Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup"

Transkript

1 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012

2 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Formål Sammenfatning Organisation og projektansvarlig Forhandlinger med berørte parter Indstilling Projektets gennemførelse Redegørelse for projektforslaget Plangrundlag Arealafståelse Kommunegaranti Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning Beregningsmetode Varmegrundlag Produktionsanlæg Transmissionsledning Varmeproduktion Økonomiske forudsætninger Vurdering af projektforslaget Selskabs- og brugerøkonomi Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Oversigtskort Detaljekort 1 - Pindstrup Detaljekort 2 Auning Oversigtskort Pindstrup Kort med ortofoto og matrikler Matrikler berørt af transmissionsledningen Selskabsøkonomi referencen Selskabsøkonomi projektet Samfundsøkonomi referencen Samfundsøkonomi - projektet Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

3 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indledning Side 3 af 15 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. er et fjernvarmeselskab, der producerer og distribuerer fjernvarme til sine forbrugere. Pindstrup Varmeværk forsyner ca. 300 fjernvarmeforbrugere i Pindstrup by med varme. Varmebehovet dækkes i dag primært ved køb af varme fra Novopan Træindustri A/S. Varmebehov, der ikke kan dækkes med varme fra Novopan Træindustri, produceres med værkets to oliefyrede kedelanlæg på varmecentralen på Brunmosevej. Af bilag 4 fremgår placeringen af varmecentralen på Brunmosevej og Novopan Træindustri på Fabriksvej m.m. Novopan Træindustri har stop på deres kraftvarmecentral ca. to gange pr. måned i ca. to døgn for at rense kedlen. Derudover har driften af Novopan Træindustris kraftvarmecentral i de seneste år været præget af mange driftsforstyrrelser og reparationer. De obligatoriske stop til rensning af kedlen udgør minimum 48 døgn pr. år, og de ikke planlagte forstyrrelser har de seneste år ligget på ca. 50 døgn. På det seneste er elproduktionen på Novopan Træindustri indstillet og dermed også leveringen af overskudsvarme til Pindstrup Varmeværk. Varmen fra Novopan Træindustri til Pindstrup Varmeværk er derfor omstillet fra overskudsvarme til varme produceret på kedelanlæg. Dette gør, at Pindstrup Varmeværks forbrug af olie er steget meget de seneste år. Den dyre gasolie gør, at det er økonomisk lønsomt for Pindstrup Varmeværk at kigge efter alternativ varmeforsyning. Foruden de driftsøkonomiske omkostninger forbundet med egenproduktion på gasoliekedler er der også driftstekniske problemer forbundet med at omstille produktionen. Novopan Træindustri er beliggende i den sydlige del af Pindstrup by, mens Pindstrup Varmeværks gasoliekedler er placeret i den nordlige del af byen. Omstilling fra aftag af varme fra Novopan Træindustri til egenproduktion på gasolie medfører, at vandstrømmen i ledningsnettet skal vendes, hvilket ikke er problemfrit. Situationen med svigtende varmeleverancer fra Novopan og usikkerheden omkring den fremadrettede varmeleverancer er ikke en forbigående situation, hvorfor Pindstrup Varmeværk gennem nogen tid har undersøgt alternativer for varmeforsyning og i denne sammenhæng haft kontakt til Auning Varmeværk om et samarbejde om fjernvarmeforsyning fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk. Varmeproduktionen på Auning Varmeværk er baseret på halm. Dette projektforslag omhandler omstilling af varmeforsyningen fra Novopan til levering af fjernvarme fra Auning Varmeværk, og i den sammenhæng etablering af en transmissionsledning mellem værkerne i Auning og Pindstrup. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

4 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indledning Side 4 af Formål Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk samt etablering af en transmissionsledning mellem de to værker. Projektforslaget fremsendes til Syddjurs Kommune med henblik på en godkendelse efter Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011, idet der henvises til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 1.3 Sammenfatning Dette projektforslag omhandler etableringen af en transmissionsledning mellem Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk for levering af fjernvarmeforsyning fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk. Fjernvarmeforsyningen fra Auning Varmeværk, der produceres på halmkedler, vil erstatte den nuværende forsyning fra Novopan Træindustri og egne gasoliekedler. Den samlede investering til etablering af transmissionsledning, tilslutninger på Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk m.m. er vurderet til i alt 11,25 mio. kr. Selskabsøkonomisk resulterer projektet i et akkumuleret overskud over 20 år på i alt 12,2 mio. kr. for Pindstrup Varmeværk. Samfundsøkonomisk viser projektet et overskud over 20 år på 21,4 mio.kr. i nutidsværdi. 1.4 Organisation og projektansvarlig Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. er ansvarlig for projektet, mens Syddjurs Kommune er den projektgodkendende myndighed. I forbindelse med udarbejdelse af dette projektforslag er Plan & Projekt A/S rådgiver for Pindstrup Varmeværk. 1.5 Forhandlinger med berørte parter De berørte parter, der er i forhold til Varmeforsyningsloven, skal i forbindelse med Syddjurs Kommunes behandling af projektforslaget, høres i en høringsperiode på fire uger, inden Syddjurs Kommune politisk kan godkende projektforslaget. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

5 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indledning Side 5 af 15 De berørte parter af projektet er: Novopan Træindustri A/S Auning Varmeværk a.m.b.a. Berørte lodsejere Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Der er gennemført forhandling mellem Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk om levering af varme fra Auning til Pindstrup. Forhandlingerne har resulteret i en principaftale mellem de to parter om levering og køb af fjernvarme. 1.6 Indstilling Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. ønsker at etablere en transmissionsledning til Auning Varmeværk for at kunne aftage fjernvarme fra Auning Varmeværk, og Pindstrup Varmeværk ansøger hermed om Syddjurs Kommunes godkendelse af dette projektforslag efter Varmeforsyningslovens bestemmelser og godkendelse efter Energiministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I indstillingen tages der forbehold for at der kan opnås øvrige myndighedsgodkendelser af projektet at der kan indgås en endelig aftale med Auning Varmeværk 1.7 Projektets gennemførelse Projektet ventes godkendt af Syddjurs Kommune omkring januar 2013 i henhold til Varmeforsyningsloven og VVM-screening. Syddjurs Kommunes behandling af projektforslaget ventes at ske i perioden november til december Efter godkendelsen af projektforslaget vil der være en periode på fire uger, hvor projektet kan påklages. Samtidig med den kommunale behandling af projektet planlægges transmissionsledingen udbudt i en totalentreprise, således der kan foreligge en kontrakt med en entreprenør i februar 2013 umiddelbart efter, at projektforslaget er godkendt. Ekspropriationsforretningen for berørte, private lodsejere forventes at ske i perioden fra februar til maj Anlægsfasen planlægges ske i perioden maj 2013 til september 2013, så levering af fjernvarme fra Auning Varmeværk kan ske fra oktober Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

6 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 6 af 15 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Plangrundlag Lov om varmeforsyning Jf. Varmeforsyningsloven Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning og senere ændringer, er det forudsat, at der udarbejdes projektforslag for ændringer af kollektive varmeforsyningsanlæg, hvilket er uddybet i Energiministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder også opførelse af transmissionsanlæg og produktionsanlæg Lov om elforsyning Pindstrup Varmeværk producerer ikke kraftvarme og er derfor ikke omfattet af betingelserne i Elforsyningsloven Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget berører ikke direkte den øvrige varmeplanlægning i Syddjurs Kommune. 2.2 Arealafståelse I forbindelse med anlæg af transmissionsledingen bliver både offentlige og private arealer berørt, og de berørte grundejere skal høres i forbindelse med projektet. Af bilag 1 kan fremgår traceen for transmissionsledningen. De berørte, private arealer bliver pålagt servitutter, der søges opnået gennem ekspropriation eller frivillig aftale. Såfremt det er muligt at opnå en frivillig aftale med de berørte lodsejere, søges denne løsning frem for ekspropriation. For private arealer beliggende i Norddjurs Kommune er der indgået frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Projektet søges gennemført ved ekspropriation, idet det er afgørende for projektets samlede økonomi og fysiske realisering, at de fornødne anlæg kan etableres og med hensyn til almenvellet, jf. Grundlovens 73. Beslutningen om ekspropriation træffes af Syddjurs Kommune med hjemmel i Varmeforsyningslovens 17. Selve ekspropriationen påtænkes gennemført i februar - maj Forud for ekspropriationen vil hver enkelt grundejer få tilsendt yderligere materiale, der mere detaljeret redegør for ekspropriationens omfang, ligesom hver enkelt grundejer, ved en åstedsforretning, vil få mulighed for at få en uddybende forklaring om projektet samt komme med kommentarer hertil. Åstedsforretningen afholdes på de enkelte ejendomme. Forinden åstedsforretningen afsættes den planlagte placering af transmissionsledningen med træpæle. Når rettighedserhvervelsen sker ved ekspropriation er erstatningsbeløbene skattefrie. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

7 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 7 af 15 Transmissionsledningen vil krydse flere offentlige og private grundejeres arealer, hvorfor de berørte grundejere skal høres i forbindelse med projektet. For de berørte matrikler tinglyses servitutter for ledningsanlæggene. Deklaration for transmissionsledning Ejeroplysninger.. Ledningsanlægget er etableret jf. Lov om varmeforsyning. Ledningerne, der nedgraves til en minimumsdybde på 1,0 m, skal til enhver tid tåles og respekteres og have lov til at henligge uforstyrret. 1. I et bælte på 2,5 meter på hver side af ledningens midterlinje gælder følgende bestemmelser (deklaration) a. Arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybgående rødder eller benyttes på anden måde der kan være til gene for ledningsanlægget. Der må heller ikke placeres hegnspæle eller lignende i en dybde over 60 cm. b. Drænledninger, vandledning, kloakledning, elektriske kabler eller lignende må ikke lægges i deklarationsarealet uden aftale med ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning det er muligt uden at beskadige ledningerne. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 60 cm. c. Ejer, bruger eller tredjemand må ikke grave, bore el.lign. med mekaniske redskaber uden særlig tilladelse fra, og under tilsyn af, ledningsejeren. d. De ulemper der er forbundet med færdsel samt almindeligt eftersyn og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør skal tåles uden erstatning, hvorimod der ved eventuelt derved forvoldt skade ydes erstatning efter samme retningslinjer, som dem der var gældende, da aftalen blev indgået. 2. Ledningsejeren kan til enhver tid anlægge supplerende ledninger og tilbehør indenfor ovennævnte bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for ekstra deklarationsareal, afgrødetab, strukturskade mv. 3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage de rettigheder og pligter som følger denne deklaration, til tredjemand. Arealer, der bliver omfattet af anlægsarbejdet, bliver afleveret i reetableret stand snarest efter arbejdets udførelse. Der vil blive tilbudt erstatning for arbejdsareal, afgrødetab, strukturskade og deklarationsareal i henhold til landsaftale om erstatning indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk vandog Spildevandsforening (DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD). Hvis man som grundejer ikke er tilfreds med den tilbudte erstatning, afgøres erstatningsspørgsmålet af en uafhængig taksationskommission. En fortegnelse over de berørte grundejere fremgår af bilag 6 og af bilag 5 er transmissionsledningen placering på de berørte matrikler vist. Af bilag 2 og 3 er der flere detaljer om traceens fremføring. Pindstrup Varmeværk har gennemført forhandlinger med de private, berørte grundejere. Det er lykkedes at indgå frivillige aftaler med de private lodsejere i Norddjurs Kommune. Det Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

8 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 8 af 15 samme har ikke været tilfældet for private lodsejere i Syddjurs Kommune, hvorfor der søges om ekspropriation for etablering af transmissionsledningen i disse arealer. 2.3 Kommunegaranti I sammenhæng med projektforslaget vil Pindstrup Varmeværk fremsende ansøgning om kommunegaranti til finansiering af projektet. Syddjurs Kommune opkræver ved stillelse af kommunegaranti et stiftelsesgebyr på 1,0 % og en årlig garantiprovision på 0,75 % af restgælden i de efterfølgende år. Garantiprovisionen opkræves forud. 2.4 Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning Lov om miljøbeskyttelse Projektet kræver ikke miljøgodkendelse i henholdt til Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed VVM-screening I henhold til Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning skal der ske en screening af anlægget. Screeningen skal afklare, om anlægget er VVM-pligtigt, og om der dermed skal udarbejdes en VVM 1 -redegørelse. Udarbejdelse af VVM-screening vil ske i et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Pindstrup Varmeværk og planlægges at ske samtidig med behandlingen af projektforslaget. Det vurderes ikke, at VVM-screening vil medføre udarbejdelse af en VVM-redegørelse Lov om miljøvurdering af planer og programmer I Lov nr. 936 af den 24. september 2009 om miljøvurderinger af planer og programmer skal det vurderes, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af projektet. Dette sker ved udarbejdelse et SMV 2 -screeningsnotat, der vil afklare, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Udarbejdelse af SMV-screeningsnotat foretages af Syddjurs Kommune og planlægges at kunne ske samtidig med behandlingen af projektforslaget. Det vurderes ikke, at SMV-screeningen vil udløse en egentlig miljøvurdering Lokalplan Projektet vurderes ikke at være i konflikt med bestemmelserne i gældende lokalplaner i området. 1 VVM: Vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet 2 SMV: Strategisk Miljø Vurdering Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

9 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 9 af Byggelovgivningen Etablering af anlægget kræver gravetilladelse fra Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Ansøgninger om gravetilladelser vil blive foretaget af den totalleverandør, Pindstrup Varmeværk indstiller til at etablere anlægget. 2.5 Beregningsmetode De selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvensberegninger ved projektet er gennemført som marginale beregninger, hvor der kun er inddraget de parametre, der berører økonomien i selve projektet. Afskrivninger af eksisterende anlæg, eksisterende lån, administration og lignende, der ikke påvirker projektet, er derfor ikke indeholdt. De samfundsøkonomiske beregninger er udført i henhold til Energistyrelsens anvisninger for vurdering af projekter for kollektiv varmeforsyning. Beregningerne er foretaget over en planperiode på 20 år. Beregningerne er udført i faste 2012 priser, og således er indtægter og udgifter, der ikke følger inflationen, diskonteret. Der er udført to beregninger: Én ved fortsat drift med levering af varme fra Novopan Træindustri (referencen) Én ved etablering af en transmissionsledning og levering af fjernvarme fra Auning Varmeværk (projektet) De selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger er udført i et regneark. Resultatet af beregningerne kan udelukkende bruges til at sammenligne projektet og referencen i forhold til hinanden. Beregningerne siger ikke noget om den generelle selskabsøkonomi for Pindstrup Varmeværk. 2.6 Varmegrundlag Varmegrundlaget er bestemt med udgangspunkt i varmeproduktionen og varmesalget for regnskabsåret 2010/2011. Varmesalg Varmetab i fjernvarmenettet Sum Pindstrup by MWh MWh MWh I projektforslaget er der ikke regnet med tilslutning af nye forbrugere, og dermed er varmebehovet regnet uændret i planperioden. Ved etablering af transmissionsledningen vil varmegrundlaget stige på grund af varmetabet i ledningen. Dette varmetab er bestemt til 490 MWh, og varmegrundlaget vil herefter udgøre MWh. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

10 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 10 af Produktionsanlæg På værket i Pindstrup er der opstillet to oliekedler med en samlet termisk effekt på 4,0 MW og en termisk virkningsgrad på 85 %. Novopan Træindustri har tidligere levereret overskudsvarme til Pindstrup Varmeværk i forbindelse med kraftvarmeproduktion på deres turbineanlæg. De senere år har der dog været problemer med turbinen, således at produktion i dag sker på en varmtvandskedel fyret med træflis. Fliskedlen kører ikke med røggaskondensering, og der er antaget en termisk virkningsgrad på anlægget på 90 %. På værket i Auning er der installeret to varmtvandskedler, der er fyret med halm. Halmkedlerne har en termisk virkningsgrad på 90 % og tilstrækkelig kapacitet til også at kunne forsyne Pindstrup med varme. Der er i tilknytning til værket opstillet en varmeakkumuleringstank til at lagre varmt vand. Varmeakkumuleringstanken giver mulighed for at udligne varmeproduktionen og efterspørgslen efter varme. I aftalen mellem de to forsyninger er aftalt en leveret effekt til Pindstrup på i alt 3,0 MW, hvor der heri er indeholdt 0,5 MW til en eventuel fremtidig udvidelse af varmegrundlaget ved tilslutning af nye forbrugere. I Pindstrup er der om vinteren behov for en fremløbstemperatur til Pindstrup by på 85 C. Fremløbstemperaturen ab halmkedel i Auning ligger omkring 95 C, hvorfor der ikke vil være problemer med at levere en fremløbstemperatur på 85 C til Pindstrup by. På værket i Auning opstilles en pladevarmeveksler til at holde de to vandbårne systemer adskilte. Ved manglende varmeleverance fra Auning Varmeværk vil de to eksisterende oliekedler i Pindstrup kunne sikre varmeforsyning til Pindstrup by. 2.8 Transmissionsledning Transmissionsledningen mellem Auning og Pindstrup etableres som dobbeltrør 3 med dimension på frem- og returløb på ø168. For at reducere varmetabet mest muligt udføres dobbeltrøret med den bedst mulige isolering for standardprodukter (serie 3). 3 Ved dobbeltrør er de to medierør placeret i den samme kappe, og dobbeltrøret fremstræder derfor kun som ét rør. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

11 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 11 af Varmeproduktion Af nedenstående skema fremgår produktionen og brændselsforbruget i referencesituationen. Der er taget udgangspunkt i regnskabsåret 2010/2011. Produktionsanlæg Referencen Varmeproduktion Træflis Gasolie Novopan Træindustri MWh MWh Gasoliekedel Pindstrup MWh MWh I alt MWh MWh MWh Det skal bemærkes, at langt den overvejende del af varmeproduktionen er baseret på levering af varme fra Novopan Træindustri Efter omstilling til levering af varme fra Auning Varmeværk forudsættes det at hele den fremtidige varmedækning sker herfra. Produktionsanlæg Projektet Varmeproduktion Træflis Gasolie Halm Novopan Træindustri 0 MWh 0 MWh Gasoliekedel Pindstrup 0 MWh 0 MWh Auning Varmeværk MWh MWh I alt MWh 0 MWh 0 MWh MWh Ved havari og lignende på anlægget i Auning eller situationer med transmissionsledingen ude af drift vil der være produktion på gasoliekedlerne i Pindstrup. Det forventes dog kun at ske i meget begrænset omfang, hvorfor dette ikke er medtaget i projektet Økonomiske forudsætninger Investering og finansiering Den samlede investering til projektet er budgetteret til 11,25 mio. kr. Budgettet er baseret på indhentning af budgetpriser fra leverandører og priser fra tilsvarende projekter. Investeringen omfatter følgende hovedpunkter: Transmissionsledning mellem Auning og Pindstrup Pumpe- og vekslerstation på Auning Varmeværk Interne rørinstallationer og pumper i Auning Pumper og installation på Pindstrup Varmeværk Forsikring, tinglysning og ekspropriation Projektering og rådgivning Uforudsete udgifter Investeringerne er forudsat finansieret med et 20-årigt fastforrentet aftalelån med en rente på 2,70 % hos Kommunekredit. Syddjurs Kommune opkræver en årligt garantiprovision på 0,75 % af restgælden. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

12 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 12 af 15 Den samlede investering er i den selskabsøkonomiske beregning afskrevet lineært over 20 år. Endelig finansiering og afskrivningsperiode kan senere blive ændret Forsyningssikkerhedsafgift For at finansiere en del af det nye energiforlig fra foråret 2012 indføres en ny afgift, der benævnes forsyningssikkerhedsafgiften (efterfølgende kaldet FSA). FSA pålægges biomasse og fossile brændsler, der benyttes til opvarmning. Vilkårene for opkrævning af afgiften er ikke vedtaget ved lov endnu, men der forventes følgende satser: Biomasse Fossile brændsler ,0 kr./gj 1,1 kr./gj ,0 kr./gj 4,7 kr./gj ,3 kr./gj 9,7 kr./gj ,6 kr./gj 12,1 kr./gj ,7 kr./gj 14,2 kr./gj ,5 kr./gj 15,4 kr./gj ,4 kr./gj 16,8 kr./gj ,8 kr./gj 17,7 kr./gj ,4 kr./gj 19,8 kr./gj Det skal bemærkes, at afgiften pålægges brændslet, hvorfor der også skal svares afgift af nettabet samt virkningsgraden på produktionsanlæggene. De angivne priser er i beregningerne diskonteret med inflationen og er efter 2020 forudsat at følge nettoprisindekset som energi- og miljøafgifterne gør det i dag. Afgiften er på nuværende tidspunkt ikke udmøntet i en egentlig lov, hvorfor den endelige, vedtagne afgift kan afvige i forhold til ovenstående Selskabsøkonomiske brændselspriser m.m. Gasolie Den gennemsnitlige listepris på fyringsolie i 2012 var ifølge Olie og energiforums hjemmeside 6,643 kr. pr. liter eksklusive afgifter og moms. I beregningerne er der anvendt denne pris fratrukket en forventet rabat på 0,400 kr. pr. liter. Gasolie belagt med energiafgift, CO 2 -afgift og NO x -afgift. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

13 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 13 af 15 Gældende afgiftssatser for 2013: Afgifter på gasolie Energiafgift CO 2 -afgift NO x -afgift 2,169 kr./liter 0,435 kr./liter 0,046 kr./liter Afgifterne reguleres med nettoprisindekset. Varme købt af Novopan Træindustri Der er forudsat en pris på varme købt af Novopan Træindustri på 154,00 kr./mwh. Prisen regnes at følge udviklingen i nettoprisindekset Der er ikke indeholdt forsyningssikkerhedsafgift i prisen. Varme købt fra Auning Varmeværk Varmesalgsprisen ab Auning Varmeværk er aftalt til 280,00 kr./mwh. Der er ikke indtil videre aftalt nærmere om reguleringen af denne pris, men i projektforslaget er der regnet med, at prisen reguleres med stigningen i nettoprisindekset. I prisen er indeholdt svovl- og NOx-afgift ved forbrænding af halm. Prisen er eksklusive forsyningssikkerhedsafgiften, som skal tillægges afregningsprisen Prisudvikling på brændsler I beregningerne er antaget, at priserne på brændsler vil følge udviklingen i nettoprisindekset Drift og vedligehold Til drift og vedligehold af oliekedlerne på Pindstrup Varmeværk er anvendt et beløb på 7,50 kr./mwh baseret på erfaringstal fra andre anlæg. Elforbruget til pumpning af fjernvarmen fra Auning til Pindstrup er som et års middelværdi bestemt til 5 kwh/mwh. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

14 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Vurdering af projektforslaget Side 14 af 15 3 Vurdering af projektforslaget I det følgende er givet en nærmere vurdering af projektets økonomiske konsekvenser samt de miljø- og samfundsmæssige forhold. 3.1 Selskabs- og brugerøkonomi Selskabsøkonomisk viser beregningerne, at Pindstrup Varmeværk, over en betragtningsperiode på 20 år, ved omstilling af varmeleverancen vil opnå en akkumuleret likviditetstilvækst på 12,2 mio. kr. eller årligt svarende til en gennemsnitlig likviditetstilvækst på kr. begge beløb i 2012-priser. Nærmere oplysninger om de selskabsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 7 og Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske forhold er behandlet i henhold til forudsætningerne i Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet med tilhørende appendiks af september Den samfundsøkonomiske beregning er gennemført ved opgørelse af de samlede omkostninger ved aftag af varme fra Auning Varmeværk set i forhold til fortsat drift med aftag af varme fra Novopan Træindustri. Samfundsøkonomisk besparelse Faste priser Nuværdi I alt 44,9 mio. kr. 21,4 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående, giver projektet et samfundsøkonomisk overskud både i faste- og i nuværdipriser. Projekt er samfundsøkonomisk positivt især på grund af de samfundsøkonomisk lavere omkostninger til brændsler ved halm i forhold træflis og ikke mindst gasolie. De miljømæssige skadesomkostninger er i henhold til Energistyrelsen forudsætninger indregnet i overstående samfundsøkonomiske besparelser. De samfundsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 9 og 10. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

15 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Vurdering af projektforslaget Side 15 af Miljømæssige konsekvenser De miljømæssige fordele akkumuleret over planlægningsperiodens 20 år i forhold til udledninger af emissioner, er illustreret i skemaet. Ved at fortrænge et fossilt brændsel med et CO 2 - neutralt brændsel opnås en markant reduktion i udledningen af CO år udledning CO 2 NO x SO 2 PM2,5 Referencen ton 71,8 ton 21,3 ton 7,4 ton Projektet ton 81,2 ton 116,9 ton 10,8 ton Reduktion ton -9,4 ton -95,1 ton -3,4 ton Udledningen af de øvrige emittenter, NO x, SO 2 og støv (PM 2,5) vil stige ved projektet. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

16 Bilag 1 Oversigtskort

17

18 Bilag 2 Detaljekort 1 - Pindstrup

19

20 Bilag 3 Detaljekort 2 Auning

21

22 Bilag 4 Oversigtskort Pindstrup

23

24 Bilag 5 Kort med ortofoto og matrikler

25 Bilag 6 Matrikler berørt af transmissionsledningen

26 Bilag 6 Liste over berørte matrikler og lodsejere af transmissionsledning Ejerlav Matr.nr. Ejer Ejer type Kommune Auning By, Auning 2dk Auning Varmeværk a.m.b.a. Privat Norddjurs Kommune Auning By, Auning 2a Søren Ingemann Qvist-Rasmussen Privat Norddjurs Kommune Auning By, Auning 3cv Finn Lorenzen Privat Norddjurs Kommune Auning By, Auning 43a Norddjurs Kommune Offentlig Norddjurs Kommune Marie Magdalene By, Marie Magdelene 26a Syddjurs Kommune Offentlig Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 30a Syddjurs Kommune Offentlig Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 3cb Ellen Margrethe Stausholm Privat Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 5ø Ellen Margrethe Stausholm Privat Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 7000a Offentlig vej Offentlig Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 4cb Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. Privat Syddjurs Kommune Bilag 6 til projektforslag Fjernvarme fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk

27 Bilag 7 Selskabsøkonomi referencen

28 Pindstrup Varmeværk B100 Reference Plan & Projekt A/S Varme fra Novopan Træindustri November 2012 Anlægsspecifikationer Fliskedel Novopan Træindustri Brændsel Flis Varmevirkningsgrad % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Gasoliekedel Brændsel Gasolie Termisk effekt kw Indfyret effekt kw Varmevirkningsgrad % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Energiomsætning Varmebehov Varmesalg MWh Varmetab fjernvarmenet MWh Varmetab transmissionsledning MWh Sum MWh Varmeproduktion Novopan Træindustri MWh Gasoliekedel MWh Sum MWh Brændsler Gasolie 1000 liter Træflis MWh Gasolie MWh Sum MWh Brændværdi brændsler Gasolie MJ/liter 35,6 Plan & Projekt A/S

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Vestforsyning Spildevand A/S

Vestforsyning Spildevand A/S Vestforsyning Spildevand A/S Ændring af energiform Projektforslag VFS Vinderup Varmeværk Måbjergværket VHS Udarbejdet af Maabjerg BioEnergy A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S 1. december 2008 Ændring

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18

Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Projektforslag for biokraftvarmeværk Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Sammenfatning... 3 1.4 Organisation og projektansvarlig...

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk. Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk

Kolind Fjernvarmeværk. Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk Kolind Fjernvarmeværk Projektforslag Nyt forsyningsområde og halmvarmeværk 26. juni 2008 Kolind Fjernvarmeværk Projektforslag Nyt halmvarmeværk og forsyningsområde Indholdsfortegnelse Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg AffaldVarme Aarhus Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg Fase 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER Til Ringsted Kommune Dato November 2012 RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL FOR ØRSLEV-TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING RINGSTED OG FAXE KOMMUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL Revision 04 Dato 2012-11-22

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra KiMs i Søndersø November 2014 1/24 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere