JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowidk JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba PROJEKTNR A DOKUMENTNR A VERSION 10 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KUM KONTROLLERET ARL, Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen GODKENDT KUM

4

5 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Energipriser, produktionsfordeling og nye afgiftsregler Varmepris fra det centrale område Fælles omkostninger til transmissions- systemet Varmeproduktionspris lokalt biomasseanlæg Afgiftsregler CO 2 -kompensationsbetaling og elproduktionstilskud Elindtægter fra det frie elmarked AFF langtidsbudget 18 3 Nuværende og fremtidigt varmebehov for Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk 19 4 Fremtidige driftsomkostninger for Ellidshøj- Ferslev Kraftvarmeværk Driftsinvesteringer i forbindelse med overtagelse Variable driftsomkostninger Driftsomkostninger efter overtagelse Driftsindtægter Energibesparelser 22 5 Investeringsplan Anlægsinvesteringer efter overtagelsen Ledningsinvesteringer Transmissionsledning 25

6 6 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 6 Godtgørelse for ledningsnet og kompensation for stordriftsbesparelser Godtgørelse for ledningsnet Kompensation for stordriftsbesparelser 27 7 Finansielle forudsætninger Renter Finansieringsudgifter, eksisterende lån Finansieringsudgifter, nye investeringer 29 8 Beregning af tilslutningselement 31 9 Kraftvarmetillæg 32 BILAG Appendiks 1 - Energipriser og tilsluttede antal ejendomme/areal 36 Appendiks 2 - Produktionsfordeling biomassevarme og varme fra det centrale kraftvarmeområde 38 Appendiks 3 - Beregning af kraftvarmetillæg 40 Appendiks 4 - Teknisk tilstandsrapport 43 Appendiks 5 Notat beskrivelse varmepriser - marginalomkostningsprincippet 44

7 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 7 1 Indledning Opdatering af fase 2-beregninger januar2015 Der har i løbet af 2014 været afholdt flere møder mellem Aalborg Forsyning, Varme og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Det er aftalt, at beregningerne fra 2011 opdateres Følgende ændringer indgår i de opdaterede beregninger: Grundlast leveres af biomassekedel etableret 2013 hos Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Resterende varme leveres fra det centrale område via ny transmissionsledning Ny beregningsmodel vedtaget i 2013 for varme fra det centrale område anvendes Varmebehov opdateres i henhold til ny boligprognose Den tekniske tilstadnsrapport fra 2011 opdateres Der indgår ny vurdering af udvikling i indtægt fra grundbeløbet Tilslutningselement udgår af beregningerne, da oprindelige lån til brugerinstallationer er afviklet ved beregningsperiodens start Nedenfor følger oprindelig tekst fra fase 2-rapporten fra august 2011 justeret i overensstemmelse med ovenstående: Der er i løbet af foråret 2010 udført beregninger af kraftvarmetillægget i forbindelse med fase 1-undersøgelserne omkring Aalborg Forsyning, Varmes (herefter AFF) mulige overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba (herefter Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk)

8 8 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Første udgave af disse beregninger blev præsenteret på et møde hos Forsyningsvirksomhederne den 15 februar 2010 Efterfølgende blev beregningerne opdateret, og resultatet af beregningerne blev præsenteret på et teknisk møde den 27 maj 2010 hos AFF Opdateret udgave af forudsætningsnotat for fase 1-beregningerne blev udsendt forud for afholdelse af møde den 24 august 2010 hos Forsyningsvirksomhederne På baggrund heraf har Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk den 16 december 2010 fremsendt underskrevet forhandlingsaftale med anmodning om, at fase 2- beregninger igangsættes med henblik på endelig stillingtagen til AFFs overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk På basis af drøftelser i løbet af foråret 2011, blev det ultimo maj måned 2011 endelig besluttet at igangsætte fase 2-beregninger Disse blev præsenteret på et møde hos Forsyningsvirksomhederne i august 2011, hvorefter nyt møde i sagen blev afholdt i juni 2013 I løbet af 2014 er afholdt flere møder parterne imellem Som ovenfor anført forudsættes det i de nuværende fase 2-beregninger, at grundlast leveres fra den i 2013 etablerede biomassekedel med en kapacitet på 1 MW hos Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk og at resterende varme leveres som central kraftvarme via en transmissionsledning til Ellidshøj og Ferslev Produktionsanlægget på Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk skal efter eventuel overtagelse af AFF fungere som spids- og reservecentral Herudover stilles motoranlægget til rådighed som opreguleringsenhed på det frie elmarked Denne rapport indeholder en kort beskrivelse af de specifikke forudsætninger for fase 2-beregningerne af kraftvarmetillægget for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværks forbrugere og skal ses som et tillæg til de generelle forudsætninger, der blev godkendt i forbindelse med byrådets behandling af principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber den 16 december 2013 Beregningerne er udført i 2014-priser med år 2015 som første beregningsår I forbindelse med fase-2 beregningerne i 2011 blev der tillige udarbejdet en teknisk tilstandsrapport, der mere detaljeret gennemgik de tekniske anlæg tilhørende Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk, dvs bygning, produktionsanlæg og fjernvarmeledningsnet Denne tilstandsrapport er blevet revideret og opdateret til 2014-prisniveau Den tekniske tilstandsrapport er dateret december 2014

9 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 9 Tilstandsrapporten indeholder en vurdering af driftsomkostninger og investeringer over en 20-årig periode Vurderingerne anvendes som grundlag for beregning af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med den eventuelle overtagelse af kraftvarmeværket og indgår således som grundlag for den eventuelle overtagelse af kraftvarmeværket Tilstandsrapporten er fremsendt separat til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk og er ikke vedlagt denne rapport Fase 2-beregningerne er udført i henhold til de generelle forudsætninger, der blev godkendt i forbindelse med byrådets behandling af principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber den 16 december 2013 og de specifikke forudsætninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk beskrevet i denne rapport og i den opdaterede tekniske tilstandsrapport I denne forudsætningsrapport er i kapitel 2 anført forudsætningerne omkring energipriser, produktionsforhold og afgiftsforhold Det nuværende og fremtidige varmebehov er beskrevet i kapitel 3 Kapitel 4 og 5 indeholder vurdering af de fremtidige drifts- og anlægsomkostninger baseret på den tekniske tilstandsrapport I kapitel 6 indeholder en beskrivelse af godtgørelser i forbindele med beregning af kraftvarmetillægget (kompensation forskel i alder ledningsnet og stordriftsbesparelse) Finansielle forudsætninger (kalkulationsrente og finansieringsudgifter til eksisterende og nye lån) er anført i kapitel 7 Beregninger af tilslutningselement (udgået) og kraftvarmetillæg er beskrevet i kapitel 8 og 9

10 10 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 2 Energipriser, produktionsfordeling og nye afgiftsregler 21 Varmepris fra det centrale område Varmeprisen ved levering af varme til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk beregnes som AFFs marginale købspris ab de relevante producenter i henhold til den pt gældende produktionsfordeling 211 Produktionsfordeling I sommerperioden er overskudsvarmen fra Aalborg Portland billigere end varmen produceret på biomasseanlægget, hvorfor biomassekedlen ikke producerer i sommerperioden I den resterende del af året har biomassekedlen første prioritet ved leverancer af varme i Ellidshøj-Ferslev AFF har ud fra normalårets varighedskurve beregnet, at varmeleverancen til Ellidshøj-Ferslev vil blive baseret på følgende leverandører: Fliskedel Ellidshøj-Ferslev 58 % Nordjyllandsværket 28 % Aalborg Portland VG2 12 % Spids-/reservelastcentraler 2 % Den viste fordeling regnes konstant over hele perioden Oversigt over de årlige produktionsfordelinger er vist i Bilag 2 Varmen fra det centrale område til levering i Ellidshøj-Ferslev vil være dyrere at producere end varmen til de nuværende forbrugere i det centrale kraftvarmeområde, da varmeleverancer fra Reno-Nord og Aalborg Portland ikke kan øges proportionalt med den øgede leverance til Ellidshøj-Ferslev

11 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Fælles omkostninger til transmissionssystemet Der indregnes følgende omkostninger for det centrale transmissionssystem: Drift og vedligehold Afskrivninger Kapacitetsbeslaglæggelse En nærmere beskrivelse af disse omkostninger findes i bilag 5 Beskrivelse af udgifter og indtægter ved beregning af kraftvarme-tillæg - marginalomkostningsprincippet 23 Varmeproduktionspris lokalt biomasseanlæg Nærværende beregninger tager udgangspunkt i at AFF indtræder i aftale med Industrivarme omkring pasning af biomasseanlægget Det er endvidere forudsat, at der tages udgangspunkt i en flispris på 64,01 kr/gj, ekskl moms Flisprisen på de 64,01 kr/gj, ekskl moms, reguleres fremadrettet svarende til prisudviklingen på flis an værk i Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser fra oktober 2012 I henhold til de generelle forudsætninger skal der normalt anvendes den vægtede brændselspris fra de seneste 5 kvartaler i de tilfælde, hvor der indgår brændsler, som AFF ikke selv anvender og har priser for Biomasseanlægget har en begrænset størrelse, hvorfor der i disse beregninger tages udgangspunkt i den aktuelle pris og ikke gennemsnitspriser fra Dansk Fjernvarme, da disse ikke vurderes at være relevante for så lille et anlæg som hos Ellidshøj- Ferslev Kraftvarmeværk 24 Afgiftsregler CO 2 -kompensationsbetaling og elproduktionstilskud Folketinget vedtog i juni 2008 Lov 168 "Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love" Lov nr 168 betød bla andet, at der skulle betales CO 2 -afgift af naturgas til elproduktion, og at elproduktionstilskuddet skulle omlægges til et fast beløb Som kompensation for CO 2 -afgift på naturgas til elproduktion ville der blive udbetalt et fast kompensationsbeløb til de enkelte kraftvarmeværker Kompensationsbeløbet var fastsat på basis af det højest registrerede energiforbrug i

12 12 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Lov nr 168 forudsatte godkendelse fra EU (statsstøttenotificering) forinden ikrafttrædelse Statsstøttenotificering blev opnået for både CO 2 -kompensation og omlægning af elproduktionstilskuddet Efterfølgende har Folketinget i forbindelse med ophævelse af den varslede Forsyningssikkerhedsafgift besluttet at CO 2 -kompensationsbeløbet ikke udbetales efter 31 december 2014 For de aktuelle beregningers vedkommende betyder dette, at alene det omlagte elproduktionstilskud indgår i beregningerne 25 Elindtægter fra det frie elmarked Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk er pt tilmeldt det frie elmarked og er således omfattet af reglerne på dette område Ved forsyning fra det centrale kraftvarmeområde er det forudsat, at det bestående gasmotoranlæg hos Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk holdes driftsklart med henblik på drift på regulerkraftmarkedet I fase 2-beregningerne indgår der således ikke en egentlig produktion på gasmotoranlægget, men alene en indtægt som følge af at anlægget står til rådighed for elmarkedet (opregulering) Indtægter på det frie elmarked omfatter følgende indtægtstyper: Faste indtægter Grundbeløb Variable indtægter Rådighedsbetaling, regulerkraft Salg af regulerkraft Spotbetaling Øvrige indtægter Elproduktionstilskud Der vil derudover være tale om følgende udgiftstyper: Faste udgifter Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig Stilstandsvarme Variable udgifter Balanceomkostning

13 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 13 Effektubalance Indfødningstarif Spotgebyr NordPool Produktionsgebyr til Energinetdk Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig I det efterfølgende vil det blive belyst, hvordan de enkelte indtægter og udgifter er sammensat Ligeledes vil det blive fastlagt, hvad størrelsen er på de enkelte indtægter, der kan forventes på Ellidshøj-Ferslev Kraftvarme på det frie elmarked som opreguleringsenhed Alle de nævnte beløb er eksklusive moms 251 Grundbeløb Grundbeløbet for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk udgør kr Beløbet er beregnet af Energinetdk på basis af værkets elproduktion i 2001, 2002 eller 2003, samt de tilhørende Nordpoolpriser for samme periode Grundbeløbet udbetales månedsvis af Energinetdk, og grundbeløbet reguleres i forhold til den konstaterede Nordpool pris Til brug for fase 2-beregningerne er det nødvendigt at fremskrive en årlig værdi af det udbetalte grundbeløb frem til og med år 2018, hvor grundbeløbet falder bort Det betyder, at det vil være nødvendigt at foretage en fremskrivning af den gennemsnitlige årlige spotpris på elmarkedet frem til og med år 2018 Som fremskrivningsmodel for den gennemsnitlige spotpris er valgt Energistyrelsens vægtede fremskrivning af spotprisen på det fælles skandinaviske elmarked NordPool fra oktober 2012-fremskrivningerne Som udgangspunkt for fremskrivningen er valgt den gennemsnitlige spotpris på NordPool for kalenderåret 2013 samt Energistyrelsens vægtede Nordpool pris for 2013 Det fremskrevne grundbeløb (afrundede beløb) for Ellidshøj-Ferslev i perioden 2015 til 2018 er vist i det følgende skema: Fremskrevet Nordpool ENS-vægtet NP-pris Årstal Beregnet faktor pris i øre/kwh i kr/mwh Årsbeløb Gennemsnitlig elpris i , , , , , , , , , I alt Elproduktionstilskud Der indregnes udbetaling af elproduktionstilskuddet på kr i alle årene Beløbet deflateres med den af Energistyrelsen oplyste inflationsrate

14 14 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 253 Rådighedsbetaling regulerkraft (opregulering) Rådighedsbeløbet afhænger af behovet for reserver på regulerkraftmarkedet for manuelle reserver samt udbuddet af reserver på dette marked Rådighedsbeløbet indgår i hele beregningsperioden For Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk vil det betyde, at der skal foretages en vurdering af Energinetdk's fremtidige behov for manuelle reserver på elmarkedet samt udbuddet af manuel regulerkraft Som datagrundlag for en vurdering af det fremtidige rådighedsbeløb tages der udgangspunkt i et af AFF drevet regulerkraftværk med en installeret el-effekt på 1,4 MW På basis af de seneste 5 kvartalers indtægt på dette område vurderes det, at den årlige indtægt herfra vil udgøre ca kr/år Beløbet regnes konstant i faste priser 254 Salg af regulerkraft Indtægt på salg af regulerkraft er variabel, idet det afhænger af behovet for regulerkraft samt aktiveringsprisen på markedet for regulerkraft Indtægt fra salg af regulerkraft indgår i hele beregningsperioden Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk deltager i øjeblikket bla som opreguleringsenhed på regulerkraftmarkedet Da der i projektet bliver etableret en transmissionsledning til det centrale varmeforsyningsnet, vil det i stedet være varmeprisen på denne varme fra det centrale net, der skal anvendes i beregning af den optimale aktiveringspris i stedet for varmeprisen på den biomassekedel, der anvendes som grundlastenhed, når der ikke leveres varme fra det centrale område Det vil medføre, at den optimale aktiveringspris for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværks vedkommende vil være højere end den aktiveringspris, som anlægget i øjeblikket er indmeldt med Som grundlag for en vurdering af det fremtidige salg af regulerkraft er benyttet et af AFF drevet regulerkraftværk, Langholt produktion, med sammenlignelig aktiveringspris, som den der skal indmeldes for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk efter en eventuel overtagelse På basis af de seneste 5 kvartalers indtægt på dette område vurderes det, at den årlige indtægt vil udgøre ca kr/år Beløbet regnes konstant i faste priser

15 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Spotbetaling Det vil ikke være realistisk at forvente, at el-prisen på spotmarkedet, i længere perioder, vil kunne være af en størrelse, der kan dække marginalproduktionsomkostningen på varme produceret på kraftvarmeenheden i forhold til varmeprisen fra det centrale net eller fra den nye biomassekedel Der ses derfor bort fra dette i vurderingen af den fremtidige indtægt fra spotmarkedet Indtægt fra spotmarkedet vil derfor alene forekomme ved prøvekørsler af anlægget Idet det forudsættes, at behovet for prøvekørsler af anlægget vil være af samme størrelsesorden som Langholt Produktion, vil der årligt være en indtægt fra elproduktion til spotmarkedet på kr/år Beløbet vil indgå i hele beregningsperioden og fastholdes i konstante priser 256 Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig For at kunne deltage som elproducent på det frie elmarked skal man indgå en aftale med en produktionsbalanceansvarlig, jf bestemmelser fastsat af Energinetdk For AFFs vedkommende er der indgået produktionsbalanceaftale med NEAS Energy Det faste gebyr til den produktionsansvarlige er fastsat til ca 2300 kr/måned, idet det regnes som samme størrelse som de regulerkraftenheder, der i øjeblikket drives af AFF Der anvendes et afrundet beløb på kr/år i hele beregningsperioden Beløbet holdes konstant i faste priser 257 Stilstandsvarme For at holde kraftvarmeanlægget driftsklart er det nødvendigt at fastholde kraftvarmeenheden på en minimumstemperatur Der regnes med en kontinuerlig stilstandsvarmeeffekt på 12 kw i kraft af fjernvarme Den årlige udgift til stilstandsvarme er fastsat til kr Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden

16 16 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 258 Balanceomkostning Der pålægges producenten en balanceomkostning til Energinetdk i de tilfælde, hvor kraftvarmeenheden ikke er i stand til at levere tilstrækkelig regulerkraft til at dække den aktuelle bestilte regulerkraft eller leverer for megen regulerkraft i forhold til den bestilte mængde Balanceomkostningen fastsættes normalt af AFF til 3 % af det samlede regulerkraftsalg Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden 259 Effektubalance Den produktionsbalanceansvarliges opgave i forhold til Enerignetdk er at indmelde regulerkraft i mængder af min 10 MW til regulerkraftmarkedet Denne opgave løser den produktionsbalanceansvarlige ved at pulje forskellige regulerkraftproducenter i passende puljer Effektubalanceomkostningen fastsættes normalt af AFF til 2 % af det samlede regulerkraftsalg Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden 2510 Indfødningstarif Der betales normalt 3 kr pr produceret MWh i indfødningstarif til Energinetdk Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2511 Spotgebyr Nordpool Der betales normalt 0,244 kr pr produceret MWh i spotgebyr til NordPool Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2512 Produktionsgebyr til Energinetdk Der betales normalt 0,33 kr pr produceret MWh i produktionsgebyr til Energinetdk Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2513 Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig Der betales normalt 1 kr pr produceret MWh i håndteringsgebyr til Energinetdk

17 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 17 Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2514 Sammenfatning af elindtægter I nedenstående tabel er anført en oversigt over de ovenfor vurderede elindtægter Med transmissionsledning Grundbeløb Variabel Elproduktionstilskud Rådighed opregulering Regulerkraft salg Elsalg spotmarked Indtægter i alt Omkostninger frit elmarked Naturgasomkostning elproduktion 0 Balanceomkostning 3000 Effektubalance 2000 Indfødningstarif 0 Spotgebyr NordPool 0 Produktionsgebyr Energinetdk 0 Varaibel håndtering 0 Fast håndtering Stilstandsvarme Udgifter i alt Bidrag fra frit elmarked, ekskl grundbeløb Ud over de kr/år vil der i perioden blive indregnet en indtægt fra grundbeløb på ca 1,3-1,4 millioner kr/år, jf afsnit 251

18 18 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 26 AFF langtidsbudget Der er taget udgangspunkt i AFFs langtidsbudget fra september 2014 I dette langtidsbudget er indregnet tilbagerulning af Forsyningssikkerhedsafgiften AFFs takster fra langtidsbudgettet er vist i Bilag 1

19 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 19 3 Nuværende og fremtidigt varmebehov for Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk Det nuværende varmesalg i et normalår udgør ca 9140 MWh, og ledningstabet er forudsat at udgøre ca 2305 MWh Det bemærkes, at det forudsatte varmesalg er højere end i de tidligere fase 1-beregninger, hvor der var forudsat et varmesalg på 7340 MWh Vurderingen af det lidt højere varmesalg er foretaget på basis af indhentede oplysninger om varmeproduktion i de seneste regnskabsår Erfaringerne fra andre overtagelser af lignende kraftvarmeværker har vist, at varmeforbruget stiger markant efter overtagelsen Denne stigning skyldes sandsynligvis ændring fra en relativt høj variabel varmepris til en relativt lav variabel varmepris efter AFFs takster Herved forsvinder incitamentet til eksempelvis anvendelse af brændeovne, ligesom ønsker om højere komfortniveau vurderes at spille en rolle Det nuværende varmebehov i Ellidshøj-Ferslev er på 0,48 GJ/m 2 og dermed tæt på varmebehovet i det centrale område på ca 0,5 GJ/m 2 Der indregnes derfor ikke nogen stigning i varmebehovet i Ellidshøj-Ferslev I henhold til den gældende boligprognose påregnes der opført 28 nye boliger i Ellidshøj-Ferslev i perioden Boligprognosen angiver følgende fordeling på de 2 områder: Ellidshøj: Området ved Stillekrogen 9 tæt/lav boliger fordelt på årene Område øst for kirken Udbygges efter 2025 Område ved Ellidshøj syd 3 parcelhuse fordelt på 2015, 2018 og 2021 Område ved Mjels Brovej Udbygges efter 2025

20 20 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Ferslev: Ferslev Nord, område 1 (perspektivområde) Udbygges efter 2025 Ferslev Nord, område 2 8 tæt/lav fordelt på årene Ferslev øst, Traverbakken 1 5 tæt/lav fordelt på årene Herudover er der ifølge boligprognosen en restrummelighed efter 2025 på i alt 70 boliger, dels planlagte udbygningsområder (31 tæt/lav og 19 parcelhuse) og dels perspektivområder (20 parcelhuse) Ud af ovenstående 25 nye boliger påregnes tilsluttet 85 %, svarende til i alt 21 boliger (2 parcelhuse og 19 tæt/lav) Endvidere påregnes tilsluttet 44 eksisterende bygninger De 28 nye boliger påregnes tilsluttet i perioden De 44 eksisterende bygninger påregnes tilsluttet i perioden Beregningerne af kraftvarmetillægget er derfor baseret på et varmeforbrug, der stiger fra ca 9200 MWh i 2015 til i alt ca MWh i 2034 Ledningstabet er forudsat at udgøre konstant 2305 MWh Ved forsyning fra det centrale kraftvarmeområde forøges ledningstabet med ca 195 MWh Detaljeret oversigt over udvikling i forbrugerdata fremgår af Bilag 1 Det samlede beregningsareal for de nuværende 435 tilsluttede forbrugere udgør m 2 Det samlede beregningsareal i den fuldt udbyggede situation i 2034 forventes at udgøre m 2 Dette tal anvendes i forbindelse med beregning af kraftvarmetillægget

21 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 21 4 Fremtidige driftsomkostninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk 41 Driftsinvesteringer i forbindelse med overtagelse Der er medtaget følgende driftsinvesteringer i forbindelse med AFFs overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk: Renovering og opgradering af el-anlæg til AFFstandard Beløb i kr ekskl moms Opgradering af ledningsnet til AFF-standard Opgradering af SRO-anlæg til AFF-standard Etablering af adgangskontrol Maling og rep af skorsten Opgradering vedr arbejdsmiljø Opdatering af dokumentation Forberedelse inspektion af akkumuleringstank* 0 Udskiftning af motorstyring Udskiftning af målere (435 stk) Fibernet med LX-skab Udskiftning af hovedkontaktsæt, generator Projektforslag transmissionsledning I alt * Forberedelse inspektion af akkumuleringstank udføres ved første dykkerinspektion i 2020 Der indgår et beløb på kr til denne udgift i 2020 som en del af driftsmomkostningerne For nærmere uddybning af ovenstående poster henvises til Bilag 4 - Teknisk tilstandsrapport

22 22 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 42 Variable driftsomkostninger Der er regnet med en variabel omkostning på 0,031kr pr produceret kwh el, ekskl moms Dette beløb er baseret på serviceaftalen med BERGEN ENGINES og inkluderer ligeledes omkostninger til smøreolie og opsparinger/hensættelser til fremtidige serviceeftersyn af alle kategorier inkl motorudskiftning 43 Driftsomkostninger efter overtagelse På basis af de modtagne regnskabsoplysninger fra Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk samt AFFs erfaringer fra andre overtagne kraftvarmeværker er de faste årlige omkostninger til drift og administration, såfremt AFF overtager Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk, vurderet til: Beløb i kr, ekskl moms Ydelsesaftale AFF Administrationsomkostninger Forsikringer I alt Ydelsesaftale AFF dækker over lønninger til driftspersonale, håndværkere mv Administrationsomkostninger udgør 1000 kr pr forbruger, ekskl moms Ud over de faste driftsomkostninger ovenfor er der medtaget driftsudgifter i henhold til de generelle forudsætningervedrørende AFFs eventuelle overtagelse af lokale fjernvarmeselskaber De enkelte poster heri er vurderet af AFF og er medtaget som udgifter, der afholdes direkte over driften Disse driftsomkostninger er nærmere beskrevet i afsnit 733 i den tekniske tilstandsrapport og i bilag 2 til tilstandsrapporten 44 Driftsindtægter Det er oplyst, at der ikke er nogen ekstraordinære driftsindtægter, eksempelvis fra udleje af antenneplads til teleselskaber 45 Energibesparelser I henhold til de generelle forudsætninger skal der indregnes et beløb til energibesparelser i det lokale forsyningsområde ved fastsættelse af kraftvarmetillægget

23 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 23 Krav til energibesparelserne udgør for perioden ,5 % af den solgte varmemængde fra Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Omkostningerne til at opnå energibesparelser er vurderet til at udgøre ca 0,42 øre/kwh, ekskl moms (420 kr/mwh, ekskl moms) Samlet udgør omkostningerne til energibesparelser mellem ca kr, ekskl moms i 2015 og ca kr, ekskl moms i 2034 Tilsvarende omkostninger til opnåelse af energibesparelser indgår ligeledes i AFFs langtidsbudget Omkostningen til energibesparelsen er medtaget som en årlig driftsomkostning og indgår i beregningen af kraftvarmetillægget

24 24 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 5 Investeringsplan 51 Anlægsinvesteringer efter overtagelsen Følgende overslag over anlægsinvesteringer indgår i fase 2-beregningerne for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk: Olietank til smøreolie udskiftes, jf olietankbekendtgørelsen i 2015 (26000 kr, ekskl moms) Der investeres i ny skorsten i 2029 ( kr, ekskl moms) Der investeres i nye pumper i 2015 og 2030 ( kr, ekskl moms pr gang) (Investeringen i 2015 er indeholdt i ombygning af varmecentral) Der renoveres mikrobobleanlæg i 2031 (15000 kr, ekskl moms) Der udskiftes lyddæmper og lydisolering i 2015 ( kr, ekskl moms) Den nye biomassekedel påregnes udskiftet i 2033 ( kr, ekskl moms) Der er i perioden indregnet anlægsinvesteringer på ca 2,9 mio kr, ekskl moms Hertil kommer investeringer i transmissionseledning, pumpestation og ombygning af varmecentral jf efterfølgende beskrivelse i afsnit Ledningsinvesteringer Der er planlagt nybyggeri af i alt 25 ejendomme i Ellidshøj-Ferslev Heraf forudsættes der tilsluttet 85 %, svarende til 21 ejendomme Disse forudsættes tilsluttet i løbet af Efter fradrag af byggemodningsbidrag udgør AFFs samlede investeringer til forsyning af disse ejendomme i alt kr, ekskl moms, (gade- og stikledninger) Hertil kommer en investering på i alt kr, ekskl moms, til etablering af omløb og slutskabe i de eksisterende forsyningsområder

25 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 25 Nye stikledninger i forbindelse med tilslutning af eksisterende bygninger langs eksisterende gadeledninger er prissat til kr/stk, ekskl moms Ovenstående ledningsinvesteringer og stikledninger er beregningsmæssigt medtaget som driftsudgifter i de enkelte anlægsår 53 Transmissionsledning Ved overgang til forsyning med varme fra det centrale kraftvarmeområde skal der investeres i en ny transmissionsledning, ombygning af kraftvarmecentralen og en ny pumpestation Disse arbejder er nærmere beskrevet i Bilag 4 til den tekniske tilstandsrapport Nedenfor er anført hovedtallene for disse investeringer: Transmissionsledning: Aktivitet 2011-priser, ekskl moms Entreprenørydelser Materialer Projektering og tilsyn Deklarationserstatninger Investeringer i alt prisniveau udgør kr Ny pumpestation på Bonderupvej: Aktivitet 2011-priser, ekskl moms Fundament mv Bygning SRO- og elinstallationer inkl tavler Ledningsarbejder inkl afvanding Rørinstallationer samt pumper Smedearbejder Grund (køb og geoteknik) Projektering og tilsyn Uforudsete omkostninger (10 %) Investeringer i alt prisniveau udgør kr

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 51. ordinære generalforsamling onsdag den 3. april 2013 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013

Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013 Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 17-04-2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999 Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger Juni 1999 Indholdsoversigt 1. Indledning 3 2. Generelle forudsætninger 3 3. Transporttillæg 3 4. Samfundsøkonomisk kalkulationsrente 4 5.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Specifikationer

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk

Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk For Ejstrupholm Varmeværk har varmeåret 2012/13 driftsmæssigt og økonomisk været meget tilfredsstillende, og det skyldes bl.a. at vi

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø.

Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. april 2015 Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97%

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97% Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2014/15 Tid: 20. januar 2015 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars

Læs mere

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket.

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket. Aalborg Portland 2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Nordjyllandsværket Reno-Nord Energipolitiske pejlemærker Varmeforsyningsløsninger - klimabelastning

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014/15 CVR-nr. 34 93 87 17 P Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisors erklæring om opstilling af specifikationer

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere