1 Udførte beregninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Udførte beregninger"

Transkript

1 MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk SIDE 1/15 PROJEKTNR Supplerende beregninger og oplysninger til Skanderborg Kommunes brev af 18. marts Udførte beregninger Der er udført supplerende beregninger for alternativer til projektet. Skanderborg kommune ønsker en sammenstilling af resultater fra tidligere beregninger og supplerende beregninger. I alle beregninger indgår samfundsøkonomi og virksomhedsøkonomi. I det efterfølgende beskrives de beregninger der er omfattet af dette notat. 1. Reference Referencen er uændret i forhold til projektforslaget med forsyning fra eksisterende anlæg i Skanderborg. 2. Projektforslag - 30 MW biomassefyret fjernvarmeanlæg Projektforslaget er uændret i forhold til projektforslaget med 30 MW biomassefyret fjernvarmeanlæg. 3. Alternativ - 25 MW biomassefyret fjernvarmeanlæg Der er udført en supplerende alternativ beregning til belysning af et 25 MW i stedet for en 30 MW biomassefyret fjernvarmeanlæg i henhold til Planenergi's kommentar i notat af 19. marts Alternativ - Kraftvarme Kraftvarmealternativet er ændret i henhold til Planenergi's notat af 19. marts Der er nu udført to beregninger som belyser et anlæg med hhv. en lav eleffekt og et anlæg med en høj eleffekt. Der forudsættes anvendt kendt teknologi idet tørring af biomasse i forbindelse med kraftvarme er forholdsvis uprøvet teknologi. Dette Projekt dokumenter/ januar-marts Høringssvar/Skanderborg_biomasse-Supp_beregn_mv docx

2 SIDE 2/15 indebærer endvidere, at der anvendes en standard flispris uden 15 % reduktion, som for projektforslaget, både i samfundsøkonomi og i virksomhedsøkonomi. 6. Alternativ - Forsyning fra Varmeplan Aarhus. Ved forsyning fra VPA forudsættes fortsat, at Skanderborg-Hørning fjernvarmes eksisterende flisfyrede fjernvarmeanlæg har første prioritet og suppleres med varme fra VPA. Til beregning på virksomhedsøkonomien anvendes en pris for varmekøb ifølge tilbud fra VPA af 11. marts Prisen er baseret på at VPA' supplerer det eksisterende flisfyrede anlæg i Skanderborg, samt at varmen produceres på Studstrupværket. Prisen er sammensat af en pris på 388 kr./mwh fra Studstrupværket og et effektbidrag på 127 kr./mwh - i alt 468 kr./mwh (uden Forsyningssikkerhedsafgift). Prisen er højere end VPA' normale pris, da der er tale om en "spidslastpris". I følge VPAforudsætninger fra september 2014 (uden forsyningssikkerhedsafgift) er prisen til byerne uden for Aarhus kommune 345 kr./mwh i Såfremt Skanderborg fortsat skal modtage varme fra VPA efter 2016, kommer Skanderborg-Hørning Fjernvarme til at hæfte for 6 % af investeringer i VPA systemet, baseret på hidtidig aftale. Kendskabet til de nuværende planer om investering i produktionsanlæg omfatter Studstrupværkets levetidsforlængelse med 15 år og omstilling til fyring med træpiller (ca. 1,3 mia. kr.) samt Affald Varmes halmfyrede kraftvarmeanlæg (ca. 1,4 mia. kr.) - samlet budget ca. 2,7 mia. kr. 6 % af denne investering er ca. 160 mio. kr. som Skanderborg-Hørning Fjernvarme kommer til at hæfte for. De samfundsøkonomiske beregninger foretages over 20 år, og der er forudsat en reinvestering i Studstrupværket på 80 mio. kr. efter de 15 år, med indregning af scrapværdi efter 20 år. Endvidere budgetterer VPA med 55 mio. kr. til renovering af transmissionsledningen fra Hasselager til vekslerstationen i Stilling, og det forventes, at Skanderborg- Hørning Fjernvarme kommer til at hæfte for halvdelen af denne investering. Transmissionsnettet fra Studstrupværket til Hasselager er ca. 30 år gammelt, og vil være ca. 50 år når den 20 årige beregningsperiode i projektforslaget udløber. Det forudsættes at ledningsnettet kan anvendes perioden ud, men der er indregnet en andel til Skanderborg til vedligeholdelse af ledningsnettet på 2,5 mio. kr./år. Disse investeringer er fortsat indregnet i samfundsøkonomien for dette alternativ, da produktionskapacitet og transmissionssystem i VPÅ systemet vil blive påvirket hvis VPA fortsat skal levere varme til Skanderborg. Projekt dokumenter/ januar-marts Høringssvar/Skanderborg_biomasse-Supp_beregn_mv docx

3 SIDE 3/15 Levering af varme til Skanderborg vil indebærer flere udgifter i VPA systemet end kun udgiften til varmeproduktion på Studstrupværket. Dette er tilfældet virksomhedsøkonomisk, hvilket ses af den tilbudte varmepris, og det er også være tilfældet samfundsøkonomisk. Den eneste forskel er, at i virksomhedsøkonomien betales til investeringen over varmekøbet, i samfundsøkonomien er metoden at investeringen indregnes i de aktuelle år. Med hensyn til investering i kapacitet fremgår det af AVA's høringssvar fra 29. december 2014 midt på side 4, "For den samlede Varmeplan Aarhus inkl. Skanderborg-Hørning gælder, at levetidsforlængelsen af Studstrup 3, idriftsættelsen af elkedler og det nye biomassefyrede kraftvarmeværk betyder, at varmekapaciteten er sikret frem til 2030" Siden Skanderborg Kommune i 2005 godkendte Skanderborg Fjernvarmes "Projektforslag for etablering af træflisfyret fjernvarmecentral og erstatning af varme fra ÅKV", april 2003, har AVA været bekendt med planerne om afkobling af Skanderborg. Siden har Skanderborg-Hørning Fjernvarme ligeledes meddelt AVA, at de ikke skal tage hensyn til Skanderborg i planlægning af ny produktionskapacitet, samt at Skanderborg-Hørning Fjernvarme ikke vil hæfte for investeringer heri. AVA kan ikke egenhændigt foretage investeringer i kapacitet til forsyning af Skanderborg der forpligter Skanderborg-Hørning Fjernvarme og dikterer Skanderborg Kommunes varmeplanlægning. Der kan derfor ikke tages hensyn til disse investeringer i situationer uden levering af varme fra VPA, hverken virksomhedsøkonomiske eller samfundsøkonomisk. AVA må selv berettige investeringerne i VPA i situationer uden levering af varme til Skanderborg. Beslutninger om disse investeringer ligger uden for Skanderborg- Hørning Fjernvarmes disposition, og vedrører ikke Skanderborg-Hørning Fjernvarmeforsynings projektforslag. 2 Beregningsresultater 2.1 Samfundsøkonomiske resultater Samfundsøkonomien er udført med Energistyrelsens forudsætninger fra 9. december Resultaterne er sammenstillet på bilag 7, som også viser resultaternes sammensætning. Hovedresultaterne er vist i den efterfølgende tabel. Projekt dokumenter/ januar-marts Høringssvar/Skanderborg_biomasse-Supp_beregn_mv docx

4 SIDE 4/15 Reference Nuværende anlæg Projektforslag Biomassefjv. anlæg 30 MW Alternativ Biomassefjv. anlæg 25 MW Alternativ Biomassekv-anlæg 30 MW 6,3 MW el Alternativ Biomassekv-anlæg 30 MW 11,3 MW el Alternativ Varmekøb fra VPA Tabel 1 Samfundsøkonomisk resultat i nuværdi over 20 år - mio. kr. Det ses af Tabel 1, at projektforslaget med et biomassefyret fjernvarmeanlæg på 30 MW er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Herefter kommer alternativet med en 25 MW biomassekedel og Referencen. Alternativerne med flisfyret kraftvarme og forsyning fra VPA er omkring 30 % dyrere end projektforslaget. 2.2 Virksomhedsøkonomiske resultater Virksomhedsøkonomien er vist for første år i bilag 7, forløbet over 20 år er vist i nedenstående figur. mio. kr. 100 Årlige produktionsomkostninger Reference, nuværende anlæg Nuværende flisanlæg og VPA Kraftvarme, høj eleffekt Kraftvarme, lav eleffekt Biomasseanlæg 25 MW Projektforslag, biomasseanlæg 30 MW Figur 1 Årlige produktionsomkostninger over beregningsperioden Det ses af Figur 1, Projektforslaget med et 30 MW biomassefyret fjernvarmeanlæg har de laveste produktionsomkostninger. I de øvrige alternative er produktionsomkostningerne større over hele perioden. Som tidligere oplyst til kommunen er en 30 MW kedel den mest optimale størrelse mht. investering, da det er den største enhedsstørrelse der p.t. er udviklet og af- Projekt dokumenter/ januar-marts Høringssvar/Skanderborg_biomasse-Supp_beregn_mv docx

5 SIDE 5/15 prøvet. I det forudgående undersøgelse er det endvidere fundet, at et anlægsstørrelse på 30 MW fyret giver de bedste mulighede med hensyn til tørring af vådt biomasse, og samtidig er den løsning som resulterer i den bedste økonomi for Skanderborg-Hørning Fjernvarme og for samfundet. 3 Følsomhedsberegninger Der udført følsomhedsberegninger på samfundsøkonomi og virksomhedsøkonomi: 20 % øget økonomi 20 % øget biomassepris 5 % reduceret varmevirkningsgrad Samfundsøkonomisk udgift - Nuværdi 20 år Reference Projektforslag Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Nuværende Biomasse- Biomasse- Biomasse- Biomasse- Varmekøb fra VPA anlæg fjv. anlæg 30 MW fjv. anlæg 25 MW kv-anlæg,30 MW kv-anlæg,30 MW - Basisforudsætninger 20 % øget investering 20 % øget biomassepris 5 % reduc. varmevirkningsgrad Figur 2 Følsomhedsberegning på samfundsøkonomi. Projektforslaget med et 30 MW biomassefyret fjernvarmeanlæg viser en pæn samfundsøkonomisk robusthed over for ændringer i disse centrale forudsætninger. Projekt dokumenter/ januar-marts Høringssvar/Skanderborg_biomasse-Supp_beregn_mv docx

6 SIDE 6/ Virksomhedsøkonomisk udgift - Sum 20 år Reference Projektforslag Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Nuværende Biomasse- Biomasse- Biomasse- Biomasse- Varmekøb fra VPA anlæg fjv. anlæg 30 MW fjv. anlæg 25 MW kv-anlæg,30 MW kv-anlæg,30 MW - Basisforudsætninger 20 % øget investering 20 % øget biomassepris 5 % reduc. varmevirkningsgrad Figur 3 Følsomhedsberegning på virksomhedsøkonomi. Projektforslaget med et 30 MW biomassefyret fjernvarmeanlæg viser en pæn virksomhedsøkonomisk robusthed over for ændringer i disse centrale forudsætninger. 4 Supplerende til høringssvar Skanderborg Kommune har ønsket supplerende kommentering til bilag 5 i Affald- Varme Aarhus's høringssvar, vedrørende forudsætninger til flisanlægget. Kommentarer til den første tabel: Generelt: Der er anvendt priser som var tilgængelig på tidspunktet for projektforslagets udarbejdelse. Prisen for træflis er fra regnskab 2011/12. Udgifter til drift og vedligehold er fra regnskab 2011/12. Der er ikke flyttet udgifter fra faste til variable poster. AVA indregner fejlagtigt vedligeholdelse som en fast udgift, men dette er en produktionsafhængig udgift. Endvidere sammenligner AVA med regnskab 2013/14. Produktionen falder ikke i projektforslaget, som AVA skriver, tværtimod stiger produktionen på træflis og biomasse, og forudsætningerne for d&v anvendes for begge anlæg. Projekt dokumenter/ januar-marts Høringssvar/Skanderborg_biomasse-Supp_beregn_mv docx

7 SIDE 7/15 Afskrivninger og finansieringsomkostninger indgår ikke da disse ikke berøres af projektet. Kommentarer til den anden tabel: AVA sammenligne nu med "tidligere regnskaber". Som nævnt er der anvendt regnskab 2011/2012 til projektforslaget. AVA anvender Energistyrelsens brændselspriser. Disse priser er til de samfundsøkonomiske beregninger og indgår i projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger. I virksomhedsøkonomien er der anvendt konstaterede markedspriser som Skanderborg-Hørning Fjernvarme har kunnet opnå. Til afsnittet om det nye biomassefyrede varmeværk: AVA bruger en virkningsgrad på 104 % til sine beregninger. I projektforslaget anvendes en virkningsgrad for det nye anlæg anvendes 107,9 % som er en realistisk virkningsgrad på nye anlæg. Brændselsprisen er kommenteret tidligere. Biomasseprisen på 85 % af flisprisen er baseret på undersøgelser foretaget af Skanderborg-Hørning Fjernvarme. AVA tillægger 10 kr./mwh til d&v til forbrænding af "et vanskeligt materiale f.eks. med mere jord". Der er kun planen at forbrænde et fugtigere brændsel. I øvrigt anvende AVA en 100 % flispris, hvilket ikke harmonerer med en øget d&v, som følge af et vanskeligt brændsel. AVA mener at de faste d&v skal være 6,9 mio. kr. i stedet for 1,2 mio. kr. Løn til driftspersonale og administration var i 2011/12 ca. 2,2 mio. kr. til det eksisterende anlæg. Dette personale bibeholdes, og vil også indgå i f.eks. vagtordning til det nye anlæg. De 1,2 mio. kr. er derfor forudsat til supplerende personale til drift af de to anlæg. Der er ikke behov for 2-3 gange mere personale, som AVA kalkulerer med. AVA opstiller forudsætninger til en beregning der skal vise, at produktionsudgifterne på et biomasseanlæg er højere end i udgifterne i projektforslaget. Især anvendelsen af 100 % flispris viser, at AVA betragter en anden type anlæg end indeholdt i projektforslaget. Der må her henvises til forudsætninger og beregning på den aktuelle anlægskoncept i projektforslaget. Projekt dokumenter/ januar-marts Høringssvar/Skanderborg_biomasse-Supp_beregn_mv docx

8 SIDE 8/15 5 Tidsplan Skanderborg-Hørning Fjernvarme plan er fortsat, som nævnt i projektforslagets afsnit 1.7, at det biomassefyrede anlæg skal være klar til drift 1. januar 2017, hvor forbindelsen til VPA's transmissionsledning afbrydes. For at dette kan nås skal projekteringen påbegyndes senest medio Skanderborg Kommunes godkendelse af projektforslaget skal derfor foreligge i foråret BILAGFORTEGNELSE Bilag 1: Reference Bilag 2: Projekt Bilag 3: Alternativ, 25 MW anlæg Bilag 4: Alternativ, kraftvarme med lav eleffekt Bilag 5: Alternativ, kraftvarme med høj eleffekt Bilag 6: Alternativ, eksisterende flisanlæg og varme fra VPA Bilag 7: Resultatoversigt Projekt dokumenter/ januar-marts Høringssvar/Skanderborg_biomasse-Supp_beregn_mv docx

9 SIDE 9/15 Bilag 1: Reference Projekt dokumenter/ januar-marts Høringssvar/Skanderborg_biomasse-Supp_beregn_mv docx

10 Vurdering på biomasefyret anlæg rev juli 2014 Samfundsøkonomi samt energi og miljø rev januar 2015 Beregning. Produktion med eksisterende anlæg Energistyrelsens samfundsøkonomiske priser 9. december 2014 Produktionsbehov Skanderborg forsyningsområde MWh Tilslutning i området MWh Udvidelse af området MWh MWh Sum MWh Produktionsanlæg Renosyd - kraftvarmelinie Varme 89,0% Virk.grad MWh El 14,0% Virk.grad MWh Affald 2,9 MWh/ton ton Renosyd - varmelinie Varme 103,0% Virk.grad MWh El 0,0% Virk.grad MWh Affald 2,9 MWh/ton ton Renosyd, i alt Varme MWh El MWh Affald ton Afblæsning MWh Varme an net, i alt MWh VPA - Studstupværket Varme 53,2% Virk.grad MWh El 27,8% Virk.grad MWh Træpiller MWh Biomasseanlæg, kraftvarme - planlagt Varme 86,0% Virk.grad MWh El 18,0% Virk.grad MWh Biomasse 2,6 MWh/ton ton Biomasseanlæg, varme - planlagt Varme 107,9% Virk.grad MWh Træflis 2,6 MWh/ton ton Træflisanlæg Varme 100,0% Virk.grad MWh Brændsel MWh Træflis 2,6 MWh/ton ton Træpilleanlæg Varme 90,0% Virk.grad MWh Brændsel MWh Træpiller 4,9 MWh/ton ton Kedler, bioolie Varme 90,0% Virk.grad MWh Bioolie 10,6 MWh/m3 m jsb COWI A/S 1/7

11 Vurdering på biomasefyret anlæg rev juli 2014 Samfundsøkonomi samt energi og miljø rev januar 2015 Beregning. Produktion med eksisterende anlæg Energistyrelsens samfundsøkonomiske priser 9. december 2014 Kedler, gasolie Varme 90,0% Virk.grad MWh Brændsel MWh Gasolie 9,9 MWh/m3 m El-forbrug MWh Samlet brændselsforbrug Affald TJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Varme fra VPA - Studstupværket TJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Biomasse TJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Træflis TJ 579,8 588,7 597,6 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606, Træpiller, varmeværk TJ 171,4 174,1 176,7 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179, Bioolie TJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Gasolie TJ 69,9 71,0 72,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73, Varmeleverende anlæg, i alt TJ El-forbrug MWh El-produktion MWh Emissioner Affaldsanlæg, kraftvarme CO2 37,00 kg/gj ton CO2ækv. 0,37 kg/gj ton SO2 0,10 kg/gj ton NOx 0,01 kg/gj ton PM2,5 0,10 kg/gj ton Affaldsanlæg, varme CO2 37,00 kg/gj ton CO2ækv. 0,37 kg/gj ton SO2 0,10 kg/gj ton NOx 0,01 kg/gj ton PM2,5 0,10 kg/gj ton VPA - Studstupværket Enhedsværdier CO2 kg/gj CO2ækv. kg/gj SO2 kg/gj NOx kg/gj PM2,5 kg/gj CO2 ton CO2ækv. ton SO2 ton NOx ton PM2,5 ton Biomasse, kraftvarme - planlagt CO2ækv. 0,32 kg/gj ton SO2 0,00 kg/gj ton NOx 0,08 kg/gj ton PM2,5 0,00 kg/gj ton jsb COWI A/S 2/7

12 Vurdering på biomasefyret anlæg rev juli 2014 Samfundsøkonomi samt energi og miljø rev januar 2015 Beregning. Produktion med eksisterende anlæg Energistyrelsens samfundsøkonomiske priser 9. december 2014 Biomasse, varme - planlagt CO2ækv. 1,47 kg/gj ton SO2 0,01 kg/gj ton NOx 0,09 kg/gj ton PM2,5 0,01 kg/gj ton Træflisanlæg CO2ækv. 1,47 kg/gj ton SO2 0,01 kg/gj ton NOx 0,09 kg/gj ton PM2,5 0,01 kg/gj ton Træpilleanlæg CO2ækv. 1,47 kg/gj ton SO2 0,01 kg/gj ton NOx 0,09 kg/gj ton PM2,5 0,01 kg/gj ton Bioliekedler CO2ækv. 0,14 kg/gj ton SO2 0,00 kg/gj ton NOx 0,07 kg/gj ton PM2,5 0,01 kg/gj ton Gasoliekedler CO2 74,00 kg/gj ton CO2ækv. 0,14 kg/gj ton SO2 0,02 kg/gj ton NOx 0,13 kg/gj ton PM2,5 0,01 kg/gj ton Samlet emission, varmeleverende anlæg CO2 fra varmeprod. anlæg ton CO2ækv. ton SO2 ton NOx ton PM2,5 ton Fortrængt emission på el-markedet Enhedsværdier CO2 kg/mwh CO2ækv. kg/mwh 4,521 4,030 4,830 4,555 4,266 3,965 3,664 3,340 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 SO2 kg/mwh 0,271 0,204 0,190 0,178 0,179 0,176 0,175 0,172 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 NOx kg/mwh 0,372 0,343 0,330 0,305 0,293 0,287 0,263 0,253 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 PM2,5 kg/mwh 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 CO2 ton CO2ækv. ton SO2 ton NOx ton PM2,5 ton Emission, nettoresultat CO2 fra fortrængt el ton fra varmeprod. anlæg ton CO2ækv. ton SO2 ton NOx ton PM2,5 ton jsb COWI A/S 3/7

13 Vurdering på biomasefyret anlæg rev juli 2014 Samfundsøkonomi samt energi og miljø rev januar 2015 Beregning. Produktion med eksisterende anlæg Energistyrelsens samfundsøkonomiske priser 9. december 2014 Samfundsøkonomi Prisudvikling Pct./år 1,75% 1,93% 2,15% 2,14% 2,10% 1,99% 2,04% 2,01% 2,01% 2,02% 2,03% 2,05% 2,03% 2,01% 2,04% 2,04% 2,05% 2,04% 2,00% 2,00% Inflator 1,0175 1,0193 1,0215 1,0214 1,0210 1,0199 1,0204 1,0201 1,0201 1,0202 1,0203 1,0205 1,0203 1,0201 1,0204 1,0204 1,0205 1,0204 1,0200 1,0200 Enhedspriser Energistyrelsens brændselspriser, Affald kr./gj VPA - Studstupværket træpiller kr./gj Biomasse kv kr./gj Biomasse fjv. kr./gj Træflis kr./gj Træpiller, varmeværk kr./gj Bioolie kr./gj Gasolie kr./gj El-salg, uvægtet kr./mwh Skadesvirkning, CO2 kr./ton SO2 kr./kg NOx kr./kg PM2,5 kr./kg Omregning 2014 til 2014 prisniveau faktor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Drift og vedligehold, Affaldsværk 1000 kr./år VPA - Studstupværket 1000 kr./år Biomasseanlæg, kraftvarme 6,3 MW el1000 kr./år Biomasseanlæg, varme 1000 kr./år Træflisanlæg, 1000 kr./år Træpilleanlæg 1000 kr./år Biooliekedler 1000 kr./år Gasoliekedler 1000 kr./år Affaldsværk kr./mwh varme VPA - Studstupværket kr./mwh varme Biomasseanlæg, kraftvarme 6,3 kr./mwh el varme Biomasseanlæg, varme kr./mwh varme Træflisanlæg, kr./mwh varme Træpilleanlæg kr./mwh varme Biooliekedler kr./mwh varme Gasoliekedler kr./mwh varme Skb.ledning, vedl. % af investering Skb.ledning, drift kr./mwh varme VPÅ.ledning, vedl. % af investering VPÅ.ledning, drift kr./mwh varme jsb COWI A/S 4/7

14 Vurdering på biomasefyret anlæg rev juli 2014 Samfundsøkonomi samt energi og miljø rev januar 2015 Beregning. Produktion med eksisterende anlæg Energistyrelsens samfundsøkonomiske priser 9. december 2014 Kalkulationsrente 4 % p.a. Opgørelse, kr Sum Nuværdi Brændsel, Affald VPA - Studstupværket Biomasse, kv Biomasse, fjv Træflis Træpiller Bioolie Gasolie El an net Drift og vedligehold, Affaldsværk VPA - Studstupværket Biomasseanlæg, kraftvarme 6,3 MW el Biomasseanlæg, varme Træflisanlæg, Træpilleanlæg Biooliekedler Gasoliekedler Skb.ledning, vedl Skb.ledning, drift VPÅ.ledning, vedl VPÅ.ledning, drift Drift i alt Investering, energianlæg scrapværdi Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest, scrap 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning, CO2+ækv SO NOx PM2, Samfundsøkonomi, i alt jsb COWI A/S 5/7

15 Vurdering på biomasefyret anlæg rev juli 2014 Samfundsøkonomi samt energi og miljø rev januar 2015 Beregning. Produktion med eksisterende anlæg Energistyrelsens samfundsøkonomiske priser 9. december 2014 Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Varmeleverance, Affaldsværk MWh VPA - Studstupværket MWh Biomasseanlæg, kraftvarme 6,3 MW el MWh Biomasseanlæg, varme MWh Træflisanlæg, MWh Træpilleanlæg MWh Biooliekedler MWh Gasoliekedler MWh SUM MWh Elsalg MWh Varmekøb, uden statsafgifter Affaldsværk kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA - Studstupværket kr./mwh -314,68-317,56-316,80-318,56-337,25-334,91-332,39-337,82-334,33-331,74-330,48-328,82-327,17-326,20-312,30-308,70-309,82-305,86-307,30-307,30 Brændsel, uden statsafgifter Biomasse, kv kr./mwh -145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24 Biomasse, fjv. kr./mwh -145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24-145,24 Træflis kr./mwh -171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18-171,18 Træpiller kr./mwh -230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53-230,53 Bioolie kr./mwh -437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71-437,71 Gasolie kr./mwh -570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75-570,75 Statsafgifter, Affaldsværk kr./mwh varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA - Studstupværket kr./mwh varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biomasse, kv NOx kr./mwh biomasse -8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3 F.sik.hed kr./mwh varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biomasse, fjv. kr./mwh træflis -8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3 Træflis kr./mwh træflis -8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3 Træpiller kr./mwh træpiller -13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2-13,2 Bioolie kr./mwh olie -6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0 Gasolie kr./mwh olie -267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7-267,7 Elsalg, Tarif kr./mwh 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 VE tilskud (deflateret) kr./mwh 150,0 147,2 144,1 141,0 138,1 135,4 132,7 130,1 127,5 125,0 122,5 120,1 117,7 115,4 113,1 110,8 108,6 106,4 104,3 102,3 Drift og vedligehold, Enhedspriser under samfundsøkonomi Investering, Biomasseanlæg mio. kr. 0 0 mio. kr. 0 Skb.ledning mio. kr. 0 0 mio. kr. I alt, investering mio. kr Finansiering Obligationslån annuitet Kurs 100 Rente 4% Løbetid år 20 jsb COWI A/S 6/7

16 Vurdering på biomasefyret anlæg rev juli 2014 Samfundsøkonomi samt energi og miljø rev januar 2015 Beregning. Produktion med eksisterende anlæg Energistyrelsens samfundsøkonomiske priser 9. december 2014 Virksomhedsøkonomi - Opgørelse i kr. (fast prisniveau) Varmekøb fra VPA - Studstupværket Tarif Statsafgifter Afgifter Affaldsvarme Statsaggifter Tarif Afgifter Brændsel, Biomasse, kv Biomasse, fjv Træflis Træpiller Bioolie Gasolie Afgifter Biomasse, kv Biomasse, fjv Træflis Træpiller Bioolie Gasolie Elsalg, Tarif Tilskud Drift og vedligehold, Biomasseanlæg, kraftvarme 6,3 MW el Biomasseanlæg, varme Træflisanlæg, Træpilleanlæg Biooliekedler Gasoliekedler Skb.ledning, vedl Skb.ledning, drift VPÅ.ledning, vedl VPÅ.ledning, drift Driftsresultat 1000 kr Ydelse på lån 1000 kr Likviditetsvirkning pr. år 1000 kr akkumuleret 1000 kr Likviditetsvirkning kr./mwh jsb COWI A/S 7/7

17 SIDE 10/15 Bilag 2: Projekt Projekt dokumenter/ januar-marts Høringssvar/Skanderborg_biomasse-Supp_beregn_mv docx

18 Vurdering på biomasefyret anlæg rev juli 2014 Samfundsøkonomi samt energi og miljø rev januar 2015 Beregning: Med nyt 30 MW biomasseanlæg Energistyrelsens samfundsøkonomiske priser 9. december 2014 Produktionsbehov Skanderborg forsyningsområde MWh Tilslutning i området MWh Udvidelse af området MWh MWh Sum MWh Produktionsanlæg Renosyd - kraftvarmelinie Varme 89,0% Virk.grad MWh El 14,0% Virk.grad MWh Affald 2,9 MWh/ton ton Renosyd - varmelinie Varme 103,0% Virk.grad MWh El 0,0% Virk.grad MWh Affald 2,9 MWh/ton ton Renosyd, i alt Varme MWh El MWh Affald ton Afblæsning MWh Varme an net, i alt MWh VPA - Studstupværket Varme 53,2% Virk.grad MWh El 27,8% Virk.grad MWh Træpiller MWh Biomasseanlæg, kraftvarme - alternativ Varme 86,0% Virk.grad MWh El 18,0% Virk.grad MWh Biomasse 2,6 MWh/ton ton Biomasseanlæg, varme - projekt Varme 107,9% Virk.grad MWh Brændsel MWh Biomasse 2,6 MWh/ton ton Træflisanlæg Varme 100,0% Virk.grad MWh Brændsel MWh Træflis 2,6 MWh/ton ton Træpilleanlæg Varme 90,0% Virk.grad MWh Træpiller 4,9 MWh/ton ton Kedler, bioolie Varme 90,0% Virk.grad MWh Bioolie 10,6 MWh/m3 m jsb COWI A/S 1/7

19 Vurdering på biomasefyret anlæg rev juli 2014 Samfundsøkonomi samt energi og miljø rev januar 2015 Beregning: Med nyt 30 MW biomasseanlæg Energistyrelsens samfundsøkonomiske priser 9. december 2014 Kedler, gasolie Varme 90,0% Virk.grad MWh Gasolie 9,9 MWh/m3 m El-forbrug MWh Samlet brændselsforbrug Affald TJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Varme fra VPA - Studstupværket TJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Biomasse TJ 618,6 628,1 637,6 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647,1 647, Træflis TJ 129,6 131,6 133,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135, Træpiller, varmeværk TJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Bioolie TJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Gasolie TJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Varmeleverende anlæg, i alt TJ El-forbrug MWh El-produktion MWh Emissioner Affaldsanlæg, kraftvarme CO2 37,00 kg/gj ton CO2ækv. 0,37 kg/gj ton SO2 0,01 kg/gj ton NOx 0,10 kg/gj ton PM2,5 0,00 kg/gj ton Affaldsanlæg, varme CO2 37,00 kg/gj ton CO2ækv. 0,37 kg/gj ton SO2 0,01 kg/gj ton NOx 0,10 kg/gj ton PM2,5 0,00 kg/gj ton VPA - Studstupværket Enhedsværdier CO2 kg/gj CO2ækv. kg/gj SO2 kg/gj NOx kg/gj PM2,5 kg/gj CO2 ton CO2ækv. ton SO2 ton NOx ton PM2,5 ton Biomasse, kraftvarme - planlagt CO2ækv. 0,32 kg/gj ton SO2 0,00 kg/gj ton NOx 0,08 kg/gj ton PM2,5 0,00 kg/gj ton Biomasse, varme - planlagt CO2ækv. 1,47 kg/gj ton SO2 0,01 kg/gj ton NOx 0,09 kg/gj ton PM2,5 0,01 kg/gj ton jsb COWI A/S 2/7

20 Vurdering på biomasefyret anlæg rev juli 2014 Samfundsøkonomi samt energi og miljø rev januar 2015 Beregning: Med nyt 30 MW biomasseanlæg Energistyrelsens samfundsøkonomiske priser 9. december 2014 Træflisanlæg CO2ækv. 1,47 kg/gj ton SO2 0,01 kg/gj ton NOx 0,09 kg/gj ton PM2,5 0,01 kg/gj ton Træpilleanlæg CO2ækv. 1,47 kg/gj ton SO2 0,01 kg/gj ton NOx 0,09 kg/gj ton PM2,5 0,01 kg/gj ton Bioliekedler CO2ækv. 0,14 kg/gj ton SO2 0,00 kg/gj ton NOx 0,07 kg/gj ton PM2,5 0,01 kg/gj ton Gasoliekedler CO2 74,00 kg/gj ton CO2ækv. 0,14 kg/gj ton SO2 0,02 kg/gj ton NOx 0,13 kg/gj ton PM2,5 0,01 kg/gj ton Samlet emission, varmeleverende anlæg CO2 fra varmeprod. anlæg ton CO2ækv. ton SO2 ton NOx ton PM2,5 ton Fortrængt emission på el-markedet Enhedsværdier CO2 kg/mwh CO2ækv. kg/mwh 4,521 4,030 4,830 4,555 4,266 3,965 3,664 3,340 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 SO2 kg/mwh 0,271 0,204 0,190 0,178 0,179 0,176 0,175 0,172 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 NOx kg/mwh 0,372 0,343 0,330 0,305 0,293 0,287 0,263 0,253 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 PM2,5 kg/mwh 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 CO2 ton CO2ækv. ton SO2 ton NOx ton PM2,5 ton Emission, nettoresultat CO2 fra fortrængt el ton fra varmeprod. anlæg ton CO2ækv. ton SO2 ton NOx ton PM2,5 ton jsb COWI A/S 3/7

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere