspumpen i boring 3 har været i stykker. Ellers har der kun været få fejl på nettet. Et godt år. Edb programmerne er blevet opgraderet så det kan klare år 2000 problemet.. Vandspildet er nu kun 6,4 %. Vandkvaliteten er meget fin. I foråret skal taget på vandværket udskiftes. Der skal laves ledningsarbejde i samarbejde med Kommunens kloakarbejde. Vandet bliver nu også undersøgt for pesticider. Generalforsamling 8/ Amtet meddeler, at der bliver indført gebyr på vandindvinding. Fritagelse for grundskyld kan ikke bevilges af amtet, da vandværket er en driftsvirksomhed. På grund af de ekstra pålagte gebyrer og afgifter overvejes det at udgive et nyt takstblad. Takstblad indsendes til Kommunen. 2,90 kr. pr. m 3, 330 kr. pr. andel. Hydrofor tæret. En fornyelse vil koste kr. Undersøges nærmere. 9/ Vi har fået nedsat vandindvindingstilladelsen til m 3. derved sparer vi kr. i gebyr. Boring 3 indeholder rester af stoffet 2,6-dichlorbenzamid. Prøven viser at det ikke giver anledning til bemærkninger, da det målte indhold er under grænseværdien. Det forventes, at der skal laves en ny boring på grund af forurening

28 Laurbjerg vandværk På bestyrelsesmødet 11/ blev det oplyst at Sigfred Johnsen blev suppleant til bestyrelsen i 1974 og senere indvalgt 12/ og fik i den anledning en flaske snaps Ekstraordinær generalforsamling afholdes 2/ Projekt ny boring blev fremlagt. Pris ca kr. Tilskud fra vandfonden på kr. Boringer skal på grund af forureningsfare anlægges på ny grund et stykke nord for vandværket. Projektet blev godkendt. Ligeledes fremlagdes en projekt med udskiftning af hydrofor og modernisering af anlæg til kr. Skal først igangsættes, når der er overblik over udgifter til ny boring. Vedtaget. Bestyrelsen blev bemyndiget til at optage fornøden kredit af hensyn til likviditeten. Vandværkets likviditet er i øjeblikket på kr. Projektet med ny boring er ikke kommet i gang. Bestyrelsen mener, at Amtet bør deltage med hjælp til geologiske undersøgelse. Det vil Amtet ikke. 6. marts 2002 kan bestyrelsen på generalforsamlingen melde boring 4 klar. Boringen er 106 m dyb, vandkvaliteten er fin I 2001 er udskiftet 165 husstandsmålere. Der har været en coli forurening på Skolevej 8A (Børnehaven) i uge december få bakterier tilbage. Uge ingen tegn på forurening. Økonomien er sådan, at der kan fortsættes med renovering af vandværket

29 15. september 2002 har Knud Mørup været i bestyrelsen for Laurbjerg Vandværk i 25 år. År 2002 har været et år med store og dyre beslutninger. Laurbjerg er nu i besiddelse af et næsten nyt vandværk Boring 3 blev lukket og forseglet i januar. Renovering af boring 4. Renovering af vandværksbygningen med nye rør, nye pumper og hydroforer, ny rentvandstank. 7.juli 2003 er det 25 år siden J.K. Henriksen på generalforsamlingen blev valgt som revisor. I 2004 fortæller formandens beretning på generalforsamlingen den 10. marts, at hele moderniseringen af værket, boringer, rentvandstank og udpumpningsanlæg har varet 2½ år og kostet ca kr

30 Der blev ved flytning af stophane på Hammelvej fundet en utæthed ca. 250 liter pr. time. Der er oprette et fælles regnskabskontor i Langå Vandværks regi. 2 vandværker er tilsluttet pr. 1. januar. 7 vandværker ønsker tilslutning på et senere tidspunkt. Gebyret til Århus Amt er steget fra 14 øre til 40 øre pr. m 3. Derfor reguleres priserne i takstbladet. På generalforsamling den 16. marts 2005 kunne formanden berette, at der ikke har været brud på ledningsnettet i Det laveste ledningstab bestyrelsen har kendskab til 2,4 %. Gældende takster ændres alligevel ikke

31 På en ekstraordinær general forsamling 18. maj 2005 blev det besluttet at sammenlægge Kongstrup vandværk med Laurbjerg Vandværk. Kongstrup vandværk nedlægges og alle medlemmer indtræder i Laurbjerg Vandværk Bjarne Brøndum reviderede sit 25. regnskab for Laurbjerg Vandværk den 17. februar Der sker flere ændringer på generalforsamling den 8. marts J.K. Henriksen har valgt at opsige sin stilling som kasserer. Regnskabsaftale med Langå vandværk ved Lonnie Juncker. Den sidste eternit ledning (Syrenvej) er fornyet og stophaner opsat. Der er arbejdes på at oprette et Vandråd i den kommende Favrskov Kommune. 14. marts 2007 afholdes generalforsamling. Nye vandledninger til 10 andelsboliger på dyrlæge grunden og til 16 nye grunde nord for Hvidtjørnevej. Nye vedtægter i forbindelse med kommunalreformen. Ledningstabet er nu utroligt lille 0,6 %. I august har Laurbjerg Vandværk 100 års jubilæum Der afholdes åbent hus den 1. september 2007 Vandrådet i Favrskov Kommune: 44 vandværker ud af 64 er tilsluttet vandrådet. De 44 vandværker har ca interessenter. I de 20 værker som ikke er tilsluttet er der ca interessenter

32 Anekdoter Afskrift af udklip fra Aarhus Stiftstidende 7.juli 1968 Laurbjerg Vandværks nye Rensnings og Filteranlæg er leveret af Firmaet R. Schmidt, Viby og installeret, prøvekørt og færdigmonteret i den nye toetagers tilbygning til Vandværket, som blev opført i efteraaret. Vandværkets Bestyrelse traf allerede for flere aar siden beslutning om at anskaffe et rense- og filteranlæg, fordi vandet i perioder var skyld i forureninger til ubehagelige overraskelser for forbrugerne, særlig ved tøjvask. Kreditforeningen udsatte dengang projektets udførelse, men Vandværket fik sidste aar bevilget laan paa kr. i Kommunernes Kreditforening. Foruden den nye tilbygning med filter og renseanlæg skal laanet ogsaa dække udgifter til de udvidelser, som er sket de seneste aar. Det var mig der skurede vægge og gulve i huset, mens Laurits ordnede det maskinelle. Paa med gummistøvler og saa ellers ombord i Karrene med Kosten. Frida Pedersen (se billede af Laurits Pedersen, vandværkspasser ved indvielsen af det nye vandværk i 1968) ( Det ny indrettede vandværk 1968 ) I anledning af, at undertegnede Preben Drost, Laurbjerg mark, er indtrådt i som medlem af I/S Laurbjerg Vandværk, erklærer jeg herved, at såfremt der skulle komme perioder, hvor min ejendom ikke kan blive forsynet med vand, fordi trykket er for lavt, er jeg indforstået hermed, og har intet krav på vandværket af den grund. Tæt ved det nuværende vandværk findes en gravhøj med en støbt vandbeholder

33 !" #$%&&'()*+,)%%--!./- -!%0 12 %%32 *4532 6*7 6!. " 85 /!" 9:;<5(8+'=;72 B *C? = * 2 +5 '$ 5= 8 3 " * 2!" #$!" """%" $&!#'$("!!"!%!""!)! *(+(,%&"(,%&"*-+(.%"! */(,%&"* ++((0&$"!!& * 2 * # 5? '$ 5= 8 3 " ')6 6 1.* /2 /%!$!34!"!1"!1!56 "!) &"!& * 2 /2 /%3"!"!"!1! 7!,&'9B8'&'9;;:1;11:D+',! '$ 5= 8 3 " Kilde: Danske fortidsminder (se billede næste side)

34 Bestyrelsen har længe søgt efter svar på, hvor vandværket startede. Formanden fortæller, at der har været vindmotorer nede mellem Vesteralle og jernbanen. Den nøjagtige beliggenhed af vindmøllerne har ikke kunne findes på gamle kort eller i protokollen. Fra vindmøllerne er vandet blevet pumpet op i en vandbeholder. Måske den i gravhøjen? Sven Åge Sall kan huske en meget kold vinter, hvor vandledningerne blev frostsprængt. Derfor måtte der hentes vand ved en gammel brønd. Denne brønd lå på fællesjord ved Kastanievej/ Østergade. Den var meget dyb, så det var muligt at pumpe vand op

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Broager Vandværk A.m.b.a.

Broager Vandværk A.m.b.a. Broager Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Broager Vandværk 1993 Vand er livets kilde / skån miljøet Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 16. december 1929, er et andelsselskab

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996 Nr. Rind Vandværk Historie op til sammenslutning med Vejlebakkens Vandværk Fra 1902 til 1934 og igen fra 1934 til 1978 og 1978 til 1996 gennemgået af Peter Lund Nr. Rind Vandværk fra 1902-1934. Der findes

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Søndag, den. 4. juli 2003 kl. 10.00 på Den gamle Grænsekro, Frederikshøj i Taps (Den gamle Grænsekro ligger på hovedvej 170 mellem Christiansfeld og Kolding,

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift.

1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift. Skaarup Vandværks Historie 1909 til 1922 1909 Flere brønde til husene i det indre Skårup har besvær med at skaffe rigeligt og godt vand til eget forbrug, derfor bliver en lille flok husejere enige om at

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R VELLERUP VANDVÆRK

V E D T Æ G T E R VELLERUP VANDVÆRK V E D T Æ G T E R FOR VELLERUP VANDVÆRK l NAVN OG HJEMSTED Selskabet, der er stiftet den 31. oktober 1966, er et andelsselskab, hvis navn er Vellerup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skibby Kommune.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R

ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R A 10.036 KR/jd ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN Advokater med møderet for Landsret og Højesteret Telefon 06-82 08 55 Kontortid 9-16 V E D T Æ G T E R

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening Vedtægter for Vipperød Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Vipperød Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et anlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere