JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowidk JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba PROJEKTNR A DOKUMENTNR A VERSION 10 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KUM KONTROLLERET ARL, Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen GODKENDT KUM

4

5 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Energipriser, produktionsfordeling og nye afgiftsregler Varmepris fra det centrale område Fælles omkostninger til transmissions- systemet Varmeproduktionspris lokalt biomasseanlæg Afgiftsregler CO 2 -kompensationsbetaling og elproduktionstilskud Elindtægter fra det frie elmarked AFF langtidsbudget 18 3 Nuværende og fremtidigt varmebehov for Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk 19 4 Fremtidige driftsomkostninger for Ellidshøj- Ferslev Kraftvarmeværk Driftsinvesteringer i forbindelse med overtagelse Variable driftsomkostninger Driftsomkostninger efter overtagelse Driftsindtægter Energibesparelser 22 5 Investeringsplan Anlægsinvesteringer efter overtagelsen Ledningsinvesteringer Transmissionsledning 25

6 6 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 6 Godtgørelse for ledningsnet og kompensation for stordriftsbesparelser Godtgørelse for ledningsnet Kompensation for stordriftsbesparelser 27 7 Finansielle forudsætninger Renter Finansieringsudgifter, eksisterende lån Finansieringsudgifter, nye investeringer 29 8 Beregning af tilslutningselement 31 9 Kraftvarmetillæg 32 BILAG Appendiks 1 - Energipriser og tilsluttede antal ejendomme/areal 36 Appendiks 2 - Produktionsfordeling biomassevarme og varme fra det centrale kraftvarmeområde 38 Appendiks 3 - Beregning af kraftvarmetillæg 40 Appendiks 4 - Teknisk tilstandsrapport 43 Appendiks 5 Notat beskrivelse varmepriser - marginalomkostningsprincippet 44

7 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 7 1 Indledning Opdatering af fase 2-beregninger januar2015 Der har i løbet af 2014 været afholdt flere møder mellem Aalborg Forsyning, Varme og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Det er aftalt, at beregningerne fra 2011 opdateres Følgende ændringer indgår i de opdaterede beregninger: Grundlast leveres af biomassekedel etableret 2013 hos Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Resterende varme leveres fra det centrale område via ny transmissionsledning Ny beregningsmodel vedtaget i 2013 for varme fra det centrale område anvendes Varmebehov opdateres i henhold til ny boligprognose Den tekniske tilstadnsrapport fra 2011 opdateres Der indgår ny vurdering af udvikling i indtægt fra grundbeløbet Tilslutningselement udgår af beregningerne, da oprindelige lån til brugerinstallationer er afviklet ved beregningsperiodens start Nedenfor følger oprindelig tekst fra fase 2-rapporten fra august 2011 justeret i overensstemmelse med ovenstående: Der er i løbet af foråret 2010 udført beregninger af kraftvarmetillægget i forbindelse med fase 1-undersøgelserne omkring Aalborg Forsyning, Varmes (herefter AFF) mulige overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba (herefter Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk)

8 8 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Første udgave af disse beregninger blev præsenteret på et møde hos Forsyningsvirksomhederne den 15 februar 2010 Efterfølgende blev beregningerne opdateret, og resultatet af beregningerne blev præsenteret på et teknisk møde den 27 maj 2010 hos AFF Opdateret udgave af forudsætningsnotat for fase 1-beregningerne blev udsendt forud for afholdelse af møde den 24 august 2010 hos Forsyningsvirksomhederne På baggrund heraf har Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk den 16 december 2010 fremsendt underskrevet forhandlingsaftale med anmodning om, at fase 2- beregninger igangsættes med henblik på endelig stillingtagen til AFFs overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk På basis af drøftelser i løbet af foråret 2011, blev det ultimo maj måned 2011 endelig besluttet at igangsætte fase 2-beregninger Disse blev præsenteret på et møde hos Forsyningsvirksomhederne i august 2011, hvorefter nyt møde i sagen blev afholdt i juni 2013 I løbet af 2014 er afholdt flere møder parterne imellem Som ovenfor anført forudsættes det i de nuværende fase 2-beregninger, at grundlast leveres fra den i 2013 etablerede biomassekedel med en kapacitet på 1 MW hos Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk og at resterende varme leveres som central kraftvarme via en transmissionsledning til Ellidshøj og Ferslev Produktionsanlægget på Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk skal efter eventuel overtagelse af AFF fungere som spids- og reservecentral Herudover stilles motoranlægget til rådighed som opreguleringsenhed på det frie elmarked Denne rapport indeholder en kort beskrivelse af de specifikke forudsætninger for fase 2-beregningerne af kraftvarmetillægget for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværks forbrugere og skal ses som et tillæg til de generelle forudsætninger, der blev godkendt i forbindelse med byrådets behandling af principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber den 16 december 2013 Beregningerne er udført i 2014-priser med år 2015 som første beregningsår I forbindelse med fase-2 beregningerne i 2011 blev der tillige udarbejdet en teknisk tilstandsrapport, der mere detaljeret gennemgik de tekniske anlæg tilhørende Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk, dvs bygning, produktionsanlæg og fjernvarmeledningsnet Denne tilstandsrapport er blevet revideret og opdateret til 2014-prisniveau Den tekniske tilstandsrapport er dateret december 2014

9 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 9 Tilstandsrapporten indeholder en vurdering af driftsomkostninger og investeringer over en 20-årig periode Vurderingerne anvendes som grundlag for beregning af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med den eventuelle overtagelse af kraftvarmeværket og indgår således som grundlag for den eventuelle overtagelse af kraftvarmeværket Tilstandsrapporten er fremsendt separat til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk og er ikke vedlagt denne rapport Fase 2-beregningerne er udført i henhold til de generelle forudsætninger, der blev godkendt i forbindelse med byrådets behandling af principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber den 16 december 2013 og de specifikke forudsætninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk beskrevet i denne rapport og i den opdaterede tekniske tilstandsrapport I denne forudsætningsrapport er i kapitel 2 anført forudsætningerne omkring energipriser, produktionsforhold og afgiftsforhold Det nuværende og fremtidige varmebehov er beskrevet i kapitel 3 Kapitel 4 og 5 indeholder vurdering af de fremtidige drifts- og anlægsomkostninger baseret på den tekniske tilstandsrapport I kapitel 6 indeholder en beskrivelse af godtgørelser i forbindele med beregning af kraftvarmetillægget (kompensation forskel i alder ledningsnet og stordriftsbesparelse) Finansielle forudsætninger (kalkulationsrente og finansieringsudgifter til eksisterende og nye lån) er anført i kapitel 7 Beregninger af tilslutningselement (udgået) og kraftvarmetillæg er beskrevet i kapitel 8 og 9

10 10 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 2 Energipriser, produktionsfordeling og nye afgiftsregler 21 Varmepris fra det centrale område Varmeprisen ved levering af varme til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk beregnes som AFFs marginale købspris ab de relevante producenter i henhold til den pt gældende produktionsfordeling 211 Produktionsfordeling I sommerperioden er overskudsvarmen fra Aalborg Portland billigere end varmen produceret på biomasseanlægget, hvorfor biomassekedlen ikke producerer i sommerperioden I den resterende del af året har biomassekedlen første prioritet ved leverancer af varme i Ellidshøj-Ferslev AFF har ud fra normalårets varighedskurve beregnet, at varmeleverancen til Ellidshøj-Ferslev vil blive baseret på følgende leverandører: Fliskedel Ellidshøj-Ferslev 58 % Nordjyllandsværket 28 % Aalborg Portland VG2 12 % Spids-/reservelastcentraler 2 % Den viste fordeling regnes konstant over hele perioden Oversigt over de årlige produktionsfordelinger er vist i Bilag 2 Varmen fra det centrale område til levering i Ellidshøj-Ferslev vil være dyrere at producere end varmen til de nuværende forbrugere i det centrale kraftvarmeområde, da varmeleverancer fra Reno-Nord og Aalborg Portland ikke kan øges proportionalt med den øgede leverance til Ellidshøj-Ferslev

11 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Fælles omkostninger til transmissionssystemet Der indregnes følgende omkostninger for det centrale transmissionssystem: Drift og vedligehold Afskrivninger Kapacitetsbeslaglæggelse En nærmere beskrivelse af disse omkostninger findes i bilag 5 Beskrivelse af udgifter og indtægter ved beregning af kraftvarme-tillæg - marginalomkostningsprincippet 23 Varmeproduktionspris lokalt biomasseanlæg Nærværende beregninger tager udgangspunkt i at AFF indtræder i aftale med Industrivarme omkring pasning af biomasseanlægget Det er endvidere forudsat, at der tages udgangspunkt i en flispris på 64,01 kr/gj, ekskl moms Flisprisen på de 64,01 kr/gj, ekskl moms, reguleres fremadrettet svarende til prisudviklingen på flis an værk i Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser fra oktober 2012 I henhold til de generelle forudsætninger skal der normalt anvendes den vægtede brændselspris fra de seneste 5 kvartaler i de tilfælde, hvor der indgår brændsler, som AFF ikke selv anvender og har priser for Biomasseanlægget har en begrænset størrelse, hvorfor der i disse beregninger tages udgangspunkt i den aktuelle pris og ikke gennemsnitspriser fra Dansk Fjernvarme, da disse ikke vurderes at være relevante for så lille et anlæg som hos Ellidshøj- Ferslev Kraftvarmeværk 24 Afgiftsregler CO 2 -kompensationsbetaling og elproduktionstilskud Folketinget vedtog i juni 2008 Lov 168 "Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love" Lov nr 168 betød bla andet, at der skulle betales CO 2 -afgift af naturgas til elproduktion, og at elproduktionstilskuddet skulle omlægges til et fast beløb Som kompensation for CO 2 -afgift på naturgas til elproduktion ville der blive udbetalt et fast kompensationsbeløb til de enkelte kraftvarmeværker Kompensationsbeløbet var fastsat på basis af det højest registrerede energiforbrug i

12 12 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Lov nr 168 forudsatte godkendelse fra EU (statsstøttenotificering) forinden ikrafttrædelse Statsstøttenotificering blev opnået for både CO 2 -kompensation og omlægning af elproduktionstilskuddet Efterfølgende har Folketinget i forbindelse med ophævelse af den varslede Forsyningssikkerhedsafgift besluttet at CO 2 -kompensationsbeløbet ikke udbetales efter 31 december 2014 For de aktuelle beregningers vedkommende betyder dette, at alene det omlagte elproduktionstilskud indgår i beregningerne 25 Elindtægter fra det frie elmarked Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk er pt tilmeldt det frie elmarked og er således omfattet af reglerne på dette område Ved forsyning fra det centrale kraftvarmeområde er det forudsat, at det bestående gasmotoranlæg hos Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk holdes driftsklart med henblik på drift på regulerkraftmarkedet I fase 2-beregningerne indgår der således ikke en egentlig produktion på gasmotoranlægget, men alene en indtægt som følge af at anlægget står til rådighed for elmarkedet (opregulering) Indtægter på det frie elmarked omfatter følgende indtægtstyper: Faste indtægter Grundbeløb Variable indtægter Rådighedsbetaling, regulerkraft Salg af regulerkraft Spotbetaling Øvrige indtægter Elproduktionstilskud Der vil derudover være tale om følgende udgiftstyper: Faste udgifter Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig Stilstandsvarme Variable udgifter Balanceomkostning

13 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 13 Effektubalance Indfødningstarif Spotgebyr NordPool Produktionsgebyr til Energinetdk Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig I det efterfølgende vil det blive belyst, hvordan de enkelte indtægter og udgifter er sammensat Ligeledes vil det blive fastlagt, hvad størrelsen er på de enkelte indtægter, der kan forventes på Ellidshøj-Ferslev Kraftvarme på det frie elmarked som opreguleringsenhed Alle de nævnte beløb er eksklusive moms 251 Grundbeløb Grundbeløbet for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk udgør kr Beløbet er beregnet af Energinetdk på basis af værkets elproduktion i 2001, 2002 eller 2003, samt de tilhørende Nordpoolpriser for samme periode Grundbeløbet udbetales månedsvis af Energinetdk, og grundbeløbet reguleres i forhold til den konstaterede Nordpool pris Til brug for fase 2-beregningerne er det nødvendigt at fremskrive en årlig værdi af det udbetalte grundbeløb frem til og med år 2018, hvor grundbeløbet falder bort Det betyder, at det vil være nødvendigt at foretage en fremskrivning af den gennemsnitlige årlige spotpris på elmarkedet frem til og med år 2018 Som fremskrivningsmodel for den gennemsnitlige spotpris er valgt Energistyrelsens vægtede fremskrivning af spotprisen på det fælles skandinaviske elmarked NordPool fra oktober 2012-fremskrivningerne Som udgangspunkt for fremskrivningen er valgt den gennemsnitlige spotpris på NordPool for kalenderåret 2013 samt Energistyrelsens vægtede Nordpool pris for 2013 Det fremskrevne grundbeløb (afrundede beløb) for Ellidshøj-Ferslev i perioden 2015 til 2018 er vist i det følgende skema: Fremskrevet Nordpool ENS-vægtet NP-pris Årstal Beregnet faktor pris i øre/kwh i kr/mwh Årsbeløb Gennemsnitlig elpris i , , , , , , , , , I alt Elproduktionstilskud Der indregnes udbetaling af elproduktionstilskuddet på kr i alle årene Beløbet deflateres med den af Energistyrelsen oplyste inflationsrate

14 14 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 253 Rådighedsbetaling regulerkraft (opregulering) Rådighedsbeløbet afhænger af behovet for reserver på regulerkraftmarkedet for manuelle reserver samt udbuddet af reserver på dette marked Rådighedsbeløbet indgår i hele beregningsperioden For Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk vil det betyde, at der skal foretages en vurdering af Energinetdk's fremtidige behov for manuelle reserver på elmarkedet samt udbuddet af manuel regulerkraft Som datagrundlag for en vurdering af det fremtidige rådighedsbeløb tages der udgangspunkt i et af AFF drevet regulerkraftværk med en installeret el-effekt på 1,4 MW På basis af de seneste 5 kvartalers indtægt på dette område vurderes det, at den årlige indtægt herfra vil udgøre ca kr/år Beløbet regnes konstant i faste priser 254 Salg af regulerkraft Indtægt på salg af regulerkraft er variabel, idet det afhænger af behovet for regulerkraft samt aktiveringsprisen på markedet for regulerkraft Indtægt fra salg af regulerkraft indgår i hele beregningsperioden Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk deltager i øjeblikket bla som opreguleringsenhed på regulerkraftmarkedet Da der i projektet bliver etableret en transmissionsledning til det centrale varmeforsyningsnet, vil det i stedet være varmeprisen på denne varme fra det centrale net, der skal anvendes i beregning af den optimale aktiveringspris i stedet for varmeprisen på den biomassekedel, der anvendes som grundlastenhed, når der ikke leveres varme fra det centrale område Det vil medføre, at den optimale aktiveringspris for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværks vedkommende vil være højere end den aktiveringspris, som anlægget i øjeblikket er indmeldt med Som grundlag for en vurdering af det fremtidige salg af regulerkraft er benyttet et af AFF drevet regulerkraftværk, Langholt produktion, med sammenlignelig aktiveringspris, som den der skal indmeldes for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk efter en eventuel overtagelse På basis af de seneste 5 kvartalers indtægt på dette område vurderes det, at den årlige indtægt vil udgøre ca kr/år Beløbet regnes konstant i faste priser

15 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Spotbetaling Det vil ikke være realistisk at forvente, at el-prisen på spotmarkedet, i længere perioder, vil kunne være af en størrelse, der kan dække marginalproduktionsomkostningen på varme produceret på kraftvarmeenheden i forhold til varmeprisen fra det centrale net eller fra den nye biomassekedel Der ses derfor bort fra dette i vurderingen af den fremtidige indtægt fra spotmarkedet Indtægt fra spotmarkedet vil derfor alene forekomme ved prøvekørsler af anlægget Idet det forudsættes, at behovet for prøvekørsler af anlægget vil være af samme størrelsesorden som Langholt Produktion, vil der årligt være en indtægt fra elproduktion til spotmarkedet på kr/år Beløbet vil indgå i hele beregningsperioden og fastholdes i konstante priser 256 Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig For at kunne deltage som elproducent på det frie elmarked skal man indgå en aftale med en produktionsbalanceansvarlig, jf bestemmelser fastsat af Energinetdk For AFFs vedkommende er der indgået produktionsbalanceaftale med NEAS Energy Det faste gebyr til den produktionsansvarlige er fastsat til ca 2300 kr/måned, idet det regnes som samme størrelse som de regulerkraftenheder, der i øjeblikket drives af AFF Der anvendes et afrundet beløb på kr/år i hele beregningsperioden Beløbet holdes konstant i faste priser 257 Stilstandsvarme For at holde kraftvarmeanlægget driftsklart er det nødvendigt at fastholde kraftvarmeenheden på en minimumstemperatur Der regnes med en kontinuerlig stilstandsvarmeeffekt på 12 kw i kraft af fjernvarme Den årlige udgift til stilstandsvarme er fastsat til kr Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden

16 16 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 258 Balanceomkostning Der pålægges producenten en balanceomkostning til Energinetdk i de tilfælde, hvor kraftvarmeenheden ikke er i stand til at levere tilstrækkelig regulerkraft til at dække den aktuelle bestilte regulerkraft eller leverer for megen regulerkraft i forhold til den bestilte mængde Balanceomkostningen fastsættes normalt af AFF til 3 % af det samlede regulerkraftsalg Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden 259 Effektubalance Den produktionsbalanceansvarliges opgave i forhold til Enerignetdk er at indmelde regulerkraft i mængder af min 10 MW til regulerkraftmarkedet Denne opgave løser den produktionsbalanceansvarlige ved at pulje forskellige regulerkraftproducenter i passende puljer Effektubalanceomkostningen fastsættes normalt af AFF til 2 % af det samlede regulerkraftsalg Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden 2510 Indfødningstarif Der betales normalt 3 kr pr produceret MWh i indfødningstarif til Energinetdk Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2511 Spotgebyr Nordpool Der betales normalt 0,244 kr pr produceret MWh i spotgebyr til NordPool Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2512 Produktionsgebyr til Energinetdk Der betales normalt 0,33 kr pr produceret MWh i produktionsgebyr til Energinetdk Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2513 Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig Der betales normalt 1 kr pr produceret MWh i håndteringsgebyr til Energinetdk

17 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 17 Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2514 Sammenfatning af elindtægter I nedenstående tabel er anført en oversigt over de ovenfor vurderede elindtægter Med transmissionsledning Grundbeløb Variabel Elproduktionstilskud Rådighed opregulering Regulerkraft salg Elsalg spotmarked Indtægter i alt Omkostninger frit elmarked Naturgasomkostning elproduktion 0 Balanceomkostning 3000 Effektubalance 2000 Indfødningstarif 0 Spotgebyr NordPool 0 Produktionsgebyr Energinetdk 0 Varaibel håndtering 0 Fast håndtering Stilstandsvarme Udgifter i alt Bidrag fra frit elmarked, ekskl grundbeløb Ud over de kr/år vil der i perioden blive indregnet en indtægt fra grundbeløb på ca 1,3-1,4 millioner kr/år, jf afsnit 251

18 18 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 26 AFF langtidsbudget Der er taget udgangspunkt i AFFs langtidsbudget fra september 2014 I dette langtidsbudget er indregnet tilbagerulning af Forsyningssikkerhedsafgiften AFFs takster fra langtidsbudgettet er vist i Bilag 1

19 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 19 3 Nuværende og fremtidigt varmebehov for Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk Det nuværende varmesalg i et normalår udgør ca 9140 MWh, og ledningstabet er forudsat at udgøre ca 2305 MWh Det bemærkes, at det forudsatte varmesalg er højere end i de tidligere fase 1-beregninger, hvor der var forudsat et varmesalg på 7340 MWh Vurderingen af det lidt højere varmesalg er foretaget på basis af indhentede oplysninger om varmeproduktion i de seneste regnskabsår Erfaringerne fra andre overtagelser af lignende kraftvarmeværker har vist, at varmeforbruget stiger markant efter overtagelsen Denne stigning skyldes sandsynligvis ændring fra en relativt høj variabel varmepris til en relativt lav variabel varmepris efter AFFs takster Herved forsvinder incitamentet til eksempelvis anvendelse af brændeovne, ligesom ønsker om højere komfortniveau vurderes at spille en rolle Det nuværende varmebehov i Ellidshøj-Ferslev er på 0,48 GJ/m 2 og dermed tæt på varmebehovet i det centrale område på ca 0,5 GJ/m 2 Der indregnes derfor ikke nogen stigning i varmebehovet i Ellidshøj-Ferslev I henhold til den gældende boligprognose påregnes der opført 28 nye boliger i Ellidshøj-Ferslev i perioden Boligprognosen angiver følgende fordeling på de 2 områder: Ellidshøj: Området ved Stillekrogen 9 tæt/lav boliger fordelt på årene Område øst for kirken Udbygges efter 2025 Område ved Ellidshøj syd 3 parcelhuse fordelt på 2015, 2018 og 2021 Område ved Mjels Brovej Udbygges efter 2025

20 20 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Ferslev: Ferslev Nord, område 1 (perspektivområde) Udbygges efter 2025 Ferslev Nord, område 2 8 tæt/lav fordelt på årene Ferslev øst, Traverbakken 1 5 tæt/lav fordelt på årene Herudover er der ifølge boligprognosen en restrummelighed efter 2025 på i alt 70 boliger, dels planlagte udbygningsområder (31 tæt/lav og 19 parcelhuse) og dels perspektivområder (20 parcelhuse) Ud af ovenstående 25 nye boliger påregnes tilsluttet 85 %, svarende til i alt 21 boliger (2 parcelhuse og 19 tæt/lav) Endvidere påregnes tilsluttet 44 eksisterende bygninger De 28 nye boliger påregnes tilsluttet i perioden De 44 eksisterende bygninger påregnes tilsluttet i perioden Beregningerne af kraftvarmetillægget er derfor baseret på et varmeforbrug, der stiger fra ca 9200 MWh i 2015 til i alt ca MWh i 2034 Ledningstabet er forudsat at udgøre konstant 2305 MWh Ved forsyning fra det centrale kraftvarmeområde forøges ledningstabet med ca 195 MWh Detaljeret oversigt over udvikling i forbrugerdata fremgår af Bilag 1 Det samlede beregningsareal for de nuværende 435 tilsluttede forbrugere udgør m 2 Det samlede beregningsareal i den fuldt udbyggede situation i 2034 forventes at udgøre m 2 Dette tal anvendes i forbindelse med beregning af kraftvarmetillægget

21 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 21 4 Fremtidige driftsomkostninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk 41 Driftsinvesteringer i forbindelse med overtagelse Der er medtaget følgende driftsinvesteringer i forbindelse med AFFs overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk: Renovering og opgradering af el-anlæg til AFFstandard Beløb i kr ekskl moms Opgradering af ledningsnet til AFF-standard Opgradering af SRO-anlæg til AFF-standard Etablering af adgangskontrol Maling og rep af skorsten Opgradering vedr arbejdsmiljø Opdatering af dokumentation Forberedelse inspektion af akkumuleringstank* 0 Udskiftning af motorstyring Udskiftning af målere (435 stk) Fibernet med LX-skab Udskiftning af hovedkontaktsæt, generator Projektforslag transmissionsledning I alt * Forberedelse inspektion af akkumuleringstank udføres ved første dykkerinspektion i 2020 Der indgår et beløb på kr til denne udgift i 2020 som en del af driftsmomkostningerne For nærmere uddybning af ovenstående poster henvises til Bilag 4 - Teknisk tilstandsrapport

22 22 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 42 Variable driftsomkostninger Der er regnet med en variabel omkostning på 0,031kr pr produceret kwh el, ekskl moms Dette beløb er baseret på serviceaftalen med BERGEN ENGINES og inkluderer ligeledes omkostninger til smøreolie og opsparinger/hensættelser til fremtidige serviceeftersyn af alle kategorier inkl motorudskiftning 43 Driftsomkostninger efter overtagelse På basis af de modtagne regnskabsoplysninger fra Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk samt AFFs erfaringer fra andre overtagne kraftvarmeværker er de faste årlige omkostninger til drift og administration, såfremt AFF overtager Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk, vurderet til: Beløb i kr, ekskl moms Ydelsesaftale AFF Administrationsomkostninger Forsikringer I alt Ydelsesaftale AFF dækker over lønninger til driftspersonale, håndværkere mv Administrationsomkostninger udgør 1000 kr pr forbruger, ekskl moms Ud over de faste driftsomkostninger ovenfor er der medtaget driftsudgifter i henhold til de generelle forudsætningervedrørende AFFs eventuelle overtagelse af lokale fjernvarmeselskaber De enkelte poster heri er vurderet af AFF og er medtaget som udgifter, der afholdes direkte over driften Disse driftsomkostninger er nærmere beskrevet i afsnit 733 i den tekniske tilstandsrapport og i bilag 2 til tilstandsrapporten 44 Driftsindtægter Det er oplyst, at der ikke er nogen ekstraordinære driftsindtægter, eksempelvis fra udleje af antenneplads til teleselskaber 45 Energibesparelser I henhold til de generelle forudsætninger skal der indregnes et beløb til energibesparelser i det lokale forsyningsområde ved fastsættelse af kraftvarmetillægget

23 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 23 Krav til energibesparelserne udgør for perioden ,5 % af den solgte varmemængde fra Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Omkostningerne til at opnå energibesparelser er vurderet til at udgøre ca 0,42 øre/kwh, ekskl moms (420 kr/mwh, ekskl moms) Samlet udgør omkostningerne til energibesparelser mellem ca kr, ekskl moms i 2015 og ca kr, ekskl moms i 2034 Tilsvarende omkostninger til opnåelse af energibesparelser indgår ligeledes i AFFs langtidsbudget Omkostningen til energibesparelsen er medtaget som en årlig driftsomkostning og indgår i beregningen af kraftvarmetillægget

24 24 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 5 Investeringsplan 51 Anlægsinvesteringer efter overtagelsen Følgende overslag over anlægsinvesteringer indgår i fase 2-beregningerne for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk: Olietank til smøreolie udskiftes, jf olietankbekendtgørelsen i 2015 (26000 kr, ekskl moms) Der investeres i ny skorsten i 2029 ( kr, ekskl moms) Der investeres i nye pumper i 2015 og 2030 ( kr, ekskl moms pr gang) (Investeringen i 2015 er indeholdt i ombygning af varmecentral) Der renoveres mikrobobleanlæg i 2031 (15000 kr, ekskl moms) Der udskiftes lyddæmper og lydisolering i 2015 ( kr, ekskl moms) Den nye biomassekedel påregnes udskiftet i 2033 ( kr, ekskl moms) Der er i perioden indregnet anlægsinvesteringer på ca 2,9 mio kr, ekskl moms Hertil kommer investeringer i transmissionseledning, pumpestation og ombygning af varmecentral jf efterfølgende beskrivelse i afsnit Ledningsinvesteringer Der er planlagt nybyggeri af i alt 25 ejendomme i Ellidshøj-Ferslev Heraf forudsættes der tilsluttet 85 %, svarende til 21 ejendomme Disse forudsættes tilsluttet i løbet af Efter fradrag af byggemodningsbidrag udgør AFFs samlede investeringer til forsyning af disse ejendomme i alt kr, ekskl moms, (gade- og stikledninger) Hertil kommer en investering på i alt kr, ekskl moms, til etablering af omløb og slutskabe i de eksisterende forsyningsområder

25 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 25 Nye stikledninger i forbindelse med tilslutning af eksisterende bygninger langs eksisterende gadeledninger er prissat til kr/stk, ekskl moms Ovenstående ledningsinvesteringer og stikledninger er beregningsmæssigt medtaget som driftsudgifter i de enkelte anlægsår 53 Transmissionsledning Ved overgang til forsyning med varme fra det centrale kraftvarmeområde skal der investeres i en ny transmissionsledning, ombygning af kraftvarmecentralen og en ny pumpestation Disse arbejder er nærmere beskrevet i Bilag 4 til den tekniske tilstandsrapport Nedenfor er anført hovedtallene for disse investeringer: Transmissionsledning: Aktivitet 2011-priser, ekskl moms Entreprenørydelser Materialer Projektering og tilsyn Deklarationserstatninger Investeringer i alt prisniveau udgør kr Ny pumpestation på Bonderupvej: Aktivitet 2011-priser, ekskl moms Fundament mv Bygning SRO- og elinstallationer inkl tavler Ledningsarbejder inkl afvanding Rørinstallationer samt pumper Smedearbejder Grund (køb og geoteknik) Projektering og tilsyn Uforudsete omkostninger (10 %) Investeringer i alt prisniveau udgør kr

Forudsætninger for beregning af kraftvarmetillæg for Sulsted

Forudsætninger for beregning af kraftvarmetillæg for Sulsted Aalborg Forsyning, Varme Forudsætninger for beregning af kraftvarmetillæg for Sulsted Februar 2014 Aalborg Forsyning, Varme Forudsætninger for beregning af kraftvarmetillæg for Sulsted Februar 2014 Sag

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes

Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes Punkt 5. Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes 2016-033466 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar 2017 v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Fjernvarme Horsens i dag Holdninger Billig, effektiv og sikker varmeforsyning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Konsulent Erik Sørensen, DFP deltager under

Læs mere

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato 2013-10-11 Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING?

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? Dato: 28. oktober 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

STØVRING KRAFTVARMEVÆRK

STØVRING KRAFTVARMEVÆRK STØVRING KRAFTVARMEVÆRK GENERALFORSAMLING 2013 VELKOMMEN 28-11-2013 1 28-11-2013 2 FORBRUGERE 50 96 150 172 201 254 350 369 412 443 486 567 689 739 775 824 911 977 997 1005 1030 1034 1049 1088 1210 1250

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER Til Ringsted Kommune Dato November 2012 RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL FOR ØRSLEV-TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING RINGSTED OG FAXE KOMMUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL Revision 04 Dato 2012-11-22

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A.

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A. SKANDERBORG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A. - RENOSYD I/S ANALYSE PÅ UDVEKSLING AF VARME MED ÅRHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PRÆSENTATION

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Dato: 01.07.2014 Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: LLP

Dato: 01.07.2014 Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: LLP Takster Dato: 01.07.2014 Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: LLP Aalborg Forsyning Varme Hjulmagervej 20 Postboks 463 9100 Aalborg Aktuelle varmetakster for boligkunder (inkl. moms) - Opdateret

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 9. oktober 2017 Selskabsopbygning Værker fordelt DK1 og DK2 800 MW og 400 MW B-andelshaver 500 kr. og 4.500 kr. tilmeldingsbidrag Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a Dansk

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere