Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup"

Transkript

1 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012

2 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Formål Sammenfatning Organisation og projektansvarlig Forhandlinger med berørte parter Indstilling Projektets gennemførelse Redegørelse for projektforslaget Plangrundlag Arealafståelse Kommunegaranti Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning Beregningsmetode Varmegrundlag Produktionsanlæg Transmissionsledning Varmeproduktion Økonomiske forudsætninger Vurdering af projektforslaget Selskabs- og brugerøkonomi Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Oversigtskort Detaljekort 1 - Pindstrup Detaljekort 2 Auning Oversigtskort Pindstrup Kort med ortofoto og matrikler Matrikler berørt af transmissionsledningen Selskabsøkonomi referencen Selskabsøkonomi projektet Samfundsøkonomi referencen Samfundsøkonomi - projektet Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

3 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indledning Side 3 af 15 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. er et fjernvarmeselskab, der producerer og distribuerer fjernvarme til sine forbrugere. Pindstrup Varmeværk forsyner ca. 300 fjernvarmeforbrugere i Pindstrup by med varme. Varmebehovet dækkes i dag primært ved køb af varme fra Novopan Træindustri A/S. Varmebehov, der ikke kan dækkes med varme fra Novopan Træindustri, produceres med værkets to oliefyrede kedelanlæg på varmecentralen på Brunmosevej. Af bilag 4 fremgår placeringen af varmecentralen på Brunmosevej og Novopan Træindustri på Fabriksvej m.m. Novopan Træindustri har stop på deres kraftvarmecentral ca. to gange pr. måned i ca. to døgn for at rense kedlen. Derudover har driften af Novopan Træindustris kraftvarmecentral i de seneste år været præget af mange driftsforstyrrelser og reparationer. De obligatoriske stop til rensning af kedlen udgør minimum 48 døgn pr. år, og de ikke planlagte forstyrrelser har de seneste år ligget på ca. 50 døgn. På det seneste er elproduktionen på Novopan Træindustri indstillet og dermed også leveringen af overskudsvarme til Pindstrup Varmeværk. Varmen fra Novopan Træindustri til Pindstrup Varmeværk er derfor omstillet fra overskudsvarme til varme produceret på kedelanlæg. Dette gør, at Pindstrup Varmeværks forbrug af olie er steget meget de seneste år. Den dyre gasolie gør, at det er økonomisk lønsomt for Pindstrup Varmeværk at kigge efter alternativ varmeforsyning. Foruden de driftsøkonomiske omkostninger forbundet med egenproduktion på gasoliekedler er der også driftstekniske problemer forbundet med at omstille produktionen. Novopan Træindustri er beliggende i den sydlige del af Pindstrup by, mens Pindstrup Varmeværks gasoliekedler er placeret i den nordlige del af byen. Omstilling fra aftag af varme fra Novopan Træindustri til egenproduktion på gasolie medfører, at vandstrømmen i ledningsnettet skal vendes, hvilket ikke er problemfrit. Situationen med svigtende varmeleverancer fra Novopan og usikkerheden omkring den fremadrettede varmeleverancer er ikke en forbigående situation, hvorfor Pindstrup Varmeværk gennem nogen tid har undersøgt alternativer for varmeforsyning og i denne sammenhæng haft kontakt til Auning Varmeværk om et samarbejde om fjernvarmeforsyning fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk. Varmeproduktionen på Auning Varmeværk er baseret på halm. Dette projektforslag omhandler omstilling af varmeforsyningen fra Novopan til levering af fjernvarme fra Auning Varmeværk, og i den sammenhæng etablering af en transmissionsledning mellem værkerne i Auning og Pindstrup. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

4 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indledning Side 4 af Formål Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk samt etablering af en transmissionsledning mellem de to værker. Projektforslaget fremsendes til Syddjurs Kommune med henblik på en godkendelse efter Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011, idet der henvises til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 1.3 Sammenfatning Dette projektforslag omhandler etableringen af en transmissionsledning mellem Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk for levering af fjernvarmeforsyning fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk. Fjernvarmeforsyningen fra Auning Varmeværk, der produceres på halmkedler, vil erstatte den nuværende forsyning fra Novopan Træindustri og egne gasoliekedler. Den samlede investering til etablering af transmissionsledning, tilslutninger på Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk m.m. er vurderet til i alt 11,25 mio. kr. Selskabsøkonomisk resulterer projektet i et akkumuleret overskud over 20 år på i alt 12,2 mio. kr. for Pindstrup Varmeværk. Samfundsøkonomisk viser projektet et overskud over 20 år på 21,4 mio.kr. i nutidsværdi. 1.4 Organisation og projektansvarlig Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. er ansvarlig for projektet, mens Syddjurs Kommune er den projektgodkendende myndighed. I forbindelse med udarbejdelse af dette projektforslag er Plan & Projekt A/S rådgiver for Pindstrup Varmeværk. 1.5 Forhandlinger med berørte parter De berørte parter, der er i forhold til Varmeforsyningsloven, skal i forbindelse med Syddjurs Kommunes behandling af projektforslaget, høres i en høringsperiode på fire uger, inden Syddjurs Kommune politisk kan godkende projektforslaget. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

5 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indledning Side 5 af 15 De berørte parter af projektet er: Novopan Træindustri A/S Auning Varmeværk a.m.b.a. Berørte lodsejere Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Der er gennemført forhandling mellem Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk om levering af varme fra Auning til Pindstrup. Forhandlingerne har resulteret i en principaftale mellem de to parter om levering og køb af fjernvarme. 1.6 Indstilling Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. ønsker at etablere en transmissionsledning til Auning Varmeværk for at kunne aftage fjernvarme fra Auning Varmeværk, og Pindstrup Varmeværk ansøger hermed om Syddjurs Kommunes godkendelse af dette projektforslag efter Varmeforsyningslovens bestemmelser og godkendelse efter Energiministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I indstillingen tages der forbehold for at der kan opnås øvrige myndighedsgodkendelser af projektet at der kan indgås en endelig aftale med Auning Varmeværk 1.7 Projektets gennemførelse Projektet ventes godkendt af Syddjurs Kommune omkring januar 2013 i henhold til Varmeforsyningsloven og VVM-screening. Syddjurs Kommunes behandling af projektforslaget ventes at ske i perioden november til december Efter godkendelsen af projektforslaget vil der være en periode på fire uger, hvor projektet kan påklages. Samtidig med den kommunale behandling af projektet planlægges transmissionsledingen udbudt i en totalentreprise, således der kan foreligge en kontrakt med en entreprenør i februar 2013 umiddelbart efter, at projektforslaget er godkendt. Ekspropriationsforretningen for berørte, private lodsejere forventes at ske i perioden fra februar til maj Anlægsfasen planlægges ske i perioden maj 2013 til september 2013, så levering af fjernvarme fra Auning Varmeværk kan ske fra oktober Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

6 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 6 af 15 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Plangrundlag Lov om varmeforsyning Jf. Varmeforsyningsloven Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning og senere ændringer, er det forudsat, at der udarbejdes projektforslag for ændringer af kollektive varmeforsyningsanlæg, hvilket er uddybet i Energiministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder også opførelse af transmissionsanlæg og produktionsanlæg Lov om elforsyning Pindstrup Varmeværk producerer ikke kraftvarme og er derfor ikke omfattet af betingelserne i Elforsyningsloven Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget berører ikke direkte den øvrige varmeplanlægning i Syddjurs Kommune. 2.2 Arealafståelse I forbindelse med anlæg af transmissionsledingen bliver både offentlige og private arealer berørt, og de berørte grundejere skal høres i forbindelse med projektet. Af bilag 1 kan fremgår traceen for transmissionsledningen. De berørte, private arealer bliver pålagt servitutter, der søges opnået gennem ekspropriation eller frivillig aftale. Såfremt det er muligt at opnå en frivillig aftale med de berørte lodsejere, søges denne løsning frem for ekspropriation. For private arealer beliggende i Norddjurs Kommune er der indgået frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Projektet søges gennemført ved ekspropriation, idet det er afgørende for projektets samlede økonomi og fysiske realisering, at de fornødne anlæg kan etableres og med hensyn til almenvellet, jf. Grundlovens 73. Beslutningen om ekspropriation træffes af Syddjurs Kommune med hjemmel i Varmeforsyningslovens 17. Selve ekspropriationen påtænkes gennemført i februar - maj Forud for ekspropriationen vil hver enkelt grundejer få tilsendt yderligere materiale, der mere detaljeret redegør for ekspropriationens omfang, ligesom hver enkelt grundejer, ved en åstedsforretning, vil få mulighed for at få en uddybende forklaring om projektet samt komme med kommentarer hertil. Åstedsforretningen afholdes på de enkelte ejendomme. Forinden åstedsforretningen afsættes den planlagte placering af transmissionsledningen med træpæle. Når rettighedserhvervelsen sker ved ekspropriation er erstatningsbeløbene skattefrie. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

7 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 7 af 15 Transmissionsledningen vil krydse flere offentlige og private grundejeres arealer, hvorfor de berørte grundejere skal høres i forbindelse med projektet. For de berørte matrikler tinglyses servitutter for ledningsanlæggene. Deklaration for transmissionsledning Ejeroplysninger.. Ledningsanlægget er etableret jf. Lov om varmeforsyning. Ledningerne, der nedgraves til en minimumsdybde på 1,0 m, skal til enhver tid tåles og respekteres og have lov til at henligge uforstyrret. 1. I et bælte på 2,5 meter på hver side af ledningens midterlinje gælder følgende bestemmelser (deklaration) a. Arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybgående rødder eller benyttes på anden måde der kan være til gene for ledningsanlægget. Der må heller ikke placeres hegnspæle eller lignende i en dybde over 60 cm. b. Drænledninger, vandledning, kloakledning, elektriske kabler eller lignende må ikke lægges i deklarationsarealet uden aftale med ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning det er muligt uden at beskadige ledningerne. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 60 cm. c. Ejer, bruger eller tredjemand må ikke grave, bore el.lign. med mekaniske redskaber uden særlig tilladelse fra, og under tilsyn af, ledningsejeren. d. De ulemper der er forbundet med færdsel samt almindeligt eftersyn og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør skal tåles uden erstatning, hvorimod der ved eventuelt derved forvoldt skade ydes erstatning efter samme retningslinjer, som dem der var gældende, da aftalen blev indgået. 2. Ledningsejeren kan til enhver tid anlægge supplerende ledninger og tilbehør indenfor ovennævnte bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for ekstra deklarationsareal, afgrødetab, strukturskade mv. 3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage de rettigheder og pligter som følger denne deklaration, til tredjemand. Arealer, der bliver omfattet af anlægsarbejdet, bliver afleveret i reetableret stand snarest efter arbejdets udførelse. Der vil blive tilbudt erstatning for arbejdsareal, afgrødetab, strukturskade og deklarationsareal i henhold til landsaftale om erstatning indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk vandog Spildevandsforening (DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD). Hvis man som grundejer ikke er tilfreds med den tilbudte erstatning, afgøres erstatningsspørgsmålet af en uafhængig taksationskommission. En fortegnelse over de berørte grundejere fremgår af bilag 6 og af bilag 5 er transmissionsledningen placering på de berørte matrikler vist. Af bilag 2 og 3 er der flere detaljer om traceens fremføring. Pindstrup Varmeværk har gennemført forhandlinger med de private, berørte grundejere. Det er lykkedes at indgå frivillige aftaler med de private lodsejere i Norddjurs Kommune. Det Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

8 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 8 af 15 samme har ikke været tilfældet for private lodsejere i Syddjurs Kommune, hvorfor der søges om ekspropriation for etablering af transmissionsledningen i disse arealer. 2.3 Kommunegaranti I sammenhæng med projektforslaget vil Pindstrup Varmeværk fremsende ansøgning om kommunegaranti til finansiering af projektet. Syddjurs Kommune opkræver ved stillelse af kommunegaranti et stiftelsesgebyr på 1,0 % og en årlig garantiprovision på 0,75 % af restgælden i de efterfølgende år. Garantiprovisionen opkræves forud. 2.4 Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning Lov om miljøbeskyttelse Projektet kræver ikke miljøgodkendelse i henholdt til Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed VVM-screening I henhold til Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning skal der ske en screening af anlægget. Screeningen skal afklare, om anlægget er VVM-pligtigt, og om der dermed skal udarbejdes en VVM 1 -redegørelse. Udarbejdelse af VVM-screening vil ske i et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Pindstrup Varmeværk og planlægges at ske samtidig med behandlingen af projektforslaget. Det vurderes ikke, at VVM-screening vil medføre udarbejdelse af en VVM-redegørelse Lov om miljøvurdering af planer og programmer I Lov nr. 936 af den 24. september 2009 om miljøvurderinger af planer og programmer skal det vurderes, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af projektet. Dette sker ved udarbejdelse et SMV 2 -screeningsnotat, der vil afklare, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Udarbejdelse af SMV-screeningsnotat foretages af Syddjurs Kommune og planlægges at kunne ske samtidig med behandlingen af projektforslaget. Det vurderes ikke, at SMV-screeningen vil udløse en egentlig miljøvurdering Lokalplan Projektet vurderes ikke at være i konflikt med bestemmelserne i gældende lokalplaner i området. 1 VVM: Vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet 2 SMV: Strategisk Miljø Vurdering Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

9 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 9 af Byggelovgivningen Etablering af anlægget kræver gravetilladelse fra Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Ansøgninger om gravetilladelser vil blive foretaget af den totalleverandør, Pindstrup Varmeværk indstiller til at etablere anlægget. 2.5 Beregningsmetode De selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvensberegninger ved projektet er gennemført som marginale beregninger, hvor der kun er inddraget de parametre, der berører økonomien i selve projektet. Afskrivninger af eksisterende anlæg, eksisterende lån, administration og lignende, der ikke påvirker projektet, er derfor ikke indeholdt. De samfundsøkonomiske beregninger er udført i henhold til Energistyrelsens anvisninger for vurdering af projekter for kollektiv varmeforsyning. Beregningerne er foretaget over en planperiode på 20 år. Beregningerne er udført i faste 2012 priser, og således er indtægter og udgifter, der ikke følger inflationen, diskonteret. Der er udført to beregninger: Én ved fortsat drift med levering af varme fra Novopan Træindustri (referencen) Én ved etablering af en transmissionsledning og levering af fjernvarme fra Auning Varmeværk (projektet) De selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger er udført i et regneark. Resultatet af beregningerne kan udelukkende bruges til at sammenligne projektet og referencen i forhold til hinanden. Beregningerne siger ikke noget om den generelle selskabsøkonomi for Pindstrup Varmeværk. 2.6 Varmegrundlag Varmegrundlaget er bestemt med udgangspunkt i varmeproduktionen og varmesalget for regnskabsåret 2010/2011. Varmesalg Varmetab i fjernvarmenettet Sum Pindstrup by MWh MWh MWh I projektforslaget er der ikke regnet med tilslutning af nye forbrugere, og dermed er varmebehovet regnet uændret i planperioden. Ved etablering af transmissionsledningen vil varmegrundlaget stige på grund af varmetabet i ledningen. Dette varmetab er bestemt til 490 MWh, og varmegrundlaget vil herefter udgøre MWh. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

10 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 10 af Produktionsanlæg På værket i Pindstrup er der opstillet to oliekedler med en samlet termisk effekt på 4,0 MW og en termisk virkningsgrad på 85 %. Novopan Træindustri har tidligere levereret overskudsvarme til Pindstrup Varmeværk i forbindelse med kraftvarmeproduktion på deres turbineanlæg. De senere år har der dog været problemer med turbinen, således at produktion i dag sker på en varmtvandskedel fyret med træflis. Fliskedlen kører ikke med røggaskondensering, og der er antaget en termisk virkningsgrad på anlægget på 90 %. På værket i Auning er der installeret to varmtvandskedler, der er fyret med halm. Halmkedlerne har en termisk virkningsgrad på 90 % og tilstrækkelig kapacitet til også at kunne forsyne Pindstrup med varme. Der er i tilknytning til værket opstillet en varmeakkumuleringstank til at lagre varmt vand. Varmeakkumuleringstanken giver mulighed for at udligne varmeproduktionen og efterspørgslen efter varme. I aftalen mellem de to forsyninger er aftalt en leveret effekt til Pindstrup på i alt 3,0 MW, hvor der heri er indeholdt 0,5 MW til en eventuel fremtidig udvidelse af varmegrundlaget ved tilslutning af nye forbrugere. I Pindstrup er der om vinteren behov for en fremløbstemperatur til Pindstrup by på 85 C. Fremløbstemperaturen ab halmkedel i Auning ligger omkring 95 C, hvorfor der ikke vil være problemer med at levere en fremløbstemperatur på 85 C til Pindstrup by. På værket i Auning opstilles en pladevarmeveksler til at holde de to vandbårne systemer adskilte. Ved manglende varmeleverance fra Auning Varmeværk vil de to eksisterende oliekedler i Pindstrup kunne sikre varmeforsyning til Pindstrup by. 2.8 Transmissionsledning Transmissionsledningen mellem Auning og Pindstrup etableres som dobbeltrør 3 med dimension på frem- og returløb på ø168. For at reducere varmetabet mest muligt udføres dobbeltrøret med den bedst mulige isolering for standardprodukter (serie 3). 3 Ved dobbeltrør er de to medierør placeret i den samme kappe, og dobbeltrøret fremstræder derfor kun som ét rør. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

11 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 11 af Varmeproduktion Af nedenstående skema fremgår produktionen og brændselsforbruget i referencesituationen. Der er taget udgangspunkt i regnskabsåret 2010/2011. Produktionsanlæg Referencen Varmeproduktion Træflis Gasolie Novopan Træindustri MWh MWh Gasoliekedel Pindstrup MWh MWh I alt MWh MWh MWh Det skal bemærkes, at langt den overvejende del af varmeproduktionen er baseret på levering af varme fra Novopan Træindustri Efter omstilling til levering af varme fra Auning Varmeværk forudsættes det at hele den fremtidige varmedækning sker herfra. Produktionsanlæg Projektet Varmeproduktion Træflis Gasolie Halm Novopan Træindustri 0 MWh 0 MWh Gasoliekedel Pindstrup 0 MWh 0 MWh Auning Varmeværk MWh MWh I alt MWh 0 MWh 0 MWh MWh Ved havari og lignende på anlægget i Auning eller situationer med transmissionsledingen ude af drift vil der være produktion på gasoliekedlerne i Pindstrup. Det forventes dog kun at ske i meget begrænset omfang, hvorfor dette ikke er medtaget i projektet Økonomiske forudsætninger Investering og finansiering Den samlede investering til projektet er budgetteret til 11,25 mio. kr. Budgettet er baseret på indhentning af budgetpriser fra leverandører og priser fra tilsvarende projekter. Investeringen omfatter følgende hovedpunkter: Transmissionsledning mellem Auning og Pindstrup Pumpe- og vekslerstation på Auning Varmeværk Interne rørinstallationer og pumper i Auning Pumper og installation på Pindstrup Varmeværk Forsikring, tinglysning og ekspropriation Projektering og rådgivning Uforudsete udgifter Investeringerne er forudsat finansieret med et 20-årigt fastforrentet aftalelån med en rente på 2,70 % hos Kommunekredit. Syddjurs Kommune opkræver en årligt garantiprovision på 0,75 % af restgælden. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

12 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 12 af 15 Den samlede investering er i den selskabsøkonomiske beregning afskrevet lineært over 20 år. Endelig finansiering og afskrivningsperiode kan senere blive ændret Forsyningssikkerhedsafgift For at finansiere en del af det nye energiforlig fra foråret 2012 indføres en ny afgift, der benævnes forsyningssikkerhedsafgiften (efterfølgende kaldet FSA). FSA pålægges biomasse og fossile brændsler, der benyttes til opvarmning. Vilkårene for opkrævning af afgiften er ikke vedtaget ved lov endnu, men der forventes følgende satser: Biomasse Fossile brændsler ,0 kr./gj 1,1 kr./gj ,0 kr./gj 4,7 kr./gj ,3 kr./gj 9,7 kr./gj ,6 kr./gj 12,1 kr./gj ,7 kr./gj 14,2 kr./gj ,5 kr./gj 15,4 kr./gj ,4 kr./gj 16,8 kr./gj ,8 kr./gj 17,7 kr./gj ,4 kr./gj 19,8 kr./gj Det skal bemærkes, at afgiften pålægges brændslet, hvorfor der også skal svares afgift af nettabet samt virkningsgraden på produktionsanlæggene. De angivne priser er i beregningerne diskonteret med inflationen og er efter 2020 forudsat at følge nettoprisindekset som energi- og miljøafgifterne gør det i dag. Afgiften er på nuværende tidspunkt ikke udmøntet i en egentlig lov, hvorfor den endelige, vedtagne afgift kan afvige i forhold til ovenstående Selskabsøkonomiske brændselspriser m.m. Gasolie Den gennemsnitlige listepris på fyringsolie i 2012 var ifølge Olie og energiforums hjemmeside 6,643 kr. pr. liter eksklusive afgifter og moms. I beregningerne er der anvendt denne pris fratrukket en forventet rabat på 0,400 kr. pr. liter. Gasolie belagt med energiafgift, CO 2 -afgift og NO x -afgift. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

13 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Redegørelse for projektforslaget Side 13 af 15 Gældende afgiftssatser for 2013: Afgifter på gasolie Energiafgift CO 2 -afgift NO x -afgift 2,169 kr./liter 0,435 kr./liter 0,046 kr./liter Afgifterne reguleres med nettoprisindekset. Varme købt af Novopan Træindustri Der er forudsat en pris på varme købt af Novopan Træindustri på 154,00 kr./mwh. Prisen regnes at følge udviklingen i nettoprisindekset Der er ikke indeholdt forsyningssikkerhedsafgift i prisen. Varme købt fra Auning Varmeværk Varmesalgsprisen ab Auning Varmeværk er aftalt til 280,00 kr./mwh. Der er ikke indtil videre aftalt nærmere om reguleringen af denne pris, men i projektforslaget er der regnet med, at prisen reguleres med stigningen i nettoprisindekset. I prisen er indeholdt svovl- og NOx-afgift ved forbrænding af halm. Prisen er eksklusive forsyningssikkerhedsafgiften, som skal tillægges afregningsprisen Prisudvikling på brændsler I beregningerne er antaget, at priserne på brændsler vil følge udviklingen i nettoprisindekset Drift og vedligehold Til drift og vedligehold af oliekedlerne på Pindstrup Varmeværk er anvendt et beløb på 7,50 kr./mwh baseret på erfaringstal fra andre anlæg. Elforbruget til pumpning af fjernvarmen fra Auning til Pindstrup er som et års middelværdi bestemt til 5 kwh/mwh. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

14 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Vurdering af projektforslaget Side 14 af 15 3 Vurdering af projektforslaget I det følgende er givet en nærmere vurdering af projektets økonomiske konsekvenser samt de miljø- og samfundsmæssige forhold. 3.1 Selskabs- og brugerøkonomi Selskabsøkonomisk viser beregningerne, at Pindstrup Varmeværk, over en betragtningsperiode på 20 år, ved omstilling af varmeleverancen vil opnå en akkumuleret likviditetstilvækst på 12,2 mio. kr. eller årligt svarende til en gennemsnitlig likviditetstilvækst på kr. begge beløb i 2012-priser. Nærmere oplysninger om de selskabsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 7 og Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske forhold er behandlet i henhold til forudsætningerne i Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet med tilhørende appendiks af september Den samfundsøkonomiske beregning er gennemført ved opgørelse af de samlede omkostninger ved aftag af varme fra Auning Varmeværk set i forhold til fortsat drift med aftag af varme fra Novopan Træindustri. Samfundsøkonomisk besparelse Faste priser Nuværdi I alt 44,9 mio. kr. 21,4 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående, giver projektet et samfundsøkonomisk overskud både i faste- og i nuværdipriser. Projekt er samfundsøkonomisk positivt især på grund af de samfundsøkonomisk lavere omkostninger til brændsler ved halm i forhold træflis og ikke mindst gasolie. De miljømæssige skadesomkostninger er i henhold til Energistyrelsen forudsætninger indregnet i overstående samfundsøkonomiske besparelser. De samfundsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 9 og 10. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

15 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Vurdering af projektforslaget Side 15 af Miljømæssige konsekvenser De miljømæssige fordele akkumuleret over planlægningsperiodens 20 år i forhold til udledninger af emissioner, er illustreret i skemaet. Ved at fortrænge et fossilt brændsel med et CO 2 - neutralt brændsel opnås en markant reduktion i udledningen af CO år udledning CO 2 NO x SO 2 PM2,5 Referencen ton 71,8 ton 21,3 ton 7,4 ton Projektet ton 81,2 ton 116,9 ton 10,8 ton Reduktion ton -9,4 ton -95,1 ton -3,4 ton Udledningen af de øvrige emittenter, NO x, SO 2 og støv (PM 2,5) vil stige ved projektet. Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

16 Bilag 1 Oversigtskort

17

18 Bilag 2 Detaljekort 1 - Pindstrup

19

20 Bilag 3 Detaljekort 2 Auning

21

22 Bilag 4 Oversigtskort Pindstrup

23

24 Bilag 5 Kort med ortofoto og matrikler

25 Bilag 6 Matrikler berørt af transmissionsledningen

26 Bilag 6 Liste over berørte matrikler og lodsejere af transmissionsledning Ejerlav Matr.nr. Ejer Ejer type Kommune Auning By, Auning 2dk Auning Varmeværk a.m.b.a. Privat Norddjurs Kommune Auning By, Auning 2a Søren Ingemann Qvist-Rasmussen Privat Norddjurs Kommune Auning By, Auning 3cv Finn Lorenzen Privat Norddjurs Kommune Auning By, Auning 43a Norddjurs Kommune Offentlig Norddjurs Kommune Marie Magdalene By, Marie Magdelene 26a Syddjurs Kommune Offentlig Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 30a Syddjurs Kommune Offentlig Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 3cb Ellen Margrethe Stausholm Privat Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 5ø Ellen Margrethe Stausholm Privat Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 7000a Offentlig vej Offentlig Syddjurs Kommune Pindstrup By, Marie Magdelene 4cb Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. Privat Syddjurs Kommune Bilag 6 til projektforslag Fjernvarme fra Auning Varmeværk til Pindstrup Varmeværk

27 Bilag 7 Selskabsøkonomi referencen

28 Pindstrup Varmeværk B100 Reference Plan & Projekt A/S Varme fra Novopan Træindustri November 2012 Anlægsspecifikationer Fliskedel Novopan Træindustri Brændsel Flis Varmevirkningsgrad % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Gasoliekedel Brændsel Gasolie Termisk effekt kw Indfyret effekt kw Varmevirkningsgrad % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Energiomsætning Varmebehov Varmesalg MWh Varmetab fjernvarmenet MWh Varmetab transmissionsledning MWh Sum MWh Varmeproduktion Novopan Træindustri MWh Gasoliekedel MWh Sum MWh Brændsler Gasolie 1000 liter Træflis MWh Gasolie MWh Sum MWh Brændværdi brændsler Gasolie MJ/liter 35,6 Plan & Projekt A/S

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere