JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowidk JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba PROJEKTNR A DOKUMENTNR A VERSION 10 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KUM KONTROLLERET ARL, Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen GODKENDT KUM

4

5 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Energipriser, produktionsfordeling og nye afgiftsregler Varmepris fra det centrale område Fælles omkostninger til transmissions- systemet Varmeproduktionspris lokalt biomasseanlæg Afgiftsregler CO 2 -kompensationsbetaling og elproduktionstilskud Elindtægter fra det frie elmarked AFF langtidsbudget 18 3 Nuværende og fremtidigt varmebehov for Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk 19 4 Fremtidige driftsomkostninger for Ellidshøj- Ferslev Kraftvarmeværk Driftsinvesteringer i forbindelse med overtagelse Variable driftsomkostninger Driftsomkostninger efter overtagelse Driftsindtægter Energibesparelser 22 5 Investeringsplan Anlægsinvesteringer efter overtagelsen Ledningsinvesteringer Transmissionsledning 25

6 6 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 6 Godtgørelse for ledningsnet og kompensation for stordriftsbesparelser Godtgørelse for ledningsnet Kompensation for stordriftsbesparelser 27 7 Finansielle forudsætninger Renter Finansieringsudgifter, eksisterende lån Finansieringsudgifter, nye investeringer 29 8 Beregning af tilslutningselement 31 9 Kraftvarmetillæg 32 BILAG Appendiks 1 - Energipriser og tilsluttede antal ejendomme/areal 36 Appendiks 2 - Produktionsfordeling biomassevarme og varme fra det centrale kraftvarmeområde 38 Appendiks 3 - Beregning af kraftvarmetillæg 40 Appendiks 4 - Teknisk tilstandsrapport 43 Appendiks 5 Notat beskrivelse varmepriser - marginalomkostningsprincippet 44

7 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 7 1 Indledning Opdatering af fase 2-beregninger januar2015 Der har i løbet af 2014 været afholdt flere møder mellem Aalborg Forsyning, Varme og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Det er aftalt, at beregningerne fra 2011 opdateres Følgende ændringer indgår i de opdaterede beregninger: Grundlast leveres af biomassekedel etableret 2013 hos Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Resterende varme leveres fra det centrale område via ny transmissionsledning Ny beregningsmodel vedtaget i 2013 for varme fra det centrale område anvendes Varmebehov opdateres i henhold til ny boligprognose Den tekniske tilstadnsrapport fra 2011 opdateres Der indgår ny vurdering af udvikling i indtægt fra grundbeløbet Tilslutningselement udgår af beregningerne, da oprindelige lån til brugerinstallationer er afviklet ved beregningsperiodens start Nedenfor følger oprindelig tekst fra fase 2-rapporten fra august 2011 justeret i overensstemmelse med ovenstående: Der er i løbet af foråret 2010 udført beregninger af kraftvarmetillægget i forbindelse med fase 1-undersøgelserne omkring Aalborg Forsyning, Varmes (herefter AFF) mulige overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba (herefter Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk)

8 8 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Første udgave af disse beregninger blev præsenteret på et møde hos Forsyningsvirksomhederne den 15 februar 2010 Efterfølgende blev beregningerne opdateret, og resultatet af beregningerne blev præsenteret på et teknisk møde den 27 maj 2010 hos AFF Opdateret udgave af forudsætningsnotat for fase 1-beregningerne blev udsendt forud for afholdelse af møde den 24 august 2010 hos Forsyningsvirksomhederne På baggrund heraf har Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk den 16 december 2010 fremsendt underskrevet forhandlingsaftale med anmodning om, at fase 2- beregninger igangsættes med henblik på endelig stillingtagen til AFFs overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk På basis af drøftelser i løbet af foråret 2011, blev det ultimo maj måned 2011 endelig besluttet at igangsætte fase 2-beregninger Disse blev præsenteret på et møde hos Forsyningsvirksomhederne i august 2011, hvorefter nyt møde i sagen blev afholdt i juni 2013 I løbet af 2014 er afholdt flere møder parterne imellem Som ovenfor anført forudsættes det i de nuværende fase 2-beregninger, at grundlast leveres fra den i 2013 etablerede biomassekedel med en kapacitet på 1 MW hos Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk og at resterende varme leveres som central kraftvarme via en transmissionsledning til Ellidshøj og Ferslev Produktionsanlægget på Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk skal efter eventuel overtagelse af AFF fungere som spids- og reservecentral Herudover stilles motoranlægget til rådighed som opreguleringsenhed på det frie elmarked Denne rapport indeholder en kort beskrivelse af de specifikke forudsætninger for fase 2-beregningerne af kraftvarmetillægget for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværks forbrugere og skal ses som et tillæg til de generelle forudsætninger, der blev godkendt i forbindelse med byrådets behandling af principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber den 16 december 2013 Beregningerne er udført i 2014-priser med år 2015 som første beregningsår I forbindelse med fase-2 beregningerne i 2011 blev der tillige udarbejdet en teknisk tilstandsrapport, der mere detaljeret gennemgik de tekniske anlæg tilhørende Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk, dvs bygning, produktionsanlæg og fjernvarmeledningsnet Denne tilstandsrapport er blevet revideret og opdateret til 2014-prisniveau Den tekniske tilstandsrapport er dateret december 2014

9 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 9 Tilstandsrapporten indeholder en vurdering af driftsomkostninger og investeringer over en 20-årig periode Vurderingerne anvendes som grundlag for beregning af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med den eventuelle overtagelse af kraftvarmeværket og indgår således som grundlag for den eventuelle overtagelse af kraftvarmeværket Tilstandsrapporten er fremsendt separat til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk og er ikke vedlagt denne rapport Fase 2-beregningerne er udført i henhold til de generelle forudsætninger, der blev godkendt i forbindelse med byrådets behandling af principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber den 16 december 2013 og de specifikke forudsætninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk beskrevet i denne rapport og i den opdaterede tekniske tilstandsrapport I denne forudsætningsrapport er i kapitel 2 anført forudsætningerne omkring energipriser, produktionsforhold og afgiftsforhold Det nuværende og fremtidige varmebehov er beskrevet i kapitel 3 Kapitel 4 og 5 indeholder vurdering af de fremtidige drifts- og anlægsomkostninger baseret på den tekniske tilstandsrapport I kapitel 6 indeholder en beskrivelse af godtgørelser i forbindele med beregning af kraftvarmetillægget (kompensation forskel i alder ledningsnet og stordriftsbesparelse) Finansielle forudsætninger (kalkulationsrente og finansieringsudgifter til eksisterende og nye lån) er anført i kapitel 7 Beregninger af tilslutningselement (udgået) og kraftvarmetillæg er beskrevet i kapitel 8 og 9

10 10 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 2 Energipriser, produktionsfordeling og nye afgiftsregler 21 Varmepris fra det centrale område Varmeprisen ved levering af varme til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk beregnes som AFFs marginale købspris ab de relevante producenter i henhold til den pt gældende produktionsfordeling 211 Produktionsfordeling I sommerperioden er overskudsvarmen fra Aalborg Portland billigere end varmen produceret på biomasseanlægget, hvorfor biomassekedlen ikke producerer i sommerperioden I den resterende del af året har biomassekedlen første prioritet ved leverancer af varme i Ellidshøj-Ferslev AFF har ud fra normalårets varighedskurve beregnet, at varmeleverancen til Ellidshøj-Ferslev vil blive baseret på følgende leverandører: Fliskedel Ellidshøj-Ferslev 58 % Nordjyllandsværket 28 % Aalborg Portland VG2 12 % Spids-/reservelastcentraler 2 % Den viste fordeling regnes konstant over hele perioden Oversigt over de årlige produktionsfordelinger er vist i Bilag 2 Varmen fra det centrale område til levering i Ellidshøj-Ferslev vil være dyrere at producere end varmen til de nuværende forbrugere i det centrale kraftvarmeområde, da varmeleverancer fra Reno-Nord og Aalborg Portland ikke kan øges proportionalt med den øgede leverance til Ellidshøj-Ferslev

11 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Fælles omkostninger til transmissionssystemet Der indregnes følgende omkostninger for det centrale transmissionssystem: Drift og vedligehold Afskrivninger Kapacitetsbeslaglæggelse En nærmere beskrivelse af disse omkostninger findes i bilag 5 Beskrivelse af udgifter og indtægter ved beregning af kraftvarme-tillæg - marginalomkostningsprincippet 23 Varmeproduktionspris lokalt biomasseanlæg Nærværende beregninger tager udgangspunkt i at AFF indtræder i aftale med Industrivarme omkring pasning af biomasseanlægget Det er endvidere forudsat, at der tages udgangspunkt i en flispris på 64,01 kr/gj, ekskl moms Flisprisen på de 64,01 kr/gj, ekskl moms, reguleres fremadrettet svarende til prisudviklingen på flis an værk i Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser fra oktober 2012 I henhold til de generelle forudsætninger skal der normalt anvendes den vægtede brændselspris fra de seneste 5 kvartaler i de tilfælde, hvor der indgår brændsler, som AFF ikke selv anvender og har priser for Biomasseanlægget har en begrænset størrelse, hvorfor der i disse beregninger tages udgangspunkt i den aktuelle pris og ikke gennemsnitspriser fra Dansk Fjernvarme, da disse ikke vurderes at være relevante for så lille et anlæg som hos Ellidshøj- Ferslev Kraftvarmeværk 24 Afgiftsregler CO 2 -kompensationsbetaling og elproduktionstilskud Folketinget vedtog i juni 2008 Lov 168 "Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love" Lov nr 168 betød bla andet, at der skulle betales CO 2 -afgift af naturgas til elproduktion, og at elproduktionstilskuddet skulle omlægges til et fast beløb Som kompensation for CO 2 -afgift på naturgas til elproduktion ville der blive udbetalt et fast kompensationsbeløb til de enkelte kraftvarmeværker Kompensationsbeløbet var fastsat på basis af det højest registrerede energiforbrug i

12 12 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Lov nr 168 forudsatte godkendelse fra EU (statsstøttenotificering) forinden ikrafttrædelse Statsstøttenotificering blev opnået for både CO 2 -kompensation og omlægning af elproduktionstilskuddet Efterfølgende har Folketinget i forbindelse med ophævelse af den varslede Forsyningssikkerhedsafgift besluttet at CO 2 -kompensationsbeløbet ikke udbetales efter 31 december 2014 For de aktuelle beregningers vedkommende betyder dette, at alene det omlagte elproduktionstilskud indgår i beregningerne 25 Elindtægter fra det frie elmarked Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk er pt tilmeldt det frie elmarked og er således omfattet af reglerne på dette område Ved forsyning fra det centrale kraftvarmeområde er det forudsat, at det bestående gasmotoranlæg hos Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk holdes driftsklart med henblik på drift på regulerkraftmarkedet I fase 2-beregningerne indgår der således ikke en egentlig produktion på gasmotoranlægget, men alene en indtægt som følge af at anlægget står til rådighed for elmarkedet (opregulering) Indtægter på det frie elmarked omfatter følgende indtægtstyper: Faste indtægter Grundbeløb Variable indtægter Rådighedsbetaling, regulerkraft Salg af regulerkraft Spotbetaling Øvrige indtægter Elproduktionstilskud Der vil derudover være tale om følgende udgiftstyper: Faste udgifter Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig Stilstandsvarme Variable udgifter Balanceomkostning

13 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 13 Effektubalance Indfødningstarif Spotgebyr NordPool Produktionsgebyr til Energinetdk Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig I det efterfølgende vil det blive belyst, hvordan de enkelte indtægter og udgifter er sammensat Ligeledes vil det blive fastlagt, hvad størrelsen er på de enkelte indtægter, der kan forventes på Ellidshøj-Ferslev Kraftvarme på det frie elmarked som opreguleringsenhed Alle de nævnte beløb er eksklusive moms 251 Grundbeløb Grundbeløbet for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk udgør kr Beløbet er beregnet af Energinetdk på basis af værkets elproduktion i 2001, 2002 eller 2003, samt de tilhørende Nordpoolpriser for samme periode Grundbeløbet udbetales månedsvis af Energinetdk, og grundbeløbet reguleres i forhold til den konstaterede Nordpool pris Til brug for fase 2-beregningerne er det nødvendigt at fremskrive en årlig værdi af det udbetalte grundbeløb frem til og med år 2018, hvor grundbeløbet falder bort Det betyder, at det vil være nødvendigt at foretage en fremskrivning af den gennemsnitlige årlige spotpris på elmarkedet frem til og med år 2018 Som fremskrivningsmodel for den gennemsnitlige spotpris er valgt Energistyrelsens vægtede fremskrivning af spotprisen på det fælles skandinaviske elmarked NordPool fra oktober 2012-fremskrivningerne Som udgangspunkt for fremskrivningen er valgt den gennemsnitlige spotpris på NordPool for kalenderåret 2013 samt Energistyrelsens vægtede Nordpool pris for 2013 Det fremskrevne grundbeløb (afrundede beløb) for Ellidshøj-Ferslev i perioden 2015 til 2018 er vist i det følgende skema: Fremskrevet Nordpool ENS-vægtet NP-pris Årstal Beregnet faktor pris i øre/kwh i kr/mwh Årsbeløb Gennemsnitlig elpris i , , , , , , , , , I alt Elproduktionstilskud Der indregnes udbetaling af elproduktionstilskuddet på kr i alle årene Beløbet deflateres med den af Energistyrelsen oplyste inflationsrate

14 14 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 253 Rådighedsbetaling regulerkraft (opregulering) Rådighedsbeløbet afhænger af behovet for reserver på regulerkraftmarkedet for manuelle reserver samt udbuddet af reserver på dette marked Rådighedsbeløbet indgår i hele beregningsperioden For Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk vil det betyde, at der skal foretages en vurdering af Energinetdk's fremtidige behov for manuelle reserver på elmarkedet samt udbuddet af manuel regulerkraft Som datagrundlag for en vurdering af det fremtidige rådighedsbeløb tages der udgangspunkt i et af AFF drevet regulerkraftværk med en installeret el-effekt på 1,4 MW På basis af de seneste 5 kvartalers indtægt på dette område vurderes det, at den årlige indtægt herfra vil udgøre ca kr/år Beløbet regnes konstant i faste priser 254 Salg af regulerkraft Indtægt på salg af regulerkraft er variabel, idet det afhænger af behovet for regulerkraft samt aktiveringsprisen på markedet for regulerkraft Indtægt fra salg af regulerkraft indgår i hele beregningsperioden Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk deltager i øjeblikket bla som opreguleringsenhed på regulerkraftmarkedet Da der i projektet bliver etableret en transmissionsledning til det centrale varmeforsyningsnet, vil det i stedet være varmeprisen på denne varme fra det centrale net, der skal anvendes i beregning af den optimale aktiveringspris i stedet for varmeprisen på den biomassekedel, der anvendes som grundlastenhed, når der ikke leveres varme fra det centrale område Det vil medføre, at den optimale aktiveringspris for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværks vedkommende vil være højere end den aktiveringspris, som anlægget i øjeblikket er indmeldt med Som grundlag for en vurdering af det fremtidige salg af regulerkraft er benyttet et af AFF drevet regulerkraftværk, Langholt produktion, med sammenlignelig aktiveringspris, som den der skal indmeldes for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk efter en eventuel overtagelse På basis af de seneste 5 kvartalers indtægt på dette område vurderes det, at den årlige indtægt vil udgøre ca kr/år Beløbet regnes konstant i faste priser

15 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Spotbetaling Det vil ikke være realistisk at forvente, at el-prisen på spotmarkedet, i længere perioder, vil kunne være af en størrelse, der kan dække marginalproduktionsomkostningen på varme produceret på kraftvarmeenheden i forhold til varmeprisen fra det centrale net eller fra den nye biomassekedel Der ses derfor bort fra dette i vurderingen af den fremtidige indtægt fra spotmarkedet Indtægt fra spotmarkedet vil derfor alene forekomme ved prøvekørsler af anlægget Idet det forudsættes, at behovet for prøvekørsler af anlægget vil være af samme størrelsesorden som Langholt Produktion, vil der årligt være en indtægt fra elproduktion til spotmarkedet på kr/år Beløbet vil indgå i hele beregningsperioden og fastholdes i konstante priser 256 Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig For at kunne deltage som elproducent på det frie elmarked skal man indgå en aftale med en produktionsbalanceansvarlig, jf bestemmelser fastsat af Energinetdk For AFFs vedkommende er der indgået produktionsbalanceaftale med NEAS Energy Det faste gebyr til den produktionsansvarlige er fastsat til ca 2300 kr/måned, idet det regnes som samme størrelse som de regulerkraftenheder, der i øjeblikket drives af AFF Der anvendes et afrundet beløb på kr/år i hele beregningsperioden Beløbet holdes konstant i faste priser 257 Stilstandsvarme For at holde kraftvarmeanlægget driftsklart er det nødvendigt at fastholde kraftvarmeenheden på en minimumstemperatur Der regnes med en kontinuerlig stilstandsvarmeeffekt på 12 kw i kraft af fjernvarme Den årlige udgift til stilstandsvarme er fastsat til kr Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden

16 16 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 258 Balanceomkostning Der pålægges producenten en balanceomkostning til Energinetdk i de tilfælde, hvor kraftvarmeenheden ikke er i stand til at levere tilstrækkelig regulerkraft til at dække den aktuelle bestilte regulerkraft eller leverer for megen regulerkraft i forhold til den bestilte mængde Balanceomkostningen fastsættes normalt af AFF til 3 % af det samlede regulerkraftsalg Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden 259 Effektubalance Den produktionsbalanceansvarliges opgave i forhold til Enerignetdk er at indmelde regulerkraft i mængder af min 10 MW til regulerkraftmarkedet Denne opgave løser den produktionsbalanceansvarlige ved at pulje forskellige regulerkraftproducenter i passende puljer Effektubalanceomkostningen fastsættes normalt af AFF til 2 % af det samlede regulerkraftsalg Beløbet holdes konstant i faste priser og indgår i hele beregningsperioden 2510 Indfødningstarif Der betales normalt 3 kr pr produceret MWh i indfødningstarif til Energinetdk Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2511 Spotgebyr Nordpool Der betales normalt 0,244 kr pr produceret MWh i spotgebyr til NordPool Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2512 Produktionsgebyr til Energinetdk Der betales normalt 0,33 kr pr produceret MWh i produktionsgebyr til Energinetdk Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2513 Håndteringsgebyr til produktionsbalanceansvarlig Der betales normalt 1 kr pr produceret MWh i håndteringsgebyr til Energinetdk

17 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 17 Da der ikke forventes nogen elproduktion af betydning, ses der bort fra dette beløb 2514 Sammenfatning af elindtægter I nedenstående tabel er anført en oversigt over de ovenfor vurderede elindtægter Med transmissionsledning Grundbeløb Variabel Elproduktionstilskud Rådighed opregulering Regulerkraft salg Elsalg spotmarked Indtægter i alt Omkostninger frit elmarked Naturgasomkostning elproduktion 0 Balanceomkostning 3000 Effektubalance 2000 Indfødningstarif 0 Spotgebyr NordPool 0 Produktionsgebyr Energinetdk 0 Varaibel håndtering 0 Fast håndtering Stilstandsvarme Udgifter i alt Bidrag fra frit elmarked, ekskl grundbeløb Ud over de kr/år vil der i perioden blive indregnet en indtægt fra grundbeløb på ca 1,3-1,4 millioner kr/år, jf afsnit 251

18 18 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 26 AFF langtidsbudget Der er taget udgangspunkt i AFFs langtidsbudget fra september 2014 I dette langtidsbudget er indregnet tilbagerulning af Forsyningssikkerhedsafgiften AFFs takster fra langtidsbudgettet er vist i Bilag 1

19 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 19 3 Nuværende og fremtidigt varmebehov for Ellidshøj-Ferslev kraftvarmeværk Det nuværende varmesalg i et normalår udgør ca 9140 MWh, og ledningstabet er forudsat at udgøre ca 2305 MWh Det bemærkes, at det forudsatte varmesalg er højere end i de tidligere fase 1-beregninger, hvor der var forudsat et varmesalg på 7340 MWh Vurderingen af det lidt højere varmesalg er foretaget på basis af indhentede oplysninger om varmeproduktion i de seneste regnskabsår Erfaringerne fra andre overtagelser af lignende kraftvarmeværker har vist, at varmeforbruget stiger markant efter overtagelsen Denne stigning skyldes sandsynligvis ændring fra en relativt høj variabel varmepris til en relativt lav variabel varmepris efter AFFs takster Herved forsvinder incitamentet til eksempelvis anvendelse af brændeovne, ligesom ønsker om højere komfortniveau vurderes at spille en rolle Det nuværende varmebehov i Ellidshøj-Ferslev er på 0,48 GJ/m 2 og dermed tæt på varmebehovet i det centrale område på ca 0,5 GJ/m 2 Der indregnes derfor ikke nogen stigning i varmebehovet i Ellidshøj-Ferslev I henhold til den gældende boligprognose påregnes der opført 28 nye boliger i Ellidshøj-Ferslev i perioden Boligprognosen angiver følgende fordeling på de 2 områder: Ellidshøj: Området ved Stillekrogen 9 tæt/lav boliger fordelt på årene Område øst for kirken Udbygges efter 2025 Område ved Ellidshøj syd 3 parcelhuse fordelt på 2015, 2018 og 2021 Område ved Mjels Brovej Udbygges efter 2025

