Regnskab for året 1996

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for året 1996"

Transkript

1 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder sanke af arbejdets gydne frugt. Jeg esker de brede setter i soysets sommerpragt, i vinterens stjernenætter bag snetæppets juedragt. Mig fryde din ros, din ære, mig knuger din sorg, dit savn; hver gans, hver pet vi jeg bære, som fader på Danmarks navn. Jyand meem tvende have Jyand meem tvende have som en runestav er agt, runerne er kæmpegrave inde midt i skovens pragt og på heden avors-stor, her, hvor ørknens uftsyn bor. Jyand, du er hovedandet, højand med skov-ensomhed! Vidt i vest med kittag sandet øfter sig i bjerges sted. 0stersø og Nordhavs vand favnes over Skagens sand. Ti du er mig fader og moder, - så synges fra strand ti strand angt mer end søster og broder, ti du er mit fædreand. Forstummed hver røst i skoven, og fairned hver gyden frugt, fadt nat over mark og voven, jeg fandt det dog ige smukt. m ae de drømme bristed, du har fra din ungdom drømt, om trængse og nød du fristed, jeg esker dig dobbet ømt. Men end er der sang i skoven, højt bøger det røde fag; end er der en Gud for oven, der råder for Danmarks sag! Johannes Hems Heden, ja, man tror det næppe, men kom sev, bese den idt: Lyngen er et pragtfud tæppe, bomster mydre mievidt. Skynd dig, kom! om føje år heden som en kornmark står. Jyand meem tvende have som en runesten er agt, fortid mæe dine grave, fremtid foder ud din magt; hvaet af sit fude bryst synger højt om Jyands kyst. H. C. Andersen. ] Aktieseskabet Houborg Pantage Regnskab for året regnskabsår rdinær generaforsaming afhodes på Hovborg Kro mandag den 6. maj 997 k. 7.0 med føgende dagsorden:. Vag af dirigent.. Bestyresens beretning om seskabets virksomhed i det forøbne år.. Foreæggese af resutatopgørese og status ti godkendese.. Besutning om anvendese af overskud.. Vag af bestyrese: Efter tur afgår: Per Ramsgaard. 6. Vag af revisorer: Jørgen Jørgensen og Revisionsfirmaet Torben xbø afgår. 7. Eventuet Forud for generaforsamingen er der k..00 en rundvisning i pantagen. Mødested: Ved Skovfogedboigen, Vorbassevej, Hovborg. Adgangskort ti seskabets generaforsaming besties ved: Pou Henrik Bruun, Homeåvænget 8, 668 Hovborg, tf bedst meem , i tiden. maj ti. maj 997. Homeå ffset tf Bestyresen.

2 I Årsberetning for regnskabsåret 996 Side Indhodsfortegnese Arsberetning for regnskabsåret 996. Påtegninger. Anvendt regnskabspraksis. ResutatopgØrese for tiden. januar. december 996. Baance pr.. december 996. Noter ti regnskabet. A/S Houborg Pantage har i regnskabsåret 996, som er seskabets 0. driftsår opnået et tifredsstiende driftsresutat. Seskabets hovedaktivitet er skovbrug. Der er i årets Øb skovet.0 m' træ, 7 m' fis samt sogt 9.68 kg pyntegrønt og 6 juetræer. Arets overskud andrager.98 kr., som foresås fordet såedes: Udbytte verførse ti næste år Der forventes et positivt resutat i 997. kr..98 Der er ikke indtrådt betydningsfude hændeser efter regnskabsårets afsutning, som kan have indfydese på årets resutat, aktiver og passiver samt den Økonomiske stiing. Med henvisning ti aktieseskabsovens 8 a ska det opyses, at føgende aktionærer ejer mere end % af aktiekapitaen: Det Danske Hedeseskab, Viborg. -

3 I Ledesens regnskabspåtegning Påtegninger Direktionen og bestyresen har i dag behandet og vedtaget årsregnskabet for 996. Vi indstier årsregnskabet ti generaforsamingens godkendese. Houborg, den. marts 997. I direktionen: Pou Henrik Bruun Anvendt regnskabspraksis Arsregnskabet er udarbejdet efter bestemmeserne i Arsregnskabsoven. Pantagen. Pantagen er værdiansat ti kontantværdien pr.. apri 98. Driftsmaterie og inventar. Driftsmaterie og inventar er værdiansat ti anskaffesessummer med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne er ineære og baseret på en forventet evetid på år. Som anskaffesessum for aktiver erhvervet før. januar 98 er anvendt den bogførte værdi pr.. januar 98. I bestyresen: H.Thomasen formand Revisionspåtegning Leif ppermann Per Ramsgaard Værdipapirer. Partiaobigationer er værdi ansat ti anskaffeseskurs. Kar Heine Nikoajsen Pou Henrik Bruun Behodningen af børsnoterede aktier og obigationer er værdi ansat ti børskurserne pr.. december 996. Ureaiserede kursgevinster er overført ti opskrivningshenæggeser, mens reaiserede kursgevinster/tab indgår i resutatopgøresen. Skat. Aktue skat er opgjort på grundag af en beregnet skattepigtig indkomst for regnskabsåret. Forpigtesen er afsat på grundag af en skatteprocent på med derti hørende tiæg. Vi har revideret det af edesen afagte årsregnskab for 996 for A/S Houborg Pantage. Den udførte revision. Vi har i overensstemmese med amindeigt anerkendte revisionsprincipper tiretteagt og udført revisionen med henbik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentige fej eer manger. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentighed og risiko efterprøvet grundaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beøb og øvrige opysninger. Vi har herunder taget stiing ti den af edesen vagte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som hehed er fydestgørende. Revisionen har ikke givet anedning ti forbehod. Konkusion. Udskudt skat er afsat, hvor der er forske meem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdiansættese af driftsmider, varebehodning samt værdipapirer. Den udskudte skat er beregnet på grundag af en skatteprocent på. Det er vor opfattese, at årsregnskabet er afagt i overensstemmese med ovgivningens krav ti regnskabsafæggesen, og at det giver et retvisende biede af seskabets aktiver og passiver, økonomiske stiing samt resutatet. Esbjerg, den. marts 997. TRBEN XBØLL Statsautoriseret Revisionsaktieseskab I Jørgen Jørgensen Peter Gammevind statsaut. revisor -

4 Resutatopgørese for tiden. jan. -. dec. 996 Baance pr.. december 996 Note Varesag: Gavntræ... Pyntegrønt og juetræer. Bonus på råtræsag Sankekort og sevhugst. Fis... Lagerændring kr a ) Note AKTIVER ANLÆGSAKTIVER: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: Pantagen (kontantværdi pr.. januar 996, kr.) Driftsmaterie og inventar / kr Entreprenørarbejde - traktor Driftsudgifter: Skovnings- og udkørsesomkostninger.. Anæg af. kutur... Kuturudgifter og bevoksningspieje.. Skovvedigehodese Traktorudgifter Andre driftsindtægter: Husej e Jagtej e Udgifter ti skovfogedmedhjæp, regnskab og tisyn Generaforsamings- og bestyresesudgifter m.v LØn ti kasserer Kontorhod Revision og regnskabsmæssig assistance.!. 00 Ejendomsskatter Forsikringer - fackabonnement Drift af skovfogedboig Drift af skovarbejderboiger Bygningsbrandforsikring J + RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger: Driftsmider MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER IALT. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER: Værdipapirer FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER IALT ANLÆGSAKTIVER IALT MSÆTNINGSAKTIVER: VAREBEHLDNING TILGDEHAVENDER: Merværdiafgift Beregnede renter Tigodehavende udbytteskat TILGDEHAVENDER LIKVIDE BEHLDNINGER MSÆTNINGSAKTIVER IALT IALT AKTIVER IALT kr RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter og kursgevinst ved udtrækning af obigationer m.m RESULTAT FØR EKSTRARDINÆRE PSTER G SKAT Ekstraordinære udgifter RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resutat ARETS RESULTAT.... kr

5 I Note EGENKAPITAL: Baance pr.. december 996 PASSIVER 7 AKTIEKAPITAL: Sado pr.. januar 996. Kapitaudvidese AKTIEKAPITAL IALT PSKRIVNINGSHENLÆGGELSER: pskrivning, pantagen. Ej reaiserede kursgevinster, værdipapirer. / kr '" Noter ti regnskabet Renteindtægter og kursgevinst ved udtrækning af obigationer m.m.: Bankindestående bigationer. Det danske Hedeseskab Kursgevinst ved udtrækning af obigationer kr PSKRIVNINGSHENLÆGGELSER IALT DISPSITINSFND: Sado pr.. januar Ekstraordinære udgifter: Reguering af sagssum, ejendom kr DISPSITINSFND IALT EKSTRA RESERVEFND: Sado pr.. januar EKSTRA RESERVEFND IALT VERFØRT VERSKUD: verført fra tidigere år Kapitaudvidese Henagt af årets overskud Forædede udbyttekuponer VERFØRT VERSKUD IALT EGENKAPITAL IALT HENSÆTTELSER: Udskudt skat Skat af årets resutat: Den i resutatopgøresen udgiftsførte skat sammensættes såedes: Aktue skat og ordinær drift. Udskudt skat: Forpigtese pr.. januar Forpigtese pr.. december Reguering. tidigere år kr Der er i årets øb betat 99.8 kr. i seskabsskat. Pantagen: Anskaffesessum pr.. januar HENSÆTTELSER IALT Anskaffesess~~ pr.. december KRTFRISTET GÆLD: Seskabsskat af årets indkomst.... Meemværende, Hedeseskabet Deposi tum Ikke hævet udbytte vedr. tidigere år :. Udbytte for 996. KRTFRISTET GÆLD IALT pskrivninger pr.. januar pskrivninger pr.. december Bogført værdi pr.. december 996 kr. Kontantværdi pr.. januar kr ~ PASSIVER IALT kr PANTSÆTNINGER G EVENTUALFRPLIGTELSER: Ingen. 8 9

6 Noter ti regnskabet (fortsat). Noter ti regnskabet (fortsat). Maskiner og inventar Garage ait Driftsmaterie og inventar: Anskaffesessum pr.. januar Anskaffesessum pr.. december ~ Aktiekapita: Seskabets aktiekapita består af 800 aktier, som stykvis er fordet såedes: 00 stk. a 0 kr stk. a.000 kr Afskrivninger pr.. januar Arets afskrivninger kr Afskrivninger pr.. december Bogført værdi pr.. december kr..98 o.98. Værdipapirer: Anskaffesessum pr.. januar Tigang ti kostpris : Udtræk ti kostpris pskrivningshenæggese pr.. januar Tibageførte opskrivninger af udtrukne obigationer. pskrivning af finansiee anægsaktiver ti statusdagens kurser der specificeres såedes: Nom. kr partiaobigationer, Novopan Træindustri A/S a Stk. aktier, Top-Danmark a Stk. 8 aktier, A/S Varde Bank a Nom. kr obigationer, Industriee Kreditforening, 9.s., 00,0% a 0,6. Nom. kr obigationer, Ny Jydsk Grundejer Kreditforening,.s.,. afd., 00, 7% a 0, Nom. kr obigationer, Byggeriets Reakreditfond,.s., 00, 9% a 0, Nom. kro obigationer, Nykredit,.s., C.A., 06, 0% a 06, Nom. kr obigationer, Danske St. ån, 00, 8% a 0, Nom. kr obigationer, Nykredit,.s., 00, 9% a 07, Nom. kr obigationer, Danske St. ån, 00, 7% a 0, Nom. kr obigationer, Danske St. ån, 007, 7% a 0, kr Stemmeret: stemme pr. 0 kroners aktie, maks. 6 stemmer pr. aktionær. 8 pskrivning, pantagen: pskrivninger pr.. januar pskrivninger pr.. december kr Ej reaiserede kursgevinster, værdipapirer: Sado pr.. januar Tibageførte opskrivninger af udtrukne obigationer.. -. pskrivning af finansiee anægsaktiver ti statusdagens kurser Udskudt skat af opskrivningshenæggese Udskudt skat: Hensættese ti udskudt skat, 8.80 kr., fordees såedes: Driftsmider Værdipapirer Supperende ~ note ti regnskabet kr kr Skovrider, skovfoged og arbejdere i pantagen er ae ansat hos Det danske Hedeseskab. Bestyrese og direktion er ikke ønnet, men får befordringsudgifter og fortæring dækket. kr..60. Kassereren har fået udbetat.00 kr. i honorar. 0

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk CVR-nr. 17 41 70 10 GENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2015 KL. 19.00 PÅ ØRBÆK KRO DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere