Indsatsområder får på forskellig vis betydning for den kommunale opgavevaretagelse. Især skal følgende områder fremhæves:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområder får på forskellig vis betydning for den kommunale opgavevaretagelse. Især skal følgende områder fremhæves:"

Transkript

1 Kommunale indsatsområder i sundhedsaftalen Sundhedsaftalen for den midtjyske region bygger på en fælles ambition om at skabe mere integrerede sundhedsydelser. Aftalen indeholder en række tværsektorielle indsatsområder, der blandt andet indebærer, at hospitaler, kommuner og almen praksis skal udvikle og implementere nye tiltag på udvalgte områder. Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i den midtjyske region - KOSU Rådhuspladsen Aarhus C områder får på forskellig vis betydning for den kommunale opgavevaretagelse. Især skal følgende områder fremhæves: Enkel og let adgang til kommunale tilbud Et tema som går på tværs af flere af de beskrevne indsatser i sundhedsaftalen er tilgængelighed i forhold til de kommunale tilbud. Fx peges der i aftalen på, at det er et udviklingsområde at etablere én indgang til kommunale sundhedstilbud og én indgang til de kommunale akuttilbud. Øget fokus på børn og unge Sundhedsaftalen indeholder indsatser, der betyder en styrket indsats i forhold til børn og unge. Den overordnede tilgang er, at børn og unge så vidt muligt skal kunne opretholde et hverdagsliv hjemme og i familiens lokalmiljø. Fokus er således på at fremme inklusion og tidlig indsats. Det betyder blandt andet, at kommunen får en mere aktiv koordinerende rolle i forhold til børn og unge med psykiske lidelser og kan fx efter behov indkalde til netværksmøder for at sikre en sammenhængende forløb for barnet/familien. 6. august 2014 Sagsbehandler Sine Møller Sørensen Tlf Samarbejdet om børn med somatisk sygdom indgår også som et særligt udviklingsområde i aftalen. Endelig peges der i aftalen på behovet for at udvikle særlige forebyggelsestilbud til unge. Udvikling af det tværsektorielle samarbejde og nye tilbud i forhold til børn og unge vil typisk indebære, at forskellige dele af den kommunale organisation involveres og stiller således også krav til den interne koordinering på tværs af afdelinger og forvaltningsområder. Akutområdet Aftalen lægger op til en fortsat udbygning af de kommunale akutfunktioner, hvilket vil sige indsatser, der kan leveres inden for få timer af døgnet alle ugens dage. Kommunerne skal endvidere understøtte hurtig udskrivelse fra hospital med smidige arbejdsgange og tilgængelighed, så borgeren kan komme hjem også aften og weekend. I modsætning til tidligere sundhedsaftaler indeholder aftalen ikke varslingsfrister i forbindelse med udskrivning fra hospital. Øget integration mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet Et udviklingsområde i aftaleperioden er at sikre øget integration af arbejdsmarkedsområdet i sundhedssamarbejdet. Aftalen indeholder således 1

2 indsatser, der skal bidrage til, at borgere med somatisk eller psykisk sygdom i højere grad bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Differentieret indsats Sundhedsaftalen betyder, at der i højere grad skal arbejdes systematisk med differentierede indsatser. Et indsatsområde i aftalen er derfor implementering af et fælles redskab til differentiering af det tværsektorielle samarbejde om den enkelte borger. Oversigt over indsatser Nedestående oversigt viser de indsatser, som kommunerne vil skulle udvikle og/eller implementere, hvis udkast til sundhedsaftale godkendes. Udvikling og implementering af indsatserne vil typisk skulle ske i et samarbejde med hospitaler og almen praksis, og flere af de nævnte opgaver er således ikke kun en opgave for kommunerne. Sundhedsaftalen omfatter desuden indsatser, hvor implementeringsopgaven primært ligger på hospitalerne og/eller i almen praksis. Det kan fx være indsatser, der understøtter forebyggelsesarbejdet i kommunerne. Disse fremgår ikke af oversigten. Kvalitetsudvikling Medvirke til at fokus på kvalitetsarbejde på tværs styrkes. (Tværsektorielt udviklingsområde) Anvende Triple Aim-tilgangen i monitoreringen af samarbejdet på tværs. Arbejde for bedre mulighed for kobling af data mellem region, kommune og almen praksis. Skalering og opgaveoverdragelse Medvirke til og arbejde for, at succesfulde udviklingsprojekter opskaleres og nye metoder, arbejdsgange og organisering udbredes. Der arbejdes med afsæt i en udviklingsfase og en opskaleringsfase. Økonomi Bidrage til løbende opfølgning på de prioriterede indsatser og dokumentation for hvorledes de prioriterede midler til sammenhængende patientforløb i økonomiaftalerne med regeringen anvendes. Samarbejder med regionen om økonomisk forecast og rapportering, således at der kan ske en bedre planlægning af kapacitet og økonomi på tværs af sektorerne. Formidler oplysninger og indgår i dialog med hospitalerne og praksisadministrationen om væsentlige ændringer i struktur, 2

3 kapacitet, serviceniveau og kvalitetsstandarder i forebyggende ydelser, hjemmesygepleje, sundhedspleje samt korttidstilbud (rehabiliterings-, trænings-, pleje- og aflastningstilbud). Patientsikkerhed Patientsikkerhed og opfølgning på rapportering af utilsigtede hændelser i sektorovergangen Fokus på forebyggelse af bivirkninger og interaktioner hos mennesker med brug af mere end 5 lægemidler samtidig (Polyfarmaci) Iværksætte og deltage i analyser og opfølgning på utilsigtede hændelser i sektorovergange. Igangsætte forebyggende handlinger. Medicinafstemning og medicingennemgang blandt borgere, der bruger flere medikamenter ved kontakt med kommunal hjemmesygepleje. Oprydning i og anvendelse af FMK. Initiativer vedr. implementering af dosisdispensering af medicin. Arbejde for, at det registreres i FMK, hvis borgeren anvender dosisdispenseret medicin, samt hvornår recepten på dosisdispenseringen skal fornys. Tværsektoriel sammenhængende indsats ift. medicingennemgang, compliance omkring medicin og fælles metoder og hjælpemidler ift. medicinpædagogik. Der igangsættes lokale tværsektorielle projekter (2 3 steder) med henblik på at sikre en øget compliance om medicinindtagelse. Modeller afprøves på blandt andet kommunale bosteder. Kompetence, videndeling og relationsdannelse Kompetenceudvikling, videndeling og relationsdannelse Samarbejder med hospitaler og almen praksis om oplæring og kompetenceudvikling i forbindelse med opgaveoverdragelse. Samarbejder med hospitaler og almen praksis om at styrke kompetencer inden for fx borgerinddragelse, ICF/FS II, samarbejde med pårørende m.v. 3

4 Differentieret indsats Differentieret indsats Anvende fælles redskab for niveaudeling af det tværsektorielle samarbejde om en borger. Det vil være et løbende fokusområde at tilpasse og udvikle indsatser, der passer til de forskellige niveauer. Forebyggelse Flere henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud Sikre enkel og let indgang for henvisninger til kommunen vedr. forebyggelsestilbud. Epikrise til praktiserende læge ved opstart og afslutning af forebyggelsestilbud Udbrede viden om brugen af sundhed.dk til frontpersonalet. I aftaleperioden udarbejdes en model for fælles auditering, som efterfølgende skal tages i anvendelse i klyngerne. Fokus på forebyggelse af somatisk sygdom blandt mennesker med psykisk sygdom Det er et udviklingsområde at etablere én indgang til kommunale sundhedstilbud og tilbud om afklarende sundhedssamtaler i aftaleperioden. Forebyggelse af langtidssygemeldinger hos borgere med psykisk sygdom gennem samarbejde mellem kommune og almen praksis Systematisk indsats for at mindske tobaksforbruget I aftaleperioden gøres der erfaringer med forskellige modeller for hotline til Jobcentret i kommunen ved risiko for langtidssygemelding. Fortsat implementering af forløbsprogram for depression. Styrke frontpersonalet i at have opmærksomhed på rygevaner. Samarbejde med hospitaler og almen praksis om udvikling af en systematisk indsats, der øger rekruttering af rygere til rygestopindsatserne. 4

5 Sammenhængende og forebyggende indsats mod sundhedsskadeligt forbrug og misbrug af alkohol Sikrer enkle og lette henvisningsveje. Fælles (tværsektoriel) kompetenceudviklingsindsats igangsættes. Der arbejdes med fælles oplæring af koordinatorer/ ressourcepersoner. Fælles regional/kommunal strategi for indsatser i forhold til overvægt Styrket forebyggelsesindsats overfor unge overfor børn med overvægt Strategien implementeres. Der arbejdes med systematisk monitorering af indsatserne. Der udarbejdes en fælles (tværsektoriel) model for bedre og mere ensartet monitorering af indsatser overfor børn og unge med overvægt, eventuelt i form af et videncenter. Styrket forebyggelsesindsats overfor unge (16-24 årige) Sikre enkel og let adgang for henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud. I aftaleperioden gøres forsøg med, at der også kan henvises på baggrund af andre bekymringsfaktorer fx sociale udfordringer. Kommunerne har i løbet af aftaleperioden tilbud i forhold til KRAM og misbrug til de 16-24årige som minimum et tilbud om en sundhedssamtale efter henvisning fra egen læge eller hospitalet. Deltage i pilotprojekter med henblik på at udvikle særlige tilbud til unge som fx ungemodtagelser, der er én indgang til rådgivningsfunktioner, som bygger på, at den unge frivilligt kan henvende sig i et tilbud, der er let tilgængeligt og kun henvender sig til unge. Forebyggende og sammenhængende indsats overfor mennesker med en eller flere kroniske og langvarige sygdomme Fortsat implementering af forløbsprogrammerne for lænderyg og depression. Enkel og let adgang for henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud. Deltage i udarbejdelse af ny fælles 5

6 strategi for udvikling af indsatser for mennesker med kronisk sygdom. Evt. etablere supplerende forløb til de eksisterende patientuddannelsesforløb, som har fokus på ændring af livsstil for sårbare grupper med multisygdom eller længerevarende psykisk sygdom. Forebyggelsesindsats i forbindelse med operation Fælles (tværsektorielt) udviklingsområde. Pleje og behandling Tidlig opsporing af begyndende sygdom Bidrage til, at der udarbejdes klare retningslinjer for hvor ofte, hvordan og hvem, der skal orienteres om ændringer i borgerens tilstand og funktionsniveau. Implementere TOBS. Afkorte indlæggelser, forebygge akutte indlæggelser og genindlæggelser somatisk sygdom Udbygning af kommunale akutfunktioner, hvilket vil sige indsatser, der leveres inden for få timer, og som kan iværksættes på alle tider af døgnet og alle dage i løbet af ugen (herunder også på søn- og helligdage). Udvikle én indgang til kommunale akuttilbud 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Synlighed og opmærksomhed på alternativer til indlæggelse. Opfølgende hjemmebesøg Gennemføre opfølgende hjemmebesøg sammen med praktiserende læger. I aftaleperioden arbejdes på at afprøve screening allerede ved indlæggelse. Endvidere afprøves andre former for opfølgende hjemmebesøg - som ikke nødvendigvis sker i forlængelse af en udskrivelse. Telemedicinsk sårvurdering Udbredes til alle kommuner. 6

7 Behandling af børn og unge i eget hjem Indgå i udarbejdelsen af en beskrivelse af hvilke målgrupper og behandlingstyper, der egner sig til behandling i hjemmet. Den velkoordinerede indlæggelse Anvende fælles differentieringsmodel ved indlæggelse, så hospital, kommuner og almen praksis har det tættest velkoordinerede samarbejde om patienter med størst behov. Indlæggelse sker i dialog med patient og pårørende. Den velkoordinerede udskrivelse Kommunerne sender indlæggelsesrapport til hospitalet ved indlæggelse. Udskrivelse tager afsæt i den fælles niveauopdelingsmodel således, at hospital, kommuner og almen praksis har det tætteste velkoordinerede samarbejde om patienter med størst behov. Anvende værktøj vedr. den gode udskrivelse. Udskrivelse sker i dialog med patient og pårørende Bruge sygehus-hjemmepleje-standarder (MedCom). Understøtter hurtig udskrivelse med smidige sagsgange og tilgængelighed, således, at borgeren kan komme hjem også aften og weekend. Øget tryghed i ansøgningsprocesser om dækning af udgifter i forbindelse med børn og unge med en kronisk sygdom Kommuner og hospitaler samarbejder om at udvikle og afprøve nye enklere arbejdsgange/ ansøgningsprocedurer. Fx brug af standardansøgninger. Den somatiske behandling til borgere med psykisk sygdom styrkes Deltage i udarbejdelsen af udskrivningsaftale/koordinationsplanen Udvikling af kvaliteten af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Deltage i og efter behov tage initiativ til udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. 7

8 Udvikling af 2 3 prøvehandlinger, som kan afprøves med henblik på at udvikle den tværsektorielle indsats til borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug. Afprøvning af prøvehandlinger i 2 3 kommuner eller 2 lokalområder. Hjælpemidler og behandlingsredskaber Det Vejledende Afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber Anvende afklaringskataloget og deltage i løbende revidering af kataloget. Træning og rehabilitering Sammenhængende rehabiliteringsforløb Samarbejder med regionen om at sikre sammenhængende forløb internt i og på tværs af sektorerne. Udarbejder interne retningslinjer for koordinering af indsatsen omkring den enkelte borger. Koordineringen af forløb påbegyndes, når den enkelte borger opstarter sit forløb. Deltage i udvikling og afprøvning af nye metoder, der understøtter integrerede rehabiliteringsforløb. Det gode genoptræningsforløb Er medansvarlige for at sikre sammenhængende forløb på tværs af sektorerne. Dette skal påbegyndes, når den enkelte borger opstarter sit forløb. Kommunerne og regionen skal i aftaleperioden analysere, om der er behov for at tilpasse åbningstiden til genoptræning og rehabilitering, og om det er omkostningseffektivt. Træning og rehabilitering af børn og unge For at sikre den nødvendige specialisering, koordination og sammenhæng i de forskellige tilbud til barnet, arbejder hospitaler og kommuner i aftaleperioden på at udvikle og afprøve forskellige tværfaglige og tværsektorielle initiativer og organiseringer på området. 8

9 Tilknytning til arbejdsmarkedet I aftaleperioden udvikles modeller for, hvor der i højere grad kan sikre koordinering og sammenhæng mellem behandling, træning og rehabiliteringsindsatsen og arbejdsmarkedsforløb både internt i sektorerne og på tværs af sektorer. Integration af arbejdsmarkedsområdet i sundhedssamarbejdet Udviklingsområde i aftaleperioden: Arbejdsmarkedsområdet skal være en del af det tværsektorielle samarbejde på alle niveauer. Medvirke til udvikling af IT-løsninger, der understøtter en fælles koordineret og sikker kommunikation herom. Sundheds-IT og digitale arbejdsgange Opfølgning på brug af standarder, herunder epikriser Anvende standarder og medvirke til monitorering på udbredelse og anvendelse af MedCom-standarder. Udvikling og test af digitale løsninger mellem Regionspsykiatrien kommunerne og almen praksis Afprøve MedCom-baseret kommunikation mellem Regionspsykiatrien og de kommunale forvaltninger, som i dag har mulighed for at anvende MedComstandarder Udvide brugen af korrespondancemodulet fx ved ambulante forløb. Medvirke til etablering af task force til udvikling og afprøvning af nye løsninger. Én indgang for digital kommunikation Har ansvaret for at fordele indkomne meddelelser, så afsender ikke skal forholde sig til den interne organiseringer i kommunen. Identifikation af behov, muligheder og barrierer for udveksling og deling af data på tværs af sektorer og med borgeren Arbejde med at sætte en fælles national begrebsforståelse på tværs af sektorer på dagsordenen Samarbejde med hospitaler og almen praksis om etablering af tværsektoriel arbejdsgruppe og borgerpanel Medvirke til etablering af regionale og national arbejdsgrupper samt task force til udvikling og afprøvning af nye løsninger 9

10 Udskrivelseskonferencer, møder osv. via video udbredes på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis Praktiserende læger har adgang til opdaterede informationer om kommunale sundhedstilbud via Sundhed.dk Opfølgning og understøttelse af den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Videoudstyr gøres tilgængeligt i kommuner. Opdatere løbende informationer om kommunale tilbud på sundhed.dk Medvirke til at udvikle en model for organisatorisk understøttelse af det tværsektorielle samarbejde om gennemførelsen af relevante projekter. Deltage i udarbejdelse af en fælles (tværsektoriel) implementeringsplan/- oversigt for perioden, som følges og monitoreres løbende. Der indgås forpligtigende rammeaftaler på de områder, hvor det er nødvendigt ift. at understøtte udbredelse og implementering fx hjemmeplejesygehusstandarder og FMK. Børn og unge med psykisk sygdom Styrket samarbejde mellem almen praksis, kommune og regionspsykiatri om henvisning til børne- og ungepsykiatrien Netværksmøder og professionelle arbejdsmøder Deltage i udvikling og afprøvning af forskellige modeller til at styrke samarbejdet mellem de tre sektorer. Drøfte udvikling af samarbejdet mellem almen praksis og kommunen om børn og unge med psykiske problematikker i det kommunalt lægelige udvalg. Kan ved behov indkalde til et netværksmøde eller et professionelt arbejdsmøde. Koordinatorfunktion Varetager den koordinerende funktion i de forløb, hvor barnet/den unge modtager kommunale tilbud. Den koordinerende funktion er familiens, børne- og ungdomspsykiatrien samt almen praksis indgang til kommunen. 10

11 Tidlig indsats Udvikling af 2 3 prøvehandlinger for en tværsektoriel indsats til børn og unge med psykisk sygdom og misbrug. Ved bekymring for et barn/en ungs trivsel og udvikling kontaktes familieafdelingen (eller tilsvarende afdeling). Medvirke til udvikling og afprøvning af prøvehandlinger henblik på opskalering. Gravide og nyfødte Tidlig opsporing Rammer for systematisk og velkoordineret tværfaglig og tværsektoriel intervention i graviditeten Bidrage til udvikling og afprøvning af systematisk screening: Elektronisk spørgeskema til gravide tidligt i graviditeten, som med den gravides samtykke kan deles med jordemor, sundhedsplejerske og praktiserende læge. I 2015 skal der i klyngerne aftales nærmere om muligheden for at afprøve forskellige modeller for fremskudt socialfaglig rådgivning. Hver kommune og fødestedet nedsætter et tværfagligt og tværsektorielt team bestående af sundhedsplejerske, socialrådgiver (børnerådgiver), jordemoder, obstetriker (andre relevante kan inddrages ad hoc) Kommunen er vært og tovholder for afvikling af teammøder. Øvrige målgrupper Den ældre medicinske patient Forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom Samarbejde om borgere med tandproblemer Fortsat medvirke til udmøntning af Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Medvirke til at forløbsprogrammerne revideres. Arbejde for at integrere tandplejeområdet med resten af sundhedsområdet. Have særlig fokus på tandsundhed blandt udsatte borgere. Styrket forebyggelsesindsats. Børn af forældre med psykisk sygdom Udviklingsområde i aftaleperioden. 11

12 Kommende delaftaler Som en del af sundhedsaftalen skal der i aftaleperioden endvidere udarbejdes en række delaftaler. Det drejer sig om følgende: Aftale om et tværsektorielt samarbejde på det generelle infektionshygiejniske område Aftaler i forhold til det kommunale akutområde, herunder aftaler om: Fælles beskrivelse af kapacitet i kommunale akutfunktioner Hvordan, der henvises til kommunale akutfunktioner Præcisering af rammerne for samarbejdet mellem kommunale akutfunktioner og regionale behandlingstilbud Herunder rammer for samarbejdet mellem behandlingsansvarlige læger og kommunale medarbejdere, når de udfører lægelige ordinationer Udvikle én indgang til kommunale akuttilbud 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen Der skal i praksisplanen udarbejdes en underliggende aftale med almen praksis omkring lægebetjeningen, herunder sygebesøg til akutpladser. Der skal i fællesskab opstilles og måles på effektmål for de kommunale akutfunktioner Ledsageordning for patienter med kommunikationsvanskeligheder Samarbejdsaftale om fastholdelse af gravide i arbejde 12

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015)

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015) Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen -2018 (27. marts ) (rev. 8. juni ) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig

Læs mere

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen 2018 Horsens Kommune Godkendt Arbejdsplan Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Den nye sundhedsaftale

Den nye sundhedsaftale Den nye sundhedsaftale 2015 2018 www.sundhedsaftalen.rm.dk Hvad er sundhedsaftalen? En politisk aftale ml region og kommuner (myndigheder) Udarbejdes for hver valgperiode Sundhedsloven 205 Fastsætter rammer

Læs mere

Sammenfatning. Kortlægning af Skanderborg Kommunes implementering af Sundhedsaftalen

Sammenfatning. Kortlægning af Skanderborg Kommunes implementering af Sundhedsaftalen Sammenfatning Kortlægning af Skanderborg Kommunes implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 Indholdsfortegnelse 1. Kortlægning af Skanderborg Kommunes implementering af Sundhedsaftalen...3 2. Fremgangsmåde...3

Læs mere

Tabeloversigt over Skanderborg Kommunes implementering af Sundhedsaftalen

Tabeloversigt over Skanderborg Kommunes implementering af Sundhedsaftalen Tabeloversigt over Skanderborg Kommunes implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 I forbindelse med kortlægningen er denne tabeloversigt over implementeringen i Skanderborg Kommune blevet udarbejdet.

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016 IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for 2015-2018 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Midtjylland Kommunalbestyrelserne i Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Norddjurs Kommune,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan.

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Til Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Sundhedsaftalen Kortlægning af implementering i Skanderborg Kommune

Sundhedsaftalen Kortlægning af implementering i Skanderborg Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Kortlægning af implementering i Skanderborg Kommune Kultur- og Sundhedsudvalget den 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Disposition Sundhedsaftalen 2015-2018 Om

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 16. februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 2. Tværgående temaer...6

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner 9. oktober 2017 Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner Baggrund Alle borgere har ret til udredning og behandling

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til Sundhedsaftalen Returadresse Sundhed og Omsorg Administrationen Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland Regionshuset Skottenborg 26 8800 Viborg Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner. 1. februar 2015

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner. 1. februar 2015 2 018 Sundhedsaftalen 5 1 20 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.7 Sundhedsberedskabsplan

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014 Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel 10. April 2014 Begrebet Sundheds-IT Hvad mon det gavner med de sundhedsaftaler? SUNDHEDSAFTALER Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet.

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Søren Liner Christensen, direktør, Herning Kommune Møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts 2019 Opgaven Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Nærværende bilag indeholder input til de politiske målsætninger, som temagrupperne ser relevante for deres pågældende delområde.

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Primærsektorkonferencen, d. 1. november 2017 Udfordringer og næste skridt i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende Katrine Ring, kontorchef, Ældreområdet

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Sundhedsaftale og Praksisplan

Sundhedsaftale og Praksisplan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Katrine Dennak (RSYD) Christina Ryborg (FKS) Anders Fournaise (RSYD) Journal nr.: 13/15214 E-mail: Anders.Fournaise@rsyd.dk Dato: 15. december 2015

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSPROTOKOL

Ældrerådet BESLUTNINGSPROTOKOL Ældrerådet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Plejecenter Farsøhthus I.P. Farsøhts Allé 4 8961 Allingåbro Dato: Torsdag den 18. september 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand)

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI 05-08-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI Baggrundsnotat til Sundhedsstyregruppens temadrøftelse om børne-unge psykiatrien den 17. august 2015 Udfordringer og

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indsats Leverancer DAS samordningsudvalgene. Notat om sårbarhed. Afsluttes i DAS 2. kvartal 2018

Indsats Leverancer DAS samordningsudvalgene. Notat om sårbarhed. Afsluttes i DAS 2. kvartal 2018 Igangværende indsatser - Sundhedsaftalen 2015-2018 - der afsluttes indenfor. Status - 1. Marts 2018 P:\CSU\Tværsektoriel Udvikling\Sundhedsaftalen 3. generation\henriette\opdaterede Lister\Hvad rammer

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

Kommissorium for Tværsektoriel patientsikkerhedsgruppe (11.1) Tidl. behandlet Samarbejde om patientsikkerhed (11.2)

Kommissorium for Tværsektoriel patientsikkerhedsgruppe (11.1) Tidl. behandlet Samarbejde om patientsikkerhed (11.2) Oversigt over dokumenter i Værktøjskassen Kolonne 2 angiver dokumentets navn samt om dok. er nyt eller gammelt (fra tidl. aftale). Kolonnerne 3, 4, og 5 angiver hvorvidt materialet har været i høring,

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren.

organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for - 2018 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet Alle

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Høringssvar til Sundhedsaftale

Høringssvar til Sundhedsaftale sundhedsaftalen@stab.rm.dk Høringssvar til Sundhedsaftale 2015-2018 Indledning Sundhedsaftalen har været sendt til høring i Børn & Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

i temagruppen om behandling, pleje, genoptræning ning og rehabilitering 5. februar 2014

i temagruppen om behandling, pleje, genoptræning ning og rehabilitering 5. februar 2014 1. møde m i temagruppen om behandling, pleje, genoptræning ning og rehabilitering 5. februar 2014 Anders Kjærulff, kommunal formand Jens Bejer Damgaard, regional formand Dagens program 8.30: Velkomst,

Læs mere