20 20 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba Ferslev: Ferslev Nord, område 1 (perspektivområde) Udbygges efter 2025 Ferslev Nord, område 2 8 tæt/lav fordelt på årene Ferslev øst, Traverbakken 1 5 tæt/lav fordelt på årene Herudover er der ifølge boligprognosen en restrummelighed efter 2025 på i alt 70 boliger, dels planlagte udbygningsområder (31 tæt/lav og 19 parcelhuse) og dels perspektivområder (20 parcelhuse) Ud af ovenstående 25 nye boliger påregnes tilsluttet 85 %, svarende til i alt 21 boliger (2 parcelhuse og 19 tæt/lav) Endvidere påregnes tilsluttet 44 eksisterende bygninger De 28 nye boliger påregnes tilsluttet i perioden De 44 eksisterende bygninger påregnes tilsluttet i perioden Beregningerne af kraftvarmetillægget er derfor baseret på et varmeforbrug, der stiger fra ca 9200 MWh i 2015 til i alt ca MWh i 2034 Ledningstabet er forudsat at udgøre konstant 2305 MWh Ved forsyning fra det centrale kraftvarmeområde forøges ledningstabet med ca 195 MWh Detaljeret oversigt over udvikling i forbrugerdata fremgår af Bilag 1 Det samlede beregningsareal for de nuværende 435 tilsluttede forbrugere udgør m 2 Det samlede beregningsareal i den fuldt udbyggede situation i 2034 forventes at udgøre m 2 Dette tal anvendes i forbindelse med beregning af kraftvarmetillægget

21 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 21 4 Fremtidige driftsomkostninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk 41 Driftsinvesteringer i forbindelse med overtagelse Der er medtaget følgende driftsinvesteringer i forbindelse med AFFs overtagelse af Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk: Renovering og opgradering af el-anlæg til AFFstandard Beløb i kr ekskl moms Opgradering af ledningsnet til AFF-standard Opgradering af SRO-anlæg til AFF-standard Etablering af adgangskontrol Maling og rep af skorsten Opgradering vedr arbejdsmiljø Opdatering af dokumentation Forberedelse inspektion af akkumuleringstank* 0 Udskiftning af motorstyring Udskiftning af målere (435 stk) Fibernet med LX-skab Udskiftning af hovedkontaktsæt, generator Projektforslag transmissionsledning I alt * Forberedelse inspektion af akkumuleringstank udføres ved første dykkerinspektion i 2020 Der indgår et beløb på kr til denne udgift i 2020 som en del af driftsmomkostningerne For nærmere uddybning af ovenstående poster henvises til Bilag 4 - Teknisk tilstandsrapport

22 22 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 42 Variable driftsomkostninger Der er regnet med en variabel omkostning på 0,031kr pr produceret kwh el, ekskl moms Dette beløb er baseret på serviceaftalen med BERGEN ENGINES og inkluderer ligeledes omkostninger til smøreolie og opsparinger/hensættelser til fremtidige serviceeftersyn af alle kategorier inkl motorudskiftning 43 Driftsomkostninger efter overtagelse På basis af de modtagne regnskabsoplysninger fra Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk samt AFFs erfaringer fra andre overtagne kraftvarmeværker er de faste årlige omkostninger til drift og administration, såfremt AFF overtager Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk, vurderet til: Beløb i kr, ekskl moms Ydelsesaftale AFF Administrationsomkostninger Forsikringer I alt Ydelsesaftale AFF dækker over lønninger til driftspersonale, håndværkere mv Administrationsomkostninger udgør 1000 kr pr forbruger, ekskl moms Ud over de faste driftsomkostninger ovenfor er der medtaget driftsudgifter i henhold til de generelle forudsætningervedrørende AFFs eventuelle overtagelse af lokale fjernvarmeselskaber De enkelte poster heri er vurderet af AFF og er medtaget som udgifter, der afholdes direkte over driften Disse driftsomkostninger er nærmere beskrevet i afsnit 733 i den tekniske tilstandsrapport og i bilag 2 til tilstandsrapporten 44 Driftsindtægter Det er oplyst, at der ikke er nogen ekstraordinære driftsindtægter, eksempelvis fra udleje af antenneplads til teleselskaber 45 Energibesparelser I henhold til de generelle forudsætninger skal der indregnes et beløb til energibesparelser i det lokale forsyningsområde ved fastsættelse af kraftvarmetillægget

23 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 23 Krav til energibesparelserne udgør for perioden ,5 % af den solgte varmemængde fra Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Omkostningerne til at opnå energibesparelser er vurderet til at udgøre ca 0,42 øre/kwh, ekskl moms (420 kr/mwh, ekskl moms) Samlet udgør omkostningerne til energibesparelser mellem ca kr, ekskl moms i 2015 og ca kr, ekskl moms i 2034 Tilsvarende omkostninger til opnåelse af energibesparelser indgår ligeledes i AFFs langtidsbudget Omkostningen til energibesparelsen er medtaget som en årlig driftsomkostning og indgår i beregningen af kraftvarmetillægget

24 24 Forudsætninger for fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 5 Investeringsplan 51 Anlægsinvesteringer efter overtagelsen Følgende overslag over anlægsinvesteringer indgår i fase 2-beregningerne for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk: Olietank til smøreolie udskiftes, jf olietankbekendtgørelsen i 2015 (26000 kr, ekskl moms) Der investeres i ny skorsten i 2029 ( kr, ekskl moms) Der investeres i nye pumper i 2015 og 2030 ( kr, ekskl moms pr gang) (Investeringen i 2015 er indeholdt i ombygning af varmecentral) Der renoveres mikrobobleanlæg i 2031 (15000 kr, ekskl moms) Der udskiftes lyddæmper og lydisolering i 2015 ( kr, ekskl moms) Den nye biomassekedel påregnes udskiftet i 2033 ( kr, ekskl moms) Der er i perioden indregnet anlægsinvesteringer på ca 2,9 mio kr, ekskl moms Hertil kommer investeringer i transmissionseledning, pumpestation og ombygning af varmecentral jf efterfølgende beskrivelse i afsnit Ledningsinvesteringer Der er planlagt nybyggeri af i alt 25 ejendomme i Ellidshøj-Ferslev Heraf forudsættes der tilsluttet 85 %, svarende til 21 ejendomme Disse forudsættes tilsluttet i løbet af Efter fradrag af byggemodningsbidrag udgør AFFs samlede investeringer til forsyning af disse ejendomme i alt kr, ekskl moms, (gade- og stikledninger) Hertil kommer en investering på i alt kr, ekskl moms, til etablering af omløb og slutskabe i de eksisterende forsyningsområder

25 Forudsætninger fase 2-beregninger for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba 25 Nye stikledninger i forbindelse med tilslutning af eksisterende bygninger langs eksisterende gadeledninger er prissat til kr/stk, ekskl moms Ovenstående ledningsinvesteringer og stikledninger er beregningsmæssigt medtaget som driftsudgifter i de enkelte anlægsår 53 Transmissionsledning Ved overgang til forsyning med varme fra det centrale kraftvarmeområde skal der investeres i en ny transmissionsledning, ombygning af kraftvarmecentralen og en ny pumpestation Disse arbejder er nærmere beskrevet i Bilag 4 til den tekniske tilstandsrapport Nedenfor er anført hovedtallene for disse investeringer: Transmissionsledning: Aktivitet 2011-priser, ekskl moms Entreprenørydelser Materialer Projektering og tilsyn Deklarationserstatninger Investeringer i alt prisniveau udgør kr Ny pumpestation på Bonderupvej: Aktivitet 2011-priser, ekskl moms Fundament mv Bygning SRO- og elinstallationer inkl tavler Ledningsarbejder inkl afvanding Rørinstallationer samt pumper Smedearbejder Grund (køb og geoteknik) Projektering og tilsyn Uforudsete omkostninger (10 %) Investeringer i alt prisniveau udgør kr

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere