HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus"

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Pkt Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager Pkt Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2011 og overslagsårene Driftsbudgettet... 4 Anlægsbudgettet... 5 Pkt Forslag til Grønt Budget Pkt Økonomirapportering pr. 31. maj 2010 Pkt Styringsdialog i forbindelse med den almene boligsektor Pkt Eventuelt 2

3 Pkt. 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager Orientering v/borgmesteren: Politisk beslutning: Pkt. 2 Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2011 og overslagsårene Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget 1. at serviceudgifterne på driftsbudgettet søges holdt inden for den beregnede serviceramme. 2. at der afsættes en anlægsramme på netto 100 mio. kr. i Forslag til investeringsoversigt fremgår af bilag C1. 3. at hvert enkelt af fagudvalgenes forslag til reduktioner og aktivitetsudvidelser behandles, jfr. bilag D, oversigt over fagudvalgenes reduktions og aktivitetsudvidelsesforslag. 4. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget jfr. bilag F, fagudvalgenes forslag til takstblad. 5. at tekniske korrektioner indarbejdes i budgetforslaget, jfr. bilag G. 6. at konsekvenser som følge af Lov og cirkulæreprogrammet, jfr. bilag H indarbejdes i budgetforslaget. 7. at ændrede forudsætninger på overførselsområdet, herunder medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige, indarbejdes i budgetforslaget, jfr. bilag I. 8. at bilag A og B drøftes og tages til efterretning. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: I henhold til lov om kommunernes styrelse, styrelseslovens 37, udarbejder Økonomiudvalget forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Til brug for Økonomiudvalgets behandling af totalbudgettet for ligger følgende bilagsmateriale til dagsordenen: A. Notat: Budgetforslag , oplæg vedr. finansieringsmuligheder. 3

4 B. Budgetforslag 2011 og overslag for Budgetrapport drift/refusion, hovedkonto Tallene er med udgangspunkt i juli pris og lønniveau. C.1 Investeringsoversigt Oversigt over forslag til investeringsoversigt. C.2 Projektskemaer til investeringsoversigt med bemærkninger. C.3. Fagudvalgenes forslag til investeringer. D. Oversigt over fagudvalgenes reduktions og aktivitetsudvidelsesforslag. E. Protokoller fra fagudvalgenes budgetbehandling. F. Fagudvalgenes forslag til takstblade budget G. Tekniske korrektioner. H. Konsekvenser, Regeringens lov og cirkulæreprogram I. Overførsels og dagpengeområdet. Økonomiske konsekvenser: Driftsbudgettet Forslag til driftsbudget i 1000 kr Budgetrammer efter ØU 14/ Bilag D Aktivitetsudvidelses og reduktionsforslag Bilag G Tekniske korrektioner Bilag H Lov og cirkulæreprogram Bilag I Ændring af overførsler Forslag til ændringer i alt P/L fremskrivning i overslagsårene P/L fremskrivning af ændringer Budget inkl. ændringer Heraf skattefinansieret Heraf brugerfinansieret Beregning af serviceudgifterne jfr. budgetrammer fastsat af Økonomiudvalget den 14// i 1000 kr Budgetrammer heraf brugerfinansieret heraf overførselsområdet heraf forsikrede ledige forventede serviceudgifter

5 Den tilladte serviceramme til drift KL og regeringens udgangspunkt for den indgåede økonomiaftale er den enkelte kommunes serviceudgifter i det vedtagne budget for I beregningen af servicerammen for 2011 indgår merudgifter i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, tekniske korrektioner, diverse rammeløft og PL fremskrivning. Den beregnede serviceramme for Hvidovre Kommune for 2011 udgør 2.419,1 mio. kr. Jfr. ovenstående er servicerammen excl. budgetændringer beregnet til 2.411,5 mio. kr., eller et servicerammeoverskud på 7,6 mio. kr. Når tekniske korrektioner, lov og cirkulæreprogrammet samt aktivitets og reduktionsforslagene indregnes vil serviceudgifterne udgøre 2.428,2 mio. kr., og servicerammen vil udvise et underskud på 9,1 mio. rk. Anlægsbudgettet Godkendt investeringsoversigt i forbindelse med budget 2010 fremskrevet til 2011priser er følgende: Netto i 1000 kr Konto Økonomiudvalget besluttede på møde den 19. april 2010, at der skulle udarbejdes budgetforslag på 100 mio. kr. Dette er indregnet i finansieringsoversigten. Direktionens forslag til investeringer udgør iflg. bilag C: Netto i 1000 kr Konto

6 Finansieringsopgørelse til budget 2011 = overskud/beholdning i mio. kr. Skatter, generelle tilskud m.v Drift incl. tekniske korrektioner, lov og cirkulære program, reduktions og aktivitets 3.018,3 udvidelsesforslag og overførsler Renter 4,2 Anlæg 100,0 Resultat af det skattefinansierede område (underskud) 32,5 Forsyningsvirksomheder (renovationsområdet) Drift 4,0 Driftaktivitetsudvidelse 1,7 Resultat af forsyningsvirksomheder 2,3 Resultat (underskud) 34,8 Låneoptagelse 37,0 Afdrag på lån 50,0 Finansforskydninger 27,8 Netto 40,8 Budgetbalance (forbrug af kassebeholdningen) 75,6 Finansieringsoversigten tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien og ud fra en uændret beskatning af personskat (25,6 procent) og grundskyld (32,0 promille). Der er indregnet driftsudgifter og indtægter incl. PL skøn af 1. juli 2010 og budgetændringer for 21,9 mio. kr.. Der er udarbejdet nye beregninger for renter og afdrag med udgangspunkt i det nuværende renteniveau og kursen på CHF. Under finansforskydninger figurerer bl.a. indefrysning af pensionisters ejendomsskatter samt grundkapitalindskud vedr. Dybenskærhave. Under låneoptagelse figurerer nettoindefrysning af ejendomsskatter, lån til energibesparende foranstaltninger m.v. Der er således et finansielt underskud på 75,6 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: 6

7 Bilag: Bilag A Notat om finansieringsmuligheder (ØU_100823_pkt. 02_01) Bilag B Budgetrapport Drift (ØU_100823_pkt. 02_02) Bilag C 1 Oversigt over forslag til investeringsoversigt (ØU_100823_pkt. 02_03) Bilag C 2 Projektskemaer til investeringsoversigt (ØU_100823_pkt. 02_04) Bilag C 3 Fagudvalgenes forslag til investeringsoversigt (ØU_100823_pkt. 02_05) Bilag D Reduktions og aktivitetsudvidelsesforslag (ØU_100823_pkt. 02_06) Bilag E Protokollater fra fagudvalgenes budgetbehandling (ØU_100823_pkt. 02_07) Bilag F Forslag til takstblade (ØU_100823_pkt. 02_08) Bilag G Tekniske korrektioner (ØU_100823_pkt. 02_09) Bilag H Konsekvenser lov og cirkulæreprogram (ØU_100823_pkt. 02_10) Bilag I Overførsels og dagpengeområdet (ØU_100823_pkt. 02_11) Høringssvar fra Risbjergskolen (ØU_100823_pkt. 02_12) Høringssvar nr. 22/2010 fra Hvidovre Ældreråd (ØU pkt. 02_13) Høringssvar nr. 19/2010 fra Hvidovre Ældreråd (ØU pkt. 02_14) Høringssvar nr. 20/2010 fra Hvidovre Ældreråd (ØU pkt. 02_15) Pkt. 3 Forslag til Grønt Budget Sagsnr.:14719 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen: 1. at godkende Forslag til Grønt Budget at godkende, at de økonomiske energibudgetter omfordeles svarende til Grønt Budget at der i de økonomiske elbudgetter for 2011 kompenseres for omlægning af betaling af elafgifter og distribution af el ved et tillæg på 19% 4. at der i de økonomiske budgetter for 2011 kompenseres for omlægning af betaling af elforbrug til DONG Energy ved et tillæg på 6% til de institutioner, som får el leveret fra DONG Energy Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Ejendoms og Arealudvalget besluttede i forbindelse med behandling af Grønt Budget 2010 mv. på udvalgets møde den 10. august 2009, punkt 1: Udvalget ønsker, at der i forbindelse med budgetbehandlingen for 2011 arbejdes videre med det grønne budget med henblik på at skabe et godt og retvisende billede af den forventede udvikling. På Kommunalbestyrelsens møde 22. juni 2010, punkt 3, godkendte præmisserne for et ny Grønt Budget samt for omfordelingen af det økonomiske budget for el og varme med en bemærkning om, at det præciseres, at der i forbindelse med ekstraordinære aktiviteter, der 7

8 påvirker energiforbruget, herunder også bygningsrenoveringer og ombygninger, gives et engangstillæg eller fradrag i energibudgettet svarende til den vurderede effekt af aktiviteten. Forslag til Grønt Budget , som det nu foreligger, bygger på de godkendte præmisser, idet beregningen af el og varmebudgetterne for de enkelte institutioner tager udgangspunkt i bygningens energimæssige ydeevne og bygningen anvendelse, dvs. de ting, som brugerne af bygningerne ikke kan gøre noget ved, så det bliver et spørgsmål om fornuftig og bevidst energiadfærd at overholde budgetterne. Fordelingsmodellen er ny og ikke afprøvet i andre kommuner. Den har til hensigt at påvirke institutionerne til en god energiadfærd, så Hvidovre Kommune kan leve op til Klimaaftalen med Dansk Naturfredningsforening om at reducere CO 2 udledningen med 2% om året frem til Høring Forslag til Grønt Budget var i løbet af juni 2010 til høring i forvaltningerne, hvor der kom gode tilbagemeldinger og især oplysninger om åbningstider gav anledning til justering af budgettet, ligesom vuggestuer er givet et tillæg på varme pga. højere indetemperatur, så børnene kan lege på gulvet uden at fryse og et tillæg på el til drift af køkkener. Køkkentillægget vil for børnehaver og vuggestuer senere skulle tilpasses deres til eller fravalg af madordning. Forud for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af Grønt Budget er det i høring i institutionerne, så de motiveres til at arbejde yderligere med deres energiadfærd, og så sidste unøjagtigheder kan blive rettet. Den videre proces På baggrund af Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af Grønt Budget samt de indkomne høringssvar fra institutionerne vil Grønt Budget blive rettet til. Dette vil så være grundlag for en omfordeling af de økonomiske budgetter for el og varme for de institutioner, som har deres energibudgetter direkte på kommunens driftsbudget. De fleste selvejende institutioner og de institutioner, der betaler deres el eller varme som en del af huslejen. Det vil nemlig være ret kompleks og en større juridisk øvelse at begynde at omfordele disse budgetter. Det kan der evt. ses på længere sigt, bl.a. ved fornyelse af driftsoverenskomster for de selvejende institutioner. Omfordelingen af de økonomiske energibudgetter vil indgå i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for Der vil blive lavet en beregning over de energimæssige konsekvenser af projekter og andre tiltag i budgettet for 2011, og de affødte tillæg eller fradrag vil indgå både i Grønt Budget og det økonomiske budget som tekniske korrektioner. Omlægning af betaling af distribution af el og elafgifter DONG Energy har meddelt, at de i 2011 omlægger betalinger til dem fra at være bagudrettet til at være forurettet. Det betyder i praksis, at der skal afregnes for 5. kvartaler i DONG Energy står for distribution af el og opkræver elafgifter for staten. Selve elektriciteten køber Hvidovre Kommune på den nordiske elbørs, Nord Pool, og afregner elprisen til elleverancefirmaet NOE. Dog er der flere lejemål, specielt i almenboligselskaber, som får elektriciteten fra DONG Energy, da det er udlejer, som står for elleveranceaftalen for hele bebyggelsen. Distribution af el og elafgifterne svarer til ca. 75% af udgifterne til el, mens de sidste 25% er elleverancen. Institutionerne får med et ekstra kvartal derfor en ekstraudgift til el på ca. 19% af deres samlede budget til el i De, som får el fra DONG Energy vil få en merudgift på yderligere 6%, altså i alt 25% af deres budget til el i

9 Forslag til Grønt budget , dateret , Høring af Grønt Budget (Høringsbrev), samt Mail af om Grønt Budget , høring, blev sendt ud fredag d. 13. august 2010 Høringssvar fra institutionerne udsendes d. 20. august 2010 Økonomiske konsekvenser: De budgetterede udgifter til energi er i 2010 omkring 45 mio. kr., hvoraf knap halvdelen er til elektricitet. Et tillæg på 19% til elbudgettet i 2011 vil medføre en udgift på godt 4 mio. kr. Det er et mindre antal institutioner, der får leveret energi fra DONG Energy og dermed skal have et tillæg på 6%. Der arbejdes på at få et overblik over, hvor mange det drejer sig om, og dermed hvor store udgifterne til tillægget bliver. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: En fordeling af energibudgetter efter objektive behov forventes at understøtte arbejdet med at fremme fornuftig energiadfærd i kommunens bygninger og dermed bidrage til at begrænse kommunes klimabelastning. Andre konsekvenser: Bilag: Forslag til Grønt Budget , dateret Høring af Grønt Budget (høringsbrev) Mail af om Grønt Budget , høring Høringssvar fra institutionerne (eftersendes efter høringsfristens udløb) Pkt. 4 Økonomirapportering pr. 31. maj 2010 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. maj 2010 tages til efterretning. 2. at det henstilles til de budgetansvarlige, at udvise budgetmæssig tilbageholdenhed og kun foretage nødvendige planlagte dispositioner. Større dispositioner, som finansieres af institutionens rullemidler skal forinden iværksættelse drøftes i samråd med forvaltningens ledelse. 3. at give tillægsbevilling til at tilbageføre et beløb på 4,407 mio. kr. svarende til korrektionen af servicerammen i Beløbet fordeles forholdsmæssigt pr. forvaltning jf. opgørelsen i afsnit 8. Forvaltningerne bemyndiges til at fordele sin andel inden for eget område. 9

10 Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Nærværende sagsfremstilling er en sammenfatning af resultatet af forvaltningernes økonomirapportering pr. 31. maj. Fagudvalgene har behandlet de respektive forvaltningers rapportering på møderne den 9. og 10. august, hvortil der i øvrigt henvises. Der indledes i det følgende med en kort vurdering af samfundsøkonomien generelt siden økonomirapporteringen pr. 31.marts. Derefter følger en opgørelse over det forventede merforbrug i 2010 sammenholdt med vurderingen pr. 31.3, og en opgørelse over forbruget pr. 31. maj. Dernæst følger specifikationer af de forventede merudgifter inden for og uden for servicerammen, efterfulgt af en oversigt over renter og finansiering. Der gives en kort status på anlægsforbruget og det forventede forbrug og afslutningsvis vises en opgørelse over den vurderede likviditet i Samfundsøkonomien generelt En ny vismandsrapport i juni fastslår, at mange lande står med et behov for en periode med meget betydelige konsolideringer af de offentlige finanser. De nødvendige stramninger af den økonomiske politik vil trække tempoet af opsvinget ned, og forventningen er derfor, at normaliseringen af konjunktursituationen vil tage adskillige år for mange europæiske lande, herunder Danmark. Konkret vurderes det, at produktion og beskæftigelse i Danmark først når tilbage på et normalt niveau efter Den største udfordring er, at udviklingen i den offentlige saldo frem imod 2020 vurderes at blive dårligere end forventet. De strengere krav til den offentlige udgiftsvækst hænger dels sammen med en forventning om, at normaliseringen af konjunkturerne bliver relativt langsom, dels at den underliggende produktivitetsvækst antages at være lavere. En lavere produktivitetsvækst betyder, at det reale offentlige forbrug må vokse langsommere for at fastholde en målsætning om en given udvikling i det offentlige forbrugs andel af BNP. Der forventes i 2010 en lidt højere vækst end hidtil forventet. Det højere vækstskøn skyldes blandt andet, at eksporten ser ud til at udvikle sig mere positivt end tidligere ventet. Væksten i 2010 skyldes derudover en lempelig finanspolitik. Den lempelige finanspolitik består især af højere offentlige investeringer og lavere skatter som følge af skattereformen. Skattelettelserne bidrager til højere disponible Indkomster og dermed et højere privatforbrug. Udsigterne for 2011 I 2011 trækkes væksten ned af en forventet stramning af finanspolitikken. I overensstemmelse med regeringens konvergensprogram antages væksten i det reale offentlige forbrug at være nul i perioden Samtidig reduceres de offentlige investeringer fra det relativt høje niveau i Endelig indebærer indfasningen af genopretningsplanens finansieringselementer et negativt bidrag til væksten. Samlet vurderes finanspolitikken at trække 0,6 pct. point ned i den samlede BNPvækst i Som følge af den økonomiske afmatning i en række eurolande er kursen på Schweizerfranc steget gennem foråret og sommeren. 10

11 Uroen omkring Schweizerfrancen og kommunens lån heri blev behandlet i en særskilt sag på Økonomiudvalgets møde den 16. august. Kommunalbestyrelsen behandler ligeledes sagen på sit møde den 31. august Ledigheden De seneste ledighedstal fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at ledigheden i Hvidovre fortsat ligger under gennemsnittet for landet og region Hovedstaden Januar Februar Marts April Maj Juni Hele landet 4,8 4,8 4,7 4,3 3,9 3,8 Region Hovedstaden 4,6 4,5 4,5 4,3 4,2 4,2 Hvidovre 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,5 Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken. Note: Statistikken belyser den ledighed der er registreret i akasserne og de offentlige jobcentre. Opgørelsen omfatter ledigheden for dagpengemodtagere samt kontant og starthjælpsmodtagere i matchkategori 13, der vurderes at opfylde den internationale definition af ledighed. I statistikken indgår ikke aktiverede kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere samt ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 23. Medregnes disse er ledigheden i Hvidovre og på landsplan stort set ens. Forskellen skyldes dels vores høje aktiveringsgrad, som får ledighedsprocenten i skemaet til at falde. Bruttoledigheden, hvor alle ledige regnes med, ligger nærmere 8,8 % i Hvidovre og 8,5 % på landsplan. 2. Forventet merforbrug i 2010 i Hvidovre Kommune Forvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2010 og de kendte disponeringer, skønnet udvikling mv., samt foretaget en vurdering af det forventede forbrug i Resultatet heraf er drøftet med Økonomisk Sekretariat og udviser et samlet forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. i Servicerammen belastes med 15,5 mio. kr. Det forventede merforbrug er netto og dækker over både mer og mindreudgifter. Det skønnede merforbrug er finansielt således mindre end ved den seneste økonomirapportering pr. 31. marts. Det forventede merforbrug inden for servicerammen er dog lidt højere, bl.a. som følge af, at der på baggrund af de første 5 måneders afregning forventes merudgifter til medfinansiering af sundhedsudgifterne. En udgiftsudvikling, som kommunen ikke kan påvirke. Forvaltningerne har iværksat tiltag med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug og vil på baggrund af de udarbejdede handlingsplaner, som blev forelagt, og taget til efterretning af Økonomiudvalget den 14. juni, fortsætte arbejdet med at nedbringe det forventede merforbrug. En del af de forventede merudgifter har været kendt tidligere, bl.a. merudgifter på daginstitutionsområdet som følge af et stigende børnetal og behov for pasning og mindre indtægter fra dækningsafgift i forbindelse med afgørelser om nedsættelse af ejendomsvurderinger på Hvidovre Hospital og en række erhvervsejendomme. Nedenstående tabel nedenfor viser det forventede merforbrug pr. 31/3 og 31/5 fordelt på de enkelte udvalg. 11

12 Tabel 1: Forventet merforbrug 2010 fordelt på udvalg Mio. kr. netto Udvalg Afvigelse netto Heraf serviceudgifter nyt skøn Heraf serviceudgifter 31/5 31/3 31/3 31/5 SSU 7,809 6,962 10,883 10,037 SSU (AMF) 0,500 0,250 0,250 0 KFU 0,275 0, SKU 0, ,391 ØU 14,834 4,563 6,597 4,350 ARU 6, ,400 0 TMU 0,600 0,600 1,269 1,269 EAU Ældrepulje* 2,800 2,800 I alt 31,0 mio. kr. 12,6 mio. kr. 9,861 15,527 *Beløbet indgår i midtvejsreguleringen som tilskud, jf. tabel 5, men er samtidig medtaget under SSU som en del af finansieringen af det forventede merforbrug, jf. Social og Sundhedsforvaltningens genopretningsplan, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj 2010, punkt 19. Det samlede finansielle merforbrug forventes herefter at udgøre 9,9 mio. kr., hvilket er væsentlig mindre end vurderet ved rapporteringen pr. 31. marts. Der forventes et merforbrug inden for servicerammen på 15,5 mio. kr. inden der indregnes effekten af servicerammeløftet, jf. afsnit 4. Forklaringen på, at det forventede finansielle merforbrug er reduceret i forhold til rapporteringen pr er primært, at der under ØU er indregnet midtvejsreguleringen som det foreligger oplyst i juli, at der forventes færre udgifter til forsikrede ledige og sygedagpenge under ARU samt merindtægter vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager for 2009 under SSU. Forklaringen på de forventede merudgifter inden for servicerammen er hovedsagelig merudgifter til medfinansiering på 13 mio. kr. under SSU. Det forventede merforbrug inden for servicerammen er nærmere specificeret i tabel Forbrug pr. 31. maj 2010 Tabel 2 nedenfor viser det samlede forbrug på driften pr. 31. maj 2010 fordelt på hovedkonti. Tabel 2: Forbrug på drift pr. 31/ fordelt på hovedkonti, kr. netto Oprindeligt budget 2010 Drift 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Tillægsbev./ omplacering 2010 Korr. budget 2010 Forbrug pr. 31/ Forbrugspct. af korr. budget ,1 01 Renovationsområdet Trafik og infrastruktur ,1 03 Undervisning og kultur ,1 04 Sundhedsområdet ,4 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt , , ,5 12

13 Det fremgår, at den samlede forbrugsprocent pr. 31. maj på driften udgør 37,5 % mod en norm på 41,7 % efter 5. måneder. Når der alligevel forventes et samlet merforbrug, skyldes det bl.a. forskydninger i regningsmodtagelsen og disponerede udgifter for resten af På Sundhedsområdet er forbrugsprocenten særlig lav, nemlig 12,4 %. Dette beror netop på regningsforskydning vedrørende medfinansieringen. 4. Servicerammen 2010 Ifølge økonomiaftalen indgået mellem regeringen og KL har Hvidovre Kommune en disponibel serviceramme på mio. kr. Ved budgetvedtagelsen blev servicebudgettet opgjort til mio. kr. efter de givne retningslinier i KL s budgetvejledning. Efterfølgende er der ændret i funktionerne der indgår i såvel serviceramme som servicebudget, således at disse kan opgøres til mio. kr. Derudover er der sket en korrektion af servicerammen, således at rammen kan opgøres som følgende (1.000 kr.): Serviceudgifter i Korrektion af medfinansiering PL rul for Ældrepulje Korrigeret serviceramme for Der er altså tale om et samlet rammeløft i 2010 på 5,2 mio. kr. De forventede merudgifter på 15,5 mio. kr. inden for servicerammen fordeler sig på følgende områder under udvalgene: 13

14 Tabel 3. Forventede merudgifter inden for servicerammen (drift). Social og Sundhedsudvalget Pr. 31/3 Mio. kr. afrundet Nyt skøn pr. 31/5 Mio. kr. afrundet Medfinansiering af sundhedsudgifter 0,0 13,0 Dagtilbud til børn og unge 3,9 4,4 Tilbud til børn og unge 6,9 5,1 Tilbud til ældre og handicappede 9,1 18,7 Tilbud til voksne med nedsat funktionsevne 5,2 6,2 I alt Social og Sundhedsudvalget (afrundet) 6,9 10,0 Skoleudvalget Folkeskoler skolernes fællessted 1,0 0,6 Fællesudgifter, skolevæsenet 0,5 0,6 Bidrag statslige og private skoler 0,1 0,9 Bidrag efterskoler og ungdomsskoler 0,3 0,3 Ungdommens Uddannelsescenter 0,1 0,1 Befordring af elever i grundskolen 1,9 1,9 Specialundervisning i regionale tilbud 1,0 1,0 Kommunale specialskoler 0,9 0,9 I alt Skoleudvalget (afrundet) 0,0 0,4 Kultur og fritidsudvalget Andre fritidsfaciliteter 0,3 0,2 Teatre 0,0 0,1 Andre kulturelle opgaver 0,0 0,1 I alt Kultur og fritidsudvalget (afrundet) 0,3 0,0 Økonomiudvalget Administration 0,3 0,0 Tomgangsleje i almene boliger 1,3 1,3 Pensionsbidrag 3,0 3,0 Administrationsbygning (Hvidovrevej 243) 0,0 0,1 I alt Økonomiudvalget (afrundet) 4,6 4,4 Arbejdsmarkedsudvalget Rådgiv. og tilbud til voksne med særligt behov 0,3 0,0 I alt Arbejdsmarkedsudvalget 0,3 0,0 Teknik og miljøudvalget Vintertjeneste 0,6 0,6 Vejafvandingsbidrag 0,6 0,6 Busdrift 0,6 2,5 I alt Teknik og miljøudvalget (afrundet) 0,6 1,3 Ældrepulje under SSU 2,8 2,8 I alt alle udvalg (afrundet) 15,4 15,5 5. Udgifter uden for servicerammen Der forventes mindre udgifter på i alt 5,7 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende: 14

15 Tabel 4. Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift). Social og Sundhedsudvalget Pr. 31/3 Mio. kr. afrundet Nyt skøn pr. 31/5 Mio. kr. afrundet Førtidspensioner og personlige tillæg 3,9 3,9 Kontante ydelser 3,1 3,1 Enkeltydelser (AMF) 0,3 0,3 I alt Social og Sundhedsudvalget (afrundet) 1,1 1,1 Skoleudvalget Erhvervsgrunduddannelser 0,4 0,4 I alt Skoleudvalget (afrundet) 0,4 0,4 Økonomiudvalget Boligydelse 0,4 0,3 Boligsikring 1,7 1,9 I alt Økonomiudvalget (afrundet) 2,1 2,2 Arbejdsmarkedsudvalget Sygedagpenge 6,6 0,0 Forsikrede ledige 0 9,4 I alt Arbejdsmarkedsudvalget (afrundet) 6,6 9,4 I alt alle udvalg (afrundet) 10,2 5,7 For så vidt angår overførselsområdet er disse udgifter omfattet af budgetgarantien (dog ikke forsikrede ledige), som alt afhængig af udviklingen i udgifterne på landsplan, vil give kommunen en vis kompensation. Tabel 5. Renter og finansiering Konto 7 og 8 Økonomiudvalget Pr. 31/3 Mio. kr. afrundet Nyt skøn pr. 31/5 Mio. kr. afrundet Mindreindtægt, dækningsafgift Hvidovre Hospital 4,6 4,6 Mindreindtægt, dækningsafgift 3,9 4,9 erhvervsejendomme Renteindtægter, for sent betalt ejendomsskat 0,4 0,4 Rentegodtgørelse vedr. ejendomsskat 0,1 0,2 Renter/afdrag, forventet merindtægt 0,0 1,0 Midtvejsregulering, skatteloft 0,0 0,2 Midtvejsregulering, beskæftigelsestilskud 0,0 9,4 Midtvejsregulering, tilskud og udligning*) 0,0 18,1 I alt Økonomiudvalget (afrundet) 8,2 0,6 *) Midtvejsreguleringen er hovedsagelig begrundet i stigende udgifter til overførselsindkomster og medfinansiering af sundhedsudgifter. 6. Anlæg 2010 Det samlede anlægsbudget i 2010 udgør 158 mio. kr. Heri er medregnet rul fra Forbruget pr. 31. maj 2010 udgjorde 31,5 mio. kr., svarende til ca. 20 %. Anlægsbudgettet er gennemgået med henblik på en vurdering af projekternes udførelse i Det forventes, at der vil blive rullet ca. 20 mio. kr. til udførsel i Med de givne tilbagemeldinger og vurdering af alle anlægsprojekter, vil der blive udført anlægsprojekter vedrørende kvalitetsfondens områder for 76 mio. kr. Herefter vil bloktilskudsrammen være opfyldt, da anlægsarbejder inden for kvalitetsfonden forventes at overstige 72 mio. kr. 15

16 I februar blev der godkendt anlægsprojekter for 23,9 mio. finansieret af en lånedispensation. Disse anlægsprojekter forventes udført i regnskabsåret Renoveringen af Rådhusets 5. sal vil dog strække sig ind i Hertil skal der søges om overførsel til 2011 ultimo året. Betingelserne for opfyldelse af lånedispensation er opfyldt. 7. Vurdering af likviditeten i 2010 Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2010 kan der opstilles følgende vurdering af likviditeten i 2010: Tabel 6: Vurdering af likviditeten 2010 Mio. kr. Primo likviditet Forskydning mellem årene 26,0 Budgetteret kasseforbrug i ,0 Godkendte bevillinger, netto Tillægsbevillinger drift: Overtagelse af HBChallen 0, Lukning af klubafsnittet på fritidshjemmet Alleen 0, Udbud af danskundervisning 0, Beskæftigelsesmæssige udfordringer personalenormering 1,4 Tillægsbevillinger anlæg: Køkkener i daginst. Flytning af rådighedsbeløb fra , Tandreguleringsprojekt bygherrerådgivning 0, Kapacitetsudfordringer 06 års området 1, Yderligere anlægsprojekter finansieret af lånepuljer 23, Plejecenter Dybenkærshave 5,2 Låneoptagelse yderligere anlægsprojekter 23,9 Lånepulje 2009 (udover det budgetterede i 2010) 5,0 Rul fra drift. Godkendt KB i maj 39,6 Rul fra anlæg. Godkendt KB i maj. 20,2 Igangværende sager Økonomirapportering pr. 31. maj ,9 Tilskud, Krogstenshave 6,5 Neutralisering af rul vedr. drift og anlæg til 2011 Drift 30,0 Anlæg 20,0 Forventet ultimo likviditet ,1 I forhold til økonomirapporteringen pr. 31.3, vurderes likviditeten ultimo 2010 nu at være højere. Dette skyldes et forventet forbedret regnskabsresultat, jf. tabel 1 samt et tilskud vedr. byggeriet på Krogstenshave på 6,5 mio. kr. Likviditeten er beregnet med udgangspunkt i den faktiske kassebeholdning primo Der er fratrukket 26 mio. kr. som er hhv. finansforskydninger mellem årene med ca. 20 mio. kr. samt for meget modtaget moms i 2009, hvor der er tilbagebetalt i 2010 med 6 mio. kr. Hertil er tillagt det budgetterede kassetræk, som blev godkendt i forbindelse med 16

17 budgetvedtagelsen for Der er korrigeret for godkendte tillægsbevillinger samt rul fra 2009 til Det forventede merforbrug på 9,9 mio. kr. er indregnet og det er forudsat, at rullet fra 2010 til 2011 vil udgøre hhv. 30 og 20 mio. kr. på drift og anlæg. Det skønnes at rullet på driften ikke vil udgøre samme beløbsstørrelse som i 2009, idet det blev henstillet til alle budgetansvarlige, at udvise tilbageholdenhed grundet kommunens økonomiske udfordringer hvad angår serviceudgifterne. Rullebeløbene har administrationens bevågenhed, fordi et stort forbrug af rullemidlerne vil medføre pres på serviceudgifterne, og dermed forværre mulighederne for at overholde serviceudgifterne i 2010 budgettet. Derfor anbefales det, at Kommunalbestyrelsen meddeler alle budgetansvarlige, at der udvises budgetmæssig tilbageholdenhed og kun nødvendige planlagte dispositioner foretages. Dispositioner udover dette anbefales kun gennemført i samråd med forvaltningens ledelse. 8. PLregulering servicerammen I budget 2010 er der forudsat en sammenvejet PL stigning på 3,1 %. Ifølge det nyeste skøn forventes stigningen kun at blive 3,0 %. Kommunens serviceramme er i 2010 korrigeret ud fra en landsandel med 4,407 mio. kr., jf. afsnit 4. KL anbefaler at kommunerne inddrager dette PL rul. Derfor foreslås det, at der tilbageføres et tilsvarende beløb i budget Beløbet foreslås fordelt forholdsmæssigt mellem forvaltningerne, som samtidig foreslås bemyndiget til at fordele den respektive andel på forvaltningens områder: Centralforvaltningen Personaleservice Social og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsforvaltningen Skole og Kulturforvaltningen Teknisk Forvaltning I alt kr kr kr kr kr kr kr. 9. Konklusion Det forventede merforbrug inden for servicerammen udgør 15,5 mio. kr. Det finansielle merforbrug forventes at udgøre knap 9,9 mio. kr., idet der er indregnet forventede mindreudgifter uden for servicerammen (udgifter til forsikrede ledige) samt midtvejsreguleringen. Dette forventede merforbrug inden for servicerammen skal ses i lyset af, at der blev rullet et større beløb fra 2009, som i fald dette anvendes fuldt ud, vil forværre merforbruget inden for servicerammen yderligere. Servicerammen er korrigeret for merudgifter til medfinansiering af sundhedsområdet samt ændret pl. Det indstilles at servicerammekorrektionen på 4,4 mio. kr. vedr. ændret pl. tilbageføres i budgettet. Såfremt dette godkendes kan det samlede merforbrug inden for servicerammen opgøres som følgende: Samlede forventet merforbrug i forvaltningerne 12,727 mio. kr. Ældrepulje 2,800 mio. kr. Tilbageførsel af rammekorrektion vedr. pl. 4,407 mio. kr. Servicerammeløft 5,200 mio. kr. 17

18 Forventet merforbrug korrigeret serviceramme 5,920 mio. kr. Likviditeten ultimo 2010 forventes at udgøre 147,1 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til vurderingen pr. 31. marts. Den højere forventede likviditet skyldes et forventet forbedret regnskabsresultat samt midtvejsreguleringen. Pkt. 5 Styringsdialog i forbindelse med den almene boligsektor Indstilling: Centralforvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen 1. at godkende udformningen af organisationsplanen for gennemførelse af styringsdialogen og et årligt afsluttende fællesmøde med deltagelse af Økonomiudvalgets medlemmer suppleret med deltagelse af en repræsentant fra hver af de politiske partier i Kommunalbestyrelsen, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget. 2. at Centralforvaltningen arrangerer et indledende fællesmøde, hvor Kommunalbestyrelsen mødes med boligselskabernes bestyrelse og boligselskabernes administrationsselskaber. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Pr. 1. januar 2010 trådte en omfattende ændring af det kommunale tilsyn med den almene boligsektor i kraft, således at det fremtidige kommunale tilsyn med det almene byggeri i højere grad baseres på mål og aftalestyring. Det kommunale tilsyn med støttet byggeri har hidtil haft til formål at sikre beboerne en rimelig husleje og at sikre de offentlige midler, som er bundet i byggerierne. Dette er sket gennem årlig gennemgang af boligselskabernes regnskaber og ved enkeltstående ansøgninger om eventuelle ændringer (f. eks. vedtægtsændringer, renovering, omlægning af lån), der er blevet forelagt de respektive politiske udvalg. Med indførelse af en styringsdialog ændres det kommunale tilsyn også til at omfatte vurderinger af, hvorvidt boligselskaberne lever op til de lovfæstede styringsmålsætninger (se bilag 1). Disse vurderinger vil kunne udgøre et grundlag for en kommende boligpolitik. Formålet med de ændrede styringsregler er, at det kommunale tilsyn ændres fra at være bagudskuende til fremadrettet styringsdialog. Styringsdialogen og det kommunale tilsyn Med de i lovgivningen fastsatte målsætninger (se bilag 1), er der udstukket nogle overordnede pejlemærker, som kommunen og boligselskaberne er forpligtet til at følge op på gennem en 18

19 styringsdialog. Hvor hovedvægten er lagt på, at der etableres et fremadskuende samarbejde med boligselskaberne om at håndtere væsentlige udfordringer og problemer. Formålet med denne dialog er at sikre, at målsætningerne efterleves. Endvidere skal det afklares, om der er et fremtidigt behov for at koordinere indsatser, og parterne er forpligtet til at kortlægge behovet for fremover at indgå aftaler. Styringsdialogen skal også bruges til drøftelse af udviklingen i de enkelte boligområder. En kommende kommunal boligpolitik, som der fremlægges forslag til procedure for senere på efteråret, vil give kommunalbestyrelsen mulighed for at implementere sine overordnede politiske beslutninger i forhold til den almene boligsektor. Det er Kommunen, der som tilsynsmyndighed har pligt til at etablere denne styringsdialog, mens boligselskaberne som oplæg til styringsdialogen årligt skal udarbejde en dokumentationspakke til kommunen (se bilag 2). Styringsdialogen i Hvidovre Kommune Idet styringsdialogen er en del af en større ændring af regelsættet vedrørende den almene boligsektor, må man formode, at de første 1 2 år vil være en afprøvning af regelsættet, hvor såvel boligselskaberne som kommunen skal gøre erfaringer herunder få afstemt det gensidige forventningsniveau. De forskellige boligselskaber har forskellige behov for dialog og samarbejde, og dermed hvert sit incitament til at indgå i dialogen. Overordnet bør dialogen fra kommunens side skabe et afsæt for udformning af forskellige relevante politikker såsom f.eks. sundheds og boligpolitikker, og dermed en fælles holdning til de politiske målsætninger for den almene sektor. Vedlagt dette oplæg er et forslag til udformning af en organisationsplan for en opstart vedr. afholdelsen af styringsdialogen (se bilag 3) Det er i lovgivningen overladt til den enkelte kommune at tage stilling til, på hvilken måde mødet skal afholdes, og med hvilke repræsentanter fra kommunens side. Konkret påbyder lovgivningen, at der skal afholdes minimum ét individuelt årligt møde pr. boligorganisation det vil i Hvidovre Kommune betyde møder med ti boligorganisationer. Forvaltningen anbefaler, at man arbejder efter modellen med afholdelse af et møde mellem forvaltningerne og boligorganisationernes administration (og eventuelt formand). Forvaltningen skal organiseres som en administrativ følgegruppe. Følgegruppen refererer til Økonomiudvalget (se bilag 3). Som afslutning på den årlige runde af styringsdialogmøder afholdes et afsluttende møde med deltagelse af Økonomiudvalgets medlemmer, suppleret med deltagelse af en repræsentant fra hver af de politiske partier i Kommunalbestyrelsen, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, og samtlige boligorganisationer og deres administrationsselskab. Her skal den lovpligtige endelige redegørelse (se bilag 3) drøftes. Følgegruppen skal løbende foretage en evaluering af forløbet af styringsdialogen, og skal senest i 1. kvartal 2012 forelægge en fornyet anbefaling af organisationsplanen m.v. for Kommunalbestyrelsen. 19

20 Fællesmøde For at komme godt fra start med processen til opbygning af styringsdialogen indstilles, at Centralforvaltningen bemyndiges til at arrangere et fællesmøde for Kommunalbestyrelsens medlemmer og boligorganisationsbestyrelserne i Hvidovre Kommune samt deres forretningsførere. På mødet forventes det at rammerne for styringsdialogen præsenteres og drøftes. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Formål & Målsætningerne til den almene boligsektor (Bilag 1) (ØU pkt. 05_01) Boligselskabets dokumentationspakke (Bilag 2) (ØU pkt. 05_02) Den kommunale organisering af styringsdialogen (Bilag 3) (ØU pkt. 05_02) Pkt. 6 Eventuelt Politisk beslutning: Den 18. august 2010 Sign. Milton Graff Pedersen Borgmester Sign. Lau SvendsenTune Kommunaldirektør 20

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 5 Økonomirapportering pr. 31. maj 636186 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. maj tages

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Bilag ØU 100823 pkt. 02_07 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR 2011 2014 MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag E. PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Indholdsfortegnelse: ØKONOMIUDVALGET,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 27. august 2007, Kl. 09.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 27. august 2007, Kl. 09.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 27. august 2007, Kl. 09.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Der forelå afbud fra Peter Broholm INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Økonomiudvalgets

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Udviklingen i serviceudgifter, som ikke er udgifter i forbindelse med kommunalreformen

Udviklingen i serviceudgifter, som ikke er udgifter i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 1 Økonomirapportering pr. 31. maj 2007 577146 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at forvaltningerne i størst muligt omfang reducerer merforbruget 2. at Økonomirapporteringen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere