Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup"

Transkript

1 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012

2 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Formål Sammenfatning Organisation og projektansvarlig Forhandlinger med berørte parter Indstilling Projektets gennemførelse Redegørelse for projektforslaget Plangrundlag Arealafståelse Kommunegaranti Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning Beregningsmetode Varmegrundlag Produktionsanlæg Transmissionsledning Varmeproduktion Økonomiske forudsætninger Vurdering af projektforslaget Selskabs- og brugerøkonomi Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Oversigtskort Detaljekort 1 - Pindstrup Detaljekort 2 Auning Oversigtskort Pindstrup Kort med ortofoto og matrikler Matrikler berørt af transmissionsledningen Selskabsøkonomi referencen Selskabsøkonomi projektet Samfundsøkonomi referencen Samfundsøkonomi - projektet Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

3 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indledning Side 3 af 15 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. er et fjernvarmeselskab, der producerer og distribuerer fjernvarme til sine forbrugere. Pindstrup Varmeværk forsyner ca. 300 fjernvarmeforbrugere i Pindstrup by med varme. Varmebehovet dækkes i dag primært ved køb af varme fra Novopan Træindustri A/S. Varmebehov, der ikke kan dækkes med varme fra Novopan Træindustri, produceres med værkets to oliefyrede kedelanlæg på varmecentralen på Brunmosevej. Af bilag 4 fremgår placeringen af varmecentralen på Brunmosevej og Novopan Træindustri på Fabriksvej m.m. Novopan Træindustri har stop på deres kraftvarmecentral ca. to gange pr. måned i ca. to døgn for at rense kedlen. Derudover har driften af Novopan Træindustris kraftvarmecentral i de seneste år været præget af mange driftsforstyrrelser og reparationer. De obligatoriske stop til rensning af kedlen udgør minimum 48 døgn pr. år, og de ikke planlagte forstyrrelser har de seneste år ligget på ca. 50 døgn. På det seneste er elproduktionen på Novopan Træindustri indstillet og dermed også leveringen af overskudsvarme til Pindstrup Varmeværk. Varmen fra Novopan Træindustri til Pindstrup Varmeværk er derfor omstillet fra overskudsvarme til varme produceret på kedelanlæg. Dette gør, at Pindstrup Varmeværks forbrug af olie er steget meget de seneste år. Den dyre gasolie gør, at det er økonomisk lønsomt for Pindstrup Varmeværk at kigge efter alternativ varmeforsyning. Foruden de driftsøkonomiske omkostninger forbundet med egenproduktion på gasoliekedler er der også driftstekniske problemer forbundet med at omstille produktionen. Novopan Træindustri er beliggende i den sydlige del af Pindstrup by, mens Pindstrup Varmeværks gasoliekedler er placeret i den nordlige del af byen. Omstilling fra aftag af varme fra Novopan Træindustri til egenproduktion på gasolie medfører, at vandstrømmen i ledningsnettet skal vendes, hvilket ikke er problemfrit. Situationen med svigtende varmeleverancer fra Novopan og usikkerheden omkring den fremadrettede varmeleverancer er ikke en forbigående situation, hvorfor Pindstrup Varmeværk gennem nogen tid har undersøgt alternativer for varmeforsyning og i denne sammenhæng haft kontakt til Auning Varmeværk om et samarbejde om fjernvarmeforsyning fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk. Varmeproduktionen på Auning Varmeværk er baseret på halm. Dette projektforslag omhandler omstilling af varmeforsyningen fra Novopan til levering af fjernvarme fra Auning Varmeværk, og i den sammenhæng etablering af en transmissionsledning mellem værkerne i Auning og Pindstrup. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

4 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indledning Side 4 af Formål Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk samt etablering af en transmissionsledning mellem de to værker. Projektforslaget fremsendes til Syddjurs Kommune med henblik på en godkendelse efter Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011, idet der henvises til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 1.3 Sammenfatning Dette projektforslag omhandler etableringen af en transmissionsledning mellem Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk for levering af fjernvarmeforsyning fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk. Fjernvarmeforsyningen fra Auning Varmeværk, der produceres på halmkedler, vil erstatte den nuværende forsyning fra Novopan Træindustri og egne gasoliekedler. Den samlede investering til etablering af transmissionsledning, tilslutninger på Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk m.m. er vurderet til i alt 11,25 mio. kr. Selskabsøkonomisk resulterer projektet i et akkumuleret overskud over 20 år på i alt 12,2 mio. kr. for Pindstrup Varmeværk. Samfundsøkonomisk viser projektet et overskud over 20 år på 21,4 mio.kr. i nutidsværdi. 1.4 Organisation og projektansvarlig Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. er ansvarlig for projektet, mens Syddjurs Kommune er den projektgodkendende myndighed. I forbindelse med udarbejdelse af dette projektforslag er Plan & Projekt A/S rådgiver for Pindstrup Varmeværk. 1.5 Forhandlinger med berørte parter De berørte parter, der er i forhold til Varmeforsyningsloven, skal i forbindelse med Syddjurs Kommunes behandling af projektforslaget, høres i en høringsperiode på fire uger, inden Syddjurs Kommune politisk kan godkende projektforslaget. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

5 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indledning Side 5 af 15 De berørte parter af projektet er: Novopan Træindustri A/S Auning Varmeværk a.m.b.a. Berørte lodsejere Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Der er gennemført forhandling mellem Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk om levering af varme fra Auning til Pindstrup. Forhandlingerne har resulteret i en principaftale mellem de to parter om levering og køb af fjernvarme. 1.6 Indstilling Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. ønsker at etablere en transmissionsledning til Auning Varmeværk for at kunne aftage fjernvarme fra Auning Varmeværk, og Pindstrup Varmeværk ansøger hermed om Syddjurs Kommunes godkendelse af dette projektforslag efter Varmeforsyningslovens bestemmelser og godkendelse efter Energiministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I indstillingen tages der forbehold for at der kan opnås øvrige myndighedsgodkendelser af projektet at der kan indgås en endelig aftale med Auning Varmeværk 1.7 Projektets gennemførelse Projektet ventes godkendt af Syddjurs Kommune omkring januar 2013 i henhold til Varmeforsyningsloven og VVM-screening. Syddjurs Kommunes behandling af projektforslaget ventes at ske i perioden november til december Efter godkendelsen af projektforslaget vil der være en periode på fire uger, hvor projektet kan påklages. Samtidig med den kommunale behandling af projektet planlægges transmissionsledingen udbudt i en totalentreprise, således der kan foreligge en kontrakt med en entreprenør i februar 2013 umiddelbart efter, at projektforslaget er godkendt. Ekspropriationsforretningen for berørte, private lodsejere forventes at ske i perioden fra februar til maj Anlægsfasen planlægges ske i perioden maj 2013 til september 2013, så levering af fjernvarme fra Auning Varmeværk kan ske fra oktober Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

6 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 6 af 15 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Plangrundlag Lov om varmeforsyning Jf. Varmeforsyningsloven Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning og senere ændringer, er det forudsat, at der udarbejdes projektforslag for ændringer af kollektive varmeforsyningsanlæg, hvilket er uddybet i Energiministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder også opførelse af transmissionsanlæg og produktionsanlæg Lov om elforsyning Pindstrup Varmeværk producerer ikke kraftvarme og er derfor ikke omfattet af betingelserne i Elforsyningsloven Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget berører ikke direkte den øvrige varmeplanlægning i Syddjurs Kommune. 2.2 Arealafståelse I forbindelse med anlæg af transmissionsledingen bliver både offentlige og private arealer berørt, og de berørte grundejere skal høres i forbindelse med projektet. Af bilag 1 kan fremgår traceen for transmissionsledningen. De berørte, private arealer bliver pålagt servitutter, der søges opnået gennem ekspropriation eller frivillig aftale. Såfremt det er muligt at opnå en frivillig aftale med de berørte lodsejere, søges denne løsning frem for ekspropriation. For private arealer beliggende i Norddjurs Kommune er der indgået frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Projektet søges gennemført ved ekspropriation, idet det er afgørende for projektets samlede økonomi og fysiske realisering, at de fornødne anlæg kan etableres og med hensyn til almenvellet, jf. Grundlovens 73. Beslutningen om ekspropriation træffes af Syddjurs Kommune med hjemmel i Varmeforsyningslovens 17. Selve ekspropriationen påtænkes gennemført i februar - maj Forud for ekspropriationen vil hver enkelt grundejer få tilsendt yderligere materiale, der mere detaljeret redegør for ekspropriationens omfang, ligesom hver enkelt grundejer, ved en åstedsforretning, vil få mulighed for at få en uddybende forklaring om projektet samt komme med kommentarer hertil. Åstedsforretningen afholdes på de enkelte ejendomme. Forinden åstedsforretningen afsættes den planlagte placering af transmissionsledningen med træpæle. Når rettighedserhvervelsen sker ved ekspropriation er erstatningsbeløbene skattefrie. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

7 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 7 af 15 Transmissionsledningen vil krydse flere offentlige og private grundejeres arealer, hvorfor de berørte grundejere skal høres i forbindelse med projektet. For de berørte matrikler tinglyses servitutter for ledningsanlæggene. Deklaration for transmissionsledning Ejeroplysninger.. Ledningsanlægget er etableret jf. Lov om varmeforsyning. Ledningerne, der nedgraves til en minimumsdybde på 1,0 m, skal til enhver tid tåles og respekteres og have lov til at henligge uforstyrret. 1. I et bælte på 2,5 meter på hver side af ledningens midterlinje gælder følgende bestemmelser (deklaration) a. Arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybgående rødder eller benyttes på anden måde der kan være til gene for ledningsanlægget. Der må heller ikke placeres hegnspæle eller lignende i en dybde over 60 cm. b. Drænledninger, vandledning, kloakledning, elektriske kabler eller lignende må ikke lægges i deklarationsarealet uden aftale med ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning det er muligt uden at beskadige ledningerne. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 60 cm. c. Ejer, bruger eller tredjemand må ikke grave, bore el.lign. med mekaniske redskaber uden særlig tilladelse fra, og under tilsyn af, ledningsejeren. d. De ulemper der er forbundet med færdsel samt almindeligt eftersyn og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør skal tåles uden erstatning, hvorimod der ved eventuelt derved forvoldt skade ydes erstatning efter samme retningslinjer, som dem der var gældende, da aftalen blev indgået. 2. Ledningsejeren kan til enhver tid anlægge supplerende ledninger og tilbehør indenfor ovennævnte bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for ekstra deklarationsareal, afgrødetab, strukturskade mv. 3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage de rettigheder og pligter som følger denne deklaration, til tredjemand. Arealer, der bliver omfattet af anlægsarbejdet, bliver afleveret i reetableret stand snarest efter arbejdets udførelse. Der vil blive tilbudt erstatning for arbejdsareal, afgrødetab, strukturskade og deklarationsareal i henhold til landsaftale om erstatning indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk vandog Spildevandsforening (DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD). Hvis man som grundejer ikke er tilfreds med den tilbudte erstatning, afgøres erstatningsspørgsmålet af en uafhængig taksationskommission. En fortegnelse over de berørte grundejere fremgår af bilag 6 og af bilag 5 er transmissionsledningen placering på de berørte matrikler vist. Af bilag 2 og 3 er der flere detaljer om traceens fremføring. Pindstrup Varmeværk har gennemført forhandlinger med de private, berørte grundejere. Det er lykkedes at indgå frivillige aftaler med de private lodsejere i Norddjurs Kommune. Det Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

8 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 8 af 15 samme har ikke været tilfældet for private lodsejere i Syddjurs Kommune, hvorfor der søges om ekspropriation for etablering af transmissionsledningen i disse arealer. 2.3 Kommunegaranti I sammenhæng med projektforslaget vil Pindstrup Varmeværk fremsende ansøgning om kommunegaranti til finansiering af projektet. Syddjurs Kommune opkræver ved stillelse af kommunegaranti et stiftelsesgebyr på 1,0 % og en årlig garantiprovision på 0,75 % af restgælden i de efterfølgende år. Garantiprovisionen opkræves forud. 2.4 Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning Lov om miljøbeskyttelse Projektet kræver ikke miljøgodkendelse i henholdt til Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed VVM-screening I henhold til Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning skal der ske en screening af anlægget. Screeningen skal afklare, om anlægget er VVM-pligtigt, og om der dermed skal udarbejdes en VVM 1 -redegørelse. Udarbejdelse af VVM-screening vil ske i et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Pindstrup Varmeværk og planlægges at ske samtidig med behandlingen af projektforslaget. Det vurderes ikke, at VVM-screening vil medføre udarbejdelse af en VVM-redegørelse Lov om miljøvurdering af planer og programmer I Lov nr. 936 af den 24. september 2009 om miljøvurderinger af planer og programmer skal det vurderes, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af projektet. Dette sker ved udarbejdelse et SMV 2 -screeningsnotat, der vil afklare, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Udarbejdelse af SMV-screeningsnotat foretages af Syddjurs Kommune og planlægges at kunne ske samtidig med behandlingen af projektforslaget. Det vurderes ikke, at SMV-screeningen vil udløse en egentlig miljøvurdering Lokalplan Projektet vurderes ikke at være i konflikt med bestemmelserne i gældende lokalplaner i området. 1 VVM: Vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet 2 SMV: Strategisk Miljø Vurdering Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

9 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 9 af Byggelovgivningen Etablering af anlægget kræver gravetilladelse fra Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Ansøgninger om gravetilladelser vil blive foretaget af den totalleverandør, Pindstrup Varmeværk indstiller til at etablere anlægget. 2.5 Beregningsmetode De selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvensberegninger ved projektet er gennemført som marginale beregninger, hvor der kun er inddraget de parametre, der berører økonomien i selve projektet. Afskrivninger af eksisterende anlæg, eksisterende lån, administration og lignende, der ikke påvirker projektet, er derfor ikke indeholdt. De samfundsøkonomiske beregninger er udført i henhold til Energistyrelsens anvisninger for vurdering af projekter for kollektiv varmeforsyning. Beregningerne er foretaget over en planperiode på 20 år. Beregningerne er udført i faste 2012 priser, og således er indtægter og udgifter, der ikke følger inflationen, diskonteret. Der er udført to beregninger: Én ved fortsat drift med levering af varme fra Novopan Træindustri (referencen) Én ved etablering af en transmissionsledning og levering af fjernvarme fra Auning Varmeværk (projektet) De selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger er udført i et regneark. Resultatet af beregningerne kan udelukkende bruges til at sammenligne projektet og referencen i forhold til hinanden. Beregningerne siger ikke noget om den generelle selskabsøkonomi for Pindstrup Varmeværk. 2.6 Varmegrundlag Varmegrundlaget er bestemt med udgangspunkt i varmeproduktionen og varmesalget for regnskabsåret 2010/2011. Varmesalg Varmetab i fjernvarmenettet Sum Pindstrup by MWh MWh MWh I projektforslaget er der ikke regnet med tilslutning af nye forbrugere, og dermed er varmebehovet regnet uændret i planperioden. Ved etablering af transmissionsledningen vil varmegrundlaget stige på grund af varmetabet i ledningen. Dette varmetab er bestemt til 490 MWh, og varmegrundlaget vil herefter udgøre MWh. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

10 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 10 af Produktionsanlæg På værket i Pindstrup er der opstillet to oliekedler med en samlet termisk effekt på 4,0 MW og en termisk virkningsgrad på 85 %. Novopan Træindustri har tidligere levereret overskudsvarme til Pindstrup Varmeværk i forbindelse med kraftvarmeproduktion på deres turbineanlæg. De senere år har der dog været problemer med turbinen, således at produktion i dag sker på en varmtvandskedel fyret med træflis. Fliskedlen kører ikke med røggaskondensering, og der er antaget en termisk virkningsgrad på anlægget på 90 %. På værket i Auning er der installeret to varmtvandskedler, der er fyret med halm. Halmkedlerne har en termisk virkningsgrad på 90 % og tilstrækkelig kapacitet til også at kunne forsyne Pindstrup med varme. Der er i tilknytning til værket opstillet en varmeakkumuleringstank til at lagre varmt vand. Varmeakkumuleringstanken giver mulighed for at udligne varmeproduktionen og efterspørgslen efter varme. I aftalen mellem de to forsyninger er aftalt en leveret effekt til Pindstrup på i alt 3,0 MW, hvor der heri er indeholdt 0,5 MW til en eventuel fremtidig udvidelse af varmegrundlaget ved tilslutning af nye forbrugere. I Pindstrup er der om vinteren behov for en fremløbstemperatur til Pindstrup by på 85 C. Fremløbstemperaturen ab halmkedel i Auning ligger omkring 95 C, hvorfor der ikke vil være problemer med at levere en fremløbstemperatur på 85 C til Pindstrup by. På værket i Auning opstilles en pladevarmeveksler til at holde de to vandbårne systemer adskilte. Ved manglende varmeleverance fra Auning Varmeværk vil de to eksisterende oliekedler i Pindstrup kunne sikre varmeforsyning til Pindstrup by. 2.8 Transmissionsledning Transmissionsledningen mellem Auning og Pindstrup etableres som dobbeltrør 3 med dimension på frem- og returløb på ø168. For at reducere varmetabet mest muligt udføres dobbeltrøret med den bedst mulige isolering for standardprodukter (serie 3). 3 Ved dobbeltrør er de to medierør placeret i den samme kappe, og dobbeltrøret fremstræder derfor kun som ét rør. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

11 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 11 af Varmeproduktion Af nedenstående skema fremgår produktionen og brændselsforbruget i referencesituationen. Der er taget udgangspunkt i regnskabsåret 2010/2011. Produktionsanlæg Referencen Varmeproduktion Træflis Gasolie Novopan Træindustri MWh MWh Gasoliekedel Pindstrup MWh MWh I alt MWh MWh MWh Det skal bemærkes, at langt den overvejende del af varmeproduktionen er baseret på levering af varme fra Novopan Træindustri Efter omstilling til levering af varme fra Auning Varmeværk forudsættes det at hele den fremtidige varmedækning sker herfra. Produktionsanlæg Projektet Varmeproduktion Træflis Gasolie Halm Novopan Træindustri 0 MWh 0 MWh Gasoliekedel Pindstrup 0 MWh 0 MWh Auning Varmeværk MWh MWh I alt MWh 0 MWh 0 MWh MWh Ved havari og lignende på anlægget i Auning eller situationer med transmissionsledingen ude af drift vil der være produktion på gasoliekedlerne i Pindstrup. Det forventes dog kun at ske i meget begrænset omfang, hvorfor dette ikke er medtaget i projektet Økonomiske forudsætninger Investering og finansiering Den samlede investering til projektet er budgetteret til 11,25 mio. kr. Budgettet er baseret på indhentning af budgetpriser fra leverandører og priser fra tilsvarende projekter. Investeringen omfatter følgende hovedpunkter: Transmissionsledning mellem Auning og Pindstrup Pumpe- og vekslerstation på Auning Varmeværk Interne rørinstallationer og pumper i Auning Pumper og installation på Pindstrup Varmeværk Forsikring, tinglysning og ekspropriation Projektering og rådgivning Uforudsete udgifter Investeringerne er forudsat finansieret med et 20-årigt fastforrentet aftalelån med en rente på 2,70 % hos Kommunekredit. Syddjurs Kommune opkræver en årligt garantiprovision på 0,75 % af restgælden. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

12 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 12 af 15 Den samlede investering er i den selskabsøkonomiske beregning afskrevet lineært over 20 år. Endelig finansiering og afskrivningsperiode kan senere blive ændret Forsyningssikkerhedsafgift For at finansiere en del af det nye energiforlig fra foråret 2012 indføres en ny afgift, der benævnes forsyningssikkerhedsafgiften (efterfølgende kaldet FSA). FSA pålægges biomasse og fossile brændsler, der benyttes til opvarmning. Vilkårene for opkrævning af afgiften er ikke vedtaget ved lov endnu, men der forventes følgende satser: Biomasse Fossile brændsler ,0 kr./gj 1,1 kr./gj ,0 kr./gj 4,7 kr./gj ,3 kr./gj 9,7 kr./gj ,6 kr./gj 12,1 kr./gj ,7 kr./gj 14,2 kr./gj ,5 kr./gj 15,4 kr./gj ,4 kr./gj 16,8 kr./gj ,8 kr./gj 17,7 kr./gj ,4 kr./gj 19,8 kr./gj Det skal bemærkes, at afgiften pålægges brændslet, hvorfor der også skal svares afgift af nettabet samt virkningsgraden på produktionsanlæggene. De angivne priser er i beregningerne diskonteret med inflationen og er efter 2020 forudsat at følge nettoprisindekset som energi- og miljøafgifterne gør det i dag. Afgiften er på nuværende tidspunkt ikke udmøntet i en egentlig lov, hvorfor den endelige, vedtagne afgift kan afvige i forhold til ovenstående Selskabsøkonomiske brændselspriser m.m. Gasolie Den gennemsnitlige listepris på fyringsolie i 2012 var ifølge Olie og energiforums hjemmeside 6,643 kr. pr. liter eksklusive afgifter og moms. I beregningerne er der anvendt denne pris fratrukket en forventet rabat på 0,400 kr. pr. liter. Gasolie belagt med energiafgift, CO 2 -afgift og NO x -afgift. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

13 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 13 af 15 Gældende afgiftssatser for 2013: Afgifter på gasolie Energiafgift CO 2 -afgift NO x -afgift 2,169 kr./liter 0,435 kr./liter 0,046 kr./liter Afgifterne reguleres med nettoprisindekset. Varme købt af Novopan Træindustri Der er forudsat en pris på varme købt af Novopan Træindustri på 154,00 kr./mwh. Prisen regnes at følge udviklingen i nettoprisindekset Der er ikke indeholdt forsyningssikkerhedsafgift i prisen. Varme købt fra Auning Varmeværk Varmesalgsprisen ab Auning Varmeværk er aftalt til 280,00 kr./mwh. Der er ikke indtil videre aftalt nærmere om reguleringen af denne pris, men i projektforslaget er der regnet med, at prisen reguleres med stigningen i nettoprisindekset. I prisen er indeholdt svovl- og NOx-afgift ved forbrænding af halm. Prisen er eksklusive forsyningssikkerhedsafgiften, som skal tillægges afregningsprisen Prisudvikling på brændsler I beregningerne er antaget, at priserne på brændsler vil følge udviklingen i nettoprisindekset Drift og vedligehold Til drift og vedligehold af oliekedlerne på Pindstrup Varmeværk er anvendt et beløb på 7,50 kr./mwh baseret på erfaringstal fra andre anlæg. Elforbruget til pumpning af fjernvarmen fra Auning til Pindstrup er som et års middelværdi bestemt til 5 kwh/mwh. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

14 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Vurdering af projektforslaget Side 14 af 15 3 Vurdering af projektforslaget I det følgende er givet en nærmere vurdering af projektets økonomiske konsekvenser samt de miljø- og samfundsmæssige forhold. 3.1 Selskabs- og brugerøkonomi Selskabsøkonomisk viser beregningerne, at Pindstrup Varmeværk, over en betragtningsperiode på 20 år, ved omstilling af varmeleverancen vil opnå en akkumuleret likviditetstilvækst på 12,2 mio. kr. eller årligt svarende til en gennemsnitlig likviditetstilvækst på kr. begge beløb i 2012-priser. Nærmere oplysninger om de selskabsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 7 og Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske forhold er behandlet i henhold til forudsætningerne i Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet med tilhørende appendiks af september Den samfundsøkonomiske beregning er gennemført ved opgørelse af de samlede omkostninger ved aftag af varme fra Auning Varmeværk set i forhold til fortsat drift med aftag af varme fra Novopan Træindustri. Samfundsøkonomisk besparelse Faste priser Nuværdi I alt 44,9 mio. kr. 21,4 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående, giver projektet et samfundsøkonomisk overskud både i faste- og i nuværdipriser. Projekt er samfundsøkonomisk positivt især på grund af de samfundsøkonomisk lavere omkostninger til brændsler ved halm i forhold træflis og ikke mindst gasolie. De miljømæssige skadesomkostninger er i henhold til Energistyrelsen forudsætninger indregnet i overstående samfundsøkonomiske besparelser. De samfundsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 9 og 10. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

15 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Vurdering af projektforslaget Side 15 af Miljømæssige konsekvenser De miljømæssige fordele akkumuleret over planlægningsperiodens 20 år i forhold til udledninger af emissioner, er illustreret i skemaet. Ved at fortrænge et fossilt brændsel med et CO 2 - neutralt brændsel opnås en markant reduktion i udledningen af CO år udledning CO 2 NO x SO 2 PM2,5 Referencen ton 71,8 ton 21,3 ton 7,4 ton Projektet ton 81,2 ton 116,9 ton 10,8 ton Reduktion ton -9,4 ton -95,1 ton -3,4 ton Udledningen af de øvrige emittenter, NO x, SO 2 og støv (PM 2,5) vil stige ved projektet. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

16 Bilag 1 Oversigtskort

17

18 Bilag 2 Detaljekort 1 - Pindstrup

19

20 Bilag 3 Detaljekort 2 Auning

21

22 Bilag 4 Oversigtskort Pindstrup

23

24 Bilag 5 Kort med ortofoto og matrikler

25 Bilag 6 Matrikler berørt af transmissionsledningen

26 Bilag 6 Liste over berørte matrikler og lodsejere af transmissionsledning Ejerlav Matr.nr. Ejer Ejer type Kommune Auning By, Auning 2dk Auning Varmeværk a.m.b.a. Privat Norddjurs Kommune Auning By, Auning 2a Søren Ingemann Qvist-Rasmussen Privat Norddjurs Kommune Auning By, Auning 3cv Finn Lorenzen Privat Norddjurs Kommune Auning By, Auning 43a Norddjurs Kommune Offentlig Norddjurs Kommune Marie Magdalene By, Marie Magdelene 26a Syddjurs Kommune Offentlig Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 30a Syddjurs Kommune Offentlig Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 3cb Ellen Margrethe Stausholm Privat Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 5ø Ellen Margrethe Stausholm Privat Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 7000a Offentlig vej Offentlig Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 4cb Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. Privat Syddjurs Kommune Bilag 6 til projektforslag Fjernvarme fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk

27 Bilag 7 Selskabsøkonomi referencen

28 Pindstrup Varmeværk B100 Reference Plan & Projekt A/S Varme fra Novopan Træindustri November 2012 Anlægsspecifikationer Fliskedel Novopan Træindustri Brændsel Flis Varmevirkningsgrad % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Gasoliekedel Brændsel Gasolie Termisk effekt kw Indfyret effekt kw Varmevirkningsgrad % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Energiomsætning Varmebehov Varmesalg MWh Varmetab fjernvarmenet MWh Varmetab transmissionsledning MWh Sum MWh Varmeproduktion Novopan Træindustri MWh Gasoliekedel MWh Sum MWh Brændsler Gasolie 1000 liter Træflis MWh Gasolie MWh Sum MWh Brændværdi brændsler Gasolie MJ/liter 35,6 Plan & Projekt A/S

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk Næstved Varmeværk A.m.b.a. Tracégennemgang og anlægsbudget Beslutningsnotat August 2013 Udarbejdet af Aaen Rådgivende Ingeniører A/S for Næstved Varmeværk

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